Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа


«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»жүктеу 0.54 Mb.
Pdf просмотр
бет5/6
Дата11.01.2017
өлшемі0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

 

Алматы қаласы       19 желтоқсан 2015 жыл 

   № 237


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, оның 

ведомстволарының, оның құрылымына кіретін 

ұйымдардың және дауыс беретін акцияларының 

(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және 

одан да көп пайызы Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік 

басқаруындағы заңды тұлғалардың және олармен 

үлестес заңды тұлғалардың 

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін 

қызметтерді иеленуі қағидаларын бекіту туралы

НОРМАТИВТІК  ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР


7

zangazet@maiI.ru№84 (2862) 

2 тамыз 2016

БАНКРОТТЫҚ

Редакторлар кеңесiнiң 

төрағасы – президентДосымбек ӨТЕҒАЛИЕВ

Бас редакторБекжан ӘШІРБАЕВ

Бас редактордың орынбасарыАйнұр СЕМБАЕВА

Жауапты хатшы-дизайнерНұрбек ХАЛЫМ

Нөмірдің кезекшісіКамила ЫСҚАҚОВА

Астана

Алматы 

Атырау

Ақмола 

Ақ төбе 

Қызылорда 

Оңтүс тiк 

Қазақстан

Шығыс 

Қазақстан

Газет  бетiндегi  жарияланымдардың 

позициясы мен фактiлерi үшiн редакция 

жауап бермейдi.

Жарнама  мен  хабарландырулардың 

маз мұнына жарнама берушi жауап ты. 

Жарнама берушi нiң жiберген қа телiгiне 

байланысты талап-тiлектер хабарлан-

дыру жарияланған күн нен бастап екi ай 

мерзiм iшiнде қа былданады. 

Газеттi  есепке  қою  туралы 

№12292-Г 

куәлiктi 2012 жылғы 20 ақпанда Қа-

зақстан  Респуб лика сының  Мәде ниет 

және ақпарат министрлiгi берген. 

Газеттiң терiмi мен бет қаттау жұ мыс-

тары «Заң» Медиа-корпорация» ЖШС 

компьютерлiк орта лығында жа салды. Ал-

маты облысы, Iле ауданы, Өтеген батыр 

ауылы, Сейфуллин кө шесi, 2«б», «Принт 

плюс» ЖШС баспаханасында басылып 

шығарылды. Тел.: факс. 8 (727) 51-78-27, 

8 (727) 51-78-31

Алматы қаласы 

Тел: 8(727) 292-29-27, 292-40-89

факс: 8 (727) 292-29-92 

E-mail: zanreklama@mail.ruАстана  қаласы  Абай  көшесі,  78, 

105-кеңсе

тел: 8 (7172) 34-58-28

Меншiк иесi:

 

«ЗАҢ» МЕДИА-КОРПОРА ЦИЯ» 

ЖАУАПКЕРШIЛIГI ШЕКТЕУЛI 

СЕРIКТЕСТIГI

Айша Құрманғали,

8 707 851 91 13; 

Айтақын Бұлғақов,

8 701 139 57 71

Құралай ҚУАТОВА

8 701 678 9077

Қалкөз Жүсiп, 

8 701 300 14 74.

Бақыт Жаншаева,

8 701 255 76 39.

Нағымжан Сауяев,

8 778 282 7782.

Шадияр Мекен бай ұлы,

8 775 773 56 65.

Азамат Қасым,

8 702 276 93 76

МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: 

ЖАРНАМА БӨЛІМІ: 

«ÞðÑëóæáà» ÆØÑ

Êөêøåòàó  қ.,  М.Горьêий  êөøåñi,  37, 

107-бөлмå. 

Òåл.: 8 (7162) 25-77-17«Âåðñèÿ-Ïðåññ» ÆØÑ

Ïàâлоäàр қ., Åñòàй êөøåñi, 40. 

Òåл.: 8 (7182) 32-47-67, 32-49-04

«Àéäè» ÆØÑ

Қàрàғàíäû қ., Æàмбûл êөøåñi, 11. 

Òåл.: 8 (7112) 42-00-71

Қàëèàñқàðîâ Íұðëàí 

Íұðғèñûíұëû ÆÊ

Ïåòроïàâл қ., Ê.Ñүòiøåâ êөøåñi, 58, 

30-бөлмå, 3-қàбàò

Òåл. 8 (7152) 46-02-57, ұÿлû òåл.: 

8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59

Ìèõååâà Îëüãà Ñòàíèñëàâîâíà ÆÊ

Қоñòàíàй қ., Гоголь êөøåñі, 110, ВÏ 

67  (Чåхоâ-Гоголь  êөø.  қиûлûñû), 

8(714-2)  50-97-07,  8-7758847211, 

8-7013506918 

«Îçàò-1» ÆØÑ

Àқòөбå қ., Àлòûíñàриí êөøåñi, 31. 

Òåл.: 8 (7132) 40-41-05, 87774348344

жәíå Àқòàó қàлàñûИП  «SAPA  KZ»  Аòûðàу  қàëàñû, 

87781063779, e-mail:zan-at@mail.ru 

Åðøîâà Ëþäìèëà ÆÊ

Øûмêåíò қ., Æåлòоқñàí êөøåñi, 20 б.ÆØÑ  «Íàçàð-1  фèðìàñû»  ÆØÑ 

(«РУТÀ» ÆÀ) 

info@nazar1.kz

Øûмêåíò қ., Èлÿåâ êөøåñi, 47, 

à/ж 144. 

Òåл.: 8 (7252) 53-40-48, 30-12-10«Þðèäè÷åñêàÿ фèðìà 

«Êîíñуëüòàíò» ÆØÑ Îрàл қ., 

Ë.Òолñòой, 28. 

Òåл.: 8 (7112) 50-88-05

«Ðåêëàìà» ÆØÑ

Îрàл қ., Äоñмұхàмåäоâ êөøåñі, 43/1. 

Òåл.: 8 (7112) 50-47-34

«Ëèð» ÆØÑ 

Қоñòàíàй  қ.,  Áàйòұрñûíоâ  êөøåñi, 

67, 

417-ïәòåр. Òåл.: 8 (7162) 54-57-03«Êîìпàíèÿ Æåòå» ÆØÑ

Òàлäûқорғàí қ., м-оí Молоäåжíûй 

3  үй,  1  ï.  Òåл.:  8(7282)  24-29-66, 

87058147221ÆÊ Гàâðèëåíêî И.И. Қоñòàíàй қ.,

ïр. Àль-Фàрàби 119 үй, êàб.407-À

òåл/фàêñ: 8 (7142) 53-63-21.

«Æàñ Îòàу» ÆÊ Қûäûðбàåâà Í.Í. 

Қûзûлорäà  қ.,  Әйòåêå  би  ê-ñі.,  27, 

òåл: 26-45-89, ұÿлû òåл: 8 (777)402-

28-28; 8 (700) 332-24-78.ÆÊ Тàжèбàåâà, Òàрàз қàлàñû 

Қойêåлäі êөøåñі 158 à, ХҚΠàóмàғû

òåл.: 87017268772, 87054422939

ИП Íîâîñåëîâà Ïåòроïàâл қàлàñû, 

Êоíñòиòóциÿ Қàзàқñòàí êөøåñі, 

28 үй, 1-қàбàò òåл: (87152) 46-74-77

«Вåðñàëü  Бèçíåñ»  Àòûрàó  қàлàñû, 

Мàхàмбåò êөøåñі, 107-à, 2-êàб., òåл: 

32-14-29, 30-65-24, 8701 920 45 38

ÆÊ «Ìàðцåфåй», Өñêåмåí қàлàñû, 

60 òåл, 8(7232) 578414, 87772256506ÆÊ  «Бàõäàуëåòîâà  А.»  Àлмàòû 

қ.,  Æібåê  жолû  ê.,  55,  Àлмà  ñàó-

äà  орòàлûғû,  4-қàбàò,  426-íүê-

òå.  Òåл:  2714939.  87052083694 

Email:ardawka_94@mail.ru

ЖАРНАМА 


ҚАБЫЛДАЙТЫН ОРЫНДАР:

050012, Алматы қаласы, 

Х.Досмұхамедұлы көшесi 

(бұрынғы Мичурин), 68 «б»-үй.

Қабылдау бөлмесi: 

292-43-43; 292-79-61 (факс); Астана  қаласы  Абай  көшесі,  78, 

105-кеңсе

тел: 8 (7172) 34-58-28

E-mail: zan@zanmedia.kz

«Заң газеті» аптасына 3 рет –  

сейсенбі, сәрсенбі, жұма күндері 

жарық көреді.РЕДАКЦИЯНЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ: 

Жеке таралым 10253 дана

Апталық таралым 30759 дана

Тапсырыс №167  Индекс 65921Газет Қазақстан Республикасы 

бойынша таралады

ТАРАТУ


Әртүрлі

ЖАРНАМА


Көкейкесті

Алтын көпір

4. Қостанай облысы МАЭ сотының 25.07.2016 жылғы ұйғарымымен «Centripetal 

company» ЖШС-на қатысты оңалту туралы іс бойынша өндіріс қозғалды. Мына 

мекенжай бойынша хабарласыңыз: Қостанай қ., Байтұрсынов к., 70.

8. 2016 ж. 29 айындағы №260 бұйрығының негізінде «Облыстық онкология 

диспансері» КМК ҚОДСБ №1729 ҚР Үкіметінің қаулысы 142-бабы 4-тармағына 

сәйкес,  2016  жылдың  19  шілде  айында  жарияланған  Криостат  медициналық 

құралды сатып алу жөніндегі тендер күшін жоюы туралы хабардар етеді.

2.  «Шымкент  –  Тараз»  ЖШС,  БСН  071040006519,  өзінің  ерікті  түрде 

таратылатыны туралы хабарлайды.

Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім 

ішінде мына мекенжайда қабылданады: 080012, Қазақстан Республикасы, Жамбыл 

облысы, Тараз қаласы, «Астана» шағын ауданы, 4-үй, 10-пәтер. 

10.  «Мерген»  ЖШС,  БСН  001040005657,  өзінің  ерікті  түрде  таратылатыны 

туралы  хабарлайды.  Талап-шағымдар  осы  хабарландыру  жарияланған  күннен 

бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Атырау қаласы, 

Атамбаев көшесі, 19.

11.  «МАКСАТ-2030  LTD»  ЖШС,  БСН  050540016855,  өзінің  ерікті  түрде 

таратылатыны  туралы  хабарлайды.  Талап-шағымдар  осы  хабарландыру 

жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 

ҚР, Атырау қаласы, а.Геолог Агропром көшесі, 22, пәтер 2. 

12. «KTS-Khorgos» ЖШС, БСН 111240016870, өзінің ерікті түрде таратылатыны 

туралы  хабарлайды.  Талап-шағымдар  осы  хабарландыру  жарияланған  күннен 

бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Алматы обл., 

Панфилов ауданы, Жаркент қаласы, Слабодка көшесі, 41-үй.

3. «Казахтелеком» АҚ 2016 жылы 12 тамызда сағат 10:00-де мына мекенжайда мүлікті сату бойынша АУКЦИОН өткізеді: 

Петропавл қ., М. Жұмабаев көш., 109-410.

Ағылшындық сауда тәсілі. 1. Автокөлік ГАЗ-31105-120, мем. тіркеу №Т489ВН, 2005 ж. ж. ш. Бастапқы баға 181 000 теңге. 2. 

Автокөлік ГАЗ-31105-120, мем. тіркеу №Т738ВЕ, 2006 ж. ж. ш. Бастапқы баға 181 000 теңге. 3. Автокөлік ВАЗ-21074, мем. тіркеу 

№Т070ВА, 2003ж. ж. ш. Бастапқы баға 55 000 теңге.  4. Автокөлік ВАЗ-21213, мем. тіркеу №Т239АU, 2000 ж. ж.ш. Бастапқы баға 

104 000 теңге. 5. Автокөлік ВАЗ-232900-010-0, мем. тіркеу №Т946AU 2002ж. ж.ш. Бастапқы баға 150 000 теңге. Барлық автокөліктердің 

техникалық жағдайы қанағаттанарлық. Сатып алу – сату келісімшарты сауда өткеннен кейін 5 жұмыс күні ішінде жасалады. Сатып 

алынған мүлік үшін толықтай төлем сатып алу - сату келісімшарты жасалғаннан кейін банктік 5 күн ішінде төленеді. Кепілдік жарна 

лот бойынша бастапқы бағаның 5% мөлшерінде мына есепшотқа аударылуы тиіс: «Казахтелеком» АҚ Солтүстік-Қазақстан облыстық 

ТД филиалы ИИК KZ189261701111112000 «Казкоммерцбанк» АҚ, БИК KZKOKZKX, БСН 970941000602. Аукционға қатысу туралы өтініш 

хабарландыру баспасөзде жарияланған күннен бастап мына мекенжай бойынша қабылданады: Петропавл қ. М. Жұмабаев к,. 109-410. 

Өтініштерді қабылдау 11.08.2016ж. сағат 10:00-де аяқталады. Анықтама тел: 8 (7152) 46-02-57; 8-701- 315-54-59. 

5. Петропавл қ-сы, А.Шәжімбаев к., 144 мекенжайында орналасқан «Солтүстік Қазақстан Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ, 

қызметтерді сатып алу бойынша ашық тендерді өткізу туралы жариялайды (сатып алынатын қызметтердің толық тізбесі тендерлік 

құжаттамасында көрсетілген): Лот №1 – Парма РП 4.11 апаттық үдерістер сандық тіркеушісінің едендік шкафы, 3 дана санында; 

Жеткізілімнің талап етілетін мерзімі: 2016 ж. 3-4 тоқсан. Тауарлар жеткізілімінің орны: Петропавл қ. Қазақстан Республикасы Ұлттық 

экономика министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы №18 бұйрығымен бекітілген Реттеліп көрсетiлетiн қызметтерге тарифтерді 

(бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шекті деңгейлерін және тарифтік сметаларды бекіту кезінде шығындары 

ескерiлетiн тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді табиғи монополиялар субъектiлерiнiң сатып алу Ереженің 7-тармағында 

көрсетілген біліктілік талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті жеткізушілерге тендерге қатысуға рұқсат беріледі. Тендерлік 

құжаттаманың пакетін 2016 ж. 23.08. қоса алғанда сағат 12:00 мерзіміне дейін келесі мекенжайы бойынша алуға болады: СҚО, 

Петропавл қ., Жамбыл к., 215, №5 кабинет, сағат 09:00 - 18:00 дейін. Тендерлік құжаттама тегін беріледі. Конверттерге салынып 

мөрленген тендерге қатысу өтінімдері «Солтүстік Қазақстан Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ әлеуетті жеткізушілерімен келесі 

мекенжайы бойынша ұсынылады: СҚО, Петропавл қ., Жамбыл к., 215, №5 кабинет, сағат 09:00 - 18:00 дейін. Тендерлік өтінімдерді 

соңғы ұсыну мерзімі: 2016 ж. 24.08. сағат 10:00-ге дейін. Өткізілетін тендерге тендерлік өтінімдері бар конверттер Петропавл қ., 

Жамбыл к., 215, мекенжайы бойынша 2016 ж. 24.08. 12 сағатта ашылады. Сатып алуларды жүзеге асыру үшін тапсырыс берушімен 

бөлінген сома: Лот №1 – Парма РП 4.11 апаттық үдерістер сандық тіркеушісінің едендік шкафы, 3 дана санында – 49 000 мың 

теңге; Әлеуетті жеткізушілер мен олардың өкілдері (бірінші жетекшінің қолы және мөрімен куәландырылған сенімхатты ұсыну 

арқылы) тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу барысына қатыса алады. Табиғи монополиялар субъектінің қызмет түрлерінің 

тұтынушылары «Солтүстік Қазақстан Электржелістк Тарату Компаниясы» АҚ өткізілетін тауарларды сатып алу тендеріне бақылаушы 

ретінде қатысуға құқылы. Қосымша ақпаратты және анықтаманы келесі телефон арқылы алуға болады: 8 (7152) 31-43-92.

9. «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС келесі лот бойынша қызметтерді сатып алудың Петропавл қ., Жамбыл к., 215 мекенжайы 

бойынша сағат 12:00-де 2016 ж. 20 шілде күні өткізілген ашық тендердің нәтижелері туралы хабарлайды: Лот №1: Гашек-Мир к. 

бойындағы ТК-5-20 бастап УН-5-17 дейін, 2Ду600мм Мир к. бойындағы УН-5-17 бастап ТК-5-02 дейін, №5 2Ду500мм жылу магистралінің 

қайта құруы, Мердігердің материалынан (Еуропалық қайта жаңарту және дамыту банкінен несие алу және Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика министрлігінің бюджеттік жәрдемақылары аясында) саны – 1 қызмет түрі. Лот №2: Егемен Қазақстан к. бойындағы 

ТК-2-31 бастап ТП-2-47-с дейін, №2 2Ду500мм, 2Ду600мм жылу магистралін құру, Мердігердің материалынан (Еуропалық қайта 

жаңарту және дамыту банкісінен несие алу және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің бюджеттік жәрдемақылары 

аясында) саны – 1 қызмет түрі. Лот №3: Гашек-Мир к. бойындағы ТК-5-02 бастап УН-5-17 дейін, 2Ду600мм Мир к. бойындағы УН-

5-17 бастап ТК-5-20 дейін, 2Ду500мм №5 жылумагистралінің қайта құруына техникалық қадағалау, Мердігердің материалынан 

(Еуропалық қайта жаңарту және дамыту банкісінен несие алу және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 

бюджеттік жәрдемақылары аясында) саны – 1 қызмет түрі. Лот №4: Егемен Қазақстан к. бойындағы ТК-2-31 бастап ТП-2-47-с дейін, 

№2 2Ду500мм, 2Ду600мм жылу магистралінің қайта құруына техникалық қадағалау, Мердігердің материалынан (Еуропалық қайта 

жаңарту және дамыту банкісінен несие алу және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің бюджеттік жәрдемақылары 

аясында) саны – 1 қызмет түрі. №1 лот бойынша «Энергострой Құрылыс Басқармасы» ЖШС (СҚО, Петропавл қ., Малая к., 1) жеңімпаз 

деп танылды, қызметтердің бірлігі үшін ұсынған бағасы – 1 945 463 325 теңге ҚҚС есебімен. №2 лот бойынша «Энергострой Құрылыс 

Басқармасы» ЖШС (СҚО, Петропавл қ., Малая к., 1) жеңімпаз деп танылды, қызметтердің бірлігі үшін ұсынған бағасы – 422 996 925 

теңге ҚҚС есебімен. № 3, №4 лоттар бойынша тендер өткен жоқ деп танылды».

13. Хабарландырулар 

«Қызылорда облыстық тері – венерология диспансері» ШЖҚ МКК Микропреципитация 

реакцияларына арналған кардиолипинді антиген (МПР арналған кардиолипенді антиген) үшін 

тендер жариялайды.

                      2 мл-ден 10 ампула антиген кардиолипені

№ Атауы


өлшем бірлгі Саны

Бағасы


сомасы

1

Антиген кардиолипин үшін РМПқорап

155


26500

4107500


Тауар жеткізілуі тиіс: Қызылорда қаласы, Шүкіров к-сі, 7 А үй, 2-қабат, бас медбикенің бөлмесі.

Талап етілетін жеткізу мерзімі – кемінде 15 күн ішінде тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 

30.12.2016 жылға дейін.

Тендерге барлық әлеуетті жеткізушілер Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 

қазандағы № 1729 қаулысының 8-9 қағидаларында сатып алуды ұйымдастыру және өткізу бойынша 

дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) 

препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық 

қызмет  көрсету  бойынша  тегін  медициналық  көмектің  кепілдің  көлемін  көрсетілген  біліктілік 

талаптарына сәйкес қатыса алады. 

Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 08.08.2016 ж. сағат 14:00-ге дейін. 

Тендерлік өтінімдері бар конверттер 08.08.2016 ж. сағат 16:00-де келесі мекенжай бойынша: 

Қызылорда қаласы, Шүкіров к-сі, 7 А үй, 2-қабат, № 11 бөлмеде ашылады.

Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашуға ықтимал өнім берушілер қатыса алады.

Қосымша ақпаратты мына телефондар бойынша алуға болады: 87774547766, 8 (7242) 23-55-17 (112).

7. Алматы қаласы мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2016 

жылдың 28 шілдесіндегі ұйғарымымен заңды тұлға – «Juwent Kazakhstan» (Ювент 

Казахстан) ЖШС-ін БСН 120 940 011 626 банкрот деп тану туралы іс қозғалды.

Жеке адамның 

мүддесі мемлекет 

мүддесінен биік 

тұрмауы тиіс

Бас прокуратураның мемлекет мүддесіне өкілдік ету депар­

таментінің бастығы Әсет Шындалиев Шығыс Қазақстанға 

арнайы келіп, екі күн бойы Өскемен және Семей қалаларында 

тұрғындарды қабылдап, мәселелерін тыңдап, толғандырған 

сұрақтарына жауап берді. 

Қазақстан қоғамы пәрменді 

сот болмаса, демократиялық 

және  құқықтық  мемлекет 

құрудың мүмкін емес екенін, 

нарықтық  экономиканың 

жұмыс  істей  алмайтынын 

және  әлеуметтік  мемлекет­

тің  орнықпайтынын  көптен 

бері  түсініп  отыр.  Еліміз­

дің  Президенті  Нұрсұлтан 

Назарбаев Қазақстанның эко­

номикалық және саяси дамуы­

ның  кепілі  болып  табыла­

тын  тәуелсіз  және  әділетті 

сот  жүйесін  табысты  түрде 

қалыптастыру  мен  нығайту 

жолында ерекше рөл атқарып 

келеді.

Мемлекет  басшысы  сот төрелігінің идеологиясының 

өзін өзгертуге ерекше көңіл 

бөлді. Ол соттарды жазалау 

сипатындағы  функциядан 

арылтуға үндеп, үшінші билік­

ті  кез  келген  азамат  өзінің 

мүддесін қорғай алатын және 

аяқасты етілген құқықтарын 

қалпына  келтіретін  орган 

ретінде орнықтыруды басты 

міндет етіп белгілеу қажеттігін 

көрсетті. Сот жүйесінің ерекше 

рөлін судьялардың алтыншы 

съезінде Президенттің сөйле­

ген  сөзінен  үзінді  келтіріп 

көрсетуге болады.

«

ХХI  ғасырдағы  ұлттың дамуының маңызды өлшемі 

– мінсіз және тиімді ұлттық 

сот  төрелігі  жүйесі.  Тәуел­

сіз және әділетті сот – құқық­

тық мемлекеттің негізі. Онсыз 

әлемнің бірде­бір елінде, тіпті 

ең  дамыған  мемле кеттер­

де  қолайлы  инвести циялық 

ахуалдың да, азаматтардың әл­

ауқатының жоғары деңгейінің 

де, қоғамның табысты дамуы­

ның да болуы мүмкін емес», 

– деп атап өтті Елбасы.

 Бұл 


орайда сот талқылауы хатта­

масының  толық  және  сапа­

лы  болуын,  сондай­ақ  сот 

төрелі гінің қашықтық режи­

мінде  жүзеге  асырылуын 

қамтамасыз ететін механизм 

ретінде  барлық  аймақтарда 

сот процестерін электрондық 

пішінде жазу жүйесін ендіру 

тапсырылды. Осы тапсырманы 

іске асыру аясында қазірдің 

өзінде сот мәжілісі залдарының 

сот процестерін техникалық 

дыбыс­бейнетіркеу жүйе лері­

мен  жабдықталу  деңгейі  90 

пайыздан асып отыр.

Республиканың  әскери 

соттары жергілікті соттардың 

бірыңғай  жүйесіне  кіреді. 

Әскери  соттардың  өзіндік 

ерекшелігі олар әскери қыз­

мет шілерге  және  әскери 

басқару органдарына қатысты 

қылмыстық және азаматтық 

істерді қарайды. Мемлекеттік 

билік  тармақтарының  бірі 

болып табылатын сот әскери 

қызметшілердің  консти ту­

ция лық құқықтары мен заң­

ды  мүдделерін  қорғайды.  

Алматы гарнизонының әскери 

соты  1992  жылы  құрылды, 

ал. оған дейін Алматыда XX 

ғасырдың  30­жыл дарының 

с о ң ы н а н   б а с т а п   ә с к е р и 

трибунал  қызмет  еткен  еді. 

Аумақтық  бөлініс  бойын­

ша  біздің  соттың  аумағына 

Алматы әскери гарнизонымен 

қатар, Қапшағай және Гвардия 

әскери гарнизондары жатады. 

Әскери  соттың  тарихында 

оның  бұрынғы  төрағалары 

Ф.Фоменко,  Ю.Карантаев, 

С.Краснопевцев, қазір құрметті 

демалыстағы  ардагерлер 

З.Ашитов,  Г.Шамшонков, 

Л.Голубятникова  жақсы  із 

қалдырды.  Жылдан  жылға 

әскери қызметшілер мен аза­

маттар өздерінің құқық тарын 

қорғау үшін әскери сотқа көп 

жүгінеді.  Сотта  қаралатын 

даулардың ең көп бөлігі тұрғын 

үй  және  еңбек  дауларының 

үлесіне тиіп отыр.

  Судьялар  істерді  қарау 

кезінде  жаңа  ақпараттық 

технологияларды  белсенді 

түрде  пайдаланады.  Құқық 

бұзушылықтың  алдын  алу 

мақсатында қылмыстық және 

азаматтық  істердің  басым 

бөлігі тікелей әскери бөлім­

дерде  көшпелі  сот  мәжіліс­

терінде  қаралады.  Соттар 

еліміздің Қарулы Күш терін­

д е   з а ң д ы л ы қ   п е н   қ ұ қ ы қ 

тәртібін нығайту және әскери 

қызметшілердің  заңды  құ­

қық тары  мен  мүдделерін 

қорғау үшін тиісті сот­құқық 

шараларын қолданады. Әскери 

қылмыстардың  алдын  алу 

мақ сатында қылмыстық және 

азаматтық  істердің  басым 

бөлігі көшпелі сот мәжіліс­

терінде  қаралады.  Әскери 

қылмыстардың  жасалуына 

жағдай  туғызатын  себептер 

мен  алғышарттарды  жою 

мақсатында әскери бөлім дер­

дің, шекара қызметінің және 

Қорғаныс министрлігінің бас­

шылығына  арнап  судьялар 

ж е к е   қ а у л ы л а р   ш ы ғ а р а ­

ды. Сот әскери прокуратура 

ор ган дарымен  және  әскери 

бөлім дердің басшылығымен 

өзара  әрекеттестікте  алдын 

алу  жұмысын  жүргізеді. 

Бұқаралық  ақпарат  құрал­

дарымен  тығыз  бай ланыс 

орнатылған.  Соттың  қыз­

меті «Хабар», «КТК», «СТВ» 

теле арналарында,  «Егемен 

Қазақ стан»,  «Заң  газеті», 

«Юридическая газета» және 

басқа  да  басылымдар дың 

беттерінде  мезгіл­мезгіл 

тұрақ ты  түрде  көрсетіліп 

отыра ды.

50­ден  астам  азаматтық 

іс  Жоғарғы  Соттың  «Сот 

кабинеті» сайтының интернет 

байланысын қолдану арқылы 

қаралды. Сондай­ақ. әскери 

соттың ұжымында өзара сенім 

ахуалын  қалыптастыруға 

және ұйымшыл болуына оның 

спорттық,  қайырымдылық 

және мерекелік іс­шараларға 

қатысуы көп септігін тигізеді. 

Барлық дерлік судьялар қыз­

меттік пәтерлерге ие болды. 

Соңғы 2 жылдың ішінде біз­

дің  соттың  төрт  маманы  ел 

Президентінің Жарлы ғымен 

судья  қызметіне  тағайын­

далды.


С.Абдуллаев басшылық етіп 

отырған республикамыздың 

Әскери соты әскери соттардың 

қызметін ұйымдастыру, бір­

ыңғай сот тәжірибесін жасап 

шығару және тәртіпті күшейту 

бойынша ауқымды жұмыстар 

жүргізіп отыр. Мәселен, құқық 

қорғау  органдарымен  өзара 

әрекеттесуді күшейту және сот 

қызметін жақсарту мақсатында 

республиканың Әскери Соты 

Қарулы Күштерде сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс­қимыл 

жасау,  сот  актілерін  орын­

дау,  сот  ісін  жүргізу  кезін­

де мемлекеттік тілді қол дану 

және т.б. мәселелерге арнал­

ған дөңгелек үстелдер ұйым­

дастырды. 

Бүгінгі күні Қазақстанның 

әскери соттары сот жүйесінде 

өзінің лайықты орнын алып, 

тиімді қызмет етіп отыр деп 

нық сеніммен айтуға болады. 

Олар  құқықтық  мемлекет 

талаптарына сай келеді және 

әскери қызметшілердің құқық­

тарын,  бостандықтары  мен 

заңды  мүдделерін  қорғау 

міндетін атқаруға толық қабі­

лет ті. 


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 0.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет