Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа


жиі  көреміз.  Сонда  отырған  орындарын  ластап,  тәртіпсіздік  жасағандарғажүктеу 0.54 Mb.
Pdf просмотр
бет3/6
Дата11.01.2017
өлшемі0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6

жиі  көреміз.  Сонда  отырған  орындарын  ластап,  тәртіпсіздік  жасағандарға 

«әй дейтін ажа, қой дейтін қожа» болмағаны ма? 

2016 жылдың қаңтарында жаңа Азаматтық процестік кодекстің 

күшіне енгенін жақсы білеміз. Міне, қабылданғанына аз уақыт 

өткендігіне қарамастан жаңа кодекс азаматтық-құқықтық қатынастардан 

туындайтын дауларды рет тей тін негізгі тетікке айналды десем артық 

болмас. Осы орайда, заман ның талабына сай жаңартылған Азаматтық 

процестік кодекстің 17-тарауы, яғни, «Татуластыру рәсімдеріне» 

кеңінен тоқталып өтсем. Атал ған Кодексте татуластыру шараларын 

кеңінен қолдануға және дауды бітімгершілік тәсілмен шешуге барлық 

мүмкіндіктер қарас ты рылған. 

2011 жылдың 28 қаңтарында «Медиация туралы» заң қабылданып, сол жылғы 

тамыз айынан бастап қолданысқа енгізілді. Қазір медиаторлардың көмегімен 

дауды келісіммен шешу оң үрдіске айналып келе жатыр.

Мұндай жағымсыз көріністерді тұзақтайтын 

мезгіл жетті. Ендігі жерде қалдық, қоқыс төгу ­

ші лер мен айналаны ластағандарға нақты шара 

қолда ну сұранып­ақ  тұр. Бәлкім,  сонда ғана 

тұр ғын үйлердің айналасы тазаланып, мәдениет 

таза лықтан басталатынын түсінетін болармыз. 

Мүмкін, сонда ғана тазалық турасында қоғамдық 

пікір қалыптастыратын шығармыз. 

«Тазалық – денсаулық негізі, денсаулық – бай­

лық негізі» демекші, тазалық туралы сөз қоз ғар 

болсақ, қоғам тазалығы, тіл, ар­ождан таза лығы, 

жеке бастың және қоршаған ортаның тазалы ғы 

деп, осылай тізбектеле береді. Бұлардың әр қай­

сы сы өзінше әңгіме етерлік тақырыптар. Алай­

да, өмір сүрер ортамыздың тазалығын сақ тау 

айтарлықтай маңызды екені рас. Қазіргі уақытта 

нормативтік құқықтық базаны жетілді ру және 

заңнамамен  күшейту  ескертпелік  профи лак­

тикалық атқаратын қызметтің, құқықтық бітім­

гершілік тәжірибесінің әлеуметтік тиімділігін 

көтермелеу туралы әкімшілік жауапкершілікті 

сұрайды. Әлеуметтік ортаның сауығуы және 

құқықбұзушылықты  ескертудің  бірден­бір 

мақсаты мемлекетіміздің саясаты болып табы­

лады. 


Ұсақ бұзақылық қауіпті әлеуметтік көрініс бо­

лып табылады. Алайда, ұсақ бұзақылықты жасай­

тын адамдар басқа құқық бұзбайтын адамдардың 

өмір сапасын, өнеркәсіптердің, мекемелердің 

жұмысына мүліктік зиянын тигізеді. Сондықтан, 

ұйымдардың әлеуметтік, эканомикалық және 

қоғамдық тәртібін күшейту қажет. Ұсақ бұза қы­

лық жасаудың салдары үлкен қылмыс жасау ға 

әкеп соқтыруы мүмкін. Халқымыз әрбір жасал­

ған ұсақ бұзақылық үшін Қазақстан Респуб­

ли касы  Әкімшілік  құқықбұзушылық  туралы 

кодексінің 434­бабына сәйкес, қомақты айыппұл 

немесе әкімшілік қамауға алу түріндегі шаралар 

қолданылатынын естен шығармағаны жөн. Осы 

айтылғандар  негізінде  мемлекет  және  қоғам 

азамат   тық әлеумет қорғауына жағдай жасап, 

құ қықбұзушылықты болдырмауға міндетті деп 

ойлай мын. Жанна НҰРҒАЛИЕВА,

 Алматы қаласы мамандандырылған

 ауданаралық әкімшілік сотының судьясы 

ме сі азайып, қос тарап үшін де пай да  лы 

жағ дай туғызуда. Бұрын сотқа жүгін ген 

та раптардың екеуінің біреуі ғана сот ше  ші   ­

міне риза болып шығатын. Ал, қазір бас  та­

маға бітімгершілікпен татуласатындар риза.

Маңғыстау  облыстық  сотында  осы 

жыл дың 6 айында бітімгершілікпен 104 іс, 

медация мен 243 іс, партисипативтік әдіспен 

1 іс қысқартылған. Аталған 243 медиация 

тәртібімен қаралып аяқталған азаматтық 

істердің негізгі санаттарына тоқталып 

өтсем. Шығынды өндіруге қа тысты даулар 

бойынша – 12 іс сот ме диациясымен, жол­ 

көлік оқиғасынан келтірілген шығынды 

өндіруге қатысты – 20 іс сот медиациясы­

мен, отбасына қатысты басқа да даулар 

бойынша –143 іс сот медиациясымен, ортақ 

мүліктегі үлесті анықтау бойынша – 12 іс 

судья медиатормен, пәтерден мәжбүрлеп 

шығару бойынша – 8 іс судья медиатор­

мен, жер дауларына қатысты – 2 іс сот 

медиация сымен, келісім­шарт дауларынан 

туындайтын даулар – 25 іс сот медиациясы­

мен, еңбек дауларына қатысты – 3 іс сот 

ме диациясымен, қарыз ақша өндіру тура лы 

– 11 іс сот медиациясымен, басқа да даулар 

бойынша (прочие) – 7 іс сот медиациясы­

мен қысқартылған. 

Қорыта айтқанда, татуластыру рәсім­

де рін кеңінен қолдану тараптар үшін де, 

сот  үшін  де  пайдалы.  Дана  халқымыз 

«Айтысып сөзге келгенше, ақылмен жөнге 

кел» деп тауып айтса керек. Кез келген іске 

сабырлылық танытып, өрке ниетті түрде 

татуласқанға не жетсін. Арыстанбек БЕКБОЛАТОВ,

мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотының судьясы

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ

Әдетте сот төрағасы мен судья 

процесті тараптарға дауды медиа­

ция жолымен шешуге болатынын 

түсіндіруден бастайды. Медиация­

ны насихаттауда Ырғыз аудандық 

сотында да атқарылған шара аз 

емес. Аталған заң қолданысқа ен­

гізілгелі жергілікті «Ырғыз» газе ті­

не сот қызметкерлерінің осы тақы­

рыпта бірнеше мақалалары жарық 

көрді, сонымен қатар, дөңгелек 

үстел, баспасөз маслихаттары өт­

кізілді. Ырғыз аудандық со тын­

да 2016 жылдың 6 айында 9 қыл­

мыстық және 4 азаматтық іс ме­

диатордың қатысуымен, медиатив­

тік  келісімдер  жасалу  арқылы 

шешілсе, 2015 жылдың 12 айында 

небәрі 8 қылмыстық іс қаралған, ал 

азаматтық істер мүлде қаралмаған. 

Аталған қылмыстық істер бойынша 

сотталушылар мен жәбірленушілер 

арасында кәсіпқой емес медиатор 

көмегімен залалдың орны толты­

рылып, келісімге қол жеткізілген. 

Талапкер мен жауапкер арасындағы 

дау шешілгендіктен аталған істер 

өндірістен қысқартылған.

Жоғарыда  аталған  істердің 

бар лығы облысымызда тіркелген 

кәсіп қой медиатордың қатысуымен 

шешілген істер. Алайда, кәсіпқой 

медиаторлармен қатар, яғни, жоғары 

білімі  бар,  жиырма  бес  жасқа 

толған, Қазақстан Республикасының 

Үкіметі айқындайтын тәртіппен 

бекітілетін медиаторларды даярлау 

бағдарламасы бойынша оқытудан 

өткенін растайтын құжаты (серти­

фикаты) бар және кәсіпқой медиа­

тор лар тізімінде тұрған арнайы 

тұлғалармен қатар, кәсіби емес 

негізде жұмыс жасайтын ме диатор­

лардың да жергілікті жердегі дау­

ларды реттеуге қатыса алатын дығын 

халық көбінесе біле бермейді.

Кәсіпқой емес медиатор болып 

тараптарды ымыраластырумен ай­

налысу үшін азамат 40 жасқа толған 

болуы және жергілікті деңгейдегі 

арнайы тізімге енуі тиіс. Осы орайда 

жоғарыда аталған заңның талапта­

рына сәйкес, кәсіпқой емес медиа­

торлар тізімін жергілікті атқарушы 

орган, атап айтқанда, ауылдық округ 

әкімдері жүргізетіндігін атап өткен 

жөн. Бұл тізімге енудің тәртібі де 

заңда аталып көрсетілген, медиация­

ны кәсіби емес негізде жүзеге асы­

ратын медиаторлар кәсіпқой емес 

медиаторлар тізіміне қосылу үшін 

уәкі летті органға, яғни, ауылдық 

ок руг әкіміне жеке куәліктерінің 

кө шір  мелерін (салыстырып тексеру 

үшін жеке куәлігінің түпнұсқасын 

ұсын баған  жағдайда  нотариат 

куәлан дырған көшірмесін); үміт­

кер дің тұрғылықты жері бойын ша 

нар кологиялық көмек көрсететін 

меди циналық ұйымнан және психо­

неврологиялық ұйымнан берілген 

медициналық анықтамалар; сот ты ­

лы ғының жоқтығы туралы анық ­

таманы қоса ұсына отырып жүгі­

не  ді және осы құжаттар негізінде 

уәкілетті орган тұлғаны аталған 

ті зім ге енгізеді немесе енгізбеу 

себе бін негіздей отырып, енгізуден 

бас тартады.

Бүгінде ауданымызда барлығы 

14 кәсіпқой емес медиатор тіркел­

ген, соның ішінде Ырғыз ауылы 

бойынша екеуі сотта қаралатын іс­

терге белсенділік танытуда. Алдағы 

уақытта аталған кәсіпқой емес меди­

аторлар – жергілікті жерде беделді 

және ықпалды азаматтар, кәсіпқой 

емес медиатор ретінде елдегі дау­

жанжалдарды  оңтайлы  жолмен 

шешетіндеріне сеніміміз мол.Асқар БИСЕНҒАЛИ,

Ырғыз аудандық 

сотының төрағасы 

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ№84 (2862)

2 тамыз 2016

5

zangazet@mail.ruЗАҢ ТӘПСІР

Пәрмен


Керек дерек

Білген жөн

Жоғарыда аталған заңның 33-бабында 

көрсетілгендей, егер борышкер Қазақстан 

Республикасынан тыс жерде емделуге ба-

руы қажет болған жағдайда сот орындау-

шысына  емделу  уақытын  және  сырқаты 

туралы  анықтамаларды  көрсете  отырып 

шектеуді тоқтата тұру туралы арыз жазады. 

Осыдан кейін сот орындаушысы сотқа шек-

теуді уақытша алу туралы қаулы жолдайды. 

Қанағаттандырылған  жағдайда  мерзімі 

көрсетіле отырып шектеу уақытша тоқта-

тылады.  Кейбір  жағдайда,  борышкер  өз 

қары зын толық көлемде өтегенімен шетелге 

шыға алмай қалатын кездер болады. Мұндай 

кедергіге тап болмас үшін борышкер өзінің 

қарызын толықтай өтегендігін дәлелдейтін 

құжатымен  сот  орындаушыға  хабарлауы 

тиіс. 


Заңның 33-бабы бойынша атқарушылық 

құжаттағы берешек көлемі жиырма айлық 

есептік көрсеткіштен астам сомаға талаптар-

ды орындамаған кезде, сондай-ақ, мерзімдік 

төлемдерді өндіріп алу туралы (алимент) 

атқарушылық құжаттарды үш айдан астам 

орындамаған кезде сот орындаушысы аза-

матты Қазақстан Республикасынан шығуға 

уақытша шектеу туралы қаулы шығаруға 

құқылы. Ал өндіріп алушының өтініші бойын-

ша осындай қаулы шығаруға міндеттілік 2016 

жылдың  1  қаңтарынан  бастап  енгізілген 

өзгерісте қарастырылған. 

Бір мемлекет шеңберінде түрлі органдар шетел құжаттарын 

заңдастыруға түрлі талаптар қояды. Сондықтан, заңдастырылған құжат 

тапсырылатын органда заңдастыру түріне қойылатын талаптарды 

нақтылау қажет. «Жеңілдетілген заңдастыру» немесе «апостильдеу» 

1961 жылғы 5 қазандағы Гаага конвенциясына қосылған, консулдық 

заңдастыру  талаптарының  күшін  жоятын  және  жеңілдетілген 

заңдастыру рәсімін енгізетін елдерге құжаттар жолдау кезінде 

қолданылды.

Сот органдарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль қоюды 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Соттардың 

қызметін қамтамасыз ету департаменті (Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Соты аппараты) Астана қаласы, Қонаев көшесі, 39-үй мекен-

жайы бойынша іске асырылады. «Сот органдарынан шығатын ресми 

құжаттарға апостиль қою» мемлекеттік көрсетілетін қызмет түрін 

көрсету 2010 жылғы 3 қарашадағы № 1093 Президентінің Жарлығымен 

бекітілген Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты жанындағы 

Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаменті (Қазақстан Респу-

бликасы Жоғарғы Соты аппараты) туралы Ережесіне сәйкес, Департа-

мент халыққа сот органдарынан шығатын ресми құжаттарға апостиль 

қою мемлекеттік қызметін іске асырады. 

Мемлекеттік әкімшілік қызметші теріс 

қылық жасаған кезде одан жазбаша түсініктеме 

талап етіледі. Ал, елеусіз теріс қылық жасаған 

жағдайда, егер жазбаша түсініктемесінде ол 

осы теріс қылықты жасау фактісімен келіссе, 

онда уәкілетті адамның қызметтік тергеп-

тексеру жүргізбей ескерту, сөгіс немесе қатаң 

сөгіс түріндегі жаза қолдану құқығы бар.

Мемлекеттік әкімшілік қызметші өзінің 

жазбаша түсініктемесінде теріс қылық жа-

сау  фактісімен  келіспесе,  онда  уәкілетті 

адамның бұйрығы бойынша осы Қағидаларда 

айқындалған тәртіпке сәйкес қызметтік тер-

геп-тексеру жүргізілуге тиіс. Егер қызметші 

жазбаша түсініктеме беруден бас тартса пер-

соналды басқару қызметінің (кадр қызметінің) 

жұмыскерлері не уәкілетті лауазымды адамдар 

БОРЫШКЕРЛЕР ЕЛ  АУМАҒЫНАН 

ШЫҒА 

АЛМАЙДЫ

РЕСМИ ҚҰЖАТТАРҒА АПОСТИЛЬ  ҚОЮДА ЕСКЕРЕТІН ЖАЙТТАР

ТЕРІС ҚЫЛЫҚПЕН КӨЗГЕ ТҮСКЕНДЕР ТӘРТІПТІК ЖАЗАҒА ТАРТЫЛАДЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

Сауал – сізден, жауап – бізден

Байланыс

телефондары:

+7 713 251-04-13

+7 702 226 07 35

+7 771 187 47 31

+7 705 383 96 31

+7 707 892 55 14

sultan.ns@mail.ru

*

Оқырман 


сауалдарына заңгер

Серік ЖОЛДЫБАЙ

жауап береді.СОТТЫ ТАҢДАУ МҮМКІН БЕ?

 

Егер жауапкер басқа қалада болса, қойылатын талап оның тұрғылықты жері бойынша беріле 

ме? Азаматтық іс жүргізу заңдылығында осы-

лай деп жазылғанымен, неке және отбасы 

мәселесіне қатысты кейбір талаптарды талап-

кер өзі тұратын аумақтағы сотқа бере алаты-

нын да көріп жүрміз. Қысқасы, мен Алматыда 

болғанымда қымбат тұрмыстық техника сатып 

алып едім. Соның ақауы табылғанымен, сауда 

орыны «дұрыс пайдаланбадыңдар» деген сыл-

таумен алмастырудан не тегін жөндеуден бас 

тартты. Талабымды қай сотқа бере аламын?

Жансерік Қуандықұлы

ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ

 

Азаматтық процестік кодекстің 29-бабын-да көзделгеніндей, талап арыз шынында да 

жауапкердің тұрғылықты жері бойынша сотқа 

беріледі. Әйтсе де оның 30-бабы кейбір істерді 

талап қоюшының таңдауы бойынша сот қарауына 

беруге де мүмкіншілік жасайды. Айталық, мертігу-

ден немесе денсаулығының өзге де зақымдануынан, 

сондай-ақ асыраушысының қайтыс болуынан келген 

зиянды өтеу туралы талап арызды талап қоюшы 

қалауына қарай өзінің тұрғылықты жері немесе 

зиян келтірілген жер бойынша бере алады. Сонымен 

бірге талап қоюшының әке болуды анықтау және 

алименттерді өндіріп алу туралы талаптарды өзінің 

тұрғылықты жері бойынша беруіне мүмкіншілігі 

бар. Ал, некені бұзу туралы талапты талапкер 

кәмелетке толмаған балаларымен бірге тұрған 

жағдайда ғана өзінің тұрғылықты жері бойынша 

бере алады.

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы 

талап талапкер қалауымен өз тұрғылықты жері не 

шарттың жасалу немесе орындалу орны бойынша 

берілуі мүмкін.

 

БАЛАҒА НЕГЕ РҰҚСАТ ЖОҚ?

 

Сот отырысына куә ретінде шақырылып 

едім. Үйде бірге қалдыратын ешкімнің ыңғайы 

болмаған соң баламды жетектей келгенмін. Сот 

жабық өткізіледі екен. Бірге кіргізбей, әлекке 

қалдырды. Сотты неге ашық өткізбейді? Және 

балаға неше жасқа дейін сотқа кіруге рұқсат бер-

мейді? 

Майра Түгелқызы 

 (сауал электронды поштамен келген) 

 

Істі жабық сот отырысында талқылау заңда белгіленген барлық қағидалар сақтала отырып 

жүргізіледі. Ондай жағдайда сот талқылауының 

барлық немесе бір бөлігіне қатысты істі жабық 

сот отырысында талқылау туралы сот ұйғарым 

шығарып, ол сот отырысының хаттамасына 

енгізіледі. Мемлекеттік құпия болып табыла-

тын мәліметтері бар істерді қарау және шешу, 

сондай-ақ, бала асырап алу құпиясын, жеке 

өмірге қолсұғылмаушылықты, жеке, отбасылық, 

коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де 

құпияны сақтауды қамтамасыз ету қажет ететін 

сот талқылауы жабық сот отырысында жүзеге 

асырылады. Жеке хат жазысу және өзге де жеке 

хабарлар өзара хат жазысқан және осы жеке ха-

барлар өздеріне қатысты адамдардың келісімімен 

ғана ашық сот отырысында жария етілуі мүмкін. 

Мұндай келісім болмаған жағдайда хат жазысу мен 

хабарлар жабық сот отырысында жария етіледі және 

зерттеледі. Ондай кезде іске қатысатын адамдарға, 

олардың өкілдеріне, ал қажет болған жағдайларда 

қатысқан куәлерге, сарапшыларға, мамандарға

аудармашыларға құпия саналатын мәліметтерді жа-

рия еткені үшін жауаптылығы ескертіледі.

Азаматтық істерді талқылау осы аталғандарды 

қоспағанда, барлық сот сатыларында ашық жүргізі-

леді. Бірақ, он алты жасқа толмаған азаматтар, егер 

олар іске қатысатын адамдар немесе куәлер болып та-

былмаса, ашық сот отырысы залына да жіберілмейді 

(Азаматтық процестік кодекстің 19-бабы).

 

ҚАЙСЫСЫ БҰРЫН ҚАРАЙДЫ?

 

Еңбек құқығымның бұзылуы, оның ішінде 

жалақы мәселесіне байланысты арызымды 

прокуратураға, еңбек инспекциясына және сотқа 

жолдап едім. Заң бойынша қайсысы тезірек 

қарауға тиісті?

Мейірбек Ізбас,

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ 

Бірі – сотқа, ал, басқалары – соттан тыс 

органдарға ведомстволық, өзара байланысты бір-

неше талаптар біріктірілген кезде, барлық талаптар 

сотта қаралуға тиіс (Азаматтық процестік кодекстің 

25-бабы).

Гаага конвенциясына сәйкес, басқа бір 

мемлекеттің аумағында пайдалануға арналған, 

белгілі бір мемлекеттің өкілетті органдары берген 

құжаттарда арнайы мөртабан (апостиль) қойылады. 

Конвенцияның 5-бабына сәйкес, апостиль қолдардың 

түпнұсқалылығын, құжатқа қол қойған адамның кім 

екендігін және тиісті жағдайларда бұл құжат бекітілген 

мөрдің немесе мөртаңбаның түпнұсқалылығын 

куәландырады. Апостильге қойылған қол, мөр немесе 

мөртаңба ешқандай растауды немесе заңдастыруды 

талап етпейді және бұл құжатты Гаага конвенцияға 

қосылған барлық мемлекеттерде пайдалануға болады.

Мемлекеттік әкімшілік қызметшінің тәртіптік теріс қылық жасауы 

тәртіптік жаза қолдану үшін негіз болып табылады. Тәртіптік жаза 

жасалған теріс қылықтың ауырлығына, оны жасаған адамның кінәсінің 

дәрежесіне сәйкес келуге тиіс.

Батыс Қазақстан облысы бойынша жыл 

басынан бастап 1417 борышкерге шектеу 

қойылды. Аталған жайға байланысты департа-

мент тарапынан Қазақстан Республикасының 

шекарасынан  шығу  кезінде  кедергілерді 

болдырмау үшін азаматтарға www.adilet.gov.

kz интернет желісінде сот актілері бойынша 

борышкерлер тізімінде бар-жоғын және өзіне 

ел аумағынан тыс жерлерге шығуға уақытша 

шектеу қойылғандығын тексеруге болатынын 

қаперге салғымыз келеді. Г. БИСЕНҒАЛИЕВА,

Батыс Қазақстан облысы 

Әділет департаменті Орал қаласының 

әкімшілік айыппұлдарды 

өңдіру бойынша аумақтық бөлімінің 

сот орындаушысы

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет паспорты, стандарты, регла-

менті, апостиль қою үшін төленетін мемлекеттік баж салығын төлеу 

реквизиті және басқа да ақпараттар Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Соты және Ақмола облыстық соты интернет-ресурстарында «Мемле-

кеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. Қазіргі 

кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті Халыққа қызмет көрсету 

орталықтарына жүгіну арқылы алуға болады.

Азаматтар анықтамалық ақпаратты: 1401 телефон нөмірі ар-

қы  лы байланыс орталығынан немесе Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Сотының жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету 

департаментінің жауапты қызметкерінен 8 (717) 271-01-86, және 

Ақмола облыстық сотының ақпараттық анықтамалық киоскісі арқылы  

8 (716) 2 55 96 44 алуға боладыАқмола облысы бойынша Соттар әкімшісінің

ақпараттық қамтамасыз ету бөлімі

тиісті акт жасайды. Мемлекеттік әкімшілік 

қызметшінің жазбаша түсініктеме беруден бас 

тартуы қызметтік тергеп-тексеру жүргізуге 

кедергі  болып  табылмайды.  Лауазымын 

төмендету, қызметіне толық сәйкес еместігі 

туралы және атқаратын лауазымынан боса-

ту түріндегі тәртіптік жазалар жүргізілген 

қызметтік  тергеп-тексерудің  нәтижелері 

бойынша Комиссияның тиісті ұсынымдарына 

сәйкес қолданылады. Егер тәртіптік теріс 

қылықты мемлекеттік әкімшілік қызметке 

алғаш рет қабылданған адам жасаса, оған 

бекітілген тәлімгерден теріс қылық жасау фак-

тісі бойынша жазбаша түсініктеме талап етіліп, 

ол Комиссияның назарына жеткізіледі.

Уәкілетті адам Ұлттық комиссияның, 

Әдеп жөніндегі комиссияның, Өңірлік кадр 

комиссиясының  немесе  Әдеп  жөніндегі 

кеңестің ұсынымдары мен материалдарын 

қараған кезде қызметтік тергеп-тексеру-

лер жүргізілмейді. Ұлттық комиссияның, 

Әдеп жөніндегі комиссияның, Өңірлік кадр 

комиссиясының  немесе  Әдеп  жөніндегі 

кеңестің ұсынымына сәйкес уәкілетті адам 

он жұмыс күні ішінде тәртіптік жаза қолдану 

жөнінде шешім қабылдайды. Қабылданған 

шешім туралы Ұлттық комиссияға, Әдеп 

жөніндегі комиссияға, Өңірлік кадр комис-

сиясына немесе Әдеп жөніндегі кеңеске үш 

жұмыс күні ішінде хабарланады.

Бірнеше мемлекеттік қызметші бірлесіп 

тәртіптік теріс қылық жасаған кезде тәртіптік 

жаза әрбір қызметшіге жеке қолданылады. 

Жасалған тәртіптік теріс қылық үшін бір ғана 

тәртіптік жаза қолданылады. Д.БЕКМУХАМБЕТОВА,

Мәртөк аудандық

сотының кеңсе меңгерушісі

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ6

№84 (2862) 

 2 тамыз 2016

zangazet@maiI.ru

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, оның ведомстволарының, 

оның құрылымына кіретін ұйымдардың және дауыс беретін акцияларының 

(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік 

басқаруындағы заңды тұлғалардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың 

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді иеленуі қағидаларына 

22-қосымша

Нысан


Әлеуетті жеткізушінің баға ұсынысы

_______________________________________

(әлеуетті жеткізушінің атауы мен мекенжайы)

(лоттың нөмірін көрсете отырып, әрбір лотқа жеке-жеке толтырылады)

Р/с 

Мазмұны

Тауарлардың, 

жұмыстардың, 

көрсетілетін 

қызметтердің 

атауы


1. Қысқаша сипаттамасы

2. Өлшем бірлігі 

3. Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызмет көрсетудің 

орны мен мерзімдері

4. _______ бірлігі үшін _______ бағасы ИНКОТЕРМС 2000 және 

(немесе) 2010 (межелі орны)_____________ талаптарында 

5. Саны (көлемі) 

6. Барлығы бағасы = 3-жол. х 4-жол. _______

7.

Әлеуетті жеткізушінің тасымалдауға, сақтандыруға, кедендік баж салықтарын, салықтарды, төлемдер мен 

алымдарды төлеуге, құрамдас бөліктері мен міндетті қосалқы 

бөлшектерінің құнына, пайдаланудың бастапқы мерзімі 

ішінде өлшем білігіне қызмет көрсетуге жұмсаған барлық 

шығыстарын қоса алғанда, ИНКОТЕРМС 2000 және (немесе) 

2010 _________ талаптарында _______ жалпы сомасы, ме-

желі орны, сондай-ақ ҚҚС сомасын шегергенде, тауарларды 

жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету талапта-

рында көзделген өзге шығыстар

Біз шартта келісілген Сіздердің төлем талаптарыңызбен келісеміз (ол болған 

кезде). 

________________               _______________________________________

                     

(Қолы)


                                 

(Лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса))

Мөр орны (болған кезде)

Банк деректемелері 

Ескерту: әлеуетті жеткізушіге жалпы бағаның құрамдас бөліктерін көрсетпеуге 

жол беріледі, бұл ретте аталған жолда көрсетілген бағаны конкурстық комиссия 

әлеуетті жеткізушінің барлық шығындарын ескере отырып айқындалған баға ретінде 

қарастырады 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, оның ведомстволарының, оның 

құрылымына кіретін ұйымдардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық 

капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы 

заңды тұлғалардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың тауарларды, 

жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді иеленуі қағидаларына 

23-қосымша

 Нысан


 

 

  

 


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 0.54 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет