Соңы 4-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпажүктеу 402.68 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата23.02.2017
өлшемі402.68 Kb.
  1   2   3   4

Орайы келген әңгіме

(Соңы 4-бетте)

(Соңы 3-бетте)

Ақпарат


Бүгінгінің бас тақырыбы

Ойталқы


АҢДАТПА

8-бет

3-бет

(Соңы 2-бетте)

№185 (2771) 11 желтоқсан 2015

www.zanmedіa.kz

Қоғамдық-саяси, құқықтық газет

zangazet@maіl.ru

(Соңы 3-бетте)

Баспасөз — 2016

Құрметті оқырман!«Заң газеті» және «Юридическая 

газета»«Заң», «Фемида», 

«Нормативтік құқықтық актілер 

бюллетені» басылым дарына жазылу 

басталғанын естеріңізге салғымыз келеді. 

Төл басылым да рыңыздан 

қол үзіп қалмаңыздар!жеке тұлғалар үшін – 65921

заңды тұлғалар үшін – 15921

жеке тұлғалар үшін – 65928

заңды тұлғалар үшін – 15928

«Заң газеті» 

«Заң» журналы – 75849

«Фемида» – 75858

«

НҚАБ

» – 75614

«Юридическая газета»

Жазылу индекстері:

zanreklama@maіl.ru

Біздің басылымдарға

«Қазпошта» АҚ бө лім ше лері, 

«Қазпресс» ЖШС дүң гір шек тері 

және Алматы қаласын дағы «Дауыс» 

жүйесі ар қы лы жазы лу ла ры ңызға 

болады.


ҚАЗАҚСТАННЫҢ СОТ ЖҮЙЕСІ 

ӨЗІНДІК ДӘСТҮРІ БАР 

ҮЛКЕН МЕКТЕПКЕ АЙНАЛДЫ

«ҚҰЖАТ ТІРКЕУДІҢ 

ҚИЫНДЫҚТАРЫ АЗАЙДЫ»

Түйткіл


Серік АҚЫЛБАЙ, 

ҚР Парламенті Сенатының 

депутаты, Конституциялық 

заңнама, сот жүйесі және 

құқық қорғау органдары 

комитетінің төрағасы:

«СОТ, ТЕРГЕУШІ, 

АДВОКАТ ҚЫЗМЕТІН 

ДӘРІПТЕЙТІН 

КӨРКЕМ ФИЛЬМДЕР 

ЖОҚТЫҢ ҚАСЫ»

 Адвокатураның жай-күйі 

соңғы кездері жиі әңгіме 

арқауы бола бастады. Бұл 

салада жетілдіруді қажет 

ететін мәселелер бар деген сөз. 

Сіздіңше, ол қандай мәселелер?

ЗАҢСЫЗ МИГРАНТТАРДАН 

КЕЛЕР ЗАЛАЛ  КӨПКөрші елдердегі экономиканың кенже қалуы, жұмыс сыз-

дықтың белең алуы азаматтарын өзге елдерден нәпақа іздеу-

ге мәжбүр етуде. Қазақстанда да күнкөріс қамымен жүрген 

келімсектер көп. Оларды бір сөзбен еңбек мигранттары деп 

атаймыз.  Дүниежүзілік  даму  банкінің  мәліметінше,  Қазақ-

станға  Орталық  Азия  мен  ЕЭО  құрамындағы  мемлекет-

терден мигранттар көптеп келеді. Және олардың саны жыл 

сайын артып отыр. Базбір деректерге қарағанда, соңғы бес 

жылда мигранттар саны он есеге көбейген. Бейресми дерек 

көздері олардың саны бір миллионнан асатынын айтады.

Жалпы, еңбек мигранттары 

заңды және заңсыз болып екіге 

бөлінеді. Заңды еңбек мигрантта-ры – Қазақстан Республикасының 

«Еңбек  мигранттары  туралы» 

заңы шеңберінде, елімізге бел-

гіленген квота негізінде келіп жұ­

мыс істейтіндер. Олардың басым 

бөлігі Қазақстан және шетелдік 

бір лескен кәсіпорындарда қызмет 

атқарады. Ал, заңсыз ең бек миг-ранттары – елімізге уақытша 

келіп, маусымдық жұ мыспен ай-

налысып,  нәпақа  та батындар. 

Олар дың басым бөлігі құрылыс, 

ком муналдық шаруашылық са-

лаларында,  базарларда жұмыс 

істейді. Сондай­ақ, олардың бір 

бөлігі жеке тұл ға лардың құрылыс 

нысандарын да еңбек етеді (не-

гізінен үй тұр ғы за тындар). Заңсыз 

мигранттар  еш қай да  тіркеуге 

тұрмайды. Жұ мыс беруші лермен 

еңбек шартын жасас пайды. Салық 

төлемейді. Яғни, заңсыз жұмыс 

істейді.

Сарапшылардың  айтуына 

қара ғанда,  мигранттардың  95 

па йызы шекараны заңды түрде 

кесіп өтеді. Кедендік бақылаудан 

өтерде миграциялық карточкада 

«қонаққа немесе жеке шаруамен 

бара жатырмын» деп көрсетеді. 

Алайда,  Қазақстан  аумағына 

кірген соң олардың 70 пайызы 

еліміздің көші­қон заңын бұзып, 

жұмыс істеуге қалады.ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙҒА ТӨТЕП БЕРЕ  АЛАМЫЗ  БА?

М

амандар «Қырғызстан мен Қазақстан аумағындағы сейсмологиялық 

жағдай қауіпті» деген пікірде. Апта басындағы Тәжікстан аумағында 

тіркелген 7 балдық жер сілкінісі біздің елімізде де айтарлықтай 

сезілді. Әйтсе де, алдын ала ешқандай ескерту шаралары жасалмады. 

Әзір ге еліміздегі төтеншеліктер сел мен желдің ғана СМС хабарламасын 

алдын ала жіберуден аса алмай отыр. Жалпы, осы орайда, еліміз төтенше 

жағ дайға дайын деп сеніммен айта аламыз ба?

Мэлс ЕЛЕУСІЗОВ, 

эколог:

Неге екенін қайдам, біздің 

еліміздегі мамандар әрқашан 

«бізде бәрі жақсы, бәрі бақылауда» 

деуден танбайды. 

Болатхан МАХАТОВ, 

ауыл шаруашылығы ғылымының докторы, профессор:

– Еліміздегі әр өңірдің төтенше жағдайға орай түрлі қауіп-

қатерлері бар. Мысалы, Алматы қаласы сейсмикалық 

тұрғыдан қауіпті аймақ болса, Қарағанды, Орал өңірін 

су басу қаупі жоғары екенін байқадық. 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ИННОВАЦИЯҒА 

ҰМТЫЛЫСЫ ҚАРҚЫНДЫ 

«Қазақстанда  инновациялық  экожүйе 

құру: Технологияларды коммерцияландыру­

д а н   б а с  т а п   ө н і м д і   и н н о в а ц и я л а р д ы 

ынталандыруға  дейін»  деген  тақырыппен 

өткен халықаралық кон ференцияда баянда­

ма жасаған Дүние жүзілік банктің практик­

менеджері Лиза Кэст нер еліміздегі экожүйе 

құрылысының ин но вацияға деген қарқыны 

ерекше екендігін ай тып өтті.

–  Естеріңізде  болса,  технологияларды 

ком мерцияландыру  жобаларын  жүзеге 

асы ру  ая сында  жұмыс  істеу  2011  жылы 

қол ға алынған болатын. Білім және ғылым 

ми нис тр лігінің  қолдауымен  атқарылып 

жатқан  жұ мыс тардың  қазіргі  кездегі  же­

тістіктері  мен  жеміс тері  көп шілікті  таң 

қалдырады.  Осы  уақыт  ара лы ғын дағы  үш 

кезеңнің  алғашқысында  785  өті ніш тің  33­і 

3 раундтан іріктеліп, оның басым көп шілігі 

өндіріске енгізілді. Бұл Қазақстанның инно­

вациялық технологияларға құлшынысы мен 

ел  азаматтарының  ұмтылысы  қарқынды 

екендігін көрсетеді. Ал, оның нәтижесі тап 

қазір көрініс бермесе де, келешекте өз же­

місін беретіндігіне сенімдімін, – дейді Лиза 

Кэстнер.

Е.КАМАЛ

«СЕРПЕР» СЫЙЛЫҒЫНЫҢ 

ИЕГЕРЛЕРІ АНЫҚТАЛДЫ 

45 жылдан астам тарихы бар Қазақстан 

Жастар одағының «Серпер» жастар сыйлығы – 

шығармашылық жетістігімен танылған және 

елі үшін қызмет етіп жүрген талантты жас­

тарды қолдауға бағытталған сыйлық болып 

табылады.

Биылғы  жылдың  28  қарашасы  күні  Қа­

зақстан Жастар одағының «Серпер» жас тар 

сыйлығы арнайы коммисияның шешімі бойын­

ша әдебиет, журналистика, театр, эстрада 

сала ларының келесі талантты азаматтары на 

берілді. Олардың қатарында Әбілов Нұр лан, 

Байсалбеков  Жасұлан,  Бақаева  Салтанат, 

Баталова  Таңсұлу,  Бейсенхан  Айсәуле, 

Жұмабек  Ержан,  Исжанов  Саян,  Камара­

нов  Бейбіт,  Қалдыбаева  Ләззат,  Мансұров 

Нұрмат,  Отарбаева  Залина,  Сағынтаев 

Талғат,  Сарыпбекова  Жәудір,Сейдешова 

Жадыра,Тоқманғалиева Сая, Тушаев Бақыт 

сияқты талантты жастар бар.

Марапаттау кеші кеше, яғни 10 жел тоқ сан 

күні сағат 17.00­де М.Әуезов атындағы Қазақ 

Мемлекеттік Академиялық драма театры ның 

кіші залында өтті. 

Е.КАМАЛ

Барлық үміткерлер алдын ала Сенаттың Конс­

ти туциялық  заңнама,  сот  жүйесі  және  құқық 

қор ғау органдары комитетінің кеңейтілген отыры­

сында  қаралды.  Іріктеу  барысында  Жоғарғы 

Сот судьясы лауазымына үміткерлердің іскерлік 

және моральдық қасиеттері, сот төрелігін жүзеге 

асыру және соңғы бірнеше жылдағы процестік 

құжаттарды әзірлеу сапасы ескерілді. Жоғарғы 

Соттың жаңадан сайланған судьяларының ара-

сында 17­сі – ер адам (53%) және 15­і – әйел адам 

(47%).  Судьялардың орташа жасы – 48, орташа 

судьялық өтілі – 18 жыл.

ЖОҒАРҒЫ СОТТЫҢ ҚҰРАМЫ ЖАҢА СУДЬЯЛАРМЕН ТОЛЫҚТЫ

Қазақстан  Республикасының  Конституциясына  сәйкес,  Мемлекет  басшысының  ұсынуы мен 

Республиканың  Жоғарғы  Сотының  төрағасын  және  Жоғарғы  Сотының  судьяларын  сайлау  мен 

қызметтен босату, олардың анттарын қабылдау Сенаттың ерекше құзыретіне жатады. Кеше Қазақстан 

Республикасы Парламенті Сенатының отырысында Мемлекет бас шысының ұсынуымен Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының жаңа судьялары сайланып, ант қабылдады. Жоғарғы Сот органы-

на барлығы 32 судья сайланды. Олар өз міндеттерін адал әрі абыройлы орындауға, сот төрелігін 

Қазақстан Республикасының Конс титуциясы мен заңдарына ғана бағына отырып жүзеге асыруға, 

судьялық борышы міндеттегендей бейтарап және әділ болуға салтанатты түрде ант берді.

Еске сала кетейік, қазіргі таңда республикада 

Мемлекет басшысы жариялаған «100 нақты қадам – 

баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет» 

Ұлт жоспары белсенді түрде іске асырылуда. 

Осы құжаттың 16­қадамында сот жүйесінің са-

тыларын оңтайландыру көзделген. 2016 жылдың  

1 қаңтарынан бастап Жоғарғы Сот үш буынды сот 

жүйесі шеңберінде ауқымды жүктемеге сәйкес, 

кассациялық соттың жаңа жағдайында жұмыс 

істейтін болады.

Сол күні Жоғарғы Соттың төрағасы Қайрат Мәми 

жаңа құраммен жиын өткізді. Басқосу бары сын да 

біраз жаңалықтар жария болды. 2

№185 (2771) 

11 желтоқсан 2015

zangazet@maiI.ru

ҚҰҚЫҚ

Бүгінгінің бас тақырыбы(Соңы. Басы 1-бетте)

құттықтап, Жоғарғы Соттың білікті, 

кәсіби мамандармен толыққанын атап 

өтті. Төраға жаңа құрамның алдына 

қойылып отырған мақсат-міндеттерімен 

де  бөлісті.  «Қадағалау  өндірісінің 

тәжіри бесінде айтарлықтай өзгеріс орын 

алмақ. Енді біз бұрынғы «деректерге 

қатысты қадағалаудан» «құқыққа қатыс-

ты қадағалау» әдісіне көшеміз. Бұдан 

былай істің мәнін зерделеу, анықтау 

апелляциялық  сатының  құзырында 

қалады. Ал, қадағалау бойынша өндіріс 

тек құқықтық бағалау бойынша өрескел 

қателікке жол берілгенде, заң дұрыс 

қолданылмағанда ғана қозғалуы тиіс» 

деп атап өтті Қ.Мәми.

Жаңа тағайындалған судьялар жұмы-

сына сәттілік тілеген төраға олар дың 

сапалы жұмыс істеуі үшін қажетті жағ-

дайды ұйымдастыруды Жоғарғы Сот 

жанындағы Сот қызметін қамтамасыз 

ету департаментіне тапсырды.  

Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Соты жаңа судьяларының тізімі:

1. С.Қ.Әбнәсіров – Павлодар облыс-

тық сотының судьясы. Судьялық жұмыс 

өтілі 26 жылдан асады, соның ішінде 

облыстық  сот  судьясы  лауазымын-

дағы өтілі 21 жылдан астам мерзімді 

құрайды.

2. Г.Ж. Әлмағамбетова – Ақмола 

облыстық сотының судьясы. Судьялық 

жұмыс өтілі 17 жылдан асады, соның 

ішінде облыстық сот судьясы лауазы-

мындағы өтілі 6 жылдан астам мерзімді 

құрайды.

3. Е.Р. Әріпов – Қарағанды облыстық 

сотының қылмыстық істер жөніндегі 

апелляциялық сот алқасының төрағасы. 

Судьялық жұмыс өтілі 23 жылдан асады, 

соның ішінде облыстық сот судьясы 

лауазымындағы өтілі 5 жылдан астам 

мерзімді құрайды.

4. М.Т. Балкен – Оңтүстік Қазақстан 

облыстық сотының азаматтық және 

әкімшілік істер жөніндегі апелляциялық 

сот  алқасының  төрағасы.  Судьялық 

жұмыс өтілі 10 жылдан асады, соның 

ішінде облыстық сот судьясы лауазы-

мындағы өтілі 6 жылды құрайды.

5. Т.Қ. Баратбеков – Алматы облыс-

тық  сотының  азаматтық  және  әкім-

шілік істер жөніндегі апелляциялық сот 

алқасының төрағасы. Заңгерлік маман-

дықтағы жұмыс өтілі 21 жылдан асады, 

соның ішінде судьялық жұмыс өтілі 7 

жылдан астам мерзімді құрайды.

6. М.Г. Боровик – Павлодар облыс-

тық  сотының  судьясы.  Судьялық 

жұмыс өтілі 23 жылдан асады, соның 

ішінде облыстық сот судьясы лауазы-

мындағы өтілі 6 жылдан астам мер-

зімді құрайды.

7. Е.К. Дәулиев – Шығыс Қазақстан 

облыстық сотының қылмыстық істер 

жөніндегі апелляциялық сот алқасының 

төрағасы.  Заңгерлік  мамандықтағы 

жұмыс өтілі 27 жылдан асады, соның 

ЖОҒАРҒЫ СОТТЫҢ ҚҰРАМЫ ЖАҢА СУДЬЯЛАРМЕН ТОЛЫҚТЫ

Мәселен, Ұлт жоспарындағы тапсыр-

маларды орындау мақсатында Жоғарғы 

Соттың құрамы жаңа мамандандырыл-

ған алқамен толығатыны белгілі болды. 

Мемлекет басшысының жарлығымен 

мамандандырылған  сот  алқасының 

төрағасы болып Қыдырбаева Айгүл 

Қуаныш байқызы тағайындалды. 

Жиында сөз алған Қайрат Әбдіразақ-

ұлы жаңа тағайындалған судьяларды 

ішінде судьялық жұмыс өтілі 12 жылдан 

астам мерзімді құрайды.

8.  Н.Ө.Жолдасбеков  –  Павлодар 

облыстық сотының қылмыстық істер 

жөніндегі апелляциялық сот алқасының 

төрағасы.  Заңгерлік  мамандықтағы 

жұмыс өтілі 18 жылдан асады, соның 

ішінде судьялық жұмыс өтілі – 11 жыл-

дан асады, облыстық сот судьясы лауазы-

мындағы өтілі 3 жылдан астам мерзімді 

құрайды.


9.  Қ.Б.Дүйсенбаев  –  Қызылорда 

облыстық сотының судьясы. Судьялық 

жұмыс өтілі 22 жылдан асады, соның 

ішінде облыстық сот судьясы лауазы-

мындағы өтілі 6 жылдан астам мерзімді 

құрайды.


10. Ж.Б.Ермағамбетова – Астана 

қала лық сотының судьясы. Судьялық 

жұмыс өтілі 12 жылдан асады, соның 

ішінде облыстық сот судьясы лауазы-

мындағы өтілі 5 жылдан астам мерзімді 

құрайды.


11. А.Қ.Ескендіров – Ақмола облыс-

тық сотының азаматтық және әкімшілік 

істер жөніндегі апелляциялық сот алқа-

Қазақ тілі – ана тіліміз, Қа зақ стан Республикасының мем лекеттік тілі. Тіл байлығы – 

әр бір елдің ұлттық мақтанышы. 

Тіліміздің көпқырлылығы мен икемділігі баспасөз тілі нен, ғылы ми, іскери стиль дерден 

анық байқалады. Қазіргі кезде қазақ тілінде көптеген салалық сөз діктер, синонимдер, фразео-

логия лық, түсіндірме сөздіктер жарық көруде. Осылардың бар лығында тіліміздің тереңдігі мен 

мазмұндылығы, жалпы байлығы көрініп жатыр. Тіл – әрбір ұлттың тарихы, мінезі, болмысы, 

кәсібі, дүниетаны мы, ойлау қабілеті сақталатын асыл қазына. Ол ата-анадан балаға мирас 

болып қалып отыра тын баға жетпес мұра. Сон дықтан, әр адам ана тілін көзінің қарашығындай 

қорғауы, оның орынсыз шұбарлануына қандай жағдайда да жол бермеуі керек. Елбасы 

Н.Назарбаев: «Қазақ қазақпен қазақша сөй лессін», «Қазақстанның бола шағы – қазақ тілінде» 

деген тұжырымдаманы үнемі айтып келеді. Елбасының бұл сөз дері аяқасты болып қалмауы 

керек. Қазақ тілінің тереңдігін, байлығын біз ауызекі тілде ғана емес, мемлекеттік қызметте де 

кең қолдануға тиіспіз. Әрі қазақ жерінде туып, мемлекеттік салада қызмет етіп жүрген әрбір 

қызметкер қазақ тілін жетік білуі тиіс. Өзін патриот санайтын кез келген азамат қазақ тілін 

байытуға үлес қоспаса да, қазақ ша сөйлеп, мемлекеттік тілді білу арқылы өзгелерге үлгі бола 

білсе деймін. Темір аудан дық Әділет басқармасында да соң ғы жылдары мемлекеттік тіл дің 

қолданыс аясы кеңейіп келеді. Мұндай ілкімді жұмыс тардың алдағы уақытта да жалғасын 

табары даусыз.

А.ЕРЕКЕНОВ,

Ақтөбе облысы Темір аудандық Әділет басқармасының  басшысы 

БОЛАШАҒЫМЫЗ ҚАЗАҚ ТІЛІМЕН БАЙЛАНЫСТЫ

Тұғыр

Сот залынанСерік Ахметов Елбасыдан кешірім сұрады

Экс-Премьер-министр Серік Ахметов аса ірі 

көлемде мемлекет қаржысын жымқырды, пара 

алды, қызметін асыра пайдаланды деген айып-

тармен қамауға алынғалы бері оның ісі қоғам 

назарын аударып келеді.

Тергеу амалдары аяқталып, оған қатысты сот 

процесі басталғалы да біршама уақыт өтті. Алайда, 

арасында  Қарағанды  облысы  мен  қаласының 

бұрынғы әкімдері бар бас-аяғы 21 адам тартылған 

сот барысында дәлелін таппаған дүниелер де болды. 

Соның бірі ретінде мемлекеттік айыптаушының «аса 

ірі көлемде пара алды» деген айыптау қорытындысын 

дәлелін таппауына байланысты алып тастағанын айта 

кету керек. Серік Ахметов кеше соттағы соңғы сөзінде 

онысы үшін мемлекеттік айыптаушыға алғысын 

білдіруді ұмытпады. 

Сондай-ақ,  соңғы  сөзінде  бұрынғы  Үкімет 

жетекшісі мемлекет басшысынан кешірім сұрады. 

«Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтан сенімін ақта-

мағаным үшін шынайы кешірім өтінем. Маған бола 

Қарағанды облысында осындай ахуал туғанына, 

оны ойлап мемлекет басшысының қайғыратынына 

байланысты моральдық жауапкершілігім бар екенін 

түсінем. Егер сот пен мемлекет басшысы қатарға 

қосылуыма  мұрсат  берсе,  барлық  білімім  мен 

тәжірибемді ел игілігі үшін қолданып, ақтығымды 

дәлел деуге дайынмын. Кез келген жағдайда мемле-

кетке, халыққа және ұлт көшбасшысына адал болып 

қалам»,  –  деді  Серік  Ахметов  Елбасыға  қарата 

сөйлеген сөзінде. 

Ахметовтің ақтығын дәлелдеуге күш салып жатқан 

адвокаттары соттан оны ақтауды сұраса, айыптаушы 

тарап дүние-мүлкін тәркілей отырып 12 жылға бас 

бостандығынан айыруды сұрап отыр. Әлбетте, таразы 

басының қай жағы басатынын әуелі уақыт, содан соң 

сот төрелігінің құзырына қалдырамыз.Сәкен ОРЫНБАСАРҰЛЫ,

«Заң газеті»  

сының төрағасы. Судьялық жұмыс өтілі 

19 жыл, соның ішінде облыстық сот 

судьясы лауазымындағы өтілі 6 жылдан 

астам мерзімді құрайды.

12. Р.Қ.Жакудина – Астана қалалық 

сотының судьясы. Судьялық жұмыс 

өтілі 21 жылдан асады, соның ішінде 

облыстық сот судьясы лауазымындағы 

өтілі 19 жылдан астам мерзімді құрай-

ды.

13. С.Ә.Жармұхамбетова – Астана қалалық сотының судьясы. Судьялық 

жұмыс өтілі 18 жылдан асады, соның 

ішінде облыстық сот судьясы лауазы-

мындағы өтілі 9 жылдан астам мерзімді 

құрайды.

14.  Ө.Ж.Ибраев  –  Қарағанды 

облыстық сотының судьясы. Судьялық 

жұмыс өтілі 20 жылдан асады, соның 

ішінде облыстық сот судьясы лауазы-

мындағы өтілі 15 жылдан астам мер-

зімді құрайды. 

15. Т.Ә.Ибрашев – Қостанай облысы 

Рудненский қалалық сотының төрағасы. 

Судьялық  жұмыс  өтілі  18  жылдан 

асады, соның ішінде облыстық сот 

судьясы лауазы мындағы өтілі 5 жылдан 

астам мерзімді құрайды.

16.  Ш.С.Иманиязова  –  Ақтөбе 

облыстық сотының судьясы. Судьялық 

жұмыс өтілі 18 жылдан асады, соның 

ішінде облыстық сот судьясы лауазы-

мындағы өтілі 9 жылдан астам мерзімді 

құрайды.

17.  Ж.М.Қашқынбаева  –  Батыс 

Қазақстан облыстық сотының судьясы. 

Судьялық  жұмыс  өтілі  20  жылдан 

асады, соның ішінде облыстық сот 

судьясы лауазымындағы өтілі 7 жылдан 

астам мерзімді құрайды.

18. З.Б.Кейкібасова – Алматы қала-

лық  сотының  судьясы.  Судьялық 

жұмыс өтілі 20 жылдан асады, соның 

ішінде облыстық сот судьясы лауа зы -

мындағы өтілі 5 жылдан астам мер-

зімді құрайды.

19.  Р.А.Қуанышбаева  –  Шығыс 

Қазақ стан облыстық сотының судьясы. 

Судья лық  жұмыс  өтілі  17  жылдан 

асады, соның ішінде облыстық сот 

судьясы лауазымындағы өтілі 7 жылдан 

астам мерзімді құрайды.

20. Е.Т.Максюта – Астана қалалық 

сотының судьясы. Судьялық жұмыс 

өтілі 18 жылдан асады, соның ішінде 

облыстық сот судьясы лауазымындағы 

өтілі 17 жылдан астам мерзімді құрай-

ды.

21. Т.А. Молдахметова – Қарағанды облыстық сотының судьясы. Судьялық 

жұмыс өтілі 21 жылдан асады, соның 

ішінде облыстық сот судьясы лауазы-

мындағы өтілі 15 жылдан астам мерзім-

ді құрайды.

22.  Ғ.Ш.Мұсабекова  –  Жамбыл 

облыстық сотының қылмыстық істер 

жөніндегі апелляциялық сот алқасының 

төрағасы. Судьялық жұмыс өтілі 20 

жылдан асады, соның ішінде облыстық 

сот судьясы лауазымындағы өтілі 8 

жыл дан астам мерзімді құрайды.

23. Ғ.Ж.Мырзаке – Қостанай облыс-

тық  сотының  төрағасы.  Судьялық 

жұмыс өтілі 15 жылдан асады, соның 

ішінде облыстық сот судьясы лауазы-

мындағы өтілі 10 жылдан астам мер-

зім ді құрайды.

24.  А.М.Нұрбеков  –  ҚР  Әскери 

сотының қылмыстық істер жөніндегі 

апелляциялық сот алқасының төрағасы. 

Судьялық жұмыс өтілі 15 жылдан асады, 

соның ішінде облыстық сот судьясы 

лауазымындағы өтілі 10 жылдан астам 

мерзімді құрайды.

25.  Қ.Ж.Нұрышев  –  Атырау 

облыстық сотының қылмыстық істер 

жөніндегі апелляциялық сот алқасының 

төрағасы. Судьялық жұмыс өтілі 28 

жылдан асады, соның ішінде облыстық 

сот судьясы лауазымындағы өтілі 20 

жылдан астам мерзімді құрайды.

26. Е.М.Рахымбеков – Астана қаласы 

қылмыстық істер жөніндегі мамандан-

дырылған ауданаралық сот алқасының 

төрағасы. Заңгерлік мамандықтағы 

жұмыс өтілі 26 жылдан асады, соның 

ішінде судьялық жұмыс өтілі 24 жылдан 

асады, облыстық сот судьясы лауазы-

мындағы өтілі 3 жылдан астам мерзімді 

құрайды.

27.А.С.Савинова – Шығыс Қазақ-

стан  облыстық  сотының  судьясы. 

Судьялық жұмыс өтілі 18 жылдан асады, 

соның ішінде облыстық сот судьясы 

лауазы мындағы өтілі 17 жылдан астам 

мерзімді құрайды.

28.  А.С.Смайлов  –  Жамбыл  об-

лыстық  сотының  азаматтық  және 

әкімшілік істер жөніндегі апелляциялық 

сот алқасының төрағасы. Судьялық 

жұмыс өтілі 26 жыл дан асады, соның 

ішінде облыстық сот судьясы лауазы-

мындағы өтілі 26 жылдан астам мер-

зімді құрайды.

29. Н.Қ.Сұлтанов – Астана қалалық 

сотының судьясы. Заңгерлік маман-

дықтағы жұмыс өтілі 22 жылдан асады, 

соның ішінде судьялық жұмыс өтілі 11 

жылдан асады, облыстық сот судьясы 

лауазымындағы өтілі 4 жылдан астам 

мер зімді құрайды.

30.  Б.Ж.Тоқтарова  –  Павлодар 

облыс тық сотының судьясы. Судьялық 

жұмыс өтілі 13 жылдан асады, соның 

ішінде облыстық сот судьясы лауазы-

мындағы өтілі 10 жылдан астам мерзім-

ді құрайды.

31.  Л.А.Шепелева  –  Қостанай 

облыс тық сотының судьясы. Судьялық 

жұмыс өтілі 23 жылдан асады, соның 

ішінде облыстық сот судьясы лауазы-

мындағы өтілі 7 жылдан астам мерзімді 

құрайды.


32. Д.А.Шипп – Қостанай облыстық 

сотының азаматтық және әкімшілік 

істер  жөніндегі  апелляциялық  сот 

алқасының төрағасы. Судьялық жұмыс 

өтілі 12 жылдан асады, соның ішінде 

облыстық сот судьясы лауазымындағы 

өтілі 6 жыл ды құрайды.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 402.68 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет