Соңғы уақытта «Қазақфильм нің» атына біршама сын айтылып жүр. Алайда барлық сынмен келіжүктеу 0.67 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата21.01.2017
өлшемі0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ИӘ

– Соңғы уақытта «Қазақфильм-

нің» атына біршама сын айтылып 

жүр. Алайда барлық сынмен келі 

се 

ал маймыз.  Әсіресе,  қа зір гі  уа қыт та «Қазақфильм» арт-хаус 

тық фильм-

дер ден басқа са лаға бұрылып бара 

жатыр де 

ген сындар жиі айтылуда. 

Осы уақытқа дейін қазақ ба сы лым-

да 

ры бізді «тек байқауға арналған фильм түсіресіңдер» деп ұрсып еді, 

енді, міне, көпшілік жабылып біз 

ді 

жаппай коммерциялық фильм  

дер 


түсіресіңдер деп айып  тайды. Әрине, 

мұндай қор 

қы 

ныш, үрейдің болуы түсінікті.  Десек те, «Қазақфильм» ки-

ностудиясының 2009 жылы шығарған 

фильмдері және биыл шы ға рылатын 

фильмдерінің арасында арт-хаусқа 

жақын, ең болмағанда, арт-хаусқа 

талпынатын фильмдер баршылық.   ЖОҚ 

– Кино төңірегіндегі осы әң 

гіме 

өте орынды қозғалып отыр. Ки  

но 


дегенміз – ең алдымен мә 

де 


ниет, 

өнер. Өнерді кәсіппен ша 

тас 

тыр-


мауымыз керек. Кезінде кеңес за ма-

нында киноларымыз белгілі бір цен-

зу 

раға ұшырайтын. Сол уақыттағы идео 

логияның күштілігі соншалық, 

цен зура әрқайсымыздың миымызда 

бо 


лады. Сондықтан, әсіресе, бұ 

рын 


«Қа 

зақфильмнің» кинолары цен-

зу раға жиі тап болды. Ал дәл қа зір, 

меніңше, сол цензурадан әлі де құ-

тыла алмай отырмыз және қа зіргі ки-

ноларымыздың жаппай ком мер ция-

лануы авторлық киноның да 

муы 


на 

 

бел гілі бір дәрежеде кедергі кел тіріп отыр. 

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Алексей ПАНТЕЛЕЕВ, 

қазақстандық режиссер:

– Кино түсіру дегеніміз жы-

ныс тық қатынас сияқты, соңына 

же те алмасаң, түк шығара ал-

май сың.

(www.express-k.kz - 

сайтынан)

№50 (276) 

31 наурыз

сәрсенбі


2010 жыл

...де

д

iм-ай, а

у

!

3-бетте

Ардақ ӘМІРҚҰЛОВ, 

режиссер:

Дидар АМАНТАЙ, 

жазушы:

3-бет

5-бет

7-бет

ОЙ-КӨКПАР 

Алматыға 

тексеріс келді

Есімовтің «ескі жолына» 

10 млрд жетер ме екен?

Үздіктерге 

«Еңлікгүл» табыс етілді

Бюджеттен бөлінген қаржыға коммерциялық кино түсіру дұрыс па?

Соңғы жылдары елімізде түсіріліп жатқан фильмдердің 

саны артып, кейбір фильмдеріміз жұртты дүрліктіріп, дау 

тудырып, тіпті «Голливудтан» қалыспай, «Оскарға» да 

таласып қайтты. Сонда қазақтың атын шетелге танытып 

жүрген фильмдеріміз қандай? Таяуда Кино үйінде бір 

апта бойы соңғы екі жылда түсірілген 40-қа жуық қазақ 

фильмдері  көрсетіліп, көрсетілімнің соңы киноның 

қазанында қайнап жүрген мамандар бас қосқан дөңгелек 

үстелге ұласты. Аталмыш жиында қозғалған мәселелердің 

ең бір өзектісі – қазіргі киноларымыздың  халықтық та, 

авторлық та емес, коммерциялық болып кетуі. Сонда 

коммерциялық кинодан кімге қандай пайда түсіп отыр? 

Біреудің жеке басын ғана жарылқайтын коммерциялық 

фильмдерді түсіруге неге мемлекет қаржы бөледі? Египетте 

мемлекет қаржыны тек деректі фильмдер мен балаларға 

арналған фильмдер түсіруге бөледі екен. Ал бізде ше? 

Жалпы бюджеттен бөлінген қаржыға коммерциялық кино 

түсіру дұрыс па?

Соңғы 10 күн ішінде Қарағанды облысы 

бойынша Төтенше жағдайлар жөніндегі 

департамент ерекше қауырт қарбалас тәртіппен 

жұмыс жүргізуде. Қар ерек қалың түскен биылғы 

қыстың «қоштасуы» қиын боп тұр. Бұл, әсіресе, 

шағын өзендердің деңгейінің көтеріліп, елді 

мекендерге қауіп төндіруімен бірге, жылымық 

күнді кенет алмастырып келген боранды 

күндер арқылы байқалып отыр. Қазір облыста 

Төтенше жағдай басқармасы қызметкерлері өрт 

сөндірушілермен бірге өзендердің тасуына алаңдап 

отырса, Жол полициясы қызметкерлерімен бірлесіп, 

облысты басып өтетін күре жолдарды қардан аршу 

жұмыстарын да қоса қабат атқарысуда.

Қар суы Қарағандыға 

қауіп төндіре бастады

Кеше Ақордада Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаев елімізге мемлекеттік сапармен 

келген Словакия Республикасының 

Президенті Иван Гашпаровичпен 

кездесті. Мәртебелі қонақты салтанатты 

қарауылмен қарсы алу рәсімінен соң 

екі жақ шағын құрамдағы кеңес өткізді. 

Одан кейін кеңейтілген құрамдағы 

жиналысқа қатысқан екі ел басшылары 

кездесу аяқталған соң БАҚ өкілдері 

алдында брифинг өткізді. Елімізге 

тұңғыш қадам басып отырған Словакия 

Президентінің кезекті сапары Арқа 

көктемінің өзгеше жайма-шуақ күніне 

тұспа-тұс келгенін де айта кетейік.

Әлем әдебиетін 

қазаққа таныттық, 

қазақ әдебиетін әлемге 

паш ете алдық па?

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

147,11

198,20

5,00

21,55

1,347

10895,8

1564,56

1893,33

81,21

1110,50

Әлем әдебиетін 

қазаққа таныттық, 

қазақ әдебиетін әлемге 

паш ете алдық па?

ДАТ!

6-б

етте

Жәркен БӨДЕШҰЛЫ:

Мұрат АЛМАСБЕКҰЛЫ

Шығыс Еуропаға шығар жол 

Словакиядан басталады

ҰСЫНЫС


Алашордашы Жаманмұрыновтың 

жақсы жобасын жаңғыртсақ қайтеді?

Бұл – Ырғыз, Өлкейек, Торғай 

өзен 

дерінің бойындағы 30-дан аса ірі көлдер мен 50-ге жуық кіші 

көл дер дің бойында – көлемі 790 

мың гек тар жерде Ырғыз-Торғай 

мем ле кет тік  табиғи  резерваты. 

Онда ха лық аралық және рес пу-

бли 


калық Қы 

зыл кітапқа енген 

бірнеше он да ған жануарлар мен 

құстардың түрі қор ғалады. Ай мақ-

қа кей жылдары Қор ғалжын қо ры-

ғы нан қоқиқаздар да келеді. Ол 

– сирек кездесетін құстардың бір 

тү рі. Жер жүзінде аққудың алты 

түрі бар болса, бұл жерге сыбырлақ 

және сұңқылдақ деп аталатын 

аққудың екі түрі кездеседі. Су мол 

жылдары балық аулаған қызғылт 

бірқазан көп кездеседі. 1960-70 

жылдары  сүтқо рек тілердің  тір ші-

лігін зерттеген ғалым Хамит Қы-

дыр баев пен құстардың тір ші лігін 

зерт теген ұлы жазушы Мұхтар Әуе-

зовтің үлкен ұлы Ернар Әуезов 

бірқатар зерттеу жұмыстарын 

жүргізді. Е.Әуезов дүниежүзінде 

аса сирек кездесетін реликт ша-

ғаласы деген құстың түрін анық-

таған.

Бүгінде сол резерваттағы жағ-дай адам алаңдарлықтай күйде. 

Көне замандарда Ырғыз өзені 

ба тыстан шығысқа қарай ағатын-

дық тан «Терісаққан» деп аталған. 

Тоқ сан сала Торғай, отыз екі сала 

Өл кейек өзендері осы Ырғызбен 

Құ йы лыс деген жерде бір арнада 

то 


ғы 

сып, әрі қарай Құрдымға 

барып құя ды. Қанша мол су болса 

да, мамыр-мау 

сымның аяғына 

дейін Құрдым жұтып алатын. Ал 

бір неше жыл қар аз түсіп, өзендер 

та сымай қалса, жоғарыдағы бір-

не 

ше ондаған көлдер кеуіп қалады.

Осы Құрдымның жерасты өзен-

дері арқылы Арал теңізімен 

байланысатындығы туралы халық 

арасында жанды болжам бар.

Жалғасы 5-бетте   

Кезінде Асан қайғы 

бабамыз атының са-

уырына сыйғыза ал-

май, қимай қоштасқан 

Жерұйықтың бірі бүгінде 

Ақтөбе аумағына тие-

сілі. Онда құсжолының 

бойымен ұшатын милли-

оннан аса құс жазғытұры 

оңтүстіктен ұшып келіп, 

ұя салып, күзге дейін 

балапандарын өсіріп, 

солтүстіктен келген 

құстармен бірге жылы 

жаққа ұшып кетеді. 

БАРЫС-КЕЛІС БҰРЫННАН БАР

Президент Нұрсұлтан Назарбаев атап 

өткен 

дей, бүгінде екі мемлекет арасындағы сенімді саяси қарым-қатынас жоғары деңгейге 

жетіп отыр. Осыдан тоғыз жыл бұрын, яғни 

2001 жылы қараша айында Қазақстан еліне 

Сло вакияның сол кездегі президенті Р.Шустера 

бі рінші рет сапарлай келген болатын. Ал сапар 

ке 


зегі біздің елге 2007 жылы тиіп, Елбасы 

Н.Назарбаев Сло 

ва 

кия еліне мемлекеттік сапармен барып қайтқан еді. Ондағы ба рыс-

келіс нәтижесінде, екі мемлекеттің қос 

жақты 

байланысын нығайтуға не гіз 

делген де 

кла-

рацияға қол қойылып, Үкімет пен ве дом-

стволар арасындағы келісімдер ма құл дан ған. 

Сондай-ақ  Қазақстан-Словакия  ор та сын дағы 

сауда-экономикалық саласындағы ын 

ты 

мақ-


тас тықтың дамуын қамтамасыз ету де ба са на-

зар да болған еді. СЛОВАКИЯ АСТАНАДА САММИТ 

ӨТКІЗУДІ ҚОЛДАЙДЫ

Міне, сол салиқалы саяси қатынас бүгін де, 

ертең де қоюлана түспек. Елбасы шағын құ-

рам 


дағы кездесуде екі елдің ынтымақтастық 

әле уетінің ауқымы зор екені жайында әңгіме 

бол ғанын  жеткізді. 

Жалғасы 2-бетте 

ДАБЫЛ


Мәселен, өткен апта ішінде облыстың Абай, Ақто-

ғай, Бұқар жырау, Қарқаралы, Шет, Осакаров аудан да-

ры территориясында боран болып, жол бойында 75 

кө 


лік қалған. Құтқарушылар қар құрсауынан 435 

адам ды алып шыққан. Сол күндері облысты басып өте-

тін күре жолдар да жабылып, байланыс тоқтатылған 

бо латын. 

Дәл осы күндері Бұқар жырау ауданының Көкпекті 

ауылын көлкіме су басып кету қаупі туындаған. Нұра 

өзеніне құятын Көкпекті өзенінің мұз жамылғысының 

бетіне жайылып шыққан су ауыл үйлерінің біразын 

басып қала жаздаған. Облыс орталығынан 15 шақы-

рым қашықта орналасқан Көкпекті ауылының тұрғын-

да ры дереу эвакуацияланып, қорадағы мал қауіпсіз 

жер 


ге жеткізілді. Тұрғын үйлер тұсынан өрт сөндіру 

тех никалары арқылы жайылған су сорылып, қауіптің 

ал ды алынды. Көкпектідегі жұртшылық көлкіме судан 

үрей леніп отырғанда, Бұқар жырау ауданының ор та-

лы ғы Ботақара кентінде Нұра өзенінен жайылып шығар 

су 


ға қарсы қойылған қорғаныш дамбасын күшейту 

АЛАШ-АНЫҚТАМА

Қарағанды облысында 137 жасанды суқоймасы, 

бө гет және өзге гидротехникалық құрылыстар бар. 

Олар дан өзге 11 табиғи суқоймасын қосқанда, жал-

пы су қоры 319 миллион текше метрге жетіп жы ғы-

ла 

ды. Осы суқоймалардың 42-сі елді мекендерге 

тым жақын орналасқан. Жалпы есеп бойынша, об-

лыс тағы 63 елді мекен су тасқыны қаупі төнетін ай-

мақ та. Бұл ауылдарда 15 мыңнан астам адам, 16 

мың нан астам мал бар.

Мансұр Х


АМИТ (фо

то

)жұ мыстары жүргізіле бастады. Аймақтағы ең ірі өзен 

са налатын – Нұра өзені мен кент іргесіндегі Ботақара 

кө лінен қорғаныш ретінде тартылған үш шақырымдық 

дам баның биіктігі мен беріктігі талап деңгейінде болуы 

үшін жергілікті қазынадан 8 миллион теңге қаражат 

бө 


лініп, «Қарағанды жолдары» ЖШС-нің он бірдей 

тех никасы  жұмылдырылды. Нәсретдин БАЛТЫНОВ, Қарағанды облыстық 

Төтенше жағдайлар жөніндегі департаменті 

бастығының орынбасары, полковник:

– Биік таудан құлап ағар арыны қатты өзені жоқ 

бол ғанымен, Қарағанды өңіріндегі шағын өзендер 

ел ді мекендерге түрлі деңгейде қауіп төндіруі мүм-

кін. Бастысы, арнасы құрғап, әдеттегі жылдары те-

рең дігі небары жарты метрден аспайтын өзендер 

биыл екі-үш метрге дейін көтеріліп отыр. Біресе 

суып, біресе жылып тұрған күн райы әсерінен мұз 

жа мылғысының үстінен жайылып кеткен су жо лын-

да ғы қора-жай, бау-шарбақ, үйлерді шайып кет пе-

се де, іргесінен құйылып, көлкіп жайылатынды-

ғымен қа уіпті. 

Серік САҒЫНТАЙ,

Қарағанды 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№50 (276) 31.03.2010 жыл, сәрсенбіwww.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

САЯСИ  БЮРО

?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Ғаламтор ғаламның 

ширегін құрайды

Әлем бойынша метродағы ірі жарылыстарДүниежүзінде ғаламторды қолданатын тұрғындар саны 

барған сайын артып келеді. Әлем халқының қанша пайызы 

және қай елдер ғаламторды пайдалану жағынан алда келеді?

Нұрбол АЯПҚАЛИЕВ, Батыс Қазақстан облысы

АҚОРДА


Шығыс Еуропаға шығар жол 

Словакиядан басталады

«Словакия Қазақстан үшін Еуро одақ 

ел дері арасындағы жарқын болашағы бар 

ма  ңызды әріптестердің бірі болып са-

налады», – деді Президент Н.На зарбаев. 

«Сыйға – сый, сыраға – бал» демекші, 

өз кезегінде Словакия басшысы да арадағы 

достық қатынастың күн сайын биіктемесе

аласармайтынын айтты. Оның айшықты 

белгісі – словак тарапының  ЕҚЫҰ мем ле-

кет басшыларының саммитін Астанада өт-

кі зу туралы бастамаға қолдау білдіруі. 

Мұнымен қоса, Иван Гашпарович мырза 

Қа зақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалығы ба-

рысында өз елінің қолдан келген қолдауды 

ір кіп қалмайтынын да білдірді. Ын ты мақ-

тас тықтың ыңғайын келтіріп отырған ша-

ра ның тағы бірі – екі ел үкіметі мен пар ла-

менті арасындағы байсалды байланыс. 

Қа зіргі таңда қазақ-словак үкіметаралық 

ко миссиясы экономика және ғылыми-тех-

ни калық  селбестік бағытында ұтымды жұ-

мыс атқаруда.

Тіпті Словакия парламентінде елу де-

пу таттан тұратын Қазақстанмен достық то-

бы құрылған. Сонымен қатар Қарағанды 

жә не Курчатов қалаларында Словакия 

кон сул дығының  ашылуы  ынтымақтастық-

қа оң әсер етері анық. 

ОҢ КӨРСЕТКІШКЕ БАЛАНҒАН 

ЕКІ ОНДЫҚ

Словакия Қазақстан үшін Шығыс Еу-

ро па дағы ең басты сауда-экономикалық 

әріп тес болып табылады. 2009 жылғы 

әлем дік қаржылық қиындыққа қа ра мас-

тан, қос мемлекет арасындағы тауар 

айыр  бас көлемі 10 пайызға артып, қар-

жы мөл шері 1,1 миллион долларды құ-

ра ған. Не ба ры алты жылда, яғни 2003-

2009 жылдар аралығында екі жақ ты 

ақ қос ел туризм, жол қатынасы, білім-ғы-

лым саласындағы байланыстарды ке ңей-

туге, инвестициялар салуға жол аш паққа 

уәделесті.  Екі мемлекет басшысы кез десу 

сәтінде әлемдік мәселелерге де ден қойып, 

дүниежүзілік қауіпсіздік та қырыбындағы 

өз позицияларымен бөлісті. Жә не ядролық 

қарулану мен оны тарату түй 

ткілдері 

төңірегінде пікір алмасты. 

Сондай-ақ кеше Қазақстан Рес пу блика-

сы ның Премьер-министрі Кәрім Мәсімов 

Сло вакия Президенті Иван  Гашпаровичпен 

кез десті. Кездесу барысында сауда-эко-

номикалық ықпалдастықты дамыту мә се-

ле лері  талқыланды. 

 Астана

ЫҚПАЛДАСТЫҚБеларусь ЕҚЫҰ саммитін өткізуді қолдайды

АҚШ Қазақстанды стратегиялық әріптес ретінде таниды

Беларусь басшысы ЕҚЫҰ-ның қазіргі 

төр ағасымен кездесуінде ЕҚЫҰ-ға төр-

аға 


лық етіп отырған Қазақстанның 

барлық бастамаларын қызу қолдай ты-

нын жеткізді. «Қазақстан ЕҚЫҰ төр аға-

лы ғының басым бағыттарын қалып тас-

тырды. Біз мұны толық қолдаймыз. Біз-

дің арамызда жылы, достық қарым-қа-

ты нас орнаған. Қазақстан біз үшін ай-

мақтағы маңызды мемлекет болып та-

былады», – деп атап өтті Александр Лу-

кашенко. 

Осыдан кейін Беларусь Президенті 

Ке дендік одақ төңірегінде өз ой-пікірін 

жет кізді. 

Сонымен қатар Қазақстанның Мем-

ле 

кеттік хатшысы – сыртқы істер ми-нистрі Қ.Саудабаев ЕҚЫҰ-ның Минск 

кең  се сі нің  ұжымымен,  саяси  пар тия лар-

дың өкіл дерімен және Беларусь елінің 

сыр т қы істер министрі Сергей Мар ты-

нов пен бол ған кездесуде екі ел ара сын-

дағы қа рым-қатынастың тарихи тамыры 

терең еке ндігін және бүгінде оның жаңа 

дең гейге көтеріліп отырғанын атап өтті. 

Сон 

дай-ақ келіссөзде биыл Беларусь бас шы сының  Қазақстанға  жа сайтын  са-

па ры ның мән-жайы сөз бол ды. Қ.Сау-

да 

баев Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төр-ағалығын қол дап, әсіресе, саммит да-

йындығына бел сенді атсалысып  отыр-

ға ны  үшін Бел арусь  тарапына  ал ғы-

сын жеткізді. ЕҚЫҰ-ның қазіргі төр-

аға  сы  Қ.Саудабаев Бе ларусь елінің оп-

позициясының  өкіл де рімен  кездесіп, 

олармен пікір алмасты. Белоруссиялық 

солшылдар 

пар тия сы ның 

төрағасы 

Сергей Возняк мемлекеттік емес БАҚ-

тар елде қыспақта екенін айта оты рып, 

оппозиция өкілдеріне Қ.Сау 

дабаевпен 

кездесуге мүмкіндік бер ге ніне таңданып 

отырғанын  жа сыр мады.

Оның айтуынша, сәуір айының 12-

сі кү ні Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

Ва шингтонда өтетін ядролық қауіпсіздік 

жө нін дегі саммит аясында АҚШ Пре-

зи ден ті Барак Обамамен кездесуі жос-

парланып отырғандығы белгілі бол ды. 

Жур налистер тарапынан қойылған са -

уал 


дарға да тиянақты жауап берген 

Ри 


чард Хоугланд Қазақстанның 

Кедендік одаққа мүше болуы АҚШ-

тың қитығына тимейтінін ашық айтты. 

«Кедендік одақ әлемнің кез келген 

аймағында бар. Ин те грациясыз ұлттық 

экономикалар дың 

әле уеті 

көтерілуі 

мүмкін емес. Сон 

дық 


тан ресми 

Астананың Ресей және Бе 

ла 

русь 


елдерімен осы саладағы қоян-қол тық 

қатынасын АҚШ қалыпты жағ дай ре-

тінде қабылдайды», – деді. «Қа 

зақ-


стан ның Иранға уран сатуы туралы да 

ақ параттар желдей есті. Бұл мә лі мет-

тер 

ге АҚШ-тың көзқарасы қандай?» де ген сауалға «Қазақстанның ядролық 

қа 


уіп 

сіздік мәселесіне еңбек сіңіріп 

келе жат 

 

қанына аттай жиырма жыл болды. Сон 

дық 


тан әлгі ақпаратты 

негізсіз деп қа был дадық. Қазақстан – 

АҚШ-тың 

ай ны  мас 

стратегиялық 

әріптесі  дегенді  қай    та лағым  келеді. 

Клинтонның 

кезінде 


стра   те гиялық 

әріптес ұғымы кең жа 

йыл 

ған еді. Алайда Дж. Буш әкімшілігі бұл ұ ғым ды 

аса жақтырмады. Ал қазір бәрі де 

қалпына келді», – деген жауап алдық.  

Кеше ЕҚЫҰ-ның қазіргі төрағасы, Қазақстан Республикасының   

Мемлекеттік  хатшысы – сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев 

Шығыс Еуропа елдеріне сапарының аясында Минскіде Беларусь 

Президенті Александр Лукашенкомен және өзге де ресми 

тұлғалармен бірқатар кездесулер  өткізді.

Кеше Алматыда АҚШ-тың Қазақстандағы елшісі Ричард 

Хоугланд ақпарат құралдарына арнап баспасөз мәслихатын өткізді. 

Елші Қазақстанды әр кез АҚШ-тың стратегиялық әріптесі деп 

есептейтінін жеткізіп, Қазақ елінің барлық саладағы бастамаларын 

қолдайтынын айтты.

тауар алмасу 10 есеге өскен. «Бұл – Қа -

зақстанның Орталық және Шығыс Еуро-

памен болған сауда саласындағы ең 

жо ғар ғы көрсеткіш», – деді Нұрсұлтан 

На зар баев.  Қазақстанның Сло вакияға 

ба ғыт тар басты тауарлары, әри не, мұнай 

жә не мұнай өнімдері екені бел гілі. Оны-

мен қоса түсті металл, мақта, хи микаттар 

жөнелтеді. Ал словактар бізге ма шина, 

техника мен түрлі құрылғылар, құ рылыс 

материалдары және дәрі-дәрмек, по-

лиграфиялық өнімдер, жиһаз т.б сау да-

лай ды. Қазіргі таңда Қазақстанда Сло ва-

кия ның түрлі саладағы Қазақстанмен бі-

ріккен 17 өндіріс орны жұмыс істеуде. АЛДАҒЫ БАЙЛАНЫС 

БҰДАН ДА АУҚЫМДЫ

Қазақ елін тың сатыға шығарар ау қым-

ды істің бірі Үдемелі индустриялды-инно-

ва циялы даму бағдарламасы екені бар ша-

ға мәлім. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

сло вакиялық компанияларды осы бағ дар-

ла маға белсене қатысуға шақырды. Себебі 

атал ған мемлекеттегі машина жасау ісін-

де гі кластерлік жүйе, құрылыс, жеңіл және 

та ғам өндіру кәсіпорындарының бай тә жі-

ри бесі Қазақстанда біріккен өндіріс орын-

дарын ашуға көп мүмкіндіктер тудырмақ. 

Сло вакия басшысы қазақ елімен уран 

энер гетикасы бағытында әріптестік орна-

туға мүдделі екенін жасырған жоқ. Сондай-

Мансұр Х


АМИТ (фо

то

)Бүркіт НҰРАСЫЛ

ҮКІМЕ


Т

Бас мұғалім сынақтан өтпей қалды

Өмірзақ ШӨКЕЕВ, бірінші вице-премьер:

– Ауыл шаруашылығына бөлінген қаржы оны дамытуға толық жетеді. Нақтыланған бюд жет сөз сіз 

ауыл шаруашылығына оң ықпалын тигізеді. Сонымен қатар бізге, Кедендік одаққа бай ла ныс ты, мал 

бордақылау мен оны экспорттау саласын қайта түлетіп, жандандыру керек. Бұл үшін жа ңа салалық 

бағдарлама әзірленіп жатыр. Аталмыш бағдарламаны жақын арада Үкіметке ұсы на тын бо ла мыз.

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.67 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет