Социально-экономическая историяжүктеу 5.1 Kb.
Pdf просмотр
бет5/23
Дата08.01.2017
өлшемі5.1 Kb.
#36
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Түйін 
Осы  мақалада  автор  Отан  тарихындағы  дiн,  тiл,  бiлiм  жəне  өнер  саласындағы  1920-30  жж.  мəдени  қайғылы 
өзгерiстерiн қарастырып, олардын Қазақ мəдениетiнiң əрі қарай дамытуында казiргi заманға дейiн əсерiн қалдырға-
нына талдау жасалды. 
 
Summary 
Violent  forced  modernization  in  the  1920s  and  30s,  in  Kazakhstan  has  led  to  a  breakdown  of  the  historical-cultural 
formation (identity). After nomadic mode of production developed under the influence of the geographical environment and 
climate, rooted in the Bronze Age. Therefore, such an abrupt transition, a jump of Kazakh nomads from one way of being in 
the completely opposite, followed by the tragic consequences in various aspects. 
As a result, the Kazakhs have lost the chance of gradual transformation and upgrading of traditional nomadic culture. In 
the popular consciousness inculcated Eurocentric setting: nomadic culture - just dead-end, total savagery and backwardness. 
Progress fully identified only with the proletarian, the Soviet and then, in general, European cultures. 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Абай атындағы  аз ПУ-ды  Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №1 (36), 2013 ж. 
31 
ДЕРЕКТАНУ ЖƏНЕ ТАРИХНАМА 
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ 
 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ТАРИХНАМАСЫН ЗЕРТТЕУ МƏСЕЛЕСІНІҢ 
ТЕОРИЯЛЫҚ-МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫРЛАРЫ 
 
Б.Ж. Абжаппарова – т.ғ.д., Л.Н. Гумилев ат. Е У шығыстану кафедрасыны  профессоры 
 
Тарихнама  тарихи  құндылықтарымызды  сақтаушы  ғана  емес,  тарихтың  күрделі  бетбұрыс  сəтте-
рінде оны жүзеге асырушы құралға айналып, қазіргі кезеңде жаңа сапалық деңгейге көтеріліп отыр. 
Тарихнама  маңызды  танымдық  қызмет  атқарумен  қатар,  жаңа  тарихи жағдайда  өзіндік  сананы  тəр-
биелеуге де ықпал етеді.  
Қоғамымыздың  жаңаруы  кеңестік  отан  тарихының  ғана  емес,  интеллигенцияның  тарихнамасының 
өзекті  мəселелерін  зерттеуге  оң  əсерін  тигізуде.  Өндірістік-техникалық  интеллигенцияның  Қазақстан 
интеллигенциясының  құрамында  ерекше  əлеуметтік-мəдени  құрылым  ретінде  айқындалуы  Қазақстанда 
ақпараттық-технологиялық  қоғамның  қалыптаса  бастауымен  жəне  оның  ғылыми-техникалық  жағынан 
дамуымен тығыз байланысты.  
Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» стратегиясы 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Ұлттық интелли-
генцияның рөлі» аталатын бөлімінде «Біз мемлекеттілігіміздің рухани мəселелер экономикалық, матери-
алдық мəселелерден ешбір кем бағаланбайтын даму кезеңіне келіп отырмыз. Рухани дамуда негізгі рөлге 
əрқашан интеллигенция ие. 2050 жылғы Қазақстан прогрессивті идеалдар қоғамы болуға тиіс. Біздің қоға-
мымыздың  қазіргі  көзқарастарының  негізін  дəл  осы  интеллигенция  беруі  керек.  (1)  Интеллигенция  қа-
лыптасқан мемлекет кезеңінде жаңа жалпыұлттық құндылықтар жасауда алдыңғы қатарлы күш болуы ке-
рек. Олар заманға сай жəне болашаққа құлшынысты болуға тиіс. Біз жастарымыз бағыт алып, бой түзеуге 
тиіс өз заманымыздың жаңа қаһармандарын көрсету жəне жасауымыз керек. (2) Интеллигенция менің па-
йымдауымдағы Қазақстан-2050 Жаңа саяси бағыты негізінде ел болашағының ментальді, дүниетанымдық 
үлгісін жобалауда негізгі рөлді қолға ала алады жəне алуға тиіс», – деп ойын тұжырымдаған еді [1].  
Соның ішінде Қазақстаннның өндірістік-техникалық интеллигенциясының тарихын өз алдына бөлек 
қарастырып, объективті бағасын беру – бүгінгі заман талабына сай қажеттіліктен туындап отыр. Өндіріс-
тік-техникалық  интеллигенция  қоғамның  рухани-имандылық  негізіне  ықпал  етуші  күшке  айналғаны  өз 
алдына, ол интеллигенцияның негізгі топтарының бірі болып саналады. Тарих ғылымының соңғы жылда-
ры  дамуы  «интеллигенция  тарихнамасы»  мəселесін  əр  қырынан  зерделеуге  жол  ашуда.  Сондықтан 
«өндірістік-техникалық  интеллигенция  тарихнамасы»  дегеніміз  кезектегі  емес,  объективті  процестерге 
жауап беріп, оның Қазақстандағы тарих ғылымында көрініс табуын айқындау болып саналады. Тарихна-
ма  қарастырып  отырған  мəселеге  байланысты  еңбектерді  тізіп,  шолу  жасаумен  шектелмей,  тақырыпты 
ғылыми негізде нақты-тарихи жəне теориялық-методологиялық жағын айқындауымен де өзекті. 
Жаңа танымдық материалдардың қазақстандық тарихнамаға енгізілуі де мəселенің өзектілігін ашады. 
Тəуелсіз Қазақстан біраз табыстарға жетті. Отандық жəне əлемдік тарихнамада Қазақстанның өндірістік-
техникалық интеллигенциясының тарихнамасы арнайы түрде зерттеуді қажет ететін тақырып болғандық-
тан,  аталған  тақырыптың  өз  деңгейінде  зерттелмеуі,  бұрын  жарияланбаған  деректердің  молдығы  – 
айтылатын мəселелерді нақты айқындай отырып, ғалымдардың арнайы ғылыми концепцияларын талдау-
ға жол ашады. 
Өндірістік-техникалық  интеллигенцияның  кеңестік  кезеңдегі  тарихын  зерттеу  ХХ  ғасыр  басынан 
бастау алатындығы белгілі. Осы уақыт аралығында зерттеушілер ғылыми айналымға Қазақстан өндіріс-
тік-техникалық интеллигенциясының қалыптасуы  тарихы, əлеуметтік, демографиялық дамуы мəселеле-
рін айқындайтын көлемді еңбектер жазып, нақты тарихи деректерді енгізді. Алайда Қазақстан өндірістік-
техникалық интеллигенциясының тарихнамасы арнайы зерттелген жоқ. Сондықтан да өндірістік-техника-
лық  интеллигенция  мəселесі  бойынша  бұрын  жарияланбаған  деректерді  арнайы  талдай  отырып,  кең 
көлемдегі мəліметтерді жариялау ғылыми зерттеу нысанына шек болғандықтан, қазіргі таңдағы талаптар 
мүддесінен шығуға жол ашады.  
Кеңестік  жəне  посткеңестік  кезеңдегі  зерттеушілердің  ғылыми  еңбектеріне  талдау  жасай  отырып, 
кеңес  өкіметі  орнағаннан  бастап  интеллигенция,  өндірістік-техникалық,  инженер-техникалық  интелли-
генцияның теориялық, методологиялық мəселелерін зерттеу төңірегінде пікірталастар туындады. 
Əйтсе де интеллигенцияға байланысты жарық көрген тарихи, философиялық, əлеуметтану саласында-

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №1 (36), 2013 г. 
32 
ғы еңбектерде «интеллигенция» түсінігіне нақты көзқарас қалыптаспаған. Таластың негізгі себебі – ин-
теллигенцияның мəнінде ғана емес, шеңберінің өсуі, əлеуметтік топ ретіндегі белгілеріне де байланысты.  
Интеллигенция  тарихын  теориялық-концептуалдық  тұрғыда  зерттеп,  қоғам  дамуындағы  орны  мен 
рөлін анықтауда кеңестік тарихшыларға əсер еткен оқиғалардың өзіндік тарихы бар. Мəселен, В.И. Ленин 
интеллигенцияға барлық білімді адамдарды, ерікті кəсіп өкілдерін, дене еңбегі өкілдерінен айырмашылы-
ғы  бар  ой  еңбегі  өкілдері жатады  деген  концепция  қалыптастырды.  Лениндік  анықтама  интеллигенция 
тарихын зерттеуші кеңестік ғалымдардың концепциялық негізіне айналды. 
Сталиндік  жүйе  кезенінде  интеллигенцияға  қоғамда  өзіндік  дүниетанымы  жоқ,  белгілі  бір  таптың 
мүддесін қорғайтын, ой еңбегімен айналысатын əлеуметтік жік деген түсінік қалыптасты.  
Өркениетті көзқарас тұрғысында баға берген М.Шоқай «Ұлттық зиялылар деп кімдерді айтамыз. Бір 
қарағанда жеңіл көрінгенмен, шын мəніне келгенде бұл сұрауға дұрыс жауап қайыру оңай емес. Оқыған, 
тəрбие көрген адамның бəрін «зиялы» деп атап, оны сол адам өзі тəн болған ұлттың «ұлттың зиялысы» 
қатарына қоса беруге болады деп ойласақ, сөзсіз қателесеміз. Біздіңше, белгілі бір мұрат-мақсаттардың 
соңында жүрген жəне сол белгілі мұрат-мақсаттары төңірегіне жиналған оқымыстыларды ғана зиялы деп 
айтуға болады. Ұлттық зиялылар қатарына тек өз халқының саяси-экономикалық жəне əлеуметтік дамуы-
на қалтқысыз қызмет ете алатын адамдар кіре алады», – деп пайымдайды [2, 174-176 б.]. Біз оның зиялы-
лар өз халқына қызмет етудің, халықпен ортақ тіл табыса білудің неғұрлым тиімді жолдарын таба білуле-
рі керек деген ойының қазіргі уақыт талабымен сабақтасып жатқандығын байқаймыз. 
Кеңестік тарихнамада интеллигенция мəселесінің партиялығы, таптық жəне əлеуметтік ерекшеліктері-
нің  қарастырылуына  мəн  берілді.  Əлеуметтік  жағынан  интеллигенция  деп  кеңестік  қоғамдағы  «негізгі 
таптар» жұмысшы мен еңбекші шаруалардың арасындағы «əлеуметтік топ», ал этикалық жағынан рухани 
өндіріс  саласымен  айналысып,  ерекше  рухани  сапалы-интеллигенттілік  қасиетімен  ерекшеленетін 
адамдардың тобы деген түсінік қалыптасты. 
1960-шы жылдардан бастап интеллигенцияның тарихта алатын орнына, рөліне терең мəн беріле баста-
ды. Интеллигенция жөніндегі қалыптасқан маркстік-лениндік догматикалық талап өзгеріп, ғалымдар өз 
алдарына жаңа күрделі міндеттерді шешуді мақсат етіп қойды.  
Интеллигенция  анықтамасын  қалыптастыруда  М.Н.  Руткевич,  В.С.  Семенов,  С.Л.  Сенявский  сынды 
ғалымдар көп еңбек сіңірді. М.Н. Руткевич интеллигенцияны жоғары немесе орта арнаулы білімді талап 
ететін  биік  өрелі  ой  еңбегімен  айналысатын  еңбекшілердің  үлкен  тобы  ретінде  қарастыра  келіп,  оған 
мамандар орнында істеп жүрген практиктерді де жатқызады. 
1980-ші жылдардың басында интеллигенция анықтамасын қалыптастыруда əлеуметтік кəсіби ерекше-
ліктерімен қатар, оның қоғамдағы саяси, мəдени үдерістердегі орны мен рөліне мəн беріле бастады.  
1980-ші  жылдардың  соңы  мен  1990-шы  жылдардың  басынан  қазақ  интеллигенциясына  байланысты 
концепция  жаңаша  зерделенді.  Осы  жылдары  жарияланған  басылымдарда  «интеллигенция»  ұғымы, 
қоғамды  жаңғыртудағы  интеллектуалдық  еңбектің  рөлі,  интеллигенцияға  ұстанған  өкімет  саясаты, 
интеллигенция  мен  халықтың  арасындағы  қатынастар  қарастырылды  (Н.А.  Амрекулов,  Н.Э.  Масанов, 
Л.Я. Гуревич). 
Академик  М.Қ.  Қозыбаев  интеллигенция  методологиясын  түзеуге  үлкен  үлес  қосты.  Ғалымның 
пайымдауынша  «еліне  елеулі,  халқына  қалаулы  жандар»  –  зиялылар  ел  жұртына  қызмет  етуді  бақыт 
санайтын «ұлттың ұяты мен мияты» – болып табылады деп пайымдайды [3, 238 б.]. 
1990-шы  жылдардың  басында  интеллигенция  тарихын  теориялық-методологиялық  жағынан  жаңаша 
зерделеген  Х.М.  Əбжанов  пен  Л.Я.  Гуревич  «интеллигенцияны  оның  қоғамдық  прогрестегі  қызметі 
анықтайды, негізгі дұрыс белгісі – сыни шығармашылық, ескіні қолдамай, экономикалық, ғылыми-техни-
калық жəне əлеуметік-саяси салада болсын жаңалықты іздеуі қажет» – деп ой қорытады. Ə.Əлпейісовпен 
бірлесіп жазған еңбегінде интеллигенция қауымын еңбегінің күрделілігіне, антропосоциогенез процесіне 
əсері  жəне  ондағы  орнына  қарай  бірнеше  топқа  бөліп  қарау  керектігін  айтып,  интеллигенцияның  үш 
құрамдас бөліктен тұратындығын: 1) интеллектуалдар; 2) мамандар; 3) жартылай интеллигенттер екенді-
гін алға тартады. Интеллектуалдар деп қызметімен немесе шығармашылығымен танымның, практиканың, 
прогрестің  жаңа  бір  қырын  ашқан,  келесі  баспалдағына  аттауға  негіз  қалаған  ой  еңбегі  адамдарының 
жүзден – жүйрік, мыңнан – тұлпар шыққан саңлақтарын атап жатқызады. «Интеллигенция дегеніміз ой 
еңбегімен кəсіби түрде айналысушы адамдар қауымы»-деп пайымдайды [4, 29 б.].  
Зерттеушілер  Ə.Пірманов  пен  А.Қапаева,  Е.Т.  Берлібаев,  С.Т.  Рысбекова,  Р.М.  Жұмашев,          
Г.М.  Какенова  т.б.  диссертацияларында  интеллигенция  концепциясын  қалыптастыруда  ой  еңбегімен 
кəсіби  айналысушылар  деген  көзқараспен  қатар,  ұлттық  жəне  адамзаттық  асыл  қасиеттердің  тарихи 
тəжірибеден өткен əр түрлі қырларын бойына сіңірген жəне оны ой қорыту жүйелері арқылы дамытып, 

Абай атындағы  аз ПУ-ды  Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №1 (36), 2013 ж. 
33 
нəтижесін халық игілігі үшін жұмсап қана қоймай, оның қоғам алдындағы жауапкершілігі зор екендігін 
дəйектеген.  
Өндірістік-техникалық  интеллигенцияға  теориялық  пайымдаулар  жасау  Отан  тарихы  ғылымының 
негізгі бағыттарының бірі болып саналады. Өндірістік-техникалық интеллигенцияның алғаш қарастыры-
луы ХХ ғасырдың 30-шы жылдарында А.Е. Бейлин, В.А. Шмелев, А.И. Иванов, В.Л. Швейцердың еңбек-
терінде көрініс тапты. Авторлар алғашқы бесжылдық жылдарындағы өнеркəсіптегі инженер-техникалық 
кадрлардың саны, құрамы жөнінде бағалы статистикалық мəліметтерге назар аударды. Мамандарға деген 
сұранысты қалай қанағаттандыру керек деген мəселе пайымдалды. А.И. Иванов пен В.Л. Швейцер «ескі 
техникалық  интеллигенция  өкілдері  Кеңес  өкіметі  жағына  жақындаған  сайын,  олардың  мамандануы 
төмен болды», – деген пікір айтты [5, 14-15 б.]. Соғысқа дейінгі кезеңде жоғарыда көрсетілген жəне тағы 
басқа да еңбектер теориялық, практикалық жағынан алғанда фундаментальды мазмұнда болмады. Күнде-
лікті кадр саясатын айқындай отырып, мəселені ашып көрсетуде еліміздің партиялық-мемлекеттік билігі-
нің саяси-əлеуметтік мазмұнына сəйкес қатаң идеологиялық көзқарасымен ерекшеленді. 
ХХ-шы ғасырдың 40-50-ші жылдары өндірістік-техникалық интеллигенция тарихын зерттеуде айтар-
лықтай өзгерістер болған жоқ. Хрущевтік жылымық отандық тарихнамаға біраз ықпал жасап, зерттеуші-
лер дəстүрлі маркстік-лениндік методологиядан асып кете алмаса да, И.В. Сталиннің жеке басқа табыну-
ын  ресми  түрде  сынай  бастады.  Осыдан  кейін  ғана  интеллигенцияның  қалыптасу  жолдарын  нақты 
зерттеуге жете көңіл бөлінді. С.А. Федюкиннің монографиясында өндірістік-техникалық интеллигенция-
ның қалыптасуы, социалистік модернизацияға тарту əдістері зерттелді [6]. 
1960-1970-шы  жылдары  қазақстандық  əлеуметтанушылар  мен  философтар  да  интеллигенцияны  əр 
қырынан зерттеп, жіктеп, өндірістік-техникалық интеллигенцияға анықтама бере бастады (М. Əженов, А. 
Ишмұхамедов,  И.И.  Евдокимов,  Ц.Р.  Розенберг).  Олар  ғылыми-техникалық  үдеріс  жағдайында  дене 
еңбегі  жəне  ой  еңбегімен  айналысатын  қызметкерлер  арасындағы  айырмашылықтар  азайып,  жақындай 
түскендігін, өндірістік-техникалық интеллигенция соның бел ортасында тұр деп пайымдады. Бұл зерттеу-
шілер  біз  қарастырып  отырған  мəселені  əлеуметтік  аспектіде  зерттеп  қана  қоймай,  интеллигенцияға 
телінген «аралық жік» деген анықтаманы алғашқылардың бірі ретінде алып тастады.  
Интеллигенцияның  дамуы  мəселелері  жөніндегі  көлемді  басылымдардың  бірі  –  1979  жылы  маусым 
айындағы Новосибирскіде өткізілген «Советская интеллигенция и ее роль в строительстве коммунизма» 
тақырыбында өткізілген бірінші Бүкілодақтық конференция. Мұнда интеллигенцияға байланысты ұстан-
ған мемлекеттік саясат ашып көрсетілді. Интеллигенцияның əлеуметтік-саяси рөлін дəріптеуге айрықша 
көңіл бөліп, маман-практиктердің рөліне байланысты пікірталастар туды. 
1970-ші  жылдары  социалистік  қоғамда  жұмысшы  табы  мен  өндірістік  техникалық  интеллигенция 
арасында айырмашылық жоқ деген қате пікір де орнықты. Ой еңбегі мен дене еңбегінің арасында əлі де 
болса сақталып отырған айырмашылықты байқауға болады. Кеңестер Одағында, тағы да басқа социалис-
тік мемлекеттерде өндіріс құрал-жабдықтарына деген жеке меншіктің жойылуына байланысты техника-
лық  интеллигенция  жұмысшы  табынан  немесе  саяси  мақсаттарына  байланысты  айырмашылығы  ғана 
емес,  негізінен  қоғамдық  еңбек  бөлінісі,  еңбектегі  қызметі,  мамандануындағы  басты  айырмашылықты 
аңғаруға  болады.  Социалистік  өндірістік-техникалық  интеллигенцияны  «біздің  жұмысшы  табымыздың 
ғылыми  жағынан  қаруланған  тобы»,  –  деп  пікір  айтқан  зерттеушілердің  пікірін  қайтадан  ой-елегінен 
өткізген жөн сияқты [7].  
Республикамызда өндірістік-техникалық интеллигенция мамандарын даярлау, тəрбиелеу тақырыбына 
арналған  бірнеше  диссертация  қорғалды  (Н.И.  Джагфаров,  Т.Қасенов,  А.Абдакимов,  Л.Я.  Гуревич, 
М.Байтуров, О.В. Харченко, Т.К. Назханов, О.В. Рыбакова т.б.). Еңбектер ресми методология тұрғысында 
жазылғанына қарамастан, теориялық деңгейлері жоғарылап, ғылыми-техникалық революцияның ықпалы-
мен жыл өткен сайын инженерлік еңбектің мазмұнында үлкен өзгерістер болғандығын айтады. 
1980-ші  жылдардың  соңында  С.С.  Əбубəкіров  «Ғылыми-техникалық  революцияны  дамытуда 
инженерлер мен техниктердің еңбегінің мəні аса зор екендігін айта келіп, инженер-техникалық интелли-
генция ғылыми-техникалық прогресті тездетуші ғана болып қойған жоқ, сол прогрестің тегеурінді əсері-
мен өздері де өзгерді» деп ойын ортаға салады [8, 20-21 б.].  
ХХ ғасырдың 90-шы жылдары зерттеу жүргізген əлеуметтанушы ғалымдардың бірі – М.С. Садырова 
интеллигенцияның  өзіне  тəн  ерекшеліктерінің  пайда  болғандығын  саралай  келе,  «1990-шы  жылдары 
шешуші рөлді техникалық интеллигенция алып отыр. Техникалық интеллигенция медициналық интелли-
генциямен бірге барлық интеллигенция санының тең жартысын құрайды. Бұл интеллигенцияның жағдай-
ын өзгертіп, өзіндік арнайы ерекшеліктері бар жеке əлеуметтік топқа айналдырды», – деп тың ой-пікірле-
рін ұсынды [9, 116 б.]. 

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №1 (36), 2013 г. 
34 
Ғалымдар М.С. Аженов, Д.Бейсенбаевтар теориялық-методологиялық жағынан: «жоғарғы технология-
ның» енгізілуімен интеллигенцияның рөлі бірден артып отыр. Өндірісте шешуші рөлді капиталға деген 
меншік емес, адамның ойы атқаруда», – деп пайымдады.  
Қазақстан  инженерлік-техникалық  интеллигенциясы  тарихын  əр  қырынан  зерттеген  Н.Н.  Южакова, 
Б.Омаровалар бұрынғы таптық, саяси ұстанымдардан басқа жаңа деректік базаны ұсына отырып, кеңестік 
кезеңдегі олардың əлеуметтік статусын жаңа қырынан айқындауға назар аударды. 
Осы  уақытқа  дейін  отандық  тарихнамада  ғылыми-техникалық  жəне  өндірістік-техникалық  интелли-
генцияға анықтама беруде əлеуметтік-кəсіби жағына мəн беріліп, рухани-имандылық, мəдени аспектілері 
қарастырылмаған. 
Олай болса, өндірістік-техникалық интеллигенция деп, дене еңбегімен жұмыс істейтіндерге қарағанда 
негізгі айырмашылығы «басымен басымырақ ойлайтындығымен», яғни ой еңбегімен айналыса отырып, 
өндірісте материалдық өнім өндіруге тікелей қатысатын қызметкерлерді айтамыз.  
 
1.  Назарбаев  Н.6.  « аза/стан-2050»  стратегиясы  /алыптас/ан  мемлекетті   жа а  саяси  бағыты»  //  Егемен 
аза/стан.15 желто/сан 2012.  
2. Шо/ай М. Та дамалы. 2 томды/ / /%растырған НCсіпхан А. – Алматы:  айнар, 1998. – 512 б. 
3.  озыбаев М. . Dркениет жəне %лт. – Алматы: С;здік-Словарь, 2001. – 369 б.  
4.  6бжанов  Х.М.,  6лпейісов  6.  аза/  интеллигенциясы  мен  мəдениеті  туралы.  –  Алматы:  Республикалы/ 
мəдениет /ызметкерлеріні  мамандығын арттыру институты, 1992. – 127 б. 
5. Иванов А.И., Швейцер В.Л. Борьба за кадры пролетарских специалистов. – М.-Л., 1932. – 58 с. 
6.  Федюкин  С.А.  Советская  власть  и  буржуазные  специалисты.  –  М.:  Мысль,  1965.  –  254  с.;  Федюкин  С.А. 
Великий Октябрь и интеллигенция. –  М.:  Наука, 1972. –  472 с.;  Федюкин  С.А. Борьба с буржуазной идеологией в 
условиях перехода к НЭПу. – М.: Наука, 1977. – 352 с. 
7.  Шкаратан  О.И.  Проблемы  социальной  структуры  рабочего  класса  СССР.  –  М.:  Мысль,  1970.  –  472  с.; 
Шкаратан О.И. и др. НТР и национальные процессы. – М.: Высшая школа, 1987. – 247 с.  
8. 6бубəкіров С.С.  аза/стан инженер-техникалы/ интеллигенциясы. – Алматы: Ғылым, 1989. – 136 б. 
9  Садырова  М.С.  Социально-профессиональная  мобильность  интеллигенции  Казахстана.  –  Алматы:  аза/ 
университеті, 1999. – 149 с. 
 
Резюме 
В  статье  автор  Б.Ж.  Абжаппарова  с  новых  концептуальных  позиций  анализирует  проблемы  историографии 
научно-технической  интеллигенции  Казахстана  советского  периода.  Автор  акцентирует  внимание  на  содержании 
понятий  «интеллигенция»,  «производственно-техническая  интеллигенция».  Особое  внимание  уделено  анализу 
современной казахстанской историографии данной проблемы. 
 
Summary 
In  the  article  the  author  B.J.  Abzhapparova,  from  new  conceptual  positions,  analyzes  the  problems  of  historiography 
scientific and technical intelligentzia of Kazakh Soviet period. The author focuses on the concept of "intelligenzia", "industrial 
and technical intelligentzia." A special attention is paid to the analysis of modern Kazakh historiographcal problem. 
 
КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИИ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРОЕКЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
*
 
 
К.Ш. Алимгазинов – д.и.н., зав.отделом современной методологии, 
историографии и источниковедения ИИЭ им.Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК 
 
В последнее десятилетие роль информации в историческом процессе приобретает ключевое значение, 
что определяет научный интерес к изучению различных форм информации и способам их материализа-
ции. Изучая модели конструктивного сотрудничества науки с  информационными технологиями,  запад-
ный политолог М.Каас приводит причины консервативного исследовательского поведения гуманитарной 
науки, когда речь заходит об использовании естественнонаучного аппарата информациологии в исследо-
вательском  процессе  [0,  с.  145-148].  Между  тем,  как  инструмент  познания,  наряду  с  математическими 
методами,  последние  определяют  верифицируемость  исследований,  открывают  другие  горизонты  для 
решения  проблем  и  перспективы  иного  изучения  исторических  источников.  Актуальность  приобретает 
вопрос  о  возможностях  применения  теории  информации  в  исторических  исследованиях.  Это,  в  свою 
очередь, приводит к формированию представлений об информации как исторической категории. Вопрос 
                                                           
*  Работа  выполнена  в  рамках  исследований  по  теме  грантового  финансирования  КН  МОН  РК  №0071/ГФ: 
«История и антиистория Казахстана: критический анализ псевдонаучного знания» 

Абай атындағы  аз ПУ-ды  Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №1 (36), 2013 ж. 
35 
о соотношении понятий исторической информации и исторического источника в исторических исследо-
ваниях обнаруживает проблему методологического аспекта – о структуре и формах отражения информа-
ции  в  историческом  источнике.  Речь  идет  об  информационном  источниковедении  как  особой  отрасли 
исторической науки, предлагающей собственные методы изучения информации [2].  
Развитие общества невозможно вне информации и каналов ее распространения. Наиболее актуальной 
информация становится в переломные моменты истории, когда происходят качественные преобразования 
в общественном устройстве, науке. Они связаны с накоплением и появлением новых способов и средств 
информационного обмена, именно информация в любом ее проявлении оказывается главным историче-
ским источником об исторических процессах [3, с. 58]. Возможность использования новых носителей и 
распространителей информации в нашей стране совпала со временем крушения тоталитарного режима, 
коренной перестройкой экономических, политических и моральных устоев общества, отказом от комму-
нистической  идеологии  и  сменой  ориентиров  научного  познания.  Хотя  информационные  технологии 
сами  по  себе  ведут  к  либерализации  общества,  что  отмечалось  еще  1996  году  в  материалах  итогового 
документа  150-й  сессии  Исполнительного  совета  ЮНЕСКО  об  идее  открытого  информационного 
пространства  [4,  с.  10],  не  всегда  развитие  информационных  технологий  может  быть  индикатором 
демократизации.  Уникальность  же  ситуации  в  странах  бывшего  Союза  заключается  в  том,  что  новые 
информационные  технологии  получили  возможность  развиваться  благодаря  социально-политическим 
переменам в обществе.  
Первыми,  кто  заинтересовался  не  только  изучением  истории  становления  и  развития  современных 
систем передачи, хранения и возникновения информации – сетевых технологий Интернет, но и проведе-
нием  научных  исследований  на  базе  цифровых  ресурсов,  были  американские  исследователи.  Имевший 
место еще в середине 1990-х годов скепсис о невозможности «заниматься серьезно историей в веб», взаи-
мосвязи  науки  и  информационных  технологий,  американский  историк  Г.Хайммилферб  (G.Himmelfarb) 
объясняет  тем,  что  порой  наблюдалась  попытка  навязывания  машине  задач  человеческой  логики,  ее 
невозможностью  «обнаружить разницу  между истиной  и ложью,  важностью  и тривиальностью», когда 
каждый результат информационного запроса не структурирован, подводит к заключению об ограничен-
ности сфер применения электронных ресурсов [0]. В рамках проблемы информационного неравенства, в 
противовес консервативным критикам, сравнивающих «вторжение» новых технологий в традиционную 
науку с постмодернистскими подвижками в научных кругах, М. О’Мэйлли и Р.Розенцвейг считают, что 
такое отношение прежде всего связано с идеей о том, что единая мировая виртуальная сеть уничтожит 
физические и политические границы, а универсализация информационного доступа приведет к демокра-
тизации, когда привлекательная мощность и связующие возможности мультимедиа, в частности, револю-
ционизируют процесс обучения и уничтожат потребности в «учителях и школах» вместе взятых. Обилие 
веб-ресурсов с историческим содержанием говорит о возрастающем значении прошлого для обществен-
ности, что, по мнению американского историка К.Смита актуализирует задачу объективного освещения 
этого прошлого и формирования адекватного общественного сознания через механизмы веб профессио-
нальными  историками  [0].  Пределы  же  для  научного  исследования  в  Интернет  должны  определяться 
рамками конкретных научных изысканий и методологии исследования.  
Одно из направлений обновления методического инструментария историков связано с применением 
статистических приемов анализа исторических источников, использованием математических моделей для 
объяснения исторических процессов [0, с. 99]. Формирование инновационного спектра историко-источ-
никоведческих  исследований  связывают  с  проникновением  компьютерных  и  интернет-технологий  в 
историческую  науку.  Зачастую  ресурсы  сети  дают  лишь  возможность  быстрого  и  легкого  доступа  к 
информации разного порядка. Но даже это порой становится результатом формирования новых научных 
идей:  доступ  к  информации,  находящейся  на  больших  расстояниях  от  исследователя,    позволяет  не 
ограничиваться  данными  имеющимися  под  рукой,  с  другой  стороны  возможность  контактов  и  обмена 
мнениями  вне  информационных  и  географических  барьеров  значительно  увеличивают  вероятность 
адекватных выводов для исследователя. При проведении конкретно-прикладных исследований по эконо-
мической истории, социальной и политической истории, исследовании вопросов массовых социальных, 
историко-психологических  исследований  без  привлечения  информативного  содержания  электронных 
источников,  практически  не  представляется  возможным.  К  тому  же  конвертация  уникальных,  так  и 
массовых  исторических  источников  в  электронный  формат  набирает  все  большее  значение.  Естествен-
ным итогом  этих  подвижек в отечественной науке становится признание Интернет как инновационной 
среды существования, функционирования исторического источника. В традиционное понимание истори-
ческого источника как статической субстанции, привносится критерий изменчивости, динамизма исход-

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №1 (36), 2013 г. 
36 
ной информации. Последнее предполагает разработку и проведение совершенно новых источниковедче-
ских  исследований  электронного  источника.  Динамизм  выражен  формой  существования  (электронный 
мультимедийный  –  соединение  графики,  текста  и  аудио)  и  структурной  изменяемостью  содержания 
(программный  язык,  определяющий  динамичность  источника  –  изменение  текста  или  других  частей 
источника в зависимости от заранее предписанных условий и пр.).  
Обосновывая  применимость  теории  информации  к  историческим  источникам,  И.Д.  Ковальченко 
предлагал уделять внимание изучению структурной, т.е. открыто не выраженной информации в источни-
ке. В таком случае для исследователя возникает возможность относительной независимости от атрибу-
тивных  признаков  источника.  Если  ранее  в  качестве  объекта  рассматривался  источник  как  носитель 
открытой информации, то теперь основным объектом изучения становится не зафиксированная в источ-
нике в знаковом виде часть информации, а вся информация, которую при использовании определенных 
приемов анализа, может представить перед исследователем исторический источник. Расширение объекта 
исследования требует обновления источниковедческих методов: речь должна идти об информационном 
источниковедении как особой отрасли исторической науки, предлагающей собственные методы изучения 
информации [0]. Исторический источник как носитель информации, одновременно является и каналом ее 
передачи, т.к. служит не только для сохранения информации, но и для ее активизации и последующей 
передачи.  Эти  свойства  исторического  источника  могут  быть  выражены  при  условии  определенного 
состояния самого объекта исследования, при котором параметры функциональность и динамичность себя 
обнаружат. Другими словами, речь идет об информационном пространстве, в котором источник получает 
возможность самореализации.  
При этом информация трактуется в рамках узкопоставленных задач конкретного исследования, когда 
априори предполагается, что значение и смысл слова идентичны авторским представлениям и у аудито-
рии, не требуют специального истолкования. В таких случаях информация понимается как поток фактов, 
событий, передаваемых через существующие каналы связи. Между тем, термин может содержать в себе 
различные смысловые акценты, которые в каждом конкретном случае определяются задачами исследова-
ния. Соответственно этому, определенным образом решается вопрос об информационном пространстве 
электронного  источника.  Информацию,  в  этом  случае,  можно  представить  как  последовательность 
связанных  составляющих:  факт,  событие,  имевшие  место;  очевидец  факта,  события;  материализация 
(запечатление, сохранение) каким-либо способом факта, события; социализация факта, события. Неслож-
но  понять,  что  выпадение  какой-либо  компоненты  приводит  к  тому,  что  информация  перестает  быть 
таковой.  Как  правило,  какой-либо  (или  какие-либо)  из  составных  «перевешивают»  другие:  к  примеру, 
огромный  поток  информации  в  современном  мире  вовсе  не  означает  наличие  такого  же  количества 
исторических фактов, событий, или же наоборот: недостаточность информации вовсе не означает недина-
мичность протекания общественных и политических процессов того периода.  
Анализ коммуникативных функций информации и ее отражении на протекание социальных процессов 
в истории, изучены были еще в первой половине XX века Г.Лассуэллом, когда тот предложил при анали-
зе  пропаганды  в  период  первой  мировой  войны,  изучить  не  только  единичные  «акты»  коммуникации, 
понимаемые как контакты, в которых сообщение проходит через определенные фазы от субъекта к объек-
ту, но и важнейшие структурные компоненты процесса массовой коммуникации [0, с. 11-20].  
Предложенная Г.Лассуэллом однонаправленная, так называемая «пятивопросная», модель исследова-
тельской  модели обращения к  информационному  тексту,  в  значительной степени содержит  источнико-
ведческий подход анализа исторической информации. В нашем случае – к информативному содержанию 
электронного источника.  
Можно выделить два источниковедческих подхода к решению вопроса об информационном простран-
стве электронного источника. Первый – это сведение массива всей содержащейся в источнике информа-
ции для изучения исторической ретроспективной электронной информации. Второй подход – это обраще-
ние к электронным источникам как источникам по процессам в современной истории. Другими словами, 
это историографический и источниковедческий дискурс к информационному содержанию электронного 
источника. 
Изучение электронного источника определяется траекторией применения информационного подхода в  
исторических исследованиях. Поэтому несложно обнаружить тут общие подходы к анализу коммуника-
тивных функций информации. Их последовательность выглядит следующим образом.  
1. Коммуникативный процесс – изучение коммуникатора (инстанции, организующая и контролирую-
щая процесс массовой коммуникации). 
2. Содержание сообщения – анализ (контент-анализ). 

Абай атындағы  аз ПУ-ды  Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №1 (36), 2013 ж. 
37 
3. Аудитория – количественно описываемые социальные и социально-психологические характеристи-
ки аудитории. 
4. Средство – технические средства. 
5. Результат воздействия – исследование изменений в сознании аудитории. 
Подчеркивая  многоступенчатость  и  сложность  процессов  коммуникации,  Г.Лассуэлл  выделил  ряд 
ключевых  положений,  которые  легли  в  основу  и  настоящей  работы  как  подход  при  информационном 
анализе электронного текста.  
Это – три универсальных социальных функций массовой коммуникации:  
1. Обозрение окружающего мира: «медиа расширяют горизонты познания индивида» – информацион-
ная функция.  
2.  Корреляция  с  социальной  структурой  и  «ответственностью»  общества,  воздействие  на  него  и  его 
познание через обратную связь – корреляционная функция, проявляющаяся также в объяснении и интер-
претации информационных сообщений, в обеспечении поддержки существующим властям и господству-
ющим нормам. 
3.  «Трансмиссия»  культурного  наследия  –  познавательно-культурологическая  функция,  функция 
преемственности культуры [0, с. 11-20].  
С появлением и развитием сетевых технологий информация несет в себе больше коммуникативных 
функций, нежели собственно информативных. Тем самым и современные представления об информации 
несут иные смысловые нагрузки, чем традиционно это принято: ныне информация – это скорее коммуни-
кация и интерпретация (освоение), чем сообщение (знание). Единство канала коммуникации и передан-
ной по нему социальной информации выражено через понятие исторического документа в призме теории 
социальной  информационной  коммуникации.  Последний  вектор  дает  методологическое  средство  для 
анализа функций и его свойств как записи, созданной в процессе определенной человеческой деятельно-
сти  и  связанной  с  фиксированием  семантической  информации,  отражающей  эту  деятельность.  В  этой 
связи  научный  интерес  представляют  и  сами  информационные  технологии.  Исследователи  предлагают 
очертить два направления профессионального интереса: 
1.  Использование  последнего  в  качестве  инструмента  исследования  и  выработки  на  этой  основе 
инновационных направлений научных работ.  
2. Изучение информационных технологий с точки зрения исторической эволюции, как универсальной 
системы регуляции общественных отношений [0, с. 82-101]. 
Реализация коммуникативных функций (передача другому) так или иначе заключает в себе передачу 
определенного  набора  сведений  (фактов,  событий),  и  вместе  с  тем  передачу  авторских  предпочтений 
изложения первоначального материала. Последнее всегда будет присутствовать уже постольку, посколь-
ку  сам  процесс  передачи  подразумевает  авторское  (человеческое)  начало,  которому  имманентно 
свойственна субъективность, т.е. информация есть передача и мировоззренческих позиций ее автора. В 
свете положений учения об информации можно выдвинуть постулат о том, что всякая информация есть 
отражение объективной действительности, которая определила ее возникновение. Поэтому содержатель-
но она отражает объективное знание о действительности, т.е. времени появления информации, и субъек-
тивное мнение автора о передаваемом. В первом случае на изложение событий и фактов действуют не 
зависящие от автора внешние силы: политический строй, эпоха, общество и т.п. Во втором случае автор-
ские предпочтения и мировоззрение являются отправной точкой, объясняющие содержание информации.  
Другая,  не  менее  актуальная,  проблема,  возникающая  в  связи  с  представлениями  об  информации  в 
среде Интернет и ее корректности – это вопрос об авторстве и соответствия информации действительно-
сти. Зачастую  в сети можно столкнуться с трудностями определения первоисточника информации,  что 
вызывает множество исследовательских вопросов. Некоторые аспекты этой проблемы были затронуты в 
ходе  дискуссий  Круглого  стола  по  обсуждению  вопросов  информационной  политики  в  Республике 
Казахстан,  организованной  Отделом  коммуникации  и  информации  кластерного  бюро  ЮНЕСКО  в 
Алматы и проходившей с участием региональных представителей ПРООН в Казахстане 28 января 2004 
года (http://www.unesco.kz). Как было отмечено в ходе обсуждения, информационно-правовое обеспече-
ние вопроса о корректности используемой информации и ее первоисточниках, направлено на разрешение 
вопросов авторства информации, а также решению задач вовлечения научного сообщества в глобальное 
информационное пространство как инструмента научной эвристики. 
Электронная информация представлена с помощью унифицированного языка разметки html (hypertext 
markup language – язык гипертекстовой разметки). Интерактивный формат электронного текста выражен 
через ссылки-указатели на смежные тексты: гиперссылки. Эта особенность, в свою очередь,  значительно 

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №1 (36), 2013 г. 
38 
усложняет  источниковедческую  работу  изучения  авторства  текста,  поскольку  единица  электронного 
текста как целое, состоит из нескольких контентов (содержаний), принадлежащих разным авторам, часть 
которых может не иметь отношения к формированию электронного текста. Последний, объединяющий в 
себе в целое линейный текст, звук и изображение представлен как вторичный информационный пласт, 
который  несет  в  себе  информацию  о  создателях,  информационных  предпочтениях,  поэтому  выступает 
как самостоятельный источник.  
В  качестве  единицы  анализа  в  таком  случае  логично  рассматривать  гипертекст  в  целом.  Он  имеет 
свою  идею  создания,  время,  авторство,  концепцию  создания.  Появление  гипертекста  –  синтез  разных 
форм,  жанров  первичной  информации,  который  теперь  объединен  границами  гипертекста.  Технология 
источниковедческого исследования содержит ряд исследовательских компонент:  
– изучение авторства электронного ресурса; 
–  определение  времени  и  исследование  задач  композиции  нового  или  декомпозиции  изначально 
имеющегося исторического материала для размещения; 
– исследование способа организации, упорядочения содержания; 
– анализ целевой аудитории и модели интерактивного поведения ресурса; 
– изучение информационного содержания электронного ресурса. 
Политика интерактивного поведения веб-ресурса дает опосредованную информацию об интересах и 
авторских предпочтениях, задачах появления и целях источника. В качестве наглядного примера может 
выступить организация контента на интернет-форумах, гостевых книгах, интернет-чатах.  
Институтом истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК, совместно с Программой расши-
рения доступа в Интернет – IREX/IATP (http://www.irex.kz), еще в 2005 году было инициировано проведе-
ние  интерактивной  конференции  (интернет-чата)  на  тему:  «Политические  репрессии  в  Казахстане. 
Память о жертвах репрессий жива» (7 июня 2005 г.). Она проходила в форме дискуссии, в которой прини-
мали  участие  ведущие  историки  Казахстана.  Электронный  способ  сетевого  общения  дает  возможность 
одновременного  участия  в  научной  дискуссии  большого  количества  участников  из  разных  регионов 
страны,  открывает  перспективы  проведения  мобильных  по  характеру  научных  диспутов,  главным 
преимуществом становится свободный формат научного общения, выработка общей научной платформы 
по  обсуждаемым  проблемам  как  результате  совместного  и  разностороннего  виртуального  открытого  
диалога вне географических барьеров, привлечения к процессу обсуждения актуальных проблем отече-
ственной исторической науки широкой общественности. Материалы аналогичных инновационных форм 
научного знания, служат своеобразным и уникальным по структуре и содержанию источником для прове-
дения  историографических  исследований.  Инициативный  опыт  Института  показывает  перспективность 
подобных научных мероприятий. 
Выступая информационной проекцией мировоззрения автора или нескольких авторов, будучи резуль-
татом  информационного  «моделирования»  социокультурных  настроений  гипертекст,  наряду  с  этими 
сведениями, содержит пласт латентных сведений, которые обнаруживают себя через траекторию харак-
терного поведения информации в источнике путем количественного анализа массива данных. На сегодня 
информационный анализ осложнен отсутствием выработанных критериев того, что следует принимать за 
единицу  информации:  в  пределах  решения  конкретной  научной  задачи  она  может  варьироваться  как 
границами одного гипертекстового отрывка, так и рамками нескольких, связанных между собой гипер-
ссылками, электронных ресурсов. С другой стороны, логическое тематико-содержательное соединение в 
составе одного электронного текста различных по форме данных: текстовой, визуальной и аудиоинфор-
мации, также может быть представлено как аналитическое обобщение, т.н. первичная стадия интерпрета-
ции:  создание  мультимедийного  источника  путем  систематизации  и  выявления  круга  источников  по 
освещаемому  вопросу.  Систематизированный  таким  образом  материал  может  быть  обобщен  в  ходе 
сопоставительного анализа данных.  
Электронный формат презентации научной работы в среде Интернет, обеспечивая свободный доступ к 
нему  других  исследователей,  решает  тем  самым  проблему  верификации  результатов:  объективность 
выполненной работы может быть проверена другими исследователями. При таком подходе фактически 
исключается вероятность однобокого освещения фактов и сведен к минимуму субъективный исследова-
тельский момент.  
Открытым  остается  вопрос  о  корректности  научно-справочного  аппарата  исследовательской  работы 
при использовании электронных ресурсов. Не выработаны правила цитирования электронного источника 
в  научной  работе.  Проблема  заключается  в  отсутствии  представлений  о  фиксированных  ссылках  на 
источник информации. Если исследователь заинтересован в гарантиях точности в определении источни-

Абай атындағы  аз ПУ-ды  Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №1 (36), 2013 ж. 
39 
ка, места его нахождения, даты публикации, то электронный формат данных зачастую исключает такую 
возможность в силу непостоянства формы хранения информации.  
При  этом  не  теряет  значения  вопрос  о  времени  появления  информации:  создание  динамических, 
регулярно обновляющихся, изменяющих содержание в зависимости от  заранее предписанных  условий: 
времени, статистических показателей и прочего, электронных ресурсов, усложняют работу по установле-
нию  даты  публикации,  и  как  следствие,  порой  источниковедческий  разбор  может  оказаться  неполным. 
Некоторые исследователи предлагают решать вопрос путем изучения так называемых лог-файлов, содер-
жащих системную информацию о работе сервера и информацию о действиях пользователей: дату и время 
визита  пользователя;  IP-адрес  компьютера  пользователя;  наименование  браузера  пользователя;  URL 
запрошенной пользователем страницы [0]. Однако доступ к данным файлам ограничен администратора-
ми веб-ресурсов, поэтому произвести чтение скрытых лог-файлов для установления времени публикации 
электронного текста затруднено. 
В  некоторых  случаях  проверка  источника  информации  и  определение  степени  его  достоверности 
осложнены  тем,  что  электронные  ресурсы  не  имеют  постоянного  адреса  расположения,  что  в  свою 
очередь, при использовании таковых в научной работе, приводит к некорректности научно-справочного 
аппарата. Это подводит к распространенному заблуждению об ограниченности  использования электрон-
ной информации, в отличие от печатных изданий. Между тем, решение данной проблемы традиционно 
является областью источниковедческого исследования.  
Центром антиковедения Санкт-Петебурского гуманитарного университета, в рамках функционирова-
ния  веб-проекта  «Аристей»,  предлагались  пути  корректного  цитирования  электронной  информации,  на 
основе  разработанного  зарубежными  коллегами  справочника  «Принципы  рабочего  руководства  по 
цитированию интернет-источников для гуманитариев» [0]. Однако, они не носят общепринятого харак-
тера, но, тем не менее, способствуют вовлечению электронных ресурсов в научный оборот.  
Очевидно, наличие вышеобозначенных проблем объясняет настороженное отношение к привлечению 
ресурсов  всемирной  сети  исследователями.  Традиционная  ориентированность  на  использование  печат-
ных изданий приводит к тому, что Интернет, как носитель и источник научной информации носит второ-
степенный характер. Между тем, именно его ресурсы предлагают исследователям огромное количество 
легкодоступной  информации,  которая  формирует  обширное  пространство  для  историографической 
практики.  Появление  казахстанских  исторических  веб-сайтов,  интеграция  отечественной  исторической 
науки в Интернет и признание научным сообществом казахстанских историков ресурсов сети как одного 
из дополнительных и перспективных источников информации в процессе научного исследования, повле-
кет  волну  работ  по  историографии,  когда  в  центре  исследования  окажутся  электронные  онлайновые 
публикации.  
Интеграция исторической науки Казахстана в систему сетевых информационных технологий приобре-
тает широкий масштаб. Целенаправленная презентация отечественной науки во всемирной паутине это 
появление веб-страниц, созданных профессиональными историками, проведение пионерных виртуальных 
форумов, презентация достижений казахстанской исторической науки по фундаментальным проблемам 
национальной  и  всемирной  истории.  Первоочередной  задачей  выступает  разработка  методологических 
принципов  работы  с  электронными  источниками.  Стартовой  площадкой  решения  этого  вопроса  может 
стать информационный научный веб-портал исторической науки Казахстана. Ныне же специализирован-
ного исторического веб-портала в казахстанском сегменте виртуальной сети не существует. Предполага-
ется реализация тем самым двух аспектов проблемы: проведение в рамках контент-наполнения портала 
эвристической работы по выявлению исторических электронных ресурсов, формирование тематических 
баз данных по отечественной истории [0, с. 11].  При этом, если  учесть, что определенная  часть разме-
щенных для свободного доступа в электронном формате исторических материалов носит источниковый 
характер, данную работу  можно было бы  продолжать как  в рамках  источниковедческих  исследований, 
так и в русле историографической работы. Второй аспект – это формирование на этой платформе систе-
мы научно-образовательных интернет-порталов отечественными исследователями. Разработка профиль-
ных  онлайновых  ресурсов  послужит  некой  «лабораторией»  творческих  экспериментов  для  ученых  и 
специалистов,  с  функцией  координации  научно-исследовательских  программ  по  республике.  В  рамках 
формирования  конкурентоспособной  национальной  инновационной  системы  [0],  обеспечивающей 
эффективное  развитие  и  использование  новых  знаний,  подчеркивается  необходимость  развития  совре-
менной инфраструктуры для научной и инновационной деятельности, обеспечение интеграции академи-
ческих научных учреждений и вузов, создание эффективной системы финансирования научных исследо-
ваний, создание стимулов для частного сектора в проведении научно-исследовательской и конструктор-

Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Исторические и социально-политические науки», №1 (36), 2013 г. 
40 
ской деятельности, повышение качества подготовки научных кадров и создание условий для интеграции 
казахстанской науки в мировую [0]. Очевидно, что решение вопросов интеграции отечественной науки в 
мировую  коррелированно  использованием  современных  информационных  технологий  –  ресурсов  и 
возможностей электронного формата презентации данных. В этой связи особенности отражения истори-
ческого знания в цифровой среде, заслуживают самого серьезного внимания со стороны исследователей. 

жүктеу 5.1 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет