Собственникжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет5/19
Дата04.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Тҥйіндеме
 
Мақалада  автор  Қазақстан  Республикасында  Елбасы  Н.А.  Назарбаевтың 
қолдауының  арқасында  ғылым  мен  білімге  бҿлініп  отырған  кҿсқарас  пен  ғылыми  
жаңалық ашудың маңыздылығы мен оны ҿмірдегі
 
қолданысқа бейімдейтін  жаңалықтар 
ашу,
 
халықшаруашылығында  пайдалана  булуге  жастарды,  жас  ғалымдарды  тарту  
туралы.
 
Summary 
In  article  the  author  considers  a  new  view  on  science  and  educations,  thanks  to 
support the President of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev, and also importance 
scientific  opening  and  attraction  of  youth,  young  scientists  to  discoveries  in  a  national 
economy.                                   
 
Литература
 
1
.Послание  Президента  РК  Н.Назарбаева  «Стратегия  «Казахстан
-
2050»  года:
 
новый политический курс состоявшегося государства».
 
2.
Государственная  программа  развития  образования  Республики  Казахстан  на 
2011-
2020 годы. Астана, 2010.
 
3
.Закон  Республики  Казахстан  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон 
Республики Казахстан «Об образовании» от 24 октября 2011 года.
  

 
35 
 
ҒЫЛЫМ  ЖӘНЕ  БІЛІМ 
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 
№1 (72) 2014
 
 
 
БІЛІМ БЕРУДЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ 
ПАЙДАЛАНУДЫҢ ОРНЫ 
 
 
Ж.Ә. Шоқыбаев.,
 
 
педагогика ғылымдарының докторы, 
 
профессор,
 
Д.Ә.
  
Қаражанова.,
 
 
оқытушы, 
 
Ж.Р
.
Қожағұлова,
 
 
аға оқытушы  
 
Абай атындағы ҚазҦПУ
 
 
Білім  беруді  ақпараттандыру,  білім  салаларының  барлық  қызметіне 
ақпараттық  технологияны  енгізу  жҽне  білім  берудің  ҧлттық  моделін 
қалыптастыру 

Қазақстандық білім берудің сапасын жоғары деңгейге кҿтерудің 
алғы шарты.
 
Оқытудың  ақпараттық  технологиясы  –
 
бҧл  ақпаратпен  жҧмыс  жасау  ҥшін 
арнайы  тҽсілдер,  педагогикалық  технологиялар,  бағдарламалық  жҽне 
техникалық қҧралдар. Оларға кино, аудио жҽне видеоқҧралдар, компьютерлер, 
телекоммуникациялық желілер жатады.
 
Білімді  ақпараттандырудың  негізгі  мақсаты  –
 
білім  алушыларды 
ақпараттық қоғам жағдайында тҧрмыстық, қоғамдық жҽне кҽсіби салалардың іс
-
ҽрекетіне толық, тиімді араластыру болып табылады [4]. Педагогикалық ғылым 
мен практикадан дҽлелдегендей, химия пҽнінде компьютерді қолдану химияның 
басқа  да  жаратылыстану  ғылымдарымен,  мысалы,  информатикамен, 
математикамен жҽне гуманитарлық ғылымдар, химия тарихпен, экономикамен, 
шет тілдерімен байланыстыра оқытуды жҥзеге асырады.
 
ЖОО
-
да    білім  алушыларға    химияны  оқытуды  ақпараттандыру  –
 
жаңа 
ақпараттық  технологияларды  пайдалану  арқылы  дамыта  оқыту,  жеке  тҧлғаны 
бағыттап оқыту мақсаттарын жҥзеге асыра отырып, оқу

тҽрбие ҥрдісінің барлық  
деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды кҿздейді.
 
Компьютер жҽне ақпараттық технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту 
процесі  білім  алушының  жаңаша  ойлау  қабілетін  қалыптастырып,  оларды 
жҥйелік  байланыстар  мен  заңдылықтарды  табуға  итеріп,  нҽтижесінде  –
 
ҿздерінің кҽсіби потенциалдарының қалыптасуына жол ашады [1].
 
Химияны  медиа  оқытудың  негізгі  мақсаты  –
 
білім  алушылардың  ҿздігінен 
ауқымды  ақпараттар  алуына,  медиа  мҽліметтерді  ҿз  бетінше  оқып,  бейне 
суреттер,  бейне  фильмдер  арқылы  тҥсінуіне,  шығармашылық  дамуына, 
жинақылыққа тҽрбиелеу. Оқу материалдарын білім алушылар жаңа ақпараттық
 
технологиялар,  яғни  Интернет  пен  мультимедиа,  арнайы  компакт  дискілер 
арқылы алады. 
 
 
 
 

 
36 
 
ҒЫЛЫМ  ЖӘНЕ  БІЛІМ 
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 
№1 (72) 2014
 
 
Тҽжірибе  жҥзінде  дҽлелденгендей,  кез  келген  білім  алушы  ҿз  қызметіне 
компьютерді  пайдалануы,  олардың  ҽлемдік  ақпараттық  кеңістікке  енуінде 
ақпараттық  мҽдениеттің  қалыптасатынымен  ҿлшенеді.  Сонымен  бірге,  бҧл 
жағдайда,  инновациялық  ҽдістер  мен  қҧралдарды  химия  пҽнін  меңгеру 
процесіне 
пайдалану 
білім 
алушылардың 
химия 
пҽнін 
меңгеруде 
қызығушылықтарын  арттырады.  Ақпараттық  –
 
коммуникациялық  технология 
химия пҽнін кең молынан игеруге мҥмкіндік береді. 
 
Медиаоқытудың  ішіндегі  негізгі  салаларының  бірі 

ол  Интернет  желілері 
жҽне арнайы компакт дискілер арқылы медиаоқыту.
 
Білім  алушылардың    компьютерлік  Интернет  желілері  жҽне  арнайы 
компакт  дискілер  арқылы  химияны  оқып  ҥйренуге  қойылатын  талаптарға 
мыналарды жатқызуға болады [2]:
 
-  
компьютерлік білім; 
 

компьютерлік  Интернет  желілері  жҽне  арнайы  компакт  дискілерімен 
жҧмыс істей алуы;
 
-  
алғашқы химиялық білімі;
 
-  
қажетті ақпаратты таба алуы;
 
-  
керекті ақпаратты жібере алуы.
 
Интернетпен  жҽне  арнайы  компакт  дискілермен  химияны  оқыған  кезде 
медиаоқу  басқа  да  білім  салаларымен  кіріктіріліп  оқытуға  жағдай  туады.  Бір 
шетінен химиядан керекті ақпараттардың болуы, тек сол ақпаратты дҧрыс жҽне 
тез  таба  білуі  керек.  Екіншіден  шетінен  Интернет  арқылы  сол  ақпараттардың 
алынуы.
 
Интернетпен  жҽне  компакт  дискімен  химияны  медиа
 
оқу  келесі 
функцияларды іске асыруға мҥмкіндік береді:
 

ақпараттарды  жіберу  (алған  білімі  жайында,  қызығушылығы  жайында, 
білім алудың жоспары жайында);
 

еркін  ҿз  бетінше  химиядан  білім  алу,  химияның  басқа  пҽндермен 
байланысы жайында тез ақпарат алу;
 

химияны оқып ҥйренудегі ҽдіс
-
тҽсілдердің соңғы жаңалықтары;
 

экран арқылы кҿзбен кҿру;
 

есте сақтау қабілеттілігінің дамуы;
 

берілген  ақпараттың  қажеттілігі  мен  сапасын  ажырата  білуі  жҽне 
ақпаратты талдай білуі;
 

медиаоқу кезінде техникаларды қолдана білу;
 

жаңа технологиялар арқылы ғылыми мҽліметтерді іздеу;
 

ақпараттар мен мҽліметтерді ҿңдей ала білуі;
 
-
интернет  желілер,  арнайы  компакт  дискілер  арқылы  химиядан  қосымша 
білім алады жҽне медиа білім алудың мҽдениеті дамиды;
 
-
химиядан 
жалпы 
білім 
алуына, 
ғылыми 
жҧмыстардың 
ақпараттандырылуына себепші болады.
 
Компьютерді  білім  алушы  қосымша  материалдар,  ҽртҥрлі  анықтамалық 
мҽліметтер ақпараттар алу ҥшін кҿрнекі қҧрал ретінде пайдалана алады.
 
 
 
 

 
37 
 
ҒЫЛЫМ  ЖӘНЕ  БІЛІМ 
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 
№1 (72) 2014
 
 
Мҧндай  мҽліметтерге  химиялық  тҥр,  физикалық  формулалар,  физикалық 
шамалардың  ҿлшем  бірліктері,  кескіндер,  кестелер,  кҿрсетілімдер,  химиялық 
қҧбылыстардың  динамикалық  бейнесі,  тҽжірибеге  арналған  қҧрылғылардың 
тізімі,  аспаптардың  сипаттамалары  жҽне  т.б.  жатқызуға  болады.  Қажетті 
ақпараттарды  жинақтауда  электрондық  техникаларды  енгізу  уақыт  ҥнемдейді, 
қарастырып  отырған  кезеңде  ақпараттың  толықтығын  жоғарылатады, 
ақпараттық  –
 
анықтамалық  жҥйе  қҧрамында  электрондық  қҧрылғылармен 
жҧмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға мҥмкіндік туғызады. 
 
Химияны  медиаоқыту  ҽдісі  осы  заманғы  қажеттіліктің  бір  саласы  болып 
қалыптасып, студенттердің компьютермен жҧмыс жасау мҽдениетін дамытады. 
Шетел  зерттеулері  бойынша  компьютермен  студенттерді  оқыту  жаңа 
технологияның  дамуына  байланысты  білім  алушылардың  білім  алып  дамуына 
негізгі қҧрал болып табылады:
 
-   
тақырыпты  меңгеру  жылдамдығына  байланысты  студенттердің  ҿз 
бетінше оқуы;
 

ҿз білімін тексеру жҽне қатемен жҧмыс;
 

жаттығулар орындау;
 

кҿрнекіліктің ҽртҥрлілігінің ҿте кҿптігі;
 

компьютерлік  бағдарламалар  арқылы  химиялық  эксперименттік 
тҽжірибелерді жасау;
 

қҧбылыстарға модельдер қҧра білуі;
 

ізденіс деңгейінің дамуы қалыптасады.
 
Оқу  қызметінде  компьютермен  рефлексивтік  деңгейін  жҥзеге  асыруды 
елестетсек,  оның  мҥмкіндіктері  ерекше  ҥлкен.  Компьютер  кез  келген  ойдың 
ҿтімділігін,  міндеттерінің  кҥшті  жҽне  ҽлсіз  жақтарын  кҿрсетіп  бере  алады. 
Шығарылуы  кҥрделі,  кҿп  уақытты  қажет  ететін  есептерді  компьютердің 
кҿмегімен  тез  орындауға  болады.  Сондықтан,  ҽр  студент  ҿзінің  білімін  дамыта 
отырып,  нҽтижесінде  ҿте  жоғары  дҽлдікпен  есептелінген  есептің  нҽтижесін 
алады.
 
Кабинеттік  сабақ  жҥйеде  қалып  қоймай  тақырыпты  меңгерудің  жаңа 
жағдайларын  қалыптастыруда  медиаоқытудың  орны  ерекше.  Мысалы, 
студенттер  ҿз  бетінше  химиядан  кестелер,  химиялық  есептерге  қарапайым 
бағдарламалар  қҧру,  плакаттар  жасау,  химиялық  ҿндірістерді  компьютер 
арқылы жобалау. Компьютер арқылы студент жеке жҧмыс жасайды.  Оқу ҥрдісін 
жандандыру  студенттердің  оқу  материалының  теориялық  мазмҧнын  игеру 
жҿніндегі  еңбегін  тиімді  ҧйымдастыру  жҽне  олардың  тҽжірибелік  іскерлігі  мен 
дағдыларын  қалыптастыру  болып  табылады.  Компьютермен  оқыту  ҥрдісінің 
тиімділігі  мен  сапасы  оқытушының  ҽдістемелік  дайындығы  жҽне  сабақ  жҥргізу 
тҽсілдері  мен  ҽдістеріне  байланысты  болады.  Жаңа  технологиямен  оқыту 
оқытушыдан орасан зор іскерлік пен шығармашылыққа негізделген ізденістерді 
қажет етеді.
 
Жаңа  технологияны  меңгеру  барысында  оқу  міндеттері  жаңаша  сипат 
алады [3]. Олар:
 

педагогикалық қызметтің ҿзекті мҽселелерін білу;
 

оқу бағдарламасының тҥрлендірілген нҧсқауларын қҧрастыру;
 
 

 
38 
 
ҒЫЛЫМ  ЖӘНЕ  БІЛІМ 
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 
№1 (72) 2014
 
 

оқу модулін қҧрастыру;
 

оқу  жобаларының  мазмҧнын  анықтау,  ҽр  студентке  арналған 
тапсырмалар қҧрастыру;
 

оқу материалын меңгеруге арналған жаттығулар жҥйесін жасау.
 
Медиабілім  жеке  ақпараттардың  сақталуын  қамтамасыз  етеді.  Химияны 
компьютермен  меңгеру,  яғни  зертханалық,  химиялық  есептеулер  жҥргізу  жҽне 
іс
-
тҽжірибелік  жҧмыстар  –
 
химияның  меңгеру  процесінің  тиімділігіне  белсенді 
тҥрде ҽсер ететін болашағы зор техникалық қҧрал. 
 
Сонымен  қатар,  оның  кемшіліктері  де  кездеседі.  Химияны  медиаоқыту 
кемшіліктері білім алуды компьютерлендірумен байланысты [3]:
 
-   
білім  алушы  ҽр  уақытта  экран  алдында  отырып,  шынайы  сезімдерден 
оқшаулана бастайды;
 

заттар,  химиялық  қҧбылыстар  бейне  суреттер  мен  бейне  фильмдер 
арқылы ғана қалыптасады;
 

оқытушысыз  ақпаратты  дҧрыс  қабылдамай  ҿз  бетінше  тҥсініп,  пікір 
қалыптасуы;
 

бағыт
-
бағдарсыз кҿп ақпараттың болуында;
 

мамандық бойынша біліктіліктің қалыптасу сапасы тҿмендейді.
 
Алайда,  бҧл  кемшіліктер  медиаоқытудың  мҥмкіндіктерін  тҿмендете 
алмайды.  Керісінше,  медиаоқыту  мен  дҽстҥрлі  оқытуды  дҥрыс  орынды 
пайдалану  сапалы,  жан
-
жақты  дамыған  маман  даярлауға  мҥмкіндік  берері 
сҿзсіз.
 
Біз  ҿз  тҽжірибемізде  дҽріс  оқығанда  интерактивті  тақтаны  пайдаланып, 
интернет  жҥйесіне  еніп  пҽн  бойынша  ең  соңғы  ғылыми  жаңалықтарды 
студенттерге  беру  мҥмкіндігіне  ие  болып  отырмыз.  Зертханалық  сабақтарды 
ҿткізген  кезде  де  жҧмыс  жҥргізуді,  оның  нҽтижесін  орталықтандырылған 
компютерлік жҥйе арқылы студенттер қадағалай алады.
 
 
 
Тҥйін
 
Білімді  жаңаша  беру  мҥмкіндіктерін  жасау,  педагогикалық  іс
-
ҽрекетті  ҿзгерту, 
білімді  қабылдау,  білім  сапасын  бағалау,  оқу
-
тҽрбие  ҥрдісінде  білім  алушының  жеке 
тҧлғасын жан
-
жақты қалыптастыру ҥшін ақпараттық технологияның маңызы зор.
 
Мақала    ЖОО  студенттеріне    химияны  оқытуда  ақпараттық  технологияларды 
пайдалану мҥмкіндігіне арналған.  Студенттердің химиялық материалдарды меңгеруіне 
осы ҽдістің тиімділігі кҿрсетілген.
 
Тҥйін  сӛздер:
 
ақпарат,  ақпараттық  технология,  кино,  аудио,  видеоқҧралдар, 
компьютер, медиа оқыту, мультимедиа, интернет, компакт диск.
 
 
Резюме
 
Роль информационной технологий обучения в создании новых условий обучения, 
в  изменений  педагогической  деятельности,  в  усвоений
 
знании  обучающимся,  в 
контроле качества знаний, в воспитании личности в учебно
-
вспомогательном процессе 
огромна.
  
Статья  посвящена  возможностям  использования  информационной  технологии 
при  обучении  химии  студентов вузов.  Показана положительная  роль  этой  методики  в 
усвоении химических материалов студентами.
 
Ключевые  слова:  информация,  информационная  технология,  кино,  аудио, 
видеоаппараты,  компьютер,  медиа  обучения,  мультимедиа,  интернет,  компактный 
диск.
  

 
39 
 
ҒЫЛЫМ  ЖӘНЕ  БІЛІМ 
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 
№1 (72) 2014
 
 
 
Summary 
The role information technologies of training in creation of new conditions of training, in 
changes  of  pedagogical  activity,  in  usvoyeny  knowledge  being  trained,  in  quality  control  of 
knowledge, in education of the personality in educational and auxiliary process is huge. 
 Article  is  devoted  to  opportunities  of  use  of  information  technology  when  training 
chemistry  of  students  of  higher  education  institutions.  The  positive  role  of  this  technique  in 
assimilation of chemical materials by students is shown. 
Keywords:  information,  information  technology,  cinema,  audio,  video  devices, 
computer, media of training, multimedia, Internet, compact disk. 
 
Қолданылған  әдебиеттер
 
1.  Бейсенова  Г.  Жаңа  ақпараттық  технологиялардың  тиімділігі  //  Қазақстан 
мектебі
 -
2006. №6. С. 16
-17. 
2.  Манапов  Н.Т.,  Бейсекова  А.А.  Медиаоқу  негіздері  //  Халықаралық  ғылыми  –
 
тәжірибелік  конференция  «ҚР  Президенті  Н.Ә.Назарбаевтың  Қазақстан  халқына 
жолдауында  (2008ж.  6  ақпан)  Қазақстан  халқының  әл
-
ауқатын  кӛтерудің  негізгі 
бағытын жҥзеге асыру» Конф. мат. 12 наурыз 2008ж. Алматы 

87 бет.
 
3.  Наумов  А.Р.,  Пак  М.С.,  Зашивалова  Е.Ю.  Теоретическая  модель 
компьютерного  обучения  химии  в  базовой  школе  //  Актуальные  проблемы 
реформирования  химико
-
педагогического  образования:  Тез.  док.  Всероссийского 
координационного совещания 16
-
19 ноября 1998г. –
 
Н.Новгород: НГПУ, 1998. –
 
С. 80
-
81. 
4. Нҧғыманҧлы И., Шоқыбаев Ж.Ә., Ӛнербаева З.О. Химияны оқыту әдістемесі. 
Алматы: Кітап б
-
сы. 2005. 326 б.
 
5. 
Электронные  интерактивные  доски  SmartBoard 

новые  технологии  в 
образовании / http://www.smartboard.ru/.
 
 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
 
ТЕХНОЛОГИИ В  УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ОБУЧЕНИЮ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
 
 
А

Есдаулеткызы,                           
магистрант 2 курса
 
Университета  «Астана» 
 
 
Глобальной  целью  обучения  иностранному  языку  в  рамках  создания 
концепции  инновационной  образовательной  среды    в  Республике  Казахстан 
является  удовлетворение  тех  общественных  потребностей  и  личных  целей  и 
мотивов  учащихся,  которые  связаны  с  активной  интеграцией  казахстанского  
общества в мировую экономическую систему. 
 
Проведенный анализ подходов к наиболее распространенным концепциям 
информационных  образовательных  сред  позволяет  сделать  вывод,  что 
концепция инновационной  образовательной  среды  для обучения иностранным 
языкам  ученикам  должна  строиться  в  рамках  личностно
-
ориентированной 
парадигмы  на  основе  интеграции  коммуникативного,  компетентностного  и 
контекстного подходов. 
 
 

 
40 
 
ҒЫЛЫМ  ЖӘНЕ  БІЛІМ 
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 
№1 (72) 2014
 
 
Будучи  компонентом  системы  обучения  языку,  предлагаемый  подход 
выступает  в  качестве  самой  общей  лингводидактической  основы  обучения  и 
дает  представление  об  избранной  стратегии  обучения,  которая  служит 
основанием  для  выбора  методов  и  приемов  обучения  языку.Рассмотрим 
каждый подход в отдельности.
 
1.Коммуникативный  подход  ориентирует  на  обучение  общению, 
использованию языка с целью обмена мыслями.
 
2.Компетентностный подход ориентирует на рассмотрение цели обучения 
языку  как  формирования,  развития  и  совершенствования  всех  компонентов 
иноязычной компетенции. Иноязычная компетенция формируется во всех
 
видах 
речевой деятельности и во всех аспектах языка.
 
3.Следующей 
 
целью 
изучения 
иностранного 
языка 
в 
общеобразовательной  школе  является  формирование  коммуникативной 
компетенции,  все  остальные  цели  (образовательная,  воспитательная, 
развивающая)  реализуются  в  процессе  осуществления  этой  главной  цели. 
Коммуникативный  подход  подразумевает  обучение  общению  и  формирование 
способности  к  межкультурному  взаимодействию,  что  является  основой 
функционирования  Интернета.  Как  известно,  вне  общения  Интернет  не  имеет 
смысла 

это международное многонациональное,  кросс
-
культурное общество, 
чья  жизнедеятельность  основана  на  электронном  общении  миллионов  людей 
во  всем  мире,  говорящих  одновременно 

самый  гигантский  по  размерам  и 
количеству участников разговор, который когда
-
либо происходил. Включаясь в 
этот  невидимый,  виртуальный  мир  совместно  с  нашими  воспитанниками  на 
уроке  иностранного  языка,  мы  создаем  модель  реального  общения,  широко  и 
успешно используемый во всем мире.
 
В дидактическом плане сеть Интернет включает в себя, по меньшей мере, 
два  основных  компонента:  телекоммуникация  и  информационные  ресурсы.  К 
наиболее  распространенным  формам  телекоммуникации  (т.е.  коммуникации 
посредством  Интернет
-
технологий)  относятся  электронная  почта,  чат,  форум, 
ICQ
,  видео
-
,  веб
-
конференции  и  т.п.  В  научной  литературе  существует 
огромный  пласт  исследований,  посвященных  методам  применения  различных 
форм телекоммуникации в обучении иностранному языку. 
 
Источники информации в Интернете различают по формам представления 
информации  и  способам  доступа  к  ней: 
Web-
страницы,  файловые  серверы, 
материалы  конференций,  базы  данных,  новости  средств  массовой 
информации. В основном на уроках используют информацию, представленную 
в виде 
web-
страниц. 
 
Такая  организация  деятельности  учащихся  и  учителей  с  ресурсами 
Интернет  позволяет,  с  одной  стороны,  решать  задачу  организации 
самостоятельной познавательной деятельности учащихся с разными целевыми 
установками,  а  с  другой,  экономить  время,  а  с  ним  и  материальные  средства, 
усилия  учащихся  и  учителей,  что  свидетельствует,  как  известно,  об 
эффективности предпринимаемой деятельности.
 
 
 
 
 

 
41 
 
ҒЫЛЫМ  ЖӘНЕ  БІЛІМ 
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 
№1 (72) 2014
 
 
Работа  в  сети  Интернет  связана  с  четким  пониманием  того  факта,  что 
Интернет  не  может  заменить  собой  педагога.  Поэтому  чтобы  использовать 
информационные  ресурсы  сети,  учителю  следует  не  только  ознакомиться  с 
этой  информацией,  но  и  четко  сформулировать  цели  и  задачи  использования 
учениками  этой  информации.  Необходимо,  другими  словами,  дидактически 
структурировать  всю  самостоятельную  деятельность  учащихся  в  соответствии 
с  поставленными  целями  и  задачами,  прогнозировать  возможные  результаты 
их деятельности (индивидуальной или совместной). 
 
Если  перед  учащимися  ставится  задача  самостоятельно  найти  ту  или 
иную информацию по определенной теме, что часто возникает при работе над 
проектом,  тогда  следует  максимально  облегчить  задачу  поиска  такой 
информации. 
 
Информационные  ресурсы  сети  Интернет  содержат  текстовый,  аудио  и 
визуальный  материал  по  различной  тематике  на  разных  языках.  Однако  для 
того,  чтобы  учащиеся  не  захлебнулись  в  изобилии  информации  разного 
качества,  а  наиболее  продуктивно  использовали  еѐ  для  удовлетворения 
образовательных  и  профессиональных  интересов  и  потребностей,  появилась 
необходимость  в  разработке  специальных  учебных  Интернет 

ресурсов, 
направленных на обучение учащихся.
 
Остановимся  на  структуре  и  методическом  содержании  каждого  из  пяти 
видов учебных Интернет
-
ресурсов.
 
1.  Hotlist
(  от  английского  ―
hotlist
‖ 

«список  по  теме»  представляет  собой 
список Интернет сайтов (с текстовым материалом) по изучаемой теме. 
 
2.  MultimediaScrapbook 
(от  английского  «мультимедийный  черновик») 
представляет  собой  своеобразную  коллекцию  мультимедийных  ресурсов.  В 
отличие  от  хотлиста,  в  скрэпбуке  содержатся  ссылки  не  только  на  текстовые 
сайты,  но  и  на  фотографии,  аудиофайлы  (например, 
Podcasts
)  и  видеоклипы, 
графическую  информацию  и  очень  популярные  сегодня  анимационные 
виртуальные  туры.  Все  файлы  «скрэпбука»  могут  быть  скачаны  учащимися  и 
использованы в качестве информационного и иллюстративного материала при 
изучении определѐнной темы.
 
3.  TreasureHunt 
(от  английского  «охота  за  сокровищами»)  напоминает 

Hotlist
‖  и  ―
Scrapbook
‖.  Он  тоже  содержит  ссылки  на  различные  сайты  по 
изучаемой  теме.  Его  отличие  заключается  в  том,  что  каждая  из  ссылок 
содержит  вопросы  по  содержанию  сайта. 

помощью  этих  вопросов  учитель 
направляет поисково
-
познавательную деятельность учащихся.
 
4.  SubjectSampler 
стоит на следующей ступени сложности по сравнению с 

TreasureHunt
‖.  В  отличие  от  него  ―
SubjectSampler
‖  направлен  на  обсуждение 
социально
-
заострѐнных и дискуссионных тем. Учащимся необходимо не просто 
ознакомиться  с  материалом,  но  и  выразить  и  аргументировать  своѐ 
собственное мнение по изучаемому дискуссионному вопросу.
 
5.  WebQuest- 
самый  сложный  тип  учебных  Интернет 

ресурсов. 

WebQuest
‖ 

это  сценарий  организации  проектной  деятельности  учащихся  по 
любой теме с использованием ресурсов сети Интернет. Он включает в себя все 
компоненты четырѐх указанных выше материалов. 
 
 
 

 
42 
 
ҒЫЛЫМ  ЖӘНЕ  БІЛІМ 
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 
№1 (72) 2014
 
 
Рассмотрим  один  из  сценариев  организации  проектной  деятельности 
учащихся  с  использованием  Интернет
-
ресурсов,  который    может  иметь 
следующую  структуру.    Итак,    прежде  всего  весь  класс  знакомится  с  общими 
сведениями  по  изучаемой  теме,  тем  самым  погружается  в  проблему 
предстоящего  проекта.  Затем  учащиеся  делятся  на  группы,  и  каждой  группе 
достается  один  определенный  аспект  темы  для  изучения  и  обсуждения  в 
группе.  Учителюнеобходимо  подобрать  ресурсы  сети  Интернет  для  каждой 
группы  в  соответствии  с  изучаемым  аспектом  темы.  После  изучения, 
обсуждения  и  полного  понимания  конкретной  проблемы  в  каждой  первичной 
группе  учащиеся  перегруппировываются  так,  чтобы  во  вновь  образованных 
группах  было  по  одному  представителю  из  каждой  первичной  группы.  В 
процессе  обсуждения  все  учащиеся  узнают  друг  от  друга  уже  все  аспекты 
обсуждаемой проблемы. При таком обсуждении учащиеся должны высказывать 
свое  собственное  мнение,  делать  выводы,  прогнозировать  дальнейший 
возможный  ход  действия  (если  это  приемлемо).  В  ходе  решения  «вебквеста» 
через изучение материала и его обсуждение обучающиеся должны ответить на 
один общий вопрос дискуссионного характера. 
 
Вполне очевидно, что каждый из пяти видов учебных Интернет 

ресурсов 
вытекает из предшествующего, постепенно усложняясь и тем самым, позволяя 
решать более сложные учебные задачи. 
 
В  настоящее  время  быстро  развивается  такое  направление  теории 
обучения, как педагогика сетевых сообществ
.  
В современном мире педагогика сетевых сообществ развивается в тесной 
связи  с  сетью  Интернет  и  напрямую  зависит  от  современной  концепции 
развития паутины (Веб 2.0).Веб 2.0 позволяет работать с сервисами совместно,
 
обмениваться информацией, а также работать с массовыми публикациями.
 
Социальные  сервисы  Веб  2.0 

это  современные  средства,  сетевое 
программное обеспечение, поддерживающее групповые взаимодействия.
 
Таким  образом,  применение  современных  информационных  систем  в 
образовательной  деятельности      по  обучению  иностранным  языкампозволит 
казахстанскому  образованию  совершить  подлинный  космический  прорыв  в 
овладении  необходимыми  компетенциями  и  знаниями,  способствующих  стать 
подлинно конкурентноспособной нацией.
 
 

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет