Собственникжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет15/19
Дата04.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

 
Резюме
 
В  статье  рассматривается  требования  к  системе  практических  заданий, 
учитывающей профессиональную ориентацию старшеклассников.
 
 
Summary 
The  article  discusses  the  system  requirements  of  practical  tasks,  taking  into  account 
the professional guidance of senior pupils. 
 
Пайдаланылған әдебиеттер
 
1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ҽ.Назарбаевтың «Қазақстан
  -
2050» 
стратегиясы.
 
2. 
БрушлинскийА.В.Брушлинский  А.В.  Психология  мышления и  кибернетика.

М.: 
Мысль, 1970. С. 192.
 
3. 
Бидайбеков  Е.Ы.,  Лапчик  М.П.,  Беркімбаев  К.М.,  Сағымбаева  А.Е. 
Информатиканы оқыту ҽдістемесі мен теориясына кіріспе.  –
 
Алматы, 2008. –
 
280 бет., 

145-
151 б.
 
4
. Колягин Ю.М. Задачи в обучении математике.

М.: Просвещение, 1977. С. 108. 
 
5.  Кулюткин  Ю.Н.  Педагогическая  задача.  Творческая  направленность 
деятельности педагога.

Л. –
 
1978. С. 76. 
 
 

 
124 
 
ТӘРБИЕ  ТАҒЫЛЫМДАРЫ 
ВОПРОСЫ  ВОСПИТАНИЯ
 
№1 (72) 2014
 
 
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТҼРБИЕ ҦЙЫМДАРЫНДАҒЫ 
 
ТІЛДІК ОРТАНЫҢ МАҢЫЗЫ
 
 
З.Д.
 
Еденбаева,
 
«Ӛрлеу» БАҦО» АҚ филиалы 
 
Алматы қаласы ПҚБАИ
 
«Мҧғалімнің кәсіби дамуын психологиялық –
 
педагогикалық жетекшілік ету» 
 
кафедрасының доценті 
 
 
Бҥгінгі  кҥннің  ҿзекті  мҽселесі  заман  талабына  сай  жаңа  инновациялық 
технологияларды  пайдаланып,  мектеп  жасына  дейінгі  балаларға  білім  беру. 
Осы  білім  беру  жҥйесіндегі  басым  бағыттардағы  ҿзгерістерді  балалар,  ҿзін 
қоршаған  дҥниені  яғни,  ортаны  танып
-
білуге,  оны  бағдарлай  білуге  қабілеті 
жеткілікті  сауатты,  білімді  тҧлғаны  қалыптастыру.  Ҽрине,  мҧндай  сауатты  ҽрі 
білімді тҧлға ҿз ана тілін жетік білуге тиіс.
 
Қазақстан  Республикасының  Елбасы  Қазақстан  жолы  –
 
2050:  Бір  мақсат, 
бір  мҥдде,  бір  болашақ  Жолдауында  «Қазақ  тілі  бҥгінде  ғылым  мен  білімнің, 
интернеттің тіліне айналды. Қазақ тілінде білім алатындардың саны жыл сайын 
кҿбейіп  келеді.  Еліміз  бойынша  мемлекеттік  тілді  оқытатын  57  орталық  жҧмыс 
істейді.  Олардан  мыңдаған  азаматтар  қазақ  тілін  ҥйреніп  шықты,ҽлі  де 
ҥйренуде.
 
Былтырғыға  қарағанда  биыл  қазақ  тілін  білемін  деген  ҿзге  ҧлт 
ҿкілдерінің  саны  10  пайызға  ҿскен.  Бҧл  да  біраз  жайттан  хабар  береді.  Тек 
соңғы  3  жылда  мемлекеттік  тілді  дамытуға  республика  бойынша  10  миллиард 
теңге бҿлінді. Енді ешкім ҿзгерте алмайтын бір ақиқат бар.
 
АНА тіліміз Мҽңгілік 
Елімізбен  бірге  Мҽңгілік  ТІЛ  болды!  Оны  даудың  тақырыбы  емес,  ҧлттың 
ҧйтқысы ете білгеніміз жҿн»
-
деп, атап кҿрсетті.
 
Олай болса,қазақ  тілін оқытып
-
ҥйрететін мамандарды  ғана  дҧрыс  сҿйлеп, 
дҧрыс  айтуға  кеңес  беріп  қоймай,  жалпы  қазақша  сҿйлеп,  қазақша  білетін 
адамдардан талап етуге тиіспіз. 
 
«Қайнайды  қаның, ашиды  жаның» 

деп, Абай  бабамыз бекер жырламаса 
керек. Ҧлы бабаның тоғызыншы қара сҿзінде «Мен ҿзім тірі болсам да анық тірі 
де  емеспін.Ҽншейін  осылардың  ызасынан  ба,  ҿзіме
-
ҿзім  ыза
 
болғанымнан  ба, 
яки бір себептен бе –
 
еш білмеймін. Сыртым сау болса да, ішім ҿліп қалыпты. 
Ашулансам, ызалана алмаймын, кҥлсем, қуана алмаймын, сҿйлегенім ҿз сҿзім 
емес, бҽрі де ҽлдекімдікі сияқты» 

дейді емес пе? 
 
Расында,  ҿзіңнің  жарық  етіп  жарық  дҥниеге  келген  кҥніңнен  аялы  ыстық 
алақаны  мен  ыстық  жҥрегіне  басқан  жан  анаңның  қазақ  тілінде  «Дҥние  есігін 
ашқан  кҥнің  қҧтты  болсын  КҤНІМ» 

деген  ана  тіліңдегі  баға  жетпес  асыл  сҿзі 
бҥгін  де,  Ҧлы  бабам  айтқандай,  анам  айтқан  сҿз  ҽлдекімдікі  сияқтанып  кеткені 
де рас. 
 
Мҧның  дҽлелі  бҥгінгі  жас  ата
-
аналар  ҿз  сҽбилерін  «қҧлыным,  ботам, 
қозым,
 
кҥнім,  айым»
-
деп,  айналудың  орнына  басқа  тілде  шҧбыртып  мысықтың 
баласына теңеп «киса»т.б. ызаңды немесе кҥлкіңді келтіретін теңеулерге теңеп, 
жҥргендері  де,
 
жасырын  емес.
 
Ол  аздай  теледидар  арқылы  берілетін 
жарнамаларда намысыңа тиеді. 
 

 
125 
 
ТӘРБИЕ  ТАҒЫЛЫМДАРЫ 
ВОПРОСЫ  ВОСПИТАНИЯ
 
№1 (72) 2014
 
 
Менің  бала  кҥнімдегі  теледидар  да,  радиоқабылдағыш  та  саңқ
-
саңқ  еткен 
ашық та, анық дауыстарымен дикторлар, жҥрегіңді қуанышқа бҿлейтін.
 
Нҽзік ҥндерімен қазақ екендігіңді мақтан еткізсе, ал бҥгінгілер ше? Жоқ
-
жоқ, 
бҽріне бірдей кінҽ тағудан аулақпын. Бір
-
ақ, ҽттеген
-
ай бҽрі бір басым.
 
 
Оның  ҥстінде  балабақша  балаларынан  есейгенде  қандай  мамандықты 
қалайсың,  қазақ  елі  ҥшін  кім  болып  еңбек  етесің?  десең,  ҧл  балалар  Елбасы 
болуды  ,қызбалалардың  басым  кҿпшілігі  ҽнші  болатындықтарын  тілге  тиек 
етеді.Сол  себепті  кҿбіне  ҽнші  апалар,  теледидар  мен  радиоқабылдағыштан 
сҿйлейтін болса, ҥлкендер мен бірге, ҿздеріне еліктейтін балалардың да барын 
ҧмытпаса деймін.
 
Қазақтың  ҽдемі  мҽйегі  ағып,  шҿлдесең  шҿп
-
шҿп  етіп  тҿгіліп,  сусыныңды 
қандырып тҧратын қазақтың сҿздерін бҧзып сҿйлеу, жағымсыз қылықтағы дҿрекі 
кҥлкі,  сол  кісілерге  еліктеп  отырған  бҥлдіршіндерімізге  сапасыз  ҥлгі  болмаса 
екен.
 
Мектепке дейінгі тҽрбие ҧйымдарындағы жас тҽрбиешілер қазақ тіліне тҽн 
9 дыбысты дҧрыс айтуға тырысулары қажет. Ҽсіресе «Ң» дыбысын. Тіпті, Қазақ 
Елінің  бесіктегі  баласынан  еңкейген  қартына  дейін  кеудесін  тік  кҿтеріп,  оң 
қолдарын  жҥрек  тҧсына  қойып,  соншалық  еліне  деген  мақтаныш  қҧрметпен 
орындалатын Гимннің: 
 
«Менің елім, менің жерім,
 
Гҥлің болып егілемін.
 
Жырың болып тӛгілемін, елім!
 
Туған жерім менің 

ҚАЗАҚСТАНЫМ!» 
 
Ҿлең жолдарында кездесетін «Ң»дыбысын «М» дыбысымен алмастырады.
 
Бҧл  кҥйзелісім,  ҿзім  ҿмір  сҥріп  отырған  Алматы  қаласында  ғана  емес,  Қазақ 
елінің  бҥкіл  аймағындағы  кҥйзелісім.  Мен  іс  –
 
сапарларда  кҿп  жҥремін,  сонда 
кейбір  мектепке  дейінгі  тҽрбие  ҧйымдарының  бала  тҽрбиесінде  жҥрген 
қызметкерлері,  тҽрбиешілері  қазақтың  ҽрбір  сҿзінде  кездесетін,  кездесіп
 
қана 
қоймай,  ҽр  сҿзіңді  ҥйлестіріп,  жымдастырып  тҧратын  «Ң»дыбысын  қалайша 
«М»,  «Н»дыбыстарымен  алмастыруға  болатындығына  ешқандай  ойым 
жетпейді. Мысалы:ШаҢырақ –
 
ШаНырақ, КҿҢіл –
 
КҿНіл, МеніҢ –
 
МеніН,ҚалыҢ –
 
ҚалыН,ЖайраҢдап  –
 
ЖайраНдап  тағыда  басқа  сҿздерді  осылайша  дҧрыс 
айтпайды.  Мҧның  себебі  неде?
-
деген  сҧрақтың  туындайтыны  айдан  анық.  Ол 
ҿз
-
ҿзіне берер бағасының аздығы.
 
Мен олардың бҧл дыбыстарды дҧрыс айтпайтындықтарын айтып, кінҽлап, 
кҥлкі ету емес,  мен ҧстазбын, мен ҥйретушімін  –
 
деп, алып ҧшқан жҥректеріне 
ой салу. Қазақ та, «Дҧшпан кҥлдіріп айтады, дос жылатып айтады» демей ме? 
Біліп,  ҽрі  тереңнен  тҥсініп,  ой  тҥйсеңіздер  менің  сіздерге  деген  адал,  шын 
достығым.  Жоғарыда  айтып  ҿттім,  тағыда  қайталап  айтсам  артықтығы  жоқ 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ҽ. Назарбаевтың «ҚАЗАҚСТАН жолы 

 
2050: Бір мақсат,
 
бір мҥдде,бір болашақ»Жолдауында болашағымыздың берік 
тҧтқасы  болатын  ҧрпақ  тҽрбиесіне  айрықша  кҿңіл  бҿліп  «Біздің  еліміздің 
болашағы балаларымызды қалай тҽрбиелеп жатқанымыздан тікелей тҽуелді»,
-
деді  емеспе?  Олай  болса,  ҧрпағымыздың  дҧрыс  сҿйлеп,  анық  айтып, 
қазағымның мағыналы да мҽнді сҿздерін дҧрыс сҿйлеп, бҽсекеге қабілетті басқа 
мемлекеттердің тілінен оқ бойы озып тҧру бақытына кенелеміз.
 
 

 
126 
 
ТӘРБИЕ  ТАҒЫЛЫМДАРЫ 
ВОПРОСЫ  ВОСПИТАНИЯ
 
№1 (72) 2014
 
 
Сонда  ғана  бір  мақсат,  бір  мҥдде,  бір  болшақтың  сара  жолына  тҥсеміз. 
Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  ой
-
ҿрісі  кең,  тіл  байлығы,  байланыстырып 
сҿйлеу  тілдері  дҧрыс  қалыптасып,  дҧрыс  сҿйлеуге  ҥйрету  ҥшін  оларды 
тҽрбиелейтін тҽрбиешілер рухани бай болулары керек. 
 
Рухани  байлықты  ҽрине,  кҿркем  ҽдебиеттен  аламыз.Біздің  бала  кҥнімізде 
ҽке
-
шешеміз  «Ертегілер  еліне  саяхат»  шеге  қалса,  мына  ҿлең  жолдарын 
термелей жҿнелетін: 
 
 
Ерте, ерте, ерте де,
 
   
 
Ешкі жҥні бӛрте де.
 
   
 
Қырғауылы қызыл екен,
 
   
 
Қҧйрық  жҥні  ҧзын  екен
 

 
деп,  айтқалы  отырған  ертегілерін 
мҽнерлеп  бастап  кететін.  Кіршіксіз  бала  кҿңіліміз  тым  сенгіш,  ертегі  ішіндегі 
алып  қҧспен  шарықтап,  аспанды  шарлап,  ойымыз  сан  жаққа  жҥгіріп,  қиял 
қҧшағында  кҿп  нҽрселерге  қол  жеткізетінбіз.  Ал  бҥгінде  ше?.  Барлық  жағдай 
бар.
 
Ҥнтаспадан,  теледидардан,  дыбысты  кітаптардан  естіп,  кҿріп,балалардың 
кҥшімен  тҽрбиелік  мҽні  бала  жасына  сай  ертегілерді  сахналандырып,  «ң»,  «ғ» 
тағы  да  басқа  балалардың  айтуына  қиын  тиетін  сҿз  ішінде  кездесетін 
дыбыстармен тҽрбиеші сауатты тҥрде
 
жҧмыс атқаруы тиіс.
 
Мысалы:  Ҧлы  Абай  бабамыздың  «Қарға  мен  тҥлкі»  мысалын  мҽнерлеп 
ҥнтаспаға  жаздырып,  автор  сҿзін  бҿлек,  сонымен  бірге  тҥлкі,  қарғаның  дауыс 
ырғағын  салып,  тҽрбиеші  ҿзі  оқып,  жаздыруы  керек.Сонан
-
соң  дыбыстық 
жаттығулар  жҥргізіп,  «ға
-
ға
-
ға,  ҧшып  келді  қарға»
-
деп,»  Ғ»  дыбысының  дҧрыс 
айтылуын  қадағалап  ҥйретеді.  Балалардың  ҿздері  сахналаған  немесе 
тҽрбиешінің  ертегі  айтудағы  сапалы  ҽңгімелеуін  дҧрыс  қабылдап,  ертеңгі 
ҿміріне  сабақ  боларлық  тҽрбиелік  мҽні  бар  ертегілердің  орны  қашанда  мектеп
 
жасына дейінгі бҥлдіршіндер ҥшін ерекше.
 
Кҿркем  ҽдебиет  арқылы  балалар  алған  білімдерін  тереңдетіп,  жан
-
жақты 
білік  дағдыларын  дамытып,  дербес  тҧлға  болып  қалыптасуға  оңтайланады. 
Жақсыны  ҥйреніп,  бойларына  азық  етсе,  жаманнан  жиреніп,  жақсылыққа 
бейімделеді.  Жандарын  зҧлымдықтан  аулақ  ҧстап,  жақсылық  жасауды  бала 
кҥндерінен  тҥсінеді.  Балаларға  арналған  қазақ  ертегілері  кҿбінесе  қысқа 
жазылады. Бірақ тҽрбиелік мҽні нҧсқалы. Сондай ертегілердің бірі «ТҤЛКІ МЕН 
ЕШКІ». 
 
Бір  тҥлкі  жҥгіріп  келе  жатып,  абайсызда
 
терең  апанға  тҥсіп  кетіпті.  Шыға 
алмай  тҧрғанда,  бір  ешкі  су  іздеп  жҥріп,  ҽлгі  апанға  кез  болып,  тҥлкіні  кҿреді.

Ей, тҥлкі батыр, не болғансаған? –
 
депті.
 

Ой,  не  болғанын  сҧрама,  жаным  жай  тауып  тҧр.  Қырда    ҽрі  сусап,  ҽрі 
ыстықтап едім, мына апанның іші сап
-
салқын, оның ҥстіне  тҥбінде  тҧп –
 
тҧнық 
суы  бар  екен, 

депті  қу  тҥлкі    қҧйрығын  бҧлғақтатып.  Мҧны  естіп    ешкі: 

ТуҺ, 
тҧнық суынан  сусынымды  қандырсам  ғой –
 
депті. 
 

Онда  нені  кҥтіп  тҧрсың? Кел, тҥс  апанға  –
 
депті  қасқыр. Арам ойдан  
тіпті  хабарсыз  ешкі, секіріп апанға  тҥсіпті. Осы жағдайды  тосып  тҧрған  тҥлкі, 
секіріп    ешкінің    ҥстіне    мініп,  онан    мҥйізіне    табан    тірепті    де,  ырғып  далаға 
шығып, жҿніне кете барыпты. «Ҿтірікке  алданба, басың  бҽлеге  душар  болар» 
деген сҿз осыдан 
 
қалыпты, 

деседі.
 
 
 

 
127 
 
ТӘРБИЕ  ТАҒЫЛЫМДАРЫ 
ВОПРОСЫ  ВОСПИТАНИЯ
 
№1 (72) 2014
 
 
Міне,  ертегі    айтылып    немесе    оқылып    болғаннан  –
 
соң,  тҽрбиеші, 
балалардан не тҥсіндіңдер? –
 
деп  сҧрақтардыҥсті
-
ҥстіне  жаудырмай, ертегінің  
ішінде кездескен балаларға тҥсініксіз сҿздер мен сҿздік жҧмысы жҥргізілуі тиіс. 
Балалар ҥшін  кҿптеген  сҿздер 
 
тҥсініксіз. 
 
Мысалы:    Абайсызда,  апан,  жаным    жай  тауып,  тҧп  –
 
тҧнық,  табан  тіреп, 
ырғып,  жҿніне    деген    сҿздердің  мағынасын  балаға  тҥсінікті  тілде  жеткізіп, 
олардың    жадында  мҽңгілік  сақталатын,  ҽрі  ҿз  ҿмірлерінде  қолданатын  із 
қалдыруға    тиіспіз.  Махмҧд
   
Қашқари:  «Білімдінің  сҿзін    тыңда, 

айтқанын  
ҥйрен, іске асыр» 

депті.
 
Иҽ,  білімді  тҽрбиеші  балаларға  сҿзін  тыңдатып,  ҽрбір  сҿзі  арқылы 
балаларды  дҧрыс  сҿйлеп,  ҽрбір  дыбыстарды  дҧрыс  айтуға  шын 
жанашырлықпен  ҥйретіп,бҥгінгі  кҥннің  бҥлдіршіні,  ертеңгі  кҥннің  болашағын 
сауатты  болуға жетелейді. Мағжан  Жҧмабаевтың «Білімдінің сҿзі ем, 

мейірімі  
кҿп, ҿзі  кең» 

деген  нақылымен  ҿз ойымды  тҥйіндегім  келеді.
 
 
Резюме
 
В  статье  говорится  о  необходимости  изучения  казахского  языка,  начиная  с 
детского сада
 
Summary 
 
The article refers to the need to study the Kazakh language, from kindergarten 
 
Пайдаланған әдебиеттер
 
1.  ҚР  жалпыға  міндетті  мектепке  дейінгі  тҽрбие  стандарты  тҽрбиелеу  мен 
оқытудың негізгі ережелері Астана.,2012 жыл.№557 бҧйрық
 
2.  Қазақстанның  қазіргі  полиэтикалық  кеңістігінде  жастарды  тҽрбиелеу 
мҽселелері»  атты  Республикалық  ғылыми  –
 
тҽжірибелік  конференция  материалдары. 
Абай атындағы Ҧлттық Педагогикалық Университеті.,Алматы.,2014 ж. 60

бет.
 
3.  Тҽрбие хрестоматиясы «Алматыкітап» Алматы.,
 201
2 ж.
 
4.  Тҽрбие қҧралы Республикалық  ғылыми –
 
педагогикалық журнал 1. 2014 ж
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
128 
 
БІЛІМ БЕРУДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ, ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ  
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  
№1 (72) 2014
 
 
 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
М.Н.Чукотаев
., 
профессор ВКГУ им.С.Аманжолова,
 
кандидат педагогических наук;
 
Е.М.Нуртазина,
 
ст.препод.кафедры Воспитания и
 
Социализации личности филиала
 
АО «НЦПК «Ӛрлеу» ИПК ПР по ВКО,
 
кандидат педагогических наук
 
 
В  Послании  Президента  Республики  Казахстан      Н.Назарбаева  народу 
Казахстана «Казахстанский путь –
 
2050: Единая цель, единые интересы, единое 
будущее»  (от  17.01.2014г.)  одним  из  приоритетных  направлений  является 
усиление  внимания  нашим  гражданам  с  ограниченными  возможностями.  Для 
них  Казахстан  должен  стать  «безбарьерной  зоной».  Среда  образовательного 
учреждения  должна  быть  приспособлена  к  нуждам  детей  с    ограниченными 
возможностями  здоровья,  должна  быть  «безбарьерной»,  дабы  «обеспечить 
полноценную интеграцию детей
-
инвалидов».
 
В  Государственной  программе  развития  образования  РК  на  2011
-2020 
годы  впервые  определены  механизмы  включения  детей  с  ограниченными 
возможностями  в  образовательный  процесс,  обеспечения  для  них  доступной 
среды.  Инклюзивное  образование 

процесс  вовлечения  всех  детей  в 
образовательный  процесс  и  социальную  адаптацию  независимо  от  пола, 
этнической,  религиозной  принадлежности,  особенностей  в  развитии  и 
экономического статуса.
 
В  основу  инклюзивного  образования  положена  идеология,  которая 
исключает  любую  дискриминацию  детей,  обеспечивает  равное  отношение  ко 
всем  людям,  но  создаѐт  особые  условия  для  лиц,  имеющих  особые 
образовательные потребности.
 
Инклюзивное образование –
 
это признание ценности различий всех детей 
и их способности к обучению, которое ведѐтся тем способом, который
 
наиболее 
подходит  этому  ребѐнку.  Это  гибкая  система,  которая  учитывает 
образовательные  потребности  всех  детей,  не  только  с  проблемами  развития. 
Система  обучения  выстраивается  для  ребѐнка,  а  не  ребѐнок  адаптируется  к 
условиям    системы.  Преимущества  получают  все  дети,  а  не  какие
-
то  особые 
группы,  часто    используются  новые  подходы  к  обучению,  применяются 
вариативные образовательные формы и методы обучения и воспитания, дети с 
особенностями  могут  находиться  в  группе  полное  время    или  частично, 
обучаясь  с  поддержкой  и    по  индивидуальному  учебному  плану.  Цель 
инклюзивной школы –
 
дать всем учащимся возможность наиболее полноценной 
социальной  жизни,  самого  активного  участия  в  коллективе,  местном 
сообществе,  тем  самым  обеспечивая  наиболее  полное  взаимодействие  и 
заботу друг о друге, как членах сообщества.
 

 
129 
 
БІЛІМ БЕРУДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ, ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ  
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  
№1 (72) 2014
 
 
Решение  данной  проблемы  обеспечит  доступ  детей  к  качественному 
образованию будет способствовать устранению препятствий его связи с миром 
и  интеграцию  в  общество  в  целом.
 
Министерством  образования  и  науки 
Республики  Казахстан  в  тесном  сотрудничестве  с  Детским  Фондом  ООН 
ЮНИСЕФ  проведены  исследования  по  включению  детей  с  ограниченными 
возможностями  в  образовательную  среду  и  предложены  рекомендации, 
которые  вошли  в  Государственную  программу  развития  образования  на  2011
-
2020 годы.
 
Инклюзивное образование понимается и реализуется в мировой практике 
как  благо  для  всех  тех,  кто  таких  детей  учит,  кто  учится  вместе  с  ними,  кто 
воспитывает  их  в  семье,    как  шанс      для  всего  гражданского  общества, 
получающего возможность на практике реализовать  гуманистические ценности 
равных прав, свобод и достоинств каждого человека. Именно так представлена 
инклюзия  в  основополагающих  международных  документах,  таких,    как 
Саламанская  декларация  о  принципах,  политике и      практических  действиях  в 
сфере образования лиц с особыми потребностями и практике   и Конвенция о 
правах инвалидов. 
 
Перечень  и  название  международных  документов  позволяют  увидеть 
основные  направления  тех  усилий  сторонников  идеи  равных  прав  на 
образование как важнейшее культурное благо и социальное право  

для всех, 
без  исключения  детей  и  взрослых,  которые  свидетельствуют  о  глобальном 
контексте  образовательной  инклюзии  в  рамках    социокультурного    подхода    к 
образованию. Перечислим основные из этих документов, отражающих историю 
и  современное  состояние  международного  права  в  области  образования  в 
целом, и   инклюзии, особенности:
 

Всеобщая декларация прав человека  (ООН,
1948 
год,
 

Декларация прав ребенка (ООН, 
1959), 

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (Юнеско, 
1960), 

Декларация о правах умственно отсталых лиц (ООН, 
1971), 

Декларация о правах инвалидов (ООН, 
1975), 

Конвенция о правах ребенка (ООН, 
1989), 

Стандартные  правила  обеспечения  равных  возможностей  для 
инвалидов, ООН 1993 г.,
 

Саламанская  декларация    о  принципах,  политике  и  практических 
действиях  в  сфере  образования  лиц  с  особыми  потребностями  (Всемирная 
конференция  по  образованию  лиц  с  особыми  потребностями,  Саламанка, 
Испания, 1994),
 

Дакарские  Рамки  действий.  Образование  для  всех:  выполнение  наших 
общих обязательств (Дакар, Сенегал, 2000),
 

Конвенция о правах инвалидов (ООН, 2006).
 
Совместное  обучение
 
детей
-
инвалидов  и  «обычных»  детей  невозможно 
без  толерантного  отношения  к  особенностям  другого  человека,
 
без 
естественного  принятия  его,  без  базовой  готовности  к  выстраиванию  с  ним 
дружеских,  партнерских,  а  не  конкурентных  отношений.  Дети,  формируя  свое 
отношение к другим людям и миру вообще, ориентируются на позицию, которую 
демонстрируют
  
взрослые. 
  
А
  
много
  
ли
  
в
  
нашей
  
школе
  
педагогов
   
и
   
других 
 

 
130 
 
БІЛІМ БЕРУДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ, ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ  
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  
№1 (72) 2014
 
 
специалистов, которые готовы психологически  принять «особого» ребѐнка, по
-
настоящему  подумать  о  том,  как  он  устроится  в  пространстве  класса,  какие 
отношения  сложатся  у  него  с  другими  ребятами?  Учреждение,  в  котором 
практикуется инклюзивное образование, должно стать нормой. Это не означает, 
что  должна  быть  уничтожена  система  специального  образования,  наоборот, 
она  должна  развиваться,  во
-
первых,  для  того,  чтобы  у  детей  и  их  родителей 
было  право  выбора,  а,  во
-
вторых,  чтобы  питать  своими  наработками, 
результатами  и  технологиями  систему  общего  образования,  переходящую  на 
принципы  инклюзии.  Необходимо  разрабатывать  различные  модели 
сотрудничества  и  совместного  преподавания  различных  предметов  общими  и 
специальными  педагогами.  Именно  богатый  опыт  учителей  коррекционных  
школ  –
 
источник  методической  помощи  инклюзии.В  целом,  отношение 
родителей к инклюзивному процессу и запрос к системе образования является 
важнейшим  фактором  развития  инклюзивной  практики.Второе  –
 
проблема 
готовности  педагогов  массовой  школы  к  реализации  инклюзивного  подхода. 
Успех реализации инклюзии напрямую зависит от положительного отношения к 
ней учителей.
 
К  задаче  развития  инклюзивного  образования  нужно  относиться  как:  а)  к 
стратегической, б) затрагивающей всю систему образования, а не ее отдельные 
элементы в виде учреждений, где вводится инклюзия. Ни ребѐнок, ни школа не 
может  быть  «инклюзивной»,  если  мы  не  создадим  инклюзивную 
образовательную 
среду, 
инклюзивное 
детско
-
взрослое 
сообщество, 
ориентированное на принципы принятия и взаимопомощи. 
 
Инклюзия  охватывает  глубокие  социальные  процессы  школы:  создается 
моральная, 
материальная, 
педагогическая 
среда, 
адаптированная 
к 
образовательным  потребностям  любого  ребенка.  Такую  среду  возможно 
создать  только  при  тесном  сотрудничестве  с  родителями,  в  сплочѐнном 
командном  взаимодействии  всех  участников  образовательного  процесса.  В 
такой  среде должны работать  люди, готовые изменяться вместе с ребенком  и 
ради  ребенка,  причем  не  только  «особого»,  но  и  самого  обычного.  Принцип 
инклюзивного  образования  состоит  в  том,  что  разнообразию  потребностей 
учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  должна  соответствовать 
такая  образовательная  среда,  которая  является  наименее  ограничивающей  и 
наиболее  включающей.  Инклюзия    является  социальной  концепцией,  которая  
предполагает  однозначность  понимания  цели  –
 
гуманизация  общественных  
отношений  и  принятие    права  лиц  с  ограниченными  возможностями  на 
качественное совместное образование. Инклюзия в образовании –
 
это ступень 
инклюзии  в  обществе,  одна  из  гуманитарных  идей  его  развития, 
ориентированная  на 
 
включение  людей  с  ОВЗ  в  социально
-
экономические 
процессы  страны,  перевода  их  из  статуса  иждивенцев  в  статус  полноправных 
участников  в  социальных  и  экономических  процессах.  Поэтому  продвижение 
идеи инклюзивного образования невозможно без продвижения гуманистических 
идей в жизнь общества.
   
Современные 
тенденции 
образовательной 
политики 
прямо 
или 
опосредованно влияют на развитие инклюзивного образования: 
 
 
 

 
131 
 
БІЛІМ БЕРУДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ, ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ  
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  
№1 (72) 2014
 
 

введение  новых  стандартов  образования,  делающих  акцент  на 
формировании  социальных  компетенций,  формировании  социально  активной 
личности, способной решать проблемы, взаимодействовать с другими людьми, 
получать  и  преобразовывать  информацию.  Стандарт  ориентирован,  в  первую 
очередь,  на  деятельностный  компонент  образования,  что  позволяет  повысить 
мотивацию  обучения,  в  наибольшей  степени  реализовать  способности, 
возможности,  потребности  и  интересы  ребенка.  Специфика  педагогических 
целей основной школы в большей степени связана с личным развитием детей, 
чем с их учебными успехами;
 

новый  подход  к  оценке качества  образования,  в  соответствии  с  новыми 
задачами,  поставленными  перед  образованием,    напрямую  связан  с  идеями 
инклюзии; 
 

переход  на  новые  экономические  условия  функционирования 
образовательных учреждений также имеет отношение к развитию инклюзивного 
образования. 
 

ожидаемые  результаты обучения по образовательным областям служат 
основой    для  определения  базового 
 
содержания    среднего  образования, 
построения  различных  вариантов  учебных  программ  начального  образования 
по предметам соответственно разным уровням образовательных потребностей 
обучающихся, в том числе и для детей с ограниченными возможностями.  
 
Несмотря
 
на  многообразие  и  богатство  зарубежного  опыта  инклюзии  в 
образовании, нашей стране необходимо выработать свой собственный подход 
и модель (модели) инклюзивного образования.
 
В  школах  происходят  системные  перемены,  связанные  с  реализацией 
инклюзивных  принципов  в  существующей  практике  образования.  Меняется 
роль  и  ответственность  учителя.  Важная  характеристика  данного  этапа 
развития  инклюзивного  образования   

недостаточная  профессиональная 
подготовка  педагогов  общего  образования  и  специалистов  сопровождения, 
способных 
реализовать 
инклюзивный 
подход. 
Они 
нуждаются 
в 
специализированной комплексной помощи со стороны специалистов в области 
коррекционной  педагогики,  специальной  и  педагогической  психологии,  в 
понимании  и  реализации  подходов  к  индивидуализации  обучения  детей  с 
особыми  образовательными  потребностями,  в  категорию  которых,  в  первую 
очередь,  попадают  учащиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Но 
самое  важное,  чему  должны  научиться  педагоги  массовой  школы  –
 
это 
работать  с  разными  детьми  и  учитывать  это  многообразие  в  своѐм 
педагогическом 
подходе 
к 
каждому. 
Необходима 
разработка 
общепедагогических  технологий,  моделей  развивающего  урока,  технологий 
поддержки и детского сотрудничества, вовлечения родителей в педагогический 
процесс.Успешное  внедрение    практик  профессионального  сотрудничества 
позволит превратить препятствия и ограничения в возможности и успехи наших 
детей.
 
Изменения должны затронуть три уровня –
 
ценностный, содержательный и 
организационный, а именно:
 

разработка  нормативно
-
правового  и  финансового  обеспечения 
инклюзивного образования; 
 
 

 
132 
 
БІЛІМ БЕРУДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ, ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ  
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  
№1 (72) 2014
 
 
-       
создание  в  образовательных  учреждениях  новой  образовательной 
среды 
с 
учетом 
образовательных 
потребностей 
всех 
учащихся. 
Целенаправленное 
распределение 
и 
использование 
специального 
оборудования  и  технических  средств  обучения  детей  с  различными 
ограничениями; 
 
-   
разработка  и  реализация  программ  подготовки,  профессиональной 
переподготовки  и  повышения  квалификации  педагогов    и  специалистов 
сопровождения общеобразовательных учреждений;
 

организация  инклюзивных  условий  образования,  максимально 
приближенных
  
к месту жительства;
 
-   
создание разноуровневой системы ресурсных центров по обеспечению 
инклюзивного  образования  (материально
-
техническому  и  методическому),  в 
том  числе  использование  потенциала  специальных  (коррекционных) 
учреждений;
 
-   
обеспечение вариативности структуры и содержания образовательного 
процесса 
с 
применением 
индивидуальных 
маршрутов 
образования, 
индивидуальных учебных планов;
 
-   
разработка  методов    и  педагогических  технологий  обучения  и 
воспитания в разнородной образовательной среде;
 
-  
разработка технологий психолого
-
педагогического сопровождения детей 
с  различными  нарушениями  на  всех  ступенях  инклюзивного  образования  (от 
дошкольного до высшего профессионального образования);
 

изменение  подходов к организации оценки качества образования;
 

разработка  научно
-
методического  обеспечения  развития  инклюзивных 
процессов в общеобразовательных учреждениях.
 
Реализация  инклюзивного  образования  зависит  от  эффективности 
коррекционно
-
педагогической  помощи  детям  с  проблемами  в  развитии  в 
раннем  и  дошкольном  возрасте,  от  возможности  осуществления  их 
интегрированного  воспитания  и  обучения.  Это  способствует  достижению 
ребенком равного или близкого к возрастной норме уровня общего и речевого 
развития  и  позволяет  ему  на  более  раннем  этапе  влиться  в  среду  нормально 
развивающихся  сверстников.  Также  создаются  условия  для  обеспечения 
родителей  (законных  представителей)  своевременной  консультативной 
поддержкой и для подготовки общества к принятию человека с ограниченными 
возможностями.
 
Построение  инклюзивной  практики  в  общеобразовательной  школе 
окажется  ограниченным,  если  не  предусмотреть  развитие  инклюзивного 
подхода  в  системе  среднего  и  высшего  профессионального  образования. 
Концепция  инклюзивного  образования  требует  принципиальных  изменений  в 
системе  не  только  среднего,  но  и  профессионального  и  дополнительного 
образования. 
 
 

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет