Собственникжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет11/19
Дата04.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19

 
 
АНАЛИТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ

КУРС НҼТИЖЕСІН ЖОҒАРЫЛАТУДЫҢ БІР ЖОЛЫ
 
 
 
 
 
 
Ж.Т.Қайыңбаев

АҚ «ҦБАО«Ӛрлеу»  филиалы
 
ББЖ ҚБАРИ профессоры, жаттықтырушы
 
 
 
 
 
Екінші  деңгей  бойынша  мҧғалімдердің  біліктілігін  арттыру  мҽселесімен 
айналысқалы  бері  ҿз  басым  ҥш  мҽрте  курс  ҿткіздім.  Ол  курстардың  біріншісін 
оқытушы мҽртебесінде,  ал екіншісі мен ҥшіншісін  жаттықтырушы мҽртебесінде 
іс  жҥзіне  асырдым.  Осы  курстарды  ҿткізу  барысында  «Менің  тҽжірибем, 
біліктілігім  ҿсті  ма,  жоқ  па?»,  «Курс  тыңдаушыларының  қандай  ерекшеліктері 
бар  жҽне  егер  ерекшеліктер  болса  оларды  жҧмыс  барысында  қалай  ескеру 
керек?»  деген  мҽселегемен  ҥнемі  айналыстым.  Олар  мынандай  сҧрақтар 
тҿңірегіне топтастырылды
 

Жаттықтырушы ретінде ӛзімнің біліктілігім қандай бағытта дамуда?
 
Кесте №

 
Екінші деңгей курстарының 
өткен  мерзімдері 
Топтың 
жалпы 
орташа  балы 
Барлық  
балдың 
неше 
пайызы 
 
 
 
60% 

26.03.2013 – 23.06.2013 
33,5 
67% 

09.09.2013 – 06.12.2013 
37,5 
71% 
Барлығы 
 
33,6 
67,2% 
Кесте №2
 
  Екінші 
деңгей 
курстары 
өткен  
мерзімдері 
Топтың 
жалпы 
орташа  
балы 
25-30 балл 
алғандар 
31-35 
балл 
алған-
дар 
36-40 
балл 
алғандар 
41-45 
балл 
алған-
дар 
46-
50 
ба-
лл 
ал-
ған-
дар 
Саны   % 
Са-
ны  

Сан
ы  

С
а

Са-
ны  


 
90 
 
н
ы  

01.10.2012  - 
24.12.2012 
30 

28 
12 
58 26.03.2013 – 
23.06.2013 
33,5 

27 

27 

24 

15 09.09.2013 – 
06.12.2013 
37,5 32 
12 
48 

16 


Б
а
р
л
ы
ғ
ы 
 
33,6 
15 
19 
29 
37 
20 
25 

11 


 
№1  кестеден  кҿрініп  тҧрғандай,  біріншіден  курстан  курсқа  жылжу 
барысында  топтың  орташа  балында  ҿсу  бар.  Екіншіден,  ҥш  курстың  орташа 
балынан  бірінші  рет  ҿткізілген  курс  тыңдаушыларының  орташа  балы  тҿмен 
болса,  екінші  ретте  бҧл  жағдай
 
негізінен  теңескен  де,  ҥшінші  ретте  тіпті  тҿрт 
баллға  бір
-
ақ  жоғарылаған.  Сонымен  қатар,мҥмкін  болатын    барлық  балл
 
мҿлшерімен  салыстырғанда  тыңдаушылардың  жинаған  орташа  баллдарының  
пайыздық мҿлшері де бірте

бірте ҿсіп келеді.
 
№2  кесте  мҽліметтеріне  зер  салсақ,
 
бірінші  курста  тыңдаушылардың 
кҿпшілігі(58%) 
31
-
35 
мҿлшеріндегі 
балл
 
жинаса, 
ҥшінші 
курста 
тыңдаушылардың  кҿпшілігі  (48%)  36
-
40  мҿлшеріндегі  балл
 
жинаған.  Сол 
сияқты, бірінші курста 25
-
30 бал жинаған тыңдаушылар 28% болса жҽне ешбір 
тыңдаушы 36

тен жоғары бал жинамаса ҥшінші курста керісінше 30
-
дан тҿмен 
балл
 
жинаған  тыңдаушылар  жоқ,  оның  есесіне  41
-
45  мҿлшерінде  балл
 
жинағандар  16%   жҽне 46

50  арасында бал жинағандар 4%. Бҧл жағдайлар, 
менің жаттықтырушы ретінде тҽжірибемнің бірте бірте артып келе жатқандығын 
кҿрсетеді. Дегенмен, бҧл кҿрсеткіштер ҽзірге кҿңіл қуантатындай деп айтуға ҽлі 
ерте.
 
Демек,  болашақта  өз  басым  тек  қана  барлық  тыңдаушылардың 
біліктілік  тестерінен  өтуін  ғана  емес,  олардың  жинақтайтын  орташа 
баллдарының өсуіне де жұмыс істеуім керек деп ойлаймын.
 
2.
Ӛз  бетімен  біліктілігін  арттыруға,  ҥйренуге,оқуға,  білім  алуға
 
ер 
мҧғалімдер қабілетті ме, әлде әйел мҧғалімдер қабілетті ме

Кесте№3
 

 
Екінші деңгей 
курстарының 
ӛткен  
мерзімдері
 
Топтың 
жалпы 
орташа  
балы
 
Ер  мҧғалімдер
 
Әйел мҧғалімдер
 
Мҧғалімдер 
саны
 
Орта 
балы
 
Мҧғалімдер 
саны
 
Орта 
балы
 

01.10.2012  - 
24.12.2012 
30 


21 
30 

26.03.2013 

 
23.06.2013 
33,5 

32 
30 
33,6 

09.09.2013 

 
06.12.2013 
37,5 

34,5 
23 
37,7 
Бар
-
лығы
 
 
33,6 

33 
74 
34 
 

 
91 
 
 
БІЛГІРЛЕР МЕКТЕБІ 
ШКОЛА  МАСТЕРОВ
 
№1 (72) 2014
 
 
Кестеден  кҿрініп  тҧрғандай  ,  ер  мҧғалімдердің  жинақтаған  орташа  балы 
ҥнемі  топтың  жинақтаған  орташа  балынан  тҿмен  де,  ҽйел  мҧғалімдердікі 
жоғары. Сол сияқты, қорытындыда  5
-
ақ  ер мҧғалімнің орташа  балы  33(орташа 
баллдан  тҿмен),  ал
 
74  ҽйел  мҧғалімдердің  орташа  балы  34(орташа  баллдан 
жоғары).  Бҧл  жағдайлар,  ер  мҧғалімдерге  қарағанда  ҽйел  мҧғалімдердің  білім 
алуға жауапкершілікпен қарайтынын кҿрсетеді.
 
 
Демек, 
курс 
кездерінде 
әйел 
мұғалімдерге 
қарағанда 
ер 
мұғалімдерге көбірек көңіл бөлу қажет.
 
 
3.
Ӛз  бетімен  біліктілігін  арттыруға,  ҥйренуге,оқуға,  білім  алуға  қала 
мҧғалімдері қабілетті ме, әлде ауыл мҧғалімдері қабілетті ме

Кесте № 4
 
 
Екінші деңгей 
курстарының 
өткен  
мерзімдері 
Топтың 
жалпы 
орташа  
балы 
Қала мектептерінің 
мұғалімдері 
Ауыл 
мектептерінің 
мұғалімдері 
Мұғалімдер 
саны 
Орта 
балы 
Мұғалімдер 
саны 
Орта 
балы 

01.10.2012  - 
24.12.2012 
30 
11 
28,7 
10 
30 

26.03.2013 – 
23.06.2013 
33,5 
17 
34 
16 
33 

09.09.2013 – 
06.12.2013 
37,5 
10 
38,2 
15 
35 
Барлығы 
 
33,6 
38 
34 
41 
33 
 
Қала мен ауыл мектептерінен келген  мҧғалімдердің нҽтижелері арасында 
айырмашылық негізінен жоқ деуге болады.
 
    
Ӛз  бетімен  біліктілігін  арттыруға,  ҥйренуге,оқуға,  білім  алуға  
мҧғалімдердің еңбек ӛтілдерінің ролі бар ма?
 
Кесте№5
 
 
Екінші деңгей 
курстарының 
өткен  
мерзімдері 
Топтың 
жалпы 
орташа  
балы 
Мұғалімдердің еңбек өтілі бойынша бал 
көрсеткіштері 
5-10 
жыл 
11-15 
жыл 
16-20 
жыл 
21-25 
жыл 
26-30 
жыл 
31 жыл 
жоғары 

01.10.2012  - 
24.12.2012 
30 
29,3 
28,7 
31 
27 
32 


26.03.2013 – 
23.06.2013 
33,5 
36 
36 
36 
34,6 
29 
24 

09.09.2013 – 
06.12.2013 
37,5 
39 
36,4 
36,7 
39 
37,7 
37 
Бар
лы
ғы 
 
33,6 
35 
33,7 
34,5 
33,5 
33 
30,5 
 
 
 

 
92 
 
БІЛГІРЛЕР МЕКТЕБІ 
ШКОЛА  МАСТЕРОВ
 
№1 (72) 2014
 
 
Кестеден кҿрініп тҧрғандай, курс тыңдаушыларының еңбек ҿтілі неғҧрлым 
аз болса олардың ҥш айлық біліктілік арттыру курс бағдарламасының мазмҧнын 
сол ғҧрлым тереңірек меңгеретіндігі байқалады. Бҧл жағдайды, мектепте, ЖОО 

 
да,  одан  кейінгі  20
-
30  жылдық  практикалық  жҧмыста  «Дҽстҥрлі  оқыту»  деп 
атап  жҥрген оқыту  жҥйесі  бойынша  ҿзі  білім
 
алған,  білім  берген  мҧғалімдердің 
негізі оқушылардың ҿз бетімен білім алу болып табылатын  «Сындарлы оқыту» 
жҥйесінің ерекшеліктерін қиындықпен меңгеретіндігімен тҥсіндіруге болады.
 
 
Бұл  жағдайлар  курс  барысында  еңбек  өтілі  жоғары  мұғалімдерге 
ерекше көңіл бөлу қажеттілігін негіздейді.
 
3.Өз  бетімен  біліктілігін  арттыруға,  үйренуге,  оқуға,  білім  алуға  
мұғалімдер  жұмыс  істейтін  мектеп  кезеңдерінің  және  пәндер 
бағытының ролі бар ма
 
Кесте  № 6
 
№ 
Екінші 
деңгей 
курстары-
ның  өткен  
мерзімдері 
Тың-
дау-
шы-
лар 
саны 
Топ-
тың 
жалпы 
орта-
ша  
балы 
Орташа бал 
Бастауы 
мектеп 
мұғалім
дері 
Негізгі 
және 
жоғар 
мектеп 
мұғалім
дері 
Жаратыл
ыстану 
математ 
пәні 
мұғалімі 
Қоғам-
дық  
гумани-
тар 
пәндері 
мұғалімі 

01.10.2012  

24.12.2012 
21 
30 
32 
30 
29 
30 

26.03.2013 
– 
23.06.2013 
33 
33,5 

33,5 
34 
27 

09.09.2013 
– 
06.12.2013 
25 
37,5 
38 
37,5 
38 
37 
Бар-
лығы 
 
79 
33,6 
35 
33,6 
33,6 
31 
 
Кестеден  кҿрініп  тҧрғандай,  бастауыш  мектеп  мҧғалімдері  негізгі  жҽне 
жоғары  мектеп  мҧғалімдеріне  қарағанда  жақсы  нҽтиже  кҿрсеткен.  Оны 
мынандай  жағдаймен  тҥсіндіруге  болады.
   
Қалыптасқан  жҥйе  бойынша, 
бастауыш  мектеп  мҧғалімдері  біріншіден
 
кҿп  пҽннен  сабақ  береді,  екіншіден 
сабақтарында кҿрнекіліктерді кҿп қолдана отырып оқушыларда оқу

іс ҽрекетін 
қалыптастыруға  ҧмтылады.  Ал,  негізгі  жҽне    жоғары  мектеп  мҧғалімдері  пҽн 
мҧғалімдерінің
 
негізгі міндеті ҿз пҽндерінің мазмҧнын оқушыларға игерту. Яғни

бастауышта іс ҽрекет, ал одан жоғарыда мазмҧн

негізгі бағыт. Ал, «Сындарлы 
оқыту» 
 
мақсаты негізінен іс

ҽрекет арқылы оқу мен оқыту.
 
 
Демек,  бҧл  жҥйе  бастауыш  мектеп  мҧғалімдеріне  белгілі  деңгейде 
таныс, тҥсінікті.
 
 
 

 
93 
 
БІЛГІРЛЕР МЕКТЕБІ 
ШКОЛА  МАСТЕРОВ
 
№1 (72) 2014
 
 
Ал,  кестеден  кҿрініп тҧрған  қоғамдық  гуманитарлық  пҽндер  мҧғалімдеріне 
қарағанда 
жаратылыстану 
математикалық 
пҽндер 
мҧғалімдерінің
 
артықшылығын олардың танымдық ерекшеліктерімен тҥсіндіруге болады

 
Резюме
 
В  статье  рассматривается  результаты  проведенных      трехмесячных
 
курсов
 
второго уровня с
 
аналистической точки зрения.
 
 
Summary 
  The  article  considers  the  results  of  three-month  courses  of  the  second  level 
with analytical point of view. 
                                               
                                                 
Пайдаланған әдебиет
 
1. 
 
Ҽлімов  А.Қ.  «Интербелсенді  ҽдістемені  ЖОО
-
да  қолдану  мҽселелері»  , 
Алматы, 2012,
 
227 бет.
 
2. 
Тренерге  арналған  нҧсқаулық.  Екінші  (негізгі)  деңгей.  Ҥшінші  басылым. 
www.cpm.kz, 
41 бет. Астана, 
2013
жыл
 
3. 
Мҧғалімге  арналған  нҧсқаулық.  Екінші  (негізгі)  деңгей.  Ҥшінші  басылым. 
www.cpm.kz, 96-
98 бет.Астана, 
2013
жыл
 
4. 
Ҥлестірме материалдар. Бірінші апта. Екінші (негізгі) деңгей. Ҥшінші басылым. 
www.cpm.kz. 
Астана, 
2013
жыл
 
5. 
Ҥлестірме материалдар. Екінші апта. Екінші (негізгі) деңгей. Ҥшінші басылым. 
www.cpm.kz. 
Астана, 
2013
жыл
 
6. 
Ҥлестірме материалдар. Ҥшінші апта. Екінші (негізгі) деңгей. Ҥшінші басылым. 
www.cpm.kz. 
Астана, 
2013
жыл
 
 
 
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ «ACTION  RESEARCH»
   
ВО ВРЕМЯ
 
ПРАКТИКИ  В ШКОЛЕ
 
 
Н.К.Тайтанова
.,  
С.И.Тайтанова
,   
Тренеры  Центра Уровневых Программ 
 
 
филиала АО  НЦПК «Ӛрлеу» РИПКСО
 
 
Плохой учитель преподносит истину,
 
                                                                    
хороший учит ее находить.
 
                                                                                       
Адольф Дистервег
 
 
Особенностью уровневых курсов по программе
 
второго (основного) уровня 
учителя  не  только
 
приобретают  прочные  навыки  в  области  образовательных 
технологии  и  методики  их  использования  как  эффективного  инструмента 
преподавания,  но  и  имеют  возможности  апробировать  полученные  знания  во 
время он
-
лайн практики в рамках исследования в действии.
  
 
 

 
94 
 
БІЛГІРЛЕР МЕКТЕБІ 
ШКОЛА  МАСТЕРОВ
 
№1 (72) 2014
 
 
Action    research 

 
исследование  в  действии,  подход,  предполагающий 
выполнение  последовательных,  запланированных  действий  с  целью 
совершенствования  практики  преподавания  и  обучения,  совместно  с 
систематическим  мониторингом  результатов,  полученных  в  ходе  его 
реализации. (Глоссарий программы 2
-
уровня
). 
Согласно,  данной  программы  основной  задачей  он
-
лайн  практики 
предусматривается  изменение  учительской  практики  в  аутентичном  классе  за 
пять  недель.  Началом  изменении  в  практики  учителя,  является  определения 
темы исследования в действии с конкретными целями и задачами. Для выбора 
темы  необходимо  учитывать  возможности,  потребности  и  интересы  всех 
участников образовательного процесса.   Если анализировать   
Action    research  
№ 11группы,    то можно проследить какие ключевые модули  программы  были 
приемлемы для первоначального исследования. 
 
  
Модули  Программы Второго уровня
 
Сколько слушателей нашей 
группы рассматривают 
данный модуль в своем 
исследовании
 
Новые подходы в обучении
 
 
 
Групповая работа
 
22%
 
Диалогическое 
обучение
 
20%
 
Обучение критическому мышлению
 
24%
 
ИКТ
 
8%
 
Оценивание для обучения
 
12%
 
Работа с талантливыми и одаренными детьми
 
10%
 
Инклюзивное обучение
 
8%
 
 
Как  мы  видим,  наиболее  актуальны  в  современной  школе    темы, 
связанные  с    использованием    новых  подходов  в  обучении  и  обучением 
критическому  мышлению.  Небольшой  опыт  исследовательской  работы 
является  причиной  того,  что  по  некоторым  аспектам  исследование  проводить 
сложно,  так  как  слушатели  курсов,  выбрав  фокусом  исследования,  например,  
развитие творческих способностей, повышение мотивации и самооценки своих 
учеников  испытывают  затруднения  с  выбором  инструментария  исследования. 
Мы пришли к выводу, что тема, которую выбирают для исследования педагоги, 
должна быть конкретной, фокус темы –
 
наблюдаем при помощи инструментов, 
которые  есть  в  арсенале  каждого  учителя:  анкеты,  письменные  работы, 
результаты тестирования, дневники наблюдения и т.д.
 
Выбор  учеников,  которые  участвуют  в  исследовании,  как  правило,  у 
учителя вопросов не вызывает. Но и здесь необходимо обратить внимание, что 
работая с учениками А; В; С, исследуя их личности, систему работы на уроке, 
мы должны  поставить определенные задачи, решить некую проблему, которая 
не  позволяет  данным  детям  достичь  более  высоких  результатов  в  своем 
обучении. 
 

 
95 
 
БІЛГІРЛЕР МЕКТЕБІ 
ШКОЛА  МАСТЕРОВ
 
№1 (72) 2014
 
 
Поэтому,  при  выборе  учащихся  для  исследования,  целесообразно 
обратиться  за  помощью  к  коллегам,  работающим  в  данном  классе,  классному 
руководителю,  психологу  школы.  И,  конечно,  побеседовать  с  родителями 
данных 
учеников. 
Хороший 
результат 
дает 
проведение 
исходного 
анкетирования  в  выбранном  для  исследования  классе,  чтобы  определить 
уровень учеников и их потребности.
 
Если  анализировать  основные  моменты  процесса  исследования  в 
действии, то коллегами были определенны следующие моменты:
 
-
изменение отношения учеников к уроку и процессу обучения в целом;
 
-
необходимость рефлексии после каждого этапа урока;
 
-
применение ключевых идей  программы создает комфортное условия для 
обучения;
 

возможность изучения  личности  ученика.
 
Отмечены трудности  следующего характера:
 
 
 
 
организационного
 
32%
 
эмоционального
 
12%
 
отбора содержания
 
48%
 
отсутствие исследовательского опыта
 
8%
 
 
Успех  исследования  в  действии,  во  многом,  зависит  и  от  того,  насколько 
учитель  готов  внести  изменения  в  практику.  И  это  учитывается  при 
определении  темы    исследования
 
.Соответственно  определяется
  цели  и 
задачи ожидаемые  результаты исследования.  
 
Для образца предлагаем несколько тем  исследования, которые были   
выбраны   №11 группой: 
Темы исследования
 
Цели исследования
 
Ожидаемые 
результаты
 
Как использование ИКТ в 
учебном процессе влияет 
на развитие 
познавательной 
активности?»
 
Выяснить влияние групповой 
работы на активизацию 
деятельности учащихся на 
уроке для того чтобы 
полученные результаты 
применить на практике
 
Повышения мотивации и 
качества обучения через 
групповую форму 
работы 
 
Как формативное и 
суммативное оценивание 
помогает активизации 
детей на уроке
 
Повысить активность 
учащихся, используя новые 
способы оценивания
 
Оценка должна 
выполнять функцию 
стимулирования, как 
следствие повышается 
активность учащихся на 
уроке
 

 
96 
 
Как формативное и 
суммативное оценивание 
может улучшить учебные 
результаты
 
Апробировать новые 
способы оценивания с целью 
улучшения учебных 
результатов, обеспечения 
обратной связи
 
Каждый учащийся 
включен в процесс 
собственного обучения, 
приобретут навыки 
работы в группе, 
аргументированно 
оценивают себя и своих 
товарищей, знают,  как 
улучшить собственные 
результаты.
 
Как групповое обучение 
влияет на повышение 
учебной мотивации 
младших школьников
 
 
 
Обосновать и 
экспериментально  
подтвердить  влияние 
группового обучения на 
процесс  формирования 
учебной мотивации младших 
школьников.
 
Активизация учaщихся;
 
урoки нa более 
эмoциoнaльнoм и 
кoммуникaтивнoм 
уровне;
 
педагогическая 
пoддeржка;
 
выработать навыки 
кoнтрoля и oценки, 
цeлeпoлaгaния, 
планирoвaния;   
самостоятельное 
применение учащимися  
рефлексивных умений и 
навыков, 
самоутверждение и 
повысить учебную 
мотивацию учащихся.  
 
 
Рефлексивные  записи  по  исследованию  свидетельствуют  о  том,  что 
учителям  было  приемлемо  следующие  действия  для    корректировки 
педагогической  практики:    использовали  на  уроках    видео  и  фотосъемку,  для 
вовлечения  учеников  в  процесс    обучения    стали  использовать  постановку 
проблемных вопросов, совместное составление критериев успешности помогли 
им во время оценивания.  При выполнении различных   заданий учителя через 
само  и  взаимопроверки  смогли  анализировать  следующие  позиции  процесса:   
наблюдения  за  детьми  АВС,  четко  обосновали,  почему  именно  выбрали  этих 
детей,  какие  задания  были  использованы  во  время  занятия,  какие    методы, 
формы и ресурсы были использованы для раскрытия содержания урока. Тем не 
менее,  наблюдается,    что  не  у  всех  учителей  исследователей  полностью 
сформировались  рефлективные  навыки.  Например,  не  умеют  делать  выводы 
по  полученным  результатам,  некоторые  затрудняются  описать,  с  какими 
трудностями  они  столкнулись  во  время  исследования  и    прогнозировать 
дальнейшие шаги учительской практики. 
 
Анализируя  процесс  исследование  нужно  постоянно  отвечать  на 
следующие вопросы: 
 

 
Какую цель вы ставили при исследовании?
 

 
Какие изменения Вы хотите внести в свою практику?
 

 
Как я буду вводить эти преобразования?  
 
 

 
97 
 
БІЛГІРЛЕР МЕКТЕБІ 
ШКОЛА  МАСТЕРОВ
 
№1 (72) 2014
 
 

 
При  помощи,  каких  инструментов  я  смогу  повысить  интерес  к  моему 
предмету?
 

 
Что даст внедрение изменений в процесс обучения?
 

 
Что получили в результате исследования?
 

 
Чтобы Вы хотели изменить, если будете еще проводить исследования?
 

 
Какие  формы  и    приемы  были  более  эффективными  и  помогли  вам 
раскрыть вашу тему? 
 

      
Какие ошибки Вы допустили во время проведения исследования?
 
Значит, во время исследования учителя исследователи должны проводить 
наблюдения  для  того  чтобы  отслеживать  динамику  изменения.  Анализ  анкет 
можно представить  в виде диаграммы,в  сравнений. Результаты могут  быть не 
значительными,  главное  увидеть  динамику  изменения,  которые  произошли  в 
ваших детях и показать, что на это повлияло.
 
При  постановке  вопроса  и  определении  задач  исследования  учителям 
необходимо    обдумать  и  способы  сбора  данных  для  анализа  действий 
Action  
research. Поэтому необходимо продумать о том, что послужит доказательством 
проведенного  исследования,  какие  изменения  произошли  в  процессе 
наблюдения.
 
«
Action    research
»  смог  реализовать  основную  идею  нововведений 
обучения  –
 
активизации  рефлексивных  действий,  а  это  способствовала 
расширению  само  оценочных  возможностей  всех  участников  проекта. 
Созданная  учебная  среда  способствует  формированию  у  детей  практических 
навыков, системность рефлексивных упражнений, активизацию познавательной 
деятельности участников процесса.
 
Важным  инструментом  для    рефлексии  может  послужить    дневник 
наблюдения или исследовательский журнал учителя которое, предоставлено в 
Руководстве  для учителей уровневых курсов

В них вы можете вести записи и 
делать ежедневную рефлексию для  корректировки последующих действий:
 

сравните полученные результаты предыдущими исследованиями;
 

пересмотрите  свои  предположения  об  учениках  и  учебной  ситуации  в 
контексте полученных результатов;
 

обоснуйте сложившеюся ситуацию по исследуемой темой;
 

сформулируйте вывод на основе фактов и
 
утверждений;
 

конкретизируйте дальнейшие шаги.
 
  
Методы  сбора  данных  (наблюдение,  видео
-
аудио  записи,  опросы, 
анкетирование, диагностические инструментарии, мониторинг, интервью, фокус 
наблюдение за АВС, работы детей, листы само и взаимооценивание и т.д.
).
Для 
объективности  ваших результатов  необходимо проводить анкетирование до и 
после  исследования.    Весь  прилагаемый  материал  должен
   
соответствовать 
выбранной теме и иметь небольшое
  
комментарии. 
 
Используя  коллаборативный  педагогический  подход 
Lesson    study, 
слушатели  группы  намерены  совершенствовать  свою  практику  и  продолжать 
исследование в действии, привлекая своих коллег. Не стоит бояться ошибаться 
при  изменении  своей  педагогической  практики,  важно  вовремя  заметить, 
осознать  свои  ошибки  и  быть  готовым
 
исправить  их,  учиться  преодолевать 
трудности, возникающие на пути совершенствования практики.
 

 
98 
 
БІЛГІРЛЕР МЕКТЕБІ 
ШКОЛА  МАСТЕРОВ
 
№1 (72) 2014
 
 
Необходимость  новых  подходов  к  обучению  и  образованию  не  только 
осознают мои коллеги, их ждут и ученики. Пришло понимание того, на сколько, 
важно  знать  какие  навыки  и  умения  нужно  развивать  у  учащихся,  а  также 
умение  общаться,  жить  в  гармонии  с  собой  и  окружающими,  уметь  добывать 
знания  из  информационного  потока,  делать  выводы,  уметь  анализировать, 
оценивать,
 
постоянно  повышать  свой  интеллектуальный  уровень,  быть 
толерантным,  способным  социализироваться.
 
Для  дальнейшего  внедрения 
семи  модулей  программы  Второго  уровня,    всем
   
предстоит  изменить  свои 
представления  о  процессе  обучения  и  преподавания,
 
пересмотреть
 
подход  к 
собственной 
педагогической 
практике, 
изменить 
представление 
о 
целеполагании
  
на уроке, а так же возможно
  
преодолеть и свои барьеры. 
 
Важно научиться создавать ситуацию успеха для учащихся, научить их не 
бояться  трудностей,  а  уметь  их  преодолевать,  тогда  мотивация  учащихся  к 
обучению будет повышаться постоянно

 
                           

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет