«Сыртқы-сауда операцияларының ұйымдастыруы мен техникасы»жүктеу 2.63 Mb.
Pdf просмотр
бет1/31
Дата14.09.2017
өлшемі2.63 Mb.
#15855
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

«УНИВЕРСИТЕТ «ТҰРАН» МЕКЕМЕСІ
 
 
 
БЕКІТЕМІН 
«Университет «Тұран» мекемесінің 
ОӘЖ проректоры 
___________ А.А.Арупов 
«____»________2013 
ж. 
 
 
 
 
 
«
ӘЛЕМДІК ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ» КАФЕДРАСЫ 
 
 
ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 
 
 
Пәні:  
 
«Сыртқы-сауда операцияларының ұйымдастыруы мен техникасы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мамандық:5В050600 Экономика 5В051300Әлемдік экономика  
 
5В050900Қаржы5В050800 Есеп және аудит 
 
Авторы туралы мәліметтер: э.ғ.д. Сансызбаев С.Н. 
Несие саны: 4 кредит  
Курс4/4 
Семестр7/8 
Оқу технологиясы: кредиттік, дистанциондық 
Оқыту нысаны: күндізгі\сырттай 
Бөлім:қазақша 
Білімгерлердің білімін бағалау жүйесі:әріптік (пайыз бойынша) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2013 
 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
  
 

Құрастырған : Сансызбаев С.Н. 
 
«Сыртқы  сауда  операцияларының  ұйымдастыруы  мен  техникасы»  пәні  бойынша 
ПОӘК 5B050600 «Экономика» мамандығының студенттеріне құрастырылған. 
 
 
«ӘЖҰЭ» кафедрасының отырысында ПОӘК қарастырылды. 
«_______»_____________2013
ж.. Хаттама №____________ 
 
Кафедра меңгерушісі:_____________ PhD докторы Закирова Д.И. 
 
 
2013-2014 
оқу жылына пән бойынша оқу жұмысын тарату сеткасы 
 
Оқу түрі: 
Күндізгі 
(4 ж.о.; 3 ж.о. ) 
Сырттай  
(2 ж.о.) 
Сырттай(3,2ж.о.) 
Курс, оқу жылы Семестр Барлығы, несие Жалпы еңбек сиымдылығы, сағ. 
180 
135 
135 
Дәрістер, сағ. 
30 
18 
18 
Тәжірибесағ. 
30 


СОӨЖ, сағ. 
15 
32 
32 
СӨЖ сағ. 
105 
76 
76 
Аралық бақылау, саны Бақылау формасы 
Емтихан 
емтихан 
емтихан 
Курстық жұмыс  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
  
 

Мазмұны 
 
беті 
1.
 
 Пәннің  типтік  оқулық  бағдарламасы(егер  пән  міндетті  компоненттерден 
болса) 
Көшірме 
2.
 
 Пәннің оқулық жұмысбағдарламасы 

3.
 
 Силлабус 
26 
4.
 
 Пән бойынша тапсырмаларды орындалуы және өткізу кестесі 
39 
5.
 
 Лекциялық  кешен-контент  (Дәрістезисы,  иллюстративті  және  тарату 
материалдары, ұсынылған әдебиеттер) 
68 
6.
 
 Семинарлық (тәжірибелік) дәрістер жоспары 
56 
7.
 
 Пәнды оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар 
224 
8.
 
 
Типтік  есептеулер,  выполнению  есептік-графикалық,  лабораториялық 
жұмыстардың,  курстық  проектілірді  (жұмыстарді)  орындауы  бойынша 
әдістемелік ұсыныстар мен белгілеулер
 
 
9.
 
 Оқұшының  жеке  жұмыстарына  материалдар  (ағымды  жұсмытар, 
рефераттар  және  ұй  тапсырмалардың  еңбек  сыйымдылығымен 
әдебиеттермен белгілеуі мен тапсырмалар; әрбір Тақырып бойынша өзін 
өзі бақылау материалдары) 
227 
10.
 
 Оқұшылардың 
оқу 
жетістіктерін 
бағалау 
және 
бақылау 
материалдары(жазбаша  бақылау  жұмыстары,  тестілік  тапсырмалар; 
өзіндік дайындыққа арналған сұрақтар тізімі және т.б.с.с..) 
237 
11.
 
 Оқу  дәрістерінің  бағдарламалық  және  мультимедиялық  сүйемелдеу 
(пәннің мазмұнына байланысты)  
258 
12. 
Арнайы  мамандандырылған  аудиториялардың,  кабинеттердың  және 
лабораториялардың тізімі  
260 
13. 
Пәннің оқу әдістемелік қамтамасыз етілу картасы 
263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
  
 

УНИВЕРСИТЕТ «ТҰРАН» МЕКЕМЕСІ 
 
 
 
 
 
БЕКІТЕМІН 
 
«Университет «Тұран» 
мекемесінің ОӘЖ проректоры 
_______________
А.А.Ар
упов 
«____»________201
3 ж. 
 
 
 
«ӘЛЕМДІК ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ» КАФЕДРАСЫ 
 
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 
 
Пән бойынша:
«Cыртқы сауда операцияларының ұйымдастырылуы мен 
техникасы» 
 
 
Мамандығы:5В050600 Экономика 5В051300Әлемдік экономика 
 
5В050900Қаржы5В050800 Есеп және аудит 
 
 
 
Авторы (оқытушы): Сансызбаев С.Н. «Тұран» университеті, Экономикалық 
факультеті,«Әлемдік және ұлттық экономика» кафедрасының профессоры 
  
Оқу нысаны:күндізгі\сырттай 
Барлығы 4кредит\3кредит 
Курс4\4  
Семестр7\8 
Дәріс 30 сағат \18сағат  
Тәжіриебе30 сағат \9 сағат 
АБ саны 2\2  
СОӨЖ 15 сағат \32сағат 
СӨЖ 105\76 сағат 
Емтихан 7 семестр
\8 
семестр  
Еңбек сыйымділігі180сағат\135сағат 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2013 
 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
  
 

Құрастырушы: Сансызбаев С.Н., э.ғ.д., профессор 
 
Жұмыс  бағдарлама  «Cыртқы  сауда  операцияларының  ұйымдастырылуы  мен 
техникасы» пәні бойынша  
5В090200  «Экономика»  мамандығы  4курс  бакалавр  мамандығын  оқыту  жоспары 
бойынша құрастырылған 
 
Жұмыс  бағдарлама  әлемдік  және  ұлттық  экономика  кафедрасының  мәжілісінде 
қарастырылған «_____»_____________2013 жылы. №________протоколы  
 
 
Әлемдік және ұлттык экономика кафедрасының меңгерушісі 
доктор PhD Закирова Д.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
  
 

 
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 
«Сыртқы-сауда  операцияларының  ұйымдастыруы  мен  техникасы»  пәні  бойынша 
жұмыс  бағдарлама  «Экономика»  мамандықтарының  студенттеріне  арнайы  курс  ретінде 
жасалған  және  нарықтық  экономика  жағдайындағы  сыртқы-сауда  операцияларының 
ұйымдастыруы  мен  техникасы  туралы  
 
 
қазіргі  заманғы  теориясы  мен  тәжіриебесінің 
негіздерімен құралдарын сипаттайды. 
Курстың  мақсатты  аудиториясы  –  5В050600  «Экономика»  5В051300Әлемдік 
экономика,5В050900Қаржы,5В050800 Есеп және аудит мамандықтарының студенттері. 
 
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР: 
Кесте 1 
 
Оқыту 
нысаны 
Жұмыс 
бағдарл
ама 
бойынш
а  оқыту 
семестр
-
лердің 
(циклде
р-дің) 
саны 
 
К
ре
дитте
р 
са
ны:
 
Ба
рлығ
ы 
са
ға
тта
р 
Д
әрі
сте
р 

ағ
атта
р 
са
ны)
 
Л
аб
ора
то
риялық 
дә
рі
сте
р 

ағ
атта
р 
са
ны)
 
С
емина
рл
ық 
/пра
ктика
лық 
дә
рі
сте
р:
  
СӨ
Ж
 
С
ОӨЖ
 
Бақылау  түрі  мен 
нысаны 
М
Б 

М
Б 

Н
БН
 (қо
рытынты)
 

10 
11 
12 
Күндізгі 
Экономика 
Семестр 


180  30 
 
30  
105  15 
бақылау  тест 
тест 
Сырттай  
Экономика 
Семестр 


135  18 
 

76 
32 
бақылау  тест 
тест 
  
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ 
Курстың қысқаша сипаттамасы 
«Сырқы-сауда  операцияларының  ұйымдастыруы  мен  техникасы»  пәні,  «ХВҚНО», 
«Бухгалтерлік  есеп»,  «Валюталық  операциялар»,  «СЭҚККҚЕ»,  «Кәсіпорынның  СЭҚ», 
сияқты  пәндермен,  сонымен  қатар  аралас  пәндермен,  әсіресе  «Сырқы-экономикалық 
қызметтердің бухгалтерлік есебі»деген пәндермен тығыз байланысты. 
«Сыртқы-сауда  операцияларының  ұйымдастыруы  мен  техникасы»  туралы  ғылым 
әлемдік экономиканың арнайы бөлімі болып табылады. 
  
 
Сыртқы-сауда операциялары дүниежүзілік және ұлттық шаруашылықтарда маңызды 
роль атқарады және экономикалық қызметтің барлық салаларын, оның ішінде банктік саланы 
да қамтиды. Сыртқы-сауда операцияларын зерттеу бірқатар маңызды мәселелерді зерттейді. 
Бұл пәнді зерделеген кезде әртүрлі жиі кездесетін әдістер, тап айтқанда іскер, рольдік және 
ситуациялық ойындар, кейстер, дөңгелек үстелдер, ми атакасы, реферативтік әдіс және т.б. 
пайдалануы мүмкін.  
Пәнді  оқыту  мақсаты:–  студенттерді  әлемдік  экономиканың  қазіргі  жағдайымен, 
әрекет  ету  ерекшелігімен  және  әлемдің  нарықта  халықаралық  қатынастардың 
қалыптасуыдағы сыртқы сауда операциялардың ерекшеліктерімен мен дамуымен таныстыру. 
Осы курс тыңдаушыларына аталған салада теориялық білім беру, әлемдіқ құбылыстар мен 
процестерді  талдау  және  тәжіриебеде  сыртқы-экономикалық  қызмет  барысында  кездесетін 
мәселелерді талдай білу қабілеттерін қалыптастыру. 
Сонымен  қатар  сыртқы-экономикалық  қызметтерде  кездесетін  тауар,  ақша, 
валюталармен  қызметтерін  ұйымдастыру  және  қазіргі  қаржы  нарыктарындагы 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
  
 

операцияларды  тиімді  басқару  бойынша  сауда-валюталық  операцияларды  жүргізу 
техникасын теориялық тұрғыдан танып біліп студенттердің әдістемелік меңгеруі арқылы осы 
курстыңәдістерін тәжіриебеде нәтижелі пайдалана алуы болып табылады. 
Пәнді оқыту мәселелері 
«Сыртқы-сауда  операцияларының  ұйымдастыруы  мен  техникасы»  пәнін  оқыту 
үрдісінде халықаралық валюталық қатынастар теориясы мен тәжірибесі аумағында студент 
білім алып келесі міндеттердің орындалуын айқындайды: 

 
валюталық нарықтың, алтын нарығы мен халықаралық есеп айырысулардың қазіргі 
жүйесінің қалыптасуын зерттеу;  

 
отанымызда қалыптасқан валюталық қызметтер механизмін қарастыру;  

 
шет  мемлекеттердегі  қаржы  институттарының  қызметі  мен  атқаратын 
операцияларын зерттеу, оқып үйрену; 

 
сауда\төлем  балансының  теориясы  мен  статистикасы,  валюталық  реттеуді  жүзеге 
асыру механизмін талдаун; 

 
валюта бағамдары мен алтын бағасын анықтау техникасын талдаун; 

 
валюта-қаржылық  несиелық  операциялардың  мәні  мен  жүргізу  техникасын  игеру, 
білу. 

 
 
оларды жүйелеу мен модельдеуді білуді, факторлардың әсерін анықтауды;  

 
жетілген нәтижелерді бағалауды, өндіріс тиімділігін арттыру резервтерін анықтауды 
үйрену керек. 

 
заңды, нұсқаулы және әдістемелікті материалдармен жұмыс істеуді үйрену; 

 
талдамалық  дағдыларды,  зерттелген  материалды  сынайы  турде  тиалқылау 
дағдыларын  дамыту  мақсатында  қысқаша  жазбалық  жұмыстарды  (ұй  тапсырмаларын) 
жасауды үйрену; 

 
хаттамаларды, ғылыми мақалаларды, эссе жазуды үйрену. 
Курс саясаты 
Студент білу керек- сыртқы сауда операциялардың ұймдастыруы мен техникасының 
есептесу  жүйесі,  халықаралық  есептің  концепциялары  мен  принциптері,  шоттар  жүйесі, 
міндеттемелер  және  кәсіпорынның  сыртқы  экономикалық  қызметтері  туралы  түсініктерді 
білуді көздейді. 
Студент істей білу керек - күн сайын сабақта өткен Тақырыптар бойынша қорытынды 
жасап  және  сыртқы  сауды  есеп  операцияларынақұрамымен  түрлерін  ажыратабілу,  оқу 
процесінде белсенділік таныту. 
Студент  дағдылыққа  үйрене  білу-студент  өз  бетіншеәр  Тақырыпқа  байланысты 
құжаттарды  ажырата  білу  және  оның  қай  уақытта  қолданылатын,  құжатқа  байланысты 
шешімдер қабылдауды және қорытынды жасай білуге дағдылану.  
Пәнді  оқытуды  тәмамдау  бойынша  студенттармен  алынатын  білім  деңгейі, 
қабілеттері, дағдылары және құзырлары:  
а) жалпымәдени (ЖМ):  
Кесте2 
Құзіреттіліктер  
Дескрипторлар  –  игерудің  негізгі  белгілері 
(нәтижеге жету көрсеткіштері) 
Құзыреттілікті қалыптастыруды 
және дамытуды оқытудың 
нысандары мен әдістері 
Ойлау  мәдениетін  игерген, 
ақпаратты 
қабылдауға,жинақтауға 
және талдауға, мақсатты қоя 
білуге  және  оған  жетудің 
жолдарын  таңдай  білуге 
қабілетті 
 
 
Білуі  тиіс:  басты  философиялық  ұғымдар  мен 
категориялар,  табиғат  дамуының,  қоғам  мен 
ойлаудың заңдылықтарын  
Істей  білуі  тиіс:  интеллектуалды  дамуы  үшін 
таным  әдістері  мен  құралдарын  қолдана  білу, 
мәдени  деңгейін,  кәсіби  құзыреттілігін  арттыра 
білу,  экономикалық  құбылыстарды,  үрдістерді 
және  институттарды  микро  және  макро  деңгейде 
өзара байланыста талдай білу 
Меңгеруі тиіс: тұтынушылардың, өндірушілердің, 
қор  мен  мемлекеттік  меншік  иелерінің  мінез-
құлқын  талдаудың  экономикалық  әдістерін  , 

зерттеудің түсінігі мен оны 
зерттеудің әдісін білу;  
 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
  
 

басқарушылық 
сонымен 
қатар, 
орындау 
сипатындағы 
кәсіптікмәселелердішешужөніндегіұтымды  шешім 
ойлап табу үшін және кәсіпорынның шаруашылық 
міндетемелерін  ең  жақсы  шешу  тәсілін  таңдауға 
қажетті  творчествалық  өй-өрісін  дамыту  керек; 
кәсіпорынның  экономист  ретінде  творчествалық, 
одан  әрі  белсендікәсіптікқызметті  жүргізу  үшін 
тәжірибелік дағдылар болу керек. 
ұйымдастыру-басқару 
шешімдерін  таба  білуге 
қабілетті  және  олар  үшін 
жауапкершілікті 
алуға 
дайын 
Білуі  тиіс:  заманауи  экономиканың  микро  және 
деңгейде қызмет ету заңдылықтарын  
Істей  білуі  тиіс:  қойылған  міндетке  сәйкес 
экономикалық  мәліметтерді  өңдеу  үшін  көмекші 
құралдар  таңдауын  жүргізу,  бизнестің  (ұйымның) 
ішкі  және  сыртқы  ортасын  талдау  үшін 
экономикалық инструментарийлерді қолдану 
Меңгере білуі тиіс: қоғам мәселелерін талдаудағы 
біртұтас тәсіл дағдыларын 
экономикалық ғылымның негізгі 
ерекшеліктерін білу; 
 
Өз  қызметінде  құқықтық-
нормативті 
құжаттарды 
пайдалана білу  
Білуі тиіс: негізгі нормативті-құқықтық құжаттар 
Істей  білуі  тиіс:кәсіби  қызметтік  ортасын 
реттейтін  заң  шығару  және  нормативті-құқықтық 
актілер жүйесіне бағытталу, кәсіби және қоғамдық 
кәсібі аясында құқықтық нормаларды қолдану  
Меңгере  білуі  тиіс:  қоғам  мәселелеріне  деген 
жүйелі, 
біртұтас 
көзқарас 
тудыру 
үшін 
философиялық ойлау дағдыларын  

таңдаған Тақырып бойынша 
зерттеуге қажет заңнамалар және 
басқа да әдебиеттермен жұмыс  
 
Зерттеудің жаңа әдістерін өз 
бетінше  меңгеру  қабілеті, 
өзінің  кәсіби  қызметінің 
ғылыми  және  ғылыми-
өндірістік  бейінін  өзгертуге 
деген қабілеті 
Студент зерттеу жүргізуде дербестік танытады  
 

тұрақты көрсеткiштердiң ұтымды 
жүйесiн таңдау және оны қаржы 
саласындабағалауда қолдану. 

жалпы ғылыми зерттеудің негізін 
анықтау;  
Кәсіби 
қарым-қатынас 
құралы  ретінде  шет  тілін 
еркін қолдана білу қабілеті 
студент алған білімін жарияланымдарында көрініс 
тапқан  шетелдік  тәжірибені  оқып-үйренуі  үшін 
қолданады  
 

шетелдік ғалымдардың зерттеу 
жұмыстарымен танысу 
Көпшілік  және  ғылыми 
сөйлеу 
дағдыларын 
меңгерген  
студент  дағдысын  өз  жұмысының  нәтижелерін 
презентациялар  дайындау  жолдары  арқылы 
көрсетеді  

диссертациялық зерттеудің 
талаптарын меңгеру 

 
б) кәсіби (КП):  
Операционды 
қызмет 
ұйымдарының 
заманауи 
тұжырымдамаларын 
біледі 
және 
оларды 
қолдануға 
дайын  
 
Білуі  тиіс:сыртқы  сауда  операционды  қызмет 
ұйымдарының 
ұстанымдарын,банкттермен 
қаржы 
ұйымжардың  операционды  қызметін  басқарудың  басты 
әдістері мен құралдарын  
Істей білуі тиіс: қаржылық ұйымның ішкі және сыртқы 
ортасын  талдай  білу,  олардың  басты  элементтерін 
анықтау және олардың ұйымға әсерін бағалау, ұйымның 
операционды қызметін жоспарлау  
Меңгере білуі тиіс: операцияларды басқару әдістерін  
ғылыми 
зерттеудің  түрлері 
бойынша 
өзектілікті 
анықауда  нақты 
бекітілген 
Тақырып бойынша 
қызметті  меңгеру 
әдістері 
Жаһандану 
жағдайындағы 
әлемдік 
нарықтағы 
операциялармен  байланысты 
басқарушылық  міндеттерді 
шешуге қабілетті  
 
Білуі  тиіс:  ұйымның  даму  және  қызмет  ету 
заңдылықтарының 
ұстанымдарын, 
инвестициялық 
жобалар  мен  ұйымдарды,  активтерді  бағалаудың 
ұстанымдарын, тәсілдері мен әдістерін  
Істей  білуі  тиіс:  қабылданатын  қаржылық  шешімдерді 
компанияның  құндылықтарын  (құнын)  құруға  әсер  ету 
тұрғысынан  бағалай  білу,  қаржылық  құралдарды 
бағалауды жүргізу  
Меңгере  білуі  тиіс:  басты  басқарушылық  қызмет 
әдістерін жүзеге асыру (шешім қабылдау, ұйымдастыру, 
уәжділік және бақылау)  
Әлемдегі  қаржы 
саласындағы 
құқықтық 
ерекшеліктерімен 
таныса 
отырып 
отандық құқықтық 
нормативтікбазаме
н салыстыру 
Макроэкономикалық ортаның 
ұйым  мен  мемлекеттік  және 
муниципиалды 
басқару 
қызметіне  әсер  етуін  бағалау 
қабілеті  
Білуі  тиіс:  қаржыландыру  көздері,  қаржылық  нарық 
институттары мен құралдары  
Істей  білуі  тиіс:есепке  алудың  түрлі  жүйелері  мен 
үлестірулерді қолдану тиімділігін бағалау, тәуекелдерді 
бағалау, түсімділік және қабылданатын қаржылық және 
Дамыған 
мемлекеттердегі 
қаржы  нарығын 
басқару 
ерекшеліктерін 
Ф УТ 703-05-11. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. СМЖ УТ. Екінші басылым
 
  
 

 
инвестициялық шешімдердің тиімділігі  
Меңгере  білуі  тиіс:  бизнес-бірлік  деңгейінде 
стратегияны тұжырымдау және жүзеге асыру әдістерін, 
инвестициялық талдау және қаржылық нарықты талдау 
әдістерін  
қарастыру:  талдау 
және  мәселелерді 
анықтау 
Қаржылық 
нарық 
пен 
институттардың 
рөлін 
түсінеді,  түрлі  қаржылық 
құралдар талдауына қабілетті  
 
Білуі 
тиіс: 
қаржылық 
менеджменттің 
іргелі 
тұжырымдамаларын,  қаржыландыру  көздері  мен 
қаржылық нарық құралдарын  
Істей  білуі  тиіс:қаржы  валюталық  құралдарға  бағалау 
жүргізу, ұйымдастырылуы мен техникасын талдау 
Меңгере  білуі  тиіс:есептесу  операцияларына  талдау 
жасау  және  қаржылық  нарықтыңоперацияларының 
әдістерін талдау 
Мамандық 
бойыншатаңдаған 
Тақырыпқа 
байланысты 
жіктеу 
Отандық  және  шетелдік 
зерттеушілердің 
алған 
нәтижелерін  жинақтай  білу 
және  сыни  бағалай  білу 
қабілеті, 
перспективалық 
бағытты  анықтау,  зерттеу 
бағдарламасын құру  
Студент шетелдік ғылыми және тәжірибелік тәжірибесін 
қолданады,  олардыелдік  ерекшеліктерін  есепке  ала 
отырып сыни бағалай білу және қолдана білу қабілетін 
көрсетеді  
Шетелдерде  өткен 
тәжірбие 
нәтижесін қолдану 
Таңдап алған ғылыми зерттеу 
жұмысының  тақырыбының 
өзектілігін,  теориялық  және 
практикалық  маңыздылығын 
негіздей білу қабілеті  
Студент сол және басқа да зерттеулердің нәтижелерінің 
болашақ  зерттеу  үшін  қаншалықты  маңызды  екенін 
бағалайды,  олардың  өз  әзірлемелерінің  тақырыбымен 
байланысын ұсынады  
Зерттеу 
жұмысының 
тақырыбының 
өзектілігін ашу 
Әзірленген 
бағдарламаға 
сәйкес  өз  бетінше  зерттеу 
жүргізе білу қабілеті  
студент  ғылыми-зерттеу  жұмыстарын  өз  бетінше 
жүргізе  білу,  мақсат  қоя  білу  және  міндеттерді  шеше 
білуқабілетін танытады  
Қойылған 
мақсаттарға  нақты 
міндеттер қоя білу 
Жүргізген 
зерттеуінің 
нәтижелерін  мақала  немесе 
баяндама  түрінде  ғылыми 
бірлестікке 
ұсына 
білу 
қабілеті  
студент  ғылыми  жұмысының  нәтижелерін  презентация 
жасай білу қабілетін танытады  
Ғылыми  мақаланы 
жазуды меңгеру 
Экономикалық  есеп  өткізу 
үшін 
ақпараттың 
түрлі 
көздерін талдай және қолдана 
білу қабілеті  
студент  ғылыми  жұмысына  қажетті  түрлі  ақпарат 
көздерімен  және  мәліметтер  жабдықтаушыларымен 
жұмыс істей білу қабілетін танытады  
Ғылыми  зерттеу 
жұмыстың 
тақырыбына 
қолданылатын 
ақпарат 
көзін 
іріктеу 


жүктеу 2.63 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет