Сыны: тарих және тағылым


А н а-ж үр ек   тыпыршып,  қабы нудажүктеу 1.14 Mb.
Pdf просмотр
бет10/11
Дата16.01.2017
өлшемі1.14 Mb.
түріОбзор
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

А н а-ж үр ек   тыпыршып,  қабы нуда, 

fie   кыларын  бш е  алмай,  ж абы гуда.

«Аққу»  биі.  Орындайтын  Наргиз.

Муғалім:   

Иә,  «Ақын  болу  гажайып»  дөгендей, 

Мүқағали  есімі  мәңгілік  аңызға  айналды.  Оның  есімін 

жап-жарық  сәулетті  де  дәулетті  жырлары  паш  етіп  тур.5-оқушы:

Жырым  көп  менің  әлі  жазылмаған,

Кенім  көп  менің  әлі  қазылмаған.

Қалдырып  болар-болмас  қазыналар,

Нөліктен  бір  күні  мен  жазым  болам.

6-оқуш ы:

Қуалап  тіршіліктің  көбелегіқ 

Қап  қойды  қапелімде  көп  елеңім...

ЖалғызьіМ:  жаным  менің  -   жырым  менің,

Қалдырып  сені  артыма  неге  өлемін...

7-оқушы:

Жазайын,  жалықпайын,  жасырмайьін,

Қашан  кдлғып  кеткенше  басылмайын.

Ая  деп  ажалға  мен  бас  урмаймын,

Ш оқ  шайнап,  оқ  бүріккен  қасымдайын.

Дәптермен  жумыс 

5   жолды  өлең

1.  Кім?


2.  Қандай?

3.  Не  істеді?

4.  Кім  ушін?

5.  Жалпы  ойды  түйіндеу.Муғалім:    Ақын  өлендерін  толқи,  тебірене  оқи 

отырып,  өмір  шындығы,  уақыт  тынысы,  жүрек  ырғап, 

сезім  сырлары  қабаттаса  өрілген  өлең  жолдарындаты 

ақындық  рухқа  бәріміз  турыл,  тағы  да  бас  иеміз.Оқушыларың  орындауында  ән  -   «Бақыт д е ­

ген».

Бақыт  деген  -   сенің  бала  күндерің,

Бақытсыз-ақ  бақытты  боп  жүргенің.

Бақыттың  да,  басқасын  да  білмеуің,

Бақытсыз-ақ  ойнағаның,  күлгенің.

Бақыт  жайлы  мынау  менің  білгенім,

Бақыт деген  бірде  шаттық,  бірде  муң.

Бақыт  сол  -   тәрік  күндерің,

Бақыт  іздеп  азаптанса  кімде-кім.

Бақыт  деген  әркімдерде  бір  арман,

Сол  арманның  шыққан  ж ері  қумардан.

Ал,  сен  үшін  бақыт деген  дәл  қазір 

Бақыт  жайлы  жаза  алмаған  шығармаң.

Бақыт  іздеп  мал  бақ,  мейлі  тас  қала,

Бірақ,  балам  мынаны  естен  тастама.

Бақыттысың  бақыт  іздеп  сорласаң,

Бақытты  боп  сорлы  жүрсең  масқара.

Бақытты  -   мен,  бақытым  де п   біл  мені,

М ені  білсең  бақытыңды  білгенің.

Ал,  мен  үшін  ең  бақытты  күндерім 

Балам  саған  бақыт  іздеп  жургенім.

«Мүқағали  кім?»  деген  тақырыпта  эсс е  ж азу 

Соңы .

-  


Осымөн,  балалар,  бүгінгі  «Ақын  болу  -   гажайып» 

атты  аш ықтәрбие  сагатымызды  аяқтаймыз.  Көңіл  қойып, 

белсене  қатысқандарыңа  көп-кеп  рахмет!

3 9

№  4-5  (41),  2010  ж ы л.азақ  және  әлем  әдебиеті

Казахская  и  мировая  литература

М

ен  білетін  осы  сегіз  ш умақ  өлен  «Біржан- 

Сара»  айтысы  жазылған  сол  бір  дәптер- 

де  болған.  Ол  өлен  Бурабай  көлі  туралы, 

хан  Абылайдын  тірі  кезінде  бір  акы н 

шығарған  болу  керек.  Олай  дейтін  себебім,  ол  өленді 

С әкен  Сейфуллин  атамыз  кезінде  окы ған  көрінеді.  Өлең 

шағын  болғандықтан,  ол  кісі  Бурабай  көлі  туралы  көлемді 

етіп  жазыпты.  М ен  білетін  сегіз  ш умактың  төртеуін  езінің 

әлеңіне  косыпты.  Бірак  та  ол  кісі  бір  нәрсені  аңгарматаны 

өкініш ті-ақ,  олай  дейгін  себебім,  С әкен  ағамыз  ак   бура 

көлдің  айналасындағы  тауды  шыр  айнала  шауып,  зіркіреп-

күркіреп,  елдің  зәресін  алатын  дейді.  Кие  деген  адам  ба- 

ласы на  калай  болса,  солай  көріне  бермейді  ғой.  Кие  не 

ж аксы лы к,  не  ж ам анш ы лы к  боларда  сүйген  кұлына  көрінуі 

мүмкін.  М әселен,  бір  кісі  киелі  дейік,  ол  кісінің  жанында 

киесі  еріп  жүргенін  еш кім  көрмейді.  Егерде  киелі  адамта 

біреу  озбы рлы к  жасап  күйіндірсе,  сол  озбы рлы к  жасаған 

адамға  не  дерт,  не  бір  пәле  болуы  мүмкін.  Көл  де,  жерде, 

табиғат  та  -   киелі,  бірақ  оны   адам  баласы  көзімен  көре 

бермейді.  Ал,  Ак  Бура  Қасым  ханны н  (Абылайдың  баласы) 

өліміне  ж әне  өзінің  өліміне  карінген  болар  деп  топш ы лай- 

мын.  Ал,  енді  өленге  келейін.

Бурабай

Арқада  жер  жетпейді  Бурабайға,

Ежелден  қоныс  болған  Абылайға.

Сол  таудың  ортасында  Бурабай  көл, 

Ұқсайды  дөңгелек  туғап  айға.

Қарағаи  биік  шыңға  қиялаған,

Еш  адам  оны  барып  қиялмаған.

Шырылдап  may  жаңғыртып,  шыңға  қонып, 

Жалғыз-ақ  көк  қаріиыға  уяпаған,

Ақ  көбік  көпіреді  куміс  судан,

Сан  сулу  сол  көбікпен  бетін  ж уған.

Кол  басы  кейде  қиқу,  кейде  у-шу,

Әзілмен  к,ыз-бозбала  дукен  қурған.

Баласы  Абшайдың  Косым  пюре,

Ежелден  сотқарлығы  басым  төре.

Бір  куні  may  жағалап  келе  жатты, 

Өзіндей  қырық  ж ігіт   қасына  ере.

Сол  кезде  шыға  келді  ақ  боз  бура,

Желкілдеп  тосін  ж апқан  эппақ  шуда. 

Бураны  кере  сала  Қасым  төре,

Садақпен  атып  қалды  нақтап  тура.

Шиқылдап  ақ  боз  бура  аузын  ашты, 

Қысьілып,  тісін  қайрап  көбік  шашты. 

Қасымды  өлерінде  уш  айналып,

Шапқылап  әлгі  бура  таудан  асты.

Касым  хан  қаза  тапты  бураны  атқан, 

Шулатып  кең  даланы  тът-тыныш  жатқан. 

Ақ  бура  сол  кеткеннен  таудан  асып, 

Мәңгілік  қозғалмайтын  mac  боп  қатқан.

Касымның  қанға  қумар  ниетінен,

Куміс  көл  сонда  айырылды  иесінен.

Атанды  содан  бастап  кел  Бурабаи,

Сондағы  көпшіліктің  тілегімен.

.азақ  және  әлем  әдебиеті

Казахская  и  мировая  литература

№  4-5  (41),  2010  жылü

М Е Т О Д И Ч Е С К А Я   К О П И Л К А41

Инновации,  творчество,  победы

К

олледж  работает  над  проблемой  «Вне­

дрение  современных  педагогических  тех­

нологий 


в 

образовательный 

процесс», 

включающей 

направления: 

мониторинг 

профессиональной  подготовки  студентов,  изучение  те­

ории,  пропаганда  современных  педагогических  техно­

логий,  изучение  обобщение  и  распространение  опыта 

работы  преподавателей  путем  проведения  творческих 

недель,  посещения  уроков,  выпуска  брошюр,  публика­

ции  материалов.

Преподаватели  С,М.  НИЯЗБЕКОВА  и  Н.Б.  БОЛТАЕ- 

ВА  используют  в  работе  личностно-ориентированные 

технологии.

Г.У .  САТАНОВА,

заместитель  директора  по  УР, 

Алматинский  государственный  бизнес  колледж.

Например,  С.М.  Ниязбекова  провела  мастер-класс 

для  молодых  преподавателей  по  предмету  «Бухгалтер­

ский  учет»,  Н.Б.  Болтаева  -   автор  методической  раз­

работки  «Қазак,  тілін  оқытып  үйретудегі  инновациялық 

технологияладың  кдпданылуы».

Развитию  творческой  индивидуальности  студентов 

способствуют  уроки  опытных  преподавателей  экономи­

ческих  дисциплин  Г.Ж.  ЧАЙЖУНУСОВОЙ  и  М.Р  АМАН- 

ГОСОВОЙ,  умело  использующих  игровые  технологии

Посредством 

проведения 

деловых, 

сюжетно­


ролевых,  имитационных  игр  формируют  активность, 

умения  и  навыки  поведения  в  реальной  жизни  твор­

ческие  педагоги  А.А.  АШЕРКУЛОВА,  Т.  ТЕМЕШЕВ 

Г.А.  АМАНГОСОВА.

Еще 

одна 


творческая 

группа 


преподавателей 

(Л.А.  ДУРУМОВА,  Г.Е.  ХУСАЙНОВА,  М.Ж.  ИБРАГИМОВА,

O.K.  МОИСЕЕВА,  С.Е.  ЖУМАБИЕВА)  работает  над  про­

блемой  интегрированного  обучения.  Педагоги  ставят 

задачу  не  только  развивать  творческие  способности 

студентов,  но  и  помочь  будущим  специалистам  полнее 

овладеть  технологией  изучаемой  дисциплины.

Педагоги  организовали  и  провели  ряд  мероприя­

тий:

творческую  выставку  по  оформлению  блюд,  напит­ков  и  кулинарных  изделий;

открытый  урок  по  предмету  «Организация  и  обслу­

живания  на  предприятиях  питания»  на  тему  «Сервиров­

ка  столов»  в  группе  3  тех  «Б»  (С.Е.  ЖУМАБИЕВА).

Студенты  третьих  курсов,  обучающиеся  специаль­

ности  «Финансы»,  под  руководством  преподавателей 

А.К  БАЙГАЗИЕВОЙ,  Г.Е.  АЛДУНГАРОВОЙ  и  Н.А.  КОВА­

ЛЕВОЙ  участвовали  в  работе  конференций,  организо­

ванных  по  инициативе  вузов  города.

За  участие  в  конкурсе  «Молодежь  и  финансы  в  эко­

номике»  (в  Академии  экономики  и  права)  награждены 

ценными  подарками.

Творчески  работающий  преподаватель  понимает,  что 

нет  универсальных  технологий,  методов  и  приемов  обу­

чения,  позволяющих  решить  сразу  все  проблемы,  по­

этому  прибегает  к  нескольким.  Это  педагоги-новаторы 

К.С.  СУЛЕЙМЕНОВА,  ГК.  ДЖАЗИЛЬБЕКОВА.  Н  К.  АЙ- 

ДАРБЕКОВА,  К.А.  КОПБАЕВА,  кандидат  филологических 

наук  Г LU.  АКИМ БЕКОВ А  и  П. Б.  АЛЫ БАЕВА.

№  4-5  (41У  2010  жылдзақ  жэне  элем  әдебиеті

Казахская  и  мировая  литература

4 2

ü

как  можно  большего  числа  студентов  в  коллективную творческую  деятельность.  По  результатом  последнего 

конкурса  призовые  места  распределены  следующим 

образом:

Учащиеся  педагога  П.  Б.  Алыбаевой  стали  победи­

телями  городских  олимпиад:

Іаухар  АКЫЛБАЕВА,  1  место  (1  учет  «В»,  гуманитар­

ные  дисциплины).

Рауан  КУМАРОВ,  2  место  (1  ВТиПО  «В»,  техниче­

ские  дисциплины).

1  место  -   группы  1учет  «Б»,  педагог  У.К.  Адильбекова.

2  место  -   группы  1  учет  «В»,  педагог  П.Б.  Алыбаева.

3  место  -   группы  2  мен  «А»,  педагог  Г 

LU, 

Акимбекова. 3  место  -   группы  2  тех.  «А»,  педагог  Г.Е.  Хусайнова,

Преподавателем  казахского  языка  и  литературы, 

кандидатом  филологических  наук  Г.LU.  Акимбековой  был 

проведен  незабываемый  открытый  урок  по  казахской 

литературе  на  тему  «Абай  жолы  -   тәрбие  көзі».

На  городском  конкурсе  выразительного  чтения 

среди  ВУЗов  города  учащаяся  Еркеайым  САТТАРОВА 

(1  учет  «А»)  награждена  грамотой.  Подготовила  ее  к 

выстулению  А,А.  Ахметжанова.

Своеобразным  экзаменом  для  коллектива  можно 

назвать  регулярно  проводимый  смотр-конкурс  «Лучшая 

группа  колледжа».  Главная  его  задача  -   вовлечениеС по р т  ф о р м и р уе т  здоровы й  о б р а з   ж и зн и

В  колледже  функционируют  спортивные  секции  по 

шахматам,  шашкам,  дартсу,  национальным  видам  спор­

та  (тоғыз  кұмалақ),  армреслингу,  легкой  атлетике,  гим­

настике,  тяжелой  атлетике,  в  которых  занимаются  более 

100  учащихся

Они  не  только  поддерживают  хорошую  физическую 

форму,  но  и  участвуют  в  соревнованиях  и  занимают 

призовые  места.  Наши  последние  достижения

1-е  место  по  национальным  видам  спорта  на 

«1-й  Студенческой  олимпиаде  женского  здоровья».

3-е  место  на  футбольном  турнире,  посвященном 

65-летию  Великой  Победы

3-е  место  на  XV  Спартакиаде  «Президентского 

многоборья»  среди  колледжей  г.Алматы.

На  соревнованиях  по  спидскейтингу  на  «1-й  Сту­

денческой  олимпиаде  женского  здоровья»:

2  место  -  Акерке  МЫКТЫБЕК  (группа  1  тех  «Б»),

3  место  -   Яна  ЦОЙ  (группа  1  тех  «Б»),

На  чемпионате  РК  по  таэквондо:

1  место  -   Айжан  АЛИЖАНОВА  (группа  3  тех  «Б»)

3  место  -   Назерке  САПУАНОВА  (группа  2  тех  «А»),Е

.азақ  жэне  элем  әдебиеті

Казахская  и  мировая  литература

№  4-5  (41),  2 0 10  жылО  

М ЕТО Д И Ч ЕСКА Я  КО ПИ ЛКА

'■■-з  &  _____  

'  ' ........ . ... ................ 

 ■■ •  ■■■■

ЭТИКА  ПРЕПОДАВАТЕЛЯВ

ходе  аттестационной  (итогового)  оценки 

образовательных  достижений  студентов 

преподаватель  обязан  оценивать  только 

реально  существующие  и  предъявленные 

студентом  знания,  умения  и  навыки  (а  не  студенческие 

обещания  «стать  хорошим  и  все  выучить»).  Преподава­

тель  не  должен  делать  поправок  на  личность  студента 

или  его  особые  жизненные  обстоятельства,  которые 

могут  служить  оправданием 

неудовлетворительного 

уровня  знаний.  Не  следует  в  ходе  итогового  оценива­

ния  «нагружать»  оценку  несвойственными  ей  функция­

ми  -   воспитательной,  мотивирующей,  ориентирующей 

поддерживающей  (утешительной).

Все  эти  функции  присущи  только  промежуточным 

(текущим)  оценкам.  Следует  помнить,  что  именно  объ­

ективность  является  наилучшим  гарантом  для  обеспе­

чения  главной  ценности  в  любой  оценочной  деятель­

ности.


Преподаватель  должен  помнить:  если  всем  студен­

там  он  поставил  оценку  «отлично»,  то  в  этом  не  про­

явится  несправедливость.  Ибо  такой  подход  нарушает 

права  студентов,  которые  подготовлены  лучше  других  и 

обоснованно  претендуют  на  более  высокую  оценку  их 

знаний.  Основной  принцип  научно  обоснованной  при­

кладной  теории  справедливости  гласит:

Внешние  оценки,  получаемые  субъектом  и  другими, 

должны  восприниматься  им  как  пропорциональные  от­

ношению  внутренней  субъективной  сравнительной  са­

мооценки  других,  тогда  внешние  оценки  воспринима­

ются  как  справедливые.

Преподаватель  должен  помнить,  что  подавляющему 

большинству  студентов  для  понимания  уровня  справед­

ливости  своей  оценки  важно  знать,  как  были  оценены 

другие  студенты.  Если  кто-то  получил  такой  же  высо­

кий  балл,  а  студент  знает,  что  его  товарищ  подготовлен 

явно  хуже,  то  это  положение  вещей  воспринимается  им 

как  несправедливость.

Осознание  несправедливости  и  бесконтрольности 

подталкивает  учащихся  к  снижению  требовательности 

к  себе,  недостаточному  изучению  программного  мате­

риала.

Преподаватель  должен  помнить:  если  студент  не может  освоить  программу  курса,  то  это,  вполне  воз­

можно,  не  вина,  а  беда.  Каждый  имеет  право  на  не­

удачу.

Низкая  оценка  -   это  не  способ  выражения  мо­рального  осуждения  студента  преподавателем,  а  объ­

ективная  оценка  проделанной  студентом  работы.  Пре-Гульмира  БИТУРЕЕВА,

преподаватель  юридических  дисциплин, 

колледж  университета  им.  Кунаева.

подаватель  должен  аргументированно  доказывать  свое 

решение  и  в  то  же  время  показать  студенту  что  его  от­

ношение  к  нему  как  к  человеку  и  как  к  студенту  -   суть 

не  одно  и  то  же.

Можно  сказать:  «Я  Вас  ни  в  чем  не  обвиняю,  Вы 

не  смогли  показать  лучший  результат  сегодня,  По- 

человечески  я  выражаю  Вам  сочувствие,  но  как  объ­

ективный  педагог  не  могу  признать  Ваш  уровень  под­

готовки  удовлетворительным».

Нужно  помнить,  что  преподаватель  не  имеет  мо­

рального  права  «мстить»  студенту  за  то,  что  последний 

халатно  относился  к  его  предмету.

Отношения  «преподаватель-студент»  -   это  отноше­

ния  психологического  паритета  по  формуле  «взрослый- 

взрослый»,  но  не  отношения  психологической  опеки  по 

формуле  «родитель-ребенок».  Экзаменатор  не  имеет 

права  завышать  оценку.  В  этом  случае  он  принимает 

на  себя  функции 

«понимающего  и  поддерживающего 

родителя».  В  то  же  время  нельзя  занижать  оценку,  ста­

вя  себя  в  позицию  «поучающего  родителя».

В  самом  начале  курса  преподаватель  должен  объ­

явить,  по  каким  критериям  будут  выставляться  оценки 

по  его  дисциплине:  будет  ли  применен  принцип  «нако­

пленных  баллов»  (суммирование  оценок  промежуточных 

и  итоговых  испытаний)  или  все  решает  только  заключи­

тельный  экзамен.

№  4-5  (41),  2010 жыл

.азақ  жене  элем  әдебиеті

Казахская  и  мировая  литература


4 4

М Е Ю  А  И Ч Е С  КАЯ  К О П И Л КАПисьменное  творчество

 

развивает  критическое  мышлениеО

т  Канзаса  до  Казахстана,  от  Мичигана  до 

Македонии  школьные  учителя  и  универ­

ситетские  профессора  стремятся  при­

вить  своим  ученикам  способность  мыс­

лить  критически.  Мы  знаем,  что  критическое  мышление

-   это  что-то  заведомо  хорошее,  некий  навык,  который 

позволит  нам  успешно  справляться  с  требованиями  XXI 

века,  поможет  глубже  понять  то,  что  мы  изучаем  и  де­

лаем.


Но  все-таки,  что  такое  критическое  мышление? 

Дать  определение  этого  термина  непросто:  слишком 

много  параметров  -  умений,  видов  деятельности,  цен­

ностей.


Рассмотрим  некоторые  виды  умственной  деятель­

ности,  не  относящиеся  к  критическому  мышлению.

Запоминание  -   важнейшая  деятельность  мозга,  без 

которой  невозможен  учебный  процесс,  но  от  критиче­

ского  мышления  оно  отличается  кардинально.  Правда, 

многие  школьные  учителя  по  старинке  ценят  память 

превыше  всякого  мышления  и  проверяют  на  контроль­

ных  и  экзаменах  исключительно  объем  памяти  учащих­

ся,  но  мы,  сторонники  критического  мышления,  все  же 

ориентируемся  на  более  сложные  виды  умственной 

деятельности

Другой  вид  «некритического»  мышления,  без  кото­

рого  тоже  не  может  быть  учебного  процесса,  связан  с 

пониманием  сложных  идей.  На  уроках  биологии  и  ма­

тематики,  истории  и  литературы  ученики  усиленно  ра­

ботают  головой,  чтобы  понять,  что  говорит  учитель  или 

что  написано  в  учебнике.  Понимание  -  сложная  мыс­

лительная  операция,  особенно  если  материал  не  из 

легких.

Нужно  помнить,  что  когда  мы  трудимся  над  пони­манием  чужой  идеи,  наше  собственное  мышление  на 

первом  этапе  пассивно:  мы  лишь  воспринимаем  чужие 

умозаключения.  А  критически  начинаем  мыслить,  когда 

новые,  уже  понятные  идеи  проверяются,  оцениваются, 

развиваются  и  применяются.  Запоминание  является 

необходимым  условием  для  критического  мышления.

Третий  вид  мышления,  к  которому  не  подходит 

определение  «критическое»  -   творческое  или  интуитив­

ное  мышление.  Мозг  спортсмена,  художника,  музыкан­

та  проделывает  сложнейшую  работу,  однако  сами  они 

(если  не  новички)  этого  даже  не  замечают.  Как  пра­

вило,  такого  рода  мыслительные  процессы  остаются 

неосознанными.

Критериев  определения  критического  мышления 

всего  пять.

1. 


Самостоятельность  и  индивидуальность.  Когда 

занятие  строится  на  принципах  критического  мышле­

ния,  каждый  формирует  свои  идеи,  оценки  и  убеждения

Р .Б .  БАЙГЕНЖ ИНА,

преподаватель  колледжа  экономики  и  финансов,

г,  Астана.

независимо  от  остальных.  Мышление  может  быть  кри­

тическим  тогда,  когда  оно  носит  индивидуальный  харак­

тер.  Ученики  должны  иметь  достаточно  свободы,  чтобы 

думать  собственной  головой  и  самостоятельно  решать 

даже  самые  сложные  вопросы.

Критически  мыслящий  человек  зачастую  разделяет 

чью-то  точку  зрения.  Но  главное,  что  каждый  решает 

сам,  что  ему  думать.  Самостоятельность,  таким  обра­

зом,  есть  первая  и,  возможно,  важнейшая  характери­

стика  критического  мышления

2.  Информация  -   основа  мышления.  Чтобы  поро­

дить  сложную  мысль,  нужно  переработать  гору  «сырья»

-   фактов,  идей,  текстов,  теорий,  данных.

Мы,  педагоги,  учим  детей  воспринимать  сложные 

понятия  и  удерживать  в  памяти  разнообразные  сведе­

ния.

Мыслить  критически  можно  в  любом  возрасте:  не только  у  студентов,  но  даже  у  первоклассников  доста­

точно  жизненного  опыта  и  знаний.  Разумеется,  мыс­

лительные  способности  детей  буд/г  еще  совершен­

ствоваться  при  обучении,  но  даже  малыши  способны 

думать  критически  и  вполне  самостоятельно.  Именно 

благодаря  критическому  мышлению  традиционный  про­

цесс  познания  обретает  индивидуальность  и  становит­

ся  осмысленным,  непрерывным  и  продуктивным.

3.  Постановка  вопросов  и  разъяснение  проблемных 

ситуаций.  Человеческие  существа  любопытны  по  своей 

природе.  Мы  замечаем  что-то  новое  и  хотим  узнать  об 

этом  больше.  Любопытство  —  неотъемлемое  свойство 

всего  живого.  К  сожалению,  малыши  более  любопыт­

ны,  чем  старшеклассники.  Не  виноваты  ли  в  этом  мы, 

взрослые?  Мы  должны  помочь  ученикам  разглядеть 

бесконечное  многообразие  окружающих  нас  проблем  .

Из  этого  следует,  что  при  подготовке  к  занятиям 

учитель  должен  определить  круг  стоящих  перед  уче­

никами  проблем,  а  в  дальнейшем,  когда  они  будут  к 

этому  готовы,  помочь  им  сформулировать  их  самостоя­

тельно.  Благодаря  критическому  мышлению  учение  из 

«школярской»  рутины  превращается  в  целенаправлен­

ную  содержательную  деятельность,  в  ходе  которой  уче­

ники  проделывают  реальную  интеллектуальную  работу  и 

приходят  к  решению  многих  жизненных  проблем.  Соби­

рая  данные,  анализируя  тексты  сопоставляя  альтерна-Каталог: images -> stories -> pdf
pdf -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
pdf -> Ж ы лдар аралы ғы Қ р халы кка білім беру министрі ш айсұлтан ш аяхм етов
pdf -> Ж-аймауъітов т уы н лы ла ры ндағы
pdf -> «білім ltd» жэне «С0тиаз» шяш wi11
pdf -> Отчет Қазақстан Республикасы Біпім жэне ғылым министрлігі Ғылым комитетінің
pdf -> «білім ltd» жэне«СӘтназ» жшс-нен шығатын
pdf -> Қазақстан республикасының Әл-Фараби атындағы
pdf -> Ғ ы л ы м и п е д а г о г и к а л ы қ ж у р н а л ЖӘне табиғат q семей орыс географиялық
pdf -> Классного руководителя

жүктеу 1.14 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет