Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях нжүктеу 4.75 Mb.
Pdf просмотр
бет33/33
Дата08.01.2017
өлшемі4.75 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

МАЗМҰНЫ
АЛҒЫ   С Ө З
Б ІР ІН Ш І  Б Ө Л ІМ .  Б ІЛ Е К Т І  Б ІР Д І,
Б ІЛ ІМ Д І  М Ы Ң Д Ы   Ж Ы ҒА Д Ы
1.  К Д РА Д А Н   Ш Ы ҒЫ П Х А Н   БО Л ҒА Н   -  
Ш О Ң   М Е Н   Ш О Р М А Н   Б И Л Е Р
2.  Е Л  М ЕН   Ж Е Р Д ІҢ   Н А М Ы СЫ Н   Қ О Р Ғ А П   КД Л ҒА Н
(Баян, Ңалңаман, Сәпги, Сүйіндік, Бөкенбай, Шотана, Шоқпар,
Олжабай,  Жасыбай батырлар)
3.  К Д Р А  К.ЫЛДЫ  КДК, Ж А РҒА Н
(Айдабол, Едіге, Шорман, Торайғыр билер)
4.  ӘКЕ  Ж О Л Ы Н   К.УҒАН 
ҮЛ 
(Мүса  Шорманов)
5.  ЖАК,СЫДАН  Ғ И Б Р А Т  (Сәдуақас  Шорманов)
6.  Ж Е Р   К.ОЙНАУЫ НЫ Ң  Б ІЛ Г ІРЛ Е РІ
( К,осым  Пішенбаев пен  Бүқарбай Тәшімовтер)
7.  Ү С Т А ЗД А Р Д Ы Ң  Ү С Т А ЗЫ   (Әбікей  Зейінүлы  Сәтбаев)
8.  X X  ҒАСЫ РДЫ Ң Ү Л Ы Т Ү Л ҒА С Ы   (Ңаныш Имантайүлы  Сәтбаев)
9.  А КЫ ЛД Ы Ң   К ЕН -М Ә И ЕГІ  (Әлкей  Марғүлан)
10.  К А ЗА К  Э Н Е Р Г Е Т И К А С Ы Н Ы Ң  АЛЫ БЫ   (Шапың Шөкнн)
11.  Т А Р И Х  ҒЫ ЛЫ М Ы НЫ Ң  Е Р Е Н  ТҮЛҒАСЫ
(Ермүкан Бекмаханов)
12.  МӘУЕЛІ  Б Ә П Т Е Р Е К   (Жүмат Досқараев  және  оның балалары 
— Әубәкір,  Хамза, Ғаббас,  Әмина,  Сапар Жүматовтар туралы)
13.  Ө М ІР   М Е Н  Т А ҒД Ы Р  (Ғаббас  Жүматов)
14.  Е Л  БА С К Д РҒА Н  А З А М А Т  (Даниял Ахметов)
15.  К Д З А Ң  Ә Д Е БИ Е ТТ А Н У  ҒЫ ЛЫ М Ы НЫ Ң М А Й ТА ЛМ А Н Ы
(Белгібай Шалабаев)
16.  КДЗАК, Б А С П А С Ө ЗІН ІҢ  ТҮ Ң ҒЫ Ш   ЗЕ Р Т Т Е У Ш ІС І
(Ңайыржан  Бекхожин)
17.  ӘКЕГЕ Т А Р Т Ы П  ТУҒАН  І£Ы З (Шәмшиябану Сәтбаева)
18.  ПЕДАГОГ,  ҒАЛЫМ, Ж А ЗУ Ш Ы   (Төлеугай Адаолақов)
19.  Т А Р И Х Т Ы Ң  Т А Р Л А Н   БІЛГІРІ  (Халел Аргынбаев)
20.  Ү Л ТТЫ К  Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я Н Ы Ң  АНАСЫ
(Ү.Сүбханбердина)
21.  Ж АМ БЫ ЛДЫ   ЕМ Д ЕГЕН  Д Ә РІГЕ Р  (Хабиб  Барлыбаев) 
Е К ІН Ш І  Б Ө Л ІМ . 

С О Ң Ы Н А   Ө Ш П Е Й Т Ү Ғ Ы Н   С Ө З   І^А Л Д Ы Р Ғ А Н
1.  Д А Н А Л А РД Ы Ң  Д А Н А СЫ   (Бүкар жырау К,ал қаманүлы)
2.  Ш Е Р  З А М А Н Н Ы Ң  Ж Ы РШ Ы С Ы   (Көтеш аңын)

363
к
V
3.  Ә ДІЛ ДІКТІТУ  ЕТК ЕН   (Жанаң акын)
4.  ОЙШЫЛ, АҒАРТУШЫ, АКЬІН, ПУБЛИЦИСТ
(Мәшһүр Жүсіп Көпеев)
5.  КДРАҢҒЫ КДЗАК, Ю
ӨРМЕІДЕП  ШЫҒЫП  КҮН  БОЛҒАН  (Сүлтанмахмүт Торайғыров)
6.  СУРЕТКЕР, ДРАМАТУРГ, ҒАЛЫМ  (Жүсіпбек Аймауытов)
7.  ҮЛТ?КАНДЫ А ЗА М А Т  (Кошке Кемеңгеров)
8.  С А ТИ РА Н Ы Ң  САРДАРЫ   (К,адыр Тайшыңов)
9.  ДӘРІГЕР, ҒАЛЫМ, ЖАЗУШ Ы (Зейін Шашкин)
10.  ОЙЫ  Т Е Р Е Ң , КДЛАМЫ КДРЫМДЫ ЖАЗУШ Ы
(Зейтін Аңышев)
11.  АК,ЫН АРМ АНЫ  ӨЛМ ЕИДІ  (Днхан Әбілев)
12.  БУЫРКДНҒАН. БҮРКДНҒАН ЖЫР ТАСК.ЫНЫ
(Ңалнжан Бекхожин)
13.  К Д З А £  П О Э ЗИ ЯС Ы Н Ы Ң  АЛДАСПАНЫ
(Мүэафар Әлімбаев)
14.  Е Ң БЕ К П Е Н  КЕЛГЕН БАҚЫ Т
(Ңалмүңан Исабаев)
13.  АКЬІН, КҮРЕСКЕР, К.ОҒАМ КДЙРАТКЕРІ
(Олжае Сүлейменов)
16.  ЖҮМЫСШЫ БЕЙН ЕСІН СОМДАҒАН ЖАЗУШ Ы
(Ахат Жақсыбаев)
іЗДІҢ АРДАГЕР КДЛАМ ГЕРІ
(Балтабек Асанов)
Ү Ш ІН Ш І  Б Ө Л ІМ .  & Ү ЛА ҚТА Н   К ІРІП   Б О Й Д Ы   А ЛҒА Н
1.  ӘНІНЕН  БҮКІЛ К Д ЗА Қ  РА Х А Т ТАП КА Н
(Мүстафа Бүркітбаев, Жарылғапберлі  Жүмабаев және К,али  Байжановтар)
2.  А Қ  СИСА, К^ІЗЫ Л  СИСА, СИСА, СИСА
(Жаяу Мүса Байжанов)
3.  Н ЕМ ЕРЕ Т О Л ҒА Н Ы С Ы   (Иманжүсіп)
4.  КДЗАК, Т Е А Т Р  Ө Н Е РІН ІҢ  ТА РЛ А Н Ы   (Жүмат Шанин)
5.  КДЗАК, КИН ОСЫ   М ЕН  Ө Н Е РІН ІҢ  Ж АРЫ Ң  ЖҮЛДЫЗЫ
(Шәкен Айманов)
6.  Ж ІГІТКЕ Ж ЕТІ  Ө Н Е Р  Д Е  А З   (Кәукен  Кенжетаев)
7.  Ө Н Е РД ІҢ  ҚОС КДН АТЫ  (Суат және Куат Әбусейітовтер)
8.  К Ө К ІРЕ К   К Ө ЗІ  К Ө РЕГЕН   (Садық  Кәрімбаев)
9.  Ө М ІР АҒЫСЫ  (Байболат Әубәкіров)
КрРЫ ТЫ Н ДЫ  
С ІЛ ТЕ М Е Л ЕР  К 
ҢОСЫМШ А
150
156
171
187
194
199
206
213
220
227
242
256
262
267
271
277
284
288
291
295
299
303
309
318
326
329
333

Қырықбай Мазанулы Алдабергенов, 
Ерлан Мухтарулы Арын, 
Бақыт  Тілеубайқызы Баткеева
БІР ТУАРДАРА  ТҮЛҒАЛАР
Редакторлары: М.М.  Омаров, Ж.Қ. Бижанов, Б.Қ.  Қосаяқов 
Суретшіпері: Ә.Е. Игембаев, Ә.Ә. Бүхарбаев, Қ.Н. Қаржасов, М.С. Бекетаев
Техникалыц редакторы: Г.Н.  Сейтахметова 
Көркемдік редакторы: Е. Дегтярева,  С.В.  Пилипенко 
Корректорлары: З.А. Сабданбекова, А.Т. Мәкішева 
Компьютерде тергендер: З.С. Кеңесбаева, Б.С. Сәрсенбаева
Басуга 24.11.2003 ж. қол қойылды. 
Пішіні бОх  100/16. Кітапты-журналды қагаз. 
Шартты баспа табақ көлемі  15,9.
Таралымы 500 дана.
С.Торайгыров атындагы 
Павлодар мемлекеттік университетінің баспасы, 
«ЭКО» Ғылыми әндірістік фирмасы 
637034, Павлодар қ., Ломов кеіиесі,  64 
637000, 29 Ноябрь көшесі,2.

ккл

щ
Ш
г_-  ія
1
>

іг>-*
ш
Ь'>«
г ч
* * >
ч*
Ш
> ч
Ч т т Ш -
г З
і
ш
■ЯІ 
т
Щ
 4*
- ш
у Ь ч . 
-   І Г
Т
  л
Д
■ ц р і
« . >   ■  

я
ш
~

*
*
Г
.  
- »
* ^ л   + * Я ф Щ р Ғ [
— А   -   І - Ч
І
*
ш
» 

. д д Г  
**  ^ - -
ш
3 »
^Л вЬ Л  
*
  • * *  
-  >
ЯЬГ

Алдабергенов 
ҚЫрықбай 
Мазаиүлы  1952  жіі4щ  Пав- 
. юдар  облысы,'  Баяы%ыл 
аудан 
ы н ь і  д  
ЖосалЫ  ауьш- 
ьгнда  туған.  1970  жыльт  С. 
Торайғыров  атындағы  орта 
мектепті  бітірг^ң.  ІЖ З   жы- 
лы Әл-ф:араби атындағы Қа- 
зақ 
мемлекеттік 
үлттык 
университетінің  журналис- 
тика  факультетін 
г
 яқтаган. 
15  жыл  өзі  бітірген  унивёр- 
ситетте  окыт>'шы,  доцент 
қызметтерін  атқарған.  Та- 
рих  ғылымдарыньщ ' докто- 
ры,  профессор.  '2002  жьш- 
дьп^тамыз айьшан С.Торай- 
ғыров  атілшдгіғы  Павлодар 
мемлекеітік  Үаивеоситеті, 
Ж аңа  және  қазіргі 9 >ман та- 
рихы  у афедрасыныд  мев*^-
РУТШ^І.  '•-'чР-НЫг.  ғыльімьгн
4амыТу^^нр.л;іңі^ген  еңбегі 
үш ің» Я5ечғ;а>тің  иегері.  Ол
" с аш атыііь: ң 
рашаргіі:»,  <<Алтг-^яаштьщ 
й]ЗДактыларъ^  ^Еоне, басы- 
льімдар.  Қ \ нды  ..деректёр.; 
Аяулы 
есімдеря,*-  «Қ ззіс 
мерзімді  оаспасөзінің  тари- 
х ы » ,'  «ІІаті,  -ілы  Евсейдш 
Қазақстандағ ы 
оТарл&у*&&я- 
са.тынын? тарнхын аң », «Ә л е^. 
баспасөзіңің 
тариф інан»,
ын  қол-'
астьшдагы  Қазаі<;еп|ан--тари^
хьі» .э&да
теу,  окулшқ ~~Тітттттіі^Дміфшяі 
лардйің авторы.^-
Ерлдң Мухтарұлы Арын  1961 
жылдың 23  кыркүйегінде мү- 
ғалімдер  (педагогтар)  отба- 
сында  дүниеге  келді.  1983 
жылы  С.М.  Киров  атындағы 
Қазақ  мемлекетгік  универси- 
тетін  «Саяси  экономика»  ма- 
мандығы  бойынша  үздік бел- 
гімен  бітірГп  шыкты.  1985 
жылдан  бастап  1992  жылға 
. дейін  Қазақ ССР ғылым Ака- 
демиясы  экономтТКа-институ- 
тының.  аспирантынаи  докто- 
рантына  дейінгі  жолдан  өтті. 
Қазақстаң Республикасы Пре- 
зиденті  жаШйцюғы  КИМЭП 
стратегиялык  зерттеу  Орта- 
лығыньпг. бастауында  түрды.
Ойың  20'0-дён  астам.ғьшЬши 
жіімРй<5тары, • онын  ішінде  26 
■моңофафия,  энішклопедИя- 
ЯЙғр  т е а а м а .'. тр,  сөздЩтері 
баішадзи  шығып,  жарияла- 
нып,^В#алымрг  когамнщн, 
педагогтардьщ, 
студенттер- 
дін.  ок>;шы  жастардьш  ілти- 
^паттарына ие болды. ЕАрьін- 
*тйьпС көптеген  ен|^кте|»Ғ Қа- 
зақстаннан  тысқары ж ердар 
дв^де жарияЯаЙды. Онын бас- 
ш ьш ығьі ме н6_^р кт о рл ы қ,  21 
кандадажФвщ  диссерзаийялап
оШІвгыдай  корғя-у- 
даН  өтгі.  Ерлан  Мүхтарүлы 
Арын  2001  жылдан  С.Торай- 
ғыров  атвддоғы  Павлодар 
мемлекеттш  универсихетінің 
ректоры_ 
,
ьаткеева Бакыт Тілеубайкы ,ь;  ^  
1957  жылы Павлодар  обльи 
^  
Краснокутск  ауданының  Е,о-  Я  
бастуз совхозында туған.  1974  Л
жылы  Павлодар  ауданыніш^іЛН 
Заря  совхозының  орта  мекте-  Я
бін бітірген.  1975 жылы Қазак  Я
мемлекетгік  Қыздар  педаго-  9  
гика  и н ститут ыны ң  ф илолог 
:лШ
ги я '
 факульТетіне  түсщ  ш п   Я  
жыЛЫ 
аяктаған.  198(£ 1985 ж ж Т Ч І 
Дейін  Ш ёлодар  каласынын 
ш 
№26, 
№ 3 3
  мектёптерінде  мү-  ж  
ғалім  болып  істеді.  І 985-1995  Я  
ж ж . 
дейін ЯвІ |;имңазия  мүға- 
лімі,  кейін  оку^ клнщ  меиге-  ■* 
рушісіболды.  1995-ЭХ) Гжыл-  в  
ға  дейін  Қазақ  мемлекеттік я И  
Қыздар  педагогика  икстит>- 
Щк 
тының  филология  факультс- 
 
тінде, аға  окытушысы  болды. 
Ш 
1998  ж.  «М. Әлімбаевтьш  ли-  V  
рикасы»  атты  диссертаішя  ■

қоргец,  филология  ғш ьш ьь 
ның ^кандйдйтьг  тЙғын  алды. 
^ з і р  ЗВМУ  орыс  филология 
^культетінің  доценті.  «М. 
Өлімбаевтың лирикасы» және 
«М.Әлімбаевтың  творчество- 
лык 
лабораториясы» 
атты 
оқулықтардың авторы.

Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Тіл тағдыры ел тағдыры и-том павлодар м 2 0 1 0
transactions -> К ұ з б а с ы н д а ғ ы а ң ш ы н ы ң з а р ы
transactions -> Знаменательных и памятных дат республики казахстан
transactions -> Әбікейзейшысәтбаев к ж садықоөа, А. М. Садықова С. ТораОаыров атындаеы Павлодар мемлекеттік
transactions -> Б 8 3 (5 к ) Қ 5 6 Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп фольклористикасындағы би-шешендердің
transactions -> Әбдіраиымов шақанай әміржанұлы екінші кітабы
transactions -> Монография «Тұран-Астана»
transactions -> Б 82(5К) Қ44 Сеиіт ҚАСҚаьасод
transactions -> Тәңірберген Қалилаханов
transactions -> Ж ү с І п о в а МӘШҺҮр жүсіп көпеиүлы деректанушы

жүктеу 4.75 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет