Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях нжүктеу 4.75 Mb.
Pdf просмотр
бет31/33
Дата08.01.2017
өлшемі4.75 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
Әділханов Алпысбек.
 
«Бірлік» совхозында үзақ уақыт директор болып, шар- 
уашылықты әркендетуге мол үлес косқан елеулі азамат.
Әлдебекова  Тынышбала  Әкімбекқызы.
 
Көптеген  жылдар  медбике болып 
ауылдастарының денсаулығының мықты болуына үлес косқан ақ халатты абзал 
жан.
Әлдебещлы Әкімбек
 
(1833-1886). Әкімбекке дейін Күлік елі өз алдына жеке 
болыс бола алмай, орманшы-күлік болысына караған еді. Әкімбектің арқасында 
күлік жүртшылығы Қызылтау болысын қүрып, оған өзі болыс болып сайланғанн- 
нан соң, өле-өлгенше ешбір адам онымен болыстыққа таласпаған.
Әлжанов Белгібай  Қазиулы.
 
Ауылға сыйлы азамат. Ауылшаруашылығын 
өркендетуге көп үлес қосқан. Еңбек озаты, жүргізуші.
Әлкебаев Әли.
 
Ширек ғасырға жуык Қ.Сәтбаев атындағы совхоздың дирек- 
торы болып жемісті кызмет атқарған. Ауылдастарының алғысына бөленген жан.
Әліков РахымбердіЖақиянүлы.
 
Баянауылда 1919 жылы туған. Педагог, Қазақ 
КСР Білім беру және халық ағарту ісінің үздігі.  Павлодар қаласының күрметті 
азаматы. Үлы Отан соғысының ардагері. Майқайың, Тобылжан, Екібастүз, Павло- 
дар қалаларының мектептерінде үстаздық еткен.
Әлімбаев Арнүр Мүзафарулы.
 
1956 жылы туған. Алматы энергетика инсти- 
тутын бітірген. Мамандығы бойынша жүмыс істейді. (Балалары Әсет, Жанат).
Әлімбаев  Әлмүқан.
 
Ауылшаруашылығын  өркендетуге  мол  үлес  қоскан. 
Көптеген жылдар егін бригадасының бригадирі, бөлімше басқарушысы болған.
Әлімбаев Баламер Мүзафарулы.
 
1959 жылы туған. Алматының архитекту- 
ра қүрылыс Академисын бітірген. Сәулетші. (Балапары Бахтияр, Балнүр).

338
Әлімбаев Егінбай Әлмуқанулы.
 Фермер. Ауылшаруашылығының өркенде- 
уіне белсене ат салысып жүрген белгілі азаматтардың бірі.
Әлімбаев Жанщр Музафарүлы.
 1957 жылы туған. Ленинградтың Репин атын- 
дағы Көркемөнер Академиясын бітірген. Мүсінші. Алматыдағы. «Ғасыр бесігі» 
деп аталатын шағын мүсіндер мүражайының авторы. (Балалары Ая, Әсел).
Әмір-Темірулы Асфандияр
 (
1894-1971
). 
1918 жыпы Омбының ауылшаруа- 
шылығы институтын бітірген соң отырықшылыққа көшу, егін өсіру мәселесіне 
байланысты ғылыми жүмыспен айналысады. Бірақ, бай баласы ретінде 1935-1939 
жылдары соттың шешімінсіз түрмеде үстап, одан кейін бес жылға соттайды. Түрме- 
ден  1941-1943 жылдары босап, Алматыға келіп жүмыс істейді.
Әміров Қапар.
 1917 жылы Ботбайдың Қызылшілігінде туған. Петропавл пе- 
дагогикалық институтын, Алматы Жоғары партия мектебін бітірген.  Үлы Отан 
соғысы және еңбек ардагері.
Әміров Уақипі.
 Мектеп директоры болған, елге сыйлы азамат.
Әндіржанов Манат
 (1921-2002).  Баянауылда туған.  Педагог.  КСРО және 
Қазақ КСР халыққа білім беру ісінің үздігі. Үлы Отан соғысының ардагері. Куй- 
бышев, Краснокутск аудандарының мектептерінде директор болған. Краснокутск 
аудандық атқару комитеті төрағасының орынбасары міндетін атқарған.
Әпсаттаров Айдархан.
 1914 жылы Баянауыл ауданының Қызылтау ауылын- 
да туған. Хирург.  Медицина ғылымдарының кандидаты, доцент. Қазақ КСР-нің 
еңбек сіңірген дәрігері. Үлы Отан соғысының ардагері.
Әрімбетов Әшім.
  1923  жылы Баянауыл ауданының №19 ауылында туған. 
Халыққа білім беру ісінің үздігі. Шідерті, Екібастүз қалаларының мектептерінде 
үзақ жылдар бойы директор болған.
Әубәкіров Қабыкен Әбілгазыулы.
  1938 жылы Баянауылда туған. Үзақ жыл- 
дар  С.Торайғыров  атындағы  совхозда  директор,  одан  соң  Баянауыл  аудандық 
ауылшаруашылық баскармасы бастығының орынбасары болып кызмет істеген.
Әуезов Марат Нәжімеденулы.
 Майқайың селосының әкімі.
Әуелбаев Ыбырай.
 Баянауыл ауданы халқына танымал өрімші-үста. Аттың 
әбзел-сайманын одан артық жасайтын адам болмаған.
Әужанулы Әмір-Темір
 (1866-1895). Ақан серінің «Жігіттің падишасы Әмір- 
Темір» деп басталатын «Майда коңыр» әні осы кісіге арналған.
Әулетов Мейрам Тілекенулы
 (1965-1996). Баянауыл ауданының Александ- 
ровка совхозында туған. Заң қызметкері. Аға лейтенант.
Әмімбетов Кемер Қожахметулы
 (1935-1993). Баянауылда туған. Ауылшар- 
уашылығы  ғылымдарының  кандидаты.  Лебяжье  ауданының  23  партсъезд атын- 
дағы  совхоздың директоры,  Павлодар  совхозтехникумының  іргетасын  қалаушы 
әрі директоры, Шарбақты аудандық атқару комитетінің төрағасы, Павлодар аудан- 
дық партия комитетінің хатшысы «Түранбанк өндіріс» бөлімінің бастығы болған.
Бабаев Қылыіи.
 Ауылшаруашылығы ғылымдарының алғашқы кандидаты. Рес- 
публикада аграрлык шаруашылықтың ірге тасын қалаушылардың бірі.

Баженов Қайырбек.
 «Жаңаұйым» кейін «Болыневик» колхоздарының предсе- 
дателі болған. Үлы Отан соғысы жылдарында майданға 100 мың сом көмек берген.
Байділдин Сайлау.
 Совхоз директоры болған, елге сыйлы азамат.
Байжанов Қази.
  Көптеген  жылдар  Шымкентте  «Южказэнерго»  басқарма- 
сында бастықтың орынбасары болып жұмыс істеген.
Байжанов  Қани.
  Жосалы  совхозының  бас  инженері,  одан  соң  Баянауыл 
аудандық ауылшаруашылығы басқармасының бас инженері қызметін атқарған.
Байжанов Қауи Мырзабекүлы
 (1914-1973). Үлы Отан соғысының ардагері. 
Соғыстан кейін Баянауылда мұғалім, Ермак қаласында ішкі істер бөлімінде, Баян- 
ауыл ауданының «Большевик» колхозының председателі,  аудандық түтынушы- 
лар одағының бастығы болған.
Байжанова Ғалия.
 Баянауыл аудандық ауруханасының гениколог-дәрігері.
Байшин Мурсәл.
  Қандықарасу ауылында мектеп директоры болған елге 
сыйлы жан.
Бакенов Мухтар Муқашулы.
 Геология-минерология ғылымдарының докто- 
ры, профессор. Үлттық Ғылым Академиясының корреспондент мүшесі.
Балабеков Бісміллә
 (1901-1979). Баянауыл ауданының Ақши ауылында ту- 
ған. Халық әншісі. Ол өз әкесі Балабек Ержанов, сондай-ақ атақты әнші компози- 
торлар Жаяу Мүса, Майра әншілерден сабақ алған.
Барлыбаев Хатият Хабибулы
 (1922-1991). Павлодар облысына қарасты, Ба- 
янауыл ауданының №3 ауылында туған. Қоғам қайраткері.  1941 жылы Пермь қала- 
сында Молотов атындағы әскери үшкыштар училещесін бітірген. Үлы Отан соғы- 
сьгаың ардагері.  1955  жылы  С.М.Киров  атындағы  Қазақ Мемлекеттік Универси- 
тетінің журналистика факультетін бітірген.  1952—1954 жылдары ҚКП Алматы об- 
лыстык  комитетінде,  1954-1959  жылдары  Қазақстан  КПОК-де  қызмет  атқарған. 
Республика мәдениет министрлігінің орынбасары, басқарма бастығы болған.
Барлыбаева Рымжан
 (1878-1969). Баянауылда туған. Қолөнер шебері. Қазақ- 
тың үлттық оюы «қошкар мүйіз» салумен айналысқан.  1926 жылы Парижде өткен
көрмеде өз өнерімен дүниежүзіне танылады.
Баткеев Бақытбек Тілеубайулы.
 Инженер-механик. Кәсіпкер.
Баткеев Марат  Тілеубайулы.
 Фермер. Малшаруашылығының өркендеуіне
үлес қосып жүрген кәсіпкер.
Баткеев Тілеубай.
 Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мүғалімі. Соғыс және еңбек
ардагері.
Башкеева Бақыт Тілеубайқьізы.
 Филология ғылымдарының кандидаты, доцент.
Баткеева Нарзангул Тілеубайқызы.
 Үстаз, әдіскер-психолог.
Баткеева Шәмшат Тілеубайқызы.
 Заңгер. Павлодар қаласы транспорт про- 
куратура басқармасының аға көмекшісі.
Баязитов Несіпбек
 (1919-1943) Баянауыл ауданының Егіндібүлақ ауылында 
туған. Опера әншісі, музыкант. Абай атындағы опера және балет театрының басты 
әншісі болған.  1942 жылы әскерге шақырылған. Ол казақтың халық әндері «Баян- 
ауыл», «Сулико», Жаяу Мүсаның «Сүрша кыз» әндерін шырқаған. Ал оның үлкен 
ағасы Иген Баязитов болса Майрамен «Қоянды» жәрменкесінде өнер көрсеткен.

і
■ ш
. . 
■ ■ і і д в я в а а д в д а д д д в д я д з в в в я е з в д д е е я а в е а а а и д д я е н н —
Баязитов Сулеймен.
 Мал дәрігері, педагог, журналист, ақын.
Баяндин Нугман Ыбырайулы
 (1912-1991). Баянауыл ауданының «Беріктас» 
ауылында туған. Ауылшаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор. Қазақ- 
ты ң  ауылш аруаш ылығы  институтында,  Қ азақтың  қыздар  институтында,  Абай 
атындағы педагогикалық институттарында түрлі қызметтер атқарған.
Бәкіров Самат  Смагулулы.
  1925  жылы  Баянауыл ауданының «Қызылтау» 
болысында туған. Милиция генерал-майоры. ¥ л ы  Отан согысының ардагері. Май, 
Екібастүз, Павлодар ішкі  істер бөлімдерінде үзақ жылдар қызмет еткен.
Бейсембаев Серікбай.
 Тарих ғылымдарының докторы, профессор. Қазақ ССР 
Ұлттық Ғылым Академиясының академигі.
Бейсенбеков Қайыртас Мухитулы.
 Қүрметті еңбек демалысына шыққанша 
шаруашьшықтың өркендеуіне мол үлес қосқан ауыл-аймаққа белгілі механизатор.
Бейсенбекова Гулжан Ныгметқызы.
  1959 жылы туған.  1981  жылы Павло- 
дар пединститутын бітірген. Қазір қаладағы №35 мектептің оқу ісінің меңгерушісі.
Бекжанов Ғинаят Рахметоллаулы.
  1927 жылы  Баянауыл ауданының №3 
ауылында  туған.  Геология-минерология  ғылымдарының  докторы,  профессор. 
КСРО ж әне Қазақ КСР М емлекеттік сыйлығының лауреаты.
Бектуров  Әбікен.
  Техника  ғы лы мдары ны ң  докторы ,  профессор.  ¥ л т т ы қ  
Ғылым Академиясының академигі.
Бектуров Есен Әбікенулы.
  1931  жьшы туған. Химия ғылымдарының докто- 
ры, профессор. ҚР ¥Ғ А -ны ң корреспондент-мүш есі.
Бектурганова  Бақытгул.
  КарМ У -дің  биология  факультетін  бітірген.  Бар 
өмірін жас үрпақты тәрбиелеуге арнаған үлгілі үстаз.
Бекхожин Ерлан Қалиж анулы.
 «М ир» телевизиялық кеніш інің Қазақстан- 
дағы  басш ы сь^белгілі публицист, журналист.
Бекхожин М әлік Қайыржанулы.
 Тарихшы, үстаз, ғалым.
Бекхожина Зайдахан.
 Ақиық ақын Қалижан Бекхожиннің зайыбы. Өнер қай- 
раткері, публицист.
Бекхож ина  М ирас  Қ алиж анқы зы .
  Т ал д ы қор ған д а  А лм аты   облы сты қ 
әкімш ілігінің бас маманы.
Беляев Андрей Андреевич.
  1938 жылы Баянауылда туған. Экономика ғылым- 
дарының кандидаты. «Валют-Транзит» финанстық өнеркәсіп Ассоциясының пре- 
зиденті. 
.1
Бердібеков Бекен.
 «М олотов» совхозының бастығы болған. Ауылш аруаш ы- 
лығының өркендеуіне ерекш е үлес қосқан адам.
Берназарова Қаншайым Исабайқызы.
 Қазақ ССР-нің еңбек сіңірген мүғалімі.
Бисенбаев Айткен.
  С.Торайғыров  атындағы  совхоздың  селолық советінің 
төрағасы  болып жүмыс істеген.
Бисенова Нурипа Бисенқызы.
  1949 жылы Баянауылдың «Бірлік» совхозын- 
да туған. Семей медицина институтының педиатрлық факультетін бітірген. Ш ар- 
бақты аудандық ауруханасыгның бас дәрігері.  1982-1984  жылдары  Семей  мем- 
лекеттік  медицина  институты ны ң  орденатурасы н  бітірген  соң  П авлодардағы
340

341
дәрігерлік  мамандығын  жетілдіру  институтына  оқытушы  болған.  Кейін  Павло- 
дарда қүрылған  «Салауатты  өмір  салтын  қүру орталығының»  бас дәрігері.  1999 
жылдан  облыстық  сәбилер  үйінің бас дәрігері.  Сондай-ақ,  Алматыдағы  мемле- 
кеттік қыздар институтының педагогика-психология факультетін де бітірген.
Бозащлы Қусман
 (19 ғасырда өмір сүрген атбегі). Ботбайдың Қызылшілігінде 
туып өскен.  Ол талай бәйгелерде Қарқаралы, Кереку, Баян өңірінде ешкімге дес 
бермеген Т айбурыл ы өлгенде
Енесін алып едім айдап келген,
Тайбурыл сонда ішінде бірге келген.
Қүлаш мойын, бүрылымы-ай.
Кереку, Қарқаралы-бүл Баянға,
Шыгып еді атың сенің Абылайдай,
  -  деп жыр арнаған екен.
Болысбеков Мейрам Ақтащлы.
  1959 жылы туған. Қазтелекомда 1977 жыл- 
дан бастап электромонтер болып жүмыс істейді.  Еңбек ардагері.
Боранбащлы  Алпыс.
  Ш амамен  1800-1870  жылдары  өмір  сүрген.  Есімі 
Арқаға тараған әйгілі балуан, алып күш иесі.  Баянауыл дуанының түйе балуаны 
ретінде қараөткелдегі  Бақкерей асында бас жүлденеі жеңіп алған.
Ботбай.
  19 ғасыр ру басы, би болған адам.
Боштащлы Қусайын
 (1832-1905). Ел билеуші болған.
Бурашевский Григорий Артемович.
 Баянауыл совхозының директоры, одан 
соң  аудандық атқару  комитеті  төрағасының  орынбасары  болып  жүмыс  істеген, 
елге сыйлы азамат.
Біләлов Бақыт Діншеулы.
 Геология - минерология ғылымдарының кандида- 
ты,  профессор.  Қарағанды  политехникалық  институты  геология  кафедрасының 
меңгерушісі.
Біләлов Зекен.
  21-партсъезд  атындағы  совхозда  жүмысшылар  кәсіподағы- 
ның бастығы, директордың орынбасары болып көп жылдар жемісті еңбек еткен.
Біләлова Бақыт Кәткенқызы.
  1952 жылы Баянауыл ауданының «Бірлік» сов- 
хозындатуған. Қазақ мемлекетгік қыздар институтының математика-физика факуль- 
тетін бітірген. ҚР Халық ағарту ісінің үздігі. «Бірлік» орта мектебінің директоры.
Демеуов Бәкір Саматулы.
  1959 жылы Баянауыл ауданы «Жосалы» ауылын- 
да туған. Алматы  халық шаруашылығы  институтын экономист мамандығы бой- 
ынша бітірген. Еңбек жолын Баянауыл ауданында қаржы бөлімінің аға экономисі 
болып бастады. Ұзақ жылдар Павлодар облысының қаржы және салық органда- 
рында қызмет етті. Қаржы бақылау комитетінің Павлодар облысы бойынша бас- 
қармасының бастығы, Павлодар қаласы қаржы басқармасының бастығы, Павло- 
дар облысы әкімінің орынбасары болды. Қазір Павлодар қаласының әкімі.
Доненбаев Жолдасбек.
 Ұзақ жылдар аудандық дайындау бөлімінің бастығы 
болып, ауылшаруашылығының өркендеуіне мол үлес қосқан жан.
Дуабеков Темірхан.
  1937 жылы Баянауыл ауданыныңТорайғыр би ауылын- 
датуған.  1992 жылдан Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне қарасты 
Қарағанды жоғары милиция мектебін басқарады. Әскери атағы генерал-майор.

1
і
Дүйсекеев Ж уман.
 
Сан мәрте селолық, аудандық Кеңестін депутаты болып, 
ел мен жердің көркейюіне еңбек етіп келе жатқан ел азаматы.
Дуйсекеев 
Қасен.
 Аудан көлеміне белгілі жылқышы болған. Елге сыйлы азамат. 
Д уйсекеев  Төкен.
 
Бөлімше  басқарушысы  болып,  ауылшаруашылығының
өркендеуіне мол үлес қосқан жан.
Дуйсенбеков Зайролла.
 
Ауылшаруашылығы ғылымдарының докторы, про- 
фессор.  Үлттық Ғылым Академиясынын академигі.  1937 жылы Баянауыл  қала-
сында туған. 
і
Д уйсенбеков  Қайрат   Ғалымулы.
 
Қазақстан  Іщкі  істер  министрлігінің
қүрметті қызметкері, милиция генерал-майоры. Баянауьш ауданының Жамбьш кол-
хозында  1940 жылы туған.  1964 жылы ҚазГУ-дің филология факультетін қызыл
дипломға бітірген. Одан соң Павлодар облысының Ішкі істер басқармасында, Қазақ
ССР Ішкі істер министрлігінің 5-ші басқармасының бастығы болады.  1980 жьшы
Қарағандыдағы милиция жоғарғы мектебін бітіреді. Шығыс Қазақстан және Қос-
танай облыстарының Ішкі істер басқармасының бастығы болған.
Дуйсенбеков Ойрат Рахметулы.
 
1943 жылы Баянауыл қаласында туған. 1966
жылы Семей автокөлік техникумын бітірген соң Совет Армиясы қатарында қыз-
мет атқарған.  Одан соң  1969 жылы Май ауданының Ішкі  істер бөлімінің бөлім
меңгерушісі болды.  1975  жылы ҚазГУ-дің заң факультетін бітіреді.  1977 жылы
республика Ішкі істер басқармасы БХСС бөлімі бастығының орынбасары болып
тағайындалды. Ішкі істер министрлігінің қүрметті қызметкері, милиция генерал-
майоры. 
һі
 

 ^
Дуйсенов Айтмагамбет
 
(1895-1980). «40-жылдық» совхозындатуған. Үлы
Отан соғысы кезінде Қарағандыда шахтер болған.
Ерботин Е сент ай(
 
1940-1992). Балалар ақыны. Қарағанда мемлекеттік пе- 
дагогикалық институтын бітірген. Павлодар облыстық теледидар және радиоха- 
бары жөніндегі  комиттетте, республикалық қазақ радиосының Павлодар облы- 
сындағы меншікті тілшісі болып үзақ жылдар қызмет атқарған.
Ержанов Балабек
 
(1860-1938). Баянауыл ауданының «Ақши» ауылында ту- 
ған.  Халық  әншісі,  домбырашы.  1932-1933  жылдары  Қарағанда  облыстық ра- 
диокомитеті  өнер  бөлімінің  меңгерушісі  әрі  әншісі  болған.1934  жылы  Халық 
таланттары республикалық байқауының жеңімпазы атанған.
Ерж анов Ж ақан Сулейменулы.
 
1922 жылы туған. Қазақтың түңғыш меха- 
нигі. Техника ғылымдарының докторы, профессор. Үлттық Ғылым Академия- 
сының академигі. 
• л
Елтеева Ақбілек Сембіқызы.
 
Бастауыш сынып оқытушысы, Қазақ КСР ха- 
лыққа білім беру ісінің үздігі.
Елубаев  Тускен.
 
«Бірлік» ауылының қүрметті ақсақалдарының бірі. Ел эко- 
номикасының өсуіне мол үлес қосқан жан.
Енсебаев Муқатай.
 
Үзақ жылдар шаруашылық басшысы болып қызмет істе- 
ген абыройлы азамат.
Жагыпаров Аманкелді Қажкенулы.
 
1942 жылы Ботбайдың Қызылшілігінде

343
туған. Мамандығы қүрылысшы-инженер. Павлодар химия заводында цех бастығы 
болып жүмыс істейді.
Жакенов Әбіл.
  1920 жылы «Қандықарасу» ауылында туған. Аты аудан көле- 
міне мәлім үста. ¥ л ы  Отан соғысының және Еңбек ардағері.
Жакенов Ныгмет.
  Баянауыл  ауданының  «Жаңаталап»,  «40-жылдық»  кол- 
хоздарында  1935-1954  жылдары  басшылық  қызметтерде  болған,  аудан  шаруа- 
шылығын көркейтуге мол үлес қосқан азамат.
Жакенов Толеген Кошербайүлы.
  1948 жылы Баянауыл қаласында туған.  1972 
жылы  Павлодар  индустриальды  институтының  инженер-қүрылысшы, технолог 
факультетін бітірген.  1973  жылдан  ¥лтты қ қауыпсіздік комитетінде Жезқазған, 
Павлодар қалаларында қызмет атқарған.  1995 жылдан АОЗТ «Алтельдің» Павло- 
дар бөлімшесінің директоры.
Жакенова Рымкеш Ашпкенқызы.
 Бастауыш мектеп мүғалімі. Семейдің пе- 
дагогикалық институтын бітірген.
Жақабатырулы Жанақ
 (1768-1835). Басқа адамдардың ықтияр-ырқын бау- 
рап,  мінез-қүлқын,  болмысын  өзгертетін  ерекше  қасиетті  кісі,  әсерлі  өріс  (гип- 
ноз) иесі. Туған жері-әулиелі Қызылтаудың баурайы. Ел ішінде ол әулие Жанақ, 
көреген Жанақ, Доғал оқты Жанақ, қаһарлы Жанақ атанған.
Жақыпов Қажырахым
 (1908-1966). «Төртқүдық», «Найзатас» кен орында- 
рын ашып, басқарған адам. ¥ л ы  Отан соғысының ардагері.
Жақыпов Түрсынжан
 алдымен «Жосалы» совхозының директоры, кейіннен 
Баянауыл ауданының ауылшаруашылығы басқармасының бастығы болған.
Жақышев  Мүхтар
  (1895-1937).  Баянауылда  туған.  «Екібастүз»  совхозы- 
ның толық емес орталау мектебінің директоры.  1937 жылы «халык жауы» ретін- 
де үсталып, атылған.  1956 жылы ақталған.
Жалелов Зейнолла
 (1914-1998). Баянауыл ауданының №9 ауылында туған. Қазақ 
КСР қауіпсіздік комитетінің полковнигі.  1935  жылы Ленинградтағы  Бүкілодақтық 
стандарпық өлшеу институтын бітірген.  Өз мамандығы бойынша Алматы, Семей, 
Петропавлда қызмет істеген.  1942 жылы қауіпсіздік комитетіне жүмысқа ауысқан.
Жаманқараүлы Дүйсен
 (1815-1895). Қаржас руынан. Ерекше күш иесі бол- 
ған.  Баянауылда «Дүйсеннің тастары» деген үлкен қара тастар бар.
Жандосов Жүманбек.
  1915 жылы Баянауыл ауданының «Қызылтау» ауылын- 
датуған. Философия ғылымдарының докторы, профессор.  ¥лы  Отан соғысының 
ардагері.  1940 жылы ҚазМУ-дің физика-математика факультетін бітірген.  Қара- 
ғанды,  Алматы  облыстық  партия  комитеттерінде  бөлім  меңгерушісі,  Қазақстан 
КП Орталық Комитетінде басшы қызметтерде болған.
Жангуров Буркіт Аманулы.
 Аудандық мәслихаттың депутаты.
Жанқозыулы Толебай батыр (Ш % -\756).
 Айдабол жүртының бірлігін сақ-
таушы, халық жасағьга бастаушылардың бірі.
Жантеміров Мухамметқали  Қинаятулы.
  1947  жылы  Баянауылда туған. 
КСРО Мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің полковнигі.  1980 жылы Қазақ поли- 
техникал ық институтын бітірген.

Ж антеміров Мүхаметқали Қинаятүлы.
 
1947 жылы Баянауыл қаласында 
туған.  1970 жылы Қазақ политехникалық институтының гидрогеология факуль- 
тетін  бітірген.  Павлодар  қаласында  комсомол,  партия  қызметтерінде  болған. 
1974 жылдан Мемлекеттік қауыпсіздік комитетінде қызмет істеген. Әскери шені
запастағы полковник.
Жантеміров  Файзолла Имантақүлы
 
(1899-1978).  Баянауылда туған.  Се-
мей  губерниясында Кеңес үкіметін  орнатушылардың бірі.  1918-1927  жылдары
Семей  губерниясының кенес, партия  үйымдарында,  1928-1930 жылдары Қазақ
КСР-інің Москвадағы өкілдігінде жауапты хатшьГболған. Ұлы Отан соғысының
ардагері. Соғыстан кейін Қазақ КСР Ауылшаруашылық министрлігінде жүмыс
істеген. 
;
Жаңабатыр  би
 
(1740-1835).  Тоқсаннан  асса  да  өзінің  әділдігімен,  ақыл-
дығымен Сүйіндік руының қадірлі ақсақалы болған адам.
Ж апалақ би
 
-  Күлік руының биі, шешен.
Ж ерж узов  Жүбай  Теміржанүлы
.
  1925  жылы  Ботбайдың  Қызылшілігінде 
туған.  1986 жылы қайтыс болған. Ұлы Отан соғысының ардагері.  1952 жылы Ал- 
маты жоғары партия мектебін бітірген. Май ауданының атқару комитетінде жау- 
апты хатшы, одан соң аудандық газеттің редакторы болып қызмет істеген.  1960 
жылдан  өмірің соңына дейін  Краснокутск,  Баянауыл  аудандарында  басшылық
қызметтерде болған.
Жиенбаев Жазкен Таишықүлы
 
(1914-1988). Баянауылда туған. Ауылшаруа- 
шылығы ғылымдарының докторы, профессор.  1940 жылы Омбы ауылшаруашы- 
лығы институтын бітірген. Ұлы Отан соғысының ардагері.  1946-1978 жылдары 
ВАСХНИЛ-дың республикалық өсімдіктерді қорғау станциясының бөлім меңге-
рушісі болған.
Жолданов Жүнісбек
 
(1895-1983). Баянауыл ауданының «Қарашы» ауылын- 
датуған. Ақын-жыршы.  1966 жылы «Жазушы» баспасынан «Ойлар», 1969 жылы
«Өрендерге өнеге» деген жыр өлеңдері шыққан.

Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Тіл тағдыры ел тағдыры и-том павлодар м 2 0 1 0
transactions -> К ұ з б а с ы н д а ғ ы а ң ш ы н ы ң з а р ы
transactions -> Знаменательных и памятных дат республики казахстан
transactions -> Әбікейзейшысәтбаев к ж садықоөа, А. М. Садықова С. ТораОаыров атындаеы Павлодар мемлекеттік
transactions -> Б 8 3 (5 к ) Қ 5 6 Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп фольклористикасындағы би-шешендердің
transactions -> Әбдіраиымов шақанай әміржанұлы екінші кітабы
transactions -> Монография «Тұран-Астана»
transactions -> Б 82(5К) Қ44 Сеиіт ҚАСҚаьасод
transactions -> Тәңірберген Қалилаханов
transactions -> Ж ү с І п о в а МӘШҺҮр жүсіп көпеиүлы деректанушы

жүктеу 4.75 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет