Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н


С І Л Т Е М Е Л Е Р   К Ө Р С Е Т К І Ш Іжүктеу 4.75 Mb.
Pdf просмотр
бет30/33
Дата08.01.2017
өлшемі4.75 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

С І Л Т Е М Е Л Е Р   К Ө Р С Е Т К І Ш І
1. ИсабаевҚ. Бақытты сәттер.-А.,  1989.-241  бет.
2. КөпеевМ.Ж. Қазақшежіресі-А.,  1993.-68бет.
3.  Исабаев Қ. Шоң: Роман.-А.,  1993.-71  бет.
4. Көпеев М.Ж. Қазақ ш еж ір есіА .- 68-69 бет.
5. Уәлиханов Ш. Шығармалар жинағы.-Т. I I .- 309 бет.
6. Уәлиханов Ш. Шорман әулеті. // «Ана тілі» газеті.- 17.01.1993.
7.  Исабаев Қ. Шоң би: Роман.-А.,  1993- 94 бет.
8. Исабаев Қ. Шоң би: Роман.- А.,  1993.- 119-120 бет.
9. Исабаев Қ. Шоң би: Роман.-А.,  1993.-26-27 бет.
10. Мұса Шорманов туралы бүл мәлімет белгілі этнограф ғалым Шота Уәлихановтан 
жазылып алынды.
11. «Айқап».-А.,  1995.-301-302 бет.
12. «Дала уалаятының газеті».-1890.-№3.
13. «Далауалаятыныңгазеті».-1890.-№13.
14. «Дала уалаятының газеті».— 1890.- №6,7.
11. «Айқап» журналы.-191
2 —
 №5.
16. «Айқап» журналы.-1912.- № 14.
17. «Айқап» журналы.-1912 -  № 10.
18. Бүл мақаланың авторы, жазушы Қ. Исабаев.
19. Кен көздерінің табылған даталары.
20. Мөлімдемеде осы кен көрсетілген.
21. Қазақстан Мем. Орт. архиві, 3-5 фонды, 2546 папка.- 302 бет.
22. Бүл да сонда -  311  бет.
23. Бүл материал Қазакстан үлттық Ғылым академиясының корреспондент-мүшесі 
филология ғылымдарының докторы, профессор Ш.Сәтбаеваның жеке архивінен алынды.
24. Алаш Орда: Сборник документов.- Оренбург,  1929.
25. Семипалатинский гос. архив. Ф.-202,02. Е.Хр 3.
26. Есекеев Ж., Ақтамбеков Қ. Үстаздардың үстазы. //«Қазақстан мектебі» журналы. 
1976 -  №7,44 бет.
27. Сейфуллин С. Бес томдық шығармалар жинағы.-Т.ІУ -  А.,  1973 -  79 бет.
28. Сонда, 358-339 бет.
29. «Степная правда» газеті - 1922.-6 желтоксан.
30. «Қазақтілі» газеті - 1923.-25 наурыз.
31. СәтбаевҚ.И.ТаңдамалыеңбектерініңІ-томы-А.: Ғылым, 1967.- 142бет.
32. «НародноехозяйствоКазахстана»журналы -  1928-№1.
33. «ҚазақУниверситеті»газеті -  1999-4-сәуір.
34. «Егемен Қазақстан» газеті.—1999.-25 ақпан.
35. Сонда.
36. СәтбаевҚ.И.Жезқазғанауданыныңмыскеніжәнеоныңминералдыкқорлары-
М.,  1932.
37. «Егемен Қазақстан» газеті.-1999 — 2 наурыз.
38. «Казахстанская правда» газеті - 1934.- 26-ақпан.
39. «Казахстанская правда» газеті -  1934.-6-маусым.

40. «Социалды Қазақстан» газеті - 1935.- қазан.
41. Бес арыс. Г.Дулатованын «Ардактап өтем әкемді» макаласынан.
42. Медеу Сәрсеке. Ғасыр перзенті. // «Егемен Қазакстан» газеті -  1999.- 26-наурыз.
43. Медеу Сәрсеке. Ғасыр перзенті. // «Егемен Қазакстан» газеті - 1999 -  26-наурыз.
44. Сонда. 
:  :Я
45. «Қазақунивероитеті»газеті- 1999,-сәуір.
46. «Егемен Қазақстан» газеті.- 1999 —сөуір. 
..  Л
47. «Қазақуниверситеті»газеті-1999-сәуір. 
-  Щ
48. «Зерде» журналы - 1999.-№2. 
|
49. «Зерде»журналы.-1999.-№2.
50. «Зерде»журнапы.-1999.-№2. 

л
51. «Зерде» журналы.-1999.- №2. 
|
52. «Зерде» журналы.— 1999.—№2.
53. «Зерде»ж урналы -1999.-№2.
54. «Зерде» журналы.—1999.-№2.
55. «Қазақ әдебиеті» газеті.- 1996.—№ 24 — Сейсенбі,  11-маусым.
56. Сүбханбердина Ү., Дәуітов С. Айқап -  А.,  1995.-295 бет.
57.  Бекхожин Қ. Өлең өткелдері.- А.э  1986.- 8 бет.
58. Бекхожин Қ. Өлең өткелдері.-А.,  1986.-7 бет.
59. «Әдебиет және искусство» журналы.-1951.- №7.
60. Бекхожин Қ. Қазақ баспасөзінің даму жолдары -  А.,  1964.- 3 бет.
61. Бұл да сонда -  4 бет.
62. Бұл да сонда -  6 бет.
63.  Бұл да сонда -  78-79 бет.
64.  Бұл да сонда.-86 бет.
65. Бұл да сонда -  101-102 бет.
66. Бұл дасонда -  120-121 бет.
67. Сейфуллин С. Тар жол, тайғак кешу.- А.,  1960- 66 бет.
68.  Бекхожин Қ. Қазак баспасөзінің даму жолдары -  А.,  1964 -  210-211  бет.
69. Жамбыл облыстық «Коммунизм таны» газеті.-1958.- 25-тамыз.
70. Бекхожин Қ. Қазақ баспасөзі тарихының очеркі.- А.,  1981.- 215 бет.
71.  Бұл материалды кітап авторларының өтініштері бойынша гапымдар, филология 
ғьшымдарының докторлары, профессорлар Ә.Нарымбетов пен Ж.Тілеповтар дайындап берді.
72. «Социалистік Қазақстан» газеті.- 1983.-9-шілде.
73. «Известия АН.  Каз.ССР журналы. Серия филологическая».-  1988.-№3.
74. «Қазак әдебиеті» газеті.- 1995.-ХгЗ-4.
75. «Егемен Қазақстан» газеті.-1995.-№6.
76. «Қазақ өдебиеті» газеті.- 1995.-31-қаңтар.
77.  «Қазақ ұні» газеті.- 1994.-ақпан.
78. «Халық кеңесі» газеті.-1993 -  2-ақпан.
79. «Қазақүні»газеті.- 1993-сөуір.
80.  Маргулан А. О носителях древнего поэтического искусстваказахского народа- 
А„  1960.- 73 бет. 
М
81. Көпеев М.Ж. Қазақ шежіресі.- А.,  1993.- 70 бет.
82. Исабаев Қ. Шоң би: Роман -  А., 1993.- 9 бет.
83.  Мөшһүрдің қырық алты жасында сөйлеген сөзі. Таңдамалы:  Екі томдык.- Т .І.- 
А.: Ғылым,  1990.- 72 бет.

84. Мүканов С. Халық мұрасы -  А.,  1974; Кенжебаев 
Б. 
Қазақ халқының XX ғасыр 
басындағы демократ жазу ш ы л ар ы А .,  1958.
85. «Жылым-қой, жасым биыл жетпіс үште». Тандамапы: Екі томдық.- Т. 1 -  А.: Ғылым, 
1990.- 140 бет.
86. Кенжебаев Б. Қазак халқының XX ғ. басындағы демокртат жазушылары.
87. Көпеев М. Таңдамалы: 2-томдық.- Т. 1.— А.: Ғылым,  1990.
88. Дөуітов С. М.Ж.Көпеев. // «Қазақстан мектебі» журналы.- 1990-№ 2.- 72-73 бет.
89.  Бөжеев М. М.Ж.Көпеев мүралары хақында. // «Жалын» журналы.- 1974.- №3.-
128 бет.
90. «Мөшһүр аты қалай аталғандығы турапы». Таңдамалы.-Т.І.- А.: Ғылым,  1990-
114 бет.
91. Әбіпев Д. Шежіре болған серіғі. // «Қазак әдебиеті» газеті - 1983 -  26-шілде.
92. Ақын-жыраулар-А.: Ғылым,  1979. 83 бет.
93. Қазақ ССР Энциклопедиясы.-Т. 7 .- 540 бет.
94. Акын-жыраулар.- А.: Ғылым, 1979 -  83 бет.
95. Әдеби мүра және оны зерттеу- А., 1961.
96. Ғабдуллин М. Діншіл, үлтшыл М.Көпеев туралы. // «Социалистік Қазакстан» га-
зеті.- 1953.-26-сөуір.
97. Тәжібаев 
Ә. 
Имандылыкка үндеген. // «Социалистік Қазақстан» газеті -   1991-
216-қыркүйек.
98. Көпеев М.Ж. Сарыарқаның кімдікі екендігі туралы.- І-бөлім.- Қазан, 1907.-3 бет.
99. КөпеевМ.Ж.Туысканбауырларымабірнасихат./ / «Айқап»журналы - 1912-№7.
100. Сонда.-123 бет.
101. Ғажайып бір қүс заманымызда. «Дапа уапаятының газеті».- А.,  1989 -  177 бет.
102. Сонда. «Жақсы молда» -1 7 0  бет.
103. «Правда» газеті - 1940.- №171,21 -маусым.
104.  Исабаев Қ. Ыждағатты ықыластан. // «Қазак әдебиеті» газеті.- 1988.- 28-қазан.
105. Дүйсенбаев Ы. СүлтанмахмүтТорайғыров-А., 1967.
106. Дүйсенбаев Ы. Сүлтанмахмүт Торайғыров -  А.  1967.
107. Кенжебаев Б. С. Торайғыровты зерттеу, тану мәселесі -  А., 1968.
108. Дүйсенбаев Ы. СүлтанмахмүтТорайғыров- А.  1968.
109. Кенжебаев Б. С.Торайғыровты зерттеу,тану мәселесі -  А, 1968.
110. ДүйсенбаевЫ. С.Торайғыров.-А., 1967.—100-101 бет.
111. Торайғыров С. Шығармалар. Екі томдық.- Т. 2 -  А.,  1967 -  200 бет.
112. Торайғыров С. Шығармалар.- Т. 2 .- А.,  1967.— 204 бет.
113. Кирабаев С. Ж.Аймауытов.- А.,  1993.- 12-13 бет.
114.  «Айқап».- А.,  1995.- 249-250 бет.
115. Бүл мақаланы авторлардың өтініштері бойынша филология ғылымдарының док-
торы, профессор Т.Қожакеев дайындап берді.
116. Бекхожин Қ. Өлең өткелдері.- А.,  1986.-103-109 бет.
117. Бекхожин Қ. Өлең өткелдері.-А., 1986.- 117-118 бет.
118. «Жүлдыз» журнапы.-1965.- №11.
119. Бекхожин Қ. Өлең өткелдері.-А., 1986 -  118-119 бет.
120. «Казақ әдебиеті» газеті.-1963.- 8-ақпан.
121. Бекхожин Қ. Сері күйші.- А.,  1983.- 28 бет.
122. БекхожинҚ.Өлеңөткелдері-А.,  1986.-8бет.

123.  Қаратаев М., Нұртазин Т., Қирабаев С. Қазақ совет әдебиеті.- А.,  1971.
124. Қазақ совет әдебиеті тарихының очеркі -  А.,  1958:  Очерки истории  казахской 
советской литературы -  М.,  1960:  Қазақ совет әдебиетінің тарихы.  1-2  кітап,- А.,  1967: 
История казахскій литературы: Казахская советская литература.- А.,  1971.
125.  ИбрагимовТ.Өлеңөрісі. Зерттеулер-А.,  1979.
126.  Нарымбетов Ә. Қ.Бекхожин творчествосы.- А.,  1983.
127. Бердібаев Р. Қазак совет әдебиетінің қалыптасуы -  А., 1971  -  48-49 бет.
128. Бекхожин Қ. Таңдамапы -  А.,  1956.- 5 бет.
129. Нарымбетов Ә. Қ.Бекхожин тврчествосы-А.,  1983.- 18 бет.
130.  БекхожинҚ.Таңдамалы-А.,  1956.-40бет.~~
131. Бекхожин Қ. Алты Асқар -  А.,  1970.- 54-55 бет.
132. Нарымбетов Ә. Қ.Бекхожин творчествосы.- А.,  1983.-33 бет.
133. Бекхожин Қ. Үш кезең -  А.,  1962.- 121-122 бет.
134. Бекхожин Қ. Қайран жастық.-А., 1968.-105-106 бет.
135. Бекхожин Қ. Әппақ-нама -  А.,  1974.- 81  бет.
136. Нарымбетов Ә. Қ.Бекхожин творчествсы.-А.,  1983.-64 бет.
137. БекхожинҚ. М амырстан-А.,  1970 - 6 8 - 6 9 бет.
138. Бекхожин Қ. Өлең өткелдері -  А.,  1986 -  227 бет. 
у
139. ИсабаевҚ. Бақыттысәттер-А .,  1989.-209бет.
140. Бұл мақала Қ.Бекхожиннің «Өлең өткелдері» (А.,  1986) кітабынан алынды.
141. Бұл деректер Д.Әбілевтің «Ой толғау» кітабынан, ал Қ.Байжанов туралы А.Жұ- 
бановтың «Замана бұлбұлдары» (А.,  1975) еңбегінен алынды -  349-356 бет.
142.  Бұл  материап  қазақтың халық  жазушысы  Мұзафар  Әлімбаевтың  жеке  архи- 
вінен алынды.

К О С Ы М Ш А
Кітаптың негізгі  кейіпкерлерінен  басқа  Баянауылдан  шыққан  ауыл-ай

мақ,  облыс, республика  көлеміне ж әне  алыс
  -  
жақын  шетелдерге  де  аты- 
жондері әйгілі, белгілі адамдардың библиографиялық корсеткіші.
АбаевХасен Сейітханулы
  1942 жылы Баянауылда туған. Алматы көркемөнер 
училищесін және Москва полиграфиялық институтын бітірген; Қазакстанның өне- 
ріне еңбек сіңірген қайраткер, КСРО Суретшілер Одағы сыйлығының лауреаты.
Абылайханов Қаптай
 үзак жылдар Алексеевка совхозының директоры, кейін 
Баянауыл аудандық ауылшаруашылығы баскармасының бастығы болған.
Айдарханов Буркітбай
  1918 жылы туған. Ғалым-дәрігер. Медицина ғылым- 
дарының докторы,  профессор.
Аймаганов Ергали
  1917 жылы  Шақшан болысы,  Баянауыл  ауданы,  Павло- 
дар облысында туған.  1941-1945 жыдцары Үлы Отан соғысына қатыскан. Соғыс- 
тан  кейінгі  жылдары  Абай  атындағы  орта  мектептің днректоры,  облыстың оқу 
бөлімі  бастығынын бірінші  орынбасары,  Екібастүз  қалалык партия  комитетінің 
екінші хатшысы, Павлодар электромонтаж техникумының директоры болып кьп- 
мет атқарған.
Айтбақин Әміре Дурманулы
 (1861-1919).  Ең апғашкы дипломды дәрігер- 
лердін бірі. Ертіс өңірінде дәріхана үйымдастырушы. Педагог, аудармашы, қоғам 
қайраткері.  1882 жылы Омбыдағы мүғалімдер семинариясын,  1894 жылы Томбы 
университетінің дөрігерлер факультетін бітірген.
Ақантаев Болат.
  Елге сыйлы азамат.  Қүрметгі демалыска шыкқанға дейін 
ауылшаруашылыгы саласында жүргізуші болып жүмыс істеген.
Ақәділов Жылбек.
 Атакты партизан, Үлы Оган согысыньпі және Еңбек ардагері. 
Ақәділова Мая Жылбекқыіы
  Қазак КСР Халық ағарту үздігі, Павлодар қала-
сына белгілі үстаз.
Ақколова Бәкеш Бикенқызы.
  1929 жылы Баянауылда туған.  Қазақ КСР-нің 
еңбек сінірген  мүгалімі.  Қазақстан  мүғалімдері  5  съезінің делегаты.  Майкайың,
Павлодар, Баянауыл мектептерінде үстаздык еткен.
Ақтаев Матай
 (1916-1996). Үлы Отан соғысынын және Еңбек ардагері. Екі 
«Қызыл  жүлдыз»  және  екі  «Отан  соғысы»  ордендерінін  иегері.  Соғыстан  сон 
Біріккен машина-трактор станциясынын партия комитетінін хатшысы, кейін «Ком-
сомол» совхозынын алғашкы директоры болған.
Ақтаев М т ік Матайулы.
  1954 жылы Баянауылда туған. Барлык өмірі, қыз-
меті облыс ы м ыздың денсаулық сактау ісімен тығыз байланысты. Павлодар, Аксу
қалаларында жауапты қызметтер аткарған.
Ақшолақов Мертай  Төлеутайулы.
  1951  жылытуған. ҚазМУ-дін журналис- 
тика  факультетін  бІтірген.  Қазір  Алматыда  қалалык  «Столичная  жизнь»  газеті
редакторынын  орынбасары.

334
Ақмолақов Тәйкен (Мейрам)  Төлеутащлы.
 
1947 жылы Германияда туған. 
ҚазМУ-дің физика-математика факультетін бітірген. Қазір ауылшаруашылық ми- 
нистрлігінде жауапты қызмет атқарады.
Ақшолақова  Сайран  Төлеутайқызы.
 
1949 жылы туған.  ҚазМУ-дің химия 
факультетін бітірген. Техника ғылымдарының кандидаты. Қазір ҚР ҰҒА-ның ме- 
таллургия институтында лаборатория меңгерушісі.
Ақыбаев Рапық.
 
Ішкі істер министрлігінің еңбек сіңірген қызметкері. Мили- 
ция полковнигі. 
..
Ақышев Әлішер.
 
Археолог. Тарих гылымдарыңың докторы, профессор.
Ақышев Кемал
 
(1924-2003).  Шорман бидің кенже ұлы -  Әужанның неме- 
ресі, қазақ археологы, тарих ғылымдарының докторы, профессор.
Алдабергенов Аян Қырықбаиулы.
 
1989 жылы туған. Жазушы. Балаларға ар- 
налған екі ертегі кітаптың авторы. Мектеп оқушысы.
Алдабергенов  Ж анат  Кәрімж анулы.
 
Фермер.  Ауылшаруашылығының 
өркендеуіне өзіндік үлес қосып жүрген кәсіпкер.
Алдабергенов Қайыржан.
 
1949 жылы туган. Ауылдың мал шаруашылығы- 
ның өркендеуіне үлес қосқан зоотехник.
Алдабергенов Кәрімжан.
 
1938 жылы туған. Темірден түйін түйген  шебер. 
Еңбек ардагері. 
’ 
г 
’’
Алдабергенов Қырықбай.
 
1952 жылы туған. Тарих ғылымдарының докторы, 
профессор.
Алдабергенов Мазан
 
(1901-1989).  Соғыс және  еңбек ардагері.  «Жосалы», 
«Найзатас», «Төртқүдық» кеніштерінде шахтер болған.
Алдабергенов Төлепберген.
 
1930 жылы туған. Үзақ жылдар Баянауыл аудан- 
дық паспорт бөлімінің бастығы болған. Милиция полковнигі.
Алдабергенов Ш әріп
 
(1907-1937). Ботбайдың Қызылшілігінде туған. Мек- 
тепте мүғалім, ауданда оқу бөлімінің инспекторы болған.  1937 жылы халық жауы 
ретінде жазықсыз үсталып, содан хабарсыз кеткен.
Алдабергенова Гүлнар Қайыржанқызы.
 
1971  жылы туған, физика-матема- 
тика пәнінің мүғалімі.
Алдабергенова Күлпаш.
 
Көп балалы ана. Еңбек ардагері.
Алдабергенова Рымкеш.
 
Көп балалы ана. Халық арасында сыйлы емші атанған.
Алданов Айман
. Қазақ КСР-іне еңбегі сіңген зоттехник. Октябрьдің 40 жыл- 
дығы атындағы совхоздың директоры, кейін аудандық ауылшаруашылығы бас- 
қармасының бастығы болған.
АлпысбаевХасен
 
(1928-1978). Археолог, тарих ғылымдарының кандидаты. 
Баянауыл ауданының №14 ауылында туған.  1950 жылы Орта Азия Мемлекеттік 
Университетін бітірген соң Қазақ КСР ҒА-ның тарих, археология және этногра- 
фия  институтының аспирантурасында  оқиды.  Палеолит дәуірін  зерттеп,  кейін- 
нен бүкіл әлемге белгілі болған Бөріқазған, Тәңірқазған түрақтарын ашады.
Анафин  Қаткен  қажы.
 
1927  жылы туған.  Революциядан  кейін  Баянауыл 
өңірінен қажылыққа барған түңғыш кажы.  1956 жылдан Жаңатілек, Октябрь, Жо-

335
салы, Большевик орта мектептерінде директор болған. «ҚазССР-нің Халыққа білім 
беру үздігі» медалімен марапатталған. Қазір Павлодар қаласында түрады.
Анафин Қыйнаш  Нурымулы.
  1927  жылы  1  шілдеде  Баянауыл  ауданының 
С.Торайғыров атындағы совхозының Анафия карақүдығы ауылында туған.  1943 
жылдан бастап ауылда мүғалім болған.  1958 жылы Семейдің педагогикалык инс- 
титутының тарих  факультетін бітірген.  1958  жылдан  1987 жылға дейін  Красно- 
кутск (қазіргі Ақтоғай) ауданы, Ново-Троицк (казіргі Бөгенбай) совхозында орта 
мектептің директоры болып қызмет істеген. Қазақ КСР Халық ағарту ісінің үздігі. 
Үкімет орден,  медальдарымен  марапатталған.  Еңбек ардагері.  2003  жылдың 21 
тамызында қайтыс болды.
Анафин  Садық Қуанулы.
  1931  жылы  туған.  Заңгер.  Павлодар  облысының 
Павлодар аудандық ішкі істер бөлімінің бөлім бастығы болған. Милиция майоры.
1996 жылы қайтыс болды.
Аппасов  Барақ.
  1907  жылы  Ботбайды ң  Қызылш ілігінде  туған.  Ертіс, 
Қашыр,  Краснокутск  аудандарында  әкімшілік  қызметте  болған.  1942  жылға 
дейін  қазіргі Ақтоғай  ауданының атқару комитетінде бөлім бастығы кызметін 
атқарған.  1944  жылы  Белоруссия  майданында  взвод командирі,  аға лейтенант
болып жүргенде ерлікпен қаза тапқан.
Аппасова Зура.
  1936  жылы туған.  Үзақ жылдар  10  мектепте  және  С.Торай- 
ғыров атындағы балалар кітапханасында кітапханашы болып жемісті еңбек еткен.
Аппасова Мүгілсім Бараққызы.
  1932 жылы Баянауыл ауданының Қызылшілік 
ауылындатуған. Дәрігер. Алматы медицина институтын  1956 жылы бітірген. Шар- 
бақты ауданында балалар дәрігері, Ақтоғай аудандық ауруханасында, Павлодар 
облыстық  ауруханасында  дәрігер.  1966  жылы  КСРО  Жоғарғы  Кеңесінің  депу- 
татттығына №  16-шы Екібастүз сайлау округі бойынша сайланған.
Ансаттаров Еділ Айдарханулы.
  1939 жылы туған. Алматы медицина инс- 
титутының проректоры, медицина ғылымдарының докторы, профессор. 
Арынжанов Аманжол.
 «Шөптікөл» селолық округінің әкімі. 
Арыстанбеков  Бақыт  Әйткенулы.
  Ж ас  үрпақты  тәрбиелеуге  мол  үлес
қосып жүрген үстаз, мүғалім.
Асанов  Сейітқали
  (1896—1937).  Баянауылда  туған.  Педагог.  Павлодар  ха-
лық ағарту бөлімінде инспектор болған.  1937 жылы халық жауы ретінде накақтан
айыпталған.  1956жылыақгалған.
Асарбекова  Сара Мубаракқызы.
  1952  жылы  Баянауыл  ауданының «Бірлік» 
совхозында туған. Алматы мемлекеттік шеттілдер институтының француз тілі фа- 
культетін  бітірген.  Қазір  «Бірлік»  орта  мектебі  директорының  оку  ісі  жөніндегі
орынбасары.
Асқар балуан.
  Оның кыстауы Ақбеттаудың іргесі, Торайғыр мен Жасыбай 
көлдерінің аралығында, Ботбайдың Қызылшілігі деп аталатын бүлақтың маңын- 
да орналасқан.  Асқар балуан  1921  жылы жазда Екібастүз кеншілер поселкісінде 
болған  Автономия тойында,  жасы  үлғайғанына қарамастан,  күреске түсіп,  бас-
бәйгені жеңіп алған.

Лхаева Домет.
 
Баянауыл ауданының «Теңдік» ауылында 1943 жылы туған. 
Шопан. 1975 жылы Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің депутаты болған. «Еңбек  Қызыл 
Ту» орденінің иегері. 
,
Лхмадиев Қымбат Қатетулы.
 
Қызылтау селолық округінің әкімі.
Лхметов Кенжетай.
 
Қазақ КСР-іне еңбегі сіңген мұғалім. Ұстаз.
Лхметов Хамит.
 
Үлы Отан соғысының және Еңбек ардагері. Ел экономика- 
сының өркендеуіне мол үлес қосқан жан.
Лхметова  Гулназ  Кенжетайқызы.
 
Педагогика  ғылымдарының докторы, 
профессор.
Лхметова  Үміт Хамитқызы.
 
Экономист,  Павлодардағы экономика және 
қаржы институтының бас бухгалтері.
Лшитова Қарашаш Лхметқызы.
 
1946 жылы Баянауыл ауданының 40 жыл- 
дық совхозында туған. Қазір С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік уни- 
верситетінің орыс филологиясы кафедрасында аға оқытушы.
Ә бдіков  Қ арат ай  Ж әкен ул ы .
 
1934  жылы  Баянауыл  ауданының  №17 
ауылында туған.  Малдәрігері.  1948  жылы  облыстық ауылшаруашылығы  мек- 
тебін бітірген. Сондай-ақ,  1955 жылы Павлодар малдәрігерлік техникумын, 1972 
жылы Семей зооветеринарлық институтын аяқтаған. Павлодар аудандық ауыл- 
шаруашылығы басқармасында,  «Заря» совхозында малдәрігері, «Шақат»  сов- 
хозының директоры қызметін атқарған.
Әбдіразақов Талгат Әбдірахманулы.
 
1920 жылы Баянауыл ауданының «Жа- 
ңажол» ауылында туған.  Экономика ғылымдарының докторы, профессор.  1947 
жылы  Қарағанды  мұғалімдер  институтын,  1961  жылы  Москвадағы  коғамдык 
ғылымдар Академиясының аспирантурасын бітірген. Қарағанды облыстық партия 
комитетінде,  Гурьев  қалалық партия  комитетінде  қызмет атқарған.  Сондай-ак, 
Қарағанды кооператив институтының ректоры, ҚарГУ-дың профессоры болған.
Әбдірахманов  Теміртас.
 
«Жаңатілек» селолық округінің әкімі.
Әбдірахманова  Ш аматай.
 
Көптеген  жылдар  Баянауыл  аудандық  партия 
комитетінің аппаратында қызмет атқарған елге силы жан.
Әбдікәрімов Нурахмет.
 
Мал дәрігері. Ауданда мал басының көбеюіне атса- 
лысқан ауылшаруашылығының белсенді қызметкері.
Әбдіхалықова  Фарида Ж аперқызы
 
(1927-1992).  Баянауылда туған.  Қазақ 
ССР-нің еңбек сіңірген дәрігері.  1949 жылы Омбы мемлекеттік медицина инсти- 
тутын бітірген. Павлодар облыстық денсаулық бөлімін басқарған. Облыстың бас 
дәрігері болған.
Әбенов Болатбай Ж ант ілеуулы
.
 Милиция полковнигі.  1947 жылы Баянау- 
ыл ауданьгаың Қарағандыөзек ауьшында туған. Қазір Екібастүз қалалық ішкі істер 
бөлімінің бастығы.
Әбусейітова Меруерт Қуатқызы.
 
1951 жылы туған. Тарих ғылымдарының 
докторы,  профессор.  1974 жылы  ҚАЗМУ-дің тарих  факультетін бітірген.  Қазір 
ҚР ҮҒА-ның Шығыстану институтының директоры.

337
Әбуиләріпов Сагындық.
 
1942 жылы туған. Егіндібұлақ ауылының Мүздықұ- 
дық фермасында. Ауылшаруашылығына еңбек сіңірген малшы.
Әбікеев Мауия
 
(1900—1985). Баянауыл ауданының Белағаш ауылында туған. 
Республика көлемінде белгілі аңшы. Бүркіт үстап, аңшылық қүрған. Қазір оның 
ісін баласы Босаға Әбікеев одан әрі жалғастыруда.
Әбілдин Шайхы
 
(1918-1986). Баянауыл ауданының «Тендік» ауылында ту- 
ған. Қазақ ССР халық ағарту ісінің үздігі. Қазақ ССР-нің еңбек сіңірген мүғалімі.
Әбілқасов Бокен.
 
¥зақ жылдар аудан мектептерінде мүғалім, одан соң Баян- 
ауыл аудандық «Жеңіс» газетінде жауапты хатшы болған.
Әбілтаев Ертай.
 
Баянауылда туған. Қазақ халқының мактан түтар, белгілі 
әншісі.
Әбілтаев Жақып
 
(1910-1982). Актер, режиссер. Қазақ ССР-іне еңбек сіңірген 
артист.
щ
Әбілшінов  Қалкен  Шәкенулы
 
(1913-1980).  Актер.  Қазақ  ССР-нің  еңбек 
сіңірген артисі.
Әбішев  Сатынбек
 
(1882-1953). Баянауылда туған. Социалистік еңбек ері. 
¥лы  Отан  соғысы  жылдарында техника жасау үшін  майданға қаражат бөлген. 
Соғыстан кейінгі жылдары шопан болған.

Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Тіл тағдыры ел тағдыры и-том павлодар м 2 0 1 0
transactions -> К ұ з б а с ы н д а ғ ы а ң ш ы н ы ң з а р ы
transactions -> Знаменательных и памятных дат республики казахстан
transactions -> Әбікейзейшысәтбаев к ж садықоөа, А. М. Садықова С. ТораОаыров атындаеы Павлодар мемлекеттік
transactions -> Б 8 3 (5 к ) Қ 5 6 Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп фольклористикасындағы би-шешендердің
transactions -> Әбдіраиымов шақанай әміржанұлы екінші кітабы
transactions -> Монография «Тұран-Астана»
transactions -> Б 82(5К) Қ44 Сеиіт ҚАСҚаьасод
transactions -> Тәңірберген Қалилаханов
transactions -> Ж ү с І п о в а МӘШҺҮр жүсіп көпеиүлы деректанушы

жүктеу 4.75 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет