Шетел тілін оқытудың теориясы мен практикасы кафедрасыжүктеу 0.82 Mb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата11.09.2017
өлшемі0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 
 
Шетел тілін оқытудың теориясы мен практикасы кафедрасы 
 
 
ПƏННІҢ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ  
050119 - “Шетел тілі; 2 шетел тілі” 
 
мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын  
студенттерге арналған 
Базалық ағылшын тілі  
 
Курс – I                                                                         
Семестр – I, II                           
Кредит саны -   5+5                                                        
Дəріс – __ сағат                                                          
Практикалық сабақ   –  75+75  сағат                         
Оқытушының жетекшілігімен                                                            
студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) –75+75 сағат 
СӨЖ – 75+75 
Емтихан –  I, II-ші семестрде    
Барлығы –  225+225 сағат                            
 
 
 
                
                                                                
 
                     
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Орал – 2011ж. 
 

1.Пəннің  оқу  əдістемелік  кешені  “Негізгі  базалық  шетел  тілі”,  Алматы,  2007  ж. 
типтік бағдарламасы негізінде құрастырылған. 
 
Құрастырушы(лар): оқытушы Шамғонова Раиса Ғарифоллақызы  
 
Шетел  тілдерін оқытудың  теориясы  мен  практикакасы кафедрасының отырысында 
қарастырылды. 
05.09.2011 ж. №  1 хаттама. 
Филологиялық  факультеттің оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді. 
07.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.Базалық шетел тілі пəні бойынша оқу бағдарламасы – Syllabus 
 
2.1 Оқытушы (оқытушылар) туралы мəлімет 
Шамғонова Раиса Ғарифоллақызы, оқытушы 
Шетел тілін оқытудың теориясы мен практикасы кафедрасы 
Орал, Достык даңғылы, 162.  
 
2.2 Пəн туралы мəлімет 
     
Пəн атауы: Базалық ағылшын тілі (А
1, 
А 
2, 
Б 
1

 
     Кредиттің аптаға бөліну кестесі: 
 
Сабақтар 
Өткізу 
уақыты 
Сабақтар 
Өткізу 
уақыты 
Байланыс сағаты 1 
(1 
практикалық 
сабақ) 
50 мин. 
ОЖСӨЖ, СӨЖ 
50+50  мин. 
Байланыс сағаты 2 
(2 
практикалық 
сабақ) 
50 мин. 
ОЖСӨЖ, СӨЖ 
50+50  мин. 
Байланыс сағаты 3 
(3 
практикалық 
сабақ ) 
50 мин. 
ОЖСӨЖ, СӨЖ 
50+50  мин. 
Байланыс сағаты 4 
(4 
практикалық 
сабақ ) 
50 мин. 
ОЖСӨЖ, СӨЖ 
50+50  мин. 
Байланыс сағаты 5 
(5 
практикалық 
сабақ ) 
50 мин. 
ОЖСӨЖ, СӨЖ 
50+50  мин. 
   
  Кредит саны –  5 
  Өту орны:  №  4 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша 
 
Оқу жоспарынан көшірме: 
 
 
Курс  Семестр  Кредит 
саны 
Практикалык 
сабақтар 
ОЖСӨЖ  СӨЖ  Барлығы 
Бақылау  
түрі 

1,2 
5+5 
75+75 
75+75
 
75+75  225+225 
емтихан 
 
 
 
                                                                       

                                                                 2.3 Кіріспе 
Пəн бойынша мағлұмат: 
Ағылшын тілі, оқу пəні ретінде қазіргі заман талабына сай. Ол қоғамдық дамудың 
əлеуметтік-экономикалық,  ғылыми-техникалық  жəне  жалпы  мəдени  салаларында 
көрнекті орын алады. Біздің мемлекетіміздің халықаралық қатынастарының кеңеюі 
мен  сапалы  өзгерістері  ағылшын  тілінің  адамзаттың  практикалық  жəне  ақыл-ой 
дамуында қолданылу қажеттілігін арттыра түсуде. 
 
             Курс мақсаты:  
Ағылшын  тілін  оқыту  –  базалық  деңгейде  шетел  тілінде  қарым-қатынас  жасауды 
үйрету.  Осыған  байланысты  оқытудың  мазмұнына:  тілдік  жəне  сөйлеу  дағдылары 
мен  қарапайым  байланыс  қабілеттілігін  қалыптастыруды    қамтамасыз  ету 
ептіліктері,  ауызша  жəне  жазбаша  қарым-қатынастың  (сөйлеу,  тындау,  оқу,  жазу) 
күнделікті жағдайларында ағылшын тілін қолдана білуге даярлау кіреді. 
 
            Курс міндеті:  
Қажетті  сөйлеу  дағдыларының  негізінде  ауызша  сөйлеуге  үйрету.  Оқу  техникасын 
дамытуды, ағылшын мəтінін түсінуді жəне жазу дағдыларын дамытуды қамтамасыз 
ету. Сондай-ақ, ағылшын тілін I курс бағдарламасыныњ көлемінде меңгерту. 
 
Пререквизиттер: жоқ 
Постреквизиттер: Негізгі ағылшын тілі (Б 
2
 деңгейі),  
                                 Арнайы мақсаттар үшін ағылшын тілі (С
1, 
С
2
 деңгейлері). 
 
Оқыту əдістемесі:  
Курстың соңында студенттер:  
                                          Ауызша: 
 -  таныс  лексикалық  жəне  грамматикалық  материал  көлемінде  тікелей  қарым-
қатынаста  немесе  жазбаша          түрде  оқытушының  немесе  басқа  адамның 
айтқандарын түсінуге тиіс.  
 -  қатынастың  стандартты  жағдайларында:  оқу-тұрмыс,  тұрмыс-мəдени  сфераларда 
ауызша қарым-қатынас жасай алуға тиіс.  
- берілген мəтіндердің жалпы мазмұнын ауызша жеткізе білуге тиіс.  
- өтілген тақырып бойынша хабарлама жасап, көрген фильмдерді баяндап, оқылған 
немесе тыңдалған мəтіннің түсінгенін айта білуге тиіс. 
                                    
                                     Оқу: 
- əртүрлі жанрлардағы мəтіндерді оқып, түсінуге тиіс. 
- кітаппен, оқулықпен жұмыс істеп, аударма жасай білуге тиіс.  
-  барлық  грамматикалық  құрылымдары  мен  лексикасы  ауызша  түрде  меңгерілген 
белгісіз мəтінді дыбыстық жəне интонациялық тұрғыдан дұрыс, еркін оқи алуға тиіс.  
 

                                    Жазу: 
-  I  курстың  лексикалық  минимум  көлемінде  графикалық  жəне  орфографиялық 
тұрғыдан қатесіз жаза алуға, диктантта 5 қатеден артық жібермеуі тиіс. 
- қарапайым мəліметті ағылшын тілінде жазбаша бере алуға тиіс.  
-  ауызша  жəне  жазбаша  түрде  1800  дей  сөз  бен  фразеологиялық  бірліктерді 
меңгеруге тиіс.     
                                                       
 
 
 
2.4. Сабақ  мазмұны мен кестесі 
 
                                                                      I term 
Lesson 
Phonetics  Vocabu
lary 
Gramma

Reading 
Listeni
ng 
Speaking 
Writing 
Lesson 1  Sounds: 
[k], [g], 
[t], [d], 
[n], [s], 
[z], [Ө], 
[p], [b], 
[m], [i], 
[e] 
Phoneti
c terms. 
 
Individual 
reading of 
Pnonetic 
Exercises 
1-3 pp.16-
17 
Palatalizati
on. 
Word 
stress.  
Listenin
g to the 
Exercis
es from 
teachers 
reading. 
Answerin
g  
the 
teacher's 
questions. 
 
Phonetic  
Rules. 
Writing the 
words in 
transcription 
pp.16-17 
Lesson 2  Consonant
s: [l], [f], 
[v], [j]. 
Vowel 
sound [ə]. 
New 
words 
of the 
lesson. 
Pig, 
city, 
egg, 
ticket, 
kid. 
Article. 
 
Word-
order. 
Phonetic 
Rules.  
Assimilatio
n, Lateral 
plosion. 
Phrasal and 
logical 
stress. 
Workin
g with 
the new 
sounds. 
Making  
microdia- 
logues 
using 
the new 
words of 
the 
lesson. 
Penmanship: 
Ll, Ff, Ss, Nn, 
Mm. 
Phonetic Quiz.  
Lesson 3  Vowels:  
[i:], [a:], 
[u:], [u], 
[3:], [3u]. 
Types of 
syllable. 
Structur
e:  
This is 
a book, 
isn’t it?  
This 
isn’t a 
book, is 
Demonst-
rative 
pronouns: 
this 
(these), 
that 
(those). 
Plural of 
Reading 
Rules: the 
letters: e, o.  
Phonetic 
Notes. 
Plosion. 
Reduction. 
Phonetic 
Listenin
g to the 
recordi
ngs of 
«stress 
time» 
dialogu
es. 
Working 
in  
pairs. 
Asking 
and 
answering 
the 
different 
The letters: Oo, 
Cc, Ee, Dd, Pp, 
Bb, Rr, Tt, Vv. 
Phonetic 
Exercises: 3-4, 
6-7, 9 pp.34-35  

it? 
nouns. 
Types of 
questions. 
Exercises.   
types of 
questions. 
Lesson 4  Consosnat
s: [h], [  ],   
[   ] 
Vowel 
sounds: 
[ǽ], [u], 
[a]. 
Words 
of 
lesson 
4. 
Imperativ

sentences. 
Impersona

sentences. 
Reading 
Rules of 
letters a, i 
in I-II types 
of syllable. 
Listenin
g to the 
reading
s of 
your 
groupm
ates and 
find 
their 
mistake
s.  
Translatio
n  
Exercises 
12 
 p.47 
Making  
sentences. 
Penmanship: 
Aa, Ii, Kk, Xx, 
Zz,  
Ph.Ex.-s: 4-7 
p.45 
Lesson 5  Sounds: 
[w], [n], 
[r], [au]. 
Intonation 
of adress. 
Form 
words. 
Vocabu
lary 
Notes, 
p.,54 
Conver
sa-
tional 
Phrases
.  
to be in 
the 
Present 
Ind.Tense.  
Degrees 
of 
compariso
n of 
adjectives. 
Personal 
and 
possessive 
pronouns. 
Spelling 
Rules. 
Dialogue: 
“A Visit”. 
Reading of 
Ph.Exercise

concentrati
ng on the 
sentence 
stress, 
weak forms 
of 
pronouns 
and the low 
fall.  
Listenin
g to the 
recordi
ng of 
the 
dialogu
e «A 
Visit». 
Workin
g in the 
laborato
ry. 
Memorizi
ng 
the 
dialogue. 
Exercises 
8,  
15, pp.61-
62 
Penmanship: 
Uu, Yy, Qq. 
Exercises: 4 
p.59, 11-12 
p.61 
Control work.  
   
Lesson 6  Consonant
s: [t∫], 
[dz]. 
Dipthong 
[oi]. 
Intonation 
of 
parenthese
s and 
apposition
. Stress in 
compound 
adjectives. 
Vocabu
lary 
Notes 
of 
Lesson 
6. 
Topical 
Vocabu
lary. 
Conver
satio-
nal 
Phrases
To have in 
the 
Pr.Ind.Ten
sePossessi
ve Case of 
Nouns. 
Prepositio
ns of 
place. 
Numerals 
to 100. 
Indefinite 
pronouns: 
Text: Betty 
Smith.  
 
Reading 
Exercises 
with 
Linking [r].  
Reading 
Rules. 
Listenin
g to the 
tape 
and 
repeatin
g the 
sentenc
es after 
the 
dictor. 
Topic: 
About  
myself. 
Retelling 
the 
text.  
Discribing  
the 
pictures. 
Translatio

Ex.21 
p.79  
Letters: Hh, 
Gg, Jj, Ww.  
Lexico-
grammatical 
exercises.  
Transcribing 
and intoning 
the words.  
Test.  

.   
some, 
any, no. 
Lesson 7   Diphthong
s: [iə], 
[εə], [u 
iə].  
Fall-Rise. 
Intonation 
of 
address. 
Intonation 
of 
enumerati
on. 
Vocabu
lary 
Notes, 
p.84 
Topical 
Vocabu
lary 
(about 
professi
ons). 
Conver
satio-
nal 
Phrases
.  
Sentences 
with there 
is, there 
are. 
Numerals 
over 100. 
Prepositio
ns of time.  
Text 1. 
Doctor 
Sandford’s 
Family.  
Text 2. 
About 
Benny’s 
Cousins. 
Control 
reading of 
the texts. 
Listenin
g to the 
texts.  
Watchi
ng a 
video 
film 
“Family 
Album”
, USA”.  
Talking 
about 
family  
relationshi
ps  
Ex.25 
p.94 
Making 
up  
dialogues  
using  
Topical 
Vocabular
y. 
Topics:  
My 
family.  
My 
friend's  
family. 
Writing a short 
composition 
about the 
family of well-
known person.  
Ex-s: 27 (a,b0, 
19, 21-23 
pp.92-94  
Lesson 8  Combinati
on of 
vowels: 
[aiə], 
[auə]. 
Intonation 
of the 
word 
“please” 
and word  
 
сombina-
tion. 
Vocabu
lary 
Notes 
on the 
text.  
Classro
om 
Express
ions. 
Modal 
Verbs: 
can, may, 
must and 
their 
equivalent
s. 
Text: Our 
English 
Lesson. 
Phonetic 
Notes. 
Reading 
additional 
material to 
the Lesson 
((ABC, 
110). 
Listenin
g to the 
poem 
“The 
Arrow 
and the 
song” 
by 
H.W.Lo
ngfello
w. 
Staging a 
dialogue  
between a  
teacher 
and  
a student  
using  
classroom 
expression
s. 
Writing a short 
description of 
the classroom 
using the 
construction 
there is; there 
are.  
Ex.14 p.107 
Lesson 9  Sound 
[wə:]. 
Intonation 
of 
adverbials
.  
Intonation 
Vocabu
lary 
Notes, 
p.116 
Topical 
Vocabu
lary. 
Statement
s in 
Indirect 
Speech 
with the 
verb to 
say. 
Text: 
Doctor 
Sandford’s 
House. 
Phonetic 
Notes.  
Text: My 
Listenin
g to the 
fellow-
students 
reading 
the 
Exercis
Discussin
g  
the topic:  
«The flat 
and  
live in».  
Describin
Creative work.  
«My House» 
(My flat). 
Control work. 
 

of 
complex 
sentences. 
Home 
(ABC).  
es of 
Lesson 
9.  
g  
pictures. 
Lesson 
10 
Intonation 
of 
exclamati
ons. 
Phonetic 
Notes. 
New 
Words 
on the 
theme: 
Literatu
re.  
:Books 
in our 
life”. 
The 
Present 
Indefinite 
Tense.  
General 
Questions 
in Indirect 
Speech.  
Prepositio
ns of time.  
Text 1 
“Books and 
libraries”, 
p.199 
(ABC).  
Text 2 
“Charles 
Dickens”, 
p.218 
(ABC). 
Listenin
g to the 
pronunc
iation 
of some 
proper 
names 
and 
tittles 
of 
books 
and 
practisi
ng 
them. 
Talking 
about 
the role of  
books in 
our  
life.  
Topics: At  
the 
library, 
My 
favourite 
writer. 
The biography 
of one Kazakh 
or English 
writer.  
Dictation: 
«Their favoirite 
Poet». 
Lexical 
Exercises. 
Lesson 
11 
Intonation 
of 
complex 
sentences. 
Theme: 
Geogra
phy. 
Vocabu
lary 
Notes, 
p.141 
Topical 
Vocabu
lary. 
Degrees 
of 
compariso
n of 
adverbs. 
The Use 
of definite 
barticle 
with 
geographi
cal 
Names.  
Dialogue, 
p.140 
Phonetic 
Notes. 
Notes, 
pp.143-144 
Listenin
g to the 
Names 
of 
countrie
s and 
practisi
ng their 
reading
s. 
Memory  
Work.  
«Roadway
s»  
by 
J.Masefiel
d. 
Topic: 
Great  
Britain.  
Lexico-
grammatical 
Exercises. 
Creative work. 
«Kazakhstan»T
est work.   
Lesson 
12 
Intonation 
of 
Parenthes
es. 
Vocabu
lary 
Notes, 
p.160 
Topical 
Vocabu
lary 
About 
Meals. 
The 
Present 
Continuou
s Tense. 
Special 
Questions 
in Indirect 
Speech. 
Text 1 
Meals. 
Text 2 In 
the 
Canteen. 
Spelling 
Rules. 
Repeat 
the 
sentenc
es after 
the 
recordi
ngs. 
Talking 
about 
eating 
habits.  
Retelling 
the 
texts 
using  
slides for  
illustratio
n. 
Write your 
favourite 
recipe.  
Composition: 
Kazakh 
National 
Meals.  
Lexico-
grammatical 
Exercises. 

                                                                       
   
                                                                        II term 
 
       
     
Theme 
Vocabular

Grammar 
Reading 
Listening 
Speaking 
Writing 
 
 
Our 
universit

 
Vocabulary 
Notes.  
Topical 
Vocabulary
, pp.200-
202 
The Present 
Perfect Tense. 
 
The Past 
Indefinite 
Tense.  
 
Text 1 “Our 
University”. 
Text 2 
“St.Petrsbur
g University. 
(ABC) 
 
Listening to 
the texts, 
pp.255; 258 
(ABC) 
Discuss why 
 you have  
chosen this  
profession.  
Topic: 
candidates 
seeking 
admission to 
the University. 
Ex-s: 20 
p.208, 27 
p.210 
Grammatical 
Ex-s: 11; 112; 
115; 119; 
p.495 
Composition: 
My 
University. 
 
 
Educati
on 
 
 
Vocabulary 
of 
Education 
The Past 
Continuous 
Tense. 
Statements in 
Indirect 
Speech. 
 
Text: 
Schooldays 
of a rock 
star. 
Listening to 
a woman 
talking about 
her 
experience
…. 
Talking about 
schooldays & 
favourite 
subjects at 
school. 
Composition: 
The 80
th
 
Anniversary 
of our 
University. 
 
Seasons 
and 
weather 
Vocabulary 
Notes, 
p.220 
Topical 
Vocabulary

 
The Future 
Indefinite 
Tense. 
The Future 
Continuous 
Tense. 
Text 1 
“Seasons 
and weather. 
  
Listening to 
the dialogue: 
“Weather 
Talk”. 
Speaking  
about weather. 
Describe the 
weather in  
your place. 
Ex-s: 15, 
p.226 
23 (a,b), 228. 
Ex-s: 120-130 
pp.497-502 
Control work. 
Seasons 
and 
weather 
Conversati
onal 
Phrases. 
Adverbial 
Clauses of 
Time and 
Condition. 
Text 2 “The 
Climate of 
England”(A
BC) 
Listening to 
the text. 
Talking about 
the climate of 
our country 
(region). 
Vocabulary 
 and Speech 
Exercises. 
 
Leasure 
time 
 
Vocabulary 
Notes, 
p.237 
 
Sequences of 
Tenses. The 
future in the 
past. The Past 
Perfect Tense. 
Text 1 
“Under the 
High Trees” 
Text 2 “At 
the Seaside”. 
Listening to 
the texts. 
Working in 
the 
laboratory. 
Asking and  
answering  
questions on 
the 
text.Retelling 
the 
text.Topic: 
Rest. 
Translation 
Exercises. 
Ex.27 p.243  
 
Composition. 

 
 
Travelli
ng. 
 
Vocabulary 
notes, 
p.253 
Topical 
Vocabulary

The Passive 
Voice.  
Grammar 
Exercises  
142-149,  
pp.507-508 
 
Text 1 “A 
Visit to 
Moscow”. 
Text 2 
Conversatio
n. 
 
Listening to 
the tape 
(Inside Out”. 
Pre-
intermediate. 
p,11 
Dialogues on 
given 
situations. 
Speaking about  
some place of 
interest in your 
place. 
Writing a 
description of  
place you 
visited. Lex-
gr. Ex-s: 11, 
p.258; ex.14, 
p.261; ex.19, 
p.263 
 
Countri
es and 
cities. 
Geographic
al location. 
City 
landmarks.  
Revision 
Exercises on 
tenses & voice. 
 
Text: 
Holiday 
Competition. 
Listening to 
people 
talking about 
their home 
town. 
Talking about 
the best city 
you have ever 
visited. 
Writing a 
letter giving a 
positive 
description of 
a city. 
Shoppin
g 
Vocabulary 
Notes, 
p.271 
Topical 
Vocabulary 
The Complex 
Object.  
Grammar 
Exercises  
Text: “Carrie 
goes to a 
department 
store”. 
Listening to 
the recording  
(Inside  
Out, p.39). 
Describe the 
pictures, p.281 
Talking about 
buying things. 
Exercises: 10, 
p.276; ex.12, 
14 (a,b) 
p.277. 
18, 19 p.279. 
 
 
Shoppin
g 
Expression
s to use in 
shops. 
Collocation
s to do with 
presents. 
Verbs with two 
objects. Present 
& past simple 
with adverbs of 
frequency.  
Texts: 
“What 
people really 
want for 
their 
birthday”. 
“How much 
is she 
wearing?” 
Listening to 

conversation 
between a 
woman 
buying a 
mobile 
phone & a 
shop-girl. 
Talking about 
attitudes to 
shopping. 
Speaking about  
clothes and 
accessories. 
 
Writing about 
a present you 
have bought 
for somebody. 
 
Theatre. 
Films 
and 
music. 
Vocabulary 
Notes, 
p.288. 
Topical 
Vocabulary 
Some Verbs 
and Word 
Combinations 
Followed by a 
Gerund. 
Text: “Jean’s 
first visit to 
the theatre”.  
“A telephone 
conversation
”. 
Listening to 
the  
recording  of 
the text 
“Theatres in 
London”. 
Talking about 
the role of the 
theatre  in our 
life. Dialogue: 
“At the 
theatre”. 
Writing about 
your last visit 
to the theatre. 
Translation 
Exercises. 
  
People’s 
Appeara
nce 
Vocabulary 
Notes, 
p.307. 
Topical 
Vocabulary 
The Present 
Perfect 
Continuous 
Tense. 
Texts: 
1.“Home” 
after 
W.S.Maugha

2. Dialogue. 
Listening to 
the  
recordings  
of the text 
and the 
dialogue. 
Retelling the 
text. Describe 
your friend’s  
appearance.                                                                                                                                  
Writing a 
short 
description of 
a person’’s  
character.           
 
Health 
and 
Words, 
expressions 

Revision 
Exercises on 
tenses & voice. 
Reading the 
text: 
“Golfing 
Listening to 
an interview 
with a fan of 
Talking about 
fitness and 
attitudes to 
Writing about 
your 
experiences of 

Sport. 
collocation
s to do with 
sport. 
genius”. 
Fitness test. 
Tiger 
Woods. 
sport. 
sport at 
school. 
 
Environ
ment 
 
Vocabulary 
of Ecology.  
Dynamic and 
stative 
meanings. 
Passives. 
Reading 
about 
ecological 
problems in 
our country. 
Listening to 
people 
talking about 
why they are 
protesting. 
Talking about 
how green you 
are. 
Writing a 
report: “Air 
pollution”. 
“Water 
pollution”. 
Holidays 
and 
tradition

Vocabulary 
Notes, 
p.296 
(ABC) 
 
Grammar 
Revision. 
Text 1. 
“New Year’s 
Eve”.  
2. 
“Dialogue” 
p.295. 
(ABC) 
Listening  
about 
Holidays in 
Kazakhstan 
from CD. 
Talking about 
National 
Holidays  
(An 
Independant  
Day, Victory 
Day). 
Public 
Holidays in 
Great Bretain. 
Traditional 
Holidays in 
Kazakhstan. 
 
 
 
 
3.Пəн бойынша тапсырмаларды орындау жəне тапсыру кестесі 
 
№ 
Жұмыс 
түрі 
Тапсырманың 
мақсаты мен 
мазмұны 
 
Ұсынылаты
н əдебиеттер 
Орындау 
мерзімі 
жəне 
тапсыру 
уақыты 
(аптасы) 
Балл 
Бақылау 
түрі 
1  Реферат   
Тақырып 
бойынша 
негізгі 
баяндама 
Сабақ 
тақырыбына 
байланысты  
3 апта 
5%  (үй 
тапсырмасы 
түрінде 
беріледі) 
Реферат 
жəне 
баяндама 
2  Арнайы 
мəтіндер 
Оқыған  
мəтіннің 
мазмұнын 
түсіну    
“Ағылшын 
тілі” 
Матюшкина-
Герке,   
Inside Out.  
4 апта 
5%  (үй 
тапсырмасы 
түрінде 
беріледі) 
Мəтінді 
оқып, 
аудару. 
3  ОЖСӨЖ 
тапсырмал
арын 
орындау  
(барлығы 
12 
Талдау жəне 
танымдық 
қабілеттерін 
арттыру 
Сабақ 
тақырыбына 
байланысты 
ОЖСӨЖ 
кестесі 
бойынша 
берілген 
уақыт 
шеңберінде 
Тақырып 
бойынша 
1 – 4% 
дейін 
(аралық 
бақылау 
Тапсырмал
ардың 
орындалу
ы, 
сұрақтарға 
жауап 

тапсырма) 
 
түрі 
ретінде) 
беру 
қабілетін 
тексеру 
4  Жазба 
жұмыс 
түрінде 
аралық 
бақылау 
Ойлау 
қабілетін 
тексеру 
Бірінші 
жұмыс  1 – 4 
тақырыптарғ
а 
байланысты 
Екінші 
жұмыс 5 – 11 
тақырыптарғ
а 
байланысты 
№ 7 сабақ 
№15 сабақ 
Тапсырмала
р саны 
бойынша 
əрбір 
жұмыс 8% 
бағаланады 
 
 
Жазба 
жұмысын 
тексеру 
5  Диалог 
Ағылшын 
тілінде ауызша 
қарым – 
қатынасты 
жүзеге асыру  
Қосымша 
əдебиеттер 
Əр апта 
4,5% 
Сөйлеу, 
тыңдап 
түсіну 
6  Емтихан 
Білімді кешенді 
тексеру  
 
 
20% 
Тест 
 
4. Пəннің оқу-əдістемелік қамтылу картасы. 
 
Шетел тілін оқытудың теориясы мен практикасы  
                          Тьютор: Шамғонова Раиса Ғарифоллақызы  
Базалық ағылшын тілі пəні 
Кредит саны - 5    
  
 
№ 
 
Əдебиет атауы 
 
Барлығы 
 
Ескерту 
 
кітапханада 
 
кафедрада 
 
Студенттердің 
қамтылу 
пайызы (%) 
Электронды 
түрі 
 1  Ағылшын тілінің 
практикалық 
курсы – Аракин 
В.Д. Москва, 2000  
50 

100 % 
 
 
2  Ағылшын тілі – 
Т.И.Матюшкина-
30 
15 
80 % 
 
 

Герке  
1 курс, Москва, 
1998  
3  Inside Out.Pre-
Intermediate – Sue 
Kay and Philip 
Kerr. Student’s 
book – 
Macmillan/Oxford, 
2002 

20 
50 % 
 
 
4  Inside Out. Pre-
Intermediate – Sue 
Kay and Philip 
Kerr). Workbook – 
Macmillan/Oxford 
– 2002. 

10 
35 % 
 
 
5  Inside Out. 
Intermediate. 
Student’s Book. 
Sue Kay and 
Vaughan Jones. 

20 
50 % 
 
 
6  Inside Out. 
Intermediate.  
Workbook. Philip 
Kerr. 

10 
35 % 
 
 
 
7

 
Cutting Edge. 
Elementary. 
Student’s Book. – 
Sarah 
Cunningham, Peter 
Moor, Frances 
Eales.  
 

 

 
15 % 
 

 
8

Cutting Edge. Pre-
Intermediate. 
Workbook. – Peter 
Moor.  


15 % 
 
 
9

Cutting Edge. 
Intermediate. 
Workbook. – Jane 
Comyns Carr, 
Frances Eales. 


15 % 
 
 

1

Грамматика 
(жаттығулар 
жинағы) – 
Ю.Б.Голицынски
й, Санкт-
Петербург 
«Каро», 1998 

10 
20 % 
 
 
 
5.Пəн бойынша дəрістердің жиынтығы. 
 
    Бағдарламада қарастырылмаған. 
 
6-7.Практикалық сабақтар жоспары. 
        Пəнді оқыту үшін методикалық нұсқаулар. 
 
I term 
№ 
Theme 
The Content of the Lesson 
Week 
Literatu
re 

Article. 
 
Word-order. 
Individual reading of Pnonetic 
Exercises 1-3 pp.16-17 
Palatalization. 
Word stress.  

       1-
2,5-6,9 

Demonst-rative 
pronouns: this (these), 
that (those). Plural of 
nouns. Types of 
questions. 
Phonetic Rules.  
Assimilation, Lateral plosion. 
Phrasal and logical stress. 

1-2,5-6,9 

Imperative sentences. 
Impersonal sentences. 
Reading Rules: the letters: e, o.  
Phonetic Notes. Plosion. 
Reduction. Phonetic Exercises.   
         3 
1-2,5-6,9 

to be in the Present 
Ind.Tense.  
Degrees of comparison 
of adjectives. 
Personal and possessive 
pronouns. Spelling 
Rules. 
Reading Rules of letters a, i in I-
II types of syllable. 
         4 
1-2,5-6,9 

To have in the 
Pr.Ind.TensePossessive 
Case of Nouns. 
Prepositions of place. 
Numerals to 100. 
Indefinite pronouns: 
Dialogue: “A Visit”. Reading of 
Ph.Exercises concentrating on 
the sentence stress, weak forms 
of pronouns and the low fall.  
          5 
1-2,5-6,9 

some, any, no. 

Sentences with there is, 
there are. Numerals 
over 100. 
Prepositions of time.  
Text: Betty Smith.  
 
Reading Exercises with Linking 
[r].  
Reading Rules. 
            6  1-2,5-6,9 
7  
Modal Verbs: can, may, 
must and their 
equivalents. 
Text 1. Doctor Sandford’s 
Family.  
Text 2. About Benny’s Cousins. 
Control reading of the texts. 

1-2,5-6,9 

Statements in Indirect 
Speech with the verb to 
say. 
Text: Our English Lesson. 
Phonetic Notes. Reading 
additional material to the Lesson 
((ABC, 110). 
             8  1-2,5-6,9 

The Present Indefinite 
Tense.  
General Questions in 
Indirect Speech.  
Prepositions of time.  
Text: Doctor Sandford’s House. 
Phonetic Notes.  
Text: My Home (ABC).  
             9  1-2,5-6,9 
10 
Degrees of comparison 
of adverbs. The Use of 
definite barticle with 
geographical Names.  
Text 1 “Books and libraries”, 
p.199 (ABC).  
Text 2 “Charles Dickens”, p.218 
(ABC). 
           10  1-2,5-6,9 
11 
The Present Continuous 
Tense. 
Special Questions in 
Indirect Speech. 
Dialogue, p.140 
Phonetic Notes. Notes, pp.143-
144 
         11-
12 
1-2,5-6,9 
12 
 
Text 1 Meals. 
Text 2 In the Canteen. 
Spelling Rules. 
         13-
15 
1-2,5-6,9 
 
 
II term 
 
 
13 
The Present Perfect 
Tense. 
Text 1 “A Student’s Day”.  
Text 2  
Dialogue, p.181 
        1-2  1-2,5-6,9 
14 
The Past Indefinite 
Tense.  
The Past Continuous 
Tense.  
Text 1 “Our University”. 
Text 2 “St.Petrsburg University.  
         3-4  1-2,5-6,9 

Statements in Indirect 
Speech. 
15 
The Future Indefinite 
Tense. 
The Future Continuous 
Tense.  
Adverbial Clauses of 
Time and Condition. 
Text 1 “Seasons and weather. 
Text 2 “Weather Talk”. 
         5-6  1-2,5-6,9 
16 
Sequences of Tenses. 
The future in the past. 
The Past Perfect Tense. 
Text 1 “Under the High Trees” 
Text 2 “At the Seaside”. 
         7-8  1-2,5-6,9 
17 
The Passive Voice. 
Text 1 “A Visit to Moscow”. 
Text 2 “Conversation. 
Additional Material (from  a 
Book for Aural Work, pp.102-
103).  
         9-
10 
1-2,5-6,9 
18 
The Complex Object. 
Text 1 “Carrie goes to a 
department store. 
Text 2 “Shopping”. 
         11-
12 
1-2,5-6,9 
19 
Conditional sentences. 
Grammar Exercises 
from Golicinsky. 
Text: Sport. 
Dialogue, p.260 (ABC). 
Additional Material, p.263 
         13-
14 
1-2,5-6,9 
20 
Grammar Revision. 
Text 1 “New Year’s Eve”. Text 
2 “Dialogue” p.295 
Additional Material (Inside Out. 
Intermediate, p.58 p.39).  
           15  1-2,5-6,9 
 
а) Практикалық сабақтар үшін методикалық нұсқаулар 
 
   The type of the lesson: Practical class (contact hour). 
   Theme: My University. 
The aim: 
 1) To increase skills in speech, using key-words and phrases of the theme. 
2) To develop students abilities in describing their own university and in expressing 
their ideas and opinions. 
3) To revise the last grammar material and improve their abilities in usage of the 
Indirect Speech in their speech. 
4) To learn the students to use the Vocabulary of the Lesson correctly in   everyday 
speech. 
 
           Visual Aids:  

 
cards  with  key-words  and  phrases;  pictures  representing  university  and 
classrooms; 
 
grammar table. 
The type of the lesson: Practical class (contact hour). 
 
           The procedure of the Lesson:  
 
I. 
Organization moment. 
II. 
Warm-up. 
III. 
Phonetic Drill. 
IV. 
Checking the home task. 
V. 
Making up the dialogue. 
VI. 
Revision of Grammar. 
VII. 
Home task. 
VIII. 
Conclusion. 
 
I. 
Good  morning,  everybody!  Today  we’ll  continue  the  theme 
“University”.  Your  home              task  was to  find  pictures  representing  our  university  and 
classrooms, to learn the Vocabulary words and be ready to describe your university. There 
were given also some Exercises. 
II. 
T:  First, we’ll begin our lesson with warm-up: 
Your  task  is  to  make  as  many  words  as  possible  using  the  letters  from  the  word 
“Whitewash”. 
S:   tie, ash, tea, eat, sweet, sea, hat, wash, etc. 
III. 
T:   Now, let’s Revise Reading Rules of digraphs before the letter r. 
S1:  ai + r  }   give the sound [έə]. E.g. air, chair, their 
Ei + r  } 
 
S2:  ea + r gives the sounds { [έə] 
{ [έə] e.g. near, dear, bear. 
Note: learn, earth. 
S3:  oa + r gives the sound [o:] e.g. beer, deer. 
E r + r gives the sound [iə] e.g. board. 
 
S4:  oo + r gives  the sound [uə] e.g. poor. Note: door, floor. 
ou + r gives the sound [auə] e.g. our, floor. 
 
IV. 
T: The theme of our lesson is “Our university”. So, it was your home task to 
find  pictures  representing  university,  libraries  or  classrooms.  I  hope  you’ve  found 
interesting and beautiful pictures. Let’s start describing. 
a)    S1, 2 … (describe the pictures and answer the questions). 
  b)    1. Where is your university situated? 

2. What faculties have you got in our university? 
3. What kind of classrooms have you got in your faculty? 
4. Have you got all modern facilities in the language laboratories? 
5. Have you got a gymnasium in our university? /swimming pool/ 
     Is it comfortable? 
 c) Checking Exercises 4, p.180 
 
V. T:  Now I want to check the key-words and phrases of the Lesson. Tasks of the 
Exercises: 3, p. 180 (translate the words into English). 
a)  First,  you  must  find  Kazakh  equivalents  of  these  English  words:  (primary 
school, degree, to specialize in, part-time student, graduate, etc.). 
b)  Yesterday  you  read  a  dialogue  about  the  life of  a  foreign  students.  Now you 
should construct your own dialogue according to the model… You may also use the 
following scheme  
 
 
 
VI. T:   Now, let’s do some Revision Grammar Exercises. 
1) 
Exercise 8, p.439 (the tenses).` 
2) 
Exercise 9, p. 440 (task: fill in the missing verb). 
3) 
Exericse 10 , p.440 (to change sentences into indirect speech). 
 
VII.   Your home work is translation exercise 11, p.441 
VIII. Thank you for this lesson. I am satisfied with your work. 
Now, the lesson is over. Good-bye! 
Our university 
subjects 
faculties 
rooms 
Student’s free 
time 
history 
english 
Practical 
classes 
Foreign 
languages 
Internation
al relations 
phisics 
library 
classrooms 
gymnasium 
clubs 
Sports  
museums 
Lecture halls 

 
The Theme: The difference between the Past Indefinite and the Present Perfect.  
 
The aim: To explain the differences between these two tences. To learn the students to use 
them correctly in their speech. To do Grammar Exercises to fasten the material. 
 
Visual Aids: Grammar tables, cards; Additional literature:  
1. 
A Course of English by Matushkina-Gerke  
2. 
Practical Grammar in Patterns  
3. 
Grammar Exercise by Golicinsky  
 
 
 
 
The plan of the Lesson: 
 
I. 
Organizing moment.  
 
II. 
Checking  the  home  work  (Exercises  7-8,  pp.226-227)  ABC.  Exercise  7,  p.226 
(Matuskina-Gerke; “A Course of English”).  
 
Task: Put the verbs into the Past Indefinite Tense.  
 
Exercises 8 p.227  
Task: Use Present Perfect and Past Indefinite instead of Present Indefinite and put them 
into a natural context to justify the use of the tenses.  
1. 
Peter has taken his wife to the theatre this week.  
Peter took his wife to the theatre yesterday.  
2. 
has gone this summer; went last summer.  
3. 
has already helped; helped yesterday. 
4. 
has told today; told before yesterday. 
5. 
has met this morning; met last week.  
6. 
has borrowed this week; borrowed last month. 
7. 
has given lately; gave yeterday.  
8. 
has newer delivered; delivered 2 days ago.  
9. 
has just read; read last time. 
10.  has seldom tried; tried last year.  
 
III. 
Explanation of the grammar material.  
1. 
To compare the use of Pr.Perfect and Past Ind.  
The Pr.Perfect is used when the act is finished, but its result is in the present.  
e.g. I have bought a new hat today.  

The Past Ind. Means an act which refers to the past.  
e.g. I bought a new hat yeterday.  
2. 
Pr.Perfect is used with such adverbs as: never, ever, lately, of late, already, yet, just, 
seldom, etc.  
e.g. I have never met him.  
Past Indefinite uses such adverbial modifiers of time: last week, 5 years ago, in 1957, from 
… to, yesterday, the day before yesterday, etc.  
 
3.Present Perfect is often used in questions beginning with how long and Past with when.  
e.g. How long have you been in London?  
When did you do your home task?  
 
IV. 
Gr.Exercises from Practical Grammar in Patterns.  
Exercises 125-135, pp.65-69 (orally) 
 
V. 
To work with cards: 
Task: Supply the correct tense: Present Perfevt or Past Ind.  
 
 
Card № 1. 
Put the correct tense: Present Perfect or Past Indefinite. 
1. 
We (to travel) around Europe last year.  
2. 
My father knows so much because he (to travel) a lot.  
3. 
I (to see) Pete today.  
4. 
She (to see) this film last Sunday.  
5. 
Alex (to meet) his friend two hours ago.  
6. 
I just (to meet) our teacher.  
 
Card № 2. 
1. 
The children already (to decide) what to do with the books.  
2. 
Yesterday they (to decide) to help their grandmother.  
3. 
The rain (to stop) and the sun is shining again.  
4. 
The rain (to stop) half an hour ago.  
5. 
Mary (to buy) a new hat.  
6. 
I (to buy) a pair of gloves yesterday.  
 
Card № 3. 
1. 
I already (to do) my homework.  
2. 
I (to do) my homework yesterday.  
3. 
He just (to come) home.  
4. 
He (to come) home a minute ago.  
5. 
I never (to be) to Washington.  

6. 
You ever (to be) to New York?  
Card № 4. 
1. 
You (to see) Mary today?  
2. 
When you (to see) Mary? I (to see) her last week.  
3. 
He is not at school today, he (to fall) ill.  
4. 
When he (to fall) ill? – He (to fall) ill yesterday.  
5. 
Look at this bird-house. Mike (to make) it himself.  
6. 
He (to make) is last Sunday.  
 
Card № 5. 
Supply the correct tense: Present Perfect or Past Indefinite. 
1. 
He just (to finish) his work.  
2. 
It (to be) very cold yestreday.  
3. 
When you (to meet) him?  
4. 
I (not to see) him since 1987. 
5. 
The new school (to begin) working last year.  
6. 
I (not to see) my cousin since last year.  
 
Card № 6. 
 
 Supply the correct tense: Present Perfect or Past Indefinite. 
1. 
He (to be) in the USA 5 years ago. 
2. 
You (to be) in the Caucasus last year?  
3. 
He (not to come) back yet.  
4. 
I (not to see) him for ages.  
5. 
Last night I (to feel) tired and (to go) to bed early.  
6. 
You ever (to spend) your holidays in the Crimea?  
 
Card № 7. 
Use the necessary tense: The Present Perfect or the Past Indefinite  
1. 
I (not to read) the newspaper today. 
2. 
We (to go) to the country yesterday.  
3. 
The lecture (not to begin) yet.  
4. 
She just (to go) out.  
5. 
She (to leave) the room a moment ago.  
6. 
When it all (to happen)?  
 
 
Card № 8. 
Put the correct tense: Present Perfect or Past Indefinite.  
1. 
When you (to open) the window? – I (to open) it 10 minutes ago.  
2. 
He (to visit) that place last year. 

3. 
I never (to visit) that place.  
4. 
I just (to get) a letter from Tom.  
5. 
You ever (to spend) your holidays in the Crimea?  
 
Card № 9. 
Use  Present  Perfect,  Present  Continuous,  Present  Indefinite,  or  Past  Indefinite  where 
necessary: 
1. 
I (not to meet) Peter since Monday. 
2. 
Nina just (to finish) her work. 
3. 
What you (to read) now? – I (to read) “Jane Eyre”. 
4. 
You  (to see) Jack today?  
5. 
You (to write) your composition yet? 
6. 
And when you (to write) your composition? – I (finish) it 2 days ago.  
Card № 10. 
Use the correct tense: Present Perfect or Past Indefinite. 
1. 
They (to go) to the theatre last week.  
2. 
They (to be) to the Bolshoi Theatre twice this week.  
3. 
When your friend (to return) from the South? 
4. 
I (to see) this film this week.  
5. 
He (to come) here 5 days ago.  
6. 
My brother just (to come) home.  
VI. 
Modal  Verbs  and  their  equivalents  in  the  Past  Indefinite  Tense.  Gr.Exercise  VIII, 
p.198  
VII. 
Home task: 1) Exercises 113, p.494 (Arakin)  
                                                   14, p.229 (Mat.-Gerke) 
1) 
to study the grammar rule.  
 
 
 
Theme: My Home. 
The aim: 1) To increase skills in speech, using key-words and phrases of the theme.  
                2) To develop students abilities in describing their own houses and in expressing 
                    their ideas and opinions.  
                3) To revise the last grammar material and improve their abilities in usage of the    
                                 Indirect Speech in their speech.  
                       4)  To  learn  the  students  to  use  the  Vocabulary  of  the  Lesson  correctly  in   
everyday speech. 
 
Visual Aids: Cards with key-words and phrases; pictures representing house and rooms; 
                     grammar table. 
The type of the lesson: Practical class (contact hour). 
 

The procedure of the Lesson:  
IX. 
Organization moment.  
X. 
Warm-up.  
XI. 
Phonetic Drill.  
XII. 
Checking the home task.  
XIII. 
Working with the text. 
XIV. 
Revision of Grammar.  
XV. 
Home task.  
XVI. 
Conclusion.  
                                                                                                                                        
V. 
Good  morning,  everybody!  Today  we’ll  continue  the  theme  “My 
House”. Your home task was to find pictures representing houses and rooms, to learn the 
Vocabulary words and be ready to describe your own houses or flats. There were given 
also some Exercises.  
VI. 
T:  First, we’ll begin our lesson with warm-up:  
     Your  task  is  to  make  as  many  words  as  possible  using  the  letters  from  the  word 
“Whitewash”.     
                             S:   tie, ash, tea, eat, sweet, sea, hat, wash, etc.  
VII. 
T:   Now, let’s Revise Reading Rules of digraphs before the letter r. 
S1:  ai + r  }   give the sound [έə]. E.g. air, chair, their   
       Ei + r  } 
S2:  ea + r gives the sounds { [έə] 
                                            { [έə] e.g. near, dear, bear.  
                                                       Note: learn, earth.  
S3:  oa + r gives the sound [o:] e.g. beer, deer. 
        er + r gives the sound [iə] e.g. board.  
 
S4:  oo + r gives the sound [uə] e.g. poor. Note: door, floor.  
       ou + r gives the sound [auə] e.g. our, floor. 
 
VIII. 
T: The theme of our lesson is “My House”. So, it was your home task to 
find pictures representing houses or rooms. I hope you’ve found interesting and beautiful 
pictures. Let’s start describing.  
   a)    S1, 2 … (describe the pictures and answer the questions).  
 
                 b)    1. What furniture have you got in your living-room?  
    2. How many rooms are there your flat?  
    3. Have you got all modern conveniences in your house?     
                            4. Which room in your house is the largest? And which of them is the 
most                    
                                 comfortable?  
        5. Is there a black-and-white or a colour TV set at your home? 
           What model is it? Where is it? 

           (Questions of Exercise VII (b), pp.119-120). 
        c) Checking Exercises X-XI, p.121  
           Tasks of the Exercises: X, p.121 (to put questions to the sentences).      
                                            XI, p.121 (to fill in the missing words). 
                                 
V. T:  Now I want to check the key-words and phrases of the Lesson.  
a)  First,  you  must  find  English  equivalents  of  these  Kazakh  words:  (ыњѓайлы,  
жақсы-жоспарланѓан, кµк шалѓын; 1-ші қабат; жоѓарыда; жиhаз; сəнді).  
          b)  Give definitions to the following: 
1. 
A room people have meals in …  .          S1:  a dining-room  
2. 
A room where people spend time after dinner or supper (where guests 
are received) …  
                                                                     S2:  a sitting room or living-room . 
3. 
A room where food is kept …  .             S3:  a pantry.  
4. 
A room where children sleep, play and have meals.            
                                                                     S4:  a nursery.  
 
5. 
A room where a person studies, reads and writes, etc.  
                                                                    S5:  a study.  
6. 
A piece of furniture to keep things in … .                               
                                                                    S6:   a cupboard. (a sideboard.) 
7. 
An electric equipment to keep food cool in hot weather.          
                                                                    S7:  a fridge.  
8. 
A thing to cook meals on …  .                                                  
                                                                    S8:  a gas-stove. 
 
c) Translate from Kazakh into English:  
1. 
Біздің пəтер екінші қабатта орналасқан.  
2. 
Үйде  қонақ  бөлмесі,  жұмыс  бөлмесі,  жатын  бөлме,  жуынатын  бөлме  жəне 
кішкене дəліз бар.  
3. 
Пəтерде барлық жағдай жасалған: ыстық жəне салқын су, орталық жылу, газ, 
электр қуаты жəне телефон.     
4. 
Менің  ата-анамның  бөлмесінде  екі  керует,  кресло,  екі  отырғыш  жəне 
кішкене үстел бар.  
5. 
Маған сіздіњ үйдің жиhазы ұнайды. Ол өте жаңа жəне қазіргі үлгіде. 
6. 
Біздіњ  үй  қолайлы,  жақсы  жоспарланған  жəне  қаланың  орталығына 
орналасқан.  
 
VI. T:   Now, let’s do some Revision Grammar Exercises.  
4) 
Exercise XV, p.122 (the possessive case of noun). 
5) 
Exercise XVII, p.122 (task: fill in the missing modal verb).  
6) 
Exericse XXI (a), p.124 (to change sentences into indirect speech).  

 
                      VII.   Your home work is translation exercise XX, p.123 
                      VIII.  Thank you for this lesson. I am satisfied with your work.   
         Now, the lesson is over. Good-bye. 
 
                                                       Негізгі курс бойынша № 12 сабақтың құрылысы.  
 
 
I. 
a) Theme: Meals.  
                b)  Grammar theme: The Present Continuous Tense.  
II. 
The  aim:    “Meals”  тақырыбындағы  сөздерді  қатыстырып  сөйлемдер 
құрап,  сұрақтарға  жауап  беру  арқылы  жаңа  грамматикалық  материалды  бекіту. 
Студенттерге нақ осы шақ пен ауыспалы осы шақтың айырмашылығын түсіндіру.  
III. 
Meal,  breakfast,  dinner,  supper,  to  have  a  meal,  to  be  thirsty,  to  be  hungry, 
tasty, dessert, food, vegetables, fruit, to cook, to fry, to boil, to dine, to drink.   
IV. 
1. Present Continuous қалай жасалады?  
2. Present Continuous шағында қолданылатын уақыт көрсеткіштері қандай? 
3. Present Continuous шаѓы қандай іс-əрекетті білдіреді?  
V. 
Grammar table of the Present Continuous Tense. 
   
a) 
I - am                          playing football. 
He – is                        speaking English. 
She – is                       writing a letter.       
It – is  
 
Are we                     working in the garden? 
Are you                   standing at the window? 
Are they                  reading exercises? 
VI. 
Exercise XI (a, b, c) pp.165-166 (Answer the questions).  
VII. 
1. В.Д.Аракин Ағылшын тілінің практикалық курсы. - Москва: “Владос”, 
1990. 
                          Т.И.Матюшкина-Герке. Ағылшын тілі. - Москва, 1998. 
 
 Практикалық сабақ №1 
 Сабақтың мазмұны:             Понятие о транскрипции. Звуки и буквы английского  
алфавита. 
                                                   Знаки  фонетической  транскрипции  (гласные    и 
согласные). 
Цели и задачи: Формирование произносительных навыков. 
                                Постановка и отработка английских специфических звуков. 
                                 Коррекция рецептивных фонетических навыков. 

Конспект  занятия:  В  английском  языке  26  букв  –  20  согл.  и  6  гласных,  которые 
дают 48 звуков-24 гласных и 24 согласных звука. 
Среди гласных различают 12 монофтонгов, 8 дифтонгов и 4 производных гласных. 
12 monophthongs: (единичные гласные). 
 
Среди гласных имеются долгие и краткие звуки. Долгота обозначается двоеточием: 
и имеет смыслоразличительный характер. 
 
например: Sheep- 
- овца.                         Pete-              -Петя. 
                  Ship- 
- корабль.                   Pit-                 -шахта. 
                  Dark-                  - темный. 
                  Duck-                 - утка. 
 
Специфические английские звуки- [ e ]  ;   [  ǽ  ]. 
Звук [ǽ ]  в словах 
bad, pan, man 
должен быть чётко выражен и не может быть заменён на простой ударный звук е, т.к 
из    из  вышеуказанных  слов  при  неправильном  воспроизведении  звука  (        )  могут 
получиться совершенно иные слова: 
bad [b ǽd] плохо - bed [bed] -     кровать 
pan [pǽn]  -  pen [pen] 
сковорода -  ручка 
man [mǽn]  -  men [men] 
мужчина    -    мужчины 
Звук [ə: ] в словах bird [bə:d],  girl [gə:l], third [Өə:d] и т.д. похож на звук в словах 
«свёкла», «Гёте» 
8 diphthongs: (дифтонги - это двойные  гласные звуки) 
[ai], [ei], [ou], [au],[oi], [iə], [eə], [uə],                                                                                                 
Согласные  звуки:  для  обозначения  согласных  звуков  используются    в  основном 
буквы  латинского  алфавита  и  лишь  для  некоторых  –  особые  значки;  среди 
согласных различают глухие и звонкие согласные: 
[p] -   [b]                [k] -   [g]  
[t]  -   [d]                [ s] -   [z]  
[f]  -   [v]                 
Английские звонкие согласные в конечном положении никогда не оглушаются, как 
в  русском  языке.  Оглушение  конечной  звонкой  согласной  в  английском  языке 
влечёт за собой изменение смысла слова.   
Сравните:  
                    английские  [ded]  dead- [det] debt и русские прут, пруд, которые  
                   произносятся одинаково -  [прут] 
Итак, мы познакомились с английскими звуками, которые на письме обозначаются 
знаками.  С  помощью  этих  знаков,  передающих  гласные  и  согласные  звуки  можно 

передать  на  письме  графическое изображение  звукового  строя языка.  Графическое 
изображение слова на письме называется транскрипцией. 
Практическое занятие 2 

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.82 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет