Шенеуніктер «Президенттің командасы» деген ұғымды толық түсіне алып жүр ме?жүктеу 3.44 Mb.
Pdf просмотр
бет1/26
Дата26.01.2017
өлшемі3.44 Mb.
#1456
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

ОЙ-КӨКПАРШенеуніктер «Президенттің командасы» деген ұғымды толық түсіне алып жүр ме? 

ИƏ

-бетте

3

ЖОҚДАТ!

Тұңғыш Президент 

сайлауы Қазақстанның 

Тәуелсіздігін тездеткен 

айтулы оқиға болды

Президенттік институт: әлемдік һәм 

қазақстандық тәжірибе сабақтастығы

Алдан СМАЙЫЛ,

ҚР Парламенті Мәжілісінің 

депутаты: 

Сайполла САПАНОВ, 

саясаттанушы:

Аймақта жарты патшалық құрып, үлкен министрліктерді ашса 

алақанында, жұмса жұдырығында ұстауға тырысып, қайда барса да 

өз командасымен көшпесе көңілі көншімейтін шекпенділердің ел 

мен Елбасы алдындағы жауапкершілігін ұмытып жататыны рас. 

Елбасы мұндай келеңсіз жайттардың бетін ашып, шенеуніктер 

халықтың жалға алған мемлекеттік қызметшісі екенін еске 

салып, оларды «Біздің бәріміз бір командамыз. 

Қазақстанның командасы!» деп сын садағымен түйреді де. 

Бұл сөзді Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев 2010 жылғы 

Жолдауынан кейін өткен «Нұр Отан» партиясы Саяси 

кеңесі Бюросының кеңейтілген отырысында айтқан 

болатын. Осы ретте «Билік бишігін ұстаған 

шенеуніктер бір ел, Президенттің командасы» 

деген ұғымды толық түсіне алып жүр ме?» деген 

сауал туындайды. Осы сұрақ тізгінін 

мамандардың ой-таразысына салған едік. 

бетте

5

№214 (896) 1 желтоқсан, сенбі

2012 жыл


Оңалсын ЖҰМАБЕКОВ:

– Шенеуніктер «Президенттің ко-

ман дасы» деген ұғымды толық түсіне 

алып отыр. Олар сол командада бо-

лудың қажеттілігін толығымен тү сі-

неді деп ойлаймын. Меніңше, тек 

ше неуніктер немесе лауазымды тұл-

ғалар ғана емес, барлық халық Ел-

ба сымыздың командасында болуы 

тиіс. Билік пен бұқара бір мақсатта 

бір 

лесе жұмыс жасағанда ғана Тәуел 

 

сіздігіміз нығая түспек. Біз халық аралық қауымдастыққа дамы-

ған бір мемлекет ретінде кіруді мақ-

сат етіп отырған елміз. Сондықтан да 

бүкіл халық Елбасымыздың ко ман-

дасының айналасында топтасуы 

керек деп ойлаймын. Қазір еліміздің 

әр азаматы әрдайым Нұрсұлтан 

Әбіш ұлының командасынан табы лу-

ға дайын.  

– Қазір елімізде мемлекеттік қыз-

мет керлермен жұмыс жүргізудің әдіс-

тәсілдері өзгергенін байқап отырмыз. 

Соның өзінде бүгінгі кей бір шенеу нік-

тер «Президенттің ко ман дасы» деген 

ұғымды толық түсіне алды деп айтуға 

ертерек. Себебі әлі де болса мем ле-

кет тік  қызметтегі  ше неу ніктердің 

жұмыс істеу стилі зама науи үрдістен 

кешігіп келеді. Елі міз дің экономикалық 

дамуы мен мем лекеттік қызмет кер-

лер дің да муын салыстырып көріңізші. 

Мем ле кет тік кадр жүйесін ақтау неме-

се мем лекеттіқ қызмет деңгейін көтеру 

мәселелері, өкінішке қарай, эко но ми-

калық дамуымызбен сәйкес бола 

алмай отыр. Президенттік команда 

деге німіз, көпшілік ойлағандай тек 

қана мемлекеттік органда қызмет 

жасау дегенді білдірмейді.   

Жалғасы 2-бетте 

МЕРЕЙ


Кеңестік одақ ыдырай қоймаған сол бір қысылтаяң 

кезеңде, әлі де болса халықтың сана-сезімі отарлау 

саясатының уысынан ажырай қоймаған тұста Тәуелсіз 

Қазақстан ның Тұңғыш Президентін сайлау оңай бол-

мағаны рас. Тұралаған экономика мен 70 жыл бойы 

кеңестік  идеологияның  ықпа лын да  болған  қоғамды, 

тәуелсіз саяси сана-сезімдері қалыптаса қоймаған 

халқы мызды басқарып, Тәуелсіз ел ретінде аяқтан тік 

тұрып кету үшін ел өмірінде үлкен бетбұ рыс жасай 

алатындай тұлға сайлап алу маңызды еді.  

Сол кезді Тұңғыш Президенттің инау гу рациясы ның 

ұйымдастырушысы болған қоғам қайраткері Мырзатай Жолдасбеков ағамыз бен бірге еске алып көрген едік. 

Мырзатай ЖОЛДАСБЕКОВ, қоғам қайраткері:

– Сол бір қиын кезеңде елмен бірге бола тын, 

халқына қамқорлық жасай алатын, елді одан әрі 

дамытып, Тәуелсіз дігімізді баянды етіп, халықты 

басқара аламын деген азаматтарға президент сай-

 лауы на түсуіне болады деп жарияла дық. Хасен 

Қожа-Ахмет, Олжас Сүлей менов, Нұрсұлтан Назар-

баев секілді тұлғалар президент сайлауына қатар 

түсті. Жал пы, Тұңғыш президентті сайлау оңай 

болған жоқ, үлкен жұмыс жүргізіл ді. Нұрсұлтан 

Әбіш ұлы сол кездері бүкіл Қазақстанды аралап 

шықты. Ел аралап жүрген кезде біз Нұрсұлтан 

Әбішұлына халықтың ықыласының ерекше екеніне 

көз жеткіздік. Н.Назарбаев Президент болып сай-

лан ды. Енді алдымызда әлемдік тәжірибелерге 

қоса, өзіміздің ұлттық ерекшеліктерімізді де сақтай 

отырып инаугурация өткізу мәселесі тұрды. Ел 

тарихындағы тұңғыш инаугу 

рацияны өткізуді 

Президент маған сеніп тапсырды. Президентті 

ұлық тауда бар лық дәстүрді сақтауды мақсат еттік. 

Рас, алғашында инаугурацияны хандарды сайлау 

үрдісімен өткізгіміз келді. Бірақ әлемдегі басқа ел-

дер «қазақ хан сайлап жатыр, алға ілгерілеудің ор-

нына кері кетіп жатыр» деп айтпасын деп, ұлттық 

сал ты мызды қоса отырып, әлем елдері нің тәжіри-

бе  лерін барынша ескеруге күш салдық. Инаугу ра-

ция Алматы қала сындағы Республика сарайында 

өтті.

Тұңғыш 

Президент қалай 

сайланды?

Осынау алғаш рет аталып отырған мерекелі күннен тура 

20 жыл бұрын, яғни 1991 жылы 1 желтоқсанда Қазақстан 

тарихында тұңғыш рет республика Президенттігіне 

бүкілхалықтық сайлауда Н.Ә.Назарбаевқа 8 681 276 

сайлаушы немесе дауыс беруге қатысушылардың 

98,78%-ы дауыс берді. Сол тарихи кезеңнен басталған 

президенттік институт бүгінге дейін өз өміршеңдігін 

дәлелдеп, жасампаз Қазақстанның саяси-экономикалық 

дамуының қозғаушы тетігіне айналды. Уақыттың 

сынынан өткен президенттік институт бүгінгі саяси 

басқару жүйесінде өзінің әртүрлі өкілеттіктері мен сан 

алуан мәртебесіне қарамастан әмбебап, икемді үлгі 

болып саналады. Себебі президенттік институт моделінде 

мемлекет басшысының заңдылық, келісім мен тұрақтылық 

сақтаудағы жауапкершілігі жоғары және сайланбалы 

демократиялық қағидаттар әрдайым үстем тұрады. 

ӘЛЕМДЕГІ САН АЛУАН 

ПРЕЗИДЕНТТІК ИНСТИТУТ

Жалпы әлемде мемлекеттік құры-

лы мында президенттік институт қалып-

тасқан шамамен 140-тан астам ел бар 

екен. Географиялық тұрғыдан сол түс тік-

аме рикалық,  латын аме ри ка лық,  еуро-

палық, афро-азиялық және шығыс-

еуропалық модельдері қа лыптасқанын 

айта кеткен  жөн. Британ монархиясынан 

бас тартқан АҚШ-та бір мезетте мем-

лекет және үкімет бас 

шы 


сы болып 

табы латын президент лауазымы пайда 

болды. Бұл әлемдегі тұңғыш прези дент-

тік басқару нысаны еді. ХІХ ғасырдың 

бірінші жартысында АҚШ-тың үлгісімен 

Латын  Аме ри ка сында  да  президенттік 

басқару фор ма сы орныға бастады. Ол 

кезде Еуропа құрлығында британдық 

пар  ламентарлық  немесе  кабинеттік 

(мо нарх және парламентке есеп беретін 

премьер-министр) басқару жүйесі та-

нымал-тұғын. 1848 жылдан бастап 

кәрі құрлықта тек Франция мен Швей-

царияда президенттік лауазым бекі-

тілді. Қалған Еуропа елдері ХІХ ғасыр-

дың аяғына дейін монархиялық 

жүйе   ден бас тарта қоймады. І дүние-

жүзілік соғыстан кейін Австрия, Вей мар 

республикасы, Чехословакия, Поль ша, 

Эстония, Литва, Латвия, Түр кия елде-

рін 

де жоғары лауазымды тұлғалар президент болып саналды.

Тұңғыш Президент күні – қазақ 

халқының тарихында айрықша мәні бар 

ерекше күн. Өйткені егемендікке енді қол 

жеткізген кезеңде ел тағдырын сеніп 

тапсыра алатын, елді өркендетіп, одан әрі 

дамытатын көшбасшы сайлап алу және 

Елбасыға лайық нағыз тұлғаны адаспай 

табу Тәуелсіздікке енді қол жеткізген ел 

үшін аса маңызды еді. Сондай тұлғаны 

адаспай сайлағанымыздың арқасы болса 

керек, 21 жылда еліміздің жеткен жетістігі 

аз емес. Тұңғыш Президент күні дегенде 

қазақ халқының тұңғыш Елбасын қалай 

сайлағаны да еске түседі. 

Жалғасы 4-бетте 

Жалғасы 4-бетте 

Біз білетін үш анық...

Қазақстанның Тұңғыш Пре зи-

ден тінің көрегендігі, мемлекеттік

ұлттық мүддені көздеген ұтқыр 

шешімі, батыл қадамдары жетер-

лік. Десе де, осы жайлы сауал 

тас та ға нымызда,  қоғам  қай рат-

кер лері мен саясат керлер негізгі 

үш шешімін жиі сөз етті.

ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ МЕМЛЕКЕТТІК 

ТІЛ МӘРТЕБЕСІ ҚАЛАЙ 

БЕРІЛДІ?

Орыс тілінің қазақ тіліне отар-

шыл дығы Қазақ еліне патшалық 

Ресей дің  отаршыл дық  саясаты 

жүргізілген тұстан-ақ басталған 

еді.  Бұл саясатты Қызыл империя 

да қол дап, одан әрі дамытты. Бір 

орысы жоқ шал ғай ауыл дарда да 

орыс мектептерін ашты. «Орыс 

тілін білмесең, білімге, мәде-

ниет 

 

ке, мансапқа қол жеткізе алмай 

сың» деген ой 

ды әрбір 

қазақ 


 

тың санасына 70 жыл 

бойы  на  сіңіріп  келді.   

КСРО-ның Конституциясында 

жазылма са да, іс жүзінде барлық 

одақтас республи каларда орыс 

тілі мемлекеттік тіл функция сын 

атқарып келді. 

Қылышынан қан тамған 

Қызыл импе рия ның әлі қаһары 

қайт паған 1989 жылы Қазақстан 

Коммунистік партиясы Орталық 

комитетінің бірінші хатшысы 

болып таға 

йындалған, Қазақ 

елінің Тұңғыш Президенті Нұр-

сұл тан Әбішұлы Назарбаевтың 

сол кездегі батыл қадамының, 

табандылығының арқасында 

қазақ тілі мемлекеттік тіл мәрте-

бесін иеленді. Әрине, ол оңай 

болған жоқ. Өйткені орыс тар мен 

орыс тілділер дің дәурені жүріп 

тұрған кез еді. Дүр кіреген дәу-

ренді қолдан тай дырып алмас 

үшін олар барын ша қарсыласып 

бақты.

Орыстілді көпшіліктің «Қазақ тілімен қатар орыс тілі де мем ле-

кеттік тіл мәртебесін иеленсін» 

деген бастамасы Жоғарғы Кеңес 

депутаттары тарапынан қолдау 

тауып, заң ретінде қабылданып 

та кеткен болатын. 

ТАҒЫЛЫМ

Патшадан сабыр тілейтін қазақ халқы 

қашанда ел басқарған басшыдан кемең-

герлік, даналық, ұлылық күтеді. Хан 

көтерерде оның ерлігін, елге сіңірген 

еңбегін, ел мүддесін бәрінен биік қойып, 

ұлт мүддесін қорғауда табандылық 

танытып, батыл қадамға баратын қайсар 

мінезін ескерген. Тәуелсіздік алып, Қазақ 

елінің Тұңғыш Президентін  сайларда 

да ел халқы Нұрсұлтан Назарбаев тың 

қарапайым жұмысшыдан Қазақстан 

Коммунистік пар тия сы Орталық комитеті-

нің бірінші хатшысы дәреже сіне дейінгі 

еңбек жолында ел үшін жасаған еңбегін 

ескеріп, үлкен үміт артқан еді. «Патша 

залым болса – жұрт тозады, патша алым 

болса – жұрт озады». Үміт ақталды. Біз 

оздық. Бүгінгі таңда Қазақстан әлемді 

таңдандырған елге айналды.

Абай ОМАРОВ (коллаж)Қалдар БЕК

Құбаш САҒИДОЛЛАҰЛЫ

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

 

e-mail: info@аlashainasy.kz

ОЙ-КӨКПАРИƏ

-бетте

ЖОҚ

ДА

А

А

А

А

А

А

А

Т!

Т!

Т!

Т!

Т!

Т!

Т!

Т!

Алдан СМАЙЫЛ,

ҚР Парламенті Мәжілісінің 

депутаты: 

Сайполла САПАНОВ,

саясаттанушы:

Аймақта жарты патшалық құрып, үлкен министрліктерді ашса 

алақанында, жұмса жұдырығында ұстауға тырысып, қайда барса да 

өз к

к

к

к

ом

о

о

о

о

андасымен көшпесе көңілі көнші

ші

ші

і

ме

м

м

м

м

йт

й

й

й

й

ін шекпенд

д

д

д

д

ілер

р

дің ел 

ме

ме

ме

ме

ме

н

н

н

н

н

Ел

Ел

Ел

Ел

Ел

ба

ба

ба

ба

ба

сы

сы

сы

сы а

а

а

а

лдындағы жауапкершіл

іл

л

л

л

іг

іг

іг

іг

ігін

ін

ін

ін

ін

ұ

ұ

ұ

ұ

ұ

мы

мы

м

мы

м

ты

ты

ты

ты

ты

п

п

п

п

жа

жа

жа

а

а

та

та

т

та

та

ты

ты

ты

ты

т

ны

ны

ны

ны

ны

р

р

р

р

р

ас

ас

ас

ас

ас

..

Елбасы мұндай келеңсіз жайттардың бетін ашып, шенеуніктер

халықтың жалға алған мемлекеттік қызметшісі екенін еске 

салып, оларды «Біздің бәріміз бір командамыз. 

Қазақстанның командасы!» деп сын садағымен түйреді де. 

Бұл сөзд

д

д

д

і Елбасымыз Нұ

ұ

ұ

ұ

ұ

рс

р

р

р

ұлтан Назарбаев 2010 жылғы 

Жолд

д

д

д

д

ау

ау

ау

ау

ау

ын

ын

ын

ын

ын

ан

ан

ан

а

ан

к

к

к

к

к

ей

ей

е

ей

ей

ін

ін

ін

ө

ө

ө

ө

ө

тк

тк

тк

тк

тк

ен

ен

ен

ен

е

«

«

«

«

«

«

Нұ

Нұ

Нұ

Нұ

Нұ

р 

р 

р 

р

р 

От

О

О

О

О

ан» партиясы Саяси 

кеңе

і

сі

і

і Б

Б

Б

Бюросының кең

й

й

ей

й

й

тіі

і

і

лген отырысында айтқан 

болатын. Осы ретте «Билік бишігін ұстаған

шенеуніктер бір ел, Президенттің командасы»

деген ұғымды толық түсіне алып жүр ме?» деген 

сауал туындайды. Осы сұрақ тізгінін

ма

ма

ма

мандардың ой-таразыс

ыс

ыс

ыс

с

ын

ын

ын

ын

ын

а 

са

са

са

са

с

лғ

лғ

лғ

лғ

лғ

ан

ан

ан

ан

а

е

е

е

ді

ді

ді

і

і

к.

к.

к

к

к. 

бетт

т

т

т

е

е

е

е

е

№214 (896) 

1 желтоқсан, сенбі

2012 жыл


Оңалсын ЖҰМАБЕКОВ:

– Шенеуніктер «Президенттің ко-

ман дасы»  деген  ұғымды толық

ық

қық

қ

тт

т

түсс

с

ссін

і

іі

і

е ал

ал

аып отыр. Олар сол команд

нд

нднд

нд

адад

ад

адад

а

аа

а

або

бо

бобо

бо-


-

-

лудың қажеттілігін толығымен тү сіі-неді  деп ойлаймын. Меніңше, тек 

ше неуніктер немесе лауазымды тұл-

ғалар ғана емес, барлық халық Ел-

ба сымыздың  командасында  болуы 

ти

ти

тити

ти

іс.

.

БиБи

и

ліл

лі

лік 

к

к к 

пе

пепе

н бұ


бұұ

бұ

бұқа

қа

ққ

қа

рара

ра

рар

б

бб

б

бір

ір

ірм

м

мм

ақсатта 


бі

бі

бібі

бі

ір

р 

р р

р

леле

ле

леле

се

сесе

се

сж

ж

жж

ж

ұмұм

ұм

ұмм

ыс

ысыс

ыс

ысж

ж

жж

ас

асас

ас

асағ

ағ

ағағ

ғ

анан

ан

нан

д

дда

д

д ғана 

Тәуел  сіздігіміз  нығая  түспек.  Біз 

халық аралық  қауымдастыққа дамы-

ған бір мемлекет ретінде кіруді мақ-

сат етіп отырған елміз. Сондықтан да 

бүкіл халық Елбасымыздың ко ман-

да

д

дд

сының айналасында  то

то

то

тото

о

птпт

пт

птпт

ас

асас

ас

суы

уы

уыуы

уы

 ке

ке

кеке

рек деп ойлаймын. Қазір 

р

р ел


ел

ел

лелім

ім

імім

м

ізз

з

зді

ді

діді

д

ңң

ң

ң ң

әр азаматы әрдайым Нұрсұлтан 

Әбіш ұлының  командасынан  табы лу-

ға дайын.  

– Қазір елімізде мемлекеттік қыз-

мет керлермен  жұмыс 

с 

с 

с с 

жү

жж

ж

жрг

рг

ргрг

рг

ізуду

у

уің

ң

 әдіс-тәсілдері өзгергенін

н

нн

н

бб

б

бб

ай

айай

ай

айқа

қа

ақа

қ п


п

п 

п п

от

отот

т

тыр

ыр

ыры

ы

мым

м

мыы

з.

з.з

з.

з 

Соның өзінде бүгінгі

і

 кей


й

 бір шенеу нік-

тер «Президенттің  ко ман дасы»  деген 

ұғымды толық түсіне алды деп айтуға 

ертерек. Себебі әлі де болса мем ле-

кет 


тік қызметтегі ше 

неу 


ніктердің 

жұ

жұжұ

жұ

жмы

мы

мым

ы

с с 

с 

ісіс

іс

істе

те

тете

те

у у

у

стстт

т

стил

ил

илил

л

іі

за

аа

ма науи үрдістен 

ке

ке

кеке

ке

шіші

ші

шігі

г

гг п

п

пп

п

кеке

ке

кеке

ле

леле

ле

л діді

ді

ді..

Ел

ЕлЕл

Ел

Елі і 

і 

іі

мі

мімі

мі

міз

з

з з

з ді


д

д

дң экономикалық 

дамуы мен мем лекеттік қызмет кер-

лер дің  да муын салыстырып көріңізші.

Мем ле кет тік  кадр жүйесін ақтау неме-

се мем лекеттіқ қызмет деңгейін көтеру 

мәселелері, өкінішке қарай, эко но ми-

калық дамуымызбе

бе

бебе

бе

нн

н

нн

сә

сәсә

сә

сәйк

йк

йкй

йк

есес

ес

есес

б

бб

б

оло

о

оа 

а 

а а

а 

алмай отыр. Презз

зид


ид

и

идид

ен

енен

ен

ентт

тт

тттт

тт

ікк

ік

ікік

к

кк

к

омом

ом

омом

ан

анан

н

даа

а

а 

деге німіз,  көпшілік  ойлағандай тек 

қана мемлекеттік органда қызмет

жасау дегенді білдірмейді.   Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.44 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет