Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпажүктеу 0.56 Mb.
Pdf просмотр
бет5/6
Дата09.01.2017
өлшемі0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6

Досымбек ӨТЕҒАЛИЕВ

Бас редакторБекжан ӘШІРБАЕВ

Бас редактордың орынбасарыАйнұр СЕМБАЕВА

Жауапты хатшы-дизайнерНұрбек ХАЛЫМ

Нөмiрдiң кезекшi редакторыТүймегүл ИБАШЕВА 

Астана

Алматы 

Ақмола 

Ақ төбе 

Қызылорда 

Оңтүс тiк 

Қазақстан

Шығыс 

Қазақстан

Газет  бетiндегi  жарияланымдардың 

позициясы мен фактiлерi үшiн редакция 

жауап бермейдi.

Жарнама  мен  хабарландырулардың 

маз мұнына жарнама берушi жауап ты. 

Жарнама берушi нiң жiберген қа телiгiне 

байланысты талап-тiлектер хабарлан-

дыру жарияланған күн нен бастап екi ай 

мерзiм iшiнде қа былданады. 

Газеттi  есепке  қою  туралы 

№12292-Г 

куәлiктi 2012 жылғы 20 ақпанда Қа-

зақстан  Респуб лика сының  Мәде ниет 

және ақпарат министрлiгi берген. 

Газеттiң терiмi мен бет қаттау жұ мыс-

тары «Заң» Медиа-корпорация» ЖШС 

компьютерлiк  орта лығында  жа салды. 

Алматы  облысы,  Iле  ауданы,  Өтеген 

батыр ауылы, Сейфуллин кө шесi, 2«б», 

«Заң» Медиа-корпорация» ЖШС баспа-

ханасында басылып шығарылды. Тел.: 

факс. 8 (727) 51-78-27, 8 (727) 51-78-31

Алматы қаласы 

Тел: 8(727) 292-29-27, 292-40-89

факс: 8 (727) 292-29-92 

E-mail: zanreklama@mail.ruАстана  қаласы  Абай  көшесі,  78, 

105-кеңсе

тел: 8 (7172) 34-58-28

Меншiк иесi:

 

«ЗАҢ» МЕДИА-КОРПОРА ЦИЯ» 

ЖАУАПКЕРШIЛIГI ШЕКТЕУЛI 

СЕРIКТЕСТIГI

Айша Құрманғали,

8 707 851 91 13; 

Айтақын Бұлғақов,

8 701 139 57 71

Қалкөз Жүсiп, 

8 701 300 14 74.

Бақыт Жаншаева,

8 701 255 76 39.

Нағымжан Сауяев,

8 778 282 7782.

Шадияр Мекен бай ұлы,

8 775 773 56 65.

Азамат Қасым,

8 702 276 93 76

МЕНШIКТI ТIЛШIЛЕР: 

ЖАРНАМА БӨЛІМІ: 

«ÞðÑëóæáà» ÆØÑ

Êөêøåòàó  қ.,  М.Горьêий  êөøåñi,  37, 

107-бөлмå. 

Òåл.: 8 (7162) 25-77-17«Âåðñèÿ-Ïðåññ» ÆØÑ

Ïàâлоäàр қ., Åñòàй êөøåñi, 40. 

Òåл.: 8 (7182) 32-47-67, 32-49-04

«Àéäè» ÆØÑ

Қàрàғàíäû қ., Æàмбûл êөøåñi, 11. 

Òåл.: 8 (7112) 42-00-71

Қàëèàñқàðîâ Íұðëàí 

Íұðғèñûíұëû ÆÊ

Ïåòроïàâл қ., Ê.Ñүòiøåâ êөøåñi, 58, 

30-бөлмå, 3-қàбàò

Òåл. 8 (7152) 46-02-57, ұÿлû òåл.: 

8 (777) 572-29-91, 8 (701) 315-54-59

Ìèõååâà Îëüãà Ñòàíèñëàâîâíà ÆÊ

Қоñòàíàй қ., Гоголь êөøåñі, 110, ВÏ 

67  (Чåхоâ-Гоголь  êөø.  қиûлûñû), 

8-(7142) 50-97-07, 8-775-884-72-11 «Îçàò-1» ÆØÑ

Àқòөбå қ., Àлòûíñàриí êөøåñi, 31. 

Òåл.: 8 (7132) 40-41-05, 87774348344

жәíå Àқòàó қàлàñûИП  «SAPA  KZ»  Аòûðàу  қàëàñû, 

87781063779, e-mail:zan-at@mail.ru 

Åðøîâà Ëþäìèëà ÆÊ

Øûмêåíò қ., Æåлòоқñàí êөøåñi, 20 б.ÆØÑ  «Íàçàð-1  фèðìàñû»  ÆØÑ 

(«РУТÀ» ÆÀ) 

info@nazar1.kz

Øûмêåíò қ., Èлÿåâ êөøåñi, 47, 

à/ж 144. 

Òåл.: 8 (7252) 53-40-48, 30-12-10«Þðèäè÷åñêàÿ фèðìà 

«Êîíñуëüòàíò» ÆØÑ Îрàл қ., 

Ë.Òолñòой, 28. 

Òåл.: 8 (7112) 50-88-05

«Ðåêëàìà» ÆØÑ

Îрàл қ., Äоñмұхàмåäоâ êөøåñі, 43/1. 

Òåл.: 8 (7112) 50-47-34

«Ëèð» ÆØÑ 

Қоñòàíàй  қ.,  Áàйòұрñûíоâ  êөøåñi, 

67, 

417-ïәòåр. Òåл.: 8 (7162) 54-57-03«Êîìпàíèÿ Æåòå» ÆØÑ

Òàлäûқорғàí қ., м-оí Молоäåжíûй 

3 үй, 1 ï. Òåл.: 8(7282) 24-2-66,

ÆÊ Гàâðèëåíêî И.И. Қоñòàíàй қ.,

ïр. Àль-Фàрàби 119 үй, êàб.407-À

òåл/фàêñ: 8 (7142) 53-63-21.

«Æàñ Îòàу» ÆÊ Қûäûðбàåâà Í.Í. 

Қûзûлорäà  қ.,  Әйòåêå  би  ê-ñі.,  27, 

òåл: 26-45-89, ұÿлû òåл: 8 (777)402-

28-28; 8 (700) 332-24-78.ÆÊ Тàжèбàåâà, Òàрàз қàлàñû 

Қойêåлäі êөøåñі 158 à, ХҚΠàóмàғû

òåл.: 87017268772, 87054422939

ИП Íîâîñåëîâà Ïåòроïàâл қàлàñû, 

Êоíñòиòóциÿ Қàзàқñòàí êөøåñі, 

28 үй, 1-қàбàò òåл: (87152) 46-74-77

«Вåðñàëü  Бèçíåñ»  Àòûрàó  қàлàñû, 

Мàхàмбåò êөøåñі, 107-à, 2-êàб., òåл: 

32-14-29, 30-65-24, 8701 920 45 38

ÆÊ «Ìàðцåфåй», Өñêåмåí қàлàñû, 

60 òåл, 8(7232) 578414, 87772256506ÆÊ  «Бàõäàуëåòîâà  А.»  Àлмàòû 

қ.,  Æібåê  жолû  ê.,  55,  Àлмà  ñàó-

äà  орòàлûғû,  4-қàбàò,  426-íүê-

òå.  Òåл:  2714939.  87052083694 

Email:ardawka_94@mail.ru

ЖАРНАМА 


ҚАБЫЛДАЙТЫН ОРЫНДАР:

050012, Алматы қаласы, 

Х.Досмұхамедұлы көшесi 

(бұрынғы Мичурин), 68 «б»-үй.

Қабылдау бөлмесi: 

292-43-43; 292-79-61 (факс); 

Астана қаласы, І.Жансүгіров 

көшесі, 8. тел: 41-79-62.

факс: 8 (7172) 41-79-50

E-mail: zan@zanmedia.kz

«Заң газеті» аптасына 3 рет –  

сейсенбі, сәрсенбі, жұма күндері 

жарық көреді.РЕДАКЦИЯНЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ: 

Жеке таралым 10253 дана

Апталық таралым 30759 дана

Тапсырыс №65

Индекс 65921

Газет Қазақстан Республикасы 

бойынша таралады

ТАРАТУ


ЖАРНАМА

Әртүрлі


Оң қадам

Елбасымыз  Н.Назарбаевтың  жыл 

сайынғы жолдауында елді сапалы азық-

түлікпен және шикізатпен қамтамасыз ету 

мақсатында ауыл шаруашылығы саласын, 

фермерлік  шаруашылықтарды  дамыта 

отырып, мал шаруашылығы өнімдерін 

көбейтуге  көп  көңіл  бөлініп  келеді. 

Ауыл шаруашылығы саласын дамытуда 

түрлі бағдарламалар қабылданып, онда 

ветеринарияны  дамыту,  жоғары  сапа 

стандарттарына қол жеткізу, азық-түлік 

өнімдерінің қауіпсіздігі мәселелері ерекше 

орын алады. Ауыл шаруашылығын дамыту 

үшін шаруаларға жеңілдетілген несиелер 

мен субсидиялар, ауыл шаруашылығына 

қажетті техникалар берілуде. Әсіресе, фер-

мерлерге қаржылай көмектің қолжетім-

ділігін қамтамасыз ете отырып мал азығын 

өндіру, қой шаруашылығы мен етті мал 

шаруашылығын дамыту арқылы халықтың 

әл-ауқатын нығайту көзделген. 

Ауыл шаруашылығы, оның ішінде мал 

шаруашылығы – ежелден ата-бабамыз-

дан келе жатқан көне кәсібіміздің бірі. 

Соңғы жылдары Қазақстанда қой шаруа-

шылығының құлдырап кету себебінен осы 

салаға да қатты көңіл бөлініп отыр. «Мал 

өсірсең – қой өсір, өнімі оның көл-көсір» 

демекші, қажырлы еңбекті талап ететін 

бұл саланы тұрақты дамытудың шешуші 

факторлары, шаруашылықтарды білікті 

ветеринариялық мамандармен қамтамасыз 

ету және жайылым мәселелері, құнарлы 

мал  азықтарымен  қамтамасыз  ету  т.б. 

біртіндеп  шешімін  тауып  келеді.  Етті 

мал шаруашылығын дамыту мақсатында 

«Ірі қара мал етінің экспорттық әлеуетін 

дамыту» жобасы іске асырылуда. 2015 жылы 

Қарағанды облысына жақын шетелдерден 

1170 бас ірі қара мал әкелінген. Бүгінгі 

күні мемлекет қолдауының арқасында ауыл 

шаруашылығына деген көзқарас түзеліп, 

көптеген  фермерлік шаруашылықтар, ет 

және сүт өңдеу кәсіпорындары, мал сою 

алаңдары ашылып, жұмыс істей бастады.

2015  жылы  құрылған  «Қарағанды 

облысы ветеринариялық басқармасы» ММ-

нен жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыратын 

жаңадан ашылған 43 кәсіпорынға, атап 

айтқанда, жануарлардан алынатын өнім-

дер мен шикізаттарды дайындау және 

өткізуге – 1, жануарлардан алынатын ет 

өнімдерін қайта өңдеуді жүзеге асыруға 

– 2, сүт өңдеу кәсіпорындарына – 1, ет 

өңдеу кәсіпорындарына – 1, жануарлар 

мен құстарды өсіру және өткізуді жүзеге 

асыруға – 27, балық өнімдерін  сақтау 

және  өткізуге  –  1,  мал  сою  алаңдары 

мен  пункттеріне  –  8,  ветеринариялық 

препарат тарды сақтау және өткізуге – 1, 

жемшөп қоспаларын сақтауға және сатуға 

– 1, барлығы 43 есептік нөмір беріліп, 

жұмысын бастады.

Бүгінгі күні Қарағанды облысы бо-

й ын ша 2658 шаруа қожалығы, 45 асыл- 

тұқымды мал шаруашылығы, 73 629 жеке 

қосалқы шаруашылық бар. Аудандар мен 

қалалардағы тіркелген мал басының саны: 

ірі қара – 475 673, қой – 1 109 983, жылқы – 

244 551, шошқа – 87 336, түйе – 1 597 бас. 

Әр жыл сайын ветеринариялық-сани-

тариялық  іс-шараларды  жүргізу  үшін 

облыстағы ауылшаруашылық жануарларын 

есепке  ала  отырып,  жоспар  жасалып 

бекітіледі. Осы жоспар бойынша бюджет 

есебінен қаражат қарастырылады. Облыс 

бойынша ветеринариялық іс-шараларды 

жүргізуге 2015 жылға эпизоотияның алдын 

алуға 760,9 млн теңге бөлінді. 2015 жылдың 

қорытындысы бойынша ауылшаруашы лық 

жануарларының  аса  қауіпті  ауруларға 

қарсы ветеринариялық-профилактикалық 

іс-шаралары: қан алу, егу, бірдейлендіру 

жұмыстары жоспарға сәйкес толығымен 

орындалды. Атап айтқанда, облыс бойынша 

сібір жарасына қарсы: ІҚМ – 516,9 мың бас, 

ҰҚМ – 1091,3 мың бас, жылқы – 167,0 мың 

бас, шошқа – 63,8 бас, түйе – 1187 бас мал, 

қарасанға қарсы (эмкар) – 418,2 мың бас 

егіліп, туберкулезге қарсы 793,7 мың бас 

ІҚМ жоспарға сәйкес зерттелді. 

Бүгінде бруцеллез, туберкулез аурулары-

мен күресуге барынша күш салынуда. 

Себебі, осы ауруларға оң нәтиже берген 

малдарды қайта өңдеу кәсіпорындарына 

өткізу арқылы шаруаларға нарықтық баға 

мөлшерімен мал құнының 50 пайызын 

мемлекет, 50 пайызын қайта өңдеуден 

өткізген мекемелер төлеп беруде. Бұл өз 

кезегінде мал иелерінің төленетін қаржыға 

қанағаттануы есебінен бруцеллезге шалдық-

қан ауру малдардың базарға сатылымға 

шығып кетпеуіне үлкен септігін тигізуде. 

2015 жылы облыс бойынша бруцеллезге 

санитариялық союға жіберілген 1695 бас 

ірі қара және 173 бас ұсақ қара малдың 50 

пайыз құнын төлеуге мемлекет бюджетінен 

111 458 000 теңге бөлініп, ауру анықталған 

мал иелеріне ақы төленді. 2015 жылы 

бруцеллез ауруынан қолайсыз аймақтар – 

Абай, Бұқар жырау, Қарқаралы, Жаңаарқа 

және Шет аудандарының елді мекендерінде 

тіркелді. Осы ауру ошағы тіркелген елді 

мекендерде 22 қолайсыз індет ошақтары 

анықталып, шектеу қойылып, сауықтыру 

іс-шаралары жүргізіліп, соның нәтижесінде 

жыл соңында 21 инфекциялық ошақтан 

шектеу алынды. 

Қауіпті індеттерді жою мақсатында ауру 

шыққан шаруашылық субъектілерінде 2707 

объектіге 1637,2 шаршы метр аумағына 

профилактикалық  және  842  объектіге 

2668,15 шаршы метр аумағына мәжбүрлі 

дезинфекциялық жұмыстар жүргізілді.   

2012 жылы Қарағанды облысы бойын-

ша құрылған коммуналдық мемлекеттік 

мекеме лері «Ветстанция» ветеринариялық 

дәрігерлерімен қан алу, егу, бірдейлендіру, 

қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау 

жұмыстары  мемлекет  есебінен  тегін 

жүзеге асырылып отыр. Осы жұмыстардың 

нәтижесінде  ауру  малды  дер  кезінде 

анықтап, тиісті жұмыстарды жүргізуге 

мүмкіндік  туды.  Осы  «Ветстанция» 

кәсіпорындарына қарасты облыста 194 

ветеринариялық пункт бар, 2015 жылдан 

бастап КМК «Ветстанция» ветеринариялық 

дәрігерлерімен мемлекеттік қызметтерді 

(ветеринариялық  анықтамаларды  №1, 

№2, №3, ветеринариялық паспорт және 

дерекқордан көшірме беру т.б) көрсету 

жұмыстары алға қойылып, жүзеге асырылу-

да.


Сонымен  қатар,  ауылшаруашылық 

жануарларын бірдейлендіру жұмыстары 

да жоспарға сәйкес жүргізілуде. Барлық 

мәліметтер ауылшаруашылық жануар-

ларын бірдейлендіру жөніндегі дерекқорға 

енгізіліп отырады.

Қаңғыбас  иттер  мен  мысықтарды 

аулауға жергілікті бюджеттерден 46, 8 млн 

теңге бөлініп, облыс бойынша 12 707 бас 

қаңғыбас ит пен 3623 бас мысық ауланып, 

көзі жойылды. 

Ауылшаруашылық  жануарларының 

және ит-мысық өлекселерінің шашылып 

жатпауы үшін облыс бойынша арнайы мал 

көметін 109 мал қорымы бар. Сонымен 

қатар, жануарлар мен үй хайуандарынан 

таралатын  түрлі  жұқпалы  аурулардың 

таралмауы үшін аудандар мен қалаларға 

өлген  малдардың,  ит-мысықтардың 

өлек сесін жағып жіберуге арналған 20 

инсенератор пештері 48 млн теңгеге сатып 

алынып орнатылды. Айта кететін жағдай, 

белгілі бір себептермен мал өлімі болған 

жағдайда тұрғылықты мекеніңізге қарасты 

аудан немесе қала бойынша жергілікті 

КММ «Ветстанцияға» хабар беріп, өлген 

малдардың өлексесін өртеуге әкеліп тап-

сыруы қажет. Себебі, адамдар мен жануар-

ларға ортақ аса қауіпті жұқпалы және 

инвазиялық паразитарлық аурулар өте көп, 

олар бруцеллез, туберкулез, құтыру, сібір 

жарасы (күйдіргі), листериоз, лептоспироз, 

туляремия, орнитоз, сальмонеллез, эхино-

коккоз, трихиннеллез, дикроцелиоз, дерма-

томикоз (грибок) т.б. аурулар жатады. 

Бұл  аталған  аурулармен  адамдар  да 

ауыра тындықтан, немқұрайдылық таныт-

пауы мыз  керек.  Бұған  дәлел  ретінде 

айта  кететін  жайт,  облыс  бойынша  36 

адам  эхинок коккоз  ауруына,  12  адам 

бруцеллез  ауруына  шалдыққан.  Бұл 

аурулардың алдын алу мақсатында басқа 

жақтан сатып әкеліп немесе белгілі бір 

себептермен  мал  алсаңыз,  жануардың 

иесі  ретінде  малдың  ветеринариялық 

паспортында  көрсетілген  өзіне  тән 

бірдейлендірілген  жеке  нөмірі,  түрі, 

түсі, барлық егу, тексеру, зерттеу жұмыс-

тарының  бар-жоқтығы  туралы  мәлі-

меттерге аса мән беру және тұрғылықты 

мекен-жайыңыз  бойынша  ауданға 

немесе қалаға карасты ветеринариялық 

бөлімшеге хабарлау, малды карантиндеу 

арқылы басқа малдардан оқшаулап, қан 

алынып, зерттеу жұмыстары жүргізілуі 

тиіс. Сақтық шарасы ретінде алынған қан 

сынамаларының зерттеу нәтижелерінің 

қорытындысы  шыққанша  ауру  не  сау 

екенін білмейінше, қорадағы басқа сау 

малдармен қосуға болмайтынын ескер-

теміз. Осы әрекетіңіз арқылы отбасыңыз-

дың, қоршаған ортаңыз дың қауіпсіздігін 

қамтамасыз ете аласыз.

Жануарлар мен адамдарға ортақ аурулар-

дың алдын алу және жою мақсатында 

әрбір жеке және заңды тұлғалар, әсіресе, 

мал өсірумен, жануарлардан алынатын 

өнімдер мен шикізаттарды өңдеу және 

сатумен айналысатын кәсіпкерлер «Вете-

ринария туралы» заңының 25-бабында 

көрсетілген талаптарға сәйкес, уақтылы 

вакцинация,  диагностика  жасатуға, 

ауылшаруашылық жануарларын бірдей-

лендіруді қамтамасыз етуге, қора-жай, 

жем шөпті сақтауда, қоршаған ортаның 

ластанбауына,  зоогигиеналық  талап-

тарды  сақтауға,  жаңадан  жануарлар 

сатып алғанда, сойғанда немесе сатуға 

өткізгенде, малды сояр алдында, сойғаннан 

кейін  ветеринариялық-санитариялық 

сараптама жасамай сатуға, объектілерге 

ветеринариялық тексеру жүргізуге кедергі 

келтірмеуге, сонымен қатар, төл алғанда 

жануарлар ауырған немесе қырылған жағ-

дайда ветеринария саласындағы маман-

дарға хабарлауға міндетті. Жоғарыда көр-

сетілген талаптар орындалған жағдайда 

ғана ветеринариялық-санитариялық қауіп-

сіздікті қамтамасыз етуге болады.

Бір айта кететін жайт, облыс деңгейінде 

2015 жылы 37 979 бас ІҚМ, 131703 бас 

ҰҚМ, 4 478 бас жылқы, 52771 бас шошқа, 

7 бас түйе сойылған, осы сойыс малдарына 

ветеринариялық-санитариялық сараптама 

жүргізіліп, ішкі сауда объектілеріне сатуға 

босатылған. Қазіргі таңда дұрыс тамақтану 

жолға қойылуда, алайда, азықтың қайдан 

және қалай дайындалып жатқаны көпші-

лікті алаңдата қоймайтын сияқты. «Ас – 

адамның арқауы», «Ас тұрған жерде ауру 

тұрмайды» демекші, ең бастысы, күн делікті 

қолданылатын тағамдар (ет және ет өнімдері, 

сүт және сүт өнімдері, май, айран, ірімшік, 

құрт, балық өнімдері т.б) ауылшаруашылық 

өнімдері болғандықтан, ең бірінші тағам 

қауіпсіздігіне мән берілуі қажет. 

Ветеринариялық  қызметтің  негізгі 

мақсаты  –  шаруашылықтарда  ветери-

нария лық шараларды сапалы әрі уақтылы 

жүргізіп, қауіпті індеттерден адамдарды 

сақтандыру, инфекциялық, инвазиялық 

мал ауруларын жою, мал шығындарын 

азайту арқылы шаруа шылықтарға келе-

тін  зиянды  барынша  азайту,  жануар 

өнімдерінің  өнімділігін  арттыру  және 

саулығын сақтау. Ветери нария саласының 

рөлі  тек  қана  ауыл  шаруашылығында 

ғана емес, сонымен қоса, экономикалық, 

биологиялық, медициналық-санитариялық 

маңыздылығы да жоғары екенін оқырман 

ойына сала кетуді жөн деп санаймыз.   

«Қарағанды облысының 

ветеринариялық басқармасы»

мемлекеттік мекемесі

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНА КӨҢІЛ БӨЛУДІҢ МАҢЫЗЫ ЗОР

16. Алматы облысы  атқарушылық округінің  жеке сот орындаушысы Мимикенов 

Марат Сайлавбаевич  өз қызметі басталғаны туралы хабарлайды,  лицензиясының 

нөмірі 3193, 2016 жылғы 11 ақпанда  берілген. Жұмыс уақыты: дүйсенбіден - жұмаға 

дейін, сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін. Түскі үзіліс сағат 13:00-ден 14:00-ге дейін. 

Азаматтарды қабылдау сейсенбі және сәрсенбі күндері сағат 09:30-дан 17:00-ге 

дейін. Заңды мекенжайы: Алматы обл., Қарасай ауданы, Қаскелең қ., Абылай хан 

көшесі, 153, офис 23, тел.: 8 777-950-48-00, Marat.chsi@gmail.com

3.  «Ветеринар»  жауапкершілігі 

шектеулі  серіктестігі  өзінің  тара-

тылатыны  туралы  хабарлайды. 

Бар лық  талаптар  хабарландыру 

жарияланған  күннен  бастап  2    ай 

мерзім ішінде мына мекенжай бойын-

ша  қабылданады:  БҚО,  Қара төбе 

ауданы, Қаратөбе а., Құрман ғалиев 

к., 19. 

4.  2016  жылғы  22  қаңтардағы 

№81  әкімдіктің  қаулысына  сәйкес, 

«ШҚО  Семей  қаласының  дене- 

шынықтыру және спорт бөлімі» ММ 

«Спартак»  Футбол  клубы»  КМҚК 

таратылғаны туралы хабарлайды.

Барлық талап-шағымдар жария-

ланған күннен бастап екі ай ішінде 

мына мекенжай бойынша: ҚР, ШҚО, 

Семей қ., Достоевский көшесі, 110, 

420-бөлме, индекс 071400, байланыс 

телефоны: 8 (7222) 561831 жасалуы 

тиіс.


5.  «Шалқар  қаласы»  селолық 

тұтыну кооперативі өзінің таратыл-

ғандығын  хабарлайды.  Талап-ша-

ғым дар  осы  хабарландыру  жария-

лан ғаннан  кейін  2  ай  ішінде  мына 

мекенжай  бойынша  хабарланады:  

Ақтөбе  облысы,  Шалқар  қаласы, 

Сарықамыс  көшесі,  2-үйде  қабыл-

данады.

6. Тараз қаласы әкімдігінің 2012 жылғы 25 маусымдағы «Мемлекеттік 

мекемелерді,  мемлекеттік  комму-

налдық  кәсіпорындарды  тарату 

туралы»  №482  қаулысымен  «№81 

Балалар бақшасы» мектепке дейінгі 

тәрбиелеу  ММ  (мем.  тіркеу  нөмірі 

2 8 4 9 - 1 9 1 9 - М М   0 8 . 0 4 . 1 9 9 7   ж . ) 

таратылады.  Талаптар  хабарлама 

шыққан күннен бастап 2 ай бойынша 

Тараз  қаласы,  Қарахан  көшесі,  2 

мекенжайы  бойынша  қабылданады 

(«Тараз  қаласы  әкімдігінің  қаржы 

бөлімі» КММ).

7. Тараз қаласы әкімдігінің 2012 

жылғы 25 маусымдағы «Мемлекет тік 

мекемелерді,  мемлекеттік  комму-

налдық  кәсіпорындарды  тарату 

туралы»  №482  қаулысымен  «№41 

бала-бақшасы»  мектепке  дейінгі 

тәрбиелеу  ММ  (мем.  тіркеу  нөмірі 

2 8 5 0 - 1 9 1 9 - М М   0 8 . 0 4 . 1 9 9 7   ж . ) 

тара тылады.  Талаптар  хабарлама 

шыққан күннен бастап 2 ай бойынша 

Тараз  қаласы,  Қарахан  көшесі,  2 

мекенжайы  бойынша  қабылданады 

2. «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС келесі қызмет түрлерін сатып алу бойынша 

ашық тендер өткізетінін жариялайды (сатып алынатын қызмет түрлерінің толық тізімі 

тендерлік құжаттамаларда көрсетілген): Лот №1 – ОДК бірге 530 ППУ құбыр, 950 

м. санында; Лот №2 – Әуелімен домалақ кран 530 ППУ, 2 дана санында; Лот №3 – 

Әуелімен домалақ кран 273 ППУ, 2 дана санында; Лот №4 – Домалақ кран 530 ППУ, 2 

дана санында; Лот №5 – Домалақ кран 325 ППУ, 2 дана санында; Лот №6 – Домалақ 

кран 159 ППУ, 8 дана санында; Лот №7 – ОДК бірге 530 ППУ бұру, 48 дана санында; 

Лот №8 – ОДК бірге бекітілген тірек, 10 дана санында; Лот №9 – Электрмен пісіру 

жалғастырғыш, 270 дана санында; Лот №10 – Бәсеңдеткішпен домалақ кран Ду 

300, 2 дана санында; Лот №11 –  Сырғыма тірек 530 ППУ, 94 дана санында. Қызмет 

көрсетудің талап етілген мерзімі: 2016 жылдың 1-4 тоқсанында. Қызмет Петропавл 

қ. жүзеге асырылуы қажет. Тендерге Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрі 2015 жылғы 20 қаңтардан №18 бұйрығымен бекітілген Реттеліп көрсетiлетiн 

қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шекті 

деңгейлерін  және  тарифтік  сметаларды  бекіту  кезінде  шығындары  ескерiлетiн 

тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді табиғи монополиялар субъектiлерiнiң сатып 

алу Ережесінің 7-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарға сәйкес келетін барлық 

әлеуетті жеткізушілерге қатысуға мүмкіндік беріледі. Тендерлік құжаттамалар пакетін 

2016 жылғы 21 сәуірді қоса алғанда сағ. 12:00-ге дейін келесі мекенжайдан алуға 

болады: Петропавл қ., Жамбыл к-сі, 215, №5 кабинет, сағ. 9:00-ден 18:00-ге дейін. 

Тендерлік құжаттама тегін беріледі. Тендерге қатысу үшін әлеуетті жеткізушілер 

тендерлік өтінімдерін конвертке салып, «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС-ға келесі 

мекенжай бойынша тапсырулары тиіс: Петропавл қ., Жамбыл к-сі, 215, №5 кабинет. 

Тендерлік өтінімдер 2016 жылғы 22 сәуірде сағ. 10:00-ге дейін қабылданады. Тендерлік 

өтінімдері бар конверттерді тендерлік комиссия 2016 жылғы 22 сәуірде сағ. 12:00-де 

келесі мекенжайда ашады: Петропавл қ., Строительная к-сі, 23, бас директордың 

кабинеті. Сатып алуға бөлінген қаражат көлемі: Лот №1 – ОДК бірге 530 ППУ құбыр, 

950 м. санында – 80000000 теңге; Лот №2 – Әуелімен домалақ кран 530 ППУ, 2 

дана санында – 37000000 теңге; Лот №3 – Әуелімен домалақ кран 273 ППУ, 2 дана 

санында – 6500000 теңге; Лот №4 – Домалақ кран 530 ППУ, 2 дана санында – 36000000 

теңге; Лот №5 – Домалақ кран 325 ППУ, 2 дана санында – 7500000 теңге; Лот №6 – 

Домалақ кран 159 ППУ, 8 дана санында – 10000000 теңге; Лот №7 – ОДК бірге 530 

ППУ бұру, 48 дана санында – 19000000 теңге; Лот №8 – ОДК бірге бекітілген тірек, 

10 дана санында – 10000000 теңге; Лот №9 – Электрмен пісіру жалғастырғыш, 270 

дана санында – 18000000 теңге; Лот №10 – Бәсеңдеткішпен домалақ кран Ду 300, 2 

дана санында – 6000000 теңге; Лот №11 – Сырғыма тірек 530 ППУ, 94 дана санында – 

4500000 теңге. Әлеуетті жеткізушілер мен олардың өкілдері (бірінші жетекшінің қолы 

және мөрімен куәландырылған сенімхатты ұсыну арқылы) тендерлік өтінімдері бар 

конверттерді ашу барысына қатыса алады. Табиғи монополия субъектісі қызметінің 

тұтынушылары  «Петропавл  Жылу  Жүйелері»  ЖШС  өткізетін  қызметтерді  сатып 

алу  тендеріне  бақылаушы  ретінде  қатысуға  құқылы.  Қосымша  анықтамалар  мен 

ақпараттарды 8 (7152) 52-26-77 телефоны арқылы алуға болады.

13. «Контакт-Энерго-А» ЖШС, Астана қ., мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотының 2016 жылғы 16 наурыздағы ұйғарымымен «Контакт-

Энерго-А» ЖШС-не БСН 051 240 005 059, Астана қ., Алматы ауданы,  Жилой 

массив Юго-Восток (оң жағы), Айнакөл көшесі, 56-үй, 130-пәтер, оңалту туралы 

ісі бойынша азаматтық өндіріс қозғалғандығы туралы хабарлайды. 

Несигерлер талаптары «Контакт-Энерго-А» ЖШС уақытша басқарушысына 

мына мекенжай бойынша жіберілуі тиіс:  Астана қ., Кенесары к., 46 үй, 38 пәтер. 

14.  «СК  Базис-Строй»  ЖШС,  Астана  қ.,  мамандандырылған  ауданаралық 

экономикалық сотының 2016 жылғы 16 наурыздағы ұйғарымымен «СК Базис-Строй» 

ЖШС-не  БСН 060 840 007 551, Астана қ., Алматы ауданы, Вавилов к., 15 үй, 124 пәтер, 

оңалту туралы ісі бойынша азаматтық өндіріс қозғалғандығы туралы хабарлайды. 

Несигерлер талаптары «СК Базис-Строй» ЖШС уақытша басқарушысына мына 

мекенжай бойынша жіберілуі тиіс:  Астана қ., Кенесары к., 46 үй, 38 пәтер. 

Алматы қаласы соттарының қауымдастығы Алматы қаласының маман дан-

дырылған ауданаралық экономикалық сотының судьясы Гүлнар Алибековна 

Сатбаеваға әкесі 


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 0.56 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет