Шаблон для создания тестов в формате qti V 0жүктеу 46.45 Kb.
Pdf просмотр
Дата03.03.2017
өлшемі46.45 Kb.

Шаблон для создания тестов в формате QTI v 2.0 

 

1.  Метаданные теста ........................................................................................................................................................................................ 2 

2.  Параметры секций. ...................................................................................................................................................................................... 2 

3.  Вопросы типа «Выбор» ............................................................................................................................................................................... 4 

4.  Вопросы типа «Упорядочение» ...................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.  Вопросы типа «Соответствие» ....................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

6.  Вопросы типа «Поле ввода» ........................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

 

  

 

  

 


1.

 

Метаданные теста  

Автор теста: Ирсалиева К.К.  

Название курса: Бизнес – этикет және хаттама  

Название теста: Бизнес – этикет және хаттама  

Предназначено для студентов специальности: Әлемдік экономика (3 курс, 4 ж.о.) – күндізгі оқу  

Семестр: 6  

Проходной балл: 50  

Время на тест: 30  

Количество кредитов: 2  

Учебный год: 2015-2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Параметры секций. 

Секция 

Выборка 


(шт) 

Родительская секция Этиканың табиғаты және мәні  Кәсіби этика Бизнес этикасы : іскерлік ӛмірдің этикалық мәселелері Ұжымдық мәдениет және ұжымдық этика

 

 Микроэтиканың мәселелері Ұжымдық – әлеуметтік жауапкершілік Макроэтика мәселелері Іскерлік қарым-қатынастартың ұлттық ерекшеліктері Презентациялар және қоғамдық іс шаралар 10 

Коммуникациялар этикеті. Баспасӛз конференциясы  

 


3.

 

Вопросы типа «Выбор» Этика дегеніміз не? 

Бизнес этикасының түрлеріне жатпайды? Моральді құқықтық ерекшеліктеріне жатады? 

Әділдік этикасының қолданумен айрықшаланатын этика түрлерін ата? Адамдардың қарым-қатынасын мүмкін ететін фактор? 

Бизнес этикет қай кезеңде құрылған? Бизнес этикасы алғыш рет қай елде құрылды ? 

Бизнес әдебінде ең негізгі лауазымның бірін ата? Утиллитаризм принциптерінің бірін кӛрсетіңіз? 

10 

Әрбір адам бостандыққа, басқа адамдармен бейбіт ӛмір сүруге құқықты  деп айтқан? 11 

Қазіргі этиканың маңызды ұстанымы? 

12 

Іскерліктің маңызды ұстанымын атаңыз? 13 

Антикалық этикаға байланысты оған тиесіліні атаңыз?  

14 

Дж.Роуздың принциптеріне жатпайды? 15 

Жеке адамның қоғамда ӛмір сүре алатын басқалармен қарым-қатынаста болатын қабілеті? 

16 

Кәсiби әдеп түсiнiгi дегеніміз: 17 

Кәсіби әдеп нені  реттейді: 

18 

Кәсiби мораль принципi: 19 

«Женевалық декларациясы» қай жылы пайда болды: 

20 

Алғашқы кәсiби әдеп кодексiнiң  шығуы: 21 

Ежелгі  кәсіби  әдеп  түрлерінің  бірі: 

22 

Ең алғаш қоғам принциптерiнiң  моралiмен  бiрге қоғам еңбегiнiң ӛзара байланыстарын бӛлу туралы айтқан: 23 

Кәсiби  әдеп ӛзiне қандай принципті қосуы қажет: 

24 

Бүгiнгi күнге дейiн дәрiгерлiкке арнауда студенттер ежелгi кәсiби  әдеп  кодексiн қайталайды: 25 

Классикалық модель мораль реттеуiнiң негiзгi обьектiсiне жатпайды: 

26 

Адамның барлық қоғамдық ӛмірде, еңбекте, тұрмыста мінез-құлқын және санасын реттейді… 27 

Зерттеу объектісі имандылық болып табылатын ғылым: 

28 

Әдеп кодексі:  29 

Мекеме жұмысының нәтижелеріне ықпал етеді: 

30 

Адамның қоғамда әрекет етуінің мӛлшерлі, негізгі әдіс-амалдарының бірі: 31 

Американдық зерттеуші Л.Нэш ӛз еңбегінде неше этикалық проблеманы кӛрсетті: 

32 

Л.Нэштың еңбегіндегі ең бірінші проблема: 33 

Қазіргі заманғы этика қанша міндеттемелерден тұрады: 

34 

Бизнес этиканың қанша негізгі моральді проблемалары бар ? 35 

Бизнес этиканың бірінші проблемасы: 

36 

Бизнес этика қандай этикалық дәстүрге сүйенеді: 37 

Утилитаризм теориясының негізін қалаушы кім ? 38 

Утилитаризм теориясының мәні: 

39 

Моральды құқықтың қанша ерекшелігі бар: 40 

Утилитаристік теорияның моральды құқықтан айырмашылығы неде ? 

41 

Эгалитаризм теориясының мәні  неде: 42 

Капиталистік әділеттік  бойынша тӛмендегілердің қайсысы дұрыс? 

43 

Әділеттілік теориясы қай жылы жарық кӛрді? 44 

Коммунистік әділеттік бойынша тӛмендегілердің қайсысы дұрыс ? 

45 

Эгалитар сӛзінің мәні: 46 

М.Х.Мэскон бойынша ұжымдық мәдениет тұрады: 

47 

Ұжымдық  мәдениеттiң негiзгi қызметтерi: 48 

Iшкi құрастырушы дегеніміз не: 

49 

Н.Камерон және Р.Куиннiң ұсынуларымен ұжымдық мәдениеттiң 4 түрi  қарастырылады:  50 

Адаптация дегеніміз не: 

51 

Адаптацияның негізгі мақсаты: 52 

Н.Камерон және Р.Куиннiң ұсынған әрбiр типтерiнің базалық параметрмен ӛлшенетiнін кӛрсетіңіз:  

53 

Ұйымдағы этникааралық әсерлесу мәдениеті: 54 

Бизнестiк әдеп  бағыныштылық деңгейiне қалай әрекет етедi: 

55 

Геллерман бойынша ұжымда дұрыс емес тәртiп себебi болуы мүмкiн тӛрт негiзгi аргумент: 56 

Корпорациялар арасында, мемлекет пен қоғам арасындағы қарым-қатынастардың адамгершілік ерекшеліктерін ескере 

отырып қарастыратын сала: 

57 


Швецариялық Ко (Саих) қаласында «Бизнес принциптері» Ко Декларациясы қашан қабылданды? 

58 


Макроэтиканың негізгі мәселелеріне жатпайды: 

59 


Квоталар макроэтиканың қай мәселесіне жатады 

60 


Экономиканың тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында корпоративтік қызметті реттеу макроэтиканың қай мәселесіне 

жатады 


61 

Алғаш тұтынушы құқығы қашан және қай елде құрастырылды:    

62 

Корпорация және еншілес компаниялар арасындағы қарым қатынас макроэтиканың қай мәселесіне жатады: 63 

Біржақтылық макроэтика мәселелерінің қайсысына жатады 

64 

Ӛз шығармаларында әлеуметтік жауапкершілік тұжырымдама  және оның мазмұнын зерттеген ғалым: 65 

Корпорациялар ӛмір сүру сапасын жақсарту үшін айтарлықтай үлес қосуға қажетті деп мәлімдейтін теория: 

66 

Патронажбен айналысатын компания бизнес үшін сыртқы серпіні: 67 

Әлеуметтік жауапкершілік - бұл ... 

68 

ХІХ ғасырдың ӛзінде Германияда кәсіпкерлерінің тәжірибесінде әлеуметтік жауапкершілік кӛрінісі: 69 

Әлемдік менеджмент әдебиеттерінде 1950-шы жылдардан бері дамыған және АҚШ-та ең кӛп таралған тұжырымдама: 

70 

Макроэтиканың негізгі мәселелеріне жатпайды: 71 

Қақтығыстардың позитивті қызметiне қайсылары жатады? 

72 

 Маркетингтік коммуникацияның түрлері? 73 

Ақпаратпен алмасу тәсiлi бойынша монологияның түрiне жатады? 

74 

Жарнама аудиторияға екі тәсілмен беріледі: 75 

Жарнама жоспарлау үдерісі мынадай кезеңдерден тұрады: 

76 

Жарнаманы тұтынушылар жақсы түсінуі үшін  ол мынадай  талаптарға  сай болуы керек: 77 

Презентацияны ӛткізуді  ынталандырудың әдістеріне жатады: 

78 

Тауарларды сату үдерісі мынадай кезеңдерден тұрады:  79 

PR әдістері:  

80 

Жалпы талаптары жұмыстағы ұжыммен жақсы қарым-қатынаста болу негiзделедi: 81 

Іскерліктің маңызды ұстанымын атаңыз? 

82 

Іскерлік әңгіме үшін мыналарды ескеру керек: 83 

Жұрт алдында сӛйлеуге негіз болатын екі түрлі себеп бар: 

84 

Врум – Йеттонның апталығы бойынша мәселенің белгілері: 85 

Ӛзін-ӛзі  кӛрсете білу не үшін қажет? 

86 

Іскерлік коммуникация: 87 

Іскерлік комммуникацияның негізгі міндеті: 

88 

Іскерлік коммуникацияның іске асырылуы тиіс талаптары: 89 

Іскерлік коммуникациядағы қарым- қатынастың негізгі пәні не? 

90 

Пресс-конференция: 91 

Презентация:  92 

Презентацияның мәні:  

93 

Презентацияға дайындық неден тұрады: 94 

Презентация соңындағы фуршет столдың маңызы неде 

95 

Әдебиеттерде презентацияны ӛткізудің бірнеше түрлері сипатталады, олардың ішінде кең таралғандары: 96 

Сатып алушыға ықпал етудің коммуникативті әдістер: 

97 

Тұтынуды қанағаттандыру мақсатындағы презентацияның іске асу жолы: 98 

Ӛзін-ӛзі  кӛрсете білу не үшін қажет? 

99 

Мемлекет пен бiрлестiктiң ӛзара қарым қатынасы  мемлекеттiк реттеудiң үш жолдамасын кӛрсетеді: 100 

Мамандардың  пікірінше әріптеспен байланыс орнату кезінде қандай әдістер кӛмектеседі Каталог: images -> files
files -> Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін
files -> Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ
files -> Непрерывного педагогического образования, рассмотрены вопросы роста
files -> Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін
files -> Непрерывного педагогического образования, рассмотрены вопросы роста
files -> Информация о мбоу
files -> Название курса: Іскерлік коммуникация
files -> Шолпан айнабаева
files -> Название курса: Методы социологических исследований

жүктеу 46.45 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет