Үш тілді білім беру жағдайында жұмыс істейтінжүктеу 5.84 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата15.09.2017
өлшемі5.84 Mb.
#16215
  1   2   3   4   5   6

Астана 

2016

 

ҰЛ

Ы

Т

Ғ

Т

А

Ы

Д

Қ

Н

 Б

Ы

І

Т

Л

А

І

 

М

Н

 А

И

К

Р

А

А

Д

С

Е

Н

М

Ы

И

Т

Я

Л

С

А  

Ы

.

Ы

ҮШ ТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КАДРЛАРДЫ ДАЯРЛАУДЫҢ

ҚОЛДАНЫСТАҒЫ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ

МАЗМҰНЫН ТАЛДАУ

Талдамалы анықтама

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОГРАММ

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ РАБОТЫ

В УСЛОВИЯХ ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аналитическая справка

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы 

Национальная академия образования имени И. Алтынсарина 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  

Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы  

 

Министерство образования и науки Республики Казахстан  

Национальная академия образования им. И. Алтынсарина  

 

 

  

 

  

 

ҮШ ТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КАДРЛАРДЫ ДАЯРЛАУДЫҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ 

БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫН ТАЛДАУ 

 

Талдамалы анықтама 

 

 АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОГРАММ 

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ РАБОТЫ В 

УСЛОВИЯХ ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аналитическая справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астана  


2016  

 

 Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы Ғылыми кеңесімен 

баспаға ұсынылды (2016 жылғы20 қазандағы № 9 хаттамасы) 

 

Рекомендовано  к  изданию  Ученым  советом  Национальной  академии 

образования им. И. Алтынсарина (протокол № 9 от 20 октября 2016 года)  

 

  

Үш  тілді  білім  беру  жағдайында  жұмыс  істейтін  педагогикалық 

кадрларды  даярлаудың  қолданыстағы  бағдарламаларының  мазмұнын 

талдау.  Талдамалы  анықтама.  –  Астана:  Ы.  Алтынсарин  атындағы  Ұлттық 

білім академиясы, 2016. – 51 б.  Анализ 

содержания 

действующих 

программ 

подготовки 

педагогических  кадров  для  работы  в  условиях  трехъязычного 

образования.  Аналитическая  справка.–  Астана:  НАО  имени  И.Алтынсарина, 

2016. – 48 

с.  

 

Талдамалы  анықтамада  Қазақстандағы  педагогикалық  кадрларды даярлаудың қолданыстағы бағдарламаларына талдау жасалған, республикадағы 

үштілді білім берудің  ерекшеліктері  анықталды, үштілді білім беруге  даярлау 

контекстінде  педагогикалық  мамандықтардың  оқу  бағдарламаларын  әзірлеу 

бойынша  ұсыныстар  берілген.  Талдамалы  анықтама  білім  беру  жүйесі 

қызметкерлеріне арналған.  

 

В аналитической справке дан анализ действующих программ подготовки педагогических  кадров  в  Казахстане,  выявлены  особенности  трехъязычного 

образования в республике, даны рекомендации по разработке образовательных 

программ  педагогических  специальностей  в  контексте  подготовки  к 

трехъязычному  образованию. 

Аналитическая  справка  предназначена  для  работников  системы 

образования.  

 

 

  

© Ы. Алтынсарин атындағы  

Ұлттық білім академиясы, 2016 

© Национальная академия  

образования им. И. Алтынсарина, 2016 

 

 

Кіріспе  

 

Қазақстанда  қоғамның  экономикалық  және  әлеуметтік  жаңғыртулардың аса  маңызды  көріністерінің  бірі    тіл  саласындағы  саясат  болып  табылады. 

Мемлекеттік  саясаттың  осы  құрамдас бөлігіне    Ұлт  көшбасшысы –  Қазақстан 

Республикасы  Президенті  Н.Ә.  Назарбаев  ерекше    назар  аударғаны  белгілі, 

сондықтан бұл мәселе терең зерделеуді және талдауды қажет етеді, оған себеп 

тек  біздің  елде  ғана  Мемлекет  басшысының  бастамасымен  «Үш  тұғырлы  тіл 

саясаты» бірегей жобасы іске асырылуда.   

Қазіргі  көптілділік  және  мультимәдениет  заманында  тілдердің  түйісуі, 

қоғамды  жұмылдыру  жөнінде  тілдер  саласында  тиімді  және  өміршең 

бағдарламаларды  іздеп  табу  аса  маңызды  да  күрделі  мәселе.  Осыған 

байланысты    үш  тұғырлы  тіл  саясатын  іске  асырылуының  нәтижесі  болып 

табылатын көптілділік білім берудің маңызы мен өзектілігі күмән  келтірмейді.  

Көптілділік адамзаттың дамуының басты бағыты болғаны ертеден белгілі. 

Бүгінгі  күні  азаматтары  тек  бір  тілді  ғана  білетін  мемлекеттерді  еске  түсіру 

мүмкін  емес.  Және  бір  ғана  ұлт  өкілдері  тұратын  өркениетті  мемлекет  жоқ 

десек  қателеспейміз.  Кез  келген  көпұлтты  мемлекеттің  қалыпты  өмір  сүруі 

үшін екі тілділік және көптілділікті қалыптастыру өте маңызды.  

Білім  беруде  көптілділікті  тиімді  енгізу  жөніндегі  Президенттің  қойған 

мәселелерін  шешу  үшін  Қазақстан  Республикасының  кейбір  жоғары  оқу 

орындарындары мен мектептеріндегі фрагментарлық жинақталған тәжібелерді 

бір жүйеге келтіру және білім беру бағдарламаларында бірізділікті қамтамасыз 

ету  қажет.  Бұның  өзі  «мектеп-жоо»  жүйесінде  көптілділік  білім  берудің 

бірізділік  қағидасын  іске  асыру  бойынша  ғылыми-әдістемелік  ұсынымдардың 

кешенін  дайындауды  талап  етеді.  Оның  әлеуметтік-экономикалық  әсері  Білім 

беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында 

қойылған  «...еліміздің  жоғарғы  оқу  орындарында  көптілді  педагогикалық 

кадрларды 

даярлау» 

мәселелерін 

шешудің 

алдыңғы 


шарттары 

жасалатындығымен анықталады [1]. 

Қазақстандағы  білім  берудің  аса  маңызды  стратегиялық  міндеті  -  бір 

жағынан  қазақстандық  озық  білім  беру  дәстүрлерін  сақтау,  екінші  жағынан 

мектеп  түлектерін  халықаралық  біліктілік  сапасымен  қамтамасыз  ету,  оларда 

лингвистикалық  сананы  дамыта  отырып,  мемлекеттік  тілді,  ана  тілін  және 

шетел тілін меңгерту болып табылады.   

2015-2020 

жылдардағы  үш  тұғырлы  тілді  дамытудың  Жол  картасының  

5.2 


бабына сәйкес «үш тұғырлы тіл аясында жұмыс істеу үшін педагогикалық 

кадрларды  даярлаудың  қолданыстағы  бағдарламаларының  мазмұнына  талдау 

жасау»  бойынша  [2]  Ы.Алтынсарин  атындағы  Ұлттық  білім  академиясы 

аналитикалық анықтама дайындады.  

Аналитикалық анықтама дайындау үшін 2015-2016 оқу жылы мен 2016-

2017  оқу  жылындағы  жұмыс  оқу  жоспарларының  негізінде  Қазақстан 

Республикасында  педагогикалық  кадрларды  даярлаудың  қолданыстағы 

бағдарламаларына сараптама жасалды.  

 


Техникалық ерекшеліктерге сәйкес: 

көптілділік  білім  беру  үшін  педагогикалық  кадрларды  даярлаудың халықаралық тәжірибесі зерделенді; 

Қазақстанда үштілділік білім берудің ерекшеліктері анықталды; педагогикалық 

кадрларды 

даярлаудың 

қолданыстағы 

бағдарламаларының  үштілділік  білім  берудің  мақсаттары  мен  міндеттеріне  

сәйкестігі анықталды; 

Үш  тұғырлы  тілді  білім  беруге  дайындық  аясында  педагогикалық мамандықтардың  білім  беру  бағдарламаларын  жасау  жөнінде  ұсынымдар 

дайындалды. 

Жүргізілген  зерттеулердің  нәтижелері  осы  аналитикалық  анықтамада 

өздерінің көрінісін тапты.   

 

 

Педагогикалық 

кадрларды 

даярлаудың 

қолданыстағы 

бағдарламаларының мазмұны 

 

2016-2019  жылдарға  арналған  білім  мен  ғылымды  дамытудың 

Мемлекеттік бағдарламасында былай деп көрсетілген: «Жаңғыртылған білімге 

көшуге  байланысты  жоғары  оқу  орындарының  білім  бағдарламаларының 

мазмұны  жетілдірілетін  болады.    2017-2018  оқу  жылынан  бастап, 

жаратылыстану-математикалық  бағыттағы  4  педагогикалық  мамандықтар 

бойынша  педагогикалық  мамандарды  даярлайтын  15  базалық  жоғары  оқу 

орнында білім беру бағдаламаларын, оқулықтарды және ОӘК ағылшын тілінде 

дайындай отырып, ағылшын тілінде оқытуға көшу іске асырылады» [3].  

Батыс  елдерінің  тәжірибесіне  сәйкес  мектептегі  оқу  процесіне  «білім 

магистрі»  дәрежесі  бар  мамандар  кең  тартылатын  болады.  Педагогикалық 

кадрларды  даярлаудың  жаңа  жүйесі  негізгі  тірек  нүктесі  болады,  ол  білім 

мазмұнын  жаңғырту  жағдайында    Қазақстандағы  орта  білім  жүйесін  жаңа 

сапалық деңгейге жеткізетін болады.  

 

Мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру  стандартының  (бұдан  әрі  –МЖМБС) құрамдас бөлігі Қазақстан Республикасы Үкіметі 

13.05.2016

 

жылғы 


№ 292 қаулысының 

4 қосымшасы болып табылатын Типтік оқу жоспары (бұдан 

әрі  –  ТОЖ)  болып  табылады.  ТОЖ  міндетті  пәндер  компоненті  мен  таңдау 

бойынша  пәндер  компонентінің  тізімін  анықтайды. 

 

Мысалы,  жалпы  білім пәндері блогіндегі ТОЖ міндетті компоненті 

 

«Қазақ/орыс тілі» және «Шетел тілі»  пәндеріне    6  кредит  беріледі.      «Базалық  пәндер»  блогінде    «Кәсіптік 

қазақ/орыс  тілі»  және  «Кәсіптік-бағдарланған  шетел  тілі»  пәндеріне  2 

кредиттен бөлінген. 

Республиканың  131-жоғары  оқу  орындарының  61-де  «Білім»  тобы 

мамандықтары бойынша мамандар даярланады, оның ішінде мынадай жоғары 

оқу  орындары  бар:  ұлттық    -  3,мемлекеттік  –  21,  халықаралық    жоо  -1, 

акционерленген – 2, жеке меншік – 34 [4]. 

Жоғары  және  жоғарғы  оқу  орнынан  кейінгі  білім  департаменті  бұл 

жоғары оқу орындарының атына 2015-2016 оқу жылындағы және 2016-2017 оқу 

жылындағы  жұмыс  оқу  жоспарларын  (бұдан  әрі  –  ЖОЖ)  көрсету  керектігі 

туралы хат жолдады (Қосымша №1).   

Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА республиканың  10 жоғары оқу орнынан 

ЖОЖ  алды.  Бұлардың  қатарында  –  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық 

педагогикалық  университеті;  Қазақ  мемлекеттік    қыздар  педагогикалық 

университеті;  Павлодар  мемлекеттік  педагогикалық  институты;  Оңтүстік 

Қазақстан  мемлекеттік  педагогикалық  институты;  Тараз  мемлекеттік 

педагогикалық  институты;  Қостанай  мемлекеттік  педагогикалық  институты; 

Ы.Алтынсарин  атындағы  Арқалық  мемлекеттік  педагогикалық  институты; 

Семей  қаласындағы  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік  университет;  К.Жұбанов 

атындағы  Ақтөбе  өңірлік  мемлекеттік  университеті;  Е.А.Бөкетов  атындағы 

Қарағанды мемлекеттік университеті бар. 

Мынадай  жоғары  оқу  орындары  бойынша  педагогикалық  кадрларды 

даярлаудың қолданыстағы бағдарламаларын қарастырайық: 


Абай атындағы ҚазҰПУ мынадай мамандықтар бойынша ЖОЖ жіберді: 

1)

 

5В012100  «Оқыту  қазақ  тілді  емес  мектептердегі  қазақ  тілі  мен әдебиеті»; 

2)

 5В012200  «Оқыту  орыс  тілді  емес  мектептердегі  орыс  тілі  мен 

әдебиеті»; 

3)

 

5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі»; 4)

 

5В011000 «Физика»; 5)

 

5В011100 «Информатика»; 6)

 

5В011200 «Химия»; 7)

 

5В011300 «Биология»; 8)

 

5В011400 «Тарих». 2015-2016 

оқу  жылы  мен  2016-2017  оқу  жылындағы  ЖОЖға  сәйкес 

«

Қазақ  (орыс)  тілі»пәндерін  оқуға  барлық  8-мамандық  бойынша    1-ші семестрде 3 кредит және  2- семестре3 кредиттен бөлінген.   5В011200 «Химия» 

мамандығы  бойынша  екінші  семестрде  таңдау  компоненті  бойынша  

«

Химиялық  мәтіндерді  ағылшын  тіліне  аударудың  техникасы»  пәні  бойынша практикалық сабақ жүргізу көзделген, ол  3 кредит көлемінде бағаланады. 

Педагогтарды  5В011900  -  «Шетел  тілі:  екі  шетел  тілі»  мамандығы 

бойынша  даярлауға  «Ақпараттық-  коммуникациялық  технологиялар»  пәні 

(

ағылшын тілінде) енгізілген, оған екінші семестрде 3 кредит  бөлінген. Үшінші семестрде міндетті компонент ретінде мынадай тіл пәндері бойынша: «Базалық 

негізгі  шетел  тілі  (В2)»  -  1  кредит  және  «Екінші  шетел  тілі  (А1)»  -  4  кредит 

көлемінде практикалық сабақтар өткізу жоспарланған.  

Таңдау  компоненті  бойынша  мынадай:  «Лингвоелтану»  (НШТ), 

«Лингвомәдениеттану» (НШТ), «Заманауи практикалық фонетика (НШТ) және 

«Практикалық  фонетика»  (НШТ)  пәндерін  үш  кредиттен  үшінші  семестрде 

оқыту көзделген. Төртінші семестрде әрқайсының көлемі 4 кредиттен  «Шетел 

тілінің  заманауи  практикалық  грамматикасы  (НШТ)  және  «Функционалдық 

грамматика»  пәндерін  және  көлемі  2  кредиттен  «Шетел  тілінің  заманауи 

практикалық  грамматикасы  (НШТ)  және  «Функционалдық  грамматика» 

пәндерін (ЕШТ) оқыту жоспарланған. 

5В012100 «Оқыту қазақ тілінде емес мектептерде қазақ тілі мен әдебиеті» 

мамандығы  бойынша  1  курста  оқитын  студенттер  үшін    ЖОЖ  мынадай 

пәндерді оқыту көзделген: 

бірінші семестрде 2 кредиттен – «Қазақ (орыс тілі)» және «Шетел тілі», «Практикалық қазақ тілі» және «Заманауи қазақ тілінің фонетикасы»; 

екінші семестрде – үш кредиттен «Қазақ (орыс тілі)» және 2 кредиттен «Шетел тілі»; 

үшінші  семестрде  –  2  кредиттен  «Заманауи  қазақ  тілінің лексикологиясы»  және «Қазақ әдебиеті: хандық дәуір»; 

төртінші  семестрде    –  «Қазақ  тіліндегі  сөздер  құрау»  (2  кредит), «Заманауи  қазақ  тілінің  морфологиясы»  (3  кредит),  «Орфография  мен 

пунктуацияның негіздері» (3 кредит). 

5В012200 «Оқыту орыс тілді емес мектептердегі Орыс тілі мен әдебиеті» 

мамандығы  үшін  міндетті  компонентке  мынадай  пәндер  кіргізілген:  үшінші семестрде  «Заманауи  орыс  тілінің  фонетикасы»  (2  кредит)  және  «Заманауи 

орыс тілінің лексикологиясы» (2 кредит). Таңдау бойынша компонентте көлемі 

3 кредит болатын  «Екі тілді лексикография» пәнін оқыту көзделген. Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтында:  

-  


«Информатика» мамандығы бойынша 3 «Коммуникативтік» модулінде    

«Қазақ/орыс тілі» және «Шетел тілі» пәндеріне бірінші және екінші семестрде 3 

кредиттен  бөлінген.    5  модульде  «Психологиялық-педагогикалық  және  

информатика негіздері» міндетті компонент ретінде   «Педагогикалық кәсіпке 

кіріспе» пәнін 1 кредит көлемінде ағылшын тілінде оқыту көзделіп отыр.  

«Коммуникативтік-әдістемелік»  7  модуліне  әрқайсына  2  кредиттен 

міндетті  компонент  ретінде  «Кәсіптік  қазақ/орыс  тілі»  және  «Кәсіптік-

бағдарланған ағылшын тілі» пәндері енгізілген.   

«Программалаудың  негіздері  және  компьютер  архитектурасы»  8 

модулінде  таңдау  компоненті  бойынша  «Алгоритмдер  теориясы»  және 

«Ақпараттар  теориясы»  пәндері  (3  кредиттен)  енгізілген,  олар  қазақ/орыс 

тілдерінде  оқытылады.  Сонымен  қатар  бұл  модульде  «Программалау 

технологиясы»  (3  кредит)  және  «Объектілі  бағдарланған  программалау 

технологиясы» (4 кредит) пәндері ағылшын тілінде оқытылады.  «Ақпараттық 

коммуникациялар  технологиясы  және  сандық  әдістер»  9  модулінде  «Білім 

берудегі  ақпараттық  және  коммуникациялық  технологиялар»  (3  кредит)  және 

«Қосалқы программалық қамтамасыз ету» (2 кредит) пәндер ағылшын тілінде 

оқытылады.  «Математиканы  қосалқы  қамтамасыз  ету»  пәні  3  кредит  деп 

бағаланған және ол қазақ/орыс тілінде оқытылады. 

 

1-кесте – 20 15-2016 оқу жылының оқу жоспары 

Кре-


дит-

тер 


саны 

Пән циклдары 

Орыс 

топтарында 

қазақ 


тілінде 

Қазақ 


топтарынд

а 

орыс тілінде 

Ағылшын 


тілінде 

129 


5В011100 «Информатика» 

30 


ЖББП 

(

жалпы міндетті 

модульдер) 

14 

14 


10 

ТК (элективті модульдер) 

64 

БП (базалық модульдер) 

44 

ТК (элективті модульдер) 18 32 

БП (элективті модульдер) 12  

ҚОТ 
129                                           

5В011300 «Биология» 

30 

ЖББП 


(

жалпы 


міндетті 

модульдер) 

14 

14 


13 

64/20 


БП (МК) (базалық модульдер)  3 44 

БП (ТК) (элективтік 

модульдер) 14 

32 


БП (элективтік модульдер) 

 

ҚОП 

129 

5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі» 

33 

ЖББП 


(

жалпы 


міндетті 

модульдер) 

64/20 

БП (МК) (базалық модульдер)  2 129 5В012100 «Оқыту қазақ тілінде емес мектептердегі қазақ тілі және 

әдебиеті» 

33 

ЖББП 


(

жалпы 


міндетті 

модульдер) 

64/20 

БП (МК) (базалық модульдер)  2 129 5В012200 «Оқыту орыс тілінде емес мектептердегі орыс тілі мен 

әдебиеті» 

33 

ЖББП 


(

жалпы 


міндетті 

модульдер) 

64 

БП (МК) (базалық модульдер)  - 129 5В012400 «Химия - Биология» 

33 


ЖББП 

(

жалпы міндетті 

модульдер) 

14 

14 


13 

64 


БП (МК) (базалық модульдер)  4 44 

БП (ТК) (элективтік 

модульдер) 16 

32 


БП (ТК) (элективтік 

модульдер) 11  

ҚОП 
129 

5В012700 «Физика –Информатика» 

33 

ЖББП 


(

жалпы 


міндетті 

модульдер) 

14 

14 


13 

64 


БП (МК) (базалық модульдер)  6 44 

БП (ТК) (элективтік 

модульдер) 15 

32/5 


БП (МК) 27 


БП(ТК) (элективтік модульдер)  3 

12  

ҚОП 
129 

5В012900 «Тарих – Дінтану» 

30 

ЖББП 


(

жалпы 


міндетті 

модульдер) 

14 

14 


11 

64 


БП (МК) (базалық модульдер)  6 44 

БП (ТК) (элективтік 

модульдер) 

10 


10 

13 


32 

БП (элективтік модульдер) 

 

ҚОП 
 

1-

суреттен  Павлодар  мемлекеттік  педагогикалық  институтында  2015-2016 

оқу жылының ЖОЖ-да:  пәндердің 14,4% - мемлекеттік тілді, 14,6% 

орыс және 18,1% - ағылшын тілін құрайтыны көрінеді. .  

 

1-сурет – Тілдер бойынша оқытылатын пәндердің үлесі 

  

2- кесте – 2016-2017 оқу жылындағы оқу жоспары 

Кредит-


тер саны 

Пәндер циклы 

Орыс 

топтарын-да 

қазақ 


тілінде 

Қазақ 


топтарын-

да 


орыс 

тілінде 


Ағылшын 

тілінде 


129 

5В01100 «Физика» 

28 

ЖББП 


(

жалпы 


міндетті 

модульдер) 

71/20 

БП (МК) (базалық модульдер)  10 

10 51 БП (ТК) (элективтік 

модульдер) 

11 

11 


13 

30/5 


БП (МК) 25 


БП (ТК) (элективтік 

модульдер) 13  

ҚОП 
129 

5В011100 «Информатика» 

28 

ЖББП 


(

жалпы 


міндетті 

модульдер) 

71/20 

БП (базалық модульдер) 

51 

ТК (элективтік модульдер) 

18 

18 


18 

27 


БП (элективтік модульдер) 15 

 

ҚОП 

129 

5В011200 –«Химия» 

28 

ЖББП 


(

жалпы 


міндетті 

модульдер) 

69/20 

БП (МК) (базалық модульдер)  2 49 БП (ТК) (элективтік 

модульдер) 

11 

11 


18 

32/5 


БП (МК) 27 


БП (ТК) (элективтік Қазақша 


Орысша 

Ағылшынша 

Ряд1 

14,4


14,6

18,1


0,0

2,0


4,0

6,0


8,0

10,0


12,0

14,0


16,0

18,0


20,0

10 

модульдер) 

129 

5В011300 «Биология» 28 

ЖББП 


(

жалпы 


міндетті 

модульдер) 

69/20 

БП (МК) (базалық модульдер)  2 49 БП (ТК) (элективтік 

модульдер) 

10 

10 


27 

32/27 


БП (ТК) (элективтік 

модульдер) 

 

ҚОП 
129 

5В011400-«Тарих» 

28 

ЖББП 


(

жалпы 


міндетті 

модульдер) 

69/20 

БП (МК) (базалық модульдер)  2 49 БП (ТК) (элективтік 

модульдер) 

15 

15 


32/27 


БП (ТК) (элективтік 

модульдер) 

129 

5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі» 

28/21 

ЖББП 


(

жалпы 


міндетті 

модульдер) 

69/20 

БП (МК) (базалық модульдер)  2 129 5В012100  «Оқыту  қазақ  тілді  емес  мектептердегі  Қазақ  тілі  мен 

әдебиеті» 

28/21 

ЖББП 


(

жалпы 


міндетті 

модульдер) 

69/20 

БП (МК) (базалық модульдер)  2  2-

суретте ПМПИ-ның 2016-2017оқу жылындағы оқу жоспарында 

көпшілігін санды ағылшын тіліндегі пәндер құрайтыны көрсетілген:  

 

 

2-

сурет – Пәндерді үш тілде оқыту бойынша салыстырмалы мәліметтер  

 

Қазақша 


Орысша 

Ағылшынша 

Ряд1 

11,5


11,9

15,4


0,0

2,0


4,0

6,0


8,0

10,0


12,0

14,0


16,0

18,0


11 

Оңтүстік  Қазақстан  мемлекеттік  педагогикалық  институтында 

келешек педагогтарды даярлау деректерін келтіреміз: 

 

3- 


кесте –

 2016-


2017 оқу жылының оқу жоспары 

Кредиттер 

саны 

 

Пәндер циклы Орыс 

топтарында 

қазақ 

тілінде 


Қазақ 

топтарында  

орыс 

тілінде 


Ағылшын 

тілінде 


129 

5В011100 «Информатика» 

30 

ЖББП  (жалпы  міндетті модульдер) 

14 


14 

10 


ТК (элективтік модульдер)  - 64 

БП (базалық модульдер) 

44 

ТК (элективтік модульдер)  9 

18 


32 

БП (элективтік модульдер)  9 

12 


 

ҚОП 
129                                           

5В011300 «Биология» 

30 

ЖББП 


(

міндетті 

модульдер) 

Көқптілді дайындық 

 

64 


БП (МК) (міндетті 

модульдер) 

Мамандық бойынша тілдік 

даярлық 
20 

БП (жалпы пәндер 

модульдері) 44 


БП (ТК) (таңдау бойынша 

мамандық модульдері) 18 32 

БП (элективтік модульдер)  6 

16  ҚОП 

 

  

5В011000 -«Физика» 

46 

ЖББП(міндетті модульдер) 

71 

Таңдау бойынша модульдер 

22 

20 


19 

32 


БП (элективтік модульдер) 

 

  

129                                           

5В011200 - «Химия» 

46 


ЖББП(міндетті модульдер) 12 


Жалпы білім беру пәндері 

модульдері 

71 

Бейіндік пәндер модулі 

10 


31 

129 


5В011400 - «Тарих» 

46 


ЖББП(міндетті модульдер) 10 


Жалпы білім беру пәндері 

модульдері 

73 

Таңдау бойынша модулдер 

73 

22 
12 

Сонымен, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтында 

кредиттердің көп саны қазақ тіліндегі пәндерге беріледі (3-сурет). 

 

3-

сурет–Мақсатты тілде оқытылатын пәндердің үлесі   

Тараз  мемлекеттік  педагогикалық  институты  көптілді  топтарға 

арналған 2016-2017 оқу жылындағы оқу жоспарын ұсынды. 

 

4-

кесте – 2016-2017 оқу жылындағы жұмыс оқу жоспары Кредит 

тер 


саны 

Пәндер циклы 

Қазақ 

тілінде 


Орыс тілінде  Ағылшын 

тілінде 


129 

5В011100 «Информатика»  

28/21 

ЖББП (МК) 

ТК 
69/22 

БП (МК)  

14 

47 

БП (ТК) 


18 32/5 

БП (МК) 
27 

БП (ТК) 
129 

5В011300 «Биология» 

28/21 

ЖББП (МК) 

ТК 
69/22 

БП (МК) 


14 47 

БП (ТК) 


21 

18 


32/5 


БП (МК) 27 


БП (ТК) 

18 


129 5В011000 «Физика» 

28/21 


ЖББП (МК) ТК  69/22 

БП (МК) 


12 47 

БП (ТК) 


24 

11 


32/5 


БП (МК) 27 


БП (ТК) 

14 


129 5В011200 «Химия» 

28/21 


ЖББП (МК) Қазақша 


Орысша 

Ағылшынша 

Ряд1 

25,5


18,8

22,2


0,0

5,0


10,0

15,0


20,0

25,0


30,0

13 

ТК 

69/22 

БП (МК) 


10 47 

БП (ТК) 


15 

12 


20 

32/5 


БП (МК) 27 


БП (ТК) 

11 


129 5В011400 «Тарих» 

28/21 


ЖББП (МК) ТК 

69/22 

БП (МК) 


16 47 

БП (ТК) 


25 

15 32/5 

БП (МК) 
27 

БП (ТК) 


19 129 

5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі» 

28/21 

ЖББП (МК) 

69/22 

БП (МК) 
47 

БП (ТК) 


 

 

 32/5 

БП (МК) 


 

 

 27 

БП (ТК) 


 

 

 129 

5В012100 «Оқыту қазақ тілді емес мектептердегі қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

28/21 


ЖББП  (жалпы  міндетті 

модульдер) 

69/20 

БП (МК) (базалық 

модульдер) 129 


5В012200 «Оқыту орыс тілді емес мектептердегі орыс тілі мен 

әдебиеті» 

28/21 

ЖББП  (жалпы  міндетті модульдер) 69/20 


БП (МК) (базалық 

модульдер) 

 

«Информатика»,  «Биология»,    «Физика»,    5В011200  «Химия»,  «Шетел 

тілі:  екі  шетел  тілі», «Оқыту  қазақ  тілді  емес  мектепдегі  қазақ  тілі  мен 

әдебиеті», «Оқыту  орыс  тілді  емес  мектердегі  орыс  тілі  мен  әдебиеті» 

мамандықтары  бойынша  2-  курс  студенттері  үшін  «Кәсіптік  қазақ/орыс  тілі» 

және  «Кәсіптік-бағдарланған  шетел  тілі»  пәндері  «Базалық  пәндер»  блогында 

көрсетілген.  Олар  міндетті  компонент  болып  табылады  және  олардың 

әрқайсына 3 кредит бөлінген. 

 


14 

 

4-сурет – 2016-17 оқу жылына Тараз МПИ жұмыс оқу жоспарындағы пәндердің  

оқыту тілі бойынша арақатынасы  

 

№  4-кестеден  және  4-суреттен    Тараз  МПИ-да  қазақ  тіліндегі  пәндерге  24,2%, ағылшын тілінде – 14,4% және орыс тілінде – 13,2% бөлінгені көрінеді.  

Ы.Алтынсарин  атындағы  Арқалық  мемлекеттік  педагогикалық 

институтында    «Жалпы  элективтік  пәндер»  бөлімінде  «Физика»  мамандығы 

бойынша  мынадай  пәндерді  оқытуға    2  кредиттен  бөлінген:  «Физиканы 

ағылшын  тілінде  оқыту»,  «Физикалық  терминдерді  ағылшын  тілінде  оқыту», 

«Физиканы ағылшын тілінде оқытудың әдістемесін ұйымдастыру». Бұл пәндер  

«Кәсіптік тілдік коммуникативтік орта» модуліне кіреді. 

 

«Информатика» мамандығы бойынша «Кәсіптік тілдік коммуникативтік орта»  модулінде  студенттер  таңдайтын  2-кредиттік  мынадай  пәндер: 

«Информатиканы  ағылшын  тілінде  оқыту»,  «Информатиканы  оқытудың  жаңа 

технологиялары»,  «Информатиканы  оқытудағы  ақпараттық  технологиялардың 

мүмкіндігін пайдалану» оқытылады. 

«Химия»  мамандығы  бойынша  «Кәсіптік  -  коммуникативтік»  модульде 

студенттер  таңдайтын    мынадай  2-кредиттік  пәндер  ұсынылады:  «Ағылшын 

тілінде химияны оқыту», «Бейорганикалық химияны ағылшын тілінде оқыту», 

«Органикалық химияны ағылшын тілінде оқыту». 

 

5 – 


кесте 

Барлық 


кредит 

тер саны 

Пәндер циклы 

Қазақ тілінде   Орыс тілінде  

Ағылшын 

тілінде  

129 

5В011100 «Информатика»  33 

ЖББП (МК) 

64/20 

БП (МК)  

32/27 

БП(ТК) 
129 

5В011300 «Биология» 

33 

ЖББП (МК) 

64/20 

БП (МК)  

32/27 

БП (ТК) 
129 

5В011000 «Физика» 

33 

ЖББП (МК) 

Қазақша 

Орысша 


Ағылшынша 

Ряд1 


24,2

13,2


14,4

0,0


5,0

10,0


15,0

20,0


25,0

30,0


15 

64/20 


БП (МК) 32/27 


БП (ТК) 129 


5В011200 «Химия» 

33 


ЖББП(МК) 64/20 


БП (МК) 32/27 


БП (ТК) 129 


5В011400 «Тарих»

 

33 ЖББП (МК) 64/20 


БП (МК) 129 


5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі»

 

33 ЖББП (МК) 64/20 


БП (МК)  

  

 

 129 

5В012100 «Оқыту қазақ тілді емес мектептердегі қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

33 


ЖББП 64/20 


БП (МК)  129 


5В012200 «Оқыту орыс тілді емес мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті» 

33 


ООД  64/20 


БД (ОК)   

5-суретте  Ы.Алтынсарин атындағы  Арқалық МПИ  пәндерінің  пайыздық 

арақатынасы көрсетілген  .  

 

5-

сурет – тіл бойынша пәндердің пайыздық арақатынасы.  

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде   «Физика», 

«Биология»,  «Шетел  тілі:  екі  шетел  тілі»  мамандықтары  бойынша  ЖОЖ 

негізінде 3-негізгі міндетті модульде мынадай пән: «Шетел тілі» -6 кредит,  4-

негізгі  міндетті  модульде  –  «Қазақ  (орыс)  тілі»  -  6  кредит,    5-негізгі  міндетті 

модульде    «Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар»-3  кредит  ағылшын 

тілінде оқытылатын болады. 

Кәсіптік міндетті модуліне мынадай пәндер кіреді: «Кәсіптік қазақ/орыс  

тілі» және «Кәсіптік-бағдарланған шетел тілі», әрқайсы  2 кредиттен.  «Оқыту 

орыс тілді емес мектердегі орыс тілі мен әдебиеті» мамандығы үшін  3-кәсіптік 

Қазақша 


Орысша 

Ағылшынша 

Ряд1 

2,3


2,3

3,2


0,0

0,5


1,0

1,5


2,0

2,5


3,0

3,5


16 

элективтік модульге әрқайсы 3 кредиттен «Заманауи қазақ тілі» және  «Қазақ 

тілінің орфографиялық нормалары» пәндері енгізілген.   

«Физика», «Биология», «Оқыту қазақ тілді емес мектердегі қазақ тілі мен 

әдебиеті»,  «Оқыту  орыс  тілді  емес  мектердегі  орыс  тілі  мен  әдебиеті» 

мамандықтары  үшін  4  негізгі  элективтік  модуліне  3-кредиттен  тұратын  

«Қосалқы шетел тілі» пәні кіреді. 

«Биология»  мамандығы  бойынша  кәсіптік  элективтік  модульге  орыс 

тілінде оқытылатын, көлемі 3-кредит «Қазақстанның биоресурстары» пәні енді. 

Одан  кейін  1  мамандандырылған  элективтік  модуль  таңдау  үшін  әрқайсы  3-

кредиттен  мынадай  пәндерді  ұсынады:  «Топырақтану  негіздерімен  қосалқы 

биология»  (орыс  тілінде)  және    «Биотехнологиялардың    негіздері»  (ағылшын 

тілінде).    2  мамандандырылған  элективтік  модуль  «Молекулярлық  биология 

негіздері» мынадай пәнді ағылшын тілінде оқытуды ұсынады: «Паразитология»   

(3 кредит) 

3-

ші мамандандырылған элективтік модуль «Организмдердің әртүрлілігі» студенттерге  таңдау  үшін  мынадай  пәндерді  ұсынады:    «Қазақстанның  аса 

қатаң  күзетілетін  табиғи  жерлері»  (ағылшын  тілінде)    және  «Мутагенез  және 

қоршаған орта» (орыс тілінде), бұл пәндедің көлемі 3 кредит (№ 6-кесте). 

 

6-кесте – 2016-17 оқу жылының оқу жоспары 

Барлы


қ 

кредит 


тер 

саны 


Пәндер циклы 

Қазақ 


тілінде  

Орыс тілінде   Ағылшын 

тілінде  

129 


5В011100 «Информатика»  

13 


Негізгі міндетті модуль 

2,3,4, 5 

14 

Кәсіптік міндетті модуль 

Негізгі элективтік модуль 4 129 


5В011300 «Биология» 

17 


Негізгі міндетті  модуль 

3, 5 
Кәсіптік міндетті модуль 

Негізгі элективтік модуль 4 18 


Кәсіптік элективтік 

модуль 6,7,8 

Мамандандырылған 

элективтік модуль 

 

17 

129 


5В011000 «Физика» 

 

Негізгі міндетті модуль  3, 4 Кәсіптік міндетті модуль   2 

Негізгі элективтік 

модуль 4 

129 

5В011200 «Химия» 

12 

Негізгі міндетті модуль 3, 4, 5 Кәсіптік міндетті модуль 

Негізгі элективтік модуль 4 30 


Кәсіптік элективтік 

модуль 1,5,7 12 Мамандандырылған 

элективтік модуль 3 129 


5В011400 «Тарих» 

15 


Негізгі міндетті модуль 

2,3,4 
Кәсіптік міндетті модуль 

Негізгі элективтік модуль 4 129 


5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі » 

10 


Негізгі міндетті модуль 

3,4,5 
Кәсіптік міндетті модуль 

Негізгі элективтік модуль 4 129 


5В012100 «Оқыту қазақ тілді емес мектептердегі Қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

10 

Негізгі міндетті модуль 3,4,5 Кәсіптік міндетті модуль 

Негізгі элективтік модуль 4 129 


5В012200 « Оқыту орыс тілді емес мектептередегі  Орыс тілі мен 

әдебиеті» 

10 

Негізгі міндетті модуль  3,4,5 Кәсіптік міндетті модуль 6  2 

18 

15 


Кәсіптік элективті модуль 

3,7, 8, 11 

15 

Негізгі элективтік модуль 4  -  6-

суреттен  Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде 

оқу пәндерін ағылшын тілінде оқытуға көп артықшылық берілетіні  көрінеді.   

 

6-

сурет  Пәндерді тілдер бойынша оқытуға бөлінген кредиттер үлесі  

Семей қ. Шәкәрім атындағы Мемлекеттік университетінде  2015-16 оқу 

жылындағы ЖОЖ бойынша оқыту № 7 кестеде берілген 

7-

кесте 


Модуль 

дер 


бойынша 

кредитте


р саны 

Модуль  


Қазақ 

тілінде 


Орыс тілінде  Ағылшын 

тілінде 


46 

5В011100 «Информатика»  

18 

Әлеуметтік-мәдени пәндер 45 


5В011300 «Биология» 

12 


Тілдік даярлық 44 


5В011000 «Физика» 

18 


Әлеуметтік-мәдени 

пәндер 
43 

5В011200 «Химия» 

12 

Тілдік 


даярлық 

негіздері 

46 

5В011400 «Тарих» 

12 

Тілдік 


даярлық 

негіздері 

46 

5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі» 

12 

Тілдік даярлық 

45 

5В012100 «Оқыту қазақ тілінде емес мектептердегі қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

12 


Тілдер Қазақша 


Орысша 

Ағылшынша 

Ряд1 

37,8


34,3

61,7


0,0

10,0


20,0

30,0


40,0

50,0


60,0

70,0


19 

45 


5В012200 «Оқыту орыс тілінде емес мектептердегі орыс тілі мен 

әдебиеті» 

12 

Тілдік даярлық 

 

7-

суретте  2015-2016оқу  жылындағы  ЖОЖ  барлық  пәндерінің    -  38,9% ағылшын тілінде оқытылатыны көрсетілген. 

 

7-сурет – Мақсатты тілде оқытылатын пәндер бойынша кредиттер санын бөлу  

 

2016-17 оқу  жылында  ЖОЖ  бойынша  модульдер  арқылы  оқыту  (№  8 

кесте). 


 

8-

кесте – 2016-17 оқу жылының оқу жоспары Модуль 

дер бойын 

ша кредит 

тер саны 

Модуль  

Қазақ 


тілінде 

Орыс тілінде  Ағылшын 

тілінде 

45 


5В011100 «Информатика»  

17 


Әлеуметтік-мәдени 

пәндер 
44 

5В011300 «Биология» 

17 

Әлеуметтік-мәдени пәндер 22 


5В011000 «Физика» 

17 


Әлеуметтік-мәдени 

пәндер 
45 

5В011200 «Химия» 

12 

Тілдік 


даярлық 

негіздері 

47 

5В011400 «Тарих» 

Әлеуметтік мобильділік негіздері 12 


Тілдік 

даярлық 


негіздері 47 


5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі» 

Қазақша 


Орысша 

Ағылшынша 

Ряд1 

27,8


27,8

38,9


0,0

5,0


10,0

15,0


20,0

25,0


30,0

35,0


40,0

45,0


20 

11 


Әлеуметтік мобильділік 

негіздері 

11 

Тілдік даярлық 

46 

5В012100 «оқыту қазақ тілді емес мектептердегі қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

13 


Әлеуметтік мобильділік 

негіздері 

12 

Тілдік 


даярлық 

негіздері 

44 

5В012200 «Оқыту орыс тілді емес мектептердегі орыс тілі мен 

әдебиеті» 

13 


Әлеуметтік мобильділік 

негіздері 

12 

Тілдік 


даярлық 

негіздері 

 

8-

сурет  Семей  қаласындағы  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік университеттің  ЖОЖ  пәндерінің  34, 8% ағылшын  тілінде  жүргізілетінін 

көрсетеді.  

 

8-

сурет – Пәндерді тілдер бойынша оқытуға бөлінетін кредиттер үлесі  

 

Төменде  көптілді  топтарда  оқитын  студенттер  туралы  ақпарат  берілген  (№ 9- кесте). 

9-

кесте № 

Мамандық 

Ұлты 

Қайдан келді Қазақ  Орыс  Татар   Ауылдық 

жер 


Қалалық  «Серпін»бағдарламасы  

бойынша 


1.

 

 5В060200 

«Физика» 

 

 

2.

 

 5В011100 

«Информатика» 

21 

19 3.

 

 5В011300 

«Биология» 

40 

25 

11 


4.

  

5В 011200 

«Химия» 

Қазақша 


Орысша 

Ағылшынша 

Ряд1 

31,0


31,0

34,8


29,0

30,0


31,0

32,0


33,0

34,0


35,0

36,0


21 

Қостанай  мемлекеттік  педагогикалық  институты  2016-2017  оқу 

жылындағы  модульдік  білім  беру  бағдарламаларын  мынадай  мамандықтар 

бойынша: 

«Тарих»  мамандығы  2  білім  бағдарламасында    «Тарих  және  Дінтану» «Кәсіптік  практикалық  тіл»  модулінде  «Практикалық  шетел  тілі»  пәні 

жоспарланған; 

«Биология»  және  «Химия»  модулінде  «Білім  сапасын  басқару  және ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар»  пәніне    (ағылшын  тілінде)    3 

кредит  берілген.  «Тілдік  даярлық  негіздері»  модулінде  «Шетел  тілі»  және 

«Қазақ  (орыс) тілі» пәндерін оқуға 6 кредит бөлініп отыр.  

2  модульдік  білім  бағдарламасын  тереңірек  қарастырайық.  «Көптілді 

биология» бағдарламасында «Мамандықтар үшін таңдау бойынша модульдер» 

(83 кредит) басқа модульдердің пәндерін  қосады: 

«Өсімдіктердің  құрылымы  мен  морфологиясы»  және  «Омыртқасыздар зоологиясы»  пәндерінің  «Тірілерді  ұйымдастыру  деңгейлері»  модулі  орыс 

тілінде оқытылады (3 кредит),  ал «Цитология және гистология» пәні ағылшын 

тілінде оқытылады.  «Тірі организмдер биологиясы» модуліне мынадай пәндер 

енгізілген:  «Өсімдіктер  таксономиясы» және  «Адам антропотомиясы» пәндері 

қазақ  тілінде,  «Омыртқалы  жануарлар  биологиясы»  орыс  тілінде  және 

«Химияның негіздері» пәні ағылшын тілінде  оқытылады. 

-  

«Адам физиологиясы» және «Генетика негіздері» пәндері қазақ тілінде, «Органикалық  әлемнің  эволюциялық  заңдылықтары»  орыс  тілінде  және 

«Энтомологияға кіріспе» ағылшын тілінде «Жалпы биология» модуліне кіреді 

және олардың әрқайсы көлемі 3 кредитке тең етіп алынды; 

«Организмдер  биологиясы  және  қосалқы  биология»  модулінің құрамына:  «Өсімдіктердің  белсенділіктерінің  функционалдық  негіздері»  қазақ 

тілінде,  орыс  тілінде  –  «Топырақтану  негіздерімен  практикалық  биология»  

және ағылшын тілінде «Топырақтық зоология» пәндері кіреді; 

-   


2 пән: «Адам экологиясы» және  «Су қоймаларының альгологиясы мен  

экологиясы»  «Адам және экология» модулінде ағылшын тілінде жүргізіледі; 

-  

«Биоәртүрлілік» модуліндегі 3 пән: «ҚР экологиялық проблемалары», «Зоогеография»  және  «Орнитология»  ағылшын  тілінде,    ал  «Биогеография»  

орыс тілінде жүргізіледі; 

модуль  «Социум,  саясат  және  дінтану»  модуліне  кіретін  «Дінтану»  (3 кредит  орыс  тілінде)  және  «Социум  және  саясат  (4  кредит  қазақ  тілінде) 

оқытылады; 

«Өлкетану»  (2  кредит)  қазақ  тілінде  «Қазақстан  Республикасының тарихы» модулінде жүргізіледі; 

-  


«Экономика негіздері» (2 кредит) орыс тілінде  «Философия, экономика 

және құқық» модулінде оқытылады. 

-  

«Оқыту  мен  тәрбиелеудің  психологиялық  –  педагогикалық  негіздері» модулі  «Педагогикалық  кәсіпке  кіріспе»  пәнін  (ағылшын  тілінде  2  кредит) 

қамтиды; 

«Кәсіптік  практикалық  тіл»  модулінде  «Практикалық  шетел  тілі»  пәні  (3 кредит) жүргізіледі; 

22 

«Әдістемелік» модулі бойынша  «Мұғалімдердің кәсіптік бағдары» пәні орыс тілінде оқытылады; 

-  «


Экология  және    өмір  қауіпсіздігін  қорғау»  пәні  (4  кредит  ағылшын 

тілінде)  «Адам экологиясы» модулінің ішінде жүргізіледі. 

2-

модульдік  білім  бағдарламасы  бойынша.  «Көптілді  химия»  таңдау модулі мамандық үшін  (83 кредит) әр модульге кіретін пәндерді қамтиды, олар 

былайша модульдерге бөлінген: 

«Информатика»  мамандығы  бойынша  «Тілдік  даярлықтың  негіздері» 

модулі  6  кредит  негізінде  «Шетел  тілі»  және  «Қазақ  (орыс)  тілі»  пәндерін 

оқытады.  «Ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар»  пәні    (ағылшын 

тілінде), 3 кредит көлемінде  «Қоршаған орта және ақпараттық қоғам» модуліне 

кіреді.    Таңдау  компоненті    «Практикалық  шетел  тілі»  (3  кредит)  «Кәсіптік 

практикалық тіл» модулінің құрамында  жүргізіледі. 

ҚМПИ  модульдар  мен  кредиттер  бойынша  деректері  №  10-  кестеде 

берілген. 

 

10-


кесте – Пәндерді молуль және кредиттер бойынша бөлу 

Модуль 


дер 

бойынша 


кредит 

тер саны 

Модуль  

Қазақ 


тілінде 

Орыс 


тілінде 

Ағылшын 


тілінде 

129 


5В011100 «Информатика»  

21 


Жалпығаміндетті 

модульдер 

83 

Мамандықтар 

үшін 

таңдау 


бойынша 

модульдер 

129 

5В011300 «Биология» 

21 

Жалпығаміндетті модульдер 25 


Мамандық 

бойынша 


міндетті модульдер 83 


Модульдік 

білім 


бағдарламасы1. Биология 83 


Модульдік 

білім 


бағдарламасы  2.  Көптілді 

химия 


21 

26 


36 

129 


5В011000 «Физика» 

21 


Жалпығаміндетті 

модульдер 

25 

Мамандықтар  бойынша 

жалпығаміндетті 

модульдер 

23 

83 


Мамандықтар 

үшін 


таңдау 

бойынша 


модульдер 129 


5В011200 «Химия» 

21 


Жалпығаміндетті 

модульдер 

25 

Мамандықтар  бойынша 

жалпығаміндетті 

модульдер 

83 

Мамандықтар 

үшін 

таңдау 


бойынша 

модульдер 

81 

Модульдік білім 

бағдарламасы 2. 

Көптілді  химия 

41 

20 


22 

129 


5В011400 «Тарих» 

21 


Жалпығаміндетті 

модульдер 

25 

Міндетті компонент 

83 

Білім  бағдарламасы  1 

«

Тарих» 
83 

Білім  бағдарламасы  2 

«

Тарих және Дінтану»  

47 

5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі» 

21 

Жалпығаміндетті модульдер 25 


Мамандықтар  бойынша 

жалпығаміндетті 

модульдер 83 


Таңдау 

бойынша 


компонент 

15 


66 


46 

5В012100 «Оқыту қазақ тілінде емес мектептердегі қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

21 


Жалпығаміндетті 

модульдер 

25 

Міндетті компонент 

83 

Білім бағдарламасы 1 

«

Оқыту қазақ тілді емес мектердегі қазақ тілі мен 

әдебиеті» 

83 

Білім бағдарламасы 2 

«

Өндірістегі қазақ тілі мен әдебиеті»   


24 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтында модульдік білім беру 

бағдарламалары  2016-2017  оқу  жылында  ЖОЖ-дағы  ағылшын  тіліндегі 

пәндердің 18,5% құрайды(10-сурет).  

10-


сурет – Жоғары оқу орнында пәндерді мақсатты тілде оқытуға бөлінетін оқу уақытының 

үлесі  


 

К.Жұбанов  атындағы  Ақтөбе  өңірлік  мемлекеттік  университеті 

мамандықтар  бойынша    2015-2016  және  2016-2017  оқу  жылдарының  ЖОЖ 

жіберді. 

 

11-кесте – 2015-2016 оқу жылындағы ЖОЖ бойынша оқыту  

Модуль 


дер 

бойынша 


барлық 

кредит 


тер 

Модуль  


Қазақ тілінде  Орыс тілінде 

Ағылшын 


тілінде 

129 


5В011100 «Информатика»  

19 


Тілдік  (ЖББПМК) 21 


Тілдік 

коммуникациялар 

және тәрбие (БПМК) 129 


5В011300 «Биология» 

12 


Ақпараттық тілдік  

БП МК 

129 

5В011000 «Физика» 

20 

Тілдік (ЖББП МК) 

 

БП МК 
129 

5В011200 «Химия» 

12 

Тілдік 
 

БП 
129 

5В011400 «Тарих» 

 

Тілдік (ЖББП МК) 

 

БПМК 
47 

5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі» 

12 

Тілдік 
Кәсіптік тілдер 

129 

5В012100 «Оқыту қазақ тілді емес мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» 

 

Тілдік 
Қазақша 

Орысша 


Ағылшынша 

Ряд1 


10,8

8,4


18,5

0,0


2,0

4,0


6,0

8,0


10,0

12,0


14,0

16,0


18,0

20,0


25 

 

БП 

129 

5В012200 «Оқыту орыс тілді емес мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті» 

 

Тілдік 
 

БП 
 

К.Жұбанов  атындағы  Ақтөбе  өңірлік  мемлекеттік  университетінің  2016-

2017 

оқу  жылындағы  жұмыстық  оқу  жоспарында  «Тілдік»  модульде  «

Қазақ/орыс тілі» және «Шетел тілі» пәндеріне 6 кредиттен бөлінген, «Оқыту 

және  кәсіптік  тілдер  әдістемесі»  модуліне  2  кредиттен  «Кәсіптік  қазақ/орыс 

тілі» және «Кәсіптік-бағдарланған шетел тілі» пәндері енгізілген. 

«Физика» мамандығының ЖОЖ-да ағылшын тілінде 14 кредит көлемінде 

оқыту  жоспарланған:  6  кредит    «Жалпы  физика  курсы»  модулінде,  

«

Физикадағы  компьютерлік  әдістер  және  есептерді  шешу» және  «Физикадағы тәрбие  және  оқыту  теориясы  мен  әдістемесі»  модульдерінде  3  кредиттен, 

сонымен қатар Кәсіптік пәндер блогінде 2 кредит  жоспарланған. 

«Информатика» мамандығы ЖОЖы бойынша ағылшын тілінде  4 кредит 

«

Программалау  негіздері»  және  «Программалаудың  базалық  деректері  және технологиялары» модульдерінде көрсетілген. 

 

 

11-

сурет – К.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің ЖОЖ оқыту тілі бойынша пәндердің үлесін бөлу 

 

Е.А.Бөкетов  атындағы  Қарағанды  мемлекеттік  университетінде  

«Физика»,  «Информатика»,  «Химия»  және  «Биология»  мамандықтары 

бойынша  жұмыс  оқу  жоспарларындағы  «Қоғамдық-коммуникативтік»  модулі 

бойынша 6  кредиттен  1-ші  және  2-ші семестрлерде  қазақ   (орыс)  және  шетел 

тілі  пәндерін  оқыту,  сонымен  қатар  3  кредит  көлемінде    «Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар» пәнін ағылшын тілінде оқыту көзделген.  

ЖОЖдың    «Көптілді  оқыту  аясында  тілдік  пәндер  және  іс  қағаздарын 

жүргізу»  модулінде    «Ағылшын  тілінің  базалық  курсын  (  А2-В1  деңгейі) 

оқытуға 6 кредит бөлінген (12-кесте). 

 

  

 

Қазақша Орысша 

Ағылшынша 

Ряд1 

16,3


16,3

17,5


15,6

15,8


16,0

16,2


16,4

16,6


16,8

17,0


17,2

17,4


17,6

26 

12- 


кесте 2015-2016 оқу жылындағы жұмыс оқу жоспары 

Барлық 


кредит 

тер 


Пәндер циклы 

Қазақ тілінде  Орыс тілінде 

Ағылшын 

тілінде 


129 

5В011100 «Информатика»  

 

ЖББП (МК) 

 

ҚМ  
129 

5В011300 «Биология» 

 

ЖББП(МК) 

 

ҚМ  
129 

5В011000 «Физика» 

 

ЖББП (МК) 

 

ҚМ  
129 

5В011200 «Химия» 

 

ЖББП (МК) 

 

ҚМ  
129 

5В011400 «Тарих» 

 

ЖББП (МК) 

 

БП (МК) 
129 

5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі» 

 

ЖББП (МК) 

 

БП (МК) 
 

 

  

 

129 5В012100 «Оқыту қазақ тілді емес мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» 

 

ЖББП 

 

БП (МК)  

129 

5В012200 «Оқыту орыс тілді емес мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті» 

 

ЖББП 
 

БП (МК)  

 

Оқытудың  2-  курсының  ЖОЖ-да      2  кредиттік  «Мемлекеттік  тілде  іс 

қағаз жүргізу» пәні  «Тіл және ісқағазын жүргізу» қосымша модуліне мынадай 

мамандықтар  бойынша  енгізілген:  «Информатика»,  «Биология»,  «Шетел  тілі: 

екі  шетел  тілі», «Оқыту  қазақ  тілінде  емес  мектептердегі  қазақ  тілі  мен 

әдебиеті», «Оқыту  орыс  тілінде  емес  мектептердегі  орыс  тілі  мен  әдебиеті». 

обучения включает дисциплину 

«Физика»  және  «Химия»  мамандықтары  бойынша  «Көптілділік  оқыту 

аясында  тілдік  пәндер,  тіл  жіне  ісқағаздарды    жүргізу»  қосымша  модулінде 

тағы  да  3  кредиттен    «Ағылшын  тілінің  базалық  курсы  (В1  деңгейі)  және  

«

Ағылшын тілінің базалық курсы ( В 2 деңгейі) пәндеріне берілген. «

Тарих» мамандығы бойынша – тек 3 кредит «Ағылшын тілінің базалық 

курсына берілген (В 2 деңгейі) (№ 13- кесте). 

 

13-кесте – 2016-17 оқу жылының жұмыс оқу жоспары 

Барлық 


кредиттер 

Пәндер циклы 

Қазақ тілінде  Орыс тілінде 

Ағылшын 


тілінде 

129 


5В011100 «Информатика»  

 

ҚМ  

129 

5В011300 «Биология» 27 

 

ҚМ  

129 

5В011000 «Физика» 

 

ҚМ  
129 

5В011200 «Химия» 

 

ҚМ 
129 

5В011400 «Тарих» 

 

ҚМ 
129 

5В011900 «Шетел тілі: екі шетел тілі» 

 

ҚМ 
129 

5В012100 «Оқыту қазақ тілді емес мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» 

 

ҚМ 
129 

5В012200 «Оқыту орыс тілді емес мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті» 

 

ҚМ 
 

 

 12-

сурет – Мақсатты тілде оқылатын пәндердің үлесі 

 

 

  


Каталог: files -> blogs
blogs -> Сборник текстов на казахском, русском, английском
blogs -> А. И. Райымбергенов, С. Ш. Райымбергенова, Ұ. М. Байбосынова
blogs -> А. Райымбергенов С. Райымбергенова Ұ. Байбосынова
blogs -> А. Райымбергенов
blogs -> «Абайтану»
blogs -> «Абайтану»
blogs -> Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
blogs -> Негізгі орта білім беру деңгейінің «Адам жəне қоғам»
blogs -> Қазақстан республикасының білім жəне ғылым министрлігі
blogs -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы

жүктеу 5.84 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет