Ш еден ов Ө.Қ., Сағындыков Е. Н., Ж унісов Б. А., Байжомартов Ү. С., Комягин Б. И. Жалпы экономикалық теорияжүктеу 4.22 Mb.

бет47/47
Дата14.09.2017
өлшемі4.22 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47

447

V


жэне пропорциясы....................................................................146

11.3.  Үлғаймалы ұдайы ондірістің типі мен көрсеткіштері....... 150

11.4.  Қоғамдық үдайы ондіріс тиімділігінін

эконом и кіы ы

 к көрсетк і ш тер і................................................. 152Он екінші тарау. Үлгіык өнім теориялары және оны өлшеудін тәсілдері

12.1.  Үлттык есепшотты жүргізу қоғамдык өндірістін нәтижесі 

ретінде карастыру...................................................................... 156

12.2. Ж иынтык (жалпы)  қоғамдык енім

және өзара байланысқан көрсеткіштер ж ү й есі...................157

12.3.  Жалпы ішкі өнім жәғіе езара байланыскан 

керсеткіштер ж үй есі................................................................. 160

12.4.  Үлттық байлық:  қүрамы,  құрлымы

және оны өлшеудің тәсілдері................................................. 167

Он үшінші тарау. Экономикалык өсу жэне макроэкономикалык тепе- 

теңдік теориялары

13.1.  Экономикалык осу,  оның типтері мен факторлары.........172

13.2.  Экономикалык өсудің теориялары.

Мультипликатор жоне акселератор эф ф ектісі................... 174

13.3.  Экономикалык осудің казіргі типтері

және оның ерекш еліктері....................................................... 176

43.4.  М акроэкономикалыктепе-тендіктің теориялары.......

178


Он төртінші тарау.  Экономикалык дамудын циклдык теориялары

14.1.  Артық ондіру жөне жеткіліксіз өндіру экономикалык 

дағдарыстың теориялары..........................................................182

14.2.  Экономикалык цикл.  Циклдың кейнстік,

неокейнстік жэне монетарлық тұжырымдамалары........... 185

14.3.  Қазіргі циклдық дамудың ерекшеліктері.

Үзын толкы ндар....................................................................... 188

Ү Ш ІН Ш І  Б Ө Л ІМ .  К әсіпкерлік  кы зметтің  теориясы  және 

микроэкономика негіздері

Он бесінші тарау.  Кәсіпорын өндірістің бастапқы буьшы

15.1.  Кәсіпкерлік кызметгің теориясы және 

кәсіпорынның үйымдық н ы сан дары ...................................191

15.2.  Нарықтық тәуекел жағдайындағы кәсіпорынның (фирма) 

қызмсті мен м ін ез-құлқы ....................................................... 195

15.3.


  Шаруашылык жэне коммерциялық есептер кәсіпкерлік

448


қызметтің тәсілі ретінде.......................................................... 2£Ю

15.4.  Кәсіпорын (фирма) табыстары жэне оларды б е л у ........... 201Он алтыншы тарау. Фирма экономикасының теориялары

16.1. Микроэкономика теориясындағы

фирманың экономикасы......................................................... 206

16.2.  Фирма стратегиясының теориясы жэне оньщ 

шаруашылык жүргізудегі негізгі ереж есі............................ 207

16.3.  Шығындар мәселесі,  олардын қүрылымы мен

фирма пайдасын көбейту........................................................ 209

16.4.  Фирма ішілік жоспарлау тео р и ясы .................... ................. 212Он жетінші тарау.  Басқару теориясы жэне менеджмент негіздері

17.1.  Менеджмент ғылым ретінде.

Басқарушылық ойлар теориясының револю циясы........... 215

17.2.  Басқарудың дәстүрлі емес жүйесіне көшудін объективті 

қажеттілігі мен зандылығы..................................................... 217

17.3.  Менеджменттің қызметі, тәсілі,

қүрылымы жөне принциптері................................................219

17.4.  Кәсіпорын (фирма) менеджері

және басқарудың тиімділігі.................................................... 222

Он  сегізінші  тарау.  Маркетингтік  басқару  теориясы  нарықтық 

қызметтер жүйесі ретіңце

18.1.  Маркетингтің теориясы.

Маркетинггің мәні және қызметтері.....................................225

18.2.  Кәсіпорынды (фирма)  басқару жүйесіндегі 

маркетинггің орны.  Маркетинг түжырымдамасы..............'228

18.3.  Маркетинг-нарыққа эсер ететін белсенді жүйе.

Ол-өмір сүретін сүраным жөне қалыптасатын үсьш ы м ... 233 

ТӨРТІН Ш ІБӨЛІМ .  Өтпелі экономика теориялының негізі 

Он тоғызыншы тарау. Өтпелі экономиканың теориялық негізі

19.1. Адамзат қоғамының бір күйден екінші жағдайға өтудін 

объективті саддары.................................................................... 239

19.2.  Отпелі экономика:  оның түрлері,  нышандары,

сипаты және міндеттері........................................................... 244

19.3.  Қазақстан Республикасының нарықтық

экономикаға отуінің ерекшеліктері.......................................246

Жиырмасыншы тарау. Опіелі экономикадағы аиеуметгік экономикалык

449


қатынастардың калыптасуы

20.1.  Өтпелі экономикадағы  меншік

катынастарынын эволю циясы ............................................... 249

20.2.  Қазакстан  Республикасындағы мемлекеттік меншікгі 

жекешелендіру мен мемлекеттен алу жолдары,

тәсіл  мен түрлері................... ■...................................................252

20.3.  Өтпелі экономика  кезендегі кәсіпкерлік............................256

20.4.  Өтпелі экономика кезіндегі макроэкономикалык процесті 

мемлекеттік реттеудін тәсілдері............................................. 263

20.5.  Қазакстан  Республикасында экономиканы қүрылымдық 

түрғыдан қайта қүру м әселелері...........................................266

Жиырма бірінші тарау. Өтпелі кезендегі Қазақстан Республикасынын 

әлеуметгік-экономикальіқ даму стратегиясы

21.1.  XXI ғасырдың қарсаңындағы Қазақстан  Республикасынын 

әлеуметтік-экономикалық саясаты....................................... 269

21.2.  Көп денгейлі кәсіпкерлікті дамыту, экономикалык,

даму мен  әлеуметтік ахуадды жақсартуға 

ж ол

...................271

21.3. Әлеуметтік-экономикалық саясаттағы  шағын 

кэсіпкерліктің рөлі  мен  о р н ы ................................................ 273

21.4.  Орта және  ірі бизнестің кәсіпкерлік қызметі

және оның кәзд ер і....................................................................278

21.5.  Мемлекеттік кәсіпкерлік жэне макроэкономикалык, 

реттеудің бағдарламасы............................................................278Жиырма  екінші  тарау.  Экономикалык  саясатты  жүзеге  асырудағы 

әлеуметгік-экономикалық дамудық тенденциялары

22.1.  Экономикалык қызметгің қозғаушы факторларын 

жүзеге асырудағы әлеуметгік-экономикалық 

тенденциялардың мәні мен түрлері...................................... 28422

.

2

.

  Экономикалык дамудың 

индустриалдык-инновациялық м оделі................................ 285

22.3.  Қүрылымдық қайта кұру,  инвестиция басқару 

жаңа инд устриалд ы к-и н новациялық мемлекет

қүрудың басты потенциалы ....................................................286

22.4.  Еуразиялык мемлекетаралық

экономикалык к ш н астар ........................................................ 288450

БЕСІНШІ БӨЛІМ.  Нарықтық экономиканың теориялары 

Жиырма  үшінші  тарау.  Қазіргі  нарық  теориялары  және  оның  даму 

тарихы

23.1.  Экономикалық теорияның классикалық 

меісгебіндегі нарық мәселелері.  Экономикалық 

зерттеудегі нарық туралы теори ялар.....................................291

23.2.  Нарық дамуының қазіргі экономикалық теориялары  .... 293

23.3.  Этатистикалық (мемлекеттіктен) аралас әлеуметтік- 

бағытталған нарықтық экономикаға к ө ш у ......................... 295

Жиырма тортінші тарау. Нарыктың әлеумепггік-экономикальіқ мазмүны

24.1.  Экономиканы үйымдастырудың нарықтық сипаты ......... 299

24.2.  Нарықтың мәні,  қызметі мен қүрылымы.

Нарық — тауарлы-ақша қатынасының түрі ретінде  ......... 301

24.3.  Нарықтық экономиканың субъектілері

және инфрақүрылым............................................................... 308Жиырма  бесінші  тарау.  Реттеудің  нарыктык  механизімі:  теориясы 

мен тәжірибесі

25.1.  Нарық механизіміндегі сүраным мен ү сы н ы м .................. 313

25.2. Тепе-теңдік б ағалар....................................................... ..........322

25.3.  Түтыну іс-әрекетінің теориясы ..............................................324

25.4.  Бәсеке — нарықтық механизмнің басты элем енті.............332

Жиырма  алтыншы ^тарау.  Нарыктык  экономиканы  мемлекеттік 

ретгеудің теориялары

26.1.  Экономикалык процестегі мемлекеттің реліне 

теориялық көз қар астар ........................................................... 338

26.2.  Нарықтық экономикадағы мемлекеттің 

экономикалык қы зметі............................................................ 339

26.3.  Нарықты реттеу тәсілдері........................................................340

26.4.  Бағдарламалау және болж ау................................................... 345

26.5.  Мемлекет жэне б и зн е с ............................................................ 348Жиырма жетінші тарау.  Нарык жағдайындағы қаржы-несие жүйесі

27.1.  Қаржының мәні, қүрлымы және қ ы зм еті........... ".....352

27.2.  Мемлекеттік бюджет.  Бюджет тапшылығы және 

мемлекеттік қ а р ы з .................................................................... 354

27.3.  Несие-банк жүйесі.................................................................... 356

451


2/ .4,  Багалы кағаздар және  оның айналу мәселелері.

Қор биржасы.............................................................................. 362Жяырма сегізінші тарау.  Баға күрлымынын теориясы және нарықгык 

қатьшастар жүйесіпдегі салык салу

28.1.  Бағаның калыптасуына теориялық козкарастар................374

28.2.  Бакіның қызметі.  Баға ж ү й е с і.............................................. 375

28.3.

  Бағаның экономикалык табиғаты

жоне оның томенгі ш екарасы ................................................ 381

28.4.

  Салыктар жэне салык салудың теориялык негіздері........384Жиырма тоғызыншы тарау.  Табыстар теориясы және түрғыдцарды 

әлеуметтік корғаудың мәселелері

29.1.  Болу теориясы:  өткені мен бүгіні.  Болу принциптеріне 

теориялық көзкарастардың эвалю циясы ............................. 393

•  ү  29.2.  Ж алақының мэні,  түрлері  мен ж үй есі.................................395

29.3.  Т үрғындардын табысы және оны ң қ үрлы м ы .................... 400

29.4.

  Тұрғындарды әлеуметтік қорғаудың мэселелері..........40229.5.

  Коленкелі экономиканын табыстары

жоие оньп^ қалыптасу ерекш елігі..........................................410

АЛТЫНШЫ  БӨЛІМ .  Халыкаралык экономика және дүниежүзілік 

шаруашылык

Отызыншы  тарау.  Дүниежүзілік  шаруашылык  жэне  оньщ  даму 

тенденциясы

30.1.  Дүниежүзілік шаруашылықтың мәні жэне оньщ пайда 

болуының  негізі. Дүниежүзілік шаруашылықтағы 

елдердің к ү р л ы м ы ..................................................................... 41530.2.

  Халыкаралық еңбек болінісінің теориясы мен акиқаты 

және елдердін озара байланысының о с у і............................ 416

30.3.

  Халыкарлык экономикалык интеграция............................ 42030.4.

  Қазакстан халыкаралык экономикалык

катынастар ж үйесінде.............................................................. 421

Отыз  бірінші  тарау.  Д үн и еж үзіл ік   сауда  теориялары  және 

халыкаралык экономиканы басқарудың түрлері

31.1.  Дүниежүзілік сауданың мәні,  түрлері және қүрлымы  .... 424

31.2.  Қарыз капиталының дүниежүзілік нарығы және 

олардың козғалысының тенденциясы ..................................429

31.3.  Қазіргі кездегі 

валюталык 

жүйе 


валюталық қатынастар

452


жэне валюталык м еханизм ......................................................432

Отыз екінші тарау. Қазіргі ғаламдык проблемалардың экономикалык 

жақтары

32.1.  Өркениеттіліктің ғаламдық проблемаларының

мәні және  классификациясы.................................................. 437

32.2.  Қарусыздану -  ғаламдық  '

проблемаларды шешудің^басты к іл ті.................................... 438

32.3.  Кедейлік,  аштық,  ауруды жою  —  ‘

интерұлттық м ін дет..................................................................440

32.4. Ақпараттық оркениеттіліктің проблемалары  ......................441

32.5.  Энергетикалык және  шикізаттык экологиялык 

проблемаларды шешудің планеталық масштабы,

жерде тепе-тендікті сактау ж олы ........................................... 443

О к у л ы кШеденов Ө.Қ.,  Сағындықов Е. 

Н., 

Жүнісов  Б.А., 

Байжомартов Ү.С.,  Комягин Б.И .

Ж А Л П Ы   Э К О Н О М И К А Л Ы Қ   Т Е О Р И Я

Аударгандар:  Н ы саибеков  М .Ә.,  Ж үнісов  Б.А.  Ж анжігітов  Б.Ж. 

Барлык  авторлык  күкықтары  корғалған.

Авторлардың  ж оп е  «Н оу-хау»  ғылыми  ф ирм асы иы ң  рүқсаты нсы з  таспаға

Басуға  қол  қойылды  17.05.2004  г.  Пішімі  1/16.  Баспаханалык  қағаз  № 1.

Аударгандар'.  Н ы санбеков  М .Ә.,  Ж үнісов  Б.А.  Ж апжігітов  Б.Ж.

Барлык  авторлык  қүкықтары  корғалған. 

рлардың  ж оп е  «Н оу-хау»  ғылыми  ф ирм асы пы ң  рүқсаты нсы з  та 

басу  ж эн е  сату  занм ен  кудаланады.

/ға  кол  қойылды  17.05.2004  г.  Пішімі  1/16.  Баспахашшык  қағаз 

Әріп  түрі  Таймс.  Офсеттік  басылым.  Шартты  баспа  табағы  28,3 

Тапсырыс  № 546.  Таралымы  10000.

«A-П олиграф ия»  баспаханасында  басылды. 

463012,  Актөбе  к-сы ,  Т.  Рысқүлов  к -с і,  190.


1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   47


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал