Ш еден ов Ө.Қ., Сағындыков Е. Н., Ж унісов Б. А., Байжомартов Ү. С., Комягин Б. И. Жалпы экономикалық теорияжүктеу 4.22 Mb.

бет14/47
Дата14.09.2017
өлшемі4.22 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   47

4:КосыМш " Г „ е ™ а ш ^ Г КвЗІНеДе?

5.  Карыз капиталы Kvnu 

вдаР айналымы дегеніміз не?

6.  Қарыз  пайызы  д е т е н ш н е   ҚаЙНаР КӨЗІ НСДе? 

аныкталады? 

және  оньщ  мөлшері  немен

8н е ?  

жолдары қаңдай? 

нені 

^^атады  және  оны  алудың

128

ОНЫ НШ Ы   ТАРАУ.  РЕНТАЛАР  ТЕОРИЯСЫ 

Ж ЭНЕ  АГРАРЛЫҚ  ҚАТЫНАСТАР

10.1. АГРАРЛЫҚ  ҚАТЫНАСТАРДЫҢ 

М ІН І  М ЕН   ЕРЕКШ ЕЛІГІ

Аграрлы  қатынастар экон ом и калы к теория  мен практикада 

ең маңызды  әрі күрделі мәселе болып табылады.

Аграрлы  деген  ұғьш   латы н   сөзі  («agraria»  —  жер  деген мағынаны білдіреді). 

Жерді иелену және қолданумен байланысты 

әлеуметтік-экономикалық  қатынастарды  аграрлы  катынастар

деиміз. 

д

Бүл қатынастардың ерекшелігінін, өзі сонда,  кө  інесе  үл 

экономикалык ж әне табиғи факторлардың өзара іс  әрекеті 

аграрлы еңбек онімділігін артгырудағы  өнеркәсіп ролінш. өсуіме анықталады.  С ондай-ак жерді игеру ж әне жерді колданумен де

өте тығыз байланысты.Бүкіл халыктық референдумда  1995-ші жылы 

шы та^  


кабылданған Қазақстан Республикасы Конституциясында 

делінген:  «Жер жөне оны ң койнауы,  су кездері,  есімдікте 

жануарлар дүниесі, баска да табиғи ресурстар мемлекет меншлшд 

болады.  Жер,  сондай-ақ Заңда белгіленген непздеРде' мен  шектерде  жеке  меншікте  де  болуы  мүмкін»Осыңдай заңға  1995-ші жылы 

2 5


-шіжелтоксанда к  

Қазакстан 

Республикасынын «Жер туралы»  занын 

Онда  ж ерді  иеленудің  ж өне  жерді  қолдан^ДЫН 

ашылыК 

дәйектілікпен  ашылған.  Алдыменен 

к е з  

келген 

әрсе

субъектілерін (үжымдык немесе жекелеген) КЫЗЬІКТ 

jKTepi, 

ауыл  шаруашылығы  ө н д ір ісі  жағдайыньш  ер 

Сондықтан  осы  ерекшеліктерді барынша 

ашуымы


Ауыл  шаруашылығы  өндірісі  өнеркәсш  вндф.сшен  бФша

ерекшелігі  бар. 

,ДЙЯ11И,  же„  болып

Біріншіден,  мүнда  басты  өндіріс  күрал- 

көЛемі  ете

табылады.  Ауыл  шаруашылығына  жар 

та 

кұм,  су

шектеулі.  Одан  баска  жерлерді:  тундра, 

Р 

’ 

енеркөсіп 

бассейндері,  Кала ж өне ауы л ш к  түрш ндар косьшы, 

пен  транспорт объектілері алады.

Екіншіден, ауыл шаруашылығына жарамды жерлер-табиғи және 

экономикалык (жасанды)  қүнарлылығы  бойынша бөлінеді.

Үшіншіден,  кәдімгі  өндіріс  куралдарынам: 

м әш и н е,  ірі 

қүрылыстар, жабдықтардан жердің айырмашылығы сол,  ол кайта 

өндіруге  болмайтын  өндіріс  күралдары  болы п табылады.  Егер 

оған  қамкорлыкпен дұрыстап  қараса жақсаруы әбден мүмкін.

Тортіншіден,  ауыл  шаруашылығы  өндірісі  процесіне  жердін 

сапасы  ғана эсер  етіп  коймайды,  сондай-ақ  табиғи  факторлар  — 

ауа-райы,  күннің  ұзактығы,  жауын-шаш ын  мөлшері  және 

температурадағы күбылысгар да  ықпал жасайды.

Бесіншіден,  ауыл  шаруашылығы  өндірісі  циклында  сезондык 

айырмашылық  болады. 

Ауыл  ш ау р аш ы л ы қ   ендірісіндегі: 

сезондылық  мәш ине  мен  жабдықтарда  қолдануға  кері  әсерін 

гипзеді.  Ауыл  шаурашылык мәшинелері тек қана жерде жұмыс 

істеген  кезеңде  ғана  колданылады:  сонда  жылына  20  күндей, 

сеялка  5-10  күндей,  астық  жинайтын  комбайындар  —  10-20 

күндей,  трактор  паркі  —  50-60  күндей  ғана  пайдаланылады.

ондыктан  онеркәсіпке  қарағанда,  негізгі  өндірістік  мерзім 

аиналымы  әлде  кайда жай журеді. 

Мүнда  ескіні жөндеуге және 

ж аңа  ауыл  ш ар у аш ы л ы ғы   м ә ш и н е л е р ін   алу ға  каж етті 

амортизациялық кор баяу қалыптасады. Осының барлығы резервтік 

және  сақтандыру  корының қүрылуын  талап  етеді.  Егін  болмаған 

жылдары  ауыл шаруашылығы өндірушілері банкке несие үшін, ал 

мемлекетке субсидия үшін  қол жаюына тура  келеді.

тыншыдан,  аграрлық  катынастардың  тарихы  басқа  жерді 

к п і і а і Г   °   ? ° К’  жерде  ж¥мыс  істеу  немесе  арендалы қ төлем)бап лыр  Н ҮШШ ЭҚЫ 

т ө л е Уд ‘ң

 еРекше экономикалык маңыздылығын 

оарлығын куәландырады.

болыг|)ДтаІйОЛДаНҒаНЫ  ҮШ*Н  төлем  аРендалык  төлемнің  мазмүны 

д и Д і „ 1 ЫЛаДЫ’  ал  0НЫЧ  экономикалы к  кайнар  көзі  -

екі^түрі  де  жепгр 

абсолюттік рента- Ж еР рентасының осы 

кврсетеді. 

Деген  меншіктің  экономикалык  өткерілуін

34- *  

'шкасы™ н   Заңына  сөйкес

жер  учаскесінін 

Жеке  меншік  қүқығын  өткізуде»

учаскісін уакытша  п 1-С° Л  жерді  Уакытша  пайдалануға  -   жер 

уакытша 

павдалану 

щарты негізде беруге  күкылы.

І

130

Мемлексі 

м

е і і ша ш

д

е и/ к

е р


д

і  


>акытша ііайдалануға  еру

ші баптын  4-ш і  пунктіне  сай  жүзеге  асады.  Ж ердін  уакыт  с 

пайдалануға берілуі «жер учаскісінің арендалык шарты нспзшд  ^ 

жүргізіледі.  «М емлекет  жүзеге  асыратын  жерге  деген  т 

‘ 

(8 бап, 4 п.), жер салығы ретінде немесе ареңдалык төлем алынады,  ол  жер  учаскісінің  сумен  камтамасыз  етілуі 

орналасуы,  сапасына байланысты анықталады».

О сьщ ан а р е н д а л ы к  тө л ем  (ж ер  р е н та с ы ) м әс е л ес ін  к а р  

м аны зды ,  с е б е б і  о л   ауы л   ш а р у а ш ы л ы ғ ы   е н д ір ю і  т ш  

көдімгідей э с е р  етеді.

10.2.  РЕНТА Ж Ә Н Е   О Н Ы Ң  ТҮРЛЕРІАграрлы  қатынастар  қүрылымындағы  басты  экономи 

катьшастарға ренталык катынастарды жатқызамыз.

Ауыл  шаруашылығы  кәсіпкерлеріне  жерді  аре 

отырып.  жер иегері бүл үшін  белгілі төлем 

рента 


д д айда 

рентасы жер иегеріне арендалык төлем түрінде тел 

 

ға арендалық төлем мен жер рентасын баламалап (тенес 

жағьшаи 


болмайды.  Арендалык төлем рентаға карағанда санд 

ң  өзі 


көптеу. Арендалык телемге мыналар ендь жер р 

ЫНЬІН


жерде 

сал ы н ған  

ү й -к ү р ы л ы с т а р ы  мен 

амортизациясы,  жерге жүмсалған  капиталдын па 

шаурашылығы жүмыскерлері 

жалақысыныні  гр 

данранға 

Ж ер  рентасы   -   ж ер  У ^ с к .с ін   у 

,  қ(>сьшша  К¥Н„ ЬШ

(паидаланғанға)  төленетін  төлем.  Осы  тө 

есебінен

арендатор капитальшың орташа пайдасынан

пайда болады. 

„ 

ivr  ^ яяяй   п ай д а

М ы н а н д а й  с а у а л  ту ы н д а й д ы :  м ү н д аи  аР ™   я йсоЛю тгі р е н та  

б о л ад ы ? Б ү л   с а у а л ға  д и ф ф е р е н ц и а л д ы к  х ә  

болады .

қ ү р ы л у ы н ы н  м е х а н и зм ін  тал д ау  а р к ы л ы  

_  ж ән е  Ц -и іі

Дифференциалдык  реитаиыиf ' 

ц„алдык  ре«та»ы» 

дифференциалдык  реиталар.  І-ш   ДИФФР 

м0(|01ИМ»ялау

қүрылу себебін жерді шаруашылык объе 

Р 

ж ағы н ан  ж аксы  болып табылады.  О н ы н  м ә н іс і м ы нада.  с ареНдаторлар,

ж әне 

орташа

ж ер 


учаскілерін 

пайдаланған 

р е т ін д е   и гереді-

ө з д е р ін ш е   ж е р д і  ш а р у а ш ы л ы к   о   ъ е к тJ3J

Сондыктан  олар  (арендалық  келісім  ш еңберінде)  оған  басқа 

кәсіпкерлердің капитал салуына жол  бермейді,  сөйтіп сапалық 

жлғынан  жақсы  жэне  орташа  жер  учаскісінен  монопольды 

косы м ш а  п ай даны   таб ад ы . М ұндай  монополиялық  ауыл 

шаруашылығын  өң деуге  ж арам ды   ж ә н е   онымен  әртурлі 

шаруашылықтың айналысуына жердін, шектеулігімен туындаған.сы монополиялыққа байланысты ауыл  шаруашылығы өніміне 

оаға  курылуының ерекшелігі тән болып келеді. 

Өнеркәсіпте бағалар 

өндірістің орташа жағдайымен реттеледі. Ауыл шаруашылығында 

жер  ондіріс  қүрал-жабдығының  басты  элементі болғандыктан, 

оила  ағалар  ең  нашар  жер  учаскісіндегі  өндіріс  жағдайымен 

аныкталады. Жаксы жэне орташа сапалы  жерлер саны  шектеулі 

көпгеген жерлер шел және  шөлейтті аймақтарда,  орман, тундра, 

алшыкгы.  таулы  массивтер және  с.с.),  соғщықтан ж аксы ж әне 

орілша учаскіден алынған өнім көлемі сұранымды жаба алмайды.

емлекет нашар  (кұнарлылығы төмен) жерлерді де айналымға 

косуға  мәж  үр.  Сондыктан  өндірістің  қоғамдық  бағасы  орташа 

МСН емес’  нашар жермен анықталады.  Нәтижесінде жақсы және 

ж ер?’часк'с'ндег‘ еңбек внімділігінің жоғары болуы  кеткен 

жоғяпк^к 

Ірліп”  ®німге  шаққанда  нашар  учаскіге  қарағанда 

иегетрпі 

Сойтіп,  косымша  пайда  құралады,  оны  жер

Л

ила

  ДИ(^ФеРенциалДьі  рента түрінде иеленеді. 

сапалы  :?пеНЦИаЛЛЫ  рентаныц  кайнар  көзі  жақсы  жэне  орташа 

өнімлі  енйРгіУйаСК,СІНДеГ'  ауыл  шаРУашылығы  жұмыскерлернгін 

"  Табылады-  «акты   мысалмеА  I  ж ен е  іГ ш і 

?кесте  1 о Т Л Г  РТ аЛарЯЬ,н “даьшу механюмін карасшрамыз 

а р ™   ал  „ ^ НЫЗ): 

таби™  кунарлылығы  бойынша шығыВДаРЫ  біркелк,  -   100

ген.  Каниталды біркелкі^ь" 

Шар™   г¥ряс  20  тг-  б |Р ,1пне

әрбір  еңбек  әіт/пгт- 

^

 

дағанда’ осы учаскіге жұмсаған

У ч а с ^ м Г а Ре „ ^ о ' Э? ? яеК;  

« Ч » *   « р ш ш ,  -

үшіншісі -   6 центнепден  Не 

ентнеР  алады,  екінш ісі  -   5  U.,

I  шнтнер  внш   в н д і р і с і н і н ^ е ^ ^ Т ’ <МШаР>

плюс  орташа  пайда)  ең жоғяпк,  -   ™

( енді Р1с  шығындары 

(орташада)  ~   24 тг.  біпліг 

ТГ'  біРл1гіңДе,  екіншісінде 

еи теменгі  -   20 тг.  б і р л і г і ^  * ^

  үшіншісінде  (жаксысында)


К е с т е   1 0 - 1

I-иіі жене ІІ-ші дифференциалды ренталарньщ қүрыяу механизмі. 

^

  I  Әндівіс Барлык, 

Диффе-


Учас-

кілер


Капитал 

ға  шы- 


ғындар

Горташа 


1 пайда

Өндіріс 


бағасы 

1  ц


Барлык,

өнімнін


ӨНДІрІС

бағасы


Диффе- 

рен 


ренте

3-ші 


учаскі- 

ге қо- 


сымша 

қаржы I 


Г '

Алайда нарық бұл айьірмашьшьіктьі^иында:^ м е н ^а^шады. 

сапалылықтағы барлык енім біркелкі рьшокгык ш  

кталадЫі 

Ол баға  нашар  участкі жердегі өндіріс жағдаиь 

яғни  1 центнерге  30 тг. бірлігі келуі кеР®Кл 

І оента -  ауыл

Демек, қ^иарлығы бойыиша І-ші 

^ с н я д а е ы

шаурашылығы  өнімі  өндірісінің  қоғамды 

жағдайымен және 

айырмашылыққа тең. Сондықтан ол нашар уч 

аныкталады.

олардың ең құнарлы жердегі өндірістін 

«часткісінін рынокка

Сондықтан І-ші дифференциадды рент 

р 

^   өн-мін  өңдеу

алыс-жақын  орналасуымен,  ауыл  шару 

Пунктіие жакын

орыньшьщ алшакгъиы салдарынан тууы ^

 

' еЛКІ к0ғамдык« 

орналаскан шаруашылыктар 

өз 

өшмдерш  Р 

_  

0рна

капитал жұмсау аркылы жақсартумен түсіндіріледі.

Айталык, ұшінші (жаксы) жер участкісіне косымша  100 тг. бірлігі 

сапасы нда  капитал  ж ұмсалды   д ел ік ,  ол  осы  участкінің 

кунарлылығын және өнім түсімділігін арттыруға ықпал етеді.  Егер 

бірінші  жүмсалған  капитал  I  га.  6  центнер  берсе,  екіншісі 

түсімділігін 8  центнерге дейін көтерді.

Сөйтіп,  ІІ-ші дифференциалды  рента  120тг.  (акша)  бірлігіне 

тең .

Топырақтың экономикалык құнарлылығын  арттыру дегеніміз  — 

экстенсивті  жерді  игерудің  орынына  интенсивтіліктін  келуі.  Бүл

үрьпшан белгілі участкіге косымша өндіріс  қүрал-жабдығы мен 

ең  екті жүмсау аркылы жүзеге асады.  Немесе оны былай түсінеміз: 

жана  мәшинені  қолдану,  өсімдіктің  тұсімділігі  мол  сортгарын 

шығару, тыңайтқыштарды кеңінен  пайдалану,  мәдени өсімдіктер 

ауруымен  күресу үшін химиялық қүралдарды қолдану,  суғаратын 

және кұрғататын каналдар салу.

to „^*)b,HliaH 

Участкіні косымша қаржылау бірінші каржылауға

лмА*аНДа  косымша  пайда  әкелуі  мүмкін,  сосын  барып  ол  ІІ-ші 

дифференциалды рентаға айналады.

і^г>г^!^НДаЛЬ!К  *жллгеРлік)  шарттың  мерзімі  біткенше  арендатор 

елпеп и™ Паиданьі өзі иеленеді. Арендалык қатынастары дамыған 

бепген^р к™кась' көрсеткендей, үшінші учаскіні арендаға жаңадан 

п-ійлчны  р  СР  мен^ іккеР*  арендалық  төлемге  барлық  қосымша 

жеп  иесінрИ!л13еДІ  гҮЛ  кезде  аРенДальіқ төлем  ареңдаторға емес, 

аренда   ондықтан  жеР  иесі  мен  арендатор  арасында

болғанын 

‘Г1ҮШ1Н  ^ рес ^РЗДі-  Арендаторлар  мерзімнің  үзак 

салады және т п ^ Ы' 

ебі олар 0СЬ1 кезде жерге косымша капитал 

тырысады  себебі ^ ШНЫҢ жер Участкілерщ қысқа мерзімге еткізуге 

Р е н ^ ее<^НШ‘1 n a teH “  

Дифференциалды

кері адрін 

күрсс жер тшмділігінің дамуына

косымша капитал ш ы ғы ш Г п ы ?™ № *****£ МерЗІМГе ада агьірьш’ 

жерді  тиімді  игеруге  келепгГ  үмсаудан бас тартады,  бүл болса 

вндірісінде  ғылыми-техниЛгг  Жасаиды'  АУЫЛ  шаруашылығы 

интенсивті  қолдану  к езін л е^ т^   революцияны«  жетістіктерін 

ынталандырушы  манызы бары™!!! 

рентаяыН

Ось,

  кайшылыкты  шешү  vmiu  t

Қазакстан Республикасы  «Жер

туралы»  Закынын  104-бабы  l -пунктінде  былай  делінген:  «Жер 

участкілерінін  меншіккері  мен  жерді  колданатындар  топырак 

күнарлылығын  қалпына  келтіру  жэне  арттыру 

бағытындағы 

шараларды жүргізуге міндетті».

Сондықтан  да  жер  участкілерін  арендалау  шартында 

арендаторлардың арендалайтын жерге қосымша капитал салуына 

материалдык мүдделілігі ескерілуі қажет.

Арендалық қатынастардың өзіне тән көп  жылғы тарихы  ар. 

Жерге жеке меншік пайда болған кезде жерге аренда туьіндаған.

Әлемдік  кауымдастык  елдерінде  жерге  аренданын  непзшен  екі 

түрі  бзр*

-   капиталист,  пайда  табу  максатындағы  түрі. 

Бүл  Англия, 

Бельгия,  Голландиядатараған; 

.

-   шаруалық,  бүл  түріндегі  жер  ұсак,  шаруагердін,  жәи® 

отбасынын тутыну қажеттілігін қанағаттандыру үшш аренд

Бүл түрі Орта Шығыс пен Латын Америкасы  елдерінде кен тар

АҚШ -да 

150 

млн.гектарға  дейін  жер  арендаланады 

ал 

фермерлердің  ренталық  төлемдері  20  млрд.  долларға 

'

Сондықтан  да  арендаторлар  жер  құнарлылығын  жақ 

шығындар жұмсайды. 

лі

Әлем қауымдастығындағы дамыған елдердш ж   рд 

колдануды  тиімді  пайдалануы  бүгін  бір  ауыл  шару 

жүмыскеріңің мүнша адамды асырай алатындығын керсеі  д  .

~  Белгияда —  100 адамды;

-  Акглияда — 95 адамды;

АҚШ-та(да)  — 80 адамды;

Г олландияда — 60 адамды;

Канад ада — 55 адамды;

"  Германияда — 50 адамды;

Данияда  — 40 адамды;

Францияда — 

40 

адамды. 

,РПттеген.

Жер  рентасынын  теориясын  К’ J ^

KC 

да  классикалык 

Дифференциалды  рентанын  TeJpH^   рикавд0  (1772-1823  жж.) 

экономикалык  теорияның  өкілі  Давид  Рик  рд  няшаІ) участкідегі 

ерекше үлес қосты. Ол дифференциалды рент*“ 

шаруашылығы 

ауыл  шаруашылығы  өнімінін  күнымен  жән айырмадан 

өнімінің  жаксы 

Участкіде/ і   кі ны 

аР* 

д и ф ф е р е н ц и а л д ы

күралатындығын жіктеп берді. Д- Рикардо

135

рента  теориясын  топырак-құнарлығынын  төмендеу  закымен 

байланыстырды. Осы занға сай, жерге еңбек пен капиталдын әрбір 

косывды (косымша) жумсалуы өндірілетін өнім санының төмеңдеуімен 

бірге жүріп отырады.

Айталык, фермер шаруашылығында астык өндіреді. Химиялық 

гынаиткыштарды колданбаған кезде бір гектардан 20 ц өнім алынды. 

нді химиялык тынайткыштарды  колданғанда (баска факторлар 

өзгермей түрғанда) өнім әсе түседі, бірақ үшінші кезде тьщайтқышты 

сал\ды үлғайтканда астық енімділігін өсуі төмендеу карқынымен 

жүріп,  нолге дейін жетеді.

Осыны енді мысалмен карастырайық.

Мыеал. «Қайтарымды төмендету заңы».

Кесте  10-2.

Тыцайтқыш 

(молшері) 

саны  (кап)

0

1

23

4

56

7

Астык  өнімі.  ц20

25

3543

Г 

5055

57

57Әрбір  участкі 

гсктарынап 

өнімнің  өсімі

"

5

108

7

52

0

пайдалыш іь- РЛЬІК <<маржинализм>> теориясының өкідцері («шекті 

Kvarra/Tbi 

ӨН1МДШ1К>>’ «шекті ендіріс шығыны») осы зашы

мен 

С Л 


Кпш 

Г ° МИКС>> оқульіғы«ы«  авторлары  К.Р.  Макконнелл’  К айтары ты Т м еш т 

T“Mt"JKT>  М"ы"деп a™ “ -

1апға  ,,, 

вмеңдету  заңын»  ауыл 

шаруашылығы 

емес


ы кезінде ж е і^ Г  

деп ^ентеді.1  Жерге жеке  меншіктін

ш абсолЮт г ^ п , " ° НОПОЛИЯЛЬІК Жеке  меншік те болады, осы 

шаруашылығкш  ■ШЬІ туғызады- ° нын пайда бояуынын себебі 

«неркәсіппен салыст  ЙШ капиталдың °рганикалық қүрылысынын

жағдай 


ауыл

Rprir,r„ 

“~*“ ғг<шдағы тым төмен болуында. 

жаеалмайт/т1^°?’ қосьшша ҚҮН барлық авансталған капиталмен 

капиталдын о п г я Г ^  ӨзгерМелі бәлілнен жасалады. Жерге катысты 

икалық күрылысы бойынша (тіпті қазіргі ауыл

'  МаКК° ™

  К  Р  •  Врю  С.Л.  Экономикс. 

t

.S.  .  47-48  бетгер.

шаруашылығы  механизациясы  жоғарғы  деңгейдегі  елдерде  де) 

ондағы өзгермелі капиталдын үлес салмағы өнеркәсіпке карағанда 

әлдекайда  көп.  Бүл  дегеніміз  өнеркәсіпке  карағанда,  ауыл 

шаруашылығына салған  әрбір капитал бірлігіне қосымша қүн кеп 

өндірілгендігін  білдіреді.  Алаііда  косымша  күнның  бүл  белшегі 

(артығы)  коғамдағы  салалалар  арасында  үлестірілмейді.  жерге 

моноподиялы қ  жеке  м енш іктін  болуына  байланысты  ауыл 

шаруашылығында қалып  калады.  Қосымша күнның бүл бөлшегі 

барлық участкіден  алынған  абсолюттік рента түрінде жер  иегері 

иеленеді.  Ол жерді иегерлер арендаға берген болатын.Абсолюттік рента — пайданың орташа пайдадан артык бөлігі және 

ол  барлык  участкіде,  сондай-ак  жердін  сапасы  нашар  участкісінде 

де туындайды, ол жақсы жэне орташа участкіден тағыда косымша I 

ші жене ІІ-ші дифференциалды ренталар алынады.

Дифференциалды  және  абсолютті  ренталардан  баска жекелеген 

кейбір жер участкісінде монополиялык рентаньщ болуы мүмкш. ^  нын 


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   47


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал