Ш еден ов Ө.Қ., Сағындыков Е. Н., Ж унісов Б. А., Байжомартов Ү. С., Комягин Б. И. Жалпы экономикалық теорияжүктеу 4.22 Mb.

бет13/47
Дата14.09.2017
өлшемі4.22 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   47

өнеркәсіп капиталының окшауланған бөлігі.

А  _   т   _____^   д ’  _____*   сауда капиталынын формуласыӨнеркәсіп капиталы шеңбер айналымының формуласы.

Қазіргі жағдайда сауда капиталынын окшаулаі^ ь*1^ ^ р Ыааардын 

бар:  бір  жағынан  қазіргі  нарыктык  кызметт 

өнеркәсіп

маркетингтік  жүйені  қолдануы  ж әне 

әсф  

куруға

корпорацияларында  өзінід  тауар  өткізетш  с 

у 

аояарды 

яғни 

талпыныс  жасауды  тудырааы. 

Бүл үзак мерз

автомобиль,  теледидар,  тоназыткыш.  шаңсорғыш.  кір  жуатын 

машиналар жэне баскалар — пайдаланатыи ондіріспен аііналысатын 

кәеіпорындарға тән. Ондай тауардарга тұракты кепілдіктіен сервистік 

қызмет жасалуы кажет.кінші жағынан көптеген тауар ондірушілер де, тіпті ірілерінің өзінде 

пке іеи маркегинггі жузеге асыру ушін қаржылық ресурстар жетіспейді.

і  ысллы, «Дженерад Моторе» фирмасы озінің автомобиддерін 18 мың 

тәуелсіз  делдалдардьщ  көмегімен  сатады.  Тауар  ендірушілер  бір 

мезгыде  өндіріспен  және  тауарды  өткерумен  айналыса  алмайды, 

соі ілықтан делдалдарды колданады.  Ірі кәсіпорынға өзінің тауарын 

саудамен аиналысатындарға беру пайдалырақ болып табылады. Олар 

* рықты өте жақсы біледі,  кім,  қайда,  нені  ендіретінін және кімге, 

• “ Г


  керект‘г‘н  б’леДІ-  Осының  барлығы  айналым  уакытын 

k-vMi/i" еТ1П’  тауардың  откерщу  шығынын  кысқартып,  косымша 

Ц тныц жвне паида мвлшершін өсуіне алып келеді.

байкаладь|Ка3іРГ' Парыктык эк°номикала карама-қарсы екі тенденция

ііегічіні^й^п

5

ЪНіа”  'РІ-  (ШеРК0СІ11  к«мпаниялары  млркетингтік  жүйе откепілүі мри Н ӨТК,зетш саУда нүктелерін қүрады, сөйтіп өз тауарынын 

екі^ш і ж-ір 

Ы,,ЫЛУЫІ1 бакьВ Д  ұстауға тырысады;

-с івдрында 

б¥рынғьиай і

р

і ө

и

ер

к

әс

і

пan;и ы к,1 бәс е

к

Ка 11 ь 1 ц өз бе'пнше бір саласы боп қалады жөне сала орташ ағакелтіред^О с^1" ^ 01^1111 барлық жеРДегі пайДа мөлшерін 

формуласы  A  — Т  — 

қ^ ЬШьІСТЫ сауда капиталы козғалысының 

га ^ а л у ү ш ін с а т у р ч « ЧгГҮСІ.ВДІреді^ ЯҒНИ  тауаРдь[  сатып  алу  оны 

кандай?"  Та van  -ш н-/  1Тгллады-  Сауда тй/ш сы ньщ  кайыар көзі 

бо;імайтындыктан\г'іх^ЫМ“І  саласы нда  косы м ш а  қүн  пайда 

жасаған қосымша кү-ннын б ^ б ^  ~ ^ ҮЛ жүмысшЬіЛаРДЬІ« өнлірісте 

иен  сауда  кәсіпкешірпі  I   Р бөлігі), сауда пайдасы -  бүл онеркәсіп 

нэпокесі. 

Расыңдағы  косымша  күнның  қайта  болу

Енді  қосыміла  куңнын 

aw

 

Гюліну\іеханизмінкарасгырамы^ӘСШКеР  МСН саудагер  аРасындағыжвие  72(1 с  менРЩ Ку б а д ш ^ ! S

‘T ulbl 900  мы»ша бірлігіне тенЙ Г* тю К№

1

Ө

нфк^

іп

  ™™'cb,Kb1Ho№aMtraiJepiMuHafaHTCK180 т 

, АЛ 


Рпп (орт)  -

 — —---------- ЮОр  

720 


с  

+  180v


Құны  1080  мың  акша  бірлігіндегі  тауарды  тасымалдау  жэне 

сақтау үшін қосымша шығын мен косымша капитал талап етш п, 

ол  100  мың  акдіа  бірлігіне  тек  болады.  Онда  барлык  қоғамдык 

капитал  1000 (720c+180v)+  100 тең болады,  яғни 900+100 

тең, 

ал барлык когамдык капиталға пайданың орташа мөдшері мынаған теңцесгіріледі:

180


m  

1 П Л 0 / _   t

Р ’ор (орт)  -

  100W   •

Осы  пайданын  орташа  мөлшері  өнеркәсіптегі  кэсіпкср  мен

саудагер арасындағы қосымша кұнды бөлудін жалпы критерш 

келеді. 

. . .

Өнеркәсіптегі кәсіпкер  өндіріске 900 мын акша бірліпн салад  і 

және пайданы төмендегідей мөлшерде табады.

р  =  9 0 0 ' 18~  = 162  мын ақша  бірлігі.

100 


А 

ГП

Саудагер  косымша  (тасымалдау,  сақтау үшін)  10  мың  ак бірлігін салып, төмендегідей пайда табады:

р  

  ЮО' 1^0//°  _ і g  мын акша  бірлігі.

Өнеркәсіптегі көсіпкер  (енеркәсіпкер) 

с а у д а г е р

г е  

тауард 

қүнынан 

төмен бағаға (өндіріс бағасына) сатады, на

720с+ 180v+ 162р= 1062 мың акша бірлігше. 

«-«-пай

Саудагер  тауарды  сатып  алушыларға  бағаға  еШ^  

қоғамдық өндірістің бағасы бойынша сатады, накть

180 ш 


/

  \


720c+180v+l62p+18p=1080 мын акша бірліп.

өнеркәсіптегі кәсіпкердің 

саудагердің

пайдасы

 

пайдасы

121

і

Егер делдші өз бетінше (фирманы ескертпеіі, онын өніміне бағаны 

кнгереіін оолсц. онда кәсіпорын  (фирма), бүл жағдайды имиджін 

гүсіріендік деп танып,  муіщаіі ар-ұяты жок делдалдардан барынша 

лрылуға тырысады.  Өркеішетті иарық кезіндегі субъектінің мінез- 

күлкыныц ережесі осындай.

Таулр айналы мы  гіроцесін  қолдау ушін жұмсалатын 

шығындар 

галан  е гіледі.  оларды   а й н а л ы м   ш ы ғ ы н д а р ы   д ей м із.  Айналым 

шығындарын екі түрге жіктейміз:  косымша жэне таза.

осымша шығыңдарды көтерме деддалдар жүзеге асырады. 

Мұнда 


жумсалымдардың-тауарларды жаңғыртуы,  сорттау,  нәрсеге салу- 

іую,  сақта\ .  тасымалдау және тауардың тұтынұшыға қозғалысы, 

іауар ассортиментін калыптастыру енеді.аза  шығындар  сауда  жұмыскерлерін  сатуға,  сүраным  мен 

ынымды  ілуге,  (маркетингтік кызметке), жариамаға  жұмсалады.

L..... газа шығындар айналым шығындарынын 20%

ч тт .,п Ы 

ысалы- АҚЩ-да жьщ сайын жарнамаға 100 млрд.  астам 

жу\іг-'іріЖ^МСЪ\^ДЫ’  ^ үлан  он  жыл  бұрын  жарнамаға  үш  есе  аз Н 

еді' 


аРИама 

ЖЬІЛ  сайын  қымбаттап  барады.  Мысалы,

Kont-PTvni  1ЛаСЫН^ т   теледидаРДан  30  секундік  ролікті  бір  рет 

корсеіудт қүкы 2000 доллар кұрайды.'

занлагтип?!ДаҒЬІ  ГсШ ШьіғЫндаР Ү(<емі сауда пайдасы есебіненжәне 

Мысалы  ппп  ‘ІИ  <'косымша  ^аға  тізбесінен»  жабыла  бермейді. 

доллапғ і тен  рке*:т т е п   кәсіпкердің костюмді сататын бағасы  120 

долларға 

тең 

^  ӨЛШек саУлагеРДІн оған қойған сату бағасы 200машинаны'т7?^гіиіЬІ’  Электр  'фиборыньің  кәсіпкері ыдыс жуатын

Г

Г

<еМфіс ШЬІ№ШЫ - 250

бөлшек саудагеп огы  v, , <<к-осымша бағатізбесіне» байланысты

А й н а л ^ Г ы ш НТ

ИНаНЫ 375 Д0ЛЛарға еткізеді-3

гіайымдауымша  косі 

0рия^ын  К. Маркс  жасаған.  Маркстын,

процесінің  айналымТ з л а Т ы Г Г   ШЫШНДары  "   б*л  еНДІрІС

жүмсалымдар  сонлыі^т-іи ^ 

жалғасуымен  байланы стыенеді. 

Р’СОНДЬІҚТан °™Р тауардың өндірісгік баға күрылымынамаркетинга.  - ЖМ .м Ра д Г 5 Б25!& ? КеТИИГ  "   M  j " 3 ’  229  бет;  Котлер  Ф.  Основы

135  бет'.

122

Айналымдағы  таза  шығындар  өндіріс  процесіне  ен  еиді. 

Сондыктан  саудагер,  ~   К.  М аркстщ  айтуынша, 

«үлес  (квота 

және шығындар аркылы» тауарға косынды  күнды  косып отырааы. 

Егер айналымдаға шығындар тек сауда пайдасымен жабыдып отырсл. 

онда  оның  мөлшері  енеркәсіп  пайдасынан  томен  болар  еді,  ұл нарықтың сала аралас бәсекелестік жағдайында болуы мүмкш емес. 

Үйыщщстыру түріне карай сауда ішкі нарыкта көтерме және оөлшек

сауда болып бөлінеді. 

.  .

Көтерме  сауда  —  бүл  бір  фирманын  екіншісіне  тауарлардық  ф 

партиясын сатуы.  Сауда жеке өнеркәсіп кәсіпкерлері мен сауда

коммерциялыкгардьщ арасында, сондай-акмемлекетпкұйымдарымен

де жүргізіледі. Әдетте бұл дәстүрлі көтерме сауда орталыктарында 

жүзеге асады: арнайы кетерме нарығывда, жәрменке, аукцион жә 

тауар  бирж алары нда-А Қ Ш -да  420  мыңға  жуык  котерме  сауп< 

ұйымы бар жөне ола(5 жалпы көлемі екі триллион  доллардан a

сауда көлемін жүргізеді.1 

й

Квтерме кызметті ұйымдастырудың жалпы үш категори 

евдірушілердің көтерме қызметі,-

өз  бетінше  іс-әрекеттегі  коммерциялык  үйымдардын

қызметі

агент пен брокерлер арқылы көтерме кызмет.

Тәуелсіз квтерме коммерциялык үйьімдар тауарға

қүқықты иеленеді. Өндірушілердш көтерме 

оларды 

өндірушілер мен бөлшек сауда арасьшда делдалдар  с.р д андык 

Дистрибькггерлар дейміз - 

е

кш

р

уш

Ь

ср

д

і к 

е ^ е ц ,  А м е р . ^

маркетингтің профессор.,. Ф. 

“ >Т^ тұрлі аудандарда ез

тауар өндірушшердщ  (кәсшорын,  фирме) 

ртүр  өШцрушілердш 

делдалдарын (дистрибьютр) табу мөселесі тұр. сондыктан

өнімін  саты п  алуға  ж ән е  оны   сатуға 

’ етукажет».

«дистрибьюторға белгілі пайда мөлшерін кам чйналысатын

АҚШ -да  12 мыңға жуык енеркәсш 

20 

млрд.доллардан

дистрибьюторлар  бар,  ал  олардың  аиналас^ ы- 

.  Р_рй Көтерме саудагерлердінБөлшек сауда  -  бүл түтынушыға тікелеи көтерм 

тауарды сатуы.~~ 

„  _   м  

1993.  200  бет.

1

 Эванс 

Дж., 

Берман 

П. 

Маркетинг.

123

Сауданың ен  манызды объектілеріне аз ассортимента арнайы 

магазиндер  (мысалы.  ерлер  киімі  дүкені  және  т.б.),  сондай-ак 

универсам, универмаг,  кең профилді универсамдаржатады. Соңғы 

агалған объекті калыпты универсамның сауда көлемі мөлшерінен 

асып  туселі  және  сатып  алушыларды  тамак  өнімдерімен  толык 

канагаттандыруға арналады.

^  Сонымен  қатар  сауда  кешендері  (олар  Еуропада  кең тараған)

оар,  cwap  өздеріне  универсам  мен  белш ек қойма-магазиндерін

ендіреді.

Болшек  сауда  саласында  магазиннен  басқа  әртүрлі  кызмет 

корсететін  бөлшек  кәсіпорындар  да  жатады:  клуб,  мейманхана, 

асхана, шаштараз, киім тазарту мекемесі және т.б^

9.2.  ҚАРЫЗ 

к а п и т а л ық а р ы з

 

п а й ы з ы

 

ж ә н е

 

КӘСТПКЕРЛІК ТАБЫС  ТЕОРИЯЛАРЫҚарыз капиталы — бұл өнеркәсіп капиталыньщ окшауланғаи бөлігі.

f t 13  капиталының  күрылу мүмкіндігі  өнеркәсіп капиталының 

' ^  

налымымен тұсіндіріледі. Шеңбер айналымы процесінде 

ж-m J   Л-і  ІР мезп^ е ®аРль,к уш турде бола алады: акшалай,  өңдіргіш

ондыктан  капиталдың  белгілі  белігі  түрақты

кіпитігтк  ҮИДе  юлады  ЖӘНе  оқшаулануы  мүмкін,  сөйтіп  карыз 

капиталының каинар көзіне айналады

ыз капиталыньщ бірнеше қайнар көзі бар:

косымімяН^ еРк  МСН Жацась,н сатьш алудаш уакыттың сай келмеуі; 

колданьымайды;  Л'ПШН Корлануы’ бірақ Уакытша өңдірісті улғайтуга

амортизациялық кордың жабдыктары; 

амортизациялык телемдер; 

жалакыны төлеуге арналған акшалар;

рента және басқалары' 

Т т п т

  дивиденттеР»  карыз  пайызы,

күравдыРб^акТгапит'ш^ГеМеЛеРЛ1Ң барлығьша *аРыз капиталын 

келтіру ушін 

°  

S n . MYMKiH 

° Л "аЙДа

мүндағы  А’=А +д^ЬдН

аЬ- \ ^ . я ҒаЛЫСЬі:.  А_А  болып  бейнеленеді,

косымша  қүннын  езгерген 

р е т Г н ^ Г ^ ' 

Ж6рДе  т Ш

түрі  ретінде  жүзеге  асады.  Мүнда


1

1   (


пайданың қайнар көзі жасырын тұрде.

Қарыз капиталы (сауда капиталы сиякгы) казіргі жаппай өндіріс 

жағдайында  негізінен  өнеркәсіп  капиталына  кызмет  жасайды. 

Өндіріс процесін үзіліссіз алға қозғалту ушін өнеркәсіп капиталы 

түрақты еркін ақша қорларына мүктаж: Еркін ақша қорында болатын 

киындықтар  кебіне  вндірілген  тауарды  өтқерудін  ьщғаисыз 

нарықтық  конъюктура  қиындығымен,  өткізетін  нарыктын 

алыстығы,  байланыс және  көлік қүрал-сайманының жеткіліксіз 

дамуы,  сатып  алушы  төлем  қабілеттілігінш  жоғары  емеспп, 

өндірілген тауардың бәсекелестік кабілеттілігінін төмендшіпмен 

және т.б. түсівдіріледі. Сондыкган өнеркөсіп көсіпкері көбіне жердеп 

барлық  қүрал-жабдықтарды  қосуға  барынша  тырысады,  сөитіп 

өңцірістің тоқтауына жол бермейді.

Айталық: өнеркәсіппен айналысатын кәсіпкер 900 мың ак 

несиеге  алған,  жылына  3%  төлейді.  Сөйтіп,  өндіріске  Қ¥Р 

жабдығын сатып алу үшін 720 с мын акша бірлігін, ал жүмыс түр 

сатып алу үшін 180v мын акша бірлігін салған, бүл кездеп косымш^ 

құн  мөлшері  т=100%   болады.  Сонымен  ендірілген  өнім  күн 

төмендегідей болып  аныкталады:

Т=720с+ 180v+ 180ш= 1080 мьщ  акша бірлігі.

Өнеркәсіп кәсіпкері өндірілген тауарды өткізген соң, 

ақша бірлігі сапа карызын және плюс 3% жылдығымен ка 

р 

 

(мынадан (900 мын акша бірлігі х 

3

%): 100=27  мын 

біршп) 

Барлығы 927 мың адам бірлігі болады. Бүл жағдаида 

кәсіпкерінде  162  мьщ  ақша  бірлігі  калады  (мүны  із

қарастырдык), енді 18 мың ақша бірлігін саудагер- делд 

белігі 

өткеруге жасаған қызметі үшін беру кажет, ал қалған 

көсіпкерлік табыс деп аталады. па

180  мын  акша  бірлігі  -   (27  мын  акша  б.рл,п+18  мын  акша

6ірліп>--35м ы накш а6ірлігі 

м ы н  


акша

180  мьщ  акша  бірлігі  -   (27  мьщ  акша 

бірлігі)= =35 мың акша бірлігі

(карыз 

(сауда 

(К^ * С>

пайызы) 

пайдасы) 

миіи

Демек,  қарыз пайызы  -   бұл карыз 

асадЫ.  Біздін

телем. Ол тауар -  капиталдын бзғасыретінд 

бірлігі) бағасы 

мысалымызда қарыз капиталынын 

(900

 м  н 

кезі өнДіріс

27 мың ақша бірлігіне тең.  Кдрыз паиызын

125

:аласында жасалған қосымша күн болып габылады. Қарыз пайызы — 

оүл қосымша күнныц өзгергеи түрі.

Кдрыз пайызыньщ мөлшері пайда мөлшеріне байланысты, ал ол 

оолса өз кезегіңде косымша қүн мөлшеріне байланысты болмак. Қарыз 

гіайызы мөлшерінің максималды шектеулігі бүл орташа пайда мөлшері 

оолып  табылады.  Пайыздын  минималды  шектеулігі  анықтауға 

келмейді.  Ол  ңолге  жақын  деңгейге  дейін  жетуі  мүмкін.  Мүның 

барлығы  қарыз  кагшталына  сүраным  мен  ұсыным  арқылы 

лныкталалы. Бүл К. Маркс моделі болып табылады.

«Қарыз  пайызы»  теориясын  жасаумен  ағылшын  экономисі Джон 

ейнс те айналыскан сойтіп карыз пайызына деген озінің көзқарасын 

аяндаған. Дж.Кейнс пайызды «өтімділіктен айырылғаны үшін төлем» 

ретінде  аныктайды  онын  ойынша,  пайыздың  негізінде  ерекше 

нсихологиялык  көңіл  күйі  «өтімділікті  бағалау»  жатыр.  Оның  мәні 

адамдардьщ барынша «етімділеу» байлыккд кол жетизуниетінін болуы, 

яғни  гезірек  өткерілетін  акшалай  түрде  болуын  айтамыз.  Акша 

мешшккері оны өзінде үстап қалуға үмтылады, ол өтімділеу мүлікген 

арь’нан а'4ЬІРылыгі қалудан бас тартуға бара бермейді). Пайыз 

м р іТ ^ 113  аЙЛЫКТЫЦ.  акшалай  түрінен  уакытша  айырылғанда 1КТеР'е  Іеленет'!І  компенсация.  Кейнстің  ойынша,  пайыз 

лшерінш, көлемі екі факторға байланысты:

бағалауға» -  тікелей пропорционалды; 

аиналымдағы ақша санынан -  кері пропорционалды.

молшеріменбaй!таныcтыeиecШШa, 

шЛызыиьт

  МвЛШерІ  ПаЙДЗ

nWJ . “

OHEPJIIK 

к а п и т а л

,

ДИВИДЕНТ ҚҮРЫЛТАЙШЬШЫҚ ПАЙДА

базасы^ын'^пр!!1СІУКЬМЬШЬЩ.  өсУ*мен  және  оның  техникалык 

капитаддьщ өзі 

!*епзг* кашітал үлғаяды. Ең ірі деген жеке

күрьиіысы к ә с ш о р ь и ш н Т 13 

металлУРгиялық жэне  машина 

Осыдан  бапып  біпи  0Л’ ПОргг’ канал және т.б. салуга жетхіліксіз. 

объективті бірігуі каже-гт-61-16  ЖСКС  капиталДаРЛын  ірі  капиталға

күрылады.  БФ і н ш і а к и и о н е ^ к ^ і п ДЬІ' 

а к ц и о н е р л ік  коҒаМкеземівде XVI-шы  ғасьтда  п а І Г ^  

корлануы

ХІХ-шыгасыРд

126

байланыстьірьілды: 

электр жарығының ашылуы, іогген шығатын электр 

двигателдерінін пайда болуы, металл бачкытудьщжпнатехнологиясы 

және  т.б.  М еталлургиялы қ  ө н ер кәсілтің ,  автомобиль  ж әне 

авиакұрылыстары қарқынды дами бастады.  Зауыттар салу көптеген 

каржыны талап етгі. Бірде бір жағдайы  осы салаларда ез меншігіндегі 

кәсіпорынды  ұйымдастыра  алмады.  Тек  акционерлік  негізде  ғана

күрылаалды. 

. . . .

Акционерлік нысан ғана ірі және ең ірі өндірісті кұрудын неп болып 

табыдды 


және қазіргі нарыктык шаруашылыкга шешуші роль 

атқарады. Мысалы, АҚШ -де 80-шы жылдардьщ ортасында 

корпорация болды және олардың үлесіне осы жылдары өндір

барлық өнімнің 90% тиді.1

Акционерлік қоғамды үйымдастыру үшін оньщ күрылта 

банкке  белгілі  ақш а  сом асы н  салады.  Коғамнын  капи 

күрылтайшылардың акция  шығару жолымен  қүрылады жән® 

барлық коғам типтеріне байланысты алғысы келет^ ^ ерге,С‘і  

яй 

Қазақстан Республикасы Азаматгык Кодексінін Ш1  а 

акционерлік  қо^амды  бір  ғана  түлға  күруьі  мүмкін  не 

акционердің барлық акдиясы иеленген жағдайында тек  ір 

тұрэды


Акция — бүл бағалы кағаз, белгілі паіады акционер котам 

салғанын куәлаңцырады.  Ол  иегерде  акционерлік *отам 

мвлшепі 

дивиденд түрівде белгілі табыс алуға күқық береді. Див 

кәсіпорын пайдасымен байланысты. 

іт ч а„імігяпы

Батыс  елдерінде  акционерлік  қоғамнын  ірі  KV P^  сондай-ак 

көбінесе  мол  пайданы  дивиденд  түрінде  ғана  е 

• 

пайда  _құрылтайшылық  пайда  түрінде  алады. 

кәсіпорынға

қүрылтайшыға сатылған баға 

акциясының 

сом 


салынған нақты капиталдын арасындағы айырмасы. 

йшылар


Мысалы:  айталык,  акшюнерлік  «оғамға  « р ы ж а ^ ы л а р  млн-доллар  капитал салды  дейік.  Әркаисысь 

.  жь[л;шн сон 

(номиналды бағасы) 10 

мың акциясьі щығырьіл 

• 

^

  больш

кәсіпорын  (фирма)  пайдасы  10%  күраға 

йяиктік пайыз -  

табылады, яғни ербір  100 долл.  Садам боиьінша банктік

5% болса, онда акция курсы мынадай болады.

’ 

Российский 

э к о н о м и ч е с к и й   ж у р н а л .  N s6 f  1993.

127


д 

100л-10%


Акция к у р с ы ----- ——  = 200 

долл


.

5%

Демек,  кәсіпорынға  1  млн.долларсалған құрылтайшылар, келесі жьиідын басында барлық акиияларды 2 млн. долларға сатуы мүмкін. 

иырмасы  1  млн. доллар  қүрылтайшылық пайданы қүрайды.

КАТЕГОРИЯЛАР  М ЕН ТЕРМ И Н Д ЕР

Сауда капиталы, сауда пайдасы, айналым шығыны, косымша 

шығындар айналымы, таза шығындар айналымы, карыз капиталы, 

карыз  пайызы,  пайыз  молшері,  өтімділік,  кәсіпкерлік  табыс, 

акішонерлік қоғам, дивиденд, құрылтайшылық пайда.

ҮЛГІ  РЕТІНДЕГІ  САБАҚ Ж ОСПАРЫ

1.  Сауда  капиталы  жэне  сауда  пайдасының  мәні.  Шығындар 

аинапымы.

2.  Қарыз капиталы жэне карыз пайызы.  Банктік пайда. 

АкционеРлік коғам және күрылтайшылык пайда.

МӘНЖАЗБА М ЕН БАЯНДАМА ТАҚЫРЫПТАРЫ

к'ілыптә^!/КСТ ІН  ^ еспу^ликасынДағы акционерлік қоғам: олардың 

калыптасу жолы мен мәселелері.

Қазіргі нарыктық экономикадағы сауда капиталынын ролі.

Ә Ң П М Е  ӨТКІЗУГЕ Ж ӘНЕ Ө ЗІН -Ө ЗІ  БАҚЫЛАУҒА 

АРНАЛҒАН  СҰРАҚТАР

к а п и т м ы н ы н е і ^ е Ш г а в д й , ” 6 "   б ө л ісін е"  

^

капит^ьшың мәңГме^ролінеде^ОМИКа  жағдайыш1ағы  ca^ a 1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   47


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал