Ш Ұ Ғ ы л ас ы қалалық апталық қоғамдық-саяси газетжүктеу 449.24 Kb.

бет5/5
Дата11.09.2017
өлшемі449.24 Kb.
1   2   3   4   5

М. СУЛЕЙМЕНОВ,

Кентау қаласының тЖБ 

аға инженері,

өққ майоры

Орман және дала өрттеріКентау қаласы бойынша Төтенше жағдай бөлімі ХАБАРЛАЙДЫ:

Кентау қалалық қазынашылық басқармасында

«Сенім телефоны» жұмыс істейтінін ескертеміз

Жауапты маман –

бас қазынашы Абдраукова Гаухар Бабашқызы. Тел. 3-35-17.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 5 сәуірдегі № 248 қау-

лысымен бекітілген «Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көзі болып 

табылатын сумен жабдықтаудың ерекше маңызды топтық және оқшау 

жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау» 

ережесіне  сәйкес  үйлері  немесе  пәтерлері  жабдықталған,  жеке  су  өл-

шеуіш  құралдарымен  жарақтандырылған  су  пайдаланушыларға  2014 

жылдың маусымынан бастап 1 (бір) текше метр ауыз суға 30 (отыз) тең-

геден ұсынылатын болады.

Тарифтің қалған 

35,18 теңгесі (65,18 - 30,00 = 35,18 теңге) мемлекет 

тарапынан субсидияланады.

Осыған орай ауыз суды тұтынатын тұтынушылардың су өлшеуіш құралда-

рын орнатуларын сұранамыз.

«Ащысай-Су» МКК-ы әкімшілігі 

Тел: 3-29-01.

Әр үйге қауіпсіз тағам

Құрметті қала тұрғындары және қо-

нақтары,  Кентау  қалалық  тұтынушы-

лардың  құқықтарын  қорғау  басқар-

масы,  қала  базарларында  «Әр  үйге 

қауіпсіз  тағам»  атты  республикалық 

акцияның  жүріп  жатқандығын  хабар-

лайды.

Акцияның мақсаты: сапасыз тамақ 

өнімдерін анықтау және тұтынушылар-

дың құқықтарын қорғау. Сапасыз тағам 

өнімдерін  дер  кезінде  анықтау  арқылы 

түрлі жұқпалы инфекциялық аурулардың 

алдын алуға болады. Тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау мақсатында сапасыз 

тағам өнімдерін қолданудың алдын алу.

Акция барысында әр тұтынушы, тегін зертханалық-экспресс әдіс-

пен көкөністердегі нитрат мөлшерін, сүт өнімдеріндегі қышқылдық-

ты, нан, бал өнімдерінің тығыздығын, тағы да басқа көрсеткіштерді 

анықтата аласыздар.

Акция 

әр аптаның дүйсенбі, сейсенбі, күндері «Береке», 

«Байсал Керім» базарларында, сәрсенбі күні «Нұрлығайын» 

сауда қатарында өткізіледі. Акцияға қатысуға шақырамыз.

Өз денсаулығыңыз өз қолдарыңызда

екенін естен шығармаңыздар!


ХАБАР

7.00  Жаңа  күн  9.00,  13.00, 

17.00, 

20.00 


Жаңалықтар 

10.00,  14.00,  18.00,  21.00  Но-

вости  11.30 

Алиса  навсегда 

13.15  Көзқарас  14.15  Айтұмар 

15.10 

Семейный  дом  16.00 

Телефон  доверия  18.15 Күн 

сақшылары  19.10  Біз  20.30 

Бюро расследований 21.30 Су-

лейман  Великолепный  22.20 

След 23.30 Футбол

ҚАЗАҚСтАН

7.00  Таңшолпан  9.30,  12.30, 

20.30  Жаңалықтар  10.00  Дауа 

10.35 Қазақтың қөлөнері 10.50, 

21.05 Айтуға оңай 11.35,

 19.40 

Көк  тарландары  12.45  Апта 

13.50 Ақсауыт 14.25 М/ф 14.40 

Жолың  болсын,  балақай  15.05 

Әйел бақыты 16.10 Келін 17.00 

Менің Қазақстаным 17.50 Өзек-

жарды 18.05 Бірегей сәулеткер 

18.30 Шарайна 19.00 Заң және 

біз  19.35  Еңбек  түбі  -  береке

 

21,05, 21.20, 21,50, 00.05, 04.05 

Футбол

ЕВРАЗия

6.00 


Құрбылар  6.50,  18.00, 

21.00 Жаңалықтар 7.00 Доброе 

утро  11.00 

Пятницкий  12.00 

Истина  где-то  рядом  12.25 

Модный приговор 13.35 Карао-

ке  такси  14.05,  20.30  Паутина 

15.00 

Мамочки  15.50  Судеб-

ные истории 16.50 Давай поже-

нимся  18.00  Футбол  18.55 

Ск-

лифосовский 19.55 Маралбек 

21.40  Футбол. Австралия-ис-

пания 00.00 Большая разница

ҚАЗАҚСтАН-ШЫМКЕНт

7.05,  9.30  Балаларға  базар-

лық  7.30  Апта  тынысы  8.00 

Таң нұры 10.00, 22.00 Смерть 

шпионам  11.05  Прокурормен 

сұхбат  11.30,  13.30,  18.00, 

19.00,  21.00  Ақпарат  12.00, 

00.00


  Маруся  13.00,  20.30 

Тема дня 18.30 Қазақстан 2050 

18.40 Өзіміздің өнім 19.35 Білім 

20.05 ЕХРО 2017ХАБАР

7.00 Жаңа күн 9.00, 13.00, 17.00, 

20.00 Жаңалықтар 10.00, 14.00, 

18.00, 21.00 Новости 9.10, 20.30 

Бюро  расследований  9.40  Моя 

планета  10.10  Жігіт  сұлтаны 

11.10,  22.20 

След  12.00,  21.30 

Сулейман 

Великолепный 

13.15  Көзқарас  14.15  Айтұмар 

15.10 

Семейный дом 16.00 Пе-

рекресток в Астане 16.35 М/ф 

16.50 Подари детям жизнь 17.15 

Арнайы хабар 17.45 100 бизнес-

историй 18.15 Күн сақшылары 

19.10 Біз 23.10 ЖансарайҚАЗАҚСтАН

7.00  Таңшолпан  9.30,  12.30, 

20.30 Жаңалықтар 10.00 

Айна-

лайын 11.00, 21.05 Айтуға оңай 

11.45,  19.40 Көк  тарландары 

12.45  Арнайы  репортаж  13.10 

Алаң 14.00 Еңбек түбі - береке 

14.30  Жолың  болсын,  балақай 

15.05 Әйел бақыты 16.10 

Келін 

17.50  Еңселі  Елорда  18.05  Бі-

регей  бапкер  18.30  Ас  болсын 

19.15, 00.55 ЕХРО-жолы 21.05, 

00.05, 04.05 Футбол

ЕВРАЗия

6.00 


Құрбылар  6.50,  18.00, 

21.00  Жаңалықтар  7.00  Доброе 

утро 11.00 

Пятницкий 12.00 Ис-

тина где-то рядом 12.25 Модный 

приговор  13.35  Караоке-такси 

14.10,  20.00  101  кеңес  14.35, 

20.30  Паутина  15.00 Мамочки 

15.50  Судебные  истории  16.50 

Давай поженимся 18.00 Футбол 

18.55 


Склифосовский  21.40 

Футбол. 


Коста-Рика--Англия

ҚАЗАҚСтАН-ШЫМКЕНт

7.05,  11.30,  13.30,  18.00,  19.00, 

21.00 Ақпарат 8.00 Таң нұры 9.30 

Балаларға базарлық 10.00, 22.00 Смерть  шпионам  11.00  Білім 

12.00, 00.00 Маруся 13.00, 20.30 

Алдаспан 18.30 Мәңгілік Ел 18.40 

Ауыл аймақ 19.35 Сырғалым

ХАБАР

7.00  Жаңа  күн  9.00,  13.00, 

17.00, 20.00 Жаңалықтар 10.00, 

14.00,  18.00,  21.00  Новости 

9.10 Бюро расследований 9.35 

Арнайы  хабар  10.10  Жігіт  сұл-

таны  11.10,  22.20

  След  12.00, 

21.30 


Сулейман  Великолеп-

ный  13.15  Көзқарас  14.15 

Айтұмарт  15.10 Семейный 

дом  16.00,  20.30  Перекрес-

ток в Астане 16.35 М/ф 17.15 

Жаңа  қоғам  17.30  Бизнес  ис-

тория  18.15

  Күн  сақшылары 

19.10 Біз 23.10 КөзкөргенҚАЗАҚСтАН

7.00  Таңшолпан  9.30,  12.30, 

20.30  Жаңалықтар  10.00 

Ай-

налайын  11.00,  21.05  Айтуға 

оңай  11.45,  19.40 Көк  тарлан-

дары  12.45,  18.45  ЕХРО  13.05 

Ұлттық өнім 13.30 Заң және біз 

14.30  Жолың  болсын,  балақай 

15.05 Әйел бақыты 16.10 Келін 

17.00  Шетелдегі  қазақ  балала-

ры 17.50 Өзекжарды 18.10 Біре-

гей иәлімгер 19.15 Қылмыс пен 

жаза 21.05, 00.05, 04.05 Футбол

ЕВРАЗия

6.00 


Құрбылар  6.50,  18.00, 

21.00  Жаңалықтар  7.00  Доб-

рое  утро  11.00 

Пятницкий 

12.00,  00.05  Истина  где-то  ря-

дом  12.25  Модный  приговор 

13.35  Караоке-такси  14.10, 

20.00  101  кеңес  14.35,  20.30 

Паутина  15.00 Мамочки  15.50 

Судебные  истории  16.50  Да-

вай  поженимся  18.00  Футбол 

18.55 


Склифосовский  21.40 

Футбол. 


Нигерия-Аргентина 

00.00 Большая разницаҚАЗАҚСтАН-ШЫМКЕНт

7.05, 11.30, 13.30, 18.00, 19.00, 

21.00  Ақпарат  8.00  Таң  нұры 

9.30 


Балаларға 

базарлық 

10.00, 22.00 

Смерть шпионам 

11.00 Өзіміздің өнім 11.15 ЭКС-

ПО 12.00, 00.00

 Маруся 12.50, 

20.00  Дауа  18.30,  20.30  Бет-

пе-бет 19.45 Интеграция 20.05 

Прокурормен сұхбатХАБАР

7.00 Жаңа күн 9.00, 13.00, 17.00, 

20.00 Жаңалықтар 10.00, 14.00, 

18.00, 21.00 Новости 9.10 Жаңа 

қоғам  9.20  Моя  планета  10.10 

Жігіт  сұлтаны  11.10,  22.20 След  12.00,  21.30  Сулейман 

Великолепный 13.15 Көзқарас 

14.15  Айтұмар  15.10 Семей-

ный  дом  16.00,  20.30  Перек-

ресток в Астане 17.15 Арнайы 

хабар  18.15 Күн  сақшылары 

19.15 Біз 23.10 Сол бір кешҚАЗАҚСтАН

7.00  Таңшолпан  9.30,  12.30, 

20.30  Жаңалықтар  10.00 

Ай-

налайын  11.00,  21.05  Айтуға 

оңай 11.45, 19.40 Көк тарлан-

дары  12.45  Агробизнес  13.10 

Сіз не дейсіз 14.30 Жолың бол-

сын, балақай 15.05 Әйел бақы-

ты 16.10 Келін 17.00 Мың түрлі 

мамандық  17.50  Қылмыс  пен 

жаза 18.15 Бірегей іскер 18.45 

Еңбек түбі - береке 18.50 ЕХРО 

19.15  Жаңа  Қазақстан  21.05, 

00.05, 04.05 ФутболЕВРАЗия

6.00 


Құрбылар  6.50,  18.30, 

21.00 Жаңалықтар 7.00 Доброе 

утро  11.00

  Пятницкий  12.00 

Истина  где-то  рядом  12.25 

Модный приговор 13.35 Карао-

ке-такси 14.10, 20.00 101 кеңес 

14.35, 20.30 Паутина 15.00 

Ма-

мочки 15.50 Судебные истории 

16.50  Давай  поженимся  18.00 

Футбол 18.55 

Склифосовский 

21.40  Футбол. США-Германия 

00.00  Большая  разница  01.40 

Футбол. 

Корея-Бельгия

ҚАЗАҚСтАН-ШЫМКЕНт

7.05, 11.30, 13.30, 18.00, 19.00, 

21.00  Ақпарат  8.00  Таң  нұры 

9.30 Балаларға базарлық 10.00, 

22.00 

Смерть  шпионам  11.00 

Қазақстан-2050 11.15 Ауыл-ай-

мақ 12.00, 00.00 

Маруся 12.55, 

20.35  Жастық  жанары  13.15 

Мәңгілік  Ел  18.30  Интеграция 

18.40  Шымкент  19.35  Білім 

20.05 Территория здоровья

ХАБАР

7.00 Жаңа күн 9.00, 13.00, 17.00, 

20.00 Жаңалықтар 10.00, 14.00, 

18.00,  21.00  Новости  9.10  Ар-

найы  хабар  9.35  Моя  планета 

10.15 Жігіт сұлтаны 11.10, 22.20 След  12.00,  21.30  Сулейман 

Великолепный  13.15,  23.35 

Көзқарас  14.15  Айтұмар  15.10 Семейный  дом  16.00,  20.30 

Перекресток  в  Астане  17.15 

Вектор развития 18.15 Күн сақ-

шылары 19.00 Орталық Хабар 

21.30 


Великий мастер

ҚАЗАҚСтАН

7.00  Таңшолпан  9.30,  12.30, 

20.30  Жаңалықтар  10.00 

Ай-

налайын  11.00,  21.05  Айтуға 

оңай 11.45, 19.40 Көк тарлан-

дары  12.45  Менің  Қазақста-

ным 13.20 Көкпар 14.30 Жолың 

болсын,  балақай  15.05  Әйел 

бақыты  16.10,  22.55 Келін 

17.00  Жан  жылуы  17.25  Еңбек 

түбі - береке 17.45 Өзекжарды 

18.05  Бірегей  мәлімегер  18.30 

Жаңа  Қазақстан  18.55  Парла-

мент 19.15 Иман айнасы 21.50 

Ұлттық  шоу  23.40  Жайдарман 

00.55 


Қауын

ЕВРАЗия

6.00 


Құрбылар  6.50,  18.00, 

21.00 Жаңалықтар 7.00 Доброе 

утро  11.00 

Пятницкий  12.00 

Жұма  уағызы  12.20  Модный 

приговор  13.35  Караоке-такси 

14.10  101  кеңес  14.35  Паути-

на  15.00 

Мамочки  16.50  Жди 

меня 18.00 Футбол 18.55 Скли-

фосовский  21.30  Поле  чудес 

22.50 Точь в точь 02.20 Моск-

ва. три вокзала

ҚАЗАҚСтАН-ШЫМКЕНт

7.05, 11.30, 13.30, 18.00, 19.00, 

21.00  Ақпарат  8.00  Таң  нұры 

9.30 


Балаларға 

базарлық 

10.00,  22.00 

Смерть  шпио-

нам 11.00 Білім 11.15 Шымкент 

12.00,  00.00 Маруся  13.00, 

20.30  Бүгінгі  әңгіме  18.30  Оң-

түстіктегі  оңды  істер  19.35  За-

ңайна


ХАБАР

7.00 


Махаббат  мерейі  8.30 

М/ф  9.20  Ұлт  саулығы  10.00, 

11.00,  13.00,  15.00,  17.00, 

18.00,  20.00,  21.00  Новости 

10.10  Оян  12.00  Дело  вкуса 

12.30  Продвопрос  13.10 Бе-

лоснежка  15.10  Жансарай 

16.00  Орталық  Хабар  17.15 

Бармысың, бауырым 18.15 Ана 

қадірі


  20.30  Энергия  будуще-

го  21.30 Прогулка  в  облаках 

00.30 Естайдың қорланыҚАЗАҚСтАН

7.00  Концерт  8.00  Шарайна 

8.30 Сенбілік таң 9.35 Агробиз-

нес  10.00  Дауа  10.35  Ас  бол-

сын  11.20  Жайдарман  13.00 

Телқоңыр  13.45 Келін  16.10 

Жарқын  бейне  16.40  Қазақтың 

би  әлемі  17.00  Мың  түрлі  ма-

мандық 17.30, 20.30 Жаңалық-

тар  17.50  Қазақстан  барысы 

18.25 


Қауын 19.40 Жан жылуы 

20.05  Арнайы  репортаж  21.05, 

00.05 Футбол 00.55 

Мұхит тұң-

ғиығында

ЕВРАЗия

6.00, 12.05 Идеальный ремонт 

7.00 

Москва. три вокзала 8.30 

Таңғы пошта 9.00, 21.00 Жаңа-

лықтар 9.10 Смак 9.45 

Провер-

ка  на  любовь  11.35  Фабрика 

грез 13.00 игры разума 13.55 

Ду қол шоколад 15.00 Аялаған 

Астана  15.40

  Берег  надежды 

21.45 Тілші түйіні 22.35 Леген-

да Ретро FМ 01.40 Футбол. 

1/8 

финала

ҚАЗАҚСтАН-ШЫМКЕНт

7.35,  11.00  Балаларға  базар-

лық 9.00, 18.05, 20.00 Ақпарат 

10.00,  20.30  Айналайын  10.30 

Дауа 11.30 Заңайна 12.30 Тер-

ритория здоровья 13.00 Ғұмыр-

дария  18.30  Сырғалым  19.35 

Юртимиз жамоли 21.00 Келбет 

21.30 Ән шашу

ХАБАР

7.00 


Махаббат  мерейі  8.30 

Айбын  9.10 Роботым  екеуміз 

10.00  Куб  удачи  10.10,  12.00 

М/ф  11.30 

Звездные  талеры 

13.20  Ас  арқау  13.40  Кривое 

зеркало  15.30  ТВ-Бинго  16.30 

Қуғынға  түскен  қаһарман 

18.10  Көзкөрген  18.50  Сол  бір 

кеш  20.00  Жаңалықтар  21.00 

Новости  22.00 Маска  Зорро 

00.15 


Көкжалдар мекені

ҚАЗАҚСтАН

7.00 Концерт 8.05 Қазақстан-

ның  жиырма  кереметі  8.25 

Нарния хроникасы 10.35 Ай-

гөлек 11.05 Сыр-сұхбат 11.35 

Ақсауыт 12.10 Сәнді баспана 

12.40  Еңселі  Елорда  13.00 

Қазақша  күрес  18.05  Шарай-

на  18.35  Ұлттық  шоу  19.40 

Алаң  20.30  Апта  21.30  Жай-

дарман  23.15  Көкпар  01.15, 

04.05 Футбол

ЕВРАЗия

6.00 


Москва.  три  вокзала 

7.50,  8.30,  9.00  Жаңалықтар 

8.05  Тілші  түйіні  8.45  Воск-

ресные беседы 9.10 Великая 

война  10.10  Казлото  10.55 

Чувство  юмора  12.05  Стас 

Михайлов  13.10 

игры  разу-

ма  14.05  Мужчина  с  гаран-

тией  15.50  Добрый  вечер, 

Казахстан 16.55 Поверь все 

будет хорошо 20.00 Футбол 

21.00  Аналитика  21.40  Фут-

бол. 

1/8  финала  00.00  Зим-

ний круиз

ҚАЗАҚСтАН-ШЫМКЕНт

7.35,  10.30  Балаларға  базар-

лық  9.00  Ақпарат  9.30  Юрти-

миз жамоли 10.00, 20.30 Айна-

лайын 11.00, 19.20 Ғибратнама 

11.30 Сырғалым 18.05 Жастық 

жанары  18.30  Ғұмырдария 

20.00  Апта  тынысы  21.00  Кел-

бет 21.30 Ән шашу 22.20 

Х/ф

8

ШҰҒЫЛАСЫ

№ 25 / 7895

21   маусым   2014 ж.

Дизайнер Ә. РАЙСТАН

Мерзімді баспасөз басылымдарын және (немесе)

ақпарат агенттіктерін есепке алу туралы

№   1 2 3 7 3 - Г   к у ә л i г i   2 6 . 0 3 . 2 0 1 2   ж .

ҚР МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ АҚПАРАТ МИНИСТРЛІГІ

Ақпарат және мұрағат комитетiнен берiлген.

Жарияланµан ма¶ала авторларыныє пiкiрлерi редакция кјз¶арасын 

бiлдiрмейдi. ¬олжазбалар јєделедi жґне авторµа ¶айтарылмайды. 

Кейбір суреттер мен ақпараттар интернет-сайттардан алынған.

Таралымы - 1260              Тапсырыс -

ДИРЕКТОР

Әбубәкір ҚАЛДЫБЕКОВ

Редактор

Қайрат зАЙНИШЕВ 

   


Заңды  және  жеке  тұлғалардан  берілген  жарнамалардың, 

хабарландырулардың және өзге де материалдардың мәтініне 

редакция жауап бермейді.

МЕНШiК иЕСi:  “Кентау”-“Кентау шұғыласы” қалалық газеттердiң редакциясы” жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

  М е к е н ж а й ы м ы з :   К е н т а у   ¶ а л а с ы ,   А б ы л а й х а н   к ј ш е с i ,   2 0 .   Т е л :   3 - 4 6 - 2 0 ,   3 - 2 4 - 0 5     И н д е К с :   6 5   8 2 9 .     

Газет «АР»-Принт» ЖШС баспаханасында

(ОҚО, Шымкент қаласы, Тәшенов көшесі, 24) басылды.

Дүйсенбі            23             маусым

Сейсенбі            24            маусым

Сәрсенбі            25            маусым

Бейсенбі             26             маусым

Жұма              27            маусым

Сенбі              28               маусым

Жексенбі           29            маусым

Облыстық

«Менің Қазақстаным»

ән байқауына қатысыңыз!

2014  жылдың  15-16  тамыз  күндері  Шымкент  қаласын-

да Ш.Қалдаяқов атындағы «Менің Қазақстаным» атты об-

лыстық ән байқауы өтеді.

Байқауға  17  жастан  29  жас 

аралығындағы үміткерлер қа-

тыса алады.

Халық  арасында  ән  өнерін 

дамыту,  қазақ  әндерін  орын-

даушылар  арасынан  жас 

талант  иелері  композитор 

Ш.Қалдаяқовтың 

шығарма-


ларын  және  халқымыздың 

орындалмай  жүрген  дәстүрлі 

әндерін  насихаттауда  бағын  сынап  көремін  деушілер 

шілде 

айының 25 жұлдызына дейін мына мекен-жайға хабарласу-

ларыңызға  болады:  Ш.Қалдаяқов  атындағы  мәдениет  са-райы (Бұрынғы Халыққа қызмет көрсету орталығы, Абылай-

хан көшесі, №10). Байланыс телефоны: 

3-42-445-91-94.

Т Е Л Е Д И Д А Р   Б А Ғ Д А Р Л А М А С Ы
1   2   3   4   5


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал