Сенбі Суббота 14 ақпан февраля 2015 жыл года 17-18 (5380-5381)жүктеу 0.52 Mb.
Pdf просмотр
бет3/5
Дата06.05.2017
өлшемі0.52 Mb.
1   2   3   4   5

3. Мемлекеттік органның 

қызметін ұйымдастыру

18.  «Жамбыл  облысы  Жамбыл 

ауданы  әкімдігінің  ветеринария 

бөлімі»  коммуналдық  мемлекеттік 

мекемесіне  басшылықты  «Жамбыл 

облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің 

ветеринария  бөлімі»  коммуналдық 

мемлекеттік  мекемесіне  жүктелген 

міндеттердің орындалуына және оның 

функцияларын жүзеге асыруға дербес 

жауапты  болатын  бірінші  басшы 

жүзеге асырады.

19.  «Жамбыл  облысы  Жамбыл 

ауданы  әкімдігінің  ветеринария 

бөлімі»  коммуналдық  мемлекеттік 

мекемесінің бірінші басшысын аудан 

әкімі  қызметке  тағайындайды  және 

қызметтен босатады.

20.  «Жамбыл  облысы  Жамбыл 

ауданы  әкімдігінің  ветеринария 

бөлімі»  коммуналдық  мемлекеттік 

мекемесінің  бірінші  басшысының 

орынбасарлары болмайды.

21.  «Жамбыл  облысы  Жамбыл 

ауданы  әкімдігінің  ветеринария 

бөлімі»  коммуналдық  мемлекеттік 

мекемесінің  бірінші  басшысының 

өкілеттігі: 

1)  өзінің  орынбасарының  және 

мекеменің құрылымдық бөлімшелері 

мен қызметкерлерінің міндеттері мен 

өкілеттігін белгілейді;

2) заңдарға және өзге норматив-

тік-құқықтық  актілерге  сәйкес 

мекеме  қызметкерлерін  қызметке 

тағайындайды  және  қызметтен 

босатады;

3) заңдарда белгіленген тәртіппен 

мекеме қызметкерлерін көтермелейді 

және оларға тәртіптік жаза қолданады;

4)  мекеменің  актілеріне  қол 

қояды;


5) мемлекеттік органдарда, өзге де 

ұйымдарда мекемені білдіреді;

6) қолданыстағы заңдармен және 

осы Ережемен белгіленген шектерде 

мекеменің мүлкіне өкімдік етеді;

7)  шарттар  жасасады  және 

сенімхаттар береді;

8) банкілік есеп-шоттарын ашады, 

өзге де мәмілелер жасасады;

9)  заңдарға  сәйкес  өзге  де 

өкілеттіктерді жүзеге асырады.

«Жамбыл  облысы  Жамбыл 

ауданы  әкімдігінің  ветеринария 

бөлімі»  коммуналдық  мемлекеттік 

мекемесінің  бірінші  басшысы 

болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін 

қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны 

алмастыратын тұлға орындайды.

22.  Бірінші  басшы  өз  қызмет-

керлеріне  өкілеттіктерін  қолда-

ныстағы заңнамаға сәйкес белгілейді.   

2 3 .   « Ж а м б ы л   о б л ы с ы 

Жа м б ы л   ауд а н ы   ә к і м д і г і н і ң 

ветеринария  бөлімі»  коммуналдық 

мемлекеттік  мекемесін  Қазақстан 

Республикасының  қолданыстағы 

заңнамасына  сәйкес  қызметке 

тағайындалатын  және  қызметтен 

бо с атылатын  бөлім  басшысы 

басқарады.4. Мемлекеттік органның мүлкі

24.  «Жамбыл  облысы  Жамбыл 

ауданы  әкімдігінің  ветеринария 

бөлімі»  коммуналдық  мемлекеттік 

мекемесі  заңнамада  көзделген 

ж а ғ д а й л а рд а   жед е л   б а с қ а ру 

құқығында оқшауланған мүлкі болу 

мүмкін.


«Жамбыл  облысы  Жамбыл 

ауданы  әкімдігінің  ветеринария 

бөлімі»  коммуналдық  мемлекеттік 

мекемесіне  мүлкі  оған  меншік  иесі 

берген  мүлік,  сондай-ақ  өз  қызметі 

нәтижесінде  сатып  алынған  мүлік 

(ақшалай  кірістерді  қоса  алғанда) 

және  Қазақстан  Республикасының 

заңнамасында тыйым салынбаған өзге 

де көздер есебінен қалыптастырылады.

25.  «Жамбыл  облысы  Жамбыл 

ауданы  әкімдігінің  ветеринария 

бөлімі»  коммуналдық  мемлекеттік 

мекеме сіне  бекітілген  мүлік  

коммуналдық меншікке жатады.

26.  Егер  заңнамада  өзгеше 

көзделмесе,  «Жамбыл  облысы 

Жа м б ы л   ауд а н ы   ә к і м д і г і н і ң 

ветеринария  бөлімі»  коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі, өзіне бекітілген 

мүлікті және қаржыландыру жоспары 

бойынша  өзіне  бөлінген  қаражат 

есебінен  сатып  алынған  мүлікті  өз 

бетімен  иеліктен  шығаруға  немесе 

оған  өзге  де  тәсілмен  билік  етуге 

құқығы жоқ.5. Мемлекеттік органды қайта 

ұйымдастыру және тарату

27.  «Жамбыл  облысы  Жамбыл 

ауданы  әкімдігінің  ветеринария 

бөлімі»  коммуналдық  мемлекеттік 

мекемесін қайта ұйымдастыру және 

тарату  Қазақстан  Республикасының 

з а ң н а м а с ы н а   с ә й ке с   ж ү з е г е 

асырылады.«Жамбыл облысы Жамбыл 

ауданы әкімдігінің ветеринария 

бөлімі» коммуналдық мемлекеттік 

мекемесінің қарамағындағы 

мемлекеттік мекемелердің 

(кәсіпорындардың) тізбесі

1.  «Жамбыл  облысы  Жамбыл 

ауданы  әкімдігінің  ветеринариялық 

қызметі»  шаруашылық  жүргізу 

қ ұ қ ы ғ ы н д а ғ ы   ко м м у н а л д ы қ 

мемлекеттік кәсіпорны.   Қаулы  Жамбыл  облысы  Әділет 

департаментінде  нормативтік-

құқықтық  кесімдерді  мемлекеттік 

тіркеудің  тізіліміне  2015  жылғы  6 

ақпанда №2506 болып енгізілді.

5 бет

14 ақпан 2015 жыл №17-18

1. Общие положения

1. Коммунальное государственное 

учреждение  «Отдел  ветеринарии 

акимата  Жамбылского  района 

Жамбылской  области»  является 

государственным органом Республики 

Ка з а хс т а н ,   о су щ е с т вл я ю щ и м 

руководство в сфере ветеринарии.

2. Коммунальное государственное 

учреждение  «Отдел  ветеринарии 

акимата  Жамбылского  района  Жам-

был ской области» не имеет ведомств.

3. Коммунальное государственное 

учреждение  «Отдел  ветеринарии 

акимата  Жамбылского  района  Жам-

былской  области»  осуществляет 

свою  дея тельность  в  соответствии  с 

Консти туцией и законами Республики 

Казахстан, актами  Президента  и  Прави-

тельства  Республики  Казах стан, иными 

нормативными  правовы ми  актами,  а 

также настоящим Положением.

4. Коммунальное государственное 

учреждение  «Отдел  ветеринарии 

акимата  Жамбылского  района  Жам-

былской  области»  являет ся  юриди-

ческим  лицом  в  организационно-

правовой  форме  государственного 

учреждения, имеет печати и штам пы 

со своим наименованием на государ-

ственном  языке,  бланки  установ-

ленного  образца,  в  соответствии  с 

законодательством Республики Казах-

стан счета в органах казначейства.

5. Коммунальное государственное 

учреждение  «Отдел  ветеринарии 

акимата  Жамбылского  района 

Жамбылской  области»  вступает  в 

гражданско-правовые  отношения  от 

собственного имени.

6. Коммунальное государственное 

учреждение  «Отдел  ветеринарии 

акимата  Жамбылского  района  Жам-

былской области» имеет право высту-

пать стороной гражданско-правовых 

отношений  от  имени  государства, 

если  оно  уполномочено  на  это  в 

соответствии с законодательством.

7. Коммунальное государственное 

учреждение  «Отдел  ветеринарии 

акимата  Жамбылского  района  Жам-

былской области» по вопросам своей 

компетенции в установленном законо-

дательством  порядке  принимает 

решения,  оформляемые  приказами 

руководителя коммунального государ-

ственного учреждения «Отдел ветери-

нарии акимата Жамбылского района 

Жамбылской  области»  и  другими 

актами,  предусмотренными  законо-

дательством Республики Казахстан.

8.  Структура  и  лимит  штатной 

численности коммунального государ-

ственного учреждения «Отдел ветери-

нарии акимата Жамбылского района 

Жамбылской области»   утверждаются 

в  соответствии  с  действующим 

законодательством.

9.  Местонахождение  юриди чес-

кого лица: почтовый индекс 080206, 

Республика  Казахстан,  Жамбылская 

область, Жамбылский район, село Аса, 

улица Абая №123.

10. Полное наименование государ-

ственного  органа  –  коммунальное 

государственное учреждение «Отдел 

ветеринарии  акимата  Жамбылского 

района Жамбылской области».

11.  Настоящее  Положение 

является учредительным документом 

коммунального  государственного 

учреждения  «Отдел  ветеринарии 

акимата  Жамбылского  района 

Жамбылской области».

12. Финансирование деятельности 

коммунального  государственного 

учреждения  «Отдел  ветеринарии 

акимата  Жамбылского  района  Жам-

былской  области»  осуществляется 

из  рес публиканского  и  местных 

бюджетов.

13. Коммунальному государ ствен-

ному учреждению «Отдел ветеринарии 

акимата  Жамбылского  района 

Жамбылской области»  запрещается 

вступать в договорные отношения с 

субъектами предпринимательства на 

предмет  выполнения  обязанностей, 

являющихся функциями коммуналь-

ного  государственного  учреждения 

«Отдел  ветеринарии  акимата  Жам-

былского  района  Жамбылской 

области».

Если  коммунальному  государ-

ственному  учреждению  «Отдел 

ветерина рии  акимата  Жамбылского 

района Жамбылской области» законода -

тельными актами предостав лено право 

осуществлять  приносящую  доходы 

деятельность, то доходы, полученные 

от такой деятель ности, направляются 

в доход государственного бюджета.2. Миссия, основные задачи, 

функции, права и обязанности 

государственного органа

14.  Миссия  коммунального 

государственного учреждения «Отдел 

ветеринарии  акимата  Жамбылского 

района Жамбылской области»:  

Обеспечение  эпизоотического 

благоприятного условия и ветеринарно-

санитарной безопасности. 

15. Задачи: 

1)  охрана  здоровья  населения 

от  болезней,  общих  для  человека  и 

животных;

2)  защита животных от болезней 

и их лечение; 

3)    обеспечение  ветеринарно-

санитарной безопасности; 

4) предупреждение и ликвидация 

загрязнения  окружающей  среды 

при  осуществлении  физическими  и 

юридическими лицами деятельности 

в области ветеринарии;

16. Функции:

1)  внесение  в  местный  предста-

ви тельный орган области для утверж-

дения правил содержания животных, 

правил содержания и выгула собак и 

кошек, правил отлова и уничтожения 

бродячих собак и кошек, предложений 

по установлению границ санитарных 

зон содержания животных;

2 )   о р г а н и з а ц и я   о тл о в а   и 

уничтожения бродячих собак и кошек;

3)  организация  строительства 

скотомогильников  (биотермических 

ям)  и  обеспечение  их  содержания 

в  соответствии  с  ветеринарными 

( в е т е р и  н а р н о - с а н и т а р н ы м и ) 

требованиями;

4)  организация  и  обеспечение 

предоставления  заинтересованным 

лицам  информации  о  проводимых 

ветеринарных мероприятиях;

5)  организация  и  проведение 

просветительной  работы  среди 

населения по вопросам ветеринарии

6) организация государственных 

комиссий по приему в эксплуатацию 

объектов  производства,  осущест-

вляющих  выращивание  животных, 

заготовку  (убой),  хранение,  перера-

ботку  и  реализацию  животных, 

про дук ции  и  сырья  животного 

происхождения, а также организаций 

по  производству,  хранению  и 

реализации ветеринарных препаратов, 

кормов и кормовых добавок;

7)  обезвреживание  (обеззара-

живание)  и  переработка  без  изъя-

т и я   ж и вот н ы х ,   п р од у к ц и и   и 

сырья  жи вотного  происхождения, 

представляющих  опасность  для 

здоровья животных и человека;

8) возмещение владельцам стои -

мости  обезвреженных  (обеззара-

женных)  и  переработанных  без 

изъя тия  животных,  продукции  и 

сырья  живот ного  происхождения, 

представляющих  опасность  для 

здоровья животных и человека;

9) принятие решений об установ-

лении  карантина  или  ограничитель-

ных мероприятий по представлению 

гл а в н о г о   г о с уд а р с т в е н н о г о 

ветеринарно-санитарного инспектора 

соответствующей территории в случае 

возникновения  заразных  болезней 

животных на территории района;

10)  принятие  решений  о  снятии 

ограничительных  мероприятий 

или  карантина  по  представлению 

главного  государственного  ветери-

нарно-санитарного  инспектора 

соответствующей  территории  после 

проведения комплекса ветеринарных 

мероприятий  по  ликвидации  очагов 

заразных  болезней  животных  на 

территории района; 

11) утверждение списка государ-

ственных  ветеринарных  врачей, 

имеющих право выдачи ветеринарно-

санитарного заключения на объекты 

государственного  ветеринарно-

санитарного контроля и надзора;

12) организация и осуществление 

государственного  ветеринарно-

санитарного  контроля  и  надзора  за 

соблюдением физическими и юриди-

ческими  лицами  законодательства 

Р е с п у б л и к и   К а з а х с т а н   в 

области  ветеринарии  в  пределах 

соответствующей  административно-

территориальной единицы;

13)  проведение  обследования 

эпизоотических  очагов  в  случае  их 

возникновения;

14)  выдача  акта  эпизоотоло-

гического обследования;

15)  осуществление  государ-

ствен ного  ветеринарно-санитар-

н о го   ко н т р ол я   и   н а д зо р а   н а 

предмет  соблюдения  требований 

законодательства  Ре спублики 

Казахстан в области ветеринарии:

на объектах внутренней торговли;

на  объектах  производства, 

осу щест вляющих  выращивание 

живот ных,  заготовку  (убой),  хра-

нение,  переработку  и  реализацию 

животных,  продукции  и  сырья 

животного происхождения, а также в 

организациях по хранению и реализа-

ции ветеринарных препаратов, кормов 

и кормовых добавок (за исключением 

связанных с импортом и экспортом);

у лиц, осуществляющих предпри-

ни мательскую деятельность в области 

вете ринарии за исключением произ-

водства ветеринарных препаратов;

при  транспортировке  (переме-

щении),  погрузке,  выгрузке  переме-

щаемых  (перевозимых)  объектов 

в  пределах  соответ ствующей 

административно-территориальной 

единицы, за исключением их экспорта 

(импорта) и транзита;

на  всех  видах  транспортных 

средств, по всем видам тары, упако-

вочных  материалов,  которые  могут 

быть  факторами  передачи  возбуди-

телей болезней животных, за исклю-

чением экспорта (импорта) и транзита;

на  скотопрогонных  трассах, 

маршрутах,  территориях  пастбищ 

и  водопоя  животных,  по  которым 

проходят маршруты транспортировки 

(перемещения);

на территориях, в производ ствен-

ных помещениях и за деятельностью 

физических  и  юридических  лиц, 

в ы р а щ и в а ю щ и х ,   х р а н я щ и х , 

перераба ты вающих,  реализующих 

или  использующих  перемещаемые 

(перевозимые)  объекты,  за  исклю-

чением экспорта (импорта) и транзита;

16) осуществление государствен-

ного  ветеринарно-санитарного 

контроля и надзора за соблюдением 

зоогигиенических  и  ветеринарных 

(ветеринарно-санитарных) требований 

при  размещении,  строительстве, 

реконструкции и вводе в эксплуатацию 

скотомогильников  (биотермических 

ям),  объектов  государственного 

ветеринарно-санитарного  контроля 

Постановление акимата Жамбылского района Жамбылской области

27 января 2015 года  

 

 

 

№15  

 

 

 

село Аса

Об утверждении Положения коммунального 

государственного учреждения “Отдел ветеринарии 

акимата Жамбылского района Жамбылской области”

В соответствии с Законом Республики Казахстан 

от 23 января 2001 года «О местном государственном 

управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», 

Указом Президента Республики Казахстан от 29 октября 

2012 года № 410 «Об утверждении Типового положения 

государственного  органа  Республики  Казахстан»  и 

Указом Президента Республики Казахстан от 25 августа 

2014 года № 898 «О мерах по разграничению полномочий 

между  уровнями  государственного  управления 

Республики Казахстан» акимат Жамбылского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемое Положение коммунального 

государственного  учреждения  «Отдел  ветеринарии 

акимата Жамбылского района Жамбылской области».

2. Коммунальному государственному учреждению 

«Отдел  ветеринарии  акимата  Жамбылского  района 

Жамбылской  области»  обеспечить  в  установленном 

законодательством  порядке  государственную 

регистрацию  настоящего  постановления  в  органах 

юстиции и его официальное опубликование.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего 

постановления  возложить  на  руководителя  аппарата 

акима района Е. Кыдыралыулы.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу 

со  дня  государственной  регистрации  в  органах 

юстиции и вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального 

опубликования.

  

    Аким района Р. ДАУЛЕТ.Утверждено постановлением акимата Жамбылского района от 27 декабря 2015 года №15

ПОЛОЖЕНИЕ о коммунальном государственном 

учреждении «Отдел ветеринарии акимата 

Жамбылского района Жамбылской области»

и надзора, связанных с содержанием, 

разведением,  использованием, 

произ водством,  заготовкой  (убоем), 

хранением,  переработкой  и  реали-

зацией, а также при транспортировке 

(перемещении)  перемещаемых 

(перевозимых) объектов;

17)  составление  акта  государ-

ственного  ветеринарно-санитарного 

контроля  и  надзора  в  отношении 

физических и юридических лиц;

18) организация проведения ветери-

нарных мероприятий по энзооти ческим 

болезням  животных  на  терри тории 

соответствующей  администра тивно-

территориальной единицы;

19)  организация  проведения 

ветери нарных мероприятий по профи-

лактике, отбору проб биологического 

материала  и  до ставке  их  для 

диагностики особо опасных болезней 

животных по перечню, утверждаемому 

уполномоченным  органом,  а  также 

других болезней животных;

20) организация проведения меро -

приятий по идентификации сельско-

хозяйственных  животных,  ведению 

базы  данных  по  идентифи кации 

сельскохозяйственных животных;

21)  определение  потребности 

в   и н д и в и д у а л ь н ы х   н о м е р а х 

сельскохозяйственных  животных 

и  передача  информации  в  местный 

исполнительный орган области;

22)  свод,  анализ  ветеринарного 

учета и отчетности и их представление 

в  местный  исполнительный  орган 

области;

23) внесение предложений в мест-

ный исполнительный орган области 

по  ветеринарным  мероприятиям  по 

профилактике заразных и незаразных 

болезней животных;

24)  внесение  предложений  в 

местный  исполнительный  орган 

области  по  перечню  энзоотических 

болезней животных, профилактика и 

диагностика которых осуществляются 

за счет бюджетных средств;

25) организация хранения ветери-

нарных  препаратов,  приобретенных 

за  счет  бюджетных  средств,  за 

исключением  республиканского 

запаса ветеринарных препаратов; 

26)  внесение  предложений  в 

местный  исполнительный  орган 

области о ветеринарных мероприятиях 

по  обеспечению  ветеринарно-сани-

тарной  безопасности  на  территории 

соответствующей  административно-

территориальной единицы;

27) организация санитарного убоя 

больных животных;

28)  осуществление  в  интересах 

местного государственного управления 

иных  полномочий,  возлагаемых  на 

местные  исполнительные  органы 

законодательством  Республики 

Казахстан.

17. Права и обязанности:

1)  запрашивать  и  получать 

необходимую  информацию  от 

уполномоченного  государственного 

органа в области ветеринарии и иных 

организаций  для  осуществления 

возложенных на него задач;

2)  иницировать приостановление 

действий  или  отзыв  лицензий 

юриди ческих  и  физических  лиц, 

о суще ст вляющих  предприни-

мательскую  деятельность  в  области 

ветеринарии,  в  случаях  нарушения 

ими  установленных  ветеринарно-

санитарных  правил  и  нормативов, 

в   п о р я д к е ,   у с т а н о в л е н н о м 

законодательством; 

3)  выносить  предложения  о 

созда нии  в  установленном  поряд-

ке  чрезвычайных  противоэпи-

зоотических комиссий;  

4)  выносить  в  акимат  района 

предложение  об  установлении 

ветеринарного  режима  карантинной 

зоны с ведением карантинного режима 

или  ограничительных  мероприятий 

направленные  на  предотвращение 

распространения  и  ликвидацию 

заразных болезней животных;

5) выносить в акимат райо на  пред-

ложение  о  снятии  ограничительных 

мероприятий  или  карантина, 

направленного  на  предотвращение 

распространения  и  ликвидацию 

заразных болезней животных;

6)  принимать  решение  об 

изъятии  и  уничтожении  продукции 

и  сырья  животного  происхождения, 

представляющих  опасность  для 

здоровья животных и человека;

7)  выносить  решение  о  делении 

терри тории на зоны в порядке, установ -

ленном уполномоченным органом;

3. Организация деятельности 

государственного органа

18.  Руководство  коммунальным 

государственным  учреждением 

«Отдел  ветеринарии  акимат а 

Жамбылского  района  Жамбылской 

области»  осуществляется  первым 

руководителем, который несет персо-

нальную  ответственность  за  выпол-

нение возложенных на коммунальное 

государственное учреждение «Отдел 

ветеринарии  акимата  Жамбылского 

района  Жамбылской  области»  задач 

и осуществление им своих функций.

1 9 .   П е р в ы й   ру ко вод и т е л ь 

коммунального  государственного 

учреждения  «Отдел  ветеринарии 

акимата  Жамбылского  района 

Жамбылской  области»  назначается 

на  должность  и  освобождается  от 

должности акимом  района.

20. Первый руководитель комму-

нального  государственного  учреж-

дения  «Отдел  ветеринарии  акимата 

Жамбылского  района  Жамбылской 

области» не имеет заместителей.

2 1 .   П о л н о м оч и я   п е р в о го 

руково дителя  коммуна льного 

государственного учреждения «Отдел 

ветеринарии  акимата  Жамбылского 

района Жамбылской области»:

1)  определяет  обязанности  и 

полно мочия  своего  заместителя, 

структурных  подразделений  и 

сотрудников Учреждения;

2)  в  соответствии  с  законода-

тельством  назначает  на  должности 

и  освобождает  от  должностей 

работников Учреждения;

3)  в  установленном  законода-

тельством  порядке  поощряет  и 

налагает дисциплинарные взыскания 

на сотрудников Учреждения;

4) подписывает акты Учреждения;

5)  представляет  Учреждение 

в  государственных  органах,  иных 

организациях;

6)  распоряжается  имуществом 

Учреждения  в  пределах,  установ-

ленных действующим законодатель-

ством и настоящим Положением;

7)  заключает  договора  и  выдает 

доверенности;

8)  открывает  счета  в  банках, 

совершает иные сделки;

9) осуществляет иные полномочия 

в соответствии с законодательством;

Исполнение полномочий первого 

руководителя  коммуна льного 

государственного учреждения «Отдел 

ветеринарии  акимата  Жамбылского 

района Жамбылской области» в период 

его отсутствия осуществляется лицом, 

его  замещающим  в  соответствии  с 

действующим законодательством.

2 2 .   П е р в ы й   ру ко вод и т е л ь 

определяет  полномочия  своих 

работников  в  соответствии  с 

действующим законодательством.

23. Коммунальное государственное 

учреждение  «Отдел  ветеринарии 

акимата  Жамбылского  района 

Жамбылской области» возглавляется 

руководителем отдела, назначаемым 

на  долж ность  и  освобождаемым 

от  долж ности  в  соответствии  с 

действующим  законодательством 

Республики Казахстан.


Каталог: pdf
pdf -> Бїгінгі нґмірде
pdf -> -
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қайсар ақЫН, тынымсыз ғалым бүркіт ысқАҚТЫҢ 70 жылдығына
pdf -> №4 (1364) 1988 жылғы 30 шілдеден шығады аймақТЫҚ апталық газет 30 қаңтар ЖҰМа, 2015 Жыл баспасөЗ-2015 «Мысты өңір»
pdf -> Экономиканы қалыптастыру болды
pdf -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
pdf -> Преподавание в школе, колледже и вуз-е
pdf -> Апталығы Аялаймын сені, Қызылорда!

жүктеу 0.52 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет