Семинар сабақтары 15 сағатPdf просмотр
бет9/9
Дата22.04.2017
өлшемі1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1. Сабаққа қатысу 

  Студент сабаққа қатысуға міндетті. Қалдырылған сабақтар пəннің оқу-əдістемелік 

кешенінде көрсетілгендей толық көлемде орындалу қажет. Пəннің 3/1 себепсіз қалдырса, 

курстан шығарылады. 2. Аудиториядағы тəртіп 

Студент  сабаққа  кешікпеу,  сабақ  уақытында  сөйлеспеу,  газет  оқымау,  ұялы  телефоның 

сөндіру, оқу үрдісіне белсенді қатысуы қажет. 

3. Үй тапсырмасы 


 

63 


Үй  тапсырмасы  міндетті  түреде  көрсетілген  мерзімде  орындалуы  қажет.  Үй 

тапсырмалары негізінде қорытынды баға шығарылады. 4. Жеке тапсырмалар 

Семестрлік  жеке  тапсырмалар  міндетті  болып  табылады.  Олар  реферат  (баяндама, 

хабарлама  т.б.)  ретінде  орындалып, қорғалады.  Бұл  тапсырмалардың    əрқайсысы  бағаланып, 

қорытынды баға шығарылады. 5. Бақылау жұмысы. 

Бақылау  жұмысы  сабақ  уақытында  орындалып,  тапсырылады.  Студенттердің  білімін 

бақылау негізінен тест тапсырмаларын орындату арқылы тексеріледі. 

6. Пікірлесу. 

Пікірлесу əр топта кесте бойынша жүзеге асады. Студенттердің білімін бақылау тест 

тапсырмаларын орындату арқылы жүргізілуі мүмкін. 

 

 

 

                        «Аудит » пəні бойынша тест сұрақтары 

1.Қаржылық есептегі аудиттің «нақты»  мақсатының мəні қандай? 

А.актив,міндеттемелердің жəне олармен операциялардыңбарын қадағалау 

В.қаржылық есептегі операциялар мен шоттардың толықтылығы 

С.мүліктік құқық пен компания міндеттемелерін дəлелдеу 

Д.активтер,міндеттемелер,жеке капитал,шығыс пен кірісті бағалаудың дұрыстығы 

Е.есептің қағидаларын қолдану 

 

2.Қаржылық есептегі аудитттің «толықтық» мақсатының мəні қандай? А. қаржылық есептегі операциялар мен шоттардың толықтылығы 

В. актив,міндеттемелердің жəне олармен операциялардыңбарын қадағалау 

С. мүліктік құқық пен компания міндеттемелерін дəлелдеу 

Д. активтер,міндеттемелер,жеке капитал,шығыс пен кірісті бағалаудың дұрыстығы 

Е. есептің қағидаларын қолдану 

 

3.Қаржылық есептегі аудитттің «құқық жəне міндеттемелер» мақсатының мəні қандай? А. мүліктік құқық пен компания міндеттемелерін дəлелдеу 

В. актив,міндеттемелердің жəне олармен операциялардыңбарын қадағалау 

С. қаржылық есептегі операциялар мен шоттардың толықтылығы 

Д. активтер,міндеттемелер,жеке капитал,шығыс пен кірісті бағалаудың дұрыстығы 

Е. есептің қағидаларын қолдану 

 

4. Қаржылық есептегі аудитттің «бағалау немесе бөлу» мақсатының мəні қандай? А. активтер,міндеттемелер,жеке капитал,шығыс пен кірісті бағалаудың дұрыстығы 

В. актив,міндеттемелердің жəне олармен операциялардың барын қадағалау 

С. қаржылық есептегі операциялар мен шоттардың толықтылығы 

Д. мүліктік құқық пен компания міндеттемелерін дəлелдеу  

Е. есептің қағидаларын қолдану 

 

5. Қаржылық есептегі аудитттің «қолдану жəне ашылу» мақсатының мəні қандай? А. есептің қағидаларын қолдану 

В. активтер,міндеттемелер,жеке капитал,шығыс пен кірісті бағалаудың дұрыстығы 

С. актив,міндеттемелердің жəне олармен операциялардың барын қадағалау 

Д. қаржылық есептегі операциялар мен шоттардың толықтылығы 

Е. мүліктік құқық пен компания міндеттемелерін дəлелдеу 

 


 

64 


6.Активтердің нақты барын дəлелдеу үшін тексерудің қандай əдісі қолданылады? 

А.инвентаризация,арифметикалық тексеріс 

В.құжаттық жəне заңнамалық тексеріс 

С.логикалықтексеріс жəне анализ 

Д.қайтарымды шот əдісі мен мүлік бойынша тексеріс 

Е.нормативтік жəне логикалық тексеріс  

 

7.Қаржылық есепте аудитке бухгалтерлік жақындаудың мəні неде? А.айналымдарды тексеру жəне бухгалтерлік шоттар бойынша сальдо 

В.шаруашылық операциялардың құқықтық жағымен танысу 

С.нормаға қатысты субъекті қызметімен танысу 

Д.субъект бөлімшелерінің ерекшеліктерімен танысу 

Е.ішкі бақылау жүйесімен танысу 

 

8. Қаржылық есепте аудитке циклдік жақындаудың 

мəні неде? 

А.операциялардың циклі бойынша шоттардың анализі 

В. .айналымдарды тексеру жəне бухгалтерлік шоттар бойынша сальдо 

С. шаруашылық операциялардың құқықтық жағымен танысу 

Д. нормаға қатысты субъекті қызметімен танысу 

Е. ішкі бақылау жүйесімен танысу 

 

9.Подотчеттік сомаларды шегерудің дұрыстығын тексеру кезінде көрсетілген құжаттардың қайсысы ақпарат көзі болып табылады? 

А.аванстық есеп беру 

В.шығыс кассалық ордер 

С.төлем ведомостісі 

Д.талап 

Е.1 Журнал- ордер 

 

10. Есептесу шоты бойынша операция аудитінің көзі ( толық жауап)? А.төлем тапсырмасы,төлем талабы,чектер,банк көшірмелері,2 журнал- ордер, 2 ведомость 

В.чектік кітапшалар, 1 есеп регистрлары 

С.есеп-төлем ведомостісі,төлем талабы мен тапсырмасы, 2 журнал- ордер, 2 ведомость 

Д. 1журнал- ордер жəне оған ведомость 

Е.бас кітап 

 

11.Ақша қаражаттары кірістелгенде кассалық операция аудитінің көзі...болып табылады? А.кіріс кассалық ордер 

В. 2 журнал- ордер 

С. төлем талабы 

Д. шығыс кассалық ордер 

Е.еңбекақы есеп кітапшасы  

 

12.Банк выпискасына сəйкес қаржылық органдармен табысты жапқан үшін кəсіпорынның есептесу шотынан 450тг айыппұл ұсталды.Көрсетілген сомаға проводка берілді 

А.Дт 821 Кт 441 

В.Дт 441 Кт 821 

С.Дт 821 Кт 451 

Д.Дт 930 Кт 451 

Е.Дт 900 Кт 441 

 

13.Ақшаның барын тексеру (инвентаризация) кезінде аудитор ең бірінші  не істеу керек?  

65 


А.кассалық кітапта есеп берудің құрылуын талап ету 

В.бухгалтерлік есеп бойынша ақша қаражаттарының қалдығы туралы бухгалтериядан справка 

талап ету 

С.кассада ақша қаражаттарының сақталуының жағдайын тексеру  

Д.жеке материалдық жауапкершілік туралы жазбаша келісім шарттың барын тексеру 

Е.бухгалтерлік есеп мəліметтері бойынша ақша қаражаттарының барын тексеру  

 

14.Кассаны тексеру кезінде ақша қаражатаррының нақты бары 5450тг құрады.Тексеру күніне кассалық кітап бойынша қалдық 6010 тг.Кассир 520 теңгеге кіріс кассалық ордерін жəне 1230 

теңгеге шығыс кассалық ордерін ұсынды.Тексеріс нəтижесін анықтаңыз? 

А.150тг артық 

В. 560тг жетіспейді 

С.670тг жетіспейді 

Д.150тг жетіспейді 

Е.550тг жетəспейді 

 

15.Кассалық тəртіп тексерісіне нені түсінеді? А.рацияны 

В.қолма қол ақша 

С.есептесу 

Д.кассалық операциялар 

Е.дұрыс жауабы жоқ 

 

16.Есептесу шотынан кассаға алынған ақшалардың кірістелуінің толықтығын қандай құжаттар негізінде жəне қандай əдіспен тексереді? 

А.чекпен,кіріс кассалық ордермен,банк выпискасымен сəйкестігін тексереді 

В. чекпен,шығыс кассалық ордермен,журнал ордермен сəйкестігін тексереді 

С. чекпен,кіріс кассалық ордермен,банк выпискасымен, журнал ордермен сəйкестігін 

тексереді 

Д. чекпен,кіріс кассалық ордермен,ведомостьпен,журнал ордермен сəйкестігін тексереді 

Е. чекпен,ведомостьпен,журнал ордермен сəйкестігін тексереді 

 

17.Банк выпискасын нақты тексерудің мəні қандай? А.ауыспалы қалдықтардың сəйкестігін,штамптардың барын,қателердің жоғын  тексеру 

В.ақпараттың толықтығы,нақтылығы,анықтылығы,қолдардың қойылуы 

С.толықтылық,қалдықтардың сəйкестілігі 

Д.есеп саясатының талаптарын орындау 

Е.дұрыс жауабы жоқ 

 

18.Ақшаны есеп беруге тиісті 

берудің негізі не болып табылады? 

А.жарлық 

В.наклодной 

С.шот 

Д.қолхат Е.анықтама 

 

19.Егер шығыс кассалық ордерге кəсіпорын маманы қол қойса,бұл қандай бұзушылыққа  жатады? 

А.кассалық тəртіптің бұзылуы 

В.төлем тəртібінің бұзылуы 

С.қаржылық тəртіптің бұзылуы 

Д.есеп тəртібінің бұзылуы 


 

66 


Е.есеп беру тəртібінің бұзылуы 

 

20.Кассалық құжаттарды нақты тексерудің мəні қандай? А.кассалық құжаттардың жинақталуының сапасын тексеру 

В.касса операцияларының мазмұнын тексеру  

С.операциялардың заңға сəйкестігі  

Д.операциялардың есеп саясатының талаптарына сəйкестігі 

Е.дұрыс жауабы жоқ 

 

21.Банкке ақшалай тапсырылған ақшалай құралдардың толық аударылғанын қалай анықтайды? 

А.ақшалай салымның хабарламасын,банк выпискасын,шығыс ордерін салыстыру 

В.банк выпискасын,кассалық кітаптағы ордерлердің есеп журналын салыстыру 

С. шығыс ордерін, кассалық кітаптағы ордерлердің есеп журналын салыстыру 

Д. есеп журналын, . шығыс ордерін салыстыру 

Е.касалық есеп беруді жəне шығыс ордерін,журнал ордерді салыстыру 

 

22.Қолхат бойынша кассадан ақша құралдарының берілуінің бұзылуы қалай классификацияланады? 

А.касса тəртібінің бұзылуы 

В.операция ұйымдастырылуының бұзылуы 

С.қаржылық тəртіптің бұзылуы 

Д.кассалық операция есебінің бұзылуы 

Е.дұрыс жауабы жоқ 

 

23.Есеп беретін тұлғалармен есептесу аудиті кезінде ақпарат көзін көрсетіңіз? А.аванстық есеп 

В.журнал ордер 1,2 

С.шығыс кассалық ордер, журнал ордер 1 

Д.журнал ордер 1,7 

Е.төлем тапсырмасы, журнал ордер7 

 

24.Есептесу шоты бойынша операцияларды тексеру кезінде ақпарат көзін көрсетіңіз? А.банк выпискасы, журнал ордер2,ведомость 2 

В.банк выпискасы, журнал ордер1,ведомость 1 

С.төлем тапсырмасы, ведомость 1 

Д. төлем тапсырмасы, ведомость 2 

Е. журнал ордер2,кассалық ордер 

 

25.Кəсіпорында кассалық перацияларды жүргізу тəртібін орнатады? А.ҚР Халық банкі 

В.кассир 

С.бас бухгалтер 

Д.ҚР Қаржы министрі 

Е.директорлар кеңесі 

 

26.Кəсіпорынның əртүрлі банкте бірнеше есептесу шоты болған кезде ақша құралдарының лимиті қалай орнатылады? 

А.əртүрлі банктер орнатқан минимальды лимит бойынша 

В.əртүрлі банктер орнатқан максимальды лимит бойынша 

С.барлық банктер орнатқан лимит шегінде 

Д.əртүрлі банктер орнатқан орташа лимит бойынша 


 

67 


Е.дұрыс жауабы жоқ 

 

27.Кассада ақша құралдарының барын тексеру кезінде «құқық жəне міндет»мақсатына жету үшін қандай əдіс қолданылады? 

А.нормативтік тексеріс 

В.анализ 

С.инвентаризация 

Д.нақты тексеріс 

Е.кері байланыс əдісі 

 

28.Ақша ағымдарының анализі мынадай мақсатқа жету үшін қолайлы əдіс болып табылады? А.есептік кезеңнің шектелуі 

В.нақтылық 

С.құқық жəне міндет 

Д.бар болу 

Е.толықтық 

 

29.Ақша құралдар есебін толық дəлелдеу үшін қандай əдіс қолайлы дəлел бола алады? А.аудитор жүргізген ақша құралдар қозғалысының анализі 

В.инвентаризация 

С.қызметкерлерден алынған мəліметтер 

Д.нормативтік тексеріс 

Е.логикалық тексеріс 

 

30.Инвентаризация нəтижесінде анықталған кəсіпорын кассасында артық шыққан ақша құралдары... 

А.кəсіпорынға кірістеледі 

В.м.о.л. қайтады 

С.бюджетке тапсырылады 

Д.қалдықтан сторно жасалады 

Е.қалдықтан алынып тасталады 

 

31.Есеп беретін тұлғалармен есептесу тексерісін жүргізген кезде аудиторлық тексерістердің қайсысы артықшылықты болып табылады? 

А.нақты бар болуы 

В.құқық пен міндет 

С.құны 


Д.дəлдік 

Е.толықтық 

 

32.Есеп беретін тұлғалармен есептесуді аудиторлық тексеру кезінде аудитор қандай дəлел қолдануы қажет? 

А.приказ 

В.акционерлердің жалпы жиналыс протоколы 

С.бухгалтерия анықтамасы 

Д.директорлар кеңес отырысының протоколы 

Е.аудитор қорытындысы 

 

33. «Есептік кезеңнің шектелуі» мақсатына жету үшін есеп регистрлары мен алғашқы құжаттар анализі мынаған... (жалғастырыңыз) 

А.қорларды бағалауға мүмкіндік береді 

В.Есеп беруге тиіс

 

ақша  сомасын алуға құқығы бар дебиторлар ортасын құруға  

68 


С.кəсіпорынның қаржы қызмет нəтижесін бағалау үшін 

Д.төлем тəртібін бағалау үшін 

Е.кассалық тəтіпті бағалау үшін 

 

34.Аванстық есеп беру анализін мынадай мақсатқа жету үшін қолданады А.есептік кезеңнің шектелуіне 

В.бар болуы 

С.құқық жəне міндет 

Д.толықтық 

Е.дəлдік 

 

35.Есеп беретін тұлғалармен есептесу аудиті кезінде оның нақтылығын дəлелдеу үшін тексерістің қандай əдісі қолайлы болып келеді? 

А.инвентаризация 

В.қызметкерлерден алынған мəліметтер анализі 

С.ТМҚ бағалау анализі 

Д.7журнал- ордер анализі 

Е.1 журнал- ордер анализі 

 

36.Касса операцияларын тексеру кезінде қандай құжатты басшылыққа алады? А.касса операцияларын жүргізу ережесі 

В.Қолма- қолсыз есептесу туралы  ереже

 

С.Бухгалтерлік есеп жəне есеп туралы Заң Д.Есеп саясаты 

Е.Салық кодексі 

 

37Ақша құралдары туралы ақпараттың бар болуы деп нені түсінеміз? А.құралдардың барын дəлелдеу жəне есепте қателердің жоқ болуы 

В.ақша құралдары жəне сату туралы ақпараттың толықтығы 

С.банк шотындағы кассадағы құралдар есебінің дəлдігі 

Д.валюталық операцияларды бағалау дəлдігі,табыс аудару əдісін қолдану 

Е.айтылған құралдарға жекеменшік құқығының болуы 

 

38.Ақша құралдары туралы толық ақпарат деп нені түсінеміз? А. ақша құралдары жəне сату туралы ақпараттың толықтығы 

В. құралдардың барын дəлелдеу жəне есепте қателердің жоқ болуы 

С. банк шотындағы кассадағы құралдар есебінің дəлдігі 

Д. валюталық операцияларды бағалау дəлдігі,табыс аудару əдісін қолдану 

Е. айтылған құралдарға жекеменшік құқығының болуы 

 

39.Ақша құралдары туралы дəл ақпарат деп нені түсінеміз? А. банк шотындағы кассадағы құралдар есебінің дəлдігі 

В. құралдардың барын дəлелдеу жəне есепте қателердің жоқ болуы 

С.ақша құралдары жəне сату туралы ақпараттың толықтығы 

Д. валюталық операцияларды бағалау дəлдігі,табыс аудару əдісін қолдану 

Е. айтылған құралдарға жекеменшік құқығының болуы 

 

40. Ақша құралдары туралы дұрыс бағалау ақпараты деп нені түсінеміз? А. валюталық операцияларды бағалау дəлдігі,табыс аудару əдісін қолдану 

В. ақша құралдары жəне сату туралы ақпараттың толықтығы 

С. құралдардың барын дəлелдеу жəне есепте қателердің жоқ болуы 

Д. банк шотындағы кассадағы құралдар есебінің дəлдігі  

69 


Е. айтылған құралдарға жекеменшік құқығының болуы 

 

41.Кассалық операция аудитінің негізгі бағыттарын көрсетіңіз? А.инвентаризация,кірістердің толық тексерілуі жəне ақша құралдарын шегерудің дұрыстығы 

В.инвентаризация жəне синтетикалық есеп анализі  

С.инвентаризация жəне ақша құралдары туралы есеп анализі 

 

42.Есептесу шотындағы операциялардың нақтылығын қандай əдіс орнатады? А.банк выпискасын мен төлем тапсырмасы жəне чектермен салыстыру 

В.банк выпискасын мен кассалық кітапты салыстыру 

С.банк выпискасын мен ақша қаражаттарының қозғалысы туралы анықтамамен салыстыру 

Д.банк выпискасын мен ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп берумен  салыстыру 

Е.дұрыс жауабы жоқ 

 

43.Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялардың бағалануын тексеру кезінде қандай құжат басшылыққа алынады? 

А.есеп саясаты 

В.түсініктеме хаттамы 

С.есеп стандарттары 

Д.бухгалтерлік есеп жəне есеп беру туралы заң 

Е.дұрыс жауабы жоқ 

 

44. «Қысқа мерзімді инвестициялар» есебін тексеру кезінде қандай шоттар жазбаларымен танысу қажет? 

А.401-403 

В.141-143 

С.501-503 

Д.441-451 

Е.421-423 

 

45.Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялардың сатып алу жəне номиналды құнының арасындағы айырмашылықты тексеру кезінде қандай шоттардың жазбалары тексеріледі? 

А.843-724 

В.842-427 

С.844-727 

Д.843-722 

Е.843-726 

 

46.Инвентаризация нəтижесінде кассада артық шыққан ақшалар дұрыс емес проводка (Дт 451 Кт 334) беріліп кірістелгенДұрыс жауабын табыңыз. 

А.Дт 451  Кт 727 

В.Дт 451  Кт 701 

С.Дт 451  Кт 571 

Д.Дт 451  Кт 561 

Е.Дт 451  Кт 551  

 

47.Егер тексеру кезінде, банктен 18 наурыз күні алынған 48000 теңге кассалық кітап бойынша 28 наурызда кірістелген болса,ол бұзушылықтың қандай түріне жатады? 

А.кассаға ақшаны өз уақытында кірістемеу 

В.кассалық кітап жүргізу тəртібін бұзу 

С.есеп саясатының бұзылуы 

Д.кассалық құжаттарды толтыру тəртібінің бұзылуы 


 

70 


Е.дұрыс жауабы жоқ 

 

48.Банк выпискаларының толықтығын қандай əдіспен тексереді? А.нақты тексеріс (формальная) 

В. патенттік ведомостіде тіркелген лицензиялық келісім- шарт 

С.заңнамалық тексеріс 

Д.қарсы салыстыру 

Е.дұрыс жауабы жоқ 

 

49.Тауарлық белгілерді алуға кəсіпорынға жекеменшік құқықты қандай құжат дəлелдейді? А.патенттік ведомостіде тіркелген туралы келісім -шарт 

В.патенттік ведомостіде тіркелген сатып алу -сату туралы келісім- шарт 

С.патенттік ведомостіде тіркелген сатып алу келісім- шарт 

Д.патенттік ведомостіде тіркелген лицензиялық келісім- шарт 

Е.патенттік ведомостіде тіркелген пайдалану құқығын беру туралы келісім- шарт 

 

50.Өндірістік үлгілерді алуға кəсіпорынға жекеменшік құқықты қандай құжат дəлелдейді? А. патенттік ведомостіде тіркелген лицензиялық келісім- шарт 

В. нақты тексеріс 

С. патенттік ведомостіде тіркелген лицензиялық келісім- шарт 

Д. заңнамалық тексеріс 

Е. қарсы салыстыру 

51.Материалдық емес активтерге иемденуді қандай құжат дəлелдейді? 

А.материалдық  емес активтерді қабылдау -жіберу актісі  

В.материалдық  емес активтерді қабылдау актісі 

С.кіріс ордері  

Д.инвентарлық карточка 

Е.12 журнал-ордер 

 

52.Материалдық емес активтерді жарғылық капитал құрамына енгізу кезінде қандай бухгалтерлік жазбалар жазылады? 

А.Дт 101-106  Кт 511 

В.Дт 101-106  Кт 671 

С.Дт 511  Кт 101-106 

Д.Дт 671  Кт 101-106 

Е.Дт 561  Кт 101-106 

 

53.Материалдық емес активтерді жарғылық капитал құрамына енгізу кезінде қандай журнал ордер қолданылады? 

А.13 журнал - ордер 

В.12 журнал - ордер 

С.11 журнал - ордер 

Д.10 журнал - ордер 

Е. 7 журнал – ордер 

 

54.Материалдық емес активтер жарғылық капиталға салымдар ретінде келіп түскенде,олардың кірістелуі қалай бағаланады? 

А.келісілген құны бойынша 

В.қалдық құны бойынша 

С.баланстық құны бойынша  

Д.ағымдық құны бойынша 

Е.төмендетілген құны бойынша   

71 


 

55.Материалдық емес активтердің шығуы кезінде қандай талаптардың сақталуы қажет 

етіледі? 

А.материалдық емес активтерді шегеру актісінің болуы жəне бухгалтерлік жазбалардың 

дұрыстығы 

В.материалдық емес активтерді шегеруге бухгалтерия есептесуінің болуы жəне бухгалтерлік 

жазбалардың дұрыстығы 

С.2 журнал – ордерде жазбалардың болуы жəне анықтамалар  

Д.шығындар сметасының болуы жəне 12 журнал – ордерде жазбалар 

Е.материалдық емес активтерді шегеру нəтижесі туралы акт жəне бухгалтерлік жазбалар 

анықтамасы  

 

56. «Материалдық емес активтер» бабы бойынша баланс көрсеткіштерін қандай құжат дəлелдейді? 

А.инвентаризация актісі 

В.бас кітап 

С.айналым ведомость 

Д.инвентарлық карточка 

Е.12 журнал - ордер 

 

57.Қандай регистр негізінде қолма - қол есептесумен материалдық емес активтердің алынуын тексеруге болады? 

А.1 журнал - ордер 

В.2 журнал - ордер 

С.касалық кітап 

Д.бас кітап 

Е.кассалық операциялар есебінің журналы 

 

58. Қандай регистр негізінде жабдықтаушылардан материалдық емес активтердің алынуын тексеруге болады? 

А.6 журнал - ордер 

В.7 журнал - ордер 

С.9 журнал - ордер 

Д.8 журнал - ордер 

Е.5 журнал - ордер 

 

59.Негізгі қралдардың синтетикалық есебін енгізу дұрыстығын тексеру кезіндегі ақпарат көздерін көрсетіңіз? 

А.12,10 журнал - ордер 

В.11,10 журнал-ордер 

С.10,12 журнал-ордер 

Д.12 журнал-ордер,бас кітап 

Е.11 журнал-ордер,бас кітап 

 

60.Негізгі құралдардың сақталуы мен бар болуын қандай əдіспен тексереді? А.инвентаризация 

В.құжаттық тексеріс 

С.логикалық тексеріс 

Д.визуалдық тексеріс 

Е.барлық тексеріс 

 

61.Негізгі құралдарды инвентаризациялау ерекшелігін көрсетіңіз  

72 


А.инвентарлық карточкалардағы нөмірлерді қарау жəне олардың сəйкестілігі 

В.негізгі құралдарды қарау жəне оның анализі 

С.негізгі құралдарды қайта санау жəне ауыстыру 

Д.инвентарлық карточка бойынша сəйкестілігі 

Е.дұрыс жауабы жоқ 

 

62.Материалдық емес активтер қандай топтарға жіктеледі? А.интеллектуалдық жеке меншік,мүліктік құқық,артқа қалдырылған шығандар 

В.жекеменшік жəне алынған 

С.интеллектуалдық жеке меншік,мүліктік құқық 

Д.интеллектуалдық жеке меншік,артқа қалдырылған шығандар 

Е.артқа қалдырылған шығандар, мүліктік құқық 

 

63.Материалдық емес активтердің қандай объектісіне амортизация есептелмейді? 

А.ұйымдастырушылық шығындарға 

В.патенттер 

С.лицензия 

Д.ноу –хоу 

Е.тауарлық белгілер 

 

64.Егер пайдалы қызмет көрсету мерзімі анықталмаған жағдайда,материалдық емес активтер қай кезең ішінде амортизациялануы қажет? 

А.10жыл 


В.2жыл 

С.5жыл 


Д.20жыл 

Е.7жыл 


 

65.Материалдық емес активтер объектілері үшін амортизация есептеудің қандай əдісі 

қолданылмайды? 

А.камулятивтік 

В.бірқалыпты 

С.өндірістік 

Д.қалдықты азайту əдісі 

Е.дұрыс жауабы жоқ 

 

66.Жарғылық капиталға салымдар ретінде берілген,материалдық емес активтер бойынша алғашқы құнды анықтау үшін қандай құн негізгі болып табылады? 

А.келісілген 

В.нарықтық 

С.баланстық 

Д.алғашқы 

Е.ағымдық 

 

67.Негізгі құралдарды сатудан түскен табысты тексеру үшін қандай шот жазбалары жəне қандай регистрлар қолданылады? 

А.722, 12 журнал-ордер 

В.722, 11 журнал-ордер 

С.742, 12 журнал-ордер 

Д.742, 11 журнал-ордер 

Е.721, 11 журнал-ордер 

 


 

73 


68.Жүк транспорты бойынша амортизация есептеудің дұрыстығын тексеріс кезіндегі бақылау 

объектілерін көрсетіңіз? 

А.орындалған тонна - километр дəлділігі,амортизация нормаларының дұрыстығы  

В.транспорт құнының дəлділігі, амортизация нормаларының дұрыстығы 

С.баланстық құнының дəлділігі, нормаларының дұрыстығы 

Д.амортизация əдісінің дəлділігі,арифметикалық қамалдардың дұрыстығы 

Е.дұрыс жауабы жоқ 

 

69.Негізгі құралдар тозуының синтетикалық есеп сапасын қандай құжаттар негізінде тексереді? 

А.10 журнал-ордер 

В.12 журнал-ордер 

С.11 журнал-ордер 

Д.6 журнал-ордер 

Е.7 журнал-ордер 

 

70.Егер қайта бағалау нəтижесі Дт 122-124  Кт 571 бухгалтерлік жазуымен белгіленген болса,қателік кетті ме, соны анықтаңыз? 

А.Қателік кетті,дұрыс проводка:Дт 122-124  Кт 542,Дт 542   Кт  131-133 

В.Қателік кетті,дұрыс проводка:Дт 122-124  Кт 542,Дт 131-133  Кт  542 

С.Қателік кетті,дұрыс проводка:Дт 122-124  Кт 541 

Д.Қателік кетті,дұрыс проводка:Дт 122-124  Кт 531 

Е.Барлығы дұрыс 

 

71.Негізгі құралдардың жетіспеушілігі қандай құн бойынша қайтарылады? А.нарықтық құны бойынша 

В.баланстық құны бойынша 

С.алғашқы құны бойынша  

Д.ликвидациялық құны бойынша 

Е.есептік құны бойынша  

 

72.Негізгі құралдар қайтарусыз берілу нəтижесінде болған зиян  842 «Негізгі құралдардың шығуы бойынша шығындар» шотында есептелегені дұрыс па немесе қате ме? 

А.Дұрыс 


В.821 шотта бейнелеу керек 

С.571 шотта бейнелеу керек 

Д.561 шотта бейнелеу керек 

Е.811 шотта бейнелеу керек 

 

73.Прораб дайындап, қол қойған,құралдардың түрі,баланстық құны жəне шегеру себебі көрсетілген негізгі құралдарды шегеру актісіні құру кезінде қандай бұзушылықтар болды? 

А.комиссия құрайды,шегеру сипатын жəне нəтижесін көрсетеді. 

В.басшы мен бас бухгалтер құрайды 

С.шығу нəтижелерін көрсетеді 

Д.шығу нəтижелері көрсетілген наклодной толтырылады 

Е.шығу нəтижелері көрсетілген қабылдау тапсыру актісі толтырылады 

 

74.Ағымдық жалға берілген негізгі құралдарды қандай құжаттар негізінде тексереді? А.келісім –шарт,қабылдау-тапсыру актісі 

В.келісім –шарт 

С.келісім –шарт,шот 

Д. келісім –шарт,талап  

74 


Е. келісім –шарт,накладной 

 

75.Иемдену бойынша негізгі құралдарды қате классификациялау нəтжесі қандай? А.амортизацияның дұрыс есептелмеуі,өзіндік құнның жоғарылауы жəне табыстың төмендеуі 

В.жекеменшік негізгі құралдар есебінің дұрыс жүргізілмеуі 

С.негізгі құралдардың инвентарлық дұрыс жүргізілмеуі 

Д.табысты дұрыс анықтамау 

Е.салық салынатын табыстың төмендеуі 

 

76.Негізгі құралдарды ликвидациялау бойынша операцияларды тексеру кезінде қандай шот жазбалары негізгі объект болып табылады? 

А.842,722 

В.842,727 

С.841,721 

Д.821,721 

Е.811,721 

 

77.Бар болу (существование) мақсатына жету үшін қандай аудиторлық дəлелдер қолданылады? 

А.инвентарлық карточка 

В.тауарлы-транспорттық накладной 

С.қабылдау-жіберу актісі 

Д.төлем тапсырмасы 

Е.шот –фактура 

 

78.Негізгі құралдарды аудиторлық тексеруді жүзеге асыру «құндылық» мақсатына жету үшін....  жүргізіледі 

А.арифметикалық тексеріс 

В.нормативтік тексеріс 

С.құжаттық тексеріс 

Д.логикалық тексеріс 

Е.қарсы салыстыру 

 

79.Негізгі құралдарды шегеру актісін тексеру кезінде аудит объектілерін көрсетіңіз? А.комиссия құрамы жəне олардың қорытындысы,шығу нəтижелері 

В.комиссия құрамы жəне акт тіркелуі 

С.басшы қорытындысы 

Д.негізгі құралдардың шығу есебі,шоттар корреспонденциясы,комиссия қорытындысы 

Е.дұрыс жауабы жоқ 

 

80.негізгі құралдардың шығу нəтижесін қандай шоттар бойынша тексереді? А.842,722 

В.801,722 

С.842,727 

Д.842,701 

Е.111,122 

 

81.Негізгі құралдарды жөндеуге шығындардың дұрыс құрылуын қандай құжаттар негізінде тексереді? 

А.дефектілік ведомость 

В.жөндеуден өткен объектілер актісі 

С.кіріс ордері  

75 


Д.лимиттік-заборлық карта 

Е.талап 


 

82.Жөндеу қорының негізділігі қандай құжат негізінде тексереді? 

А.техника-экономикалық есетесу 

В.есептесу-аналитикалық анықтамасы 

С.есептесу 

Д.жылдық есептемеге түсініктеме хаттама 

Е.есеп саясаты 

 

83.Негізгі құралдардың келіп түсуі кезінде басты ақпарат көзін көрсетіңіз А.негізгі құралдарды қабылдау-жіберу актісі 

В. негізгі құралдарды қабылдау актісі 

С.негізгі құралдарды кірістеу актісі 

Д.негізгі құралдарды иемдену актісі 

Е.негізгі құралдарды иемдену накладнойы 

 

84.Қаржылық салымдарды тексеру үшін аудитор қандай ақпарат көздерін пайдаланады? А.акционерлер реестрінен выписка,төлем тапсырмасы жəне 8 журнал-ордер 

В.қабылдау –жіберу актісі,шығыс кассалық ордер, 8 журнал-ордер 

С.Қабылдау-беру актісі,есептесу шотынан выписка 

Д.накладной,төлем тапсырмасы,7журнал-ордер 

Е.10 журнал-ордер,накладной 

 

85.Акциялар бойынша жоспарланған дивидендтер қандай құжаттар негізінде тағайындалады? А.протоколдан выписка 

В.есептесу шотынан выписка 

С.жоспарланған есептесулер туралы акт 

Д.накладной 

Е.төлем тапсырмасы 

 

86.Ақшалай емес формада салынған қаржылық салымдардың құнын бағалау қандай құжаттар негізінде жүргізіледі? 

А.салымдар бойынша келісім протоколы 

В.жарғы 

С.келісім шарт 

Д.накладной 

Е. акт 


 

87.Біріккен қызметтен зиянды жабуды қандай құжаттар негізінде біледі? 

А.біріккен қызмет туралы келісім –шарт 

В.есеп саясаты 

С.сату –сатып алу келісім –шарты 

Д.жарғы 


Е.келісім-шарт 

 

88.Салымдардың алынғанын қандай құжат дəлелдейді? А.кіріс кассалық ордер 

В.шығыс кассалық ордер 

С.жарғы 

Д.келісім шарт 

Е.есеп саясаты 


 

76 


 

89.Баланста кредиторлық бережақтың нақтылығын тексеру үшін қандай есеп регистрлары 

тексерілуі қажет? 

А.бас кітап,6,9 журнал-ордер 

В.6,9 журнал-ордер 

С. акт,инвентаризация,6,9 журнал-ордер 

Д.бас кітап,айналым ведомостісі 

Е.11,9 журнал-ордер 

 

90.Жабдықтаушы міндеттемелерінің инвентаризациясы ұандай мақсатта жүргізіледі? А.6 журнал-ордердің аналитикалық шоттарының құжаттармен сəйкес келуін дəлелдеу 

В.6 журнал-ордер сальдосының бас кітаппен сəйкес келуі 

С.6 журнал-ордер сальдосының басқа регистрлармен сəйкес келуі 

Д.671 шот бойынша бас кітап сальдосы мен 6 журнал-ордердің сəйкес келуі 

Е.дұрыс жауабы жоқ 

 

91.671 шот бойынша міндеттемелер инвентаризациясы қандай құжатпен рəсімделеді? А.актпен 

В.анықтама 

С.қорытынды 

Д.есеп беру 

Е.ақпарат 

 

92.671 шотты инвентаризациялау кезінде қандай мағлұматтар бейнеленеді? А.келісілмеген бережақтар,өтіп кеткен мерзім бережақтары 

В.ағымдық жəне ұзақ мерзімді бережақтар 

С.келісілмеген жəне ағымдық бережақтар 

Д.дұрыс жауабы жоқ 

Е.өтіп кеткен жəне ағымдық бережақтар 

 

93.Жабдықтаушы жəне мердігерлермен есептесу есебі мен бақылауға ұйымдастырылған аудит бағыттарын көрсетіңіз? 

А.құжаттардың  түп нұсқалығы,ТМҚ кірістелуінің толықтығы,есептің дұрыстығы 

В.синтетикалық жəне аналитикалық есептердің дұрыстығы 

С.671 шот инвентаризациясының нақтылығы 

Д.шот инветаризациясының толықтығы 

Е.дұрыс жауабы жоқ 

 

94.Баланстағы «банк займдары» баптарының нақтылығын қандай құжаттар негізінде тексереді? 

А.бас кітап жəне 4журнал-ордер 

В. бас кітап жəне 6 журнал-ордер 

С. бас кітап жəне 9 журнал-ордер 

Д. бас кітап жəне 7 журнал-ордер 

Е. бас кітап жəне 8 журнал-ордер  

 

95.Банк займдарының дəлділігін қандай құжат растайды? А.банк выпискасы 

В.инвентаризация актісі 

С.банк анықтамасы 

Д.банк анықтамасы жəне актісі 

Е.дұрыс жауабы жоқ 


 

77 


 

96.Қайтарылмаған займ құралдарының нақты қалдығын қандай құжат дəлелдейді? 

А..заим беруші есептемелерінің салыстыру актісі 

В.заим берушімен келісім шарт 

С.бухгалтерия есептемесі 

Д.бухгалтерия есептемесі жəне акт 

Е.4 журнал-ордер 

 

97.Банк заимдарының аналитикалық есебі қандай құжаттармен дəлелденеді? А.банк выпикасымен 

В.бухгалтерия есептемесі 

С.4 журнал-ордер 

Д.4 журнал-ордерге ведомость 

Е.салыстыру актісі 

 

98.511 шоттың дебеттік сальдосы нені білдіреді? А.Құрылтайшылардың бережақтарының бар болуы 

В.жарғылық капиталда құралдардың бар болуы 

С.жарғылық капитал бойынша құралдардың бар болуы 

Д.өзіндік капиталда құралдардың бар болуы 

Е.жеке капиталда қралдардың бар болуы  

 

99.Материалдарды сатудан түскен табысты тексеру кезінде қандай құжат ақпарат  көзі болфп табылады? 

А.шот-фактура 

В.талап 

С.тауарлық баланс 

Д.лимиттік-заборлық карта 

Е.материадарды қабылдау актісі 

100.Жарғылық капиталдың өзгеруінің заңдылығы мынаны растайды? 

А.акционерлер жиналысының протоколы,заң органдарында тіркелу куəлігі 

В.акционерлер жиналысының протоколы,13 журнал-ордердегі жазулар 

С.директорлар кеңесінің протоколы 

Д.басқару кеңесінің протоколы,14 журнал-ордер 

Е.директорлар кеңесінің протоколы,12 журнал-ордер 

 

 

   1.  http:// www.minfin.kz 

1.  http://kz.buh-nauka.com. 

2.  http://uchet.kz 

3.  www.buhgaiter.kz 

4.  Официальные web – сайты Правительства республики Казахстан, Министерства 

Финансов Республики Казахстан. www.govement.kz, www.minfin.kz, www.nalog.kz 

5.  Официальный web – сайты Национального Банка республики Казахстан – 

www.nationalbank.kz, КФК – http;//www.kase.kz, АФН – www.afn.kz 

6.  Официальные web - сайты  экономических журналов 

 

 

 

 

 


 

78 


Пəннің оқу-əдістемелік кешенінің құрылымы мен құрамына қойылатын жалпы талаптар 

студенттердің  танымдық  қызметтерінің  психология-педагогикалық  концепциясы  мен 

гуманитарлық  жəне  жаратылыстану  пəндерінің  əдістемелік  оқыту  жүйесінің  өзіндік 

ерекшеліктері негізінде анықталады. 

Пəннің  оқу-əдістемелік  кешені  құрылымының  əр  компонентіне  төмендегідей  талаптар 

қойылады: 

•  материал типтік бағдарламаға сай ізділікпен берілуі тиіс; 

•  материалдың  мазмұны  қазіргі  заманғы  оқу-əдістемелік  жəне  ғылыми  аспектілерге 

сай болуы тиіс; 

•  дидактикалық  материалдар,  есептер  мен  жаттығулар  жинақтары  деңгейлі 

дифференциацияны  жүзеге  асыруға,  шығармашылық  белсенділікті  дамытуға 

бағытталуы тиіс; 

•  пəнаралық жəне пəнішілік байланыстар сақталуы тиіс. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет