Семинар сабақтары 15 сағатPdf просмотр
бет1/9
Дата22.04.2017
өлшемі1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

М.Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті  

 

 

                                                                                       

 

                                         «Экономика жəне басқару» факультеті 

«Есеп жəне қаржы» кафедрасы 

 

ПƏННІҢ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ   Аудит  

(пəннің атауы) 050508 – Есеп жəне аудит

 

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын  студенттерге арналған 

         

 

 

Курс –  4 

Семестр – 7 

Несие саны - 2    

Дəрістер – 30 сағат 

Семинар сабақтары – 15 сағат 

СОӨЖ –  45 сағат 

СӨЖ – 45 сағат 

Емтихан –5-ші семестрде 

Барлығы –  135 сағат 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Орал 

2012 ж 

     

     

Пəннің оқу-əдістемелік кешені (ПОƏК) құралған: Аудит  пəні бойынша ҚР МЖОС 

жəне типтік оқу бағдарламасы негізінде   Құрастырған : э.ғ.к., доцент Ерниязова Алия Айбековна 

 

“Есеп жəне аудит” кафедрасының отырысында бекітілген Хаттама №1   «_27_» ___08_____ 2012 ж. 

Кафедра меңгерушісі______________ _Нугманова М.К._____ 

 

 

 (қолы)  

 

(аты-жөні)  

 

 Экономика жəне басқару факультетінің  оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында бекітілген  

Хаттама №1     «13»_____09_____ 2012ж. 

факультеттің ОƏК –нің төрағасы ______________  Аймешева Ж.С. 

 

  

 

        

(қолы)              (аты-жөні)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Курстың бағдарламасына қосымшалар жəне өзгертулер (Sillabus)  

200_ / 200_ оқу жылы 

 

Курстың бағдарламасына келесі өзгертулер (қосымшалар) енгізілді: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

Курстың бағдарламасы кафедраның отырысында қайта қаралды жəне мақұлданды. 

Хаттама № 1  «_27_»____08_______ 2012ж. 

 

Кафедра меңгерушісі ______________ _Нугманова М.К._                                             (қолы)    

    (аты-жөні) 

 

 

Факультеттің оқу-əдістемелік 

кеңесінің 

отырысында 

бекітілген 

_________________________ Хаттама № 1  «13»____09______ 2012ж. 

Институттың ОƏК –нің төрағасы ______________   Аймешева Ж.С. 

 

 

  

 

         (қолы)               (аты-жөні)  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  1. Оқытушы жөнінде мəлімет  

Ерниязова Алия Айбековна  – э.ғ.к., доцент, 

Офис: 


 “Есеп жəне қаржы”кафедрасы 

Жұмыс мекен-жайы: Достық даңғылы 218/2, каб.410 

Жұмыс телефоны:535846 

Е-mail       

 Пəн туралы мəлімет 

Пəн атауы: Aудит  

Семестр 15 оқу аптадан жəне 2 апта сессиядан тұрады. 

Бір  аптада 

мысалы  3  кредит  сағат  (оқу  үрдісі  кестесі  жəне  жұмыс  оқу  жоспарына 

сəйкес  ауыстырылады)

,  əр  кредит-сағат  бір  байланыс  сағаттан  (дəріс  немесе  практика) 

жəне  екі  сағат  оқытушының  жетекшілігімен  студенттің  өзіндік  жұмысынан  (ОЖСӨЖ), 

студенттің өзіндік жұмысынан (СӨЖ) тұрады. 

 

Кредиттің аптаға бөліну кестесі : 

 

Сабақтар Өткізу 

уақыты 

Сабақтар 

Өткізу 

уақыты 

Байланыс сағаты 1 

(1 дəріс) 

50 мин. 

ОЖСӨЖ, СӨЖ 

50+50  мин. 

Байланыс сағаты 2 

(2 дəріс) 

50 мин. 

ОЖСӨЖ, СӨЖ 

50+50  мин. 

Байланыс сағаты 3 

(1 практика) 

50 мин. 

ОЖСӨЖ, СӨЖ 

50+50  мин. 

 

Кредит саны –  

Өту орны: 

 № 2 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша 

 

Оқу жоспарынан көшірме: 

 

 

Курс  Семестр  Кредит 

саны 

Дəрістер  Семинарлар  ОЖСӨЖ  СӨЖ  Барлығы  Бақылау  түрі 15 


15 

45 


45 

125 


емтихан 

 


  Кіріспе

 

 «  Аудит»  пəні  бухгалтерлік  есеп  бойынша  жоғарғы  білікті  мамандарды  дайындауда 

үлкен орын алады. 

Курстың  міндеттері  өндірістік  процесстің  келесідей  бөлек  сатыларын  жүргізуге 

арнайы  жақындауды  жəне  оның  тəсілдерін,  əдістерін  оқып-үйрену  болып  табылады:  сатып 

алу,  өндіріс  циклінің  аудиті,  қаржылық  нəтижелерді  жəне  өткізу  циклдерін  қалыптастыру 

ақша құралдарының аудиті, міндеттемелер мен капиталдың аудиті. . 

          Аудит пəні, əдісі, оқу нысандары, субьектілері жəне спецификалық əдістері бар есептің 

өзіндік түрі. 

    «Аудит» түсінігі 1998 жылы қабылданған «Аудиторлық қызмет туралы» заңға байланысты 

енгізілген,  оның  басты  міндеті  Қазақстанда  əлемдік  стандарттарға  жауап  беретін  жəне 

аудиторлық қызметтің əлемдік деңгейге көтерілуін қамтамасыз ету болып табылады. 

Дұрыс бақылауды іске асыру үшін аудит барысында түрлі арнайы əдістер мен тəсілдерді 

іске асыру қажет. Дəл осы жағдай курсты оқыту негізі болып табылады.  

 «Аудит»  курсын  оқытудың  мақсаты  есепті  кезеңдер  бойынша  табыстар  мен 

шегерілімдерді  дұрыс  қалыптастыру  туралы  теориялық  жəне  практикалық  білімді  игеру, 

салық  төлемдерінің  сомасын  дұрыс  анықтау  жəне  салық  есебін  ұйымдастыра  білуді  үйрену 

болып  табылады.  Аудиттің  ілімі.  Аудиттің  жалпы  əдістемесі  мен  түсінігі.  Аудиттің  түсінігі 

мен қызметтері. Бухгалтерлік есеп пен аудиттің қарама-қатынасы.  

Осы жағдайға байланысты бухгалтерлік есептің мамандарына аудитті жүргізу үшін соған 

сəйкес білім қажет. 

Сондықтанда  бұл  пəнді  оқытудың  негізгі  мақсаты  студенттерді  экономиканың  қазіргі 

даму жағдайына қойылатын талаптарға сай етіп оқыту. 

          Курстың міндеттері: 

Курстың  міндеттері  өндірістік  процесстің  келесідей  бөлек  сатыларын  жүргізуге 

арнайы  жақындауды  жəне  оның  тəсілдерін,  əдістерін  оқып-үйрену  болып  табылады:  сатып 

алу,  өндіріс  циклінің  аудиті,  қаржылық  нəтижелерді  жəне  өткізу  циклдерін  қалыптастыру 

ақша құралдарының аудиті, міндеттемелер мен капиталдың аудиті. . 

Пререквизиттері: Бұл курсты оқып үйрену төмендегіше негізгі пəндер бойынша базалық білім 

болуын  қажет  етеді:  «Бухгалтерлік  есеп  принциптері»,  «Аралықтағы  қаржылық  есеп», 

«Ілгерілінген  қаржылық  есеп»,  «Микро  жəне  макро  экономика»,  «Басқару  есебі»,  «Салық 

салу»,  «Басқару жəне қаржылық анализ» жəне де басқа экономикалық пəндер. 

Одан басқа халықаралық стандарттарды білу міндетті. Оқыту əдісі: 

  

                

Оқыту  негізінен  негізгі  оқу  материалдары  мазмұны  көрсетілген  дəріс  жəне 

сарамандық жұмыс түрінде жүргізіледі. Пəн бойынша семинар (практика) сабақтарын жүргізу 

кезінде, тақырыптар бойынша түрлі берілген тапсырмалар орындалады. 

Одан басқа студенттерге он минуттық ғылыми баяндама дайындау беріледі, оны олар 

ауызша немесе реферат түрінде жазбаша тапсырады. Баяндамаға қойылатын негізгі талаптар: 

таңдап  алынған  тақырып  бойынша  теориялық  білімін  мазмұндап  көрсету,  көзқарастарын, 

ойларын  нақты  беру,  студенттің  нұсқаулары  жəне  ұсыныстары,  мазмұндамасының 

қысқалығы жəне нақтылығы. Ең маңызды сұрақтары бойынша баяндама одан əрі дамытылып, 

толықтырылып ғылыми конференцияға ұсынылады. 

           Семинар сабақтары пікірталас сипатта өтіледі: тақырып бойынша əртүрлі қарама-қарсы 

пікірлер айтылады, қосымша хабарлар айтылады. Осылайша студенттер тобының арасында 

шығармашылық атмосфера пайда болып, ол оқытушыға əрбір студенттің білімін бағалауға 

мүмкіндік береді. 

  

                    

 1 Апта 1 несие сағат 

Дəріс № 1 

Тақырып:  Қорытынды қаржылық есеп аудитінің ақпараттық жүйесі 

 

Дəріс мазмұны Аудиттің ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар. Қаржылық есеп элементтер аудитінің 

мақсаты. Қаржылық есептіліктің бөлшектеу кезеңдері. Аудит жүргізудегі объектə 

бойынша циклдік амалдар.  

Əдебиеттер:  3,6,8,9,15,10,11,23,24. 

Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру СОӨЖ мазмұны: Берілген тақырыпқа есеп шығару. Дəріс мазмұны бойынша сұрақтар.  

Əдебиеттер: 3,6,8,9,15,10,11,23,24. 

СӨЖ  мазмұны:  Аудиттің  даму  тарихы  жəне  де  басқа  шаруашылық  қызметтердің  дамуы 

туралы кітап көздерінен алынған хабарлама. Берілген есептердің дұрыстығын тексеру  

Əдебиеттер: 3,6,8,9,15,10,11,23,24. 

 

Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ  мазмұны:    Аудиттің  негізгі  қызметтеріне  талдау  жасау.  Берілген  тақырыпқа  есеп 

шығару  


Əдебиеттер:  3,6,8,9,15,10,11,23,24, 25-28 

СӨЖ  мазмұны:  Қазақстандағы  аудиттің  даму  тарихы  жəне  де  басқа  шаруашылық 

қызметтердің  дамуы  туралы  кітап  көздерінен  алынған  хабарлама.  Берілген  есептердің 

дұрыстығын тексеру  

Əдебиеттер: 3,6,8,9,15,10,11,23,24. 3 несие сағат 

Сарамандық сабақ № 1 

Тақырып : Қорытынды қаржылық есеп аудитінің ақпараттық жүйесі 

 

 Мазмұны: Аудиттің ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар. Қаржылық есеп элементтер аудитінің 

мақсаты. Қаржылық есептіліктің бөлшектеу кезеңдері. Аудит жүргізудегі объектə 

бойынша циклдік амалдар.  

 

Əдебиеттер: 3,6,8,9,15,10,11,23,24. Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ мазмұны: Берілген тақырыпқа есеп шығару  

Əдебиеттер:  интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24. СӨЖ мазмұны: Аудиторлық қызмет туралы арнайы терминдер глоссарийын құрастыру. 

Есептерді тексеру  

Əдебиеттер: 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  

  

2 Апта 

4 несие сағат 

Дəріс № 2 

Тақырып:   Сатып алу кезеңінің аудиті 

Дəріс мазмұны:       Сатып алу кезеңінің шоттарының өзара байланысы жəне  аудитінің бағыттары . Сатып алу 

кезеңінің аудитін жүргіудің ақпараттық көзі. Сатып алу кезеңінңі шоттарының дұрыстығын 

анықтайтын талаптар мен аудит жүргізілгенде тексерілетін аудиторлық тұжырымдар. 

Тəуекелділіктің бастапқы деңгейін анықтау үшін жүргізілетін бақылау тəсілдері.  

              Əдебиеттер: 3,6,8,9,15,10,11,23,24. 

Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ мазмұны: Аудиттің қызметіне қойылатын талаптарға байланысты сұрақтарға жауап 

дайындау. Берілген тақырыпқа есеп шығару  Əдебиеттер: 3,6,8,9,15,10,11,23,24. 

СӨЖ  мазмұны:  Қазақстандағы  аудиторлық  қызметті  реттейтін  нормативтік-құқықтық 

актілерге  шолу  жасау:  Азаматтық  кодекс,  Қылмыстық  кодекс,  Салықтық  кодекс, 

«Аудиторлық қызмет туралы» заң.  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  Оқытудың техникалық құралдары: компьютерлік класс, студенттерге тапсырма беру  

СОӨЖ мазмұны: Аудиттің қызметіне қойылатын талаптарға байланысты сұрақтарға жауап 

дайындау. Берілген тақырыпқа есеп шығару  Əдебиеттер:  интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24. 

СӨЖ мазмұны: Халықаралық жəне Қазақстандық аудиторлық стандарттар              жөнінде 

хабарлама дайындау.Берілген тақырыпқа есеп шығару 

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24. 

6 несие сағат 

Сарамандық жұмыс 2: 

Тақырып: Сатып алу кезеңінің аудиті 

мазмұны:      Сатып алу кезеңінің шоттарының өзара байланысы жəне  аудитінің бағыттары . Сатып алу 

кезеңінің аудитін жүргіудің ақпараттық көзі. Сатып алу кезеңінңі шоттарының дұрыстығын 

анықтайтын талаптар мен аудит жүргізілгенде тексерілетін аудиторлық тұжырымдар. 

Тəуекелділіктің бастапқы деңгейін анықтау үшін жүргізілетін бақылау тəсілдері.  

 

Əдебиеттер:   интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24. 

Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ  мазмұны:  Қаржылық  бақылау  жəне  аудит  түрлерінің  ерекшеліктері.Берілген 

тақырыпқа есеп шығару  Əдебиеттер: интернет сайт, интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24. 

СӨЖ  мазмұны:  «Аудит  жəне  ревизия»,  «Аудит  жəне  соттық  бухгалтерлік  сараптама» 

тақырыптарына хабарлама дайындау. Есептерді тексеру  

Əдебиеттер, интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24. 

3 Апта 

7 несие сағат 

Дəріс № 3 

Тақырып: Өндіріс кезеңнің аудиті 

 

Дəріс мазмұны Өндіріс  кезеңі  шоттарының  өзара  байланысы  жəне  аудитінің  бағыттары.  Өндіріс  кезеңінің 

аудитін  жүргіудің  ақпараттық  көзі.  Өндіріс  кезеңінің  шоттары  дұрыстығын  анықтайтын 

талаптар  мен  аудит  жүргізілгенде  тексерілетін  аудиторлық  тұжырымдар.  Тəуекелділіктің 

бастапқы деңгейін анықтау үшін( жүргізілетін бақылау тəсілдері.    Əдебиеттер: 

интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24. 

Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ мазмұны: Аудитте анықталатын қателер классификациясы  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  

СӨЖ мазмұны: Аудит нəтижесін талдауда мəнділік деңгейін анықтау. 

берілген есептердің дұрыстығын тексеру  

Əдебиеттер, Аудит нəтижесін талдауда мəнділік деңгейін анықтау. 

8 несие сағат 

Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ мазмұны: Мəнділік деңгейін анықтау. 

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24. 

СӨЖ мазмұны: Аудиттегі мəнділік деңгейін оқып-үйрену. Берілген есептердің дұрыстығын 

тексеру  Əдебиеттер, интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24. 

 

9 несие сағат 

Сарамандық жұмыс:№ 3 

Өндіріс кезеңнің аудиті 

 

 мазмұны Өндіріс  кезеңі  шоттарының  өзара  байланысы  жəне  аудитінің  бағыттары.  Өндіріс  кезеңінің 

аудитін  жүргіудің  ақпараттық  көзі.  Өндіріс  кезеңінің  шоттары  дұрыстығын  анықтайтын 

талаптар  мен  аудит  жүргізілгенде  тексерілетін  аудиторлық  тұжырымдар.  Тəуекелділіктің 

бастапқы деңгейін анықтау үшін( жүргізілетін бақылау тəсілдері.   Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24. 

Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ мазмұны: Қателер классификациясы  

Əдебиеттер, интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24. СӨЖ мазмұны: Есептерді тексеру  

Əдебиеттер, интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24. 4 Апта 

10 несие сағат 

Дəріс № 4 

Тақырып:  Қаржылық қорытындының қалыптасуы мен сату кезеңінің аудиті 

Дəріс мазмұны 

Сату  кезеңінің  шоттарының  өзара  байланысы  жəне  аудитінің  бағыттары.Өндіріс  кезеңінің 

аудитін  жүргізудің  ақпараттық  көзі.  өндіріс  кезеңінің  шоттарының  дұрыстығын  анықтайтын 

талаптар  мен  аудит  жүргізілгенде  тексерілетін  аудиторлық  тұжырымдар.Тəуекелдіділіктің 

бастапқы деңгейін анықтау үшін жүргізілетін бақылау тəсілдері.  Əдебиеттер: 

интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24. Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ мазмұны: Дəріс сұрақтары бойынша түсінгенін айту. 

Берілген тақырыпқа есеп шығару  Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24. 

 СӨЖ  мазмұны:  Аудиторлық  тауекел  компоненттерінің  деңгейін  анықтау.  берілген 

есептердің дұрыстығын тексеру  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  

11 несие сағат 

Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ мазмұны: Берілген тақырыпқа есеп шығару  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  

Қ. К. Кеулімжаев ; З.Н. Əжібаева; Н.А.Құдайбергенов  « БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП 

ПРИНЦИПТЕРІ» ; ОҚ  « Экономикс »-2003 жыл АЛМАТЫ   5-8 беттер СӨЖ мазмұны: берілген есептердің дұрыстығын тексеру  

Əдебиеттер,  интернет  сайт,  «Салықтар  жəне  бюджетке  басқа  да  міндетті  төлемдер 

туралы» ҚР салық кодексі № 210-11 12  маусым 2001 жыл, «Бухгалтерлік есеп туралы» ҚР 

Президентінің заңдылық күші бар Жарлығы, ҚР азаматтық кодексі, ЖЖТ бойынша салық 

декларациясын толтыру ережесі. 

Ержанов С.М. Қазақстандағы заңды тұлғаларға салық салу Алматы. Каржы-Каражат, 1997 

г., Журнал «Бухгалтер бюлетені». 

Қ.  К.  Кеулімжаев  ;  З.Н.  Əжібаева;  Н.А.Құдайбергенов    «  БУХГАЛТЕРЛІК  ЕСЕП 

ПРИНЦИПТЕРІ» ; ОҚ  « Экономикс »-2003 жыл АЛМАТЫ   5-8 беттер 

Сарамандық жұмыс:№4 

Тақырып:  Қаржылық қорытындының қалыптасуы мен сату кезеңінің аудиті 

мазмұны 


Сату  кезеңінің  шоттарының  өзара  байланысы  жəне  аудитінің  бағыттары.Өндіріс  кезеңінің 

аудитін  жүргізудің  ақпараттық  көзі.  өндіріс  кезеңінің  шоттарының  дұрыстығын  анықтайтын 

талаптар  мен  аудит  жүргізілгенде  тексерілетін  аудиторлық  тұжырымдар.Тəуекелдіділіктің 

бастапқы деңгейін анықтау үшін жүргізілетін бақылау тəсілдері.   

5  Апта 

13 несие сағат 

Лекция № 5 

Тақырып:  Қаржылық қорытындының қалыптасуы мен сату кезеңінің аудиті 

Дəріс мазмұны 

Сату  кезеңінің  шоттарының  өзара  байланысы  жəне  аудитінің  бағыттары.Өндіріс  кезеңінің 

аудитін  жүргізудің  ақпараттық  көзі.  өндіріс  кезеңінің  шоттарының  дұрыстығын  анықтайтын 

талаптар  мен  аудит  жүргізілгенде  тексерілетін  аудиторлық  тұжырымдар.Тəуекелдіділіктің 

бастапқы деңгейін анықтау үшін жүргізілетін бақылау тəсілдері.  Əдебиеттер: 

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  Оқытудың  техникалық  құралдары:  компьютерлік  класс,  декларация  толтыруды 

компьютерде орындау, студенттерге тапсырма беру  СОӨЖ мазмұны: Берілген тақырыпқа есеп шығару  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  

Қ. К. Кеулімжаев ; З.Н. Əжібаева; Н.А.Құдайбергенов  « БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП 

ПРИНЦИПТЕРІ» ; ОҚ  « Экономикс »-2003 жыл АЛМАТЫ   5-8 беттер СӨЖ мазмұны: берілген есептердің дұрыстығын тексеру  

Əдебиеттер: интернет сайт, 3,6,8,9,15,10,11,23,24.  

Ержанов С.М. Қазақстандағы заңды тұлғаларға салық салу Алматы. Каржы-Каражат, 1997 

г., Журнал «Бухгалтер бюлетені».  

10 


Қ.  К.  Кеулімжаев  ;  З.Н.  Əжібаева;  Н.А.Құдайбергенов    «  БУХГАЛТЕРЛІК  ЕСЕП 

ПРИНЦИПТЕРІ» ; ОҚ  « Экономикс »-2003 жыл АЛМАТЫ   5-8 беттер Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет