Сборник задач по математическому анализу. М., 2003. Аннотация Понятие предела функции одна из важнейших концепций математического


ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ


бет26/27
Дата22.04.2017
өлшемі
түріСборник задач
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ.
БІЛІМ БЕРУДІ АҚПАРАТТАНДЫРУ 
ИНФОРМАТИКА, МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ 
______________________ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ_______________________
кәсіби  іс-әрекетіне  қатысты  материалдарыньщ  жинақталуына  (Е-портфолио)  жэне 
тәжірибелерінің  қалыптасуына негіз болады.
1.  Халықова  К.З.  Жоғары  оқу  орындары  студенттерінің  өзіндік  оқу  іс-әрекетін 
үйымдастырудың  теориясы  мен  практикасы:  Монография  -  Алматы:  Абай 
атҚазҰПУ, 2009.-284 6.
2. Болашақ маманның интеллектуалдық әлеуетін қалыптастыру негіздері: Оку құралы // 
Пірәлиев  С.Ж.,  Оразбаева  Ф.Ш.,  Иманбаева  С.Т.,  Берікханова  А.Е.,  Шолпанқұлова 
Г.К., Халикова К.З., I Іургалисва Д.А./ - Алматы: Абай ат.Қаз¥ПУ:  «¥лағат» баспасы, 
2014.-296 6.
3.  Халықова  К.З.  Болашақ  маманның  интеллектуалдық  әлеуетін  қалыгітастыру.  Абай 
ат.ҚазҮПУ хабаршысы. № 4 (44), 2013. -  153-158 66.
Аннотация.  В  статье  рассматривается  использование  метода  проектов  в  процессе 
профессиональной  подготовки  будущих  учителей  информатики.  Приведены  сущность, 
возможности  и  практическое  значение  использование  метода  проектов.  Выделены  основные 
требования  к  применению  данного  метода.  Проанализированы  основные  этапы  работ  с 
проектами.  Приведены примеры и результаты использования метода проектов в преподавании 
специальных дисциплин среди студентов  2 и 3 курсов.
Ключевые  слова:  технология  личностно-ориентированного  обучения,  педагогический 
процесс, 
профессиональная  подготовка, 
педагогичная  технология,  метод  проектов, 
технология проектирования.
Abstract.  The  article  discusses  the  usage  o f a projects ’  method  in  the process  o f professional 
training o f future teachers o f computer science.  Given  the nature,  opportunities and practical value  to 
use  a projects ’  method.  There  is  given  the  basic  requirements fo r  the  application  o f this  method.  It 
analyzes  the  main  stages  o f the project.  Examples  o f the  method  and  the  results  o f projects  among 
students 2 and 3 courses o f this specialty in the teaching o f special disciplines.
Keywords:  technology  student-centered  learning,  teaching  process,  training,  educational 
technology, project method,  design technology
ӘОЖ 378.18:378.4
K.3. Халықова, A.E. Ибраимкулов*
ИНФОРМАТИКА  МАМАНДЫҒЫНА ОҚЫТЫЛАТЫН АРНАЙЫ 
ПӘНДЕРДІ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ  ЕТУ ТУРАЛЫ
(Алматы қ., Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті,  *-  студент)
Андатпа.  Мақачада  болашац  информатика  мүгалімдерін  кәсіби  даярлау  үдерісінде 
оцытылатын  арнайы  пәндерді  электрондық  оцу-әдістемелік  цамтамасыз  ету  мәселесі 
қарастырылады.  Мысап  ретінде  «Программалау  тілдерінің  теориясы  және  трансляцияпау’ 
эдістері» пәні тацдалынган.  Программалау жүйесінің ж умы с істеу принципі баяндалган,  негізгі 
үгымдары  талданган.  Компьютердегі  программаның  талдану  және  синтезделу  үлгісі 
келтірілген.  Компьютерде  программаның  трансляциялану  кезеңдері  царастырылган  және 
программалау  жүйесініц  жүмыс  істеу  принципін  демонстрацияльщ  моделін  көрсететін 
программа қүрылган.
252

Хабариіы  •  Вестник
«Физика-математика гыльшдары» сериясы • Серия «Физико-математические науки», 
_________________ _________________   №2 (50) -2015 
______________________________
Түйін  сөздер:  программалау  жүйесі,  модель,  талдау,  синтез,  сннтаксистхк  талдау, 
лексикалъщ талдау,  семантикальщ талдау.
Қазақстан  Республикасының  әлеуметтік-саяси  жэне  экономикалық  мәртебесінің 
динамикалық  өсуі  жағдайында  қоғамның  инттеллектуалды  дамыған,  талантты,  жан- 
жақты  ойлауға  қабілетті,  шынайы  өзгеріске  сай  дамымалы  идеяларды  айтып,  қозғай 
алатын,  мемлекеттің  бәсекеге  қабілеттілігін  арттыруға белсенді  ықпал  ететін  адамдарға 
мұқтаждығын  практика көрсетіп  отыр.  Қазақстан  қоғамының жалпы әлемдік  білім беру 
стандарттарына  үмтылысы  дарынды,  интеллектуалдық  элеуеті  қалыптасқан  баларды 
дамытуға,  олардың  интеллектуалдық  жэне  шығармашылық  элеуетін  жүзеге  асыруға 
қолайлы  жағдайды  қүруды  қамтамасыз  ететін  білім  беру  жүйесін  реформалаудың 
стратегиялық мақсатымен түсіндіріледі.
Қазақетанның  болашағы  өскелең  жас  үрпақтармен  анықталады,  сол  себепті  білім 
беру  жүйесінің  маңызды  міндеттері  жастардың  элеуетті  қабілеттері  мен  таланттарын 
ашу  болып  табылады.  Бұл  бағытта  мемлекет  жэне  Ел  Басы  Н.Ә.Назарбаевтың  жеке 
инициативасы  бойынша маңызды  қадамдар  жасалды:  «Дарын»  бағдарламасы  бойынша 
дарынды  балаларга  арналған  мектептер,  Назарбаев  Интеллекту ал дық  мектептері  мен 
оқьпу Халықаралық Стандарттарға сай жүзеге асатын Назарбаев университеті қүрылып, 
табысты  қызмет  атқаруда.  Ел  Басы  Н.Э.Назарбаев  2012  жылдың  27  қаңтарындағы 
халыққа  Жолдауында:  «Әлеуметтік  экономикалық  түрлендіру  -   Қазақстанның  басты 
даму  бағыты»:  «Олардың тәжірибесін  барлық қазақстандық білім  беру  жүйесіне  тарату 
керек жэне барлық білім беру мекемелерінің деңгейіне оларды жеткізу керек» екенін атап 
көрсетті.
Қазақстанда 
жоғары 
білім 
беру 
жүйесін 
реформалау 
шеңберінде 
шығармашьшықпен ойлай алатын мамандар даярлау міндеті қойылуда.
Қабылданған  2011-2020-  жылдарға  арналған  білім  беру  жүйесін  дамытудың 
Мемлекеттік  бағдарламасы  үшін  білім  берудің  бәсекеге  қабілеттілігін  арттыруға, 
орнықты экономикалық дамуды қамтамасыз ету үшін сапалы білімге қол жеткізу арқылы 
адам капиталы дамытуға бағытталады.
Жоғары  білім  беру  саласында:  «...еңбек  нарығының  қажеттілігін,  жеке  түлғаның, 
елдің  индустриалды-инновациялық  даму  міндеттерін 
қанагаттандыратын  жэне  білім 
беру  саласында  әлемдік  практикаға  сәйкес  білім  берудің  жоғарғы  деңгейдегі  сапасына 
қол жеткізу қажеттілігі» аталып көрсетілген  [1].
Кез келген мемлекеттің жоғары мектебі  элеуметтік институт ретінде инновациялық 
даму  стратегиясын  жүзеге  асыруға  қажетті  елдің  интеллектуалдық  кадрлық  ресурсын 
қалыптастыруда  негізгі  жауапкершілікті  мойнына  алады,  өйткені  қоғамның  білімділігі 
экономиканың барлық бөлігінің даму шарты болып табылады.  Бұл мәселе  жогары білім 
беру  жүйесіндегі  инновациялық  технологияларды  енгізу  арқылы  мамандар  даярлау 
сагіасын  арттыру  қажеттілігін  көрсетеді.  Ол  ең  алдымен,  мамандықтарга  оқытылатын 
арнайы пэндерді оқьггу мазмұнын, әдісі мен қүралдарын, оқыту технологияларын бүгінгі 
уақыт  талабьша  сай  озгертуді  талап  етеді.  Біз  оқыгу  процесіне  инновациялық 
технологияларды,  тіпті  инновациялық  технология  элементтерін  енгізуде  алдыңғы 
кезекте  ақпараттық-коммуникациялық  технологиялардың  мүмкіндіктерін  басшылыққа 
аламыз  [2].  Бұл мақалада біз «Информатика -  5В011100» мамандықтарына оқытьшатын 
арнайы  мамандық  пэндерін  электрондық  оқу-  эдістемелік  камтамасыз  мэселесі  туралы 
айтамыз.  Информатика  мамандығы  студенттері  үшін  негізгі  арнайы  пэннің  бірі  -  
«Программалау»  пэні  болып  табылады.  Олай  дейтін  себебіміз,  орта  мектеп 
оқушыларының  пэндік  олимпиадасы  осы  пэн  бойынша  өтеді,  сондьщтан  бұл  пэнді 
меңгерудің,  оны  жақсы  түсінудің  маңызы  өте  зор.  Аталган  пән  бойынша  студенттердің 
білімі,  іскерлігі  мен  дағдысын  жэне  пэндік  құзыреттіліктерін  қалыптастыру  міндеті
253

ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ.
БІЛІМ БЕРУДІ АҚПАРАТТАНДЫРУ 
ИНФОРМАТИКА, МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ 
_______________________ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
бірнеше арнайы пэндерге жүктеледі, программалау негіздері  1-курстан басталады да,  ол 
4-курста  диплом 
қорғағанға  дейін 
жалғасын  табады  (Объектіге 
бағытгалған 
программалау,  Программалау  технологиясы,  Программалау  тілдерінің  теориясы  жэне 
трансляциялау  эдістері,.  Мэлімегтер  қоры  жэне  ақпараттық  жүйелер,  Интернетте 
программалау,  Жүйелік  программалау,  Логикалық  программалау  жэне  жасанды 
интеллект  негіздері  жэне  т.б.).  Аталган  пәндерді  электрондық  оқу-эдістемелік 
қамтамасыз  ету  күн  тэртібінен  түспей  келе  жатқан  өзекті  мәселелердің  бірі.  Осы 
пэндердің  ішіндегі  негізгі  пэннің  бірі  -   «Программалау  тілдерінің  теориясы  жэне 
трансляциялау  әдістері»  болып  табылады.  Бұл  пэннен  оқулық  жэне  қазақ  тілінде  оқу- 
әдістемелік  қүралдар  жоқтың  қасы.  ГІрограммалауды  жақсы,  терең  меңгеру  үшін  оны 
компьютерде  қалай  жүзеге  асатынын  тек  теориялық  деңгейде  ғана  емес,  практикальщ 
түргыдан  жетік  түсінуі  тиіс.  Әрбір  пэн  бойынша  оқыту  тиімділігін  арттыру  оның  оқу- 
эдістемелік  қамтамасыз  етілу  сапасына  тәуелді.  Біз  зерттеу  барысында  бүл  аталған 
мәселені программалау жүйесінің жүмыс істеу принципін моделдейтін демонстрациялық 
программа қүру арқылы шешуге тырыстық.
Енді көтерілген мәселеге қатысгы негізгі ұгымдарга тоқталып өтейік.
Ең  алдымен  программалау  жүйесін  қалай  түсінеміз?  Программалау  жүйесі  -   бүл 
нақты  программалау  тілінде  жаңа  программа  жасауга  арналган  жүйе.  Программалау 
жүйесі  -  программалау  процесін  сүйемелдейтін  негізгі  программалық  қамтамасыз  ету 
бөлігі.
Программалау жүйесінің функцияларына:
-  қолданушы  программалау  тілінен  машиналық  кодтар  командасына  аударатын 
трансляциялаушы (аударушы) программа;
-  программадагы синтаксистік жэне логикалық қателерді тіркеуші жатады.
Осы  функцияларды  орындаушы  программалау  жүйесінің  қүралдары  ассемблер, 
компилятор 
жэне 
интерпретаторларды 
озіне 
қосып 
алады. 
Біздің 
жасайтын 
жүмысымыздың моделін ұсынбас бұрын,  модель үғымын талдап көрейік.
М одель 
-
 схема,  математикалық формула,  физикалық конструкциялар, мэліметтер 
қорымен  жэне  оларды  өңдеу  алгоритмі  түрінде  қүрылған  қандай  да  бір  нысанды 
айтамыз  [3].
М одельдеу  мацсат ына: 
зерттелетін  нысанның  мағынасын  түсіну;  нысанның 
қолдану  аясын  анықтауды  жэне  басқару  тәсілін  жақсартуды  анықтау;  қолданбалы 
мақсаттарды шешу;  тікелей жэне жалпы мақсатта қолдану аумағын болжау жатады.
Модель  классификациясының  негізгі  түрлері 
бірнеше  т о щ а   ж іктеледі.  Бірінш і 
қолданылу  аумагы 
бойынша  төмендегідей  жіктеуге  болады:  оқу,білімдік  (жаттығулар, 
оқу  қүралдары,  қосымша  үйрету  программалары),  тәжірбиелік  (кеменің  моделі, 
машиналар (болашақ қандай да бір ғылымға керекті нысандарды зерттеу үшін), ғылыми- 
техникалық  (синхрофазотрон,  ток  күшінің  разрядттық  құрылғысы  жэне  т.б.),  ойындық 
(іс-эрекеттік,  эскери,  экономикалық,  спорттық  ойындар),  имитациялық  (жаңа  дэрілер 
бүлшық еттерге сыналады,  себебі дэрі сапасын анықтау үшін жэне т.б.)
Екінші, 
уацы т   есебінің 
классификациялық  факторы  бойынша: 
ст ат ист икаіы қ 
жэне 
динамикальщ  
модель болып бөлінеді.
Статистикалъщ  модель 
- бұл нысанның қандай да бір белгілі уакытта ақпаратпен 
берілуі.  Мысалы,  стоматологиялық  поликлиникадағы  науқасқа  беріліп  түрган  дэл  сол 
уақыттағы  ауыз  қуысының  көрінісі  жатады:  сүтті  жэне  түрақты  тістер  саны,  пломб 
салынып түрган тістер саны,  ақаулар жэне т.б.
Д инам икалы ц  м одельдер 
-
  белгілі  бір  уақыттағы  нысаның  өзгерісін  көрсетеді. 
Мысалга,  мектеп  жасындагы оқушының амбулаториялық карточкасын  алуға болады,  ол 
бірнеше  жыл  бұрынгы тістерінің диагностикалық белгілерінің өзгерісін  қазіргі  уақытқа
254

Хабаршы  •  Вестник
«Физика-математика гылымдары» сериясы •  Серия «Физико-математические науки»,
____________________________________ М2 (50) -2015_____________________________________
дейін көрсетіліп түруы жатады.
Үшінші, 
көрсетілу тәсілі 
бойынша:  материалдық жэне ақпараттық модель  болып 
бөлінеді. 
Материалдъщ 
людель-заттық  немесе 
физикалық  деп  айтуға  болады. 
Олар  түпнұсқаның геометриялық жэне  физикалық қасиеттерін  корсетеді. 
Ацпарат т ыц 
модель 
-
 объектінің,  процестің,  құбылыстың қасиеттері мен күиін  сипаттайтын  ақпарат 
жиьштығы жэне сыртқы әлеммен  озара байланыс болып табылады.  Ақпараттық модель 
екіге бөлінеді: 
т аңбалыц 
жэне 
вербальдық.  Таңбальіцмодель 
- арнайы таңбалармен, яғни 
кез  келген  жасанды  гіл  құралдарымен  корсетілген  ақпаратгық  модельді  айтамыз. 
Таңбалық  модельдерге  сурет,  мэтін,  график,  схемалар  мысал  бола  алады. 
Вербальды қ 
модель 
-
 ойпга немесе эңгіме түрінде жасалған ақпараттық модель.
Корсету  формасына  қарай  ақпараттық  модельді__мынандай  топтарға  жіктеуге 
болады  [4]:

теометрияаыц модель- 
графикалық пішіндер мен колемді конструкциялар;

с
өздік  модель- 
иллюстрацияны пайдаланып, ауызша жэне жазбаша сипаттаулар;
-  м
атематикалыц  модель- 
объект  немесе  процестің  эр  ^түрлі  параметрлерінің 
байланысын корсететін математикалық формулалар;
-
 
кұрылымдьщ  моделъдер 
- схема, графиктер мен кестелер т.б.;
-
 
л
огикальщ модель 
-
  ой  қорытындысы  мен  шарттарды талдау  негізге  алынган  іс- 
әрекеттерді таңдаудың эр түрлі нұсқалары көрсетілген модельдер;
-
 
арнайы моделъдер 
-
 ноталар, химиялық формулалар.
XX ғ.  ортасында эртүрлі  саладагы адамдардың  қызметіне  байланысты,  ЭЕМ  жэне 
математикалық  модельді  кеңінен  қолдану  белең  алды.  Математикалық  модель  -  бүл 
нақты  математика  тілі  әлемінде  нысандар  мен  құбылыстардың  қандай  да  бір  класын 
болжамалы түрде сипаттау болып табылады. Модельдеудің негізгі мақсаты- объектілерді 
зерттеу жэне болашақта алынатын нәтижені болжау.
Математикалық  модель  қүру  -  бүл  кез  келген  жүйедегі  жобаланатын  немесе 
зерттелетін  саланың  негізгі  кезеңі  болып  табылады.  Модель  сапасы  нысанньщ  барлық 
кезеңдегі  сараптамасына  байланысты.  Модель  қүру  -  бүл  формальді  емес  процедура. 
Зерттеушіге тікелей тэуелді болып келеді  жэне  оның тэжрибесі  мен талғамы эрқашанда 
нақты тәжірибелі материаііга жүктеледі.  Модель нақты, ақиқат жэне қолдануга ыңгайлы 
болуы шарт.
Енді  қарагіайым  есептің  Паскаль  тіліндегі  программасын  қүрып  жэне  сол  есептің 
компьютерде қалай орындалатынын қарастырайық.
Берілген үшбүрыштың қабыргаларьшың мэні  бойынша, үшбүрыштың ауданы мен 
периметрін  табатын  программа  қүрайық.  Есепті  шығару  алгоритмін  талдасақ, 
біріншіден,  берілген  мэлметтерді  сипаттап,  одан  кейін  алғашқы  мәліметтер  енгізіледі. 
Үшбүрыштың ауданы мен периметрін табу:  S=l/2(a*b)  жэне Р=(а+Ь+с).  формулалармен 
есептеледі.  Оның Паскаль тіліндегі программасы:
Program Esep;

Хабаршы •  Вестник
«Физика-математика гыльшдары» сериясы • Серия «Физико-математические науки», 
__________  
М2 (50) -2015_____________________________________
транслятор.  Транслятор  -  бұл  программаны  -  аудармашы,  яғни  объектілі  модульге 
бастапқы мәтінді  өңдеп,  ЭЕМ-нің түсінуіне қолайлы тілге программа мэтінін аударады.
Трансляцияның  логикалық  процесі  екі  кезеңнен  тұрады:  талдау  жэне  синтездеу 
(жннақтау).  Талдау  кезеңі  (мұнда  бастапқы  мэтін  талданады)  сэйкесінше  үш  фазадан 
тұрады:  лексикалық  талдау;  синтаксистік  талдау;  семантикалық  талдау.  Синтез  кезеңі 
(мүида  программа  коды  машинаға  бағытталған  көріністе  оңделеді)  келесі  фазалардан 
тұрады:  машинаға  -  тэуелсіз  генерация  коды;  машинаға -  тэуелсіз  оңтайландыру  коды; 
жадыны бөлу;  машиналық кодтың генерациясы;  машиналық кодты оңтайландыру.
Лексикалық  анализатор-
  жобалаудағы  компилятордың  ең  қарапайым  бөлігі. 
Сөйлемдер  лексемдерден  кұрылады  [7].  Бастапқы  мэтіннің  программасы  рет-ретімен 
лексем  түрінде  компиляторга  келіп  түседі.  Лексема  -  тілдің  (объект)  бірлігі  ретінде 
қарастырылатын қандай да бір бөлінбейтін бөлігі.  Бүл түйінді сөз де жэне айнымалылар 
аты да немесе операциялар символы да болуы мүмкін  (2-сурет).

ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ.
БІЛІМ БЕРУДІ АҚПАРАТТАНДЫРУ 
ИНФОРМАТИКА, МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ 
_______________________ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ______________________
Семантикальщ  талдау
  -  мәтіннің  мазмүнын,  мағынасын  тексереді,  сонымен  катар 
программаны  жүзеге  асырудагы  киьш  тапсырмаларды  шешу  болып  табылады. 
Семантика  машиналық  -кодтың  генерациясымен  жэне  оны  дайындауымен  тыгыз 
байланысты.  Синтаксистік  талдаудьщ  нәтижесі  торт  қадамнан  тұрады.  олар:  операция 
коды, екі операнда жэне нэтиже (4-сурет).
Синтез  кезінде  есеп  шартына  сэйкес  компьютердің  жадысынан  орьш  болінеді. 
Осылай  бір  программалау  тілінде  қүрылған  есеп  машиналык  тілге  аударылып, 
компьютерде орындалып, одан кейін бізге түсінікті тілде қорытынды нәтижені үсынады. 
Осы аталған модельдің демонстрациялық түрде ұсынылуы Macromedia Flash ортасында 
жүзеге асырылды.
Мамандарды  кәсіби  даярлауда  оқытылатын  арнайы  пэндер  осындай  көрнекі 
электрондық оқу-эдістемелік қүралдармен жабдықталган жагдайда оқыту сапасы едэуір 
жоғарылайтынын практика көрсетті.
1.  Социально-экономическая  модернизация  -   главный  вектор  развития  Казахстана: 
послание  Президента  Республики  Казахстан  Н.А.  Назарбаева  народу  Казахстана 
Астана, от 27 января 2012 г.
2.  Халықова  К.З.  Болашақ  маманның  интеллектуалдық  әлеуетін  қалыптастыру.  Абай 
ат.ҚазҮІГУ хабаршысы. №4(44), 2013.  -  153-158 бб.
3. Попова Н.В. Математические методы. М.: Наука,2005 г.
4.  Понятие  модели.  Сущность  метода  моделирования.  Основные  типы  моделей.// 
http://www.infosgs.narod.ni/3.
5.  Романов  Е.Л.  Теория  языков  программирования  и  методы  трансляции.  Н.:Изд-во 
НГТУ,  1980-1987 //http://ermak.cs.nstu.ru/trans/
6.  Копейкин  М.В.,  Качева  Н.В.,  Шумова  Е.О.  Теория  языков  программирования  и
258

Хабаршы •  Вестник
«Физика-математика гылымдары» сериясы • Серия «Физико-математические науки», 
_______________________________ №2 (50) -2015_________________________ ________________
методы трансляции. Санкт- Петербург, 2003.
7. 
Молдованова  О.В.  Языки  программирования  и  методы  трансляции.  Учебное 
пособие. Новосибирск. 2012 г.
Аннотация.  В  статье  рассматриваются  проблемы  электронно-учебно-методического 
обеспечения специальных дисциплин в процессе профессиональной подготовки будущих учителей 
информатики.  Для  примера  выбрана  дисциплина  «Теория языков  программирования  и методы 
трансляции».  Описаны  принцип  работы  системы  программирования,  проанализированы 
основные понятия.  Приведена схема анализа и синтеза программ на компьютере.  Рассмотрены 
этапы  трансляции  программы  на  компьютере  и  создана  программа,  которая  демонстрирует 
принципы работы системы программирования.
Ключевые  слова: 
системы  программирования,  модель,  анализ,  синтез,  синтаксический 
анализ,  лексический анализ,  семантический анализ.  .
Abstract. 
The  article  discusses  the problem  o f electron  training and methodological support o f 
special subjects in the process ofprofessional training o f future teachers o f  computer science.  We select 
the  discipline  «Theory  o f programming  languages  and  methods  o f broadcasting».  We  describe  the 
principle o f the system software,  to analyze the basic concepts.  The scheme o f analysis and synthesis o f 
programs  on  the  computer  is  given.  The  stages  o f the  programs ’  translation  on  the  computer  are 
considered and a program is designed that demonstrates the principle o f operation o f the programming 
system.
Keywords: 
Programming System,  model,  analysis,  synthesis,  syntactic analysis,  lexical analysis, 
semantic analysis.
ӘОЖ 373.5.016
A.M.  Шәкеева, Т.Ә.  Әлдібаева 
МЕКТЕПТЕ ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУДА 
ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ  МҮМКІНДІКТЕРІ
(Өскемен қ., Шығыс Қазақстан облыстық дарынды балаларга арналған Жамбыл атындағы 
мамандандырылған мектеп-гимназия-интернаты,
Алматы қ., №39 мектеп)
Андатпа.  Информатика  -  
ацпаратпен  жүмыс  істеудің  жалпы,  пэнге  цатысты 
дагдыларды  қалыптастыруга  мүмкіндік  жасайтын,  компыотердіц  аңпараттар  агынында 
өткізгіш  ретіндегі  жэне  оны  өңдёудіц  цуатты  ңүралы  ретіндегі  мүмкіндіктерін  аиіып 
көрсететін оку пәні.
Ал  информатика  мүгалімі  пәнаралыц  баііланыстыц  көмегімен  оцу  материачының 
мазмүнын,  оцытуды  үйымдастырудың  әдістері  мен  формаларын  жетілдіріп,  оқушылар 
білімінің  жүйелілігі,  терецдігі,  саналылыгы,  икемділігі  сияцты  сапаларын  көтере  алады. 
Сонымен  бірге  пәнаралыц  байланыстар  информатикадан  негізгі  үгымдарды  дамыту  цүралы 
бола отырып,  олардың арасындагы  байланысты  саналы түрде меңгертуге мүмкіндік жасайды, 
оңушылардың бүниетанымын кеңейтеді.
Информатиканы  оцытуда 
математикамен  пәнаралық  байланысты  күшейту  білім 
алушылардың танымдық мотивациясын,  оцу біліктерін дамытып,  өздерін өздері дамыту,  алган 
білімді шыгармашылықпен қолдану қабілеттерін қалыптастыруга жагдай жасайды.
Мақалада мектепте  информатиканы  оцыту барысында пэнаралъщ  байланысты  жүзеге 
асыру мүмкіндіктері бічім алушылардың  танымдъщ мотивацияларын  дамыту  шарты ретінде 
царастырылып,  сэйкес мысапдар келтірілген.
259
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет