Сборник содержит материалы избранных докладов участников международнойжүктеу 8.85 Mb.
Pdf просмотр
бет1/33
Дата11.09.2017
өлшемі8.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
14130

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Халықаралық ғылыми -тәжірибелік интернет -конференция «ЖАРАТЫЛЫСТАНУ
ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ»
Международная научно-практическая интернет-конференция «СОВРЕМЕННЫЕ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК»
The International Scientific and Practical Internet Conference “Modern topical problems of
natural sciences”
АҚТӨБЕ , 2016

Жаратылыстану ғылымдарының  қазіргі  заманғы өзекті  мәселелері: Халықаралық
ғылыми- практикалық интернет -конференция  материалдары. – Ақтөбе: Қ.Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, 2016. - 532 бет.
Современные  актуальные  проблемы естественных  наук: Материалы  международной
научно-практической  интернет-конференции. – Актобе,  Актюбинский  региональный
государственный университет им. К.Жубанова, 2016- 532 с.
Modern  topical  problems  of  natural  sciences: Proceedings  of  the  International  Internet
Conference – Aktobe,  Aktobe    Regional  State  University  after  the  name  K.Zhubanov,  2016 –
532 p.
Сборник содержит материалы избранных докладов участников международной
научно-практической интернет-конференции по актуальным проблемам естественных
наук.
Организационный комитет
Кенжебаев К.К. - д.ф-м.н. (председатель)
Бекбауова А.У. - к.ф-м.н. (зам. председателя)
Сұлтамұратова З.Б. - к.х.н.
Казкеев Е.Т. - к.б.н.
Досанова Б.Б. - к.п.н.
Исенгалиева Г.А. - к.т.н.
Редакционный комитет:
Агишева А.А. – к.х.н.
Калиева А.Қ. – к.б.н.
Адманова Г.Б. – к.б.н.
Дүзелбаева С.Д. - магистр нефтехимии
Алмат С.К. – преподаватель
Кубесова Г.Т. -к.г.н.,
Жантурина Н.Н. - PhD докт.
Ученый секретарь конференции
Умбеткулова А.Қ.
ISBN 978-9965-884-34-4
УДК 001
ББК 20
Ж 31
© Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік
мемлекеттік университеті, 2016

КІРІСПЕ СӨЗ
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің ректоры,
физика-математика ғылымдарының докторы, профессор
К.К. Кенжебаев
Құрметті халықаралық  ғылыми -тәжірибелік  интернет-конференция
жұмысына қатысушылар! Құрметті  жас ғалымдар,  аспиранттар,
магистранттар және студенттер!
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығы мен
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірл ік мемлекеттік университетінің 50
жылдығына  арналған
«Жаратылыстану
ғылымдарының  қазіргі
заманғы өзекті  мәселелері»  атты  халықаралық  ғылыми -тәжірибелік
интернет-конференция өз жұмысын бастайды.
Қазақстан Респуликасы  Президенті  Н.Ә. Назарбаевтың  «Қазақстан -
2050»  стратегиялық бағдарламасы  мен Қазақстан  Республикасының
2020  жылдарға  дейінгі  дамуының стратегиялық жоспары, ҚР -ның
2011-2020  жылға  дейінгі  білім  беруді  дамытудың Мемлекеттік
бағдарламасы және ҚР жастар саясаты мемлекеттік Тұжырымдамасы
мен өзге де құжаттар мазмұнында Қазақстанды модренизациялаудың
басты  базалық ресурсы  ретінде  жастар  саясатын  жүзеге  асырудың
басым 
бағаттары 
айқын 
көрініс 
тауып, 
бүгінгі 
жастарға
жауапкершілік пен үлкен үміт артылып отыр.
Осыған байланысты өзім бас болып Қазақстанда тұңғыш рет білім берудің бірыңғай жүйесі –
«e-Learning»  онлайн-оқыту  жүйесін  жасап  жатырмыз.  Білім  беру  кеңістігіндегі  бұндай
жаңалығымыз үшін  2016  жылдың басында  университетіміз  Республикалық  қоғамдық -саяси
«Президент  және  халық» газетінің  «Уақыт  таңдауы»
- «Выбор  времени»  агенттігімен
бірлескен  байқауының  «Жылдың  үздік  жоғары  оқу  орны»  номинациясының жеңімпазы
атағына  ие  болдық. Бұл  кеуде  кере  мақтанышпен  айтатын  жетістік.  Бұл
– біздің
университеттің шоқтығының биіктігін білдіретін көрсеткіш.
Білім  беру  ісін ғылыми  негізде  дамыта  жүргізіп  отырған  біздің университеттің  құрылғанына
биыл  50  жыл  толды.  Мамыр  айында өтетін  осы  айтулы  мереке қарсаңында  жаратылыстану
факультетінің  ұйымдастаруымен  «Жаратылыстану ғылымдарының  қазіргі  заманғы өзекті
мәселелері»  атты халықаралық  ғылыми -тәжірибелік  интернет -конференция өткізіліп  отыр.
Сондықтан  бұл  конференцияны  бір  жағынан  оқу  ордамыздың мерейтойына  арналған  тарту
деп қабылдасақ, екінші  жағынан  жаратылыстану  факультетінің студенттерге  оңтайлы  білім
берумен қатар ғылым и-әдістемелік жұмыстарды да теңдей жүргізіп отырған кәсіби шеберлігін
көрсетеді. Сондықтан осы бастаманы барынша қолдай отыра конференция жұмысына сәттілік
тілеймін.

1 СЕКЦИЯ
ХИМИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
РАСЩЕПЛЕНИЕ 2-ДИХЛОРМЕТИЛ-2-ИЗОПРОПИЛ-1,3-ДИОКСОЛАНА
ОРГАНИЧЕСКИМИ КИСЛОТАМИ
Мунасыпова Р.Н. (магистрант), Богомазова А.А. (научный руководитель)
Стерлитамакский филиал Башкирский государственный университет,
г. Стерлитамак, Россия
reginochka_munas@mail.ru
Реакции  расщепления  циклических  ацеталей  и  кеталей  широко  используются  в
органической  химии  для  регенерации  карбонильных  соединений.  Для  этого  обычно
используют  кислотный  гидролиз,  являющийся  необходимой  стадией  многостадийного
органического  синтеза  после проведения  реакций  по  другим  реакционным  центрам
ацетальной молекулы [1-5].
Нами 
изучена 
реакция 
деацетализации 
2-дихлорметил-2-изопропил-1,3-
диоксолана:
O
O
Pr
CHCl
2
H, H
2
O
CH C CHCl
2
CH
3
CH
3
O
1
2
В  качестве  среды  реакции  деацетализации  нами  были  использованы  следующие
органические  кислоты:  муравьиная  кислота HCOOH,  уксусная  кислота CH
3
COOH,
щавелевая  кислота HOOCCOOH и  бензойная  кислота C
6
H
5
COOH.  При  сравнении
каталитической активности органических кислот  установлено, что выход образующегося
кетона в 98%-ной уксусной и в бензойной кислотах не превышает 25%. Использование
щавелевой  кислоты  оказалось  нецелесообразным,  т.к.  усложняется  его  выделение,
вследствие осмоления реакционной массы, при этом выход продукта не превышает 60%.
В случае использования муравьиной кислоты выход соединения 2 увеличивается до 80%.
Таблица 1. Влияние природы кислоты на выход кетона
Исходное
соединение
Продукт
Кислота
Выход, %
O
O
Pr
CHCl
2
CH C CHCl
2
CH
3
CH
3
O
CH
3
COOH
15
HCOOH
83
HOOC-COOH
60
C
6
H
5
COOH
24,4
Таким  образом,  оптимальной  средой  деацетализации  в  ряду  изученных  кислот
является муравьиная кислота.
Литература
1. Яновская Л.А., Юфит С.С., Кучеров В.Ф. Химия ацеталей. М.: Наука, 1975. 275с.
2. Steinbeck  K.  Synthese  von  2-dihalogenmethyl-1,3-dioxolane  and  2-dihalogenmethyl-
1,3-dioxanen // Chem. Ber. 1979. №7. S.2402.
3. Hashemi M.M., Karimi-Jaberi Z. // Monatsh. Chem. 2004. №135. P.41.
4. Hashemi M.M., Rahimi A., Karimi-Jaberi Z. // Acta Chim. Slow. 2005. №52. P.86.
5. Schon  U.,  Messinger,  J.,  Buckendahl,  M.,  Prabhu,  M.S.,  Konda,  A.  //  Tetrahedron
Lett. 2007. №48. P.2519.

ОБОГАЩЕНИЕ МАРГАНЦОВИСТЫХ ИЗВЕСТНЯКОВ УЛУ-ТЕЛЯКСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХЛОРИДОМ АММОНИЯ
Казакова Е.В., Левашова В.И.
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета,
г. Стерлитамак, Россия
kazakova_yelena@mail.ru
Марганец  один  из  основных  металлов,  используемых  для  раскисления,
десульфурации и легирования сталей. Главным потребителем марганцевых руд являются
черная  металлургия,  в  которой  используется  свыше  90%  производимого  товарного
марганца.
Россия  обладает  большим  числом  месторождений  марганца,  по  качественным
характеристикам  уступающим  лучшим  месторождениям  Кавказа,  Казахстана,  Украины
[1].  В настоящее  время  на  территории  нашей  страны  обнаружено  более  20  марганцевых
месторождений,  большая  часть  из  которых  находится  на  Урале,  в  Сибири  и  на  Дальнем
Востоке. Несмотря на наличие большого числа месторождений марганцевых руд в России
ощущается  острейший  дефицит  товарных  марганцевых  продуктов,  которые  в  настоящее
время вытеснены импортной продукцией. В последние годы, в промышленном масштабе
не эксплуатируется ни одно месторождение марганца [2].
В  России,  запасы  марганца  представлены  в  основном  труднообогатимыми
карбонатными рудами, но также имеются легкоперерабатываемые оксидные и смешанные
руды. Около 90% балансовых запасов марганца приходится на карбонатное сырье. К ним
можно отнести месторождения на Урале, как Марсятское, Полуночное, Сапальское, Улу-
Телякское.Разведанные  запасы  марганцевых  руд  в  Республике  Башкортостан  составляют
более  11  млн.  т.
Содержание  марганца  в  марганцовистых  известняках  Улу-Телякского
месторождения  составляет  7-25%.  В  настоящее  время  Улу-Телякское  месторождение  не
эксплуатируется  в  связи  с  низкими  содержаниями  марганца,  хотя  представляет
значительный  интерес.
В  этой  связи  представляет  интерес  разработка  технологии
производства  концентрата  диоксида  марганца  и  его  солей  на  основе  обедненных
марганцевых руд.
Из  бедных  марганцевых  руд  марганец  можно  извлекать  различными  способами.
Для извлечения марганца используются минеральные кислоты (серная, соляная, азотная),
растворы хлорида кальция, солей двухвалентного железа и другие реагенты [3-7]. Выбор
реагента  для  выщелачивания  марганца  определяется  формой  нахождения  последнего  в
руде. Руды многих отечественных месторождений содержат марганец, как в низкой, так и
в  высокой  степени  окисления.  Поэтому  в  качестве  выщелачивающих  реагентов
желательно  использовать  соединения,  способные  не только  растворять  соединения
марганца  в  низкой  степени  окисления,  но  и  переводить  в  раствор  соединения
высокоокисленного марганца.
Для  извлечения  оксидов  марганца  из  карбонатной  марганцевой  руды  Улу-
Телякского  месторождения  в  данной  работе  используется  хлорид  аммония
[8]
.  Обжиг
руды  проводили  в  муфельной  печи  в  интервале  температур  300-1000  °C на  воздухе.
Полученный  пек  охлаждали  и  подвергали  выщелачиванию  водным  10%-ным  раствором
хлорида аммония с массовым соотношением руда : хлорид аммония 1 : 1-4 в течение 0,5-2
часов. Далее от реакционной смеси отделяли нерастворимый осадок, который промывали
водой  и  высушивали.  Полученный  продукт  представлял  собой  концентрат  диоксида
марганца,  диоксида  кремния  и  оксида  алюминия.  Фильтрат,  содержащий  хлориды
кальция,  магния  и  аммония  подвергали  карбонизации  отходящими  газами  стадии
термического  декарбоксилирования,  содержащими  углекислый  газ.  При  карбонизации
образуются  карбонаты  кальция  (80-90%)  и  магния  (10-20%),  которые  выделяются  в  виде
твердой  фазы  и  отделяются  фильтрацией.  Жидкая  фаза  представляет  собой  10%-ный

раствор  хлорида  аммония,  который  возвращается  на  стадию  выщелачивания  пека.
Полученный концентрат содержит от 50% марганца и выше.
Процесс выщелачивания протекает в нейтральной среде водного раствора хлорида
аммония,  среда  некоррозионная,  что  не  требует  особых  требований  к  материалу
оборудования  на  стадии  выщелачивания.  При  этом  наряду  с  диоксидом  марганца
образуется    карбонат  кальция  высокого  качества.  Процесс  переработки  марганцевых  руд
бессточный,  так  как  образующийся  раствор  хлорида  аммония  возвращается  в
технологический цикл выщелачивания.
По результатам исследований получен патент [9].
Литература
1. Чернобровин В.П. Комплексная переработка карбонатного марганцевого сырья:
химия  и  технология  /  В.П.  Чернобровин,  В.Г.  Мизин,  Т.П.  Сирина,  В.Я.  Дашевский.
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. 294 с.
2. Шарков  А.А.  Минерально-сырьевая  база  марганца  России  и  проблемы  ее
использования // Разведка и охрана недр. – 2000. – С. 15-19.
3.  Патент №  2222624  РФ,  С2,  МПК
7
С22В47/00,  С22В3/10.  Способ  переработки
марганецсодержащего  сырья  / Хисматуллин  С.Г.,  Шаповалов  В.Д.,  Дмитриев  Ю.К.,
Минниханова Э.А., Локтионов Н.А., Жариков В.Г., Зеленов С.П., Муратов М.М. – Опубл.
27.01.2004.
4. Патент  №  2039109 РФ,  С1,  МПК
6
С22В47/00.  Способ  извлечения  марганца  из
руд  и  концентратов  /  Щелкин  А.А.,  Баранов  В.М.,  Бубнов  В.К.,  Яхно  Я.И. – Опубл.
9.07.1995.
5. Патент №  2038396  РФ,  С1,  МПК
6
С22В47/00.  Способ  химического  обогащения
окисных  марганцевых  руд  / Толстогузов  Н.В.,  Нохрина  О.И.,  Рожихина  И.Д.,  Гуменный
В.Ф. – Опубл. 27.06.1995.
6. Толстогузов Н.В. Использование карбонатных и бедных железомарганцевых руд
восточных районов для производства ферросплавов // Сб. науч. тр. Осадочное и вулкано-
осадочное марганц. рудообразование. – Каражал. - 1982. - С.112-113.
7.  Авт.  Свид.  СССР  №  1832736,  А1,  МПК
6
С22В47/00.  Способ  переработки
марганцевых руд / Колпаков С.В., Мизин В.Г., Сирина Т.П., Нестеров Ю.В., Черкасов В.К.
– Опубл. 27.07.1996.
8.  Левашова  В.И.,  Майстренко  В.Н.,  Казакова  Е.В.  Обогащение  карбонатных
марганцевых руд // Башкирский химический журнал. Уфа. № 4, т. 19, 2012. – С. 44-47.
9. Патент 2441085 РФ. МПК С22В47/00, С22В1/02, С22В3/04. Способ переработки
карбонатных  марганцевых  руд  /  Воронин  А.В.,  Казакова  Е.В.,  Левашова  В.И.  и  др.  Заяв.
2010131007/02, 23.07.2010; Опубл. 27.01.2012, Бюл. № 3.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВИНЦА В БЕНЗИНЕ
Никитина Ю. Н., научный руководитель – к.х.н. Дехтярь Т. Ф.
Башкирский государственный университет Стерлитамакский филиал,
г. Стерлитамак, Россия
dekhtyartf@mail.ru
Атомно-абсорбционная спектроскопия (ААС) – это процесс, происходящий, когда
атом,  находящийся  в  невозбужденном  (основном)  состоянии  поглощает  энергию в  виде
света с определенной длиной волны и переходит в возбужденное состояние.
Селективность метода обеспечивается двумя основными факторами:

свойством  атомов  поглощать  свет  только  с  определенной  длиной  волны
(резонансное поглощение) – исключение влияние на аналитический сигнал других атомов,
присутствующих в атомизаторе;

использование  корректора  неселективного  поглощения – учет  вклада  в
измеряемый сигнал, связанного с поглощением света молекулами и твердыми частицами
[1].
Данный  методобладает высокой  экспрессностью  и  хорошей  точностью  Его
основное  преимущество  перед  другими  методами  в  высокой  селективности,  простоте
подготовки  проб  к  анализу  и  возможности  определения  нескольких элементов  из  одного
раствора по единой методике [2].
Если  в  эмиссионной  спектроскопии  возникновение  аналитического  сигнала
обусловлено  переходом  электрона  с  возбужденного  энергетического  уровня  на
нижележащий  уровень,  с  испусканием  кванта  электромагнитного  излучения,  то  в
абсорбционных  методах  измеряется  ослабление  светового  потока,  связанного  с
поглощением кванта и переходом атома на возбужденный уровень.
Основное  оборудование  для  анализа  атомной  абсорбции  включает  в  себя
первичный  световой  источник,  атомизатор – источник  атомов,  монохроматор  для
выделения  длины  волны,  на  которой  проводится  измерение,  детектор  для  точного
измерения  световой  энергии,  устройство  управления  сигналом  данных  и  дисплей  или
система оповещения для отображения результатов [3].
Какова  бы  ни  была  система,  используемый  в  ней  атомизатор  должен  переводить
образец  в  свободные  атомы  элементов.  Для  получения  свободных  атомов  используется
тепловая энергия, в данном случае воздушно-ацетиленового пламени. Образец вводится в
пламя  в  виде  аэрозоля  при  помощи  системы  ввода,  состоящей  из  распылителя  и
распылительной  камеры.  Сопло  горелки  расположено  таким  образом,  чтобы  пучок  света
от лампы поглощался, проходя через пламя.
Условия выбора пламени для получения атомного пара в ААС:
1)
пламя должно быть высоко прозрачным (невысокая оптическая плотность во
всем спектральном интервале от 190 до 860 нм);
2)
собственное излучение пламени должно быть слабым;
3)
эффективность атомизации в пламени должна быть как можно большей;
4)
степень ионизации определяемого элемента должна быть низкой.
Эти 
четыре 
требования 
часто 
противоречат 
друг 
другу. 
Например,
высокотемпературные  пламена  обеспечивают  высокую  степень  атомизации  пробы,  но
имеют  сильную  собственную  эмиссию,  что  приводит  к  значительной  ионизации  атомов
определяемого элемента [4].
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВИНЦА В БЕНЗИНЕ
Никитина Ю. Н., научный руководитель – к.х.н. Дехтярь Т. Ф.
Башкирский государственный университет Стерлитамакский филиал,
г. Стерлитамак, Россия
dekhtyartf@mail.ru
Атомно-абсорбционная спектроскопия (ААС) – это процесс, происходящий, когда
атом,  находящийся  в  невозбужденном  (основном)  состоянии  поглощает  энергию в  виде
света с определенной длиной волны и переходит в возбужденное состояние.
Селективность метода обеспечивается двумя основными факторами:

свойством  атомов  поглощать  свет  только  с  определенной  длиной  волны
(резонансное поглощение) – исключение влияние на аналитический сигнал других атомов,
присутствующих в атомизаторе;

использование  корректора  неселективного  поглощения – учет  вклада  в
измеряемый сигнал, связанного с поглощением света молекулами и твердыми частицами
[1].
Данный  методобладает высокой  экспрессностью  и  хорошей  точностью  Его
основное  преимущество  перед  другими  методами  в  высокой  селективности,  простоте
подготовки  проб  к  анализу  и  возможности  определения  нескольких элементов  из  одного
раствора по единой методике [2].
Если  в  эмиссионной  спектроскопии  возникновение  аналитического  сигнала
обусловлено  переходом  электрона  с  возбужденного  энергетического  уровня  на
нижележащий  уровень,  с  испусканием  кванта  электромагнитного  излучения,  то  в
абсорбционных  методах  измеряется  ослабление  светового  потока,  связанного  с
поглощением кванта и переходом атома на возбужденный уровень.
Основное  оборудование  для  анализа  атомной  абсорбции  включает  в  себя
первичный  световой  источник,  атомизатор – источник  атомов,  монохроматор  для
выделения  длины  волны,  на  которой  проводится  измерение,  детектор  для  точного
измерения  световой  энергии,  устройство  управления  сигналом  данных  и  дисплей  или
система оповещения для отображения результатов [3].
Какова  бы  ни  была  система,  используемый  в  ней  атомизатор  должен  переводить
образец  в  свободные  атомы  элементов.  Для  получения  свободных  атомов  используется
тепловая энергия, в данном случае воздушно-ацетиленового пламени. Образец вводится в
пламя  в  виде  аэрозоля  при  помощи  системы  ввода,  состоящей  из  распылителя  и
распылительной  камеры.  Сопло  горелки  расположено  таким  образом,  чтобы  пучок  света
от лампы поглощался, проходя через пламя.
Условия выбора пламени для получения атомного пара в ААС:
1)
пламя должно быть высоко прозрачным (невысокая оптическая плотность во
всем спектральном интервале от 190 до 860 нм);
2)
собственное излучение пламени должно быть слабым;
3)
эффективность атомизации в пламени должна быть как можно большей;
4)
степень ионизации определяемого элемента должна быть низкой.
Эти 
четыре 
требования 
часто 
противоречат 
друг 
другу. 
Например,
высокотемпературные  пламена  обеспечивают  высокую  степень  атомизации  пробы,  но
имеют  сильную  собственную  эмиссию,  что  приводит  к  значительной  ионизации  атомов
определяемого элемента [4].
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВИНЦА В БЕНЗИНЕ
Никитина Ю. Н., научный руководитель – к.х.н. Дехтярь Т. Ф.
Башкирский государственный университет Стерлитамакский филиал,
г. Стерлитамак, Россия
dekhtyartf@mail.ru
Атомно-абсорбционная спектроскопия (ААС) – это процесс, происходящий, когда
атом,  находящийся  в  невозбужденном  (основном)  состоянии  поглощает  энергию в  виде
света с определенной длиной волны и переходит в возбужденное состояние.
Селективность метода обеспечивается двумя основными факторами:

свойством  атомов  поглощать  свет  только  с  определенной  длиной  волны
(резонансное поглощение) – исключение влияние на аналитический сигнал других атомов,
присутствующих в атомизаторе;

использование  корректора  неселективного  поглощения – учет  вклада  в
измеряемый сигнал, связанного с поглощением света молекулами и твердыми частицами
[1].
Данный  методобладает высокой  экспрессностью  и  хорошей  точностью  Его
основное  преимущество  перед  другими  методами  в  высокой  селективности,  простоте
подготовки  проб  к  анализу  и  возможности  определения  нескольких элементов  из  одного
раствора по единой методике [2].
Если  в  эмиссионной  спектроскопии  возникновение  аналитического  сигнала
обусловлено  переходом  электрона  с  возбужденного  энергетического  уровня  на
нижележащий  уровень,  с  испусканием  кванта  электромагнитного  излучения,  то  в
абсорбционных  методах  измеряется  ослабление  светового  потока,  связанного  с
поглощением кванта и переходом атома на возбужденный уровень.
Основное  оборудование  для  анализа  атомной  абсорбции  включает  в  себя
первичный  световой  источник,  атомизатор – источник  атомов,  монохроматор  для
выделения  длины  волны,  на  которой  проводится  измерение,  детектор  для  точного
измерения  световой  энергии,  устройство  управления  сигналом  данных  и  дисплей  или
система оповещения для отображения результатов [3].
Какова  бы  ни  была  система,  используемый  в  ней  атомизатор  должен  переводить
образец  в  свободные  атомы  элементов.  Для  получения  свободных  атомов  используется
тепловая энергия, в данном случае воздушно-ацетиленового пламени. Образец вводится в
пламя  в  виде  аэрозоля  при  помощи  системы  ввода,  состоящей  из  распылителя  и
распылительной  камеры.  Сопло  горелки  расположено  таким  образом,  чтобы  пучок  света
от лампы поглощался, проходя через пламя.
Условия выбора пламени для получения атомного пара в ААС:
1)
пламя должно быть высоко прозрачным (невысокая оптическая плотность во
всем спектральном интервале от 190 до 860 нм);
2)
собственное излучение пламени должно быть слабым;
3)
эффективность атомизации в пламени должна быть как можно большей;
4)
степень ионизации определяемого элемента должна быть низкой.
Эти 
четыре 
требования 
часто 
противоречат 
друг 
другу. 
Например,
высокотемпературные  пламена  обеспечивают  высокую  степень  атомизации  пробы,  но
имеют  сильную  собственную  эмиссию,  что  приводит  к  значительной  ионизации  атомов
определяемого элемента [4].

Настоящий  метод  используют  для  определения  следовых  количеств  свинца  в
неэтилированных бензинах.
Стандарт устанавливается методом определения массовой концентрации свинца от
0,0025 до 0,025 г/л в бензинах любого состава, независимо от типа алкилата свинца.
Образец  бензина  разбавляют  метилизобутилкетоном  и  стабилизируют  алкильные
соединения  свинца  с  помощью  реакций  с  йодом  и  солью  четвертичного  аммонийного
основания.  Содержание  свинца  в  образце  определяют  пламенной  атомно-абсорбционной
спектрометрией  при  283,3  нм,  используя  стандарты,  приготовленные из  хлорида  свинца
(х.ч.).  При  применении  указанной  обработки  все  алкильные  производные  свинца  дают
идентичный сигнал [5].
В  области  переработки  нефти – на  многих  производствах  требуется  определение
металлов,  в  особенности  таких,  которые  могут  загрязнять  и снижать  качество.  Атомная
спектрометрия  в  данном  случае  применяется  для  определения  низких  концентраций
различных  примесей,  для  подтверждения  свойств,  а  также  для  процессов  контроля  и
наблюдения.
Литература
1)
Новости химической науки [Электронный ресурс] - Флуоресцентный сенсор
определяет свинец invivo. J. Am. Chem. Soc. 2006. 128. 9316
2)
Урманбетов  К.,  Жеенбаев  Ж.  Ж.,  ДоржуеваГ.Ж.,  ТаштановР.А..
Спектральный  анализ  прибрежных  вод  Иссык-Куля  на  токсичные  тяжелые  металлы  //
Аналитика и контроль.– 2001. – Т. 5. - № 5. – С. 90-92.
3)
http://www.servicelab.ru/docs/as.pdf
4)
Эмиссионная фотометрия пламени и атомно-абсорбционная спектроскопия:
электронное учебное пособие для студентов 2 курса / Казан. гос. ун-т, ХИ им.
А.М.Бутлерова, каф. аналитической химии; сост.: А.Р.Гарифзянов. – Казань: Казан. гос.
ун-т им. В.И.Ульянова- Ленина, 2009. – 94
5)
http://www.avrora-lab.ru/index.php/catalog/item/125-metody-atomno-
absorbczionnoj-spektrometrii.htm

Каталог: sites -> default -> files -> docs
docs -> Қазақстан республикасы білім жҽне ғылым министрлігі қ. ЖҦбанов атындағЫ
docs -> Сабақ беру қызмет ұйғарылады;мәдени-ағарту; лекциялар оқу, өнер жөнінде әңгіме өткізу, мұражай
docs -> А. Нұрмағамбетовтың Жоғары білім беру көшбасшыларының 2014 Еуразиялық
docs -> Педагогтың ҥздіксіз білім беру жҥйесіндегі кәсіптік қалыптасуы мен дамуы
docs -> Сборник содержит материалы избранных докладов участников международной
docs -> Халықаралық электронды ғылыми конференция материалдары
docs -> 5В011900Шетел тілі: екі шетел тілі Академиялық дәрежесі: 5В011900 Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығы бойынша білім бакалавры Сипаттама
docs -> 5В0116 00 Геогра фия Академиялық
docs -> Сабақ атты байқау өткізеді Байқаудың мақсаты мен міндеттері
docs -> Сабақ атты байқау өткізеді Байқаудың мақсаты мен міндеттері

жүктеу 8.85 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет