Сборник по случай 65 години от основаването на Унибит софия Издателство „За буквите о писменехьжүктеу 10.89 Mb.
Pdf просмотр
бет1/104
Дата08.09.2017
өлшемі10.89 Mb.
түріСборник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   104

1

УНИВЕРСИТЕТ  ПО  БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ  

И  ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ

____________________________________

ФАКЛОНОСЦИ  ХVІ

GLORIA BIBLIOSPHERAE 

(Нишката на Ариадна)

Изследвания в чест 

на акад. проф. Александра Куманова

Юбилеен сборник по случай 65 години 

от основаването на УниБИТ

София

Издателство „За буквите – О писменехь”

2016

2

Юбилейно издание, посветено на:

- 70-годишнината на ЮНЕСКО;

- 65-годишнината на Държавния библиотекарски институт –

днес: Университет по библиотекознание и информационни технологии

В оформлението на корицата на изданието е използвана репродукцията 

на платното „Ариадна и Тезей” на Жан-Батист Реньо (1754-1829). За визията на 

отделните раздели на изданието са привлечени репродукциите на платната „Синьо 

крило”, „Глухарче”, „Различия”, „Холандец”, „Безсмъртие”, „Силна музика”, „Нов ден”, 

„Наблюдение”, „Волята” и „Своевременност” на Константина Константинова (1957-  ) 

Изданието е докладвано на заседания на: 

1) Катедра „Библиотечни науки” на УниБИТ, проведено на 14.12.2015 г.; 

2) Факултета по библиотекознание и културно-историческо наследство на 

УниБИТ, състояло се на 16.12.2015 г.

© Стоян Денчев – научен редактор 

© Николай Василев – съставител, предговор, интервю

© Александра Куманова – автобиобиблиография, интервю

© Диана Ралева – библиографска редакция

© Силвия Филипова – библиографска редакция

© Марияна Максимова – библиографска редакция

© Николай Яръмов – рецензент

© Милен Куманов – рецензент

© Ирена Петева – рецензент

© Никола Казански – рецензент

© Венцислав Велев – рецензент

© Владимир Манчев – рецензент

© Иван Теофилов – рецензент

© Университет по библиотекознание и информационни технологии, 2016

ФАКЛОНОСЦИ  ХVІ 

Издателство „За буквите – О писменехь”

ISBN 978-619-185-211-6

online

 ISBN 978-619-185-212-33

ФАКЛОНОСЦИ  ХVІ

GLORIA BIBLIOSPHERAE 

(Нишката на Ариадна)

Изследвания в чест 

на акад. проф. Александра Куманова

Юбилеен сборник по случай 65 години 

от основаването на УниБИТ

4

Научна редакция:

проф. д.ик.н. Стоян Денчев

Съставител, предговор, интервю:

ас. д-р Николай Василев

Автобиобиблиография, интервю:

проф. д.п.н. Александра Куманова

Библиографска редакция:

гл. ас. Диана Ралева

ас. Силвия Филипова

Марияна Максимова

Рецензенти:

проф. д.м.н. д-р Николай Яръмов

проф. д-р Милен Куманов

проф. д-р Ирена Петева

доц. д-р Никола Казански

доц. д-р Венцислав Велев

гл. ас. д-р Владимир Манчев 

Иван Теофилов

5

TORCHBEARERS  ХVІ

GLORIA BIBLIOSPHERAE 

(Ariadne’s Thread)

Studia in honorem 

Acad. Prof. Alexandra Kumanova

A Festschrift for 65

th

 Golden Jubilee

of the University of Library Studies 

and Information Technologies in Sofi a

6

Scientifi c editorship:

Prof. D.Sc. Stoyan Denchev 

Compiler, preface,

 interview

:

Assist. Prof. Nikolay Vasilev, PhD

 Autobiobibliography,

 interview

:

Prof. D.Sc. Alexandra Kumonova

Bibliographic editorship:

Assist. Prof. Diana Raleva

Assist. Prof. Silvia Filipova

Mariyana Maximova

Reviewers:

Prof. D.Sc. d-r Nikolay Yaramov

Prof. Milen Kumanov, PhD 

Prof. Irena Peteva, PhD

Assoc. Prof. Nikola Kazanski, PhD

Assoc. Prof. Ventsislav Velev, PhD 

Assist. Prof. Vladimir Manchev, PhD 

Ivan Teophilov

7

На Умберто Еко

Роза вечна и безсмъртна

си на всички времена –

от Свети Тома Аквински

до всяка търсеща душа.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02.2016To Umberto Eco

Rose eternal and immortal

of all the time you really are –

from Saint Thomas of Aquinas 

to the every soul in quest.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02.20168

Jubilee edition, dedicated to:

- 70th anniversary of UNESCO;

- 65th anniversary of the State Library Training Institute – 

today: University of Library Studies and Information Technologies

The cover of the edition is a reproduction of „Ariadne and Theseus” by Jean-Baptiste 

Regnault (1754-1829). Reproductions „Blue Wing”, „Dandelion”, „Distinctions”, „Dutch”, 

„Immortality”, „Loud Music”, „New Day”, „Observation”, „The Will” and „Timeliness” by 

Konstantina Konstantinova (1957-  ) are used in different parts of the edition

9

10

11

ПЪТЯТ  НА  ПОЗНАНИЕТО

Проф. Александра Куманова е библиограф, библиографовед, философ, когнитолог, доктор на 

педагогическите науки, действителен член на Международната академия по информатизация при ООН, 

Арктическата академия на науките, Ноосферната академия на науките. Тя е носител на медала за наука „М. В. 

Ломоносов” на Руската академия по естествени науки, професор по научната специалност „Теория на научната 

информация” в УниБИТ, ръководител на Студентското научно общество (2005-  ) при същия университет...

1.

Ако е вярно, че УМЪТ ДИКТУВА СВОИТЕ ЗАКОНИ НА ПРИРОДАТА, а ПРИРОДАТА ПОДЧИНЯВА УМА НА ЗАКОНОМЕРНОСТИТЕ СИ, би трябвало да кажем, че две са очевидните истини, които покрива 

научното познание в сборника GLORIA BIBLIOSPHERAE (Нишката на Ариадна) [1], посветен на проф. 

Александра Куманова.

ПЪРВАТА ИСТИНА признава логическата връзка между реалните свойства на индивидуалния ум, 

който познава нещата в себе си и за себе си, защото вярно разчита съдбовната обвързаност между знаците в 

своята лична биография.

Тук не е важно да се изясни само разликата между асоциативните и логическите зависимости, защото едно 

са асоциациите, съвсем друго са логическите връзи между тях...

Асоциативността, когато се появява в сборника, за да търси опорни точки в древногръцката митология, 

приобщава реалната представата за една човешка съдба към също толкова реалните представи за обществени 

процеси, имена, дати, природни ухания, книги, къщи и улици, формирали тази съдба. Пътят на познанието – като метафора на кълбото на Ариадна, което извежда Тезей от лабиринта на Минотавъра – субективира личността

Тъкмо тук се крие смисълът на интервюто с проф. Александра Куманова, което е финализирано на 13 февруари 

2016 г. (ІІ) – индивидуалното, неповторимото, задължителното в абстрактното мислене се превръщат в логически 

обобщена представа за пътя към градината на забранения плод на чистото познание. ВТОРАТА ИСТИНА е обвързана с различни елементи на научния език и неговите значения, както и с 

архитектониката на сборника.

GLORIA BIBLIOSPHERAE (Нишката на Ариадна) обхваща почти всички сфери на познанието: 

хуманитарни и обществени науки (основно)естествознание и техника (по-рядко)...  

Чрез този сборник и посредством безаналоговата концепция за „инфраструктура на библиосферата – инфосферата – ноосферата” на проф. Александра Куманова, 146 автори [2] от 12 страни (Австрия, Алжир, 

България, Великобритания, Грузия, Иран, Полша, Русия, САЩ, Турция, Украйна, Франция) решават в общо 167 

разножанрови творби реални проблеми на съвременното научно познание – 116 статии (ІІІ 1-116), 19 рецензии и 

отзиви (ІV 1-19), 6 интервюта (V 1-6), 12 очерци, дневници и писма (VІ 1-12), 4 превода на лирически съчинения 

(VІІ 1-4). Включени са и 10 фрагмента от живописни платна, създадени от Константина Константинова (сестра на проф. Александра Куманова), преподавател по изящните изкуства във Виржиния, САЩ.

Всички произведения в сборника са поднесени на езика, на който са написани – български, руски, украински, полски, немски, френски, английски. Обемът на текстовете не е предварително лимитиран. Материалите са получавани 

в разстоянието между м. февруари и м. април т.г. [3]

Сборникът се открива от уводен раздел, свързан с основните поздравления, отправени към юбиляря от 

институции и организации и огласени по време на Тържествената академична церемония в УниБИТ, състояла се 

на 15 февруари 2016 г. под ръководството на Ректора на университета проф. д.ик.н. Стоян Денчев (І 1-16), който е 

инициатор за това издание и негов научен редактор. 

Сборникът – огледално, след интервюто с проф. Александра Куманова (ІІ) – се финализира от 

автобиобиблиография, която е ново 2. прераб. и доп. изд. (1. изд. – 2014). Съпроводена е от свой справочно-

информационен инструментариум (VІІІ). Тази вторично-документална част на сборника е финализирана на 13 

февруари 2016 г., но към нея са направени допълнения за периода до 1 юни 2016 г. Библиографските редакции на този 

блок принадлежат на гл. ас. Диана Ралева (Институт за литература при Българската академия на науките) и ас. 

Силвия Филипова (Център по национална библиография на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”).  

Последен в сборника е разделът CURRICULUM VITAE (ІХ 1-146), в който са дадени биографичните 

справки за всичките автори, включени в изданието. Справките са поднесени на български, руски и английски език 

(както са структурирани и основните раздели на това издание), но – в случай на необходимост – се цитират сведения 

и на другите езици, на които творят авторите (полски, немски, турски, украински, фарси, френски) [4]. 

Вътрешното делене на всички раздели е по строг азбучен ред на фамилиите на авторите, представени на 

кирилица. Духовните лица (монаси – свещеници) са подредени по установилата се световна практика – по азбучен ред 

на личните имена

Когато една публикация е с повече от един автор, тя е подредена по името на първия от тях. 

В случаите, когато определено лице публикува даден текст (дневници, стихове и др. творби на предходни  

дейци), публикуващият съответния текст се третира като носещ авторската отговорност. 

Разделите CURRICULUM VITAE (ІХ) (с. 1699-1742), и СЪДЪРЖАНИЕ – СОДЕРЖАНИЕ – CОNTENTS 

(Х) (с. 1743-1768) на това издание имат допълнителната функция – да са и показалци към основния корпус. Това е 


12

постигнато чрез въвеждането на единна сигнификация за всички текстове, която допълнително е диференцирана по съответните раздели във вид на информационна ризома.

Разделът CURRICULUM VITAE (ІХ) – освен вербалните данни – съдържа и фотографиите на всички 

автори, участващи в този сборник.

Разделът СЪДЪРЖАНИЕ – СОДЕРЖАНИЕ – CОNTENTS (Х) е поднесен и във вид на подробно анотирано съдържание на езиците на изданието, поради което към материалите на този сборник не се наложи 

привеждането на анотации и ключови думи към отделните публикации. 

Епиграфът на това издание, посветено на проф. Умберто Еко, е взет от научния дневник на проф. 

Александра Куманова (с. 7) (19 февруари 2016 г.), тъй като именно с възгледите на проф. Умберто Еко – както и с тези 

на проф. Ю. М. Лотман и проф. Т. А. Сибиък – тя свързва идеята за ноосферната вселена на информацията (ІІ). 

Поради факта, че библиографските описания, дадени в настоящия сборник, често са представени по 

различни стандарти за цитиране, се наложи те да бъдат уеднаквени. Това е направено според каталожното 

библиографско описание по международен стандарт, възприет от националната библиография преди 

въвеждането на новия електронен каталог през 2010 г. в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и 

Методий”. Заслугата за тази редакция принадлежи на библиографа Марияна Максимова (Отдел „Информация 

по култура и Булгарика” в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”; на довършителния стадий на 

изданието – Отдел „Култура” на Столична библиотека – София).

За да бъде постигната идеална вторично-документална структура на настоящото издание, бележките и 

библиографските списъци на литература към отделните статии (в случаите – когато има такива) винаги се дават в 

края на текстовете им.

В някои случаи изходният фотографски материал не бе с нужното качество, което е причината за 

съответното му полиграфическо изпълнение в сборника [5].2.

СПЕЦИАЛНА БЛАГОДАРНОСТ РЕДКОЛЕГИЯТА НА ИЗДАНИЕТО ИЗКАЗВА НА: фотографската 

колекция на Австрийската национална библиотека за предоставената снимка на Георг Шнайдер и д-р Юлиус Ханауер (Ил. 174  – с. 66); библиотеката на Сорбоната – Париж, Франция, за изпратената снимка на Луиз-Ноел 

Малклес (Ил. 175 – с. 66); отдела „Специални колекции” на Библиотеката на Университета на Чикаго (САЩ) за 

фотографията на персонала на Библиотеката Джон Крерар през 1914 г., на която е и Аксел Джоузефсън (Ил. 221 

и 221-фрагмент – с. 72).

Цитираните фотографии (на библиографите със световно име Георг Шнайдер, Луиз-Ноел Малклес и 

Аксел Джоузефсън – кардиналии в концепцията за генезиса на библиосферата на проф. Александра Куманова) се поместват за първи път като триада в пределите на едно издание. 

Поради творческото гледище на проф. Александра Куманова, че библиосферата – инфосферата – ноосферата принадлежат на цялото човечество, в настоящия сборник участват както изявени учени от най-висок 

ранг, така и млади творци. 

По-голямата част публикациите в изданието се появяват за първи път на бял свят, но има и единични 

знакови произведения, които се препечатват (в тези случаи е посочен първоизточникът). Сред интервютата има и 

такива, които са взети в по-ранни периоди, но тъкмо в настоящото издание се публикуват за първи път (всички те са 

датирани) (V 1-6).

Специална благодарност за получаването на някои от материалите от Русия редколегията на изданието 

дължи на редактора на списанието „Вестник Санкт-Петербургского государственного университета” и научното 

периодично издание „Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры” Марина Евгеньевна 

Лисовская (Санкт Петербург, Русия).

По време на всички стадии на работа над изданието са безценни и решаващи съдействието, 

ерудицията и знанията на неговите рецензенти: проф. д.м.н. д-р Николай Яръмов, проф. д-р Милен Куманов, 

проф. д-р Ирена Петева, доц. д-р Никола Казански, доц. д-р Венцислав Велев, гл. ас. д-р Владимир Манчев, г-н 

Иван Теофилов.

 

Бележки1. Вж наст. сб.

2. Имената на авторите – вж  в библиографското описание, поместено в края на тази книга (с. 1769-1771).

3. Сб. се издава във връзка с решение на Факултета по библиотекознание и културно-историческо 

наследство на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), огласено на заседание от 

16.12.2015 г. 

4. На работата, написана на украински език, е направена подробна справочна анотация на руски език, 

прерастваща в реферат /ІІІ 52/). Материалът е поръчан от редколегията на изданието.5. Предпечатната подготовка и компютърната графика на изданието е осъществена през първата половина на 

т.г. и е изцяло лично дело на неговия съставител.

Д-р Николай Василев  

13

ПУТЬ  ПОЗНАНИЯ

Проф. Александра Куманова – библиограф, библиографовед, философ, когнитолог, доктор 

педагогических наук, действительный член Международной академии информатизации при ООН, 

Арктической академии наук, Ноосферной академии наук. Она награждена медалью им. М. В. Ломоносова 

Российской академии естественных наук, профессор по научной специальности „Теория научной информации” 

в УниБИТ, руководитель Студенческого научного общества (2005-  ) этого же университета...

1.

Если верно, что УМ ДИКТУЕТ СВОИ ЗАКОНЫ ПРИРОДЕ, а ПРИРОДА ПОДЧИНЯЕТ УМ СВОИМ ЗАКОНОМЕРНОСТЯМ, следовало бы сказать, что существуют две очевидные истины, покрывающие научное 

познание в сборнике GLORIA BIBLIOSPHERAE (Нить Ариадны) [1], посвященном проф. Александре Кумановой.ПЕРВАЯ ИСТИНА признает логическую связь между реальными свойствами индивидуального ума, 

познающего вещи в себе и для себя, ибо он верно рассчитывает судьбоносную взаимосвязь между знаками в 

своей личной биографии.

Тут важно не только выяснить разницу между ассоциативными и логическими зависимостями, потому что 

ассоциации – это одно, а логические связи между ними – совсем другое...

Ассоциативность, когда она появляется в сборнике, чтобы найти точки опоры в древнегреческой мифологии, 

приобщает реальное представление о судьбе человека к столь же реальным представлениям об общественных 

процессах, именах, датах, природных ароматах, книгах, домах и улицах, сформировавших эту судьбу. Путь познания 

– как метафора клубка Ариадны, который вывел Тесея из лабиринта Минотавра – субъективирует личность

Именно здесь кроется смысл интервью с проф. Александрой Кумановой, проведенном 13 февраля 2016 г. (ІІ) – 

индивидуальное, неповторимое, обязательное в абстрактном мышлении превращаются в логически обобщенное 

представление о пути в сад запретного плода чистого познания. ВТОРАЯ ИСТИНА связана с различными элементами научного языка и его значениями, а также с 

архитектоникой сборника.

GLORIA BIBLIOSPHERAE (Нить Ариадны) охватывает почти все сферы познания: гуманитарные и 

общественные науки (в основном)естествознание и технику (реже)...  

Данным сборником и посредством не имеющей аналогов концепции „инфраструктуры библиосферы – инфосферы – ноосферы” проф. Александры Кумановой, 146 авторов [2] из 12 стран (Австрии, Алжира, Болгарии, 

Великобритании, Грузии, Ирана, Польши, России, США, Турции, Украины, Франции) решают в 167 разножанровых 

произведениях реальные проблемы современного научного познания – 116 статей (ІІІ 1-116), 19 рецензий и 

отзывов (ІV 1-19), 6 интервью (V 1-6), 12 очерков, дневников и писем (VІ 1-12), 4 перевода лирических сочинений 

(VІІ 1-4). Включены и 10 фрагментов художественных полотен, созданных Константиной Константиновой (сестрой проф. Александры Кумановой), преподавателем изящных искусств в Вирджинии, США.

Все произведения, вошедшие в сборник, представлены на том языке, на котором они написаны – болгарском, русском, украинском, польском, немецком, французском, английском. Объем текстов не ограничивался предварительно. 

Материалы поступали в период между февралем и апрелем с.г. [3]

Сборник начинается вводным разделом, связанным с основными поздравлениями, адресованными юбиляру 

институтами и организациями и оглашенными во время Торжественной академической церемонии в УниБИТ, 

состоявшейся 15 февраля 2016 г. под руководством Ректора университета проф. д.эк.н. Стояна Денчева (І 1-16), 

инициатора данного издания и его научного редактора. 

Сборник – зеркально, после интервью с проф. Александрой Кумановой (ІІ) – завершается 

автобиобиблиографией, являющейся новым 2. перераб. и доп. изд. (1. изд. – 2014). Она сопровождается своим 

справочно-информационным инструментариумом (VІІІ). Данная вторично-документальная часть сборника окончена 

13 февраля 2016 г., но к ней сделаны дополнения за период до 1 июня 2016 г. Библиографические редакции этого 

блока принадлежат гл. ас. Диане Ралевой (Институт литературы при Болгарской академии наук) и ас. Силвии 

Филиповой (Центр национальной библиографии Национальной библиотеки им. Св. Кирилла и Мефодия).  

Последний раздел сборника – CURRICULUM VITAE (ІХ 1-146), в нем представлены биографические 

справки обо всех авторах, включенных в данное издание. Справки даны на болгарском, русском и английском языках 

(так же структурированы и основные разделы этого издания), но, в случае необходимости, цитируются сведения и на 

других языках, на которых творят авторы (польском, немецком, турецком, украинском, фарси, французском) [4]. 

Внутреннее деление всех разделов осуществлено в строгом алфавитном порядке фамилий авторов, 

представленных на кириллице. Духовные лица (монахи – священники) расположены в соответствии с установленной 

мировой практикой – в алфавитном порядке личных имен

Когда какая-либо публикация имеет более одного автора, она расположена по имени первого из них. 

В тех случаях, когда определенное лицо опубликовало данный текст (дневники, стихи и др. произведения предыдущих деятелей), публикующий соответствующий текст рассматривается как несущий авторскую 

ответственность. 

Разделы CURRICULUM VITAE (ІХ) (с. 1699-1742), и СЪДЪРЖАНИЕ – СОДЕРЖАНИЕ – CОNTENTS 

(Х) (с. 1743-1768) данного издания имеют дополнительную функцию – быть также указателями к основному Каталог: MAI
MAI -> Көркемөнер халықтікі. Еңбек шілердің қалың бұқарасы арасына
MAI -> Бейімбет Майлин (1894-1938)
MAI -> Астана қаласындағы балаларды дамыту орталықтарына қатысатын бүлдіршіндер арасында «Пай­пай, балақай!» атты балаларға арналған қызықты әрі дамытушы интернет сайыстың ережесі
MAI -> Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В071700 – Жылуэнергетика
MAI -> Бекітемін ээф деканы В. И. Денисенко
MAI -> Бекітемін ээф деканы
MAI -> Бекітемін ээф деканы В. И. Денисенко

жүктеу 10.89 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   104
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет