Сборник материалов региональной научно-практической конференции с международным участиемжүктеу 5.06 Kb.
Pdf просмотр
бет1/15
Дата12.03.2017
өлшемі5.06 Kb.
#4679
түріСборник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
С. АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН  
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ С. АМАНЖОЛОВА 
 
 
 
 
 
 
«ҤШТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ:  
ҦЛТТЫҚ БАСЫМДЫҚТАР  
ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ» 
 
халықаралық қатысумен  
аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция 
 
МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ЖИНАҒЫ 
 
 
 
 
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 
 
Региональной научно-практической конференции  
с международным участием 
 
«ТРЕХЪЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ  
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ӛскемен – Усть-Каменогорск, 2016 

ӘОЖ  37.0 (063) 
КБЖ 74.00 
Ү97 
Бас редактор:  
Қуандықов Ә.Ө., э.ғ.д., С. Аманжолов атындағы ШҚМУ университет ректоры 
 
Бас редактордың орынбасары:  
Мырзағалиева А.Б., б.ғ.д., С. Аманжолов атындағы ШҚМУ оқу-әдістемелік ісі жӛніндегі 
проректор 
 
Техникалық редактор:  
Ислямова С.А., С. Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасының директоры 
 
Редакциялық алқа мҥшелері: 
Игібаева  А.К.,  п.ғ.д.,  педагогикалық  білім  беру  және  менеджмент  кафедрасының 
профессоры; 
Завалко Н.А., п.ғ.д., педагогикалық білім беру және менеджмент кафедрасының профессоры; 
Құрманбаева Ш.К., п.ғ.д., қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі; 
Русанов  В.П.,  п.ғ.д.,  дене  мәдениеті  мен  спорт  теориясы  және  әдістемесі  кафедрасының 
профессоры; 
Қапышева  Г.Қ.,  филол.ғ.к.,  орыс  филологиясы,  әлем  тілдері  және  аударма  кафедрасының 
меңгерушісі; 
Гейцман  Л.Э.,  п.ғ.к.,  әдістеме  жұмысы,  тәжірибе  және  жұмысқа  орналастыру  бӛлімінің 
бастығы; 
Сейтембетов Е.Ж., филол.ғ.к., журналистика және гуманитарлық ғылымдар кафедрасының 
меңгерушісі; 
Медеубаева Б.З., жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бӛлімінің бастығы; 
Байжұманова Л.Т., ҒҰЖ бӛлімі бастығының м.а.; 
Айтмұқашева А.А., филол.ғ.к., қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының доценті; 
Чжан Е.Е., п.ғ.к., орыс филологиясы, әлем тілдері және аударма кафедрасының доценті; 
Тоқаева Ж.Т., тәжірибе жетекшісі 
 
 
Ҥ97  
«Ҥштілді  білім  беру:  ҧлттық  басымдықтар  және  халықаралық  тәжірибе»: 
халықар.  қатысумен  аймақтық  ғыл.-тәжірибелік  конф.  материалдар  жинағы.  =  Сборник 
мат-лов  Региональной  науч.-практ.  конф.  с  международным  участием  «Трехъязычное 
образование:  национальные  приоритеты  и  международный  опыт».  –  Ӛскемен: 
С. Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы, 2016. – 132 бет. – Қазақша, орысша. 
 
ISBN 978-601-314-051-3 
 
Жинаққа  үш  тілде  білім  беруді  іске  асыру  мәселелері  мен  болашағы  туралы  халықаралық 
деңгейде ӛткен Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары, үш тілде білім беру, 
ұлттық басымдықтары және халықаралық тәжірибесі, қазақстандық және халықаралық ғалымдар мен 
оқытушылардың тәжірибесін тарату енгізілген.  
 
В  сборник  включены  материалы  региональной  научно-практической  конференции  с 
международным  участием,  освещены  проблемы  трехъязычного  образования,  национальных 
приоритетов  и  международного  опыта,  перспективного  внедрения  трехъязычного  образования, 
обобщения опыта казахстанских и международных ученых и учителей. 
 
ӘОЖ 37.0 (063) 
 
КБЖ 74.00 
ISBN 
978-601-314-051-3
 
© С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, 2016 

129
 
 
МАЗМҰНЫ • СОДЕРЖАНИЕ 
 
А.Б. Мырзагалиева, Л.Э. Гейцман, И.С. Стеблецова 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РАЗВИТИЯ  
ПОЛИЯЗЫЧНОЙ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВУЗА  .......................................................... 3 
 
Y.V. Novitskaya 
MANAGING CHANGE IN EDUCATION: CHALLENGES OF IMPLEMENTATION  
OF TRILINGUAL EDUCATION  ................................................................................................... 7 
 
Z.M. Akanova, R.Zh. Tyulyupergeneva 
THE IMPACT OF LINGUISTIC COMPETENCE  
IN THE FORMATION OF ETHNIC IDENTITY  ...................................................................... 10 
 
Нұршат Нұардже 
АҒЫЛШЫН ТІЛІНІҢ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМЫН  
МЕҢГЕРУДЕГІ ОРНЫ МЕН РӨЛІ  .......................................................................................... 15 
 
Қ.К. Бурунбетова, Ж.К. Кабатаева 
ЗООЛОГИЯДАҒЫ ШЕТ ТІЛДЕРІНІҢ МАҢЫЗЫ  ............................................................... 16 
 
В.В. Сунцов 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТРЕХЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-ОРГАНИЗАТОРОВ НАЧАЛЬНОЙ  
ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ  ........................................................................................................ 19 
 
А.К. Амренова 
АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»  .................................... 21 
 
Н.В. Ахаева, Е.С. Мацак 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В РАЗВИТИИ ПОЛИЯЗЫЧНОЙ 
ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ «ДЕТСКИЙ САД-ШКОЛА»  ..................................................... 25 
 
Р.Д. Әбілғазина, Б.Е. Турымтаева  
 «ҮШТІЛДІЛІК» МЕМЛЕКЕТ БАҒДАРЛАМАСЫ – БОЛАШАҚҚА  
БАСТАР ЖАРҚЫН ЖОЛ  ........................................................................................................... 28 
 
А.Ш. Жилкубаева, А.А. Матыбаева  
ҮШТІЛДІЛІК  ЖАҒДАЙЫНДА ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ  ............. 32 
 
И.В. Ровнякова 
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ «МӘҢГІЛІК ЕЛ»  
ЧЕРЕЗ ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ............................................................................ 35 
 
Т.Я. Котлярова, Е.Э. Штукина 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ОПТИМИЗАЦИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ ТРЕХЪЯЗЫЧИЯ  
В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ КАЗАХСТАНА»  ............................................................................ 41 
 
А.К. Кабдуллина  
КӨПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ДАМЫТА ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН 
ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ  ................................................................................................... 45 
 
 

130
 
 
Ж.Р. Керимбаева 
ҮШТІЛДІЛІК БІЛІМ БЕРУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ  ................................................................. 48 
 
Ж.М. Аженева  
ҮШ ТІЛДІ МЕҢГЕРУ – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚТЫҢ КЕПІЛІ  .......................................... 53 
 
Н.А. Нестеренко, Г.А. Мельникова ВОЗМОЖНОСТИ ТРЕХЪЯЗЫЧНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  ....................................................................................................... 54 
 
Д.Т. Кемешев  
ҮШТІЛДІЛІК БІЛІМ БЕРУДІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ  ................................................... 58 
 
И.В. Слесаренко, И.К. Забродина 
СИСТЕМА ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
ПО АНГЛИЙСКОМУ, НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ  
ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  ................................................ 61 
 
Н.Б. Бейбтканова  
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ  ..................... 64 
 
В.В. Герсонская 
ЯЗЫКОВАЯ ПОДДЕРЖКА В ИНТЕГРИРОВАННЫХ КУРСАХ КАК ОСНОВА 
УСПЕШНОГО ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ  ................................................................. 67 
 
Г.Е. Абылкасова, З.А. Садуакасова, З.С. Даутова  
ОРТА МЕКТЕПТЕ БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ  ХИМИЯНЫ АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ 
ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЖАҚТАРЫ  ............................................................................ 71 
 
Р.Г. Бескровная, Л.В. Мазилкина 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ НА 
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ...................... 73 
 
Н.М. Джамбулова 
ҮШТІЛДІК – ЖАҢА ЗАМАН ТАЛАБЫ  ................................................................................. 78 
 
М.Д. Ахметова 
ҮШТІЛДІЛІК – ЗАМАН ТАЛАБЫ  ........................................................................................... 80 
  
G.G. Konarbayeva, G.K. Kasenova 
TRILIGUAL EDUCATIONIS THE REQUIREMENT OF TIME  ........................................... 83 
 
N.Y. Kusmanova 
TRAINING OF COMPETITIVE PERSONNEL THROUGH THE IMPLEMENTATION  
OF TRILINGUAL EDUCATION  ................................................................................................. 86 
 
А.А. Китапбаева, К.Б. Ахмадиева  
БИОЛОГИЯ МАМАНДЫҒЫНДАҒЫ ПӘНДЕРДІ АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ 
ОҚЫТУДЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ  ......................................................................................... 89 
 
Е.Е. Чжан  
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЁХЪЯЗЫЧНОЙ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗА  ...................................................................................................... 91 
 

131
 
 
С. Сайларбек 
РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ 
ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ  ................................................................................ 96 
 
Б.Ш. Мешімбаева  
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҮШТҰҒЫРЛЫ ТІЛ САЯСАТЫНЫҢ МӘНІ  ................................. 101 
 
Г.Н. Зайсанбаева 
ҮШТІЛДІЛІК БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МҰҒАЛІМДЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН 
АРТТЫРУ МӘСЕЛЕСІ  ............................................................................................................. 106 
 
Ш.Қ. Құрманбаева  
КӨПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ҚАЗАҚ ТІЛІН  
ОҚЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ............................................................................................................. 108 
 
К.Д. Канапиянова, Г.Т. Сыздыкова  
АНА ТІЛІН ЖӘНЕ «ЕКІНШІ» ТІЛДІ МЕҢГЕРУДЕГІ АТА-АНА БАҒДАРЫНЫҢ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  ...................................................................................................................... 111 
 
К.Т. Иманжанова, А. Айбекқызы 
АТОМНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫН ЕСЕП ШЫҒАРУ АРҚЫЛЫ МЕҢГЕРУ  .......................... 116 
 
Ж.Р. Манапова, Д. Ерболатұлы  
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АТОМНЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОГЛОЩЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 
ЛАБОРАТОРНОМ КОМПЛЕКСЕ «РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ 
СПЕКТРОМЕТР ДЛЯ АНАЛИЗА ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА  
ДВИЖУЩИХСЯ СРЕД  ............................................................................................................. 119 
 
G. Kapysheva 
THE LATE ELEMENTARY AND MIDDLE SCHOOL YEARS  ........................................... 123 
 
 
 

3
 
 
УДК 378.4:81‘272 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РАЗВИТИЯ  
ПОЛИЯЗЫЧНОЙ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВУЗА 
 
А.Б. Мырзагалиева, Л.Э. Гейцман, И.С. Стеблецова 
 
Восточно-Казахстанский государственный университет  
имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, ira1969st@mail.ru 
 
В настоящее время Казахстан активно продвигает политику трехъязычия в рамках 
законодательства  и  государственных  программ.  Изменяются  подходы  к  подготовке 
кадров,  формированию  компетентной  интеллектуальной  личности,  способной  вести 
эффективную профессиональную деятельность в иноязычной среде. 
Основы полилингвальной компетентности будущих специалистов закладываются 
в системе непрерывного образования и позволяют в перспективе эффективно решать 
профессиональные  задачи  в  условиях  мультиязычной  среды.  В  соответствии  с  этим 
одной  из  важных  задач  является  изменение,  прежде  всего,  управленческих, 
организационно-педагогических  подходов  к  процессу  внедрения  трехъязычного 
образования. Инновационный менеджмент во многом определяет его качество. Кроме 
того, осмысление целостного педагогического процесса с позиций науки управления 
придает ему строгий научно обоснованный характер. 
А.А.Бисенбаева  отмечает,  что  управление  заслуженно  считается  фактором, 
определяющим  уровень  эффективности  всякой  социальной  системы,  так  как 
обеспечивает  единство,  взаимосвязь  и  необходимую  целенаправленность  действий 
кооперирующихся  индивидов,  а  значит,  и  непрерывно  обновляемых  задач  и 
разрабатываемых ими целей [1]. 
Для целенаправленного и  последовательного внедрения  трехъязычного обучения 
должны 
быть 
реализованы 
функции 
инновационного 
менеджмента 
– 
прогнозирование,  планирование,  анализ  внешней  и  внутренней  среды,  принятие 
решений, мотивация, контроль, а также следующие всеобщие принципы управления: 
- определение целей и задач управления; 
- разработка конкретных мероприятий по их достижению; 
- разделение задач на определенные виды операций; 
- распределение работ между исполнителями; 
- координация взаимодействия различных подразделений; 
- оптимизация процесса принятия решений; 
- совершенствование взаимоотношений, коммуникаций между сотрудниками;  
- поиск стимулов для мотивации деятельности, эффективных стилей руководства. 
В  соответствии  с  этим  для  обеспечения  качества  трехъязычного  образования 
необходимо: 
1. Определить и конкретизировать цели трехъязычного образования, с возможной 
точностью прогнозировать его будущие результаты. 
2. Систематически на всех этапах и уровнях образовательного процесса внедрения 
трехъязычного  обучения  поддерживать,  обеспечивать  неуклонное  продвижение  к 
поставленным  целям,  постоянно  проверяя  и  корректируя  всю  совокупность 
образовательных процессов.  
3.  Внести  необходимые  коррективы  в  процесс  трехъязычного  обучения 
(корректировка  целей  и  задач  в  соответствии  с  изменяющимися  требованиями 

4
 
 
потребителей,  внешних  заказчиков  на  протяжении,  как  правило,  длительного 
процесса обучения). 
4.  Осуществлять  постоянный  реальный  мониторинг  качества  трехъязычного 
образования, его соответствие поставленным целям, стандартам[2]. 
Наш  университет  определил  для  себя  пути  перехода  к  трехъязычному 
образованию  через  эффективный  инновационный  менеджмент.  Для  реализации  и 
обеспечения управленческих функций были созданы системы управления, состоящие 
как  из  взаимосвязанных,  так  и  относительно  самостоятельных  компонентов: 
человеческих,  материальных,  технических,  информационных,  нормативно-правовых 
и  др.  В  вузе  была  образована  рабочая  группа  по  продвижению  трехъязычного 
образования,  разработаны  Концепция,  Положение  о  полиязычном  образовании, 
утвержден  План  мероприятий  по  реализации  Дорожной  карты  развития 
трехъязычного  образования  на  2015-2020  гг.  Организации  работы  предшествовало 
проведение  анкетирования  преподавателей  и  студентов  на  предмет  выявления  их 
личностной  позиции  по  внедрению  в  образовательный  процесс  трехъязычия.  На 
основе  мониторинга  был  определен  круг  проблем,  требующих  первостепенного 
решения. В их числе были названы следующие:  
1.
 
Отсутствие  единой  концепции  подготовки  полиязычных  специалистов  на 
основе компетентностного подхода; 
2.
 
Недостаточная  изученность  опыта  зарубежных  стран  по  внедрению 
полиязычного образования; 
3.
 
Несоответствие действующих квалификационных требований и характеристик 
требованиям полиязычного специалиста. 
4.
 
Неразработанность  механизма  оценки  результативности  труда  полиязычного 
специалиста; 
5.
 
Дефицит учебной и учебно-методической литературы на английском языке; 
6.
 
Слабая языковая подготовка профессорско-преподавательского состава. 
7.
 
Низкий уровень владения одним из языков выпускниками школ и студентами. 
На  вопрос  «Обеспечен  ли  Ваш  вуз  преподавателями  для  ведения  занятий  по 
базовым  и  профилирующим  дисциплинам  на  английском  языке?»  62,2% 
преподавателей ответили отрицательно, 13,04% затруднились ответить. 
Исходя  из  обозначенных  проблем,  в  университете  был  разработан  Пошаговый 
план 
действий, 
названы 
основные 
приоритеты 
в 
научно-методическом 
сопровождении трехъязычного образования. 
В первую очередь, была начата разработка методологической базы трехъязычного 
обучения: были определены языковые компетенции обучающихся и преподавателей, 
ведущих  занятия  на  трех  языках  по  базовым  и  профилирующим  дисциплинам; 
пересмотрены  рабочие  учебные  планы,  каталоги  элективных  дисциплин,  модульные 
образовательные  программы.  Внесены  коррективы  в  учебно-методические 
комплексы,  силлабусы  и  рабочие  программы  предметов,  преподаваемых  на 
английском языке.  
Другим важным направлением стала разработка учебников, учебно-методических 
пособий  по  различным  дисциплинам.  Это  обусловлено  тем,  что  в  настоящее  время 
педагогами  используются,  преимущественно,  учебники  зарубежных  издательств 
«Longman»,  «McMillan»,  «Oxford  University  Press»  и  других.  При  всех 
многочисленных  достоинствах  данных  учебников,  они  имеют  один  существенный 
недостаток – не соответствуют тематике и требованиям Государственных стандартов 
образования  РК,  не  имеют  казахстанского  компонента.  А  это  значит,  возникает 

5
 
 
потребность  в  создании  собственных  учебников.  Именно  поэтому  преподавателями 
вуза разрабатываются: 
-  учебники  на  английском  языке  («Экономическая,  социальная  и  политическая 
география  мира»,  «Основы  компьютерного  моделирования»,  «Электрохимические 
методы анализа», «Introduction to nuclear physics», «Nanotechnology and nanomaterials» 
и др.); 
-  цифровыетолковые  словари,  в  том  числе,  терминологические  (по  информатике, 
физике, химии, биологии и др.), свободный доступ к которым будет обеспечен через 
интернет. 
Обобщение  опыта  по  проблемам  трехъязычного  образования  осуществляется 
через участие преподавателей и обучающихся в различных конференциях, семинарах, 
коучингах,  мастер-классах  и  тренингах.  При  активном  участии  кафедрырусской 
филологии,  мировых  языков  и  перевода  совместно  с  Восточно-Казахстанским 
лингвистическим 
Центром 
проведен 
областной 
семинар 
«Эффективность 
коммуникативно-направленного обучения английскому языку». Организована работа 
постоянно  действующего  научно-методического  семинара  по  вопросам  внедрения 
трехъязычного образования.  
Со  следующего  учебного  года  вузом  планируется  читать  на  английском  языке 
более  70  дисциплин  бакалавриата  и  магистратуры.  В  связи  с  этим  проблема 
количественного,  а  также  качественного  состава  преподавателей,  владеющих  на 
должном  уровне  английским  языком  и  способных  преподавать,  решается  в  вузе 
поэтапно и комплексно на основе специально разработанной программы подготовки 
трехъязычных  специалистов,  включающей  3  этапа.  Результатом  должна  стать 
подготовка более 200 преподавателей, которые будут владеть английским языком на 
уровне как минимум В1-В2.  
Для  того  чтобы  создать  систему  стимулов  для  преподавателей,  побуждающих  к 
повышению  эффективности  контроля  качества  лингвистического  образования,  в 
Положение  о  рейтинге  ППС  ВКГУ  добавлены  пункты  о  материальном 
вознаграждении  преподавателей  в  зависимости  от  уровня  владения  английским 
языком, наличия сертификатов TOEFL, IELTS. 
На  2016-2017  учебный  год  вузом  разработан  учебный  план  на  специальность 
5В011900  Иностранный  язык:  два  иностранных  языка.  Обучение  по  вечерней 
формерекомендовано  преподавателям  вуза,  ведущим  неязыковые  дисциплины,  а 
также  учителям  средних  школ,  преподающим  предметы  «Физику»,  «Информатику», 
«Химию» и «Биологию», определенные Министерством образования и науки РК как 
дисциплины, которые в 2023 году будут читаться в школах на английском языке.  
В  вузе  начата  работа  по  созданию  полиязычных  академических  групп.  Считаем, 
что  результатом  обучения  в  них  должно  стать  достижение  обучающимися  такого 
уровня  владения  языками  (казахским,  русским,  английским),  который  позволит 
обучающимся  вместе  с  дипломом  получать  сертификаты  международного  образца 
IELTS и «Казтест». В связи с этим одна из важных задач - организовывать в течение 
учебного года непрерывную подготовку к сдаче международных сертификационных 
экзаменов  по  английскому  языку  студентами,  магистрантами  и  преподавателями,  а 
также уровневого экзамена по государственному языку.  
Ведется  работа  по  налаживанию  сотрудничества  с  различными  организациями 
образования  для  совместного  решения  вопросов,  связанных  с  продвижением 
трехъязычного  обучения.  В  частности,  заключены  соглашения  с  университетами 

6
 
 
ближнего  и  дальнего  зарубежья,  с  Центром  педагогического  мастерства  АОО 
«Назарбаев Интеллектуальные школы». 
Для  студентов,  обучающихся  на  неязыковых  специальностях,  проведена  Летняя 
языковая  школа.  Программа  обучения  строилась  на  использовании  интенсивных 
методик  освоения  английского  языка.  Преподаватели-тренеры  использовали 
авторские  программы  обучения,  организовывали  прохождение  процедур  входного  и 
итогового  тестирования  студентов,  обеспечивали  использование  современных 
технологий  обучения.  Оценка  деятельности  преподавателя  осуществлялась  через 
анкетирование.  Студенты  4  курса  специальностей  «Иностранный  язык:  два 
иностранных  языка»,  «Переводческое  дело»  выступали  в  качестве  тьюторов  и 
кураторов групп. Летняя языковая школа – это не только одна из форм полиязычной 
подготовки  студентов,  но  и  реальное  воплощение  идей  студенто-ориентированного 
обучения. 
Дальнейшими  мерами  по  реализации  трехъязычного  образования  в  ВКГУ  им. 
С. Аманжолова являются: 
В области организации учебного процесса:  
1.  Внедрение  различных  технологий  обучения  в  рамках  трехъязычного 
образования:  blendedlearning,  уровневого  обучения  языкам  на  основе  CEFR  – 
международного  стандарта  обучения  языкам,  их  преподавания  и  системы  оценок; 
методики предметно-языкового интегрированного обучения CLIL и др. 
2.  Проведение  работы  по  получению  сертификатов  КАЗТЕСТ,  IELTS 
обучающимися и ППС. 
3.  Организация  работы  научно-образовательного  центра  международных 
языковых  программ  «Полиязычие»,  который  будет  заниматься  подготовкой 
преподавателей  с  правом  преподавания  на  английском  языке,  инициировать 
мероприятия по продвижению трехъязычного образования и др. 
В области методического обеспечения: 
1.
 
Организация 
методических 
семинаров-тренингов: 
«Профессиональная 
подготовка 
студентов 
на 
иностранном 
языке: 
методическая 
готовность 
преподавателей»;  «Электронные  образовательные  ресурсы  в  формировании 
профессиональной  иноязычной  компетентности  будущих  педагогов»,  декады 
«Трехъязычие - формула успеха». 
2.
 
Подготовка  и  издание  учебно-методических  пособий  для  студентов  по 
дисциплинам, преподаваемым на английском языке. 
3.
 
Внедрение  авторских  программ,  интегрированных  курсов  трехъязычного 
обучения  на  базе  нового  образовательного  стандарта,  которые  могут  быть 
использованы в различных образовательных учреждениях. 
В области международного сотрудничества: 
1.
 
Рзвитие  международного  сотрудничества  с  представителями  России, 
Малайзии, Китая и др. стран, реализующих программы полиязычного образования и 
работающих в условиях полингвальной среды. Заключить протоколы о намерениях и 
договоры о сотрудничестве с заинтересованными представителями. 
2.
 
Разработать международный проект по реализации трехъязычного образования 
путем привлечения международных экспертов в области образования. 
 
Литература: 
1.
 
Бисенбаева  А.А.  Сущность  управленческой  деятельности  //  Менеджмент  в 
образовании. - 2003. - № 2. - С. 26-31. 

7
 
 
2.
 
Алметов  Н.Ш.,  Абдукаримова  К.А.  Инновационный  педагогический 
менеджмент полиязычного образования в школе. 
http://group-global.org/ru/publication/32732-innovacionnyy-pedagogicheskiy-
menedzhment-poliyazychnogo-obrazovaniya-v-shkole 
 
UDC 378.4:81‘272 

Каталог: sites -> default -> files -> files -> nauka
nauka -> Сборник материалов международной научно-практической конференции
nauka -> Өскемен, 2016 Әож 94(574) (063)
nauka -> Сборник материалов международной научно-практической
nauka -> Сборник материалов международной научно-практической конференции
nauka -> Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары
nauka -> Аумақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары
nauka -> Сборник материалов республиканской научно-практической конференции студентов и молодых ученых
nauka -> Сборник научных материалов студентов и молодых ученых

жүктеу 5.06 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет