Сборник материалов международной заочной научно-практической конференции аспирантов, магистрантов и студентовжүктеу 2.8 Kb.
Pdf просмотр
бет8/25
Дата04.05.2017
өлшемі2.8 Kb.
түріСборник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

 
УДК 371.7 
Қали Ш.С. 

 
Ғылыми жетекші – Сагиева А.Т. 
(Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университеті) 
Қазақстан, Актобе қ. 
ОҚУ ҮРДІСІНДЕАҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ 
ҚОЛДАНЫЛУЫ 
Қали Ш.С. 
Научный руководитель – Сагиева А.Т. 
(Актюбинский региональный государственный университет 
им.К. Жубанова) 
Казахстан, г. Актобе 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
Kali Sh.S. 
 (Aktobe Regional State University named after K.Zhubanov) 
Kazakhstan, Aktobe 
USING OF INFORMATIONAL TECHNOLOGIES IN THE LEARN-
ING PROCESS 
Қазақстан 
Республикасының 
«Білім 
туралы» 
Заңының  
11  –  бабының  9 тармағында  оқытудың  жаңа  технологияларын,  оның 
ішінде  кәсіптік  білім  беру  бағдарламаларының  қоғам  мен  еңбек 
нарығының  өзгеріп  отыратын  қажеттеріне  тез  бейімделуіне  ықпал 
                                                           

 Қали Ш.С., науч. рук. Сагиева А.Т., 2015 

 
Современные проблемы и перспективы развития техники и технологии 
80 
ететін  кредиттік,  қашықтан  оқыту,  ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды енгізу және тиімді пайдалану міндеті қойылған. 
Қазіргі  таңда  елімізде  білім  беру  жүйесінде  жаңашылдық 
қатарына  ақпараттық  кеңістікті  құру  енгізілді.  Білім  беру  саласында 
ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы 
білімнің 
сапасын 
арттыру 
арқылы 
білім 
беру 
үрдісін 
модернизациялаудың  тиімді  тәсілдері  пайдаланып  ,  және  одан  әрі 
жетілдірілуде. 
Білім  –  болашақ  бағдары,  кез-келген  маман  даярлайтын  оқу 
орынның  басты  міндеттерінің  бірі  –  жеке  тұлғаның  құзіреттілігін 
дамыту.  Ақпараттық  құзыреттілік  –  бұл  жеке  тұлғаның  әртүрлі 
ақпаратты қабылдау, табу, сақтау, оны жүзеге асыру және ақпараттық 
–  коммуникациялық  технологияның  мүмкіндіктерін  жан-жақты 
қолдану  қабілеті.  Ақпараттық  құзіреттілікті  қалыптастырудың  басты 
мақсаты  –  оқушыларды  ақпаратты  беру,  түрлендіру  және  оны 
қолдану 
білімдерімен 
қаруландыру, 
олардың 
компьютерлік 
технологияны  өз  қызметтеріне  еркін,  тиімді  пайдалана  алу 
қабілеттерін қалыптастыру. 
Ақпараттық технология – қазіргі компьютерлік техника негізінде 
ақпаратты жинау, сақтау, өндеу және тасымалдау істерін қамтамасыз 
ететін  математикалық  және  кибернетикалық  тәсілдермен  қазіргі 
техникалық құралдар жиыны. 
Ақпараттық-коммуникативтік  технология  жағдайындағы  жалпы 
оқыту үрдісінің функциялары: оқыту, тәрбиелеу, дамыту, ақпараттық 
болжамдау  және  шығармашылық  қабілеттерін  дамыту  мен 
анықталады. 
Оқытудың  ақпаратты-коммуникативтік  және  интерактивтік 
технологиялары бағыттары: 
а) электронды оқулықтар; 
ә) телекоммуникациялық технологиялар; 
б) мультимедиалық және гипермәтіндік технологиялар; 
в) қашықтықтан оқыту (басқару) Интернет. 
Ақпараттық  –  коммуникативтік  технологияны  оқу-тәрбие 
үрдісіне  енгізуде  мұғалім  алдына  жаңа  бағыттағы  мақсаттар 
қойылады: 
•  Өз  пәні  бойынша  оқу-әдістемелік  электронды  кешендер  құру, 
әдістемелік пәндік Web –сайттар ашу; 
• Жалпы компьютерлік желілерді пайдалану; 

 
Современные проблемы и перспективы развития техники и технологии 
81 
• Бағдарламалау ортасында инновациялық әдістерді пайдаланып, 
бағдарламалық  сайттар,  құралдар  жасау.  (мультимедиалық  және 
гипермәтіндік технологиялар). 
•  Қашықтықтан  оқыту  (Internet  желісі)  барысында  өздігінен 
қосымша білім алуды қамтамасыз ету. 
Оқытудың  ақпараттық-коммуникациялық  және  интерактивтік 
технологияларын  пайдалану  –  педагогикалық  іс-әрекеттердің 
мазмұны  мен  формасын  толықтыру  негізінде  оқыту  үрдісін 
жетілдірудің  бірден-бір  жолы.  Компьютерлік  желілерді,  интернет 
жүйесін, 
электрондық 
оқулықтарды, 
мультимедиалық 
технологияларды,  қашықтан  оқыту  технологиясын  пайдалану  оқу 
орындарында  ақпаратты-коммуникациялық  технологиялар  кеңістігін 
құруға жағдай жасайды. 
Ақпараттық-коммуникациялық  технологияны  дамыту  білім 
берудің  бір  бөлігі.  Соңғы  жылдары  күнделікті  сабаққа  компьютер, 
электрондық  оқулық,  интерактивті  тақта  қолдану  жақсы  нәтиже 
беруде.  Білім  беру  жүйесі  электрондық  байланыс,  ақпарат  алмасу, 
интернет,  электрондық  пошта,  телеконференция,  On-line  сабақтар 
арқылы іске асырылуда. 
Бүгінгі 
таңда 
инновациялық 
әдістер 
мен 
ақпараттық 
технологиялар қолдану арқылы оқушының ойлау қабілетін арттырып, 
ізденушілігін  дамытып,  қызығушылығын  тудыру,  белсенділігін 
арттыру ең негізгі мақсат болып айқындалады. 
Әсіресе  қашықтан  оқыту  жүйесі  жедел  қарқынмен  дамуда, 
еңбастысы  –  білім  беру  мекемелерінің  қуатты  компьютер 
техникасымен қамтылуы, оқу пәндерінің барлық бағыттыры бойынша 
электрондық  оқулықтар  құрылуы  және  Интернеттің  дамуы  мысал 
бола  алады.  Білім  беруді  ақпараттандыру  жағдайында  оқушылардың 
ақпараттық  сауаттылығын,  ақпараттық  мәдениетін  және  ақпараттық 
құзырлығы  сияқты  қабілеттіліктерді  қалыптастыру  мәселесі  бүгінгі 
күннің  өзекті  мәселесіне  айналып  отыр.  Сабақта  ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды пайдаланудың тиімділігі: 
• оқушының өз бетіменжұмысы; 
• аз уақытта көп білім алып, уақытты үнемдеу; 
• білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру; 
• шығармашылық есептер шығару
• қашықтықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы; 
• қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі. 
 

 
Современные проблемы и перспективы развития техники и технологии 
82 
Әдебиеттер тізімі 
1. Қазақ 
тілі 
терминдерінің 
салалық 
ғылыми 
сөздігі. 
Информатика  және  компьютерлік  технология.  –  Алматы:  «Мектеп», 
2002. – 456 бет. 
2.  Беркінбаев  К.М.,  Сыдықов  Б.Д.  Информатикалық  пәндерді 
оқытудың педагогикалық технологиясы // Қазақстан мектебі. –2006. – 
№ 11. – 33-35 б. 
3. Роберт  И.В.  Новые  информационные  технологии  в  обучении: 
дидактическая проблема, перспектива использования // Информатика 
и образование. – 1991. – № 4. – 18-25 б. 
 
УДК 376 
Камалова Г.Б. 

 
Ғылыми жетекші – Төретаева Г.І. 
(Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университеті) 
Қазақстан, г. Ақтөбе 
ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫ ТЕЖЕЛГЕН БАЛАЛАРДЫҢ  
ЕСТЕ САҚТАУ ҚАБІЛЕТІН ЖЕТІЛДІРУДЕ ТҮЗЕТУ  
ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
Камалова Г.Б. 
Научный руководитель – Туретаева Г.И. 
(Актюбинский региональный государственный университет 
им. К. Жубанова) 
Казахстан г. Актобе 
ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОСОБНОСТИ ЗАПОМИНАНИЯ  
У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Kamalova G.B. 
 (Aktobe Regional State University named after K.Zhubanov) 
Kazakhstan, Aktobe 
FEATURES OF THE CORREKTIVE WORK TO IMPROVE  
THE ABILITY OF REMEMBERING IN CHILDREN WITH  
MENTAL RETARDATION 
Психикалық  дамуы  тежелген  оқушылар  проблемасын  –  жан  – 
жақты  зерттеу  1960  жылдардан  басталады.  Осы  жылдары  енгізілген 
міндетті орта білім беру жүйесіндегі өзгерістер, жалпы білім беретін 
мектептердің  бағдарламаларының  күрделенуі  көптеген  балалардың 
                                                           

 Камалова Г.Б., науч. рук. Туретаева Г.И., 2015 

 
Современные проблемы и перспективы развития техники и технологии 
83 
сабақ үлгерімін төмендетті. Тіптен, кейбіреулері бағдарламаны игере 
алмады, білім сапасы төмендей бастады. Осы кезеңде шет елдерде де 
оқу  үлгерімінің  сапасы,  білім  деңгейін  көтеру  бағытында  ғылыми 
зерттеулер  қалыптаса  бастады.  АҚШ,  Англия,  Германия  сияқты 
дамыған  мемлекеттерде  сабақ  үлгерімі  төмен,  оқуға  ынтасы  аз 
балаларды  ғылыми  психологиялық,  педагогикалық  тәсілдермен 
зерттеу  арқылы  «оқуға  қабілеті  төмен»,  «оқытуда  қиындықтар 
кездесетін»,  «педагогикалық  дұрыс  тәрбие  алмаған»,  «тәртібі 
бұзылған», «бейімделмеген», «миында болмашы зақымданулары бар» 
балалар  деген  топтар  айқындала  бастады.  Мектеп  жасындағы  бұл 
балалардың бәріне тән кемістік – үлгермеушілік. 
Ал  оның  басты  себебі:  бастауыш  сыныптарда  анық  байқалатын 
психикалық  әрекеттердің  кейбір  түрлерінің  тежелуі  немесе  уақытша 
қалыптаспауы. Бұл ауытқу көбінесе 5-6 жастан 11-12 жас аралығында 
кездеседі.  Оларды  кемақылдылықтың  жеңіл  түрлері  кездесетін 
балалардан  ажырату  үшін,  Сухарева  Г.Е.  «Психикалық  дамуы 
тежелген  балалар»,  немесе  біздің  елдегі  дефектология  саласында 
қалыптасқан  «дети  с  задержанным  темпом  психического  развития 
(ЗПР)»  деген  терминді  енгізді.  Бұл  термин  осы  уақытқа  дейін 
қолданылады. 
Психикалық  дамуы  кешеуілдеген  балалар  тобын,  соңғы 
көрсеткіш  бойынша  35%-ға  жуығын  нервтік  –  психикалық  сферасы 
зақымданған  мектепке  дейінгі  балалар  құрайды.  Психикалық  дамуы 
кешеуілдеген  балалар  категориясын  50-жылдардың  аяғынан  бастап 
зерттеу  кеңінен  қолға  алына  бастады.  Проблеманы  зерттеумен 
айналысқан ғалымдар: М.С. Певзнер, Т.А. Власова, К.С. Лебединская, 
В.В. Ковалев,  П.Е. Сухарева,  В.И. Лубовский  т.б.  бала  дамуы 
ерекшеліктеріне қарай өз пікірлерін ұсынды. 
Психикалық  дамуы  тежелген  балалардың  есте  сақтау 
қабілетіндегі  ауытқулар,  яғни  есте  сақтау  көлемінің  және  дәлдігінің 
жетіспеушілігі, берілген ақпаратты  тез ұмытуымен сипатталады. Бұл 
балалардың  таным  әрекеттерінің  дамуында  кешеуілдеу  мен 
өзгешеліктер байқалады. 
Есте сақтау қабілетінің қызметі ретінде зерттеу француз ғалымы 
П. Жане жұмысымен басталды. Ол есте сақтау қабілетінің ең бастысы 
материалды  есте  сақтауға,  өңдеуге  және  ұғындыруға  бағытталған 
әрекет  ретінде  қарастырды.  Есте  сақтау  қабілеті  дамуыныңтүрлі 
деңгейінде  осы  қызметтің  сипаты  әртүрлі,  бірақ  барлық  кезең  үшін 
ортақ  болатыны  –  өткенде  болғанмен,  бірақ  Ж.  Пиаже  есте  сақтау 
қабілетінің мақсаты өшкен өткенді жеңу деп таныған. Ең алдыменен 
ол  болғанның  қайта  жаңыруын  күтуде  көрінісін  табады;  одан  әрі  – 

 
Современные проблемы и перспективы развития техники и технологии 
84 
оны  іздеу;  кейін  –  шегіндірілген  қызмет  болып  табылған..  Келесі 
сатыларытапсырма  және  сөздік  тапсырма  беру,  соңында,  балаға  тән 
есте  сақтау  қабілетіның  байқалуы:  көргенін  айту  үшін  заттарды 
сипаттау  және  суреттерде  көрген  бейнелерді  белгілеу.  Есте  сақтау 
қабілетіның  даму  кезеңдері  реттілігінің  құрылысы  Жаненің  берік 
фактілер негізімен дәлелденбейді. 
Психикалық  дамуы  тежелген  балалардың  есте  сақтау  қабілеті, 
психикалық  процестердің  қалыпты  дамымауына  байланысты  өте 
нашар  деңгейде  болады.  Сондықтан  да  ПДТ  балалардың  есте  сақтау 
қабілетін  арттыру  –  дефектолог  маман  үшін  маңызды  процестердің 
бірі  болып  табылады.  Балалардың  есте  сақтау  қабілетін  анықтау 
барысында  бірнеше  арнайы  әдіс  тәсілдер  қолданылады.  Олар: 
«Пішіндерді  таны»,  «Не  жоқ?»,  «10 сөзді  жаттау»,  «Әңгімені 
қайталау», т.б. 
«Пішіндерді таны» 
Бұл  әдістеме  баланың  есте  сақтау  қабілетін  тануға  арналған. 
Әдістемеде  балаларға  12  сурет  бейнеленген  суреттер  топтамасы, 
келесі нұсқаулармен қоса ұсынылды: 
«Сендердіңалдарыңда 5 суретқатарласа орналасқан. Солжақтағы 
суретбасқалары 
тнанқостіксызы 
қпенбөлінген 
жәнеоңжақтағы 
қатарда орналасқан 4 суреттің біреуінеұқсас. Неғұрлым тезіре кұқсас 
суреттітауып  оны  көрсетуқажет».  Алдымен,  байқапкөруүшін  0 
нөмерінде  бейнеленген  қатардағы  суреттерменше  шудіұйғарады.  Ал 
кейін  эксперимент  баланың  олміндет  тішешкен  шежүргізіледі.  Бірақ 
бала  осы  уақытқа  дейінбарлық  міндеттер  діорында  йалмаса 
1,5 минутта нартық жұмсауға болмайды. 
«10 сөзді жаттау» 
Негізгі  мақсаты  –  баланың  есте  сақтау  қабілетінің  деңгейін 
анықтау. Оқылған 10 сөзді бала жатқа айтуы тиіс. Тапсырманы 5 рет 
орындатуға  болады.  Хаттамаға  баланың  қай  сөздерді  айтқаны 
жазылып 
отырады. 
«Әңгімені 
қайталау»әдістемесі 
мәтіннің 
мағынасын түсінуді және есте сақтауды зерттеуге арналған әдістеме. 
Экспериментатор10-15  мәтінді  құрастырып,  карточкалар  дайындауы 
керек. Мәтінді оқушының өзі оқуына немесе зерттеушінің оқуына да 
болады.  Оқылған  мәтінді  оқушы  жазбаша  айтуына  да,  ауызша 
айтуына да болады. 
Есте  сақтау  қабілеті  қандай  да  бір  дербес  функция  емес,  ол 
тұлғамен,  оның  ішкі  дүниесі,  қызығушылығымен,  ынтасымен  тығыз 
байланысты.  Әр  баланың  есте  сақтау  қабілеті  дамудың  жалпы 
заңдылықтарымен  сипатталса  да,  сонымен  бірге  олардың  өз 
ерекшеліктері  болады.  Кейбір  балалар  есте  сақтау  қабілетінің 

 
Современные проблемы и перспективы развития техники и технологии 
85 
көрнекі-бейнелік түрімен ерекшеленеді. Осындай есте сақтау қабілеті 
түрлеріне  ие  болатын  бала  бейнелерді,  олардың  түрлерін,  түстерін 
және де тағы басқаларын. жақсы ұғып меңгереді. Сөздік-ауытқулары 
бар  есте  сақтау  қабілеті  түріне  тән  балаларда,  екінші  белгі  жүйесі 
басым болады. Көптеген балалар көрнекі-бейнелік және сөз-қисынды 
материалдарды да жақсы аңғарады, сонымен қатар, сезімдерді жақсы 
балалар есте сақтауымен ерекшеленеді. 
А.А.  Смирнов  жаттығуларды  түсінуге  және  мағыналы  есте 
сақтауға  ат  салысатын  негізгі  амалдарды  бөліп  көрсеткен:  мағынасы 
бар  байланыстарды  пайдалану,  оларды  салыстыру,  жіктеу,  жүйелеу, 
өзін-өзі  бақылау  операциялары.  Материалды  түсінуге  көмектесетін 
әдістемелік  тәсілдердің  арасындағылардың  негізгісіне,  суретте  және 
т.б. бейнеленген әдістемелік тапсырмалар балалар зейінін аударатын 
мәселелерде  үлкен  орын  алады.  Л.С. Выготский,  П.П.  Блонскийлер 
бір-біріне сәйкес емес екі түрлі, яғни екі есте сақтау қабілеті бар деген 
тұжырым жасады. 
Бір  есте  сақтау  қабілеті  денеде  болып  жатқан  басқа  үрдістерге 
ұқсас және ми функциясы ретінде қаралады. Балада рухани қызметті 
танытатын  есте  сақтау  қабілетінің  басқа  да  түрілері  қатар  дамиды. 
Басқа психологтар есте сақтау қабілеті дамымайды, олар балалық шақ 
дамуында  ең  максималды  болады  деген  тұжырым  жасайды. 
Үшіншілері есте сақтау қабілетінің дамуы 10 жас шамасында шегіне 
жетеді, содан соң төмендейтінін анықтаған. Осы үш көзқарастың бәрі 
де аталған мектептерде мәселе бойынша қарапайым қойылатындығын 
аңғартады.  Осы  зерттеулер  есте  сақтау  қабілетінің  даму  мәселелерін 
шешкен емес. 
Есте  сақтау  қабілеттеріне  өмірлік  тәжірибе  алу,  сақтау  және 
жаңғырту  қабілеті  деген  анықтама  беруге  болады.  Мінез-құлықтың 
түрлі  түйсіктері,  тума  және  жинақтаған  механимздері  есте  сақтау 
қабілетінде сақтап қалған,  мұра  бойынша  берілген  немесе  жеке өмір 
тәжірибесі барысында жинақталған тәжірибе. Адам өзінің есте сақтау 
қабілеті,  оны  жетілдіру арқасында  жануарлар патшалығынан  бөлініп 
шықты, бүгіндегі шыңға жетті. Осы функцияның үнемі жақсаруысыз 
адамзаттың прогресі болуы мүмкін емес. 
Есте сақтау қабілетінің дамуы негізінен адамға, оның қызмет ету 
саласына  және басқа да  «танымдық» үрдістерінің дұрыс қызмет етуі 
мен  дамуына  тікелей  байланысты.  Қандай  да  бір  үрдіс  бойынша 
жұмыс  істей  отыра,  адам  есте  сақтау  қабілетін  дамытып, 
жаттықтырады. 
Қорыта  келгенде,  психикалық  дамуы  тежелген  балалардың  есте 
сақтау  қабілетін  дамыту  маңызды  процес  бола  отырып,  күрделі  әрі 

 
Современные проблемы и перспективы развития техники и технологии 
86 
мол  нәтиже  күттіретін  педагогикалық  жұмыс  болып  табылады. 
Сондықтан  әртүрлі  маңызды  әдістемелерді  пайдалана  отырып, 
психикалық  дамуы  тежелген  балалардың  есте  сақтау  қабілетін 
арттыруда  педагог  және  арнайы  мамандардың  рөлі  ерекше  болып 
есептеледі. 
Пайдаланған әдебиеттер 
1. Н.Ә.  Назарбаев.  Мүмкіндігі  шектеулі  балалардың  құқықтары 
және оларды қамтамасыз ету заңы. –Астана – 11 шілде. – 2002. 
2. Қ.Р.ның білім беру заңы. 30 тамыз. –1995. 
3. Мустаева  Л.Г.  Коррекционная  педагогика  и  социолого-
психологические аспекты сопровождения детей с задержкой психиче-
ского развития. – М.: Изд-во «Аркти», 2005. –146 с. 
4. Лапшин  В.А,  Пузанов  Б.Т.  Основы  дефектологии.  –  М.:  Про-
свещение, 1990. – 143 с. 
 
УДК 371.314.6 
Каракеча Д.А.

 
Научный руководитель – Касьянова Е.М. 
(Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета) 
Россия, г. Стерлитамак 
МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ  
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
Karakecha D.A. 
(Sterlitamak branch of the Bashkir state university) 
Russia, Sterlitamak 
PROJECT METHOD AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF 
CREATIVE ABILITIES OF PUPILS IN THE CLASSROOM 
TECHNOLOGY 
Одной  из  педагогических  задач  является  внедрение  в  образова-
тельный процесс таких методов, которые помогут учащимся не толь-
ко  овладеть  определенными  знаниями,  умениями  и  навыками  в  той 
или  иной сфере  деятельности,  но  и развивать  их творческие способ-
ности. Важная роль в этом отводится образовательной области «Тех-
нология».  Практика  показывает,  что  для  учителя  задача  развитие 
творческих  способностей  учащихся  является  наиболее  сложной  и 
                                                           

 Каракеча Д.А., науч. рук. Касьянова Е.М., 2015 

 
Современные проблемы и перспективы развития техники и технологии 
87 
трудно реализуемой. С одной стороны, нужно для каждого учащегося 
создать  такие  условия,  которые  позволят  ему  творчески  подойти  к 
решению  различных  проблем,  с  другой  стороны,  это  должно  проис-
ходить в рамках программы. Именно поэтому, правильно выбранные 
методы и формы обучения помогают учителю определить ту возмож-
ную меру включенности учащихся в творческую деятельность, кото-
рая делает обучение интересным в рамках учебной программы. 
Выбор метода проектов, в качестве дополняющего к традицион-
ным  методам  обучения,  обусловлен  рядом  факторов.  Прежде  всего, 
это возможность увязать метод проектов с классно-урочной системой 
обучения  без  больших  организационных  преобразований,  произво-
дить планирование хода усвоения знаний учащимися, как на продол-
жительном интервале времени, так и оперативно, при очередном кон-
троле, своевременно идентифицировать пробелы в знаниях учащихся. 
Кроме того, метод проектов, безусловно, является исследовательским 
методом,  способным  сформировать  у  учащегося  опыт  творческой 
деятельности.  Работа  над  проектом  вырабатывает  устойчивые  инте-
ресы,  постоянную  потребность  в  творческих  поисках,  ибо  вне  дея-
тельности интересы и потребности не возникают. С введением метода 
проектов  по  предмету  технология  у  учащихся  появляется  дополни-
тельный шанс  исследовать, придумывать,  по-новому решать  пробле-
му,  создавать  изделие,  использовать  его  и  оценивать  в  реальных 
условиях.  
При  выборе  проектного  задания  необходимо  учитывать  его 
практическую  ценность.  Задания  не  должны  быть  сложными,  они 
должны  учитывать  личные  интересы  и способности каждого отдель-
ного учащегося или группы учащихся, материально-технические воз-
можности школы [1]. 
Опыт применения метода проектов дает возможность выделить 2 
уровня тем для проектирования: тематические - это, обычно, индиви-
дуальные проблемные задания, сравнительно небольшие по объему и 
включающие  все  возможные  варианты  решения,  вновь  полученные 
знания;  итоговые  -  это,  как  правило,  объемные  проблемные  задания 
для групп, состоящих из нескольких учеников, выполняемые на про-
тяжении длительного периода времени. 
В  5-6  классах  проект  выполняется,  как  правило,  за  1-2  урока. 
Любимыми  темами  в  этом  возрасте  могут  стать  проекты,  выполнен-
ные  в  подарок  родителям  и  родственникам.  Индивидуальность  каж-
дого  проекта  выражается  в  произвольном  выборе  декоративного 

 
Современные проблемы и перспективы развития техники и технологии 
88 
оформления, а обязательность применения определенных инструмен-
тов  служат  в  качестве  закрепления  пройденного  материала.  В  7-8 
классах в проекты учащихся добавляется исследовательская деятель-
ность.  Разрабатывая  проект  надо  научиться  сопоставлять  и  анализи-
ровать  собранный  материал,  находить  связи,  зависимости  и  законо-
мерности – всё то, что в совокупности развивает творческие способ-
ности  учащихся.  На  профильном  этапе  обучения  проектная  деятель-
ность 
продолжается 
с 
использованием 
информационно-
коммуникационных технологий.  
Использование метода проектов в технологическом образовании 
школьников показало, что: 
1) значительно  повысился  интерес  учащихся  к  курсу  «Техноло-
гия»; 
2) школьники всех возрастов с удовольствием включаются в ис-
следовательскую  деятельность,  творчески  реализуя  свои  творческие 
замыслы; 
3)  ведение  уроков  методом  творческих  проектов  позволяет  вы-
явить и развить творческие возможности и способности учащихся; 
4) учащиеся видят социальную и личную значимость предметно-
преобразующей деятельности, которую они осуществляют, что ведет 
к повышению мотивации их труда [2]. 
В  школьной  практике  используются  различные  педагогические 
технологии,  обеспечивающие  развитие  творческих  способностей 
учащихся. В области «Технология» наиболее эффективным в образо-
вательном  смысле  является  метод  проектов.  Можно  отметить,  что 
методов  проектов  не  является  принципиально  новым,  а  условно  пе-
реживает  второе  рождение.  Учащийся  в  своем  исследовании  может 
пройти  путь,  который  давно  пройден  человеком,  но  этот  опыт  чело-
вечества приобретается им на уровне открытия и будет иметь личную 
для него значимость. Это и есть субъективное творчество, без которо-
го не мыслим и сам метод проектов.  
Список литературы 
1. Львов М.Р. Школа творческого мышления. – М.: Дидакт, 1998. 
– 93 с. 
2. Метод проектов в технологическом образовании школьников: 
Пособие  для  учителя  /  М.И.  Гуревич,  М.Б.  Павлова,  И.Л. Петрова.  – 
М.: «Вентана-Граф», 2004. – 144 с. 
 
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 2.8 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет