Сборник материалов международного научного форума «филологическая наука в ХХІ веке: проблемы и перспективы»жүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет30/30
Дата09.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
түріСборник
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

 
Түйіндеме:  Бұл  мақалада  ағылшын  тілін  меңгерудің  психологиялық  кедергілері  мен  аспектілері  қарастырылады. 
Сондай-ақ  танымдық  процестер  жүйесінің  бұл  мәселеде  алар  орны  ерекше  екендігі  де  рас.  Ағылшын  тілін  үйрену  бары-
сында, тілді дұрыстап меңгеру үшін танымдық процестерін жетік меңгеру керек 
Резюме:  В  даной  статье  рассматриваются  психологические  барьеры  и  аспекты  овладения  английским  языком. Также 
система познавательных процессов занимает важное место в этом вопросе. В процессе обучения английскому языку, для его 
лучшего усвоения также необходимо овладеть познавательными процессами.  
 
Пайдаланған әдебиеттер: 
1. С.М. Жақыпов «Жалпы психология негіздері». - Алматы,2012 
2. С.Л.Рубинштейн.Основы  общей психологии. П,2005 г. 
3. С.С. Құнанбаев Современное язычное оброзование. - Алматы, 2005 
4. М.Е.Литвак «Командировать или подчиняться». - Ростов, 2003 
5. Л.А.Корпенко «Психологический словарь». - Москва, 1990 
 
 

188 
 
МАЗМҰНЫ 
 
 
 
ХХІ ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚ ФИЛОЛОГИЯСЫНЫҢ  
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 
Кәкішұлы Т.  
Ата жырау ..........................................................................................................................................  
Әбдезұлы Қ., Алдашова Н.  
Қызыл сұңқар ....................................................................................................................................  
Сейітжанов З. 
Буырқанған халықтың дауылпазы ...................................................................................................   
Тілепов Ж. 
З.Қабдолов шығармашылығының зерттелу мәселелері ................................................................  
 Есембеков Т.О., Айнабекова Г.Б.  
Әдеби шығарманы филологиялық талдау үдерісі ..........................................................................   
Мәдібаева Қ. 
Зейін Шашкиннің «Теміртау» романындағы замандас тұлғасы ...................................................   
Бисенғали З. 
Ғұмырнамалық  роман тарихына жаңа көзқарас ............................................................................     
Темирболат А.Б. 
Художественное своеобразие романа у. Эко «имя розы» .............................................................  
Жаксылыков А. 
Метасемантические формы в стурктуре эссе и их передача .........................................................   
Кибальник С.  
Поэтика интеретекстуальной аккультурации оригинала ..............................................................  
Ахмет К.  
ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиет тарихының зерттелуі ...........................................................  
Тививальди-Хамраев А. 
Новый взгляд на историю Казахстана ............................................................................................. 
 
Үмбетаев М.  
Мұхтар Әуезовтің халық әдебиетін саралау сабақтары ................................................................  
Әбдіқұлова Р. 
Қазақ повестерінің сюжетикасы ......................................................................................................  
Асқаров Н.  
Ұлттық білім беру жүйесін қалыптастырудың Өзекті мәселелері ...............................................   
Сәкен С.И. 
«Аңшыбай және оның ұрпақтары» циклы және  Едігенің шыққан тегі ......................................   
Дәрібайұлы С.  
Ақын-жыраулардағы ислам негіздері .............................................................................................  
Әмір Жалғабай, Толқын Рамазан 
Жыр дүлділі ....................................................................................................................................... 
 
Асқарова А., Баязитов Б. 
«Соңғы көштегі» тарихи деректілік ................................................................................................  
Сейдімханова Т.Б. 
Шәкәрім Құдайбердиев шығармаларындағы шығыстық дәстүрлер ............................................   
Жапарова А. 
Сердечные сказки Cутеева ...............................................................................................................  
Кусеева С.  
Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ ақындарының поэмаларындағы  
көркемдік тұтастық ...........................................................................................................................  
Сарпекова М.  
Т. Кәкішұлының «Мағжан-Сәкен» атты монографиясындағы  
қазақ әдебиетінің даму мәселелері ..................................................................................................   
 
 

189 
 
ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫ ДАМУЫНДАҒЫ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАР 
 
Абдулина А.Б.  
Концепт пути в прозе Сатимжана Санбаева ...................................................................................   
Ашимханова С.А. 
«Каббала» Т.Уайлдера и художественные искания первых десятилетий ХХ века ....................  
Ержанова C.  
Махамбет шығармаларындағы рухани тәуелсіздік ........................................................................   
Масолова Е.А. 
 Логика колоризма в романе Толстого «Воскресение»..................................................................  
Бұлдыбай А.С. 
Айтыс жанры- өміршең жанр ...........................................................................................................   
Болатова Г.Ж. 
Translation of "The book of Words" by Abai into the Russian language ...........................................  
Қалқабаева С.Ә. 
Жастардың адами болмысын сөз еткен роман ...............................................................................  
Машакова А.К.  
Исследование зарубежной литературы в Казахстане ....................................................................   
Сағындық Н. 
Әл-Фараби еңбектерінің зерттелуі ...................................................................................................   
Бисенбаев П. 
«Көрұғлы» жырының нұсқалары .....................................................................................................   
Шортанбаев Ш. 
Қ.Ысқақов прозасындағы тұлға әлеуеті және қаламгерлік ұстаным ...........................................   
Мекебаева Л.А.  
ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы әдебиеттің зерттелуі ............................................................   
Түсіпхан Н. 
Ғаббас тоғжановтың «әдебиет және сын мәселелері» еңбегінің мәні .........................................  
Оспанова А.  
Ғұмар Қараштың азаттықты аңсаған туындылары ........................................................................  
Шолпанбай С.Қ.  
Қазақтардың мифтік танымындағы генотиптік діни жүйелер ......................................................   
Есентаева А.Ы. 
Шәкәрім шығармашылығы – шоқтығы биік шығармалар шоғыры .............................................  
Айтбайқызы Н. 
Казезова А. 
Қазақ эпостарының жанрлық ерекшеліктері ..................................................................................   
Сыдықова С. 
Ахат Жақсыбаевтың шығармашылық қырлары .............................................................................   
Құрманқызы Ш. 
Қазақтардың мифтік танымындағы генотиптік діни жүйелер ......................................................   
Мейірбекова А. магистрант 
А.Байтұрсынұлы негізін салған қазақ әдебиеттануы ....................................................................  
Қойшыбаева Н. магистрант 
Ғ.Мүсірепов психологиялық шығармалардың хас шебері ............................................................   
Тұмабаева Ф., магистрант 
А.Сүлейменовтың драмалық шығармаларының ерекшеліктері ...................................................  
 
ТІЛДЕРДІ ОҚЫТУМЕН, ЗЕРТТЕУДЕГІ ЖАҢА ІЗДЕНІСТЕР 
 
Турумбетова Л.А.  
Перевод как средство межкультурной коммуникации  
(на примере перевода казахских и русских сказок) .......................................................................  
Tayeva R.M.  
On Some Issues of Foreign and Second Language Learning ..............................................................  
Айсултанова К.А.  
Усвоение грамматического материала в процессе речевой деятельности ..................................  

190 
 
Карашина Г.Т., Оразаева Г.А.  
Атрибутивные конструкции в  английском и казахском языках ..................................................   
Халенова А.Р., Атабаева Г.К.  
Ағылшын тілін арнаулы мақсатпен оқытуда жеке тұлғаға бағытталған әдістер........................   
Gaukhar Atabayeva, Asel Ramazanova 
Ways of development of the practical skills of students in higher education .....................................  
Әшірбекова Г., Есназарова Р.  
Газет репортажының жазылу ерекшеліктері ..................................................................................  
Байбактина А.Т.Андакулова У.А.  
Қосымшалар құруда ORACLE мәліметтер қорын қолдану туралы .............................................   
Артықова Е.О., Төлеухан Ж. 
Жаңа ақпаратты технологияларды ағылшын тілі сабағында тиімді ............................................  
Окушева Г., Жанадилова З. 
Применение сase study в обучении  
профессионально-ориентированному иностранному языку .........................................................   
Бекалаева А.О., Михальченко Е.Н. 
Особенности и способы перевода окказионализмов в жанрах  
фэнтэзи и научной фантастики ........................................................................................................  
Ақшалова, Серікбаев 
Аударманың негізгі түрлері .............................................................................................................  
Zhaparova A. 
Set expressions about character in English language  .........................................................................  
Башенова Б.  
Ақпараттық технологияларды пайдалана отырып  
электрондық құжат мәселесін шешу ...............................................................................................   
Атабаева Т.  
Ағылшын тілін меңгерудегі психологиялық кедергілер мен аспектілер .....................................   
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ғылыми басылым 
 
 
«ХХІ ҒАСЫРДАҒЫ ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫ:  
МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН БОЛАШАҒЫ»  
 
 
атты халықаралық ғылыми форум 
материалдарының жинағы 
 
16 мамыр, 2014 жыл 
 
 
ИБ № 
Басуға 10.06.2014 жылы қол қойылды. Пішімі 60х84 1/16. Көлемі 15,91 б.т. 
Офсетті қағаз. Сандық басылыс. Тапсырыс №. Таралымы  дана. Бағасы келісімді. 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Қазақ университеті» баспасы. 
050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71. 
 
«Қазақ университеті» баспаханасында басылды.
 

Каталог: download
download -> Түсу емтиханы бағдарламасының мазмұны
download -> Книга посвящена памяти Жакии Сарсенова нашего
download -> Бәйдібек Баба Алып Бәйтерек Ұрпақтар шежіресі
download -> Орындаушылық (дауыс диапазоны, үн шығару ерекшеліктері, дикциясы)
download -> Республики казахстан
download -> Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде
download -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
download -> Литература абишева К. М. Основы теории и практики перевода. Астана, 2008
download -> А. Әшімбаев Әбілхан қастеев шығармашылығы арқылы білімгерлердің

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет