Сборник материалов международного научного форума «филологическая наука в ХХІ веке: проблемы и перспективы»жүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет27/30
Дата09.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
түріСборник
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Abstract 
 
In this article the authors examine the features of the reportage genre, analyze the material published in a number of periodicals.   
Based on the rules set forth by Professor T. Kozhakeev for reportage genre, they identify shapes and patterns of the title of the genre
the possibility of its impact on readers. The article focuses on issues of forming the authorial «me» in the report. 
 
Аннотация 
 
В  статье  авторы  рассматривают  особенности  жанра  репортажа,  анализируют  материалы,  опубликованные  в  ряде 
периодических изданий. 
Основываясь на правилах, сформулированных профессором Т.Кожакеевым для жанра репортажа, выявляют формы  и 
закономерности  названного  жанра,  возможности  его  воздействия  на  читателей.  В  статье  уделяется  внимание  вопросам 
формирования  авторского «я» в репортаже. 
 
Ключевые слова: жанр; публицистика; репортаж. 
Keywords: genre; publicism; report 
 
Пайдаланған әдебиеттер: 
1. Қожакеев Т. Жас тілшілер серігі. – Алматы: Рауан, 1991. -225б. 
2. Омарова Г. Азиада ел спортының дамуына ереше серпін беруі тиіс//Айқын. -2011. 9 ақпан, -№24. 
3. Шәріп А. Бұл-Қазақстанның үлкен жетістігі // Айқын. -2011. 19 қаңтар, -№9. 
4. Олжай Қ. Президент пырағы (Репортаждар кітабы).- Алматы: Атамұра, 1994. -208б. 
5. Чесноков Б. Теория и практики СМИ. –М.: изд. Московского университета, 1989. –С. 480 
 
 
 
 
 
 

167 
 
Байбактина А. Т.,  
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің  
педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент 
Андакулова У. А., 
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің магистранты 
 
  
ҚОСЫМШАЛАР ҚҰРУДА ORACLE МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫН ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ 
 
Қоғамның  ақпараттық  мәдениеті  котеріліп,  дербес  компьютер  кең  қолданыс  тапқан  тұста  про-
граммалық  өнімдердің  қуаттылығын  арттыру  мәселесі  өз  шешімін  күтуде.  Қазіргі  ақпараттық  қо-
ғамда  кең  көлемді  ақпараттарды  өңдеу  үшін  мәліметтер  қорын  басқару  жүйесін  (МҚБЖ)  қолда-
натыны белгілі. Осы орайда, программисттер де зерттеу жұмыстарын жалғастыру барысында үлкен 
көлемді мәліметтер қорын басқару мәселелеріне көп көңіл бөлуде. Қазіргі таңда қолданылып жүрген 
МҚБЖ-лерінің ішіндегі ең қуаттысы, өнімділігі жоғарысының бірі – Oracle МҚБЖ. Oracle МҚБЖ-ін 
өндіретін Oracle компаниясының  басқа  компанияларға  қарағанда  алдыңғы  орындарда  болуының 
себебі, көптеген ерекше технологияларды қолдауында. Oracle МҚБЖ-нің алты технологиясына көңіл 
бөліп,  мәліметтер  қорын  басқару  жүйесін  құру  принциптерін  зерттеу  нәтиелерінде  төмендегі 
ерекшеліктеріне тоқтауды ұйғардық ұйғардық: 
  Real Application Cluster; 
  Real Application Testing; 
  Active Data Guard; 
  Total Recall; 
  In Memory Database Cache; 
  Automatic Storage Management.  
Аталған  технологиялар Oracle MҚБЖ-де  жүзеге  асырылған  мінсіз  технологиялар  болып 
саналатындықтан, әр технологияның атқаратын қызметтерінің қысқаша сипаттамасына тоқталайық: 
Real Application Cluster (RAC)  технологиясыМҚБЖ-нің  жұмысы  жүзеге  асырылып  жатқан  сер-
верлердегі мәліметтерді  бір үлкен мәліметтер қорына біріктіруге мүмкіндік береді де, төмендегідей 
тиімді нәтижеге жеткізеде: 
  құрылғыларды қуатты құрылғыға ауыстырмай-ақкластерге жаңа құрылғы қосу арқылы жүйе 
өнімділігі жоғарылайды және қосылған түйіндердің қуаттылығымен пропорционалды өседі; /1,2/ 
  кластерге  енетін  серверлердің  бірі  тізбектен  шығып  қалса  немесе  жұмыс  жоспарлы  түрде 
аяқталса,  мәліметтер  қорын  басқару  жүйесі  толықтай  өзінің  жұмысқа  қабілеттілігін  сақтайды, 
мәліметтер қорын басқару жүйесінің команда орындалмаған жағдайдағы орнықтылығы артады. 
Real Application Testing (RAT) технологиясы (1-сурет) арқылы тестілік мәліметтер қоры мен  жұ-
мыс серверіне түсетінсалмақ сәйкестендіріледі. 
 
1-сурет. Real Application Testing технологиясының атқаратын қызметі 
 
Active Data Guardтехнологиясынегізгі  серверде  орындалған  барлық  әрекеттер  ескере  отырып 
негізгі  мәліметтер  қорының  резервтік  серверін  құрады,  яғни  жүйеде  кем  дегендеекі  сервер  жұмыс 
жасайды, олар: негізгі және қосымша болып бөлінеді. Негізгі сервер тізбектен шығып қалса немесе 
жұмысы жоспарлы түрде аяқталса, онда автоматты түрде қосымша серверіске қосылады және барлық 

168 
 
қолданушылар  автоматты  түрде  қосымша  серверге  көшіріледі  де  әрекеттерін  сол  серверде  жалғас-
тырады. /1,2/ 
Total Recall  технологиясының  қызметі  арқылыархивтелген  мәліметтерден  (бизнес  қажеттілігі 
үшін  немесе  бақылаушы  органдар  үшін  сақталған  мәліметтер)  мәліметтер  жиынын  жүктеу  жүзеге 
асырылады.  
In Memory Database Cache  уникалды  технологиясы  бойыншамәліметтерді  сақтау  және  өңдеу 
сервердің  жедел  жадысында  жүргізілетіндіктен,транзакцияларды  өңдеу  және  сұраныстарды  шығару 
жылдамдығын қарапайым Oracle Database МҚБЖ-не қарағанда бірнеше рет өсіруге мүмкіндік береді. 
/1,2/ 
Automatic Storage Management(ASM)  технологиясы  мәліметтер  қоры  серверінің  дискілік  ішкі 
жүйесінбасқаруда  жаңа  концепцияны  әкелді.  Бұл  технологияның  қызметіМҚБЖ-нің  дискілік  ішкі 
жүйесін қатқыл дисктегі файлдық жүйелі файлдардан және негізгі мәліметтер қоры серверін дискіде 
орналасқан  файлдардан  абстракциялау. ASM технологиясында  басқару  дискідегі  файлдармен  емес, 
ал файлдық жүйедеформатталмаған дискі бөліктерімен жүзеге асырылады. Егер қолданыста тек бір 
қатқыл  диск  емес,  ал  олардың  жиыны  немесе RAID-массиві  болса,  онда  бұл  дискілер ASM тобына 
бірігеді және МҚБЖ үшін бір қатқыл диск ретінде көрінугу мүмкіндік береді. /1,2/ 
Жоғарыдағы зерттеулерге сүйене отырып, қазіргі таңдаOracle мәліметтер қоры басқару жүйесінде 
басқа  мәліметтер  қорын  басқару  жүйелерінде  жүзеге  асырылмаған  төрт  уникалды  технология 
кірістірілгенін байқауға болады. Әр жүйенің өз сараптамасына байланысты ерекшеліктері, артықшы-
лықтары, кемшіліктері және құны болатыны белгілі. Демек, Oracle МҚБЖ-нің осындай сипаттамасын 
анықтау өзекті. 
Бүкіл  әлем  санасатын,  информациялық  технология  нарығандағы    IDC  талдаушы  копаниясының 
2007  және 2011 жылдардағы  кірістірілген  МҚБЖ-леріне  жүргізген  сараптамаларына  сәйкес, 100 
пайыздық  есеппен  алғанда,Oracle  компаниясының  шығаратын  МҚБЖ  нарықтың 26.3 пайызын 
алатындығын  айтып  өткен (2-сурет).Сонымен  қатар, 2011 жылдың  бірінші  жартысында  жүргізген 
сараптамасында  алдыңғы  қатарлы,  ең  ірі – IBM және Microsoft компанияларының  ішінде Oracle 
компаниясы алға суырылып шығып отырғанын мәлімделген. Нарықтың 70 пайыз үлесін немесе $11.2 
миллиарды  осы  үшеуінің  үлесінде,  оның5.6  миллиарды Oracle компаниясының  қоржынындаекені 
анықталған.  Осы  сараптамалар  нәтижесінен-ақ  нарықтағы Oracle МҚБЖ-нің  басқа  МҚБЖ-лерінің 
ішіндегі лидері екенін білуге болады.   
 
 
2-сурет.  2007 жылғы кірістірілген МҚБЖ-лерін салыстыру нәтижесі 
 
Жалпы ақпараттық жүйеніжәне мәліметтер  қорын  қолдану  бүгінгі  күннің  іскер  адамының  және 
үлгерімді  ұйымдардың  функционалдық  қызметінің  ажырамас  құраушысы  болып  отыр.  Осыған 
байланысты программалық өнімді және сәйкесінше технологияны құру принципін және оны тиімді 
қолдануды меңгеру өзекті болуда. 
Ақпараттық  жүйені  құруда  құралдарды  дұрыс  таңдау,  мәліметтердің  сәйкес  моделін  анықтау, 
мәліметтер қорын құруда ұтымды жоба жоспарын  құру, сақталымды мәліметтерге сұраныс жіберуді 
ұйымдастыру  және  басқа  да  жайттар  құрылып  жатқан  жүйенің  функционалдылық  тиімділігін 
анықтайды. 

169 
 
Қазіргі  танда  қандай  сала  болмасын  өз  жұмыстарын  автоматтандыруды  көздеп  отыр,  соның 
ішінде,  білімдерді  ақпараттандыру  мақсатындақұрылатын  жобаларды  жүзеге  асыруда  жоғарыда 
аталған тиімділіктерге көп көңіл бөлуді қажет етеді. Мысалы, жоғары оқу орындарындағы кредиттік 
оқыту  технологиясын  қолданады,  оның  рейтингтік  бағалау  жұмысынавтоматтандыру  жобасының 
тиімділіктерін зерттеу жұмыстарын2011 жылдан бері жүргізудеміз. 
Соның  нәтижесінде MySQL МҚБЖ-де  құрылған  «Кредиттік  оқыту  жүйесіне  арналған 
«Рейтингтік бағалау»»  құрылды. Енді бұл жүйеніOracle мәліметтер қорын басқару жүйесін жобалап 
өңдеу процесі жүріп жатыр. Бұл жүйелердің мүмкіндіктерін салыстырып, артықшылықтарын негізге 
ала отырып сараптамалық талдама  жүргізудеміз. 
 
This article discusses the use of  DBMS Oracle, occupying a leading position in the world ranking. For this purpose were 
analyzed advantages, disadvantages, especially its use. 
 
Пайдаланған әдебиеттер: 
1.  Скотт  Урман, Oracle 9i. Программирование  на  языке PL/SQL.Разработка  эффективных  приложений  с  помощью 
PL/SQL. – М.:«Лори», 2008 г. – 528 с.; 
2.  Том Кайт, Пер. с англ./ORACLEдля профессионалов. – Москва-Санкт-Петербург-Киев. изд.: DiaSoft, 2004г. — 672 с 
 
 
 
 
Артықова Е.О.,  Төлеухан Ж. К., Құрмет А., 
                                    Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық  
университетінің аға оқытушысы 
 
ЖАҢА АҚПАРАТТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА  
ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ 
 
 
Ағылшын  тілі  сабағында  жаңа  ақпараттық  технологияларды  пайдалана  отырып,  студенттердің 
сөздік қорын молайту, сөйлеу тілінің грамматикасын қалыптастыру, дыбыстарды дұрыс айту, диалог-
тік сөйлеудің қалыптасуы, түсінгенін айта білуге үйрету.  
Барлық жаңа технологияның мақсаты - пәнді оқытуда студенттің жеке басының дара және дербес 
ерекшеліктерін  басқарып,  олардың  өз  бетінше  ізденуін  арттырып,  шығармашылығын  қалыптасты-
рып, пәнге деген қызығушылығын арттыру. Заман талабына сай, электронды оқулық, интернет, web 
сайтты  қолданудағы  жаңа  ақпаратты  технологияларды  пайдалану  тарих  пәні  үшін  маңызы  зор.  
Елбасымыздың  Қазақстан  халқына  жолдауында  ХХІ  ғасырда  ақпараттық  қоғам  қажеттілігін 
қанағаттандыру үшін білім беру саласында төмендегідей міндеттерді шешу керектігін атап көрсетті: 
Компьютерлік техниканы, интернет, телекоммуникациялық желі, электрондық және телекоммуника-
циялық  құралдарды,  мультимедиялық  электрондық  оқулықтарды  оқу  үрдісіне  тиімді  пайдалану 
арқылы  білім  сапасын  көрсету.  Сонымен  қатар  тәуелсіз  еліміздің  болашағы  -жарқын,  білімді, 
парасатты,  өз  ана  тілімен  бірге  шетел  тілі  «ағылшын  тілінде»  еркін  сөйлеп,  өз  елін,  халқын,  мәде-
ниетін шетелге таныстыра алатын үш тілде еркін сөйлейтін азамат болып шығуы керек деген еді. 
Кәзіргі таңда  ақпараттық оқыту технологиялардың озық үлгілерін қолдану арқылы білім берудің 
ғылыми-әдістемелік жүйесін жаңарту, оқыту әдістері мен тәсілдерінің түрлерін молайту, электронды 
оқулықтар жасауды  ұйымдастыру ұлттық білім беру деңгейін халықаралық стандартқа  жақындатуға 
мүмкіндік беретіні сөзсіз.  
Ақпараттық-коммуникациялық  технологияның  тиімділігі-  келешек  ұрпақтың  жан-жақты  білім 
алуына, іскерлігі мен шығармашылығын еркін дамытуға жол ашатын педагогикалық-психологиялық 
жағдай жасауында. 
 Білім  беру  орындарында  оқу  үрдісін  бүгінгі  күнге  лайықтап  өзгерту-  заман  талабы.  Ғылым  
ғасырының  табалдырығынан  аттағалы  тұрған  қазіргі  таңда  компьютер  өмірдің  барлық  саласына 
кеңінен  енуде. Қазіргі таңда жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны тіл үйренуде 
тиімді пайдаланудың маңызы зор.  
Компьютерлік  телекоммуникациялар  бүгінгі  қоғамда  үлкен  қолданысқа  ие.Мәселен  бизнесте, 
ақпараттық құралдарда, ғылым мен білімде. Қазіргі заман оқытушы тек өз пәнінің терең білгірі болу 
емес,  тарихи-танымдық,  педагогикалық-психологиялық  сауатты,  саяси-экономикалық  білімді  және 
ақпараттық-коммуникациялық білімді және ақпараттық-коммуникациялық технологияны жан-жақты 

170 
 
меңгерген  ақпараттық  құзырлы  маман  болу  керек.  Ағылшын  тілі - бүгінгі  заманымыздың  кілті, 
компьютер  технологиясының  кілті  екені  белгілі.  Біздің  мемлекетімізде  жаңа  телекоммуникациялық 
құралдың дамып келе жатқаны сөзсіз. Қазіргі заман педагогтарына компьютер және мультимедиялық 
құралдарды қолданудың сабақ өту барсында өте тиімді тәсіл екені белгілі.Бұл құралдың қуаттылығы 
соншалықты  онымен  бірге  білім  жүйесіне  жаңа  әдістермен  бірге  әлемдік  ойлаудың  жаңа 
идеологиясы  (шығармашылығы)  енгізілді.Бүгінгі  күні  Қазақстан  Республикасының  білім  туралы 
тұжырымдамасы  ойлы,  өнерлі,  білімді  тұлғаны  қалыптастыруға  бағытталған  және  қазіргі  білім 
жүйесі  студенттердің  танымдық  белсенділігін  дамытатын  оқытудың  дәстүрлі  емес,  белсенді  түрін 
және  әдістерін  оқу  процессіне  енгізу  бағытында  құрылуы  тиіс.  Білімді  дамыту  үшін  білім  берудің 
үйреншікті әдісінен оқыту процессінде студенттердің  пәнге деген қызығушылықтарын арттыратын 
білім  берудің  жаңа  белсенді  әдісіне  көшу  керек.  Бұл  тапсырманы  оқыту  процессінде  тек  жаңа 
технологияларды  қолдану  арқылы  жүзеге  асыруға  болады.  ХХI  ғасырды  қоғамдық  ақпараттандыру 
ғасыры  деп  жай  атамаған.  Компьютер - адам  іс - әрекетінің  барлық  салаларында  қолданылады. 
Сөйлеу – күрделі құбылыс болғандықтан адам өміріндегі қарым - қатынас құралдарының қызметін 
атқарады.  Тіл  бір  ғана  дағдыдан  тұрмайды,  тіл - лингвистикалық  және  экстралингвистикалық 
құрылымдардан  тұрады.  Тіл  саласын  меңгерту  үшін  мектепте  түрлі  жұмыстар  атқарылуға  тиіс.  Бір 
ескеретін нәрсе, студенттердің білім деңгейі, ойлау қабілеті мен зеректігі, жұмысқа қызығушылығы 
мен  оны  орындау  шеберлігінің,  ықыласының  әртүрлі  екендігі.  Бұл  жағадайда  студенттің    байқам-
паздығы  мен  интуициясы,  шыдамдылығы  мен  шеберлігі,  әрбір  білім  алушымен  ерінбей,  уақытпен 
санаспай  жеке  жұмыс  істеуі  ғана  оң  нәтиже  береді.  Егер  студентте    ынта  мен  ықылас,  шетел  тілін 
үйренейін  деген  қызығушылық  пен  талапшылдық  болмаса,  білім  беруші  қанша  жанын  салып, 
оқытудың жаңа технологиялық әдіс - тәсілдерін қолданып оқытса да нәтиже беруі екі талай. Демек 
білім  беруші  мен  білім  алушының  арасындағы  қатынас  пен  байланыс  екі  жақты  болуға  тиіс. 
Дегенмен  білім  алушылардың  ақпараттық  мәдениетін  қалыптастыруда  ақпараттық – коммуника-
циялық  технологияны  қолдану  оқытушының  жұмысын  біраз  жеңілдететіні  анық.  Білімді  қалып-
тастыру амалының негізгі мақсаты оқытушылар алған білімін студенттердің дамуына және олардың 
түрлі жаңалықтарды енгізуге, бүкіл өмір бойына алатын біліміне қолдану дағдысын қалыптастыруға 
бағытталады.  Компьютерлік  және  ақпараттық  технологиялар  заман  талабы.  Бұл  жұмыстың  басты 
мақсаты  компьютер  желісін  және  мультимедиялық - электрондық  құралдарды  шет  тілі  сабағында 
тиімді  қолдану,  нақтылап  айтқанда  ағылшын  тілі  сабағында  презентацияларды  және  мультимедия-
лық - электрондық құралдарды жоғарғы оқу орындарында және білім беру процесінде терең қолдану. 
Ең тиімді программалардың бірі Microsoft Power Point. Ол оқытушыға қысқа мерзімде өзінің үлкен 
дидактикалық материалдармен қамтамсыз етіп, компьютерлік білімін даярлауға көмектеседі. Және ол 
студенттердің  түрлі  қабілеттерін  ашады.  Олар:  есте  сақтау,  көру,  есту,  ойлау,  эмоционалды,  авто-
матты  және  т.б.  Интерактивті  тақтамен  презентацияны  бірге  қолдану  студенттердің  сабаққа  деген 
қызығушылығын  ерекше  арттырады.  Ағылшын  тілі  сабағында  компьютерді,  мультимедиялық  және 
электрондық оқулықтарды және интерактивті тақтаны пайдаланғанда: 
• лексиканы оқып үйретеді; 
• сөйлеу ырғағын; 
• диалог, монолог және рөлдік ойындарды; 
• хат жазуға үйретеді; 
• грамматикалық құрылымдарды түсіндіріп, студенттердің есінде сақтауға көмектеседі. 
Ақпараттық  және  телекоммуникациялық  технологияларды  игеру  қазіргі  заманда  оқу  және  жазу 
қабілеті болуы керек сияқты әрбір адам үшін қажетті шартқа айналды. Білім берудің және оқытудың 
ақпараттық технологиялары дегеніміз – ақпаратпен жұмыс істеуге арналған (аудио - видеотехниканы, 
компьютерді,  телекоммуникациялық  желіні)  қолдануға  негізделген  педагогикалық  технология. 
Қазіргі  заман  оқытушыдан  тек  өз  пәнінің  терең  білгірі  болуы  емес,  тарихи - танымдық,  педагоги-
калық - психологиялық  сауаттылық  және  ақпараттық  сауаттылық  талап  етіледі.  Ендеше  кез  келген 
оқытушының  бойында  ақпараттық  құзыреттілік  қалыптасуы  тиіс.  Ақпараттық  құзыреттілік – ақпа-
раттық мультимедиялық технологияларды пайдалана отырып, түрлі ақпаратпен теориялық білім мен 
тәжірибені  ұштастыра  отырып  қолдана  алу  деген  ұғымды  білдіреді.  Ақпаратты  технологияларды 
пайдалану арқылы мектептегі сабақтарды жаңаша ұйымдастыру, оқытушының  рөлі мен қызметінің 
артуына  жағдай  жасау,  теориялық,  ғылыми – педагогикалық  және  психологиялық  зерттеулерге 
сүйене  отырып,  студентердің  құзыреттілігін  қалыптастыру,  ақпараттық  технологиялар  мен  иннова-
циялық  оқыту  әдістері  арқылы  студенттерді  ізгілікке,  елжандылыққа,  саналыққа,  адамгершілікке, 
имандылыққа, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу. Сондықтан ақпараттық технологиын қолдану және ашық 

171 
 
бағалау  жүйесін  қолдану  оқытушыға  студенттердің  пәнге  деген  қызығушылығын  жоғарлатуының 
тиімді жолдары: 
• студенттердің материалды игеру үрдісін психологиялық түрде женілдетеді. 
• Пәнге деген танымдылық қызығушылығын тудырады. 
• студенттердің көз қарасын кенейтеді. 
• Сабақ үстінде көрнекілікті қолдану мүмкіндігі өседі. 
• Пәнді оқуға және үлгерімді жоғарлату қызығушылығы туады. 
• Теориялық материалды толық игеру болады. 
• Ақпаратты табу, оны компьютерлік технология арқылы өндеу. 
• өз көз қарасын нақты және қысқаша қалыптастыру дағдысы. 
Ақпараттық технологияларды пайдаланудың негізгі артықшылықтары мынадай: 
1. Олар студенттерге тақырып шеңберінде немесе белгілі бір уақыт аралығында айтылуға тиіс 
мәліметтер көлемін ұлғайтады. 
2.  Білімге  бір - бірінен  үлкен  ара  қашықтықта  орналасқан  әр  түрлі  оқу  орнында  отырып  қол 
жеткізуге болады. 
3. Оқыту жүйесінің көп деңгейлі жетілдіру 
Жаңа ақпараттық құралдарды ағылшын тілі сабағында қолданғанда күтілетін нәтижелер: 
• үлгерімі төмен студентерге көмектеседі; 
• студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттырады; 
• сабақта пайдаланылатын көрнекіліктердің санын арттырады; 
• студенттердің шығармашылығын арттырады; 
• студенттерді жеке жұмыс істеуге үйретеді; 
• грамматикалық құрылымдарды оңай түсінуге көмектеседі; 
• студенттердің есте сақтау, есту, көру, сөйлеу, ойлау қабілеттерін дамытады; 
• пікірталас, талдау, анализ жасау мүмкіндіктерін арттырады; 
Көбіне  мен  ағылшын  пәнінде  компьютерді  жаңа  сабақ  түсіндіргенде,  грамматикалық  құры-
лымдарды  өткенде  және  қорытынды  сабақта  қолдану  өте  тиімді.  Қорыта  келгенде  ағылшын  тілі 
сабағында  компьютер  және  т.б.  жаңа  ақпараттық  құралдарды  пайдалану  заман  талабы.Жаңа  заман-
дағы - Жаңа  Қазақстанымыздың  дамып  келе  жатқан  қадамында  оқу  процессіне  жаңа  ақпараттық 
технологияларды енгізілуі де, келешекте компьютер заманы болатынына көз жеткізеді. Барлық жаңа 
технологияның мақсаты - пәнді оқытуда оқушының жеке басының дара және дербес ерекшеліктерін 
басқарып,  олардың  өз  бетінше  ізденуін  арттырып,  шығармашылығын  қалыптастырып,  пәнге  деген 
қызығушылығын арттыру. Заман талабына сай, электронды оқулық, интернет, web сайтты қолдану-
дағы жаңа ақпаратты технологияларды пайдалану тарих пәні үшін маңызы зор.  
 
Пайдаланған әдебиеттер: 
1. Қазақстан Республикасының Президентінің 2011ж/29 қаңтардағы  Қазақстан халқына жолдауы. 
2. Қазақстан мектебі 2002жыл №3 және№10 
3. Ағылшын тілі мектепте 2010жыл №1 және 2009жыл №1 
4. Хабаршы 2009 жыл №1 
 
Аnnotation: This article deals with the using of innovation technology in the English language teaching.How to develop students 
listening and speaking .  
 
 
 
Окушева Г. Т. – к.ф.н., доцент 
Жанадилова З. М. – ст. преподаватель 
КазНУ им.аль-Фараби, кафедра иностранных языков г/ф 
E-mail: 
okushevag@mail.ru
    zzhanadilova@mail.ru 
 
ПРИМЕНЕНИЕ СASE STUDY В ОБУЧЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
 
Сегодняшний преподаватель иностранных языков значительно отличается от своих коллег недав-
него прошлого. Во-первых, иностранные  языки  стали  необычайно  востребованы в  наши  дни  благо-
даря  процессу  глобализации,  требующему  активного  общения  и  обмена  взглядами  и  информацией 

172 
 
между специалистами из разных стран по всем областям науки, экономики, образования и культуры. 
Во-вторых, широкий доступ к научной, учебной и методической литературе на иностранных языках и 
по иностранным языкам, а также возможность использования интернета, современных электронных 
источников  и  технических  средств  позволяют  специалистам  постоянно  повышать  свою  квалифи-
кацию и идти в ногу со временем. Быть современным – это веление времени и долг преподавателя, 
так как постоянно меняющийся мир отражается в образовательной среде со всей очевидностью. Не 
понять  этого – значит  отстать  от  процесса  преобразований,  что  может  пагубно  отразиться  на  его 
карьере,  ведь  преподаватель  всегда  работает  с  самой  активной  частью  общества – молодежью,  для 
которых  все  новое  гораздо  интереснее  и  актуальнее.  Это  заставляет  преподавателей  иностранных 
языков непрерывно работать над самообразованием и постоянно чувствовать себя студентами.  
Современная  методика  иностранных  языков,  ориентированная  на  коммуникативный  подход, 
является той областью науки, где вместе с традиционными методами, используются  новые образо-
вательные модели и технологии. Одним из инновационных способов организации обучения является 
case study или  метод  конкретных  ситуаций,  основанный  на  так  называемом task based approach – 
проблемном подходе.  
Как  отмечается  в  литературе, «метод case-study наиболее  широко  используется  в  обучении 
экономике и бизнес-наукам за рубежом. Впервые он был применен в учебном процессе в школе права 
Гарвардского университета в 1870 году; внедрение этого метода в Гарвардской школе бизнеса нача-
лось в 1920 году в процессе преподавания управленческих дисципли. Ведущая роль в теоретической 
разработке метода и практическом его применении принадлежит американским преподавателям (Dr. 
Copeland, J.A. Erskine, M.R. Leenders, L. A. Mauffette-Leenders, R. Merry). Сегодня  метод case-study 
завоевал  ведущие  позиции  в  обучении,  активно  используется  в  зарубежной  практике  бизнес–
образования и считается одним из самых эффективных способов обучения студентов навыкам реше-
ния типичных проблем» /1, стр. 1/. 
Целью данного метода является совместное обсуждение, анализ и выработка практических реше-
ний  предложенных  проблем  в  учебной  среде.  Применение  кейс  метода  направлено  на  расширение 
познавательных и творческих способностей студентов, а также дает возможность развивать команд-
ный дух, навыки командной работы, что является в современном мире одним из важнейших требо-
ваний к достижению успеха.   
При  обучении  иностранным  языкам  этот  метод  является  одним  из  наиболее  эффективных  спо-
собов  развития  коммуникативных  компетенций,  активизации  устной  и  письменной  речи.  Данный 
подход весьма популярен в современной методике преподавания иностранных языков во всем мире. 
Под ‘заданием’ или ‘задачей’ в этом случае подразумевается длительная речевая деятельность, пер-
востепенной  целью  которой  является  достижение  конкретного  результата.  Задания,  как  правило, 
включают  в  себя  обсуждение,  споры,  интервью,  рассуждения,  рассказ,  беседу  и  совместную  выра-
ботку решения проблемы. Суть данного подхода заключается в следующем: 
-  Сase study рассматривается  как  завершение,  заключительная  часть  работы  над  совершен-
ствованием  речевых  навыков,  а  не  возможность  практики  конкретного  языкового  материала.  Она 
должна быть по-настоящему мотивированной и соответствовать реалиям жизни.  
- В центре внимания при изучении раздела или темы находится выполнение именно этих задач, а 
не  эпизодическая  речевая  деятельность.  С  этой  целью  большая  часть  языкового  материала,  изучае-
мого в определенном разделе, связана с этими задачами, и студенты постепенно, шаг за шагом гото-
вятся  к  выполнению  этих  задач,  осваивая  необходимые  лексические,  грамматические,  речевые    на-
выки через серию упражнений, чтобы не испытывать затруднений при обсуждении ситуаций. Такая 
работа  дает  возможность  студентам  максимально  эффективно  использовать  в  своей  устной  и  пись-
менной  речи  уже  усвоенный  в  предыдущих  разделах  материал  и  развивать  дальше  не  только 
коммуникативную, но и прагматическую, межкультурную и социокультурную компетенции.  
Так,  например,  в  учебном  комплексе ‘Market Leader’ всех  уровней,  используемом  для  обучения 
профессионально-ориентированному английскому языку на экономических специальностях, каждый 
раздел  заканчивается case study, который  завершает  изучение  темы  раздела.  Поскольку  данный 
комплекс  разработан  для  обучения  английскому  языку  для  специальных  целей,  а  именно, Business 
English, все темы основаны на реальных проблемах или ситуациях, связанных с бизнесом. Основная 
цель case study - вовлекать как можно больше студентов в процесс решения задач и поощрять их к 
активной  коммуникативной  деятельности.  При  этом  студенты  применяют  те  языковые  и 
коммуникативные  навыки  и  умения,  которые  они  приобрели,  работая  над  каждым    разделом.  Как 
правило,  задания  построены  так,  чтобы  студенты  вовлекались  в  процесс  обсуждения  проблем  и 
предлагали свои пути решения через активную работу в парах или группах. Например, для студентов 

173 
 
начинающего  уровня  к  теме “Sales” предлагается  следующая  ситуация:  компания «Link-up Ltd» 
занимается продажей мобильных телефонов трёх известных марок и имеет сеть магазинов. Персонал 
помогает  клиентам  выбрать  телефоны  и  дает  консультации  по  пакету  услуг.  Даётся  краткая 
характеристика  телефонов  (цена,  функции,  особенности  и  т.д.)  и  пакет  услуг.  Задание  студентам: 
создать группы по 4 человека, 2 из них – продавцы и 2 студента – клиенты. Каждый студент получает 
карточку с ролевой установкой и в соответствии с ней каждый продавец разговаривает с клиентом и 
выясняет,  какой  именно  телефон  он  хочет  купить.  Далее  продавцы  обсуждают  между  собой,  какие 
пакеты услуг они смогли продать, а покупатели обсуждают, какие пакеты они хотели и что купили.  
Письменное задание заключается в следующем: Вы - работник этой компании и со следующего 
дня  у  вас  отпуск.  Вам  необходимо  написать e-mail коллеге  с  описанием  телефона  и  пакета  услуг, 
необходимый  клиенту,  и  попросить  коллегу  заказать  требуемый  телефон,  т.к.  он  отсутствует  в 
продаже. Заказ необходимо выполнить к пятнице. Студенты должны написать e-mail по образцу /2, 
стр. 18/. 
В  продолжающих  группах  даются  более  сложные  задания:  обсудить  ситуацию  или  проблему  в 
команде и дать развернутый анализ причин недостатков, предложить меры по улучшению ситуации, 
написать  письмо,  бизнес-проект,  подготовить  презентацию  инвестиционного  плана  и  т.д.  Каждый 
case study заканчивается обязательно письменной работой. 
Например,  в  комплексе “New Market Leader”  уровень Upper-Intermediate при  работе  над  темой 
“Team building” обсуждается  ситуация,  связанная  с  приходом  в  компанию  нового  коммерческого 
директора,  в  задачу  которого  входит  повышение  продаж.  Однако  сложившаяся  в  компании  атмо-
сфера  взаимного  неприятия  не  позволяет  выполнять  работу  эффективно.  Студенты  получают  свои 
ролевые карточки и, внимательно ознакомившись с историей вопроса, должны обсудить в группах по 
4  человека  возможные  варианты  решения  проблемы  создания  дружной,  эффективной  команды,  а 
затем  выработать  общие  рекомендации  для  по  улучшению  обстановки  и  меры  по  повышению 
продаж.  Письменная  часть  работы  заключается  в  написании  письма  на  имя  коммерческого  дирек-
тора с предложением мер по решению проблемы /3, стр. 74/.  
Таким  образом,  все  студенты  вовлечены  в  совместную  работу  и  вносят  посильный  вклад  в 
совместный проект. Поскольку перед каждым студентом ставится конкретная задача, члены группы 
активно участвуют  в  обсуждении  и  разработке  планов и  презентаций. В  процессе  работы  языковой 
аспект  отходит  на  второй  план.  Забывая  о  том,  что  они  могут  сделать  ошибки  в  речи,  студенты 
преодолевают  психологический  барьер,  и  их  речь  на  иностранном  языке  становится  гораздо 
свободнее.  Подобные  задания  помогают  студентам  раскрепоститься  и  думать,  в  первую  очередь  о 
том,  что  говорить,  а  не  как  говорить.  В  то  же  время,  студенты  учатся  выражать  свое  мнение  и 
взгляды, мыслить критически и творчески решать проблемы. 
При  использовании  данного  метода  очень  важно  учитывать  индивидуальные  особенности 
студентов, необходим индивидуальный подход к каждому. Это объясняется тем, что при обсуждении 
одни студенты активно включаются в работу, высказывают свое мнение, не ожидая, когда их спросят. 
Другие  студенты  предпочитают  прежде  подумать  и  сформулировать  свои  мысли,  прежде  чем 
высказать их. Это не значит, что они хуже знают материал или боятся говорить. Здесь играют роль 
психологические  особенности  их  характера.  Как  правило,  их  суждения  более  глубокие  и  всесто-
ронние, поэтому требуется некоторое время, чтобы они собрались с мыслями и высказались.  
Для успешного выполнения заданий case study необходимо осуществление следующих условий: 
- вовлекать всех студентов в работу на каждом этапе; 
-  учитывать  индивидуальные  особенности  студентов  и  использовать  дифференцированный  под-
ход; 
-  использовать  знания  студентов  в  области  их  специальности  и  других  областей,  а  также  их 
жизненный опыт; 
-  инструкции  перед  началом  выполнения  заданий  должны  быть  представлены  ясным  четким 
языком; 
- поставленные цели и задачи должны быть понятны каждому студенту; 
- рекомендуется краткий обзор и повторение языковых и коммуникативных навыков, пройденных 
в данном разделе, чтобы студенты активно использовали их при выполнении заданий; 
- анализ ошибок в речи можно провести в конце урока, ведя запись наиболее типичных ошибок. 
Ошибки должны исправляться в конструктивной форме; 
- необходимо дать студентам возможность самостоятельно делать выводы и рекомендации; 
- рекомендуется поощрять творческий подход при решении проблем.      

174 
 
Этот вид работы выполняется нами регулярно в группах 1-го, 2-го и 4-го курсов бакалавриата, а 
также в магистратуре в соответствии с рабочей учебной программой. Практика устной и письменной 
речи  при  изучении  профессионально-ориентированного  английского  языка  требует  от  студентов 
определенных знаний и опыта в области специальности, так как без этого не получится осознанного, 
компетентного  обсуждения  и  решения  задач.  Поэтому  такой  вид  работы  наиболее  успешно  про-
водится со студентами старших курсов, имеющих определенный багаж знаний и жизненного опыта 
для активного участия в обсуждении задач.  
Что  касается 1-го  курса,  к  сожалению,  дисциплина  «Профессионально-ориентированный  ино-
странный язык» с текущего учебного года введен в 1-м семестре, и на нее запланировано лишь три 
кредита.  Опыт  этого  года  показал,  что  первокурсники,  только  закончив  школу,  имеют  слабое 
представление о своих специальностях и им трудно рассуждать на профессиональные темы. Поэтому 
мы считаем, что курс по выбору по деловому английскому языку следует вводить в учебный план на 
старших курсах. 
Тем не менее, практика показывает, что подобные творческие виды работ привлекают студентов, 
пробуждая  в  них  интерес  к  изучаемому  языку,  помогают  студентам  преодолеть  психологические 
барьеры, страх и начать говорить на иностранном языке.  
Кроме  того,  студенты  учатся  работать  в  команде,  когда  решения  должны  приниматься  коллек-
тивно  и  каждый  отвечает  за  результат.  Ведь  современные  ученые  утверждают,  что  успехов  доби-
ваются  те,  кто  умеет  работать  в  команде,  и  конкуренция  должна  быть  не  друг  с  другом,  а  между 
командами.  При  совместном  обсуждении  практических  ситуаций,  когда  необходимо  предоставить 
обоснованное  решение,  каждый  студент    выражает  свое  мнение  и  старается  аргументировать  свои 
высказывания фактами. Это способствует развитию у обучающихся таких важных навыков, как само-
стоятельное  критическое    мышление,  умение  слышать  другое  мнение  и  учитывать  альтернативную 
точку зрения. 
 
 
 
       
Каталог: download
download -> Түсу емтиханы бағдарламасының мазмұны
download -> Книга посвящена памяти Жакии Сарсенова нашего
download -> Бәйдібек Баба Алып Бәйтерек Ұрпақтар шежіресі
download -> Орындаушылық (дауыс диапазоны, үн шығару ерекшеліктері, дикциясы)
download -> Республики казахстан
download -> Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде
download -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
download -> Литература абишева К. М. Основы теории и практики перевода. Астана, 2008
download -> А. Әшімбаев Әбілхан қастеев шығармашылығы арқылы білімгерлердің

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет