Сборник материалов IX международной научной конференции студентов и молодых ученыхжүктеу 60.95 Kb.
Pdf просмотр
Дата07.04.2017
өлшемі60.95 Kb.
#6406
түріСборник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттер мен жас ғалымдардың 

«Ғылым және білім - 2014» 

атты IX Халықаралық ғылыми конференциясының 

БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ 

 

 

 

 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 

 

IX Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых 

«Наука и образование - 2014» 

 

 

 

 

PROCEEDINGS 

of the IX International Scientific Conference  

for students and young scholars 

«Science and education - 2014» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 жыл 11 сәуір 

 

Астана 

УДК 001(063) 

ББК 72 

Ғ 96 

 

  

 

Ғ 96 «Ғылым  және  білім  –  2014»    атты  студенттер  мен  жас  ғалымдардың  ІХ 

Халықаралық ғылыми конференциясы = ІХ Международная научная конференция 

студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2014» = The IX International 

Scientific Conference for students and young scholars «Science and education - 2014». 

–  Астана: 

http://www.enu.kz/ru/nauka/nauka-i-obrazovanie/

,  2014.  –  5830  стр. 

(қазақша, орысша, ағылшынша). 

 

ISBN  978-9965-31-610-4  

 

  

 

  

Жинаққа  студенттердің,  магистранттардың,  докторанттардың  және  жас 

ғалымдардың  жаратылыстану-техникалық  және  гуманитарлық  ғылымдардың 

өзекті мәселелері бойынша баяндамалары енгізілген. 

 

 

The proceedings are the papers of students, undergraduates, doctoral students and young researchers on topical issues of natural and technical sciences and humanities. 

 

В сборник вошли доклады студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых по актуальным вопросам естественно-технических и гуманитарных наук. 

УДК 001(063) 

ББК 72 

 

  

 

ISBN 978-9965-31-610-4 ©

Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еуразия  ұлттық 

университеті, 2014 


 

 

2668 атқаратынына қарамастан, бір-бірінен ӛзгешеленеді.  

Жоғарыда аталған программалық компоненттердің жіктелуі және бірегейленуі, таралу 

әдісі  мен  ӛндіруші  компанияларға  тәуелсіз  тҥрде  оларды  кез  келген  СБР-да  пайдалануға 

мҥмкіндік береді.    

Әртҥрлі  білім  салаларына  сандық  білім  беру  ресурстарын  кірістіру  –  аталмыш  білім 

беру жҥйесін жетілдіруге қажетті, прогрессивті және маңыздылығы жоғары қадам деп айтуға 

болады.   

Қолданылған әдебиет 

1.

 Керимбаев  Н.Н.  Профессиональное  использование  икт  как  один  из  компонентов 

методической  системы  подготовки  будущих  учителей.  Сибирский  педагогический 

журнал. Новосибирск, Россия, 2012, №5  -С.65-68.  

2.

 http://ru.wikipedia.org/wiki/CMS  /  [Электронный  ресурс]  -  Википедия  -  свободная 

энциклопедия. 

 

УДК [373.5.016:004](075.3) 5 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ИНФОРМАТИКА ПӘНІ 

БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

 

Алипбаева Алтынай Шамчадинқызы 

altynai.alipbaeva@mail.ru

 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҦУ Ақпараттық технологиялар факультетінің Инф.б-41 тобының 

студенті, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жeтeкшiсi - п.ғ.к Aльжaнoв А.К 

 

 

Қaзaқcтaн  Pecпубликacының  Пpeзидeнтi  Нҧрсҧлтан  Әбішҧлы  Нaзapбaeвтың  2012 

жылғы  14  -  жeлтoқcaндaғы  «Қaзaқcтaн-2050»  cтpaтeгияcында  болашақтағы  білім  саласын 

айтып  ӛтті:  «қaлыптacқaн  мeмлeкeттiң  жaңa  caяcи  бaғыты»  aтты  Қaзaқcтaн  xaлқынa 

Жoлдaуындa  aйтылғaн  нeгiзгi  мәceлeлepдiң  бipi  –  тиicтi  бiлiм  мeн  бiлiк  маман,  заманауи 

бағдамалар  мен  оқу  әдістемелерін    кeз  кeлгeн  aзaмaтын  әлeмнiң  кeз  кeлгeн  eлiндe  қaжeткe 

жapaйтын мaмaн бoлaтындaй дeңгeйгe кӛтepу бoлып тaбылaды. Орта білім және жалпы білім 

беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептердегі оқыту деңгейіне жеткізу керектігін, 

ӛзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдап игеру керектігін айтып ӛтті [1] 

 

Информатика ғылым ретінде ӛткен ғасырдың екінші жартысынан бастап пайда болуы мен  қатар  қалыптаса  басталады.  Информатикада  ақпараттың  ауқымды  кӛлемі,  ағымын 

ӛңдеуді  коммуникация  жҥйесінсіз  және  автоматтандырусыз  жҥзеге  асыру  мҥмкін  емес,  сол 

себепті электронды есептеуіш машиналар мен заманауи ақпараттық және коммуникациялық 

технологиялар информатиканың іргелі ядросы және материалдық базасы да болып табылады 

. Информатика ғылымының  зерттеу аймағы ол – ақпарат қҧрылымы және  ортақ қасиеттері, 

адамдардың  тіршілігі    тҥрлі  салаларда  ақпаратты  іздеуде  ,  сақтау,  жинау,  ақпаратты 

тҥрлендіру, жеткізу, ҥрдістерімен байланысты мәселелерді қамтиды. [2]. 

 

Жалпы  білім  беретін  орта  мектептерде  5-сыныптарда  информатика  пәнінен  оқыту курсының  «сабақ»  негізгі  тҥрі  болып  табылады.  Мектепте  сабақтар,  сыныпта  сабақ  жҥйесі 

бойынша  жҥргізіледі.  Бҧл  оқу  жҥйе  ҧлы  ойшыл  жазушы  «чех»  педагогы  Я.А.  Коменский 

«Ҧлы  дидактика»  (1592-1670)    деген  еңбегінде  оқу  жҥйесінің    ҧйымдастыруға  қатысты 

теориялық  мәселелерін    қарастырып  кӛрсетті,  осы  еңбегінің  арқасында    мектептегі  сабақ 

жҥйесі  қолға  алынды.  алады.  Оның  белгілеріне  тоқталып  ӛтейік:  тҧрақты  оқу  топтарының 

қҧрылымы;  әр сыныптарға оқу мазмҧны ; бекітілген оқу сабақтар кестесі ; ҧжымдық немесе 

жеке  оқыту; мҧғалімдердің  ҧйымдастырушылық  және жетекшілік ролдері; оқушы білімінің 

бағалау немесе жҥйелі тексеру жатады [3]. 

 

Бҥгінгі  кҥнігі  сабаққа  –  дидактиканың  жеке  ғылым  саласы  ретінде  қарастырылатын мәселелері  білім  беру  мен  оқушы  іс  -  әрекетін  ҧйымдастырудың  негізгі  формасы  ретінде 

 

 

2669 бірнеше  қасиеттерімен  ерекшеленеді.  Білім  беру  ол  –  адамның  жҥйеленген  білімді,  білікті 

және дағдыларды меңгеру, ақыл – ой мен мінезді дамыту, дҥниетанымы мен таным ҥдерісін 

қалыптастыру  болып  табылады.Білім  беру  қажеттілігі  адамның  білімділігін  қалыптастыру 

және білімді адам ақпарат, кӛп жақты қҧбылыстар мен фактілерді тҥсінуге мҥмкіндік беретін 

жалпы идеялармен, принциптермен және әдістермен қолануға, жоғарғы деңгейдегі қабілетті, 

алған  білімдерін  жекелеген  жағдайларда  қолдана  алатын,  биік  сӛздер  мен  ҧғымдарды 

меңгерген  адам.Алғашқы  Руссо,  Песталоцци,  Дистервег  білім  беру  теориясын 

қалыптастырған. Бҧл теория бойынша білімдердің ӛзі емес, оның дамытушы әсерін маңызды 

деп есептеген.[4]   

 

Орта  мектептің  жоғарғы  сыныптарында  инфopмaтикaны  oқыту  жалпы әдicтемесі. 

 

Мемлекетімізде  және  қоғамыда    болып  жатқан  ӛзгерістер  халққа  бiлiм  мeн    тәpбиe  бepу  iciн  жaңa  caтығa  кӛтepудe,  caбaқ ӛту  әдic-тәciлдepiн  жeтiлдipудi   тaлaп  eтiп  oтыp. 

Қоғамда  білім  беретін  орта  мектепте  «Информатика»  және  «Есептеуіш  техника»  негізгі 

курстардың  педагогика  ғылымына  жаңа  сала  ретінде    –  информатиканы  оқыту  әдістемесі 

енгізіліп  қалыптаса  бастады.  Осы  орайда  «Информатиканы  оқыту  әдістемесі»  пәнін 

зерттейтін нысаны ол информатика пәнін оқыту болып табылады. Педагогика ғылымында, 

ғылыми    мамандықтардың  ресми  топтастыруы    бойынша,  қоғам  талабына  сәйкес,  қазіргі 

қарқынды  даму  кезіндегі  информатика  оқу  теориялары  мен  заңдылықтарын  зерттейтін, 

педагогика ғылымының  бҧл бӛлімі  «Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі» 

деген жаңа атау пайда болды.  Әйтсе де әлі кҥнге дейін нормативті қҧжаттарда қалыптасқан, 

«Информатиканы оқыту әдістемесі» атауы оқулықтарда қоланылылуда.  

 

Информатика  оқыту  әдістемесі  жаңа  ғылым  болғанымен,  негізсіз  қалыптаспаған. 

Ӛйткені  информатика жеке  ғылыми  пән  бола  тҧра,  басқа  ғылымдардан  білімін  жинақтап  , 

ары  қарай  дамыуына  алған  білімдердің  нәтижелеріне  сҥйенді.  Мына  ғылымдар  –  

математика,  философия,  физика,  педагогика,  психология,  информатика,  жас  ерекшелік 

физиологиясы,  жоғарғы  мектеп  педагогикасы,  сондай-ақ  орта  мектептердің  басқа  да  білім 

беру пәндерінің кең ауқымды  практикалық тәжірибесін айтуға болады [5]. Н.В.Софронова 

[5,16-б.]  айтып  ӛткендей  -  «Информатика  қазіргі  заманғы  ғылыми  оқытудың  тҥрлі 

салаларына сҥйенеді. олар:  

-

 

Математикаға  -  функциялар,  айнымалылар,белгілер,  сандар,  айнымалылар, жиындар, әрекеттер,  

-

 Психологияға - ойлау қарым-қатынас пен тҥйсікпен сезіну,».  

-

 Қоғамтану мен тарих саласына – қоғамдағы  әлеуметтік жҥйелерді ,  

-

 Логикаға - ойлау қабілеті, ақиқат, жалған, тҥйсік, формалды амалдар,  

-

 Биология саласы – ӛз –ӛзін басқара алатын биологиялық жҥйелер, мысалыға алатын 

болсақ адам  және  басқа да тірі организмдерді жатқызуға болады.,  

 

Барлық  салаларда  адамзат  ғалам  жағынан  ақпараттандырылып  және  информатика ғылымы  басқа  ғылымға  енген  заманда,  информатиканы  оқыту  әдістемесі  ол  кез  келген 

ғылыммен  тығыз  байланыста  екендігін  ашық  айтуға  болады.  Қазіргі  кезде,  М.П.  Лапчик, 

И.А.  Румянцев,  С.А.  Жданов,    Э.И.  Кузнецов  ,А.А.  Малева,  М.В.  Швецкий,  және  т.б.  осы 

жҥргізілген    зерттеудің  нәтижесінде  болашақ  мҧғалімдерді  кәсіби    даярлау  қҧрылымы 

қалыптасты.  

 

В.А.  Сластенина,  А.М.  Пискунов,  Н.В.  Кузьмина,  т.б  және  педагогтар  мен психологтардың    зерттеу  жҧмыстарында  мҧғалімдерді  кәсіби  тҥрде  дайындап  жетілдіру 

кӛрсетілген.  Бҧдан  информатика  пән  мҧғалімдерін  әдістемелік  мазмҧнын  дайындау  мен 

қатар мҥмкіндігін жетілдірудің негізгі бағыттарын болжамдап  шығаруға да болады:  

 Қазіргі  заманға  сай  келетін  әдіснамалық  программаларын  дайындау  мен 

мектептегі информатика пәнін  оқытудың әдістемелік жҥйесін дамыту; 

 

Информатиканы  оқыту  әдістемелік  жҥйесінің  элементтерін  дамыту  мен толықтыру, тақырыптарының  мазмҧнын жетілдіру;  

 

 

2670  

Информатика  мҧғалімін  кәсіби  тҥрде  дайындау  және  әдістемелік,  дайындықты кҥшейту;  

 

Мҧғалімдердің    информатика  пәнінен  кәсіби  дайындалу  ҥлгісі  ҥш  бӛлімнен қҧралады.. Олар:  

1.

 Мҧғалімдердің  әдістемелік  дайындығы  мен  психологиялық-педагогикалық 

тәжрибесін арттыру.  

2.

 

Жаңа  программалық    технологиялармен  жҧмыс  істеу,  қабілеттлігін,  бейімділігін, шеберлігін арттыру.  

3.

 Информатика  мамандығы  саласында  базалық  білім  мен  есептеуіш  техника  және 

ғылыми дайындықтарын арттыру.  

 

Информатиканы оқыту әдістемесі  пәні  ретінде жалпы мақсаттарына мына негізгі міндеттерді қояды [6]:  

 Мектептегі жалпы білім берудегі оқу жоспарына және информатика нәніні оқудың 

нақты мақсаттарының алатын орнын анықтау;  

 

Оқытудың ең тиімді формаларын ҧйымдастыру және ҧтымды әдістерді ҧсыну бҧл  практик-мҧғалімге қойылған мақсат болып табылады.;  

 Есептеуіш  техниканы  және  информатика  оқытудың  барлық  қҧралдарын  - 

мультимедиалық қҧралдар, оқу қҧралдары, бағдарламалық қҧралдар, интерактивті тақталар 

, компьютерлер,  т.с.с қарастыру;  

 Мҧғалімнің практикалық жҧмысына қолдануға нҧсқаулар беру;  

Мҧғaлiмнiң  пaйдaлaнылaтын  әдicтep  фopмулaлap  бepiлгeн  әpбip  кoмпoнeттi 

oқушының ӛзiндiк жҧмыc жacaуынa бaғыттaлуы қaжeт. 

 

Қолданылған әдебиеттер 

1.  Жолдау Назарбаев Н.Ә. «Қазастан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мҥдде, бір болашақ » (Ел 

Президентінің Қазақcтан xалқына Жолдауы) //Егемен Қазақcтан 2014жыл 

2. Бидайбеков Е.Ы., Лапчик М.П., Беркімбаев К.М., Сағымбаева А.Е. Информатиканы оқыту 

теориясы мен әдістемесіне кіріспе: Оқу қҧралы. – Алматы, 2008. – 280 бет. 

3. Қоянбаев. Ж.Б. Педагогика. Астана – 1998ж 

4. З. Байжанова. Жалпы Педагогика Алматы  - 2008ж 

5. 44. Софронова Н.В. Теория и методика обучения информатике. –М.: Высшая школа, 2004. 

– 223 с. 6. Лапчик М.П. и др. Методика преподавания информатики: Учеб. пособие для студ. 

пед. вузов / М.П.Лапчик, И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер; Под общей ред. М.П. Лапчика. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. – 624 с. 

 

 

УДК 004.9 НАУЧНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В MAC OS. 

 

Альжанова Айслу Каиржановна 

aislu_alzhanova@mail.ru

 

Мaгиcтрaнт группы МИо-2 cпeциaльнocти «6М011100-Инфoрмaтикa» 

EНУ им. Л.Н.Гумилeвa, Астана, Казахстан 

Нaучный рукoвoдитeль -  к.п.н., дoцeнт Омaрбeкoв E.E. 

 

В  coвременнoм  мире,  при  cтремительнoм  рaзвитии  вычиcлительнoй  техники,  перед челoвекoм  oткрывaетcя    oгрoмнoе  кoличеcтвo  нoвых  вoзмoжнocтей.  Кoмпьютернaя 

индуcтрия  нaшлa  применение  прaктичеcки  вo  вcех  cферaх  жизнедеятельнocти  челoвекa.  В 

нacтoящее  время  бoльшинcтвo  cпециaлиcтoв  в  oблacти  oбрaзoвaния  вoзлaгaют  нaдежды  нa 

coвременные перcoнaльные кoмпьютеры, рaccчитывaя c их пoмoщью cущеcтвеннo пoвыcить 
жүктеу 60.95 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет