Саясаттанужүктеу 104.68 Kb.
Pdf просмотр
бет21/21
Дата09.01.2017
өлшемі104.68 Kb.
#88
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР
1. Жамбылов Д. Саясаттану. Оқулық. Алматы. «Жеті жарғы». 2005. 
2. История  политических  и  правовых  учений.  Под  ред.  О.Э.Лейста.  М., 
1997. 
3. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы. 2007. 
4. Макиавелли  Н.  Правитель.  Книга  об  искусстве  управления  людьми  и 
государством. Алматы. 1996. 
5. Панарин А.С. Политология. Учебник. М., 2002. 
ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР
1. Аль-Фараби. Историко-философские трактаты. Алматы. 1985. 
2. Бөкейханов Ә. Шығармалар. Алматы. 1994. 
3. Уәлиханов Ш. Таңдамалы. Алматы. 1995. 
4. Вебер М. Шығармалар жинағы. М., 1990. 
5. Джунусова  Ж.Х.,  Булуктаев  Ю.О.,  Акимова  А.М.  Введение  в 
политологию. Алматы. «Жеті жарғы». 1998. 
6. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Нышандары. Алматы. 1997. 
7. Локк Дж. Сочинения в трех томах (Философское наследие). М., 1985. 
8. Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. 
9. Назарбаев Н.Ә. Ғасырлар тоғысында. Алматы. «Өнер». 1996. 
10. Нысанбаев А.Н. Политология. Учебник. Алматы. «Ақыл кітабы». 1998. 
11. Политология.  Учебник.  Под  ред.  Байдельдинова  Л.А.  Алматы. 
«Экономика». 1997. 
12. Политология.  Учебное  пособие.  Под  ред.  Булатовой  А.Н.  Алматы. 
«Дәнекер». 2002. 
13. Политология. Альбом схем. Под ред. Дёмина Г.И. М., 2002. 
14.Пугачев В.П. Введение в политологию. М., 1997. 

189
М А З М Ұ Н Ы
Алғы сөз    ..............................................................................................
3
І тарау
САЯСИ БІЛІМДЕР ТАРИХЫ ЖӘНЕ САЯСАТТАНУ
ҒЫЛЫМЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ
1. Мифологиялық  саяси идеялардан саяси ғылымға  дейін...............
5
2. Қазақ даласындағы саяси пікірлердің қалыптасуы.........................
8
3. Саяси ғылымның объектісі және оның зерттеу тәсілдері..............
19
4. Болашақ мамандардың азаматтық ұстанымдарын
    қалыптастырудағы саяси білімнің маңызы.....................................
23
ІІ тарау
ДЕМОКРАТИЯНЫҢ НЕГІЗІ, САЯСИ БИЛІКТІҢ КӨЗІ
ХАЛЫҚ БОЛУ ПРИНЦИПІНІҢ ЖҮЗЕГЕ АСУЫ
1. Демократиялық мемлекеттің мәні және негізгі белгілері ..............
26
2. Демократиялық процестердің даму тарихы.....................................
28
3. Қазақстан Республикасындағы демократиялық үрдістердің   
      қалыптасуындағы парламенттіліктің орны...................................
32
4. Демократияның дамуындағы қазіргі кезеңдегі негізгі
    проблемалар .......................................................................................
38
ІІІ тарау
САЯСИ  БИЛІК: ТЕОРИЯЛЫҚ МӘНІ,
ҚАЛЫПТАСУ ЖОЛДАРЫ
1. Билік және саяси билік ұғымдары ....................................................
42
2. Билік туралы теорияның тарихи дамуы және қазіргі кезеңдегі 
    проблемалары ...................................................................................
44
3. Саяси және мемлекеттік билік  .........................................................
50
4. Саяси тәртіп (саяси режимдер) ..................................................... ...
54
ІY тарау
МЕМЛЕКЕТ – ҚОҒАМНЫҢ БАСТЫ 
САЯСИ ИНСТИТУТЫ РЕТІНДЕ
1. Мемлекет туралы идеялар тарихы мен мемлекет туралы 
ілімнің қалыптасуы
..........................................................................
57
2. Қазіргі кезеңдегі мемлекет:  құрылымы және қызметі .................
61

190
Y тарау
САЯСИ ПАРТИЯЛАР МЕН ҚОЗҒАЛЫСТАРДЫҢ         
ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚОҒАМДАҒЫ ОРНЫ
1. Саяси партия – билік пен қоғам арасындағы байланыс құралы ...
69
2. Көппартиялық жүйенің қалыптасуы және оның маңызы ..............
72
3. Қазақстан: «Алаштан» көппартиялыққа дейін ................................
76
4.  Қоғамдық  ұйымдар  мен  қозғалыстардың  негізгі  қызметтері, 
міндеттері................................................................................................
82
YІ тарау
САЯСИ МӘДЕНИЕТ: МӘНІ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ 
ДАМУ ПРИНЦИПТЕРІ
1. Ұлттық мәдениет және саяси мәдениет .........................................
87
2. Саяси мәдениет - әлемдік саяси тәжірибе жиынтығы ретінде ......
90
3. Демократиялық саяси мәдениеттің қалыптасу мәселелері ...........
92
YІІ тарау
САЯСИ ЖҮЙЕ ТЕОРИЯСЫНЫҢ ТАРИХЫ
1. Саяси жүйе теориясының қалыптасуы тарихы ...............................
95
2. Қазіргі шетелдік саясаттанудағы саяси жүйе теориясының өзекті  
мәселелері .............................................................................................
97
YІІІ тарау
САЯСИ ИДЕОЛОГИЯ:
ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ МЕН ТЕОРИЯСЫ
1. Идея және идеология ұғымдарының мәні .......................................
104
2. Саяси идеологиялар тарихы мен теориялары ................................
105
3. Идеологиясыздандыру (деидеологизация) теориясы .....................
110
ІХ тарау
САЯСАТ – АДАМНЫҢ САНАЛЫ ҚЫЗМЕТІ РЕТІНДЕ
1.  Саясат  –  адамдар  үшін  және  адамдар  арқылы  жүзеге  
асырылатын  процесс ............................................................................
113
2. Саяси субъект - әлеуметтік топтар ...................................................
116
3. Халық - қоғамның негізгі саяси субъектісі ......................................
120
                                                           
Х тарау
САЯСИ ПРОЦЕСС: ШЕШІМДЕР МЕН ҚЫЗМЕТ
1. Саяси процесс – саяси жүйені дамытушы күш ...............................
123
2. Саяси қызмет – саналы іс-әрекеттің нәтижесі .................................
125
3. Саяси шешімдер және олардың жүзеге асу жолдары .....................
129
                                                        

191
ХІ тарау
САЯСИ ШИЕЛЕНІСТЕР  МЕН КЕЛІСІМДЕРДІҢ ҚОҒАМ 
ӨМІРІНДЕГІ АЛАТЫН ОРНЫ
1. Саяси шиеленіс туралы түсінік ........................................................
132
2. Әлеуметтік шиеленістердің негізгі себептері мен түрлері ............
133
3. Ұлтаралық шиеленістер және оны шешу жолдары ........................
136
4. Саяси шиеленістер және оппозиция ................................................
138
5. Консенсус – шиеленістерден өтудің әмбебап әдісі .......................
140
ХІІ  тарау
ӘЛЕМДІК САЯСАТ ТЕОРИЯСЫ, ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ            
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САЯСИ ЖҮЙЕНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ
1. Халықаралық қатынастар: белгілері және негізгі бағыттары .......
143
2. Әлемдік саясат және халықаралық саяси жүйе .............................
151
3. Жаңа Қазақстан халықаралық қатынастар жүйесінде ....................
154
Оқу құралына теориялық негіз болған ойшылдар
саясаттанушылар мен ғалымдардың саяси идеялары.................
160
Өзіндік жұмыстар, баяндамалар, мәнжазбаларға арналған 
тақырыптар .........................................................................................
177
Қазақстан тарихындағы аса елеулі саяси оқиғалар тізбесі .........
178
Әдебиеттер ............................................................................................
188
                                                   

192
ОҚУ ҚҰРАЛЫ
Б. ӨТЕМІСОВ, Қ.ҚАРАБАЛА
САЯСАТТАНУ
Тапсырыс № 890
Таралымы  200 дана
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің
Редакциялық-баспа бөлімі
(Ақтөбе қ., Ағ.Жұбановтар к-сі, 263)

193
ӨТЕМІСОВ БАҚТЫБАЙ, тарих ғылымдарының кандидаты, профессор. 1960 жылы 
Орал мемлекеттік институтының тарихи-филологиялық факультетін бітірген. Б.Өтемісовтың 
еңбек жолы идеологиялық қызмет атқарудан басталды. 1960-1970 жылдары Ақтөбе, Алматы 
облыстық, республикалық комсомол, партия комитеттері арқылы идеологиялық, үгіт-насихат 
жұмысына белсенді қатысқан. 
1974-1985  жылдары  Қазақстан  Компартиясы  Орталық  Комитетінің  жауапты 
қызметкер  лауазымын  атқарды.  Кейінгі  жылдары  оның  еңбек  жолы  жоғарғы  оқу 
орындарында  оқытушы,  ғылыми  жұмыстармен  ұштасып  Ақтөбе  жоғары  ұшқыштар 
училищесінде  кафедра  меңгерушісі,  С.Бәйішев  атындағы  Ақтөбе  университетінде  доцент, 
Ақтөбе  орыс-қазақ  Халықаралық  университетінде  ректор  болып  қызмет  етті.  2003  жылдан 
осы уақытқа дейін Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің доценті.
Б.Өтемісовтың  100  баспа  беттен  астам  еңбектері  жарық  көрген.  Оның  ішінде  1 
оқулық,  3  оқу  құралы.  Саяси  ғылымдар  бойынша  20-дан  астам  оқу-әдістемелік  құралдары 
мен  кітапшалары  бар.  Автордың  «Введение  в  политологию»,  «Основы  политологии», 
«Саясаттану негіздері» еңбектері оқырмандар көңілінен шығып, үлкен сұранысқа ие.
ҚАРАБАЛА  ҚУАНЫШ  ШҮРЕНҰЛЫ  С.М.Киров  атындағы  Қазақ  мемлекеттік 
университетінің философия-экономика факультетін бітірген. 1985 жылдан бері жоғарғы оқу 
орындарында  философия,  саясаттану,  әлеуметтану  пәндері  бойынша  сабақ  беріп  келеді. 
Жиырмадан  астам  ғылыми,  оқу-әдістемелік  мақалалардың  авторы.  Қазір  Қ.Жұбанов 
атындағы  Ақтөбе  мемлекеттік  университетінің  саяси-әлеуметтік  пәндер  кафедрасының 
доценті қызметін атқарады. 

Каталог: wp-content -> files
files -> Мұқағали Мақатаев (1931-1976)
wp-content -> Облыстық ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТ
wp-content -> Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған
wp-content -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
wp-content -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
files -> Сал, сері екеуі де өте ескі дәуірден сақталып келе жатқан халықтың тіршілігіне көп
wp-content -> Өмірбаяны Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданы жерінде 1897
wp-content -> Филология кафедрасы

жүктеу 104.68 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет