Сандуғаш Әлімжанова ыстық су мен жылу ақысыжүктеу 0.75 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата13.02.2017
өлшемі0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жалғасы 2-бетте 

Б

АҒААлматы қаласында қыркүйектің 1-інен бастап жылу 

мен ыстық суға төленетін ақы қымбаттайды. «Алматы 

жылу желілері» компаниясының таратқан мәліметтері 

бойынша, есептеу құралы орнатылмаған көпқабатты 

үйлердің тұрғындары ыстық су үшін 1238 теңге 23 тиын 

төлейтін болады. Қазір оған 865 теңге 97 тиын төленеді. 

Ал шомылатын бөлмесі ортақ пәтер типтес жатақ-

ханалардың тұрғындары қазір жан басына 432 теңге 

99 тиын төлеп жүрсе, күзден бастап 619 теңге 11 тиын 

төлеуі тиіс. Жуынатын бөлмесі бөлек орналасқан жатақ-

ханалардағы ыстық судың ақысы 504 теңге 50 тиыннан 

721 теңге 35 тиынға көтеріледі. Ортақ есептеу құралы 

жоқ, бірақ жеке есептеу құралы бар тұтынушылар 

ыстық судың бір текше метрі үшін қазіргі 244 теңге 87 

тиынның орнына қосымша құн салығын қоса 

есептегенде, 350 теңге 30 тиын төлейді. Сонымен қатар 

орталықтандырылған жылу ақысы да қымбаттайды. 

Тәуліктік есеп айырысу жүйесі бойынша төлейтін, 

есептеу құралы жоқ тұтынушылар үйдің бір шаршы 

метрі үшін қазір 49 теңге 60 тиын төлеп келсе, 

қыркүйектен бастап 72 теңге 82 тиын төлейтін болады. 

Ал жылыту маусы мын да ғана төлейтін тұрғындар үшін 

қазіргі төленетін 99 теңге 20 тиын 145 теңге 63 тиынға 

қымбаттайды. Айта кетер жайт, қыркүйектің 1-інен 

бастап Астана қала сы ның да суға төленетін ақы мөлшері 

15-20 пайызға дейін көтеріледі.Сандуғаш ӘЛІМЖАНОВА

Ыстық су мен 

жылу ақысы 

қымбаттайды

ОЙ-КӨКПАРБүгінгі қазақ әдебиеті қоғам дамуынан қалыс қалған жоқ па?

Тамара ханымның пайымдауынша, 

ба 

лиғатқа жетпеген жас қыздардың дүниеге қалаусыз бала әкелуінің себебі 

жас тардың жыныстық қарым-қаты нас-

тар мен репродуктивтік денсаулыққа қа-

тысты сауатсыздығында жатқан көрі неді. Тамара ЖҮСІПӘЛИЕВА, Қазақ стан дағы 

жы ныстық  және  репродуктивтік  ден  сау-

лық жөніндегі қауымдастық президенті:

– Бүгінгі таңда жастар 14 жастан 

бастап жыныстық тәжірибеден өте ді. 

Ал 18 жасқа толмайынша, ата-ана -

сынсыз олардың жыныстық және реп-

родуктивтік денсаулық туралы ақ парат 

алуына құқығы жоқ. Жы ныс тық сауат-

сыз дық салдарынан аяғы ауыр болып 

қалған қыздар жасанды түсік жасау-

шы лардың,  тастанды  ба ла лар  санының 

артуына себепші бо лып отыр. Тіпті кей 

жағ дайда  ша ра сыз дықтан  өз-өзіне  қол 

салу жағ дайы да ұшырасып жатады. 

Өкі нішке қарай, Қазақстанда кәме лет-

ке толмаған 14-15 жастағы жас өс пі-

рім дер арасында жасанды түсік жа са ту 

көрсеткіші өте жоғары. Мұ ның бәріне 

жас та ры мыз дың  жы ныс тық  сауат сыз-

ды ғы себеп болып отыр.

Осыған орай Т.Жүсіпәлиева ханым 

«мек тептерде жыныстық және реп ро дук-

тивтік денсаулық пәні факультативті 

түрде ғана емес, мектеп бағдар ла ма сы-

на енгізіліп, міндетті пән ретінде оқы-тылуы тиіс» деген пікір айтады. 

Ғалия ҚАЙДАУЫЛҚЫЗЫ, ҚР білім беру 

ісінің үздігі:

– Жыныстық және репро дук тивтік 

ден саулық пәнін мектеп бағдар ла ма-

сына пән ретінде енгізу туралы пікірді 

қолдамаймын. Қа зір гі жастарды жы-

ныстық мәселелер бойынша сауатсыз 

дей алмаймыз. Олар бүгінде өз де рі не 

қажетті ақпаратты ғаламтор ар қы лы 

алып отыр. Тек бізде осы тұста оларға 

сол ақпаратты дұрыс пайда 

ла 

нуға 

тура жол сілтейтін, бағыт бере 

тін 

тәрбие ақсап тұр. Статис ти ка лық мәлі-

мет терге сүйенсек, еліміздегі әйел-

дер дің 40 пайызы жұмыс істеп, жан 

ба ғу қамымен жүреді екен. Олар  дың 

бала табуға да, тапқан ба ла ға толық 

тәрбие беруге де уақыты жетпейді. 

Соның салдарынан бала өз-өзімен 

жеке қалып, еліктеп, кей жағдайда 

қате жолға түседі. Сон дық тан да біз 

бір кездері кеңестік саясат ірткі салған 

ұлттық тәрбиені, салт-дәстүрді қал-

пына келтіруіміз қажет. Ана, ең 

бірінші, бала тәр биесімен айналысуы 

тиіс. Ұлттық тәрбиедегі жеңгелердің 

де рөлін арттыруымыз керек. Бұрын 

бойжеткен қызға бой түзеу кезеңінде 

қажетті кеңесті жеңгелері беріп, олар-

ға тура жол сілтейтін. Өкінішке қарай, 

қазір жеңгелер мен қайын сіңлілер 

сырлас болудан қал ды. Бір кезде бір 

ауыз сөзге тоқ тайтын қазақ бүгінде 

сөзге тұрақ та майтын болды. Мұның 

бәрі от басындағы тәрбиенің босаң-

сып ке 

туінен орын алды. Біз енді 

осыны қалпына кел тіруіміз қажет.

Елу жылдан астам уақыт бұрын қазақ жерінен 

ғарыш кемесі көкке көтерілді. Сол тұста қазекем 

де оны мақтаныш тұтты. Қазақ топырағы аспан 

әлеміне әрлі-берлі жол салған алып техниканың 

алтын қазығына айналды деп мақтан еттік. Одан 

бергі заманда көп нәрсеге көзіміз ашылды, зырылдап 

ұшқан зымыранның залалы бар екенін ұқтық. Бұл 

дерек қолымызға 90-жылдардың басында тиді. Осы 

кезеңде Байқоңырға қайтадан қазақ жеріне өтіп, оны 

орыстарға ұзақ мерзімге жалға берген болатынбыз. 

Қазақстан мен Ресей басшылығы ғарыш айлағын 

пайдалану жөнінде қол алысып, бәтуаға келді. Өкінішке 

қарай, сол кезде біздің еліміздің мүддесі көп ескеріле 

қоймапты. Оны біз кейін білдік. Олқы тұстардың әлі 

күнге дейін қиындығын көріп жүрміз. Атап айтқанда, 

Байқоңыр қаласындағы қазақстандық азаматтардың 

әлеуметтік проблемалары қазір өзекті тақырыптың 

біріне айналып отыр. 

ОЙТҮР


ТКІ

Жалғасы 2-бетте 

ЗЕЙНЕТАҚЫ ТӨЛЕУДЕГІ

АҒАТТЫҚ

Ғарыш қақпасы атанған шаһардан 

таяқ тастам жерде Ақай және Төретам 

елді мекендері тұр. Жаяу адамның өзі 

бес-он минутта Байқоңырға жетіп ба-

рады. Ауыл адамдарының арасында 

ре сейлік мекемелерде еңбек етіп, нәпа-

қа тауып жүргендер жетерлік. Алайда 

бей нет тің зейнетін көретін тұста олар 

көп теген түйткілге кезігіп жүр. Себебі 

ресейлік мекемеде жұмыс істеген қазақ-

стандыққа зейнетақы көрші елдің заңы 

бойынша берілмейді. Мә селен, зей-

нетақы тағайындау бары сын да қажетті 

құжаттағы жалақы мөлшері орыс ақша-

сымен көрсетіледі. Ол анық тама біздің 

әлеуметтік мекемелерде қа 

был 


дана 

қоймайды. Осының сал да рынан қан-

шама жыл бойы Бай қоңырда жұмыс 

істеген адам еріксіз әуре-сарсаңға 

түсуге мәжбүр. Біздің маман 

дардың 


айтуынша, ресейлік меке ме лерде еңбек 

еткен Қазақстан аза ма тының жала қы-

сынан біздің еліміздің зейнетақы 

жинақтаушы қорларына бір тиын да 

төлем түс пейді. Сондықтан біздегі әлеу-

меттік мекемелер оларға ең төменгі 

дең гейде  зейнетақы  та ғайын дауға 

мәжбүр болады. Оған басты себеп 

ретінде қажетті құжаттағы жалақы мөл-

ше 


рінің орыс ақшасымен көрсетілуі 

болып табылады. 

Алматы

+31..  +33о

+19..  +21

о

+20..  +23о

+12..  +14

о

Астана


ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

ИƏ

ЖОҚ

– Иә, әдебиет қоғам дамуынан 

қалыс қалды. Және бұл бүгін ғана 

туындаған мәселе емес. Бұдан 

бұрын да Дулат Исабектің осы 

сұрақ қа былай жауап бергені есім-

де: «Біз, жазушылар, қоғамның 

өзгерістерін бойымызға сіңіріп, 

қорыта алып жүрген жоқпыз. Ол 

– шығармашылық адамы үшін 

табиғи нәрсе. Оған уақыт керек», 

– деген. Сол сияқты Тәуелсіздіктің 

20 жылы ішіндегі қоғамның саяси, 

әлеу 


меттік, мәдени кезеңін бір 

қалып қа салып қарауға болмайды. 

Осы 20 жылда бүкіл сала әртүрлі 

сатыға бөлініп кетті. Сая си, әлеу-

меттік, қоғамдық ше шім дер осы 

20 жылдың ішінде бір неше мәрте 

өзгерді.   

– Әдебиетті «қоғамнан тыс қары 

қалды» деп бірден шорт ке сіп айту 

қиын.  Әдебиет  емес,  әде биет ші ле-

ріміздің үлкен резонанс туғызатын 

қоғамдағы  жағ дай лар дан  тыс  қа лып 

қалатын кездері болатыны рас. Бірақ 

бұл қоғам тыныс-тіршілігін жазатын 

әдебиет жоқ деген сөз емес. Қазір 

көп шілікке әдебиеттегі жа ңа кейіп-

керлер мен жаңа бей 

не 


лер 

мен, 


жаңа көзқарастармен та нысудың өзі 

мұң болып қалуының негізгі себебі 

– әдебиеттің та ра луы ның тоқтап қал-

ғаны. Бұған қарап, «қо ғам қажетсініп 

отыр ған әдебиет жа зылмай жатыр» 

деп кесіп айтуға бол майды. Деген-

мен, жалпы, өмірге келіп жатқан 

бүгінгі  әдебиеттің  та қы рып тары 

қоғамнан алшақтап кеткені рас.    

АҢДАТПА

дедім-ай, ау!

Үшінші күнді 

саралау

-бетте

-бетте

-бетте

4

57

ДАТ!

Парламент сияқты 

салиқалы орында, 

үлкен халықтық 

мінберде көз 

шығарып, бас жарып 

жатудың несі сән?!

149,93

183,89

23,50

13073,01

980,30

1619

4,66

1,22

1389,99

106,13

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Марио БАЛОТЕЛЛИ,«Манчестр Сити» клубының және 

Италия құрамасының ойыншысы:

– Менің «Барселонаға» кететінім 

жөніндегі қауесетке қатысты айтарым: 

мен қыздармен бір командада ойна-

май мын.

(Sports.ru сайтынан)Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

Байқоңырдағы әлеуметтік 

проблемалар шешімін таба ма?

Жүсіпбек ҚОРҒАСБЕК, 

жазушы:

Нұрдәулет АҚЫШ, 

жазушы:

-бетте

3

 Көркем шығармамен көкжиегін кеңітіп, мағыналы мазмұнмен ой қиялын байытатын қазақ бүгінгі таңда әдеби әлемнің өліара 

шақты өткеріп жатқанына қапалы. Тіпті ұлт мәдениетін өзінің 

идеология қаруына айналдырған кеңестік кезеңнің өзінде 

халық нағыз әдебиеттен, шынайы, көркем, жанашыр 

шығармалардан қол үзбеген болатын. Керісінше, әдебиет 

қоғамның ілгерілеп, азаматтардың білім, білігінің артуына, 

рухани кемел тұлға болып қалыптасуына қызмет етті. 

Бүгінгі қазақ әдебиеті осы бағыт-бағдары мен ұлт 

алдындағы игілікті ісінен ажырап қана қалған жоқ, 

өзінің өміршеңдік принципінен де алыстап бара 

жатқандай. Ендеше, қазақ әдебиетін мұндай халге 

түсірген қандай күш? Рухани кеңістіктегі бұл 

саланы қоғам дамуынан қалыс қалып барады 

дей аламыз ба? 

бетте

6

Алматы қаласының ыстық су мен жылуға төленетін тарифтері өзгертілді. Ай сайын 

төленетін коммуналдық төлемақы қыркүйек 

айынан бастап қымбаттайды. 

№134 (816) 

1 тамыз, сәрcенбі

2012 жыл


Оразкүл АСАНҒАЗЫ:

Әділжан ҮМБЕТ

Қазақи әдеп, «қырық үйден тыйым» қайда қалды?

Абай ОМАРОВ (коллаж)Қазақстанда балиғат жасына 

толмаған жас қыздардың дүниеге 

бала әкелуі жыл сайын көбейіп 

отырған көрінеді. Мұны жыныстық 

және репродуктивтік денсаулық 

жөніндегі қауымдастық мамандары 

әлеуметтік зерттеулер нәтижесінде 

анықтапты. Қазақстандағы жыныс-

тық және репродуктивтік денсаулық 

жөніндегі қауымдастық президенті 

Тамара Жүсіпәлиеваның айтуынша, 

жыл сайын елімізде 15-18 жас 

аралығындағы 10 мыңдай жасөспірім 

қыз дүниеге нәресте әкеледі екен. 

Бұл жайлы қауымдастық президенті 

баспасөз мәслихатында мәлім етті. 

Қалдар БЕК

Актрисалар ана тілін 

Актрисалар ана тілін 

ардақтай алып жүр ме?

ардақтай алып жүр ме?

¨АЗА¨СТАНДЫ¨

 

автоөндіріс өркендеп келеді№134 (816) 

1.08.2012 жыл, 

сәрсенбі


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ҚОҒАМ


 

Компьютершіге зияндылық үшін қосымша ақы тиесілі ме?

Декрет уақытында зейнетақы 

жарнасы қалай аударылады?

МӘСЕЛЕ

Байқоңырдағы әлеуметтік 

проблемалар шешімін таба ма?

Қазақи әдеп, «қырық үйден тыйым» қайда қалды?

Екі мемлекеттің үкіметтері арасында 

1996 жылдың 27 сәуірінде қол қойылған 

«Бай қоңыр қаласы тұрғындарының зей-

нетақы құқығына кепілдік туралы» ке лі-

сіміне сәйкес, қай елдің азаматы екеніне 

қарамастан, зейнетақымен қамтамасыз 

ету Ресей заңымен жүргізіледі. Алайда іс 

жү зіне келгенде басқаша жағдай қалып та-

сып отырғаны жергілікті жұртты қын жыл-

тады. 

Көп жылдар бойы көршілес елдің құ-зы рындағы мекемеде қызмет етіп, зейнет 

жасына келгенде ауыз тұшымайтын ақ ша-

ны қанағат ету кім-кім үшін де оңай емес. 

Осы тұрғыда бірнеше мәрте мәселе кө те-

ріл 

ді. Дегенмен бүгінгі күнге дейін өз шешімін таба алмай келеді.

АУЫРМАЙТЫН ЖОЛ ІЗДЕ...

Осындай жағдай қаланың денсаулық 

сақтау саласында да кездеседі. Бай қо ңыр-

да Ресейге қарасты емдеу орындары бар. 

Олар өз елінің заңдарына арқа сүйейді. 

Осыған байланысты тағы бір қиындық 

туын дап отыр. Көрсетілген қызметтің сапа-

сын сараптаған мамандар бірқатар келіс-

пеушілік бар екенін айтады. 2009 жылдың 

17 қарашасында «Ресей Федерациясы 

жал ға алған Байқоңыр қаласы мен Төре-

там стансысы, Ақай елді мекеніндегі тұр-

ғындарға медициналық көмек көрсету 

туралы» Қазақстан және Ресей үкіметтері 

арасында келісім жасалған. Онда көр-

сетілгеніндей, халыққа көрсетілетін меди-

циналық қызмет Қазақстан Рес пуб ли ка-

сының заңнамаларына сәйкес, тегін 

ме дициналық көмектің кепілдік берілген 

көлемінде ғана төленеді. 

Осыған сәйкес екі елдің Денсаулық 

сақтау министрліктері арасында келі сім-

шарт жасалған еді. Осыдан екі жыл бұрын 

біздің еліміздің Халық денсаулығы және 

денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексі 

өмі рімізге енді. Осының салдарынан пси-

хикалық, инфекциялық аурулар, тубер-

кулез, әскерге шақыру кезіндегі тексерулер 

тегін қызмет көрсетілетін тізбеге кірмеген. 

Осындай дәйекті көлденең тартқан ре сей-

лік дәрігерлер аталмыш ауруларды ем деу-

ге келгенде кежегесі кейін тартады. 

Осы орайда өткен жылы Парламент 

Сена тының депутаты Мұхтар Мұхамедов 

екіжақты жасалған келісімшартқа өзгерту 

енгізу қажеттігіне тоқталған еді. Сенат 

депутаты:

– Байқоңыр қаласындағы меди ци на-

лық мекемелердің қазақстандық аза мат-

тардың психикалық, жұқпалы аурулар мен 

туберкулезбен сырқаттанған жандардың 

денсаулығын тексеру кезіндегі шы 

ғын-

дарын жабу кезінде республикалық бюд-жет тен Қызылорда облысының бюджетіне 

нысаналы трансферттер бөліну қажет. Тө-

ре там, Ақай елді мекендері тұрғындарына 

Байқоңыр қаласының жедел жәрдем ме-

ке мелерінің қызмет жасауын ұйым дас ты-

руы мыз тиіс, – деген еді.КОММУНАЛДЫҚ ҚЫЗМЕТ

БАҒАСЫ ҚЫМБАТ

Байқоңырдағы түйіні тарқатылмай 

жүрген мәселелердің бірі – әлеуметтік 

өтемақы. Бұл бағытта да 1998 жылдың 22 

желтоқсанында келісім түзілген. Онда 

ерек ше жағдайда өмір сүріп, жұмыс істеп 

жат қан адамдар жоғарыда аталған жәр-

демақыға қол жеткізе алады. Оған ғарыш-

ты қалада өмір сүретін жұртты әлеуметтік 

қорғау шаралары, еңбекақы төлеудегі 

және мемлекеттік қамсыздандыруға бай-

ла нысты жеңілдіктер кіреді. Осыған бай-

ланысты қала әкімшілігі Ресей заңдарына 

сәй кес, қалада тұратын көрші елдің аза-

маттарына әлеуметтік қолдау мақсатында 

отба сылары мен балалардың әлеуметтік 

мәселелерін шешу үшін қаржы бөліп отыр. 

Өкініштісі, мұндай қолдау біздің аза мат-

тарға жасалмайды. Қаладағы ком му нал-

дық қызмет тарифтері Қызылордадан 

біршама жоғары. Азық-түлік бағасы да 

қал таға олқы түсіреді. Қысқаша айтқанда, 

Бай қоңыр қаласындағы күнкөріс деңгейі 

Қызыл 


орда облысында бекітілген 

нормадан екі еседей жоғары болып отыр. 

Ғарышты шаһардағы Ресей азаматтары 

бізді кілерден көтеріңкі жалақы алатынын 

ескерсек, олар бұл жөнінен ешбір қинала 

қой 


майды. Ендеше, айлық мөлшері 

төмен  деу  біздің  азаматтардың  ком му нал-

дық қызмет ақысын төлеуге келгенде 

қиналып қалатыны жасырын емес. 

Байқоңырдағы әлеуметтік проб ле ма-

лар жайында талай айтылды. Бұл тақырып 

мерзімдік басылым беттерінде де жиі-жиі 

басылып жатыр. Өкінішке қарай, сол мә-

селелер әлі күнге шешімін таппай келеді. 

Жалпы, екі елдің арасында келісім жасау 

бары сында біздің ел азаматтарының мүд-

десі ескерілмей қала беретіні неліктен? Қа-

зір Байқоңыр қаласында тұратын 59 мың 

тұрғынның тең жартысынан астамын 

Қазақ стан азаматтары құрайды. Ендеше, 

қаншама адамның түйткілді түйінін тарқата 

алмай әбігерге түсіп жүргенін аңғару 

қиын ға  соқпас...Қызылорда облысы 

ОЙТҮР


ТКІ

Қазақстандағы жыныстық және 

реп родуктивтік денсаулық жө нін-

дегі қауымдастық мамандарының 

де ректері мен дәйектерін тұрғын 

халық саласындағы БҰҰ қорының Қазақ-

стандағы кеңсесінің атқарушы өкілі Алек-

сандр Косухин мырза да растап отыр. 

Оның айтуынша, жастарын жыныстық 

және реп родуктивтік денсаулық саласында 

сауат тандыратын елдерде жасөспірімдер 

арасында босану көрсеткіші бірнеше есе 

аз екен.

Тұрғын халық саласындағы БҰҰ қоры-

ның Қазақстандағы кеңсесінің атқарушы 

өкі 


лінің мәліметінше, жасөспірімдерін 

жыныстық және репродуктивтік денсаулық 

саласында оқытатын елдерде 1000 адам-

ға шаққанда босанудың 4-8 оқиғасы тір-

ке лсе, Қазақстанда бұл көрсеткіш 30-ға 

жетіп жығылатын көрінеді.

Осындай жағдайды ескерген БҰҰ қо-

ры ның Қазақстандағы кеңсесі жыныстық 

сауатсыздық салдарынан жаза басып, 

жаңылған жастарға көмек қолын созатын 

56 клиника ашуға пейіл танытып отырған 

көрінеді. Ол клиникаларда 200-дей во-

лон тер жұмыс жүргізіп, жастардың жыныс-

тық сауатын арттырумен айналысатын бо-

ла ды. Сонымен қатар клиникада мамандар 

аяғын аңдамай басқан жас қыздарға 

жүктіліктен арылудың жолын көрсетіп, 

қауіпсіз дәрі-дәрмектер күшімен жасанды 

түсік түсіруді жүзеге асырмақ екен. 

Иә, жаза басып, жаңылғанға көмек 

көр сеткен жөн шығар. Десе де, «жаңыс 

басып, жүкті болып қалсаң, жасанды түсік 

жасап береміз» дегенді естіген жастардың 

тым еркінсіп кетпесіне кім кепіл? Жасанды 

түсік жасатқан қыз ертең ана болу мүм кін-

дігінен айырылса, оған кім жауапты 

болады? Сондықтан біз ең алдымен қазақи 

әдеп 


ті, «қызға қырық үйден жасалар 

ҚҰҚЫҚ ПЕН ҚҰРЫҚ

Б

АҒДАР


ЛАМА

ЖО

БА

ЗІЛЗАЛА


Ардагер медальдарын 

ұрлаған ақтөбелік ұсталды

Мамандарымызды шетелдік 

компаниялар даярлайды

Шымкент ұлғая түспек

Сібірдегі жер сілкінісі Өскемен 

мен Риддерде сезілді 

Ақтөбе қаласында жергілікті соғыс ар-

да герінің медальдарын қолды қылған аза-

мат ұсталды. Ақтөбе облыстық ішкі істер 

де партаменті баспасөз қызметінің жетек-

ші сі Алмат Иманғалиевтің айтуынша, 76 

жас тағы ардагер шілденің 29-ы күні поли-

ция бөлімшесіне ұрлық жайында шағым 

түсірген. Ардагер аталған облыстағы ак-

цио нерлік қоғамдардың бірінің басшысы 

қызметін атқарады. Оның айтуынша, төрт 

бірдей медаль мамыр айының ортасында 

ұрланған. Жеңіс даңғылында орналасқан 

кеңсенің бірінші қабатындағы ардагердің 

кабинетіне терезенің ашпалы көзі арқылы 

кірген ұры үстел үстіндегі төсбелгілерді 

жым қырыпты. Жәбірленушінің сөзіне қа-

ра  ғанда, өткен жылдың желтоқсан айын да 

болған мерейтойында ол ме 

дальдарын 

кең сеге қалдырып кеткен. Жергілікті соғыс-

тар да берілген «Теңіздегі айбыны үшін», 

«Флот ардагері», «Жергілікті соғыстарға 

қатысқаны үшін» және Бауыржан Мо мыш-

ұлы атындағы «Батыр шапағаты» ме даль-

да рының жоғалуынан келген шығынның 

кө лемі – 100 мың теңге. Криминалды по-

лиция бөлiмiнiң қызметкерлерi жүргізген 

жедел іс-шаралары барысында 25 жастағы 

ақтөбелік ұсталып, ол қылмысын бірден 

мойын даған. Аталған факті бойынша ҚР 

Қылмыстық кодексінің 175-бабына 

сәйкес, қылмыстық іс қозғалып, ұрланған 

заттар тәркіленді. Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.75 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет