Сабақтастығы Жала мен нала 4-бет 7-бет 7-бет 8-бет 8-бет асылдың сынығЫжүктеу 0.63 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата14.05.2017
өлшемі0.63 Mb.
түріСабақ
  1   2   3   4   5   6   7

www.anatili.kz

e-mail: anatili_gazetі@mail.ru

www.twitter.com/anatilikz

www.facebook.com/anatilikaz

№6 (1368) 

9 – 15 ақпан

2017 жыл


1 9 9 0   ж ы л ғ ы 

н а у р ы з д ы ң   2 2 - с i н е н 

б а с т а п   ш ы ғ а д ы

Сөзi жоғалған 

жұрттың 

өзi де жоғалады

БАСПАСӨЗ – 2017 Бүгінгі санда:

Ана тілін білмеген 

ағайынын жат көреді

Сарбалаевтар 

сабақтастығы

Жала мен нала

4-бет

7-бет

7-бет

8-бет

8-бет

АСЫЛДЫҢ 


СЫНЫҒЫ

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

«Ана тілі» газеті – ұлт басылымы. 

Газетіміздің осындай мәртебесі бар. 

Мұның  зі басылымның ұлтжан ды-

лығын, елжандылығын аңғартса керек. 

Қ а з а қ   т і л і   –   қ а з а қ т ы ң   б а с т ы 

байлығы. Тіл қарым-қатынас құралы 

дейтін болсақ, оның қолданылмайтын 

жері кемде-кем. Ол тарихпен де, 

м ә д е н и е т п е н   д е ,   ә д е б и е т п е н   д е , 

ғылым-біліммен де, жалпы барлық 

саламен тығыз байланысты. Демек, 

ұлт газетінің к теретін тақырыптары 

ауқымды. Бір с збен айтқанда олар 

елдік мәселелер. 

Олай болса, қадірлі оқырман, ел, 

ұлт мүддесін к здейтін «Ана тіліне» 

жазылыңыз! Газетке жазылу жыл бойы 

жүр гі зіледі. Басылымға әр айдың 15-не 

дейін жазылсаңыз газетті келесі айдан 

бастап алып тұратын боласыз.

« Б ұ л   –   е с к і   т е л е а р н а н ы   қ а й т а 

жаңғырту болмайды. Жаңа арнаның 

форматы да  згеше, жаңаша болады. 

«Еларна» деген – барлық тілге етене, 

жақсы бренд. Сондықтан оны сақтап 

қалғымыз келеді. Жаңа арна Қазақстанда 

жасалған, тек отандық к ркем және 

д е р е к т і   ф и л ь м д е р д і ,   с е р и а л д а р д ы 

к рсететін болады.  зге елдердегі TV1000 

Action (голливудтық фильмдерді та-

ратады), ресейлік «Дом кино» секілді 

баламаларды мысалға келтіруге бола-

ды» деді Д.Абаев. Сондай-ақ министр 

1940 жылдардан бері Қазақстанда 

жасалған киноклассиканы да осы ар-

надан к рсету бойынша келісс здер 

жүргізіліп жатқанын атап  тті. Ендеше, 

к рерменіне «Қыз Жібек», «Менің атым 

Қожа», «Гауһартас», «Алдар к се», т.б. 

қазақтың ұлттық құндылықтарына бай 

туындыларын ұсыну арқылы жас ұрпаққа 

тәрбие беретін телеарнаға айналуына 

тілектеспіз. 

Жиында маусым айында «Цифр-

лық Қазақстан» мемлекеттік бағдар-

ламасының жобасы Үкіметке енетіндігі 

де мәлім болды. «Бұл бағдарламаның 

басты мақсаты – тұрғындардың  мір 

 сапасын арттыру әрі отандық экономика-

ны цифрландыру. Құжатты жүзеге асыру 

аясында 2020 жылға дейін еліміздегі 

интернет қолданушыларының үлесін 80 

пайызға дейін арттыру, тұрғындар дың 

95 пайызын цифрлық хабар таратумен 

қамту (ол «Отау ТВ» арқылы жүргізіледі), 

ал азаматтардың цифрлық-компьютерлік 

сауаттылығын 80 пайызға дейін ұлғайту 

к зделген» деді министр Д.Абаев.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Былтыр ел болып, жұрт болып, Алаш көсемі Əлихан 

Бөкейханның 150 жылдығын атап өттік. Тұғырлы тұлғаның айту-

лы күніне мемлекет тарапынан үлкен мəн берілді. Аймақ тарда 

республикалық дəрежеде конференциялар, алқалы жиындар 

өткізілді. Қарағанды облысының əкімі Нұрмұхамбет Əбдібеков 

Октябрь ауданының атын Əлиханға беріп, қаланың қақ төрінен 

ескерткіш орнатылатынын да айтты.

ҚАЗПОШТА

Индекс


Мерзімі

Аймақ/қала

Аудан/ауыл

Жеке жазылушылар үшін

65367

6 айға


1748,16

1859,94


9 айға

2622,24


2789,91

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367

6 айға


3202,56

3314,34


9 айға

4803,84


4971,51

«Ана тіліне» жазылу жыл бойы жүргізіледі

ҚАЙНАЙДЫ ҚАНЫҢ...

кімнің бұл с зін қуана 

қарсы алдық. Бірақ бұл мәселе 

соңына дейін жетпейтін түрі 

бар.  йткені Қарағанды қала-

сында тұратын Бойко,  Мирзоев 

е с і м д і   а з а м а т т а р   О к т я б р ь 

ауданының атауын  лиханға 

беруге қарсылық танытып жүр. 

Бұл ойларын  здері құрып алған 

«Сарыарқа» пікірталас клубы 

арқылы к пшілікке  жария етті. 

«Жер астынан жік шықты, 

екі құлағы тік шықты» демекші, 

Бойко мен Мирзоевтың бұл 

әрекеттерін ұлтымыздың ұлы 

тұлғаларын мойындамаулары 

деп түсінемін. Байқауымша, 

здері құрып алған «Сарыарқа» 

п і к і р т а л а с   к л у б ы   ж е р - с у 

 атауларын  қаза қыландыруға 

к е д е р г і   ж а с а п ,    б а р ы н ш а 

т о с қ а у ы л   б о л у   п и ғ ы л ы н 

ұ с т а н ы п   о т ы р ғ а н   с и я қ т ы . 

йткені олар үнемі осындай 

тақырыптарды әңгімелеріне 

арқау етіп келеді. «Сарыарқа» 

деген атауына қарап, ұлттың 

мүддесін қолдайтын қоғамдық 

ұйым ба деп ойлап жүруші едім. 

Бірақ  кінішке орай ол үмітім 

ақталмады. Тәуелсіздігіміздің 

25 жылдығы тұсында  лихан 

Б кейхан сияқты ұлт қайрат-

кер лерінің халқы үшін жасап 

кеткен ұлан-асыр еңбегін  з 

дәрежесінде бағалап, елді  мекен 

атауын бергенде тұрған не бар? 

Осы мәселеге орай «Орталық 

Қ а з а қ с т а н »   г а з е т і н і ң   ( 3 0 

желтоқсан, 2016 ж.) тілшісі 

 М и р а с   А с а н   «

л и х а н   ә л і 

 т а с а д а »   д е г е н   м а қ а л а с ы н д а 

былай деп жазды: «Пікірталас 

к л у б ы н ы ң   м ү ш е с і   Ю р и й 

 Мирзоев Қарағанды облысының 

әкімі Н. бдібековтің  лихан 

Б кейханның атын  Октябрь 

 

а у д а н ы н а   б е р у   т у р а л ы ұсынысына қарсымын деді. 

Олардың пікірінше, к ше атта-

рын  згертуге кеткен қаржы одан 

да тұрғындардың әлеуметтік 

мәселелерін  шешуге жұмсалуы 

к е р е к   е к е н .   Б і з   М и р з о е в 

мырзаға мынаны айтқымыз 

келеді. Егер де кімде-кім қазақ 

тарихын, ұлт ұлыларын білмесе 

оған  здері кінәлі.  леуметтік 

мәселе мен рухани құндылықты 

ш а т а с т ы р м а у ы н   т і н е м і з . 

Қазақстанда тұратын әр  азамат 

ел тарихын, тілін, дәстүрін 

білуге және оны құрметтеуге 

міндетті». Мен де автордың осы 

ойын қолдаймын. 

Тоқсан ауыз с здің тобық-

тай түйінін айтар болсақ, Кеңес 

одағы кезімен  келмеске кет-

кен Октябрь ауданына  лихан 

есімін қайткен күн де де беруіміз 

керек. Бұл ел Тәуел сіздігінің 

25 жылдығында атқарылған 

үлкен істің бірі  болар еді. 

О н ы ң   ү с т і н е   б и ы л   А л а ш 

қозғалысының 100 жылды-

ғы ғой. Сондықтан бүйректен 

сирақ шығаратындардың ығына 

жығыла бермей, Алаш к семі 

лиханның әруағы алдындағы 

парызымызды  теуге тиістіміз. Ошақтай СУХАНБЕРЛИН, 

ҚР Білім беру саласының 

құрметті қызметкері 

ҚАРАҒАНДЫӘЛИХАНҒА «ОКТЯБРЬДІ» 

ҚИМАЙ ЖҮРГЕН КІМ?

СҮЙІНШІ!


ІРГЕСІ БЕРІК ЕЛДІҢ – ЕҢСЕСІ БИІК

АЛАШ ЕЛІНДЕГІ АЛАМАН

Алматы шаһарының атағын 

төрткүл əлемге паш еткен дүбірлі 

дода тартысқа толы болды. Əр 

сайыс өзіндік ерекшеліктерімен 

есте қалды. Спортшыларымыз өз 

елінде өткен байрақты бəсекеде 

жеңіс тұғырынан көрініп ел 

мерейін асқақтатты. Универсиадаға 

қатысқан Ресей спортшылары 

студенттер арасында өткен қысқы 

спорт аламанында əлемнің үздік 

құрамасы атанды. Оңтүстік Корея 

елінің спортшылары да мықты 

құрама екендіктерін көрсете білді. 

Олар жарыс аяқталуға санаулы күн 

қалған кезде алтынды қарша бо-

ратты. Екінші орында келе жатқан 

Қазақстан спортшыларымен алтын 

саны бойынша теңескен оңтүстік 

кореялықтар жалпы медаль 

саны бойынша ғана артта қалды. 

Сайыпқырандарымыздың ішінде 

ең нəтижелі спортшы атанған Анна 

Шевченко бұл жарыста бес бірдей 

жүлдеге ие болды. Денис Теннің 

алтын алатынын спорт мамандары 

мен барша жанкүйерлер алдын ала 

топшылап қойған. Сенім үрдісінен 

шыға білген Денисіміз барша 

жанкүйерлерді қуанышқа бөледі.   

Командалық есепте Қазақстан 

құрамасы екінші орын алды. 

Көш тізгіні Ресей құрамасында. 

Оларда жалпы саны 71 медаль 

бар. Оның 29-ы алтын, 27-сі күміс, 

15-і қола. Үшінші орын Оңтүстік 

Корея құрамасына бұйырды (11 

алтын, 5 күміс, 5 қола). Қазақстан 

құрамасының қоржынында (11 

алтын, 8 күміс, 17 қола)  барлығы 36 

медаль бар.

КОНЬКИДЕН 

КОНЬКИДЕН 

ОТ ҰШҚЫНДАТҚАН

ОТ ҰШҚЫНДАТҚАН

Жаңа арна – «Еларна»

«Шекаралық аудандарға ерекше мәртебе керек» атты мақалаға орай 

(«Ана тілі» №1(1363) 6 – 11 қаңтар 2017 жыл)

Семей жері алты Алашқа Абай, 

Шәкәрім, Мұхтар сияқты қазақтың дана 

да дара біртуар ұлдарын дүниеге әкелген 

топырақ ретінде қымбат та қастерлі 

болса, Катонқарағай қазақи қара с здің 

хас шеберлері, Мемлекеттік сыйлықтың 

иегерлері Қалихан Ысқақов, Орал-

х а н   Б к е й ,   л і б е к   А с қ а р о в   п е н 

Халықаралық «Алаш» сыйлығының 

иегері Дидахмет  шімхановтармен 

мақтанады. Сондай-ақ осы қасиетті 

топырақта ақиық ақын Сұлтанмахмұт 

Т о р а й  ғ ы р о в т ы ң   ж і г і т   к е з і н д е г і , 

әйгілі әнші Бибігүл Т легенова мен 

белгілі ғалым Сәрсен Аманжоловтай 

біртуарларымыздың балалық шақтағы 

ізі жатыр. Шығыстың шырайы, «екінші 

Швейцария» атан ған әсем де сұлу бұл 

лке Мұзтау, «Рахман қайнары» ши-

пажайы сияқты табиғаттың бізге бер-

ген ерекше  сыйымен де, жәдігерлері 

әлемдік ғылыми маңызға ие болып 

о т ы р ғ а н   « Б е р е л »   қ о р ғ а н ы м е н   д е 

к пшілікке танымал. Міне, осын-

дай әсем  ңірді атамекенім деп біліп, 

шығыстағы шекараны қымтап ұстап 

келген қарапайым жұрт ғасырлар бойы 

мекендеген жерлерін тастап амалсыздан 

беті ауған жаққа босып к шіп жатыр. 

Тұрғындардың жаппай к шуінің басты 

себебі, 1997 жылғы әкімшілік-аумақтық 

згертулер кезінде Катонқарағайдың 

Большенарым ауданымен біріктірілуі, 

аудан орталығының ішке қарай 100 

шақырымға к шіріліп Большена-

рым селосы болып белгіленуі. Екі 

аудан біріктірілгенге дейін бұрынғы 

Катонқарағай ауданында тұрған 27000 

х а л ы қ т а н   2 0 1 6   ж ы л д ы ң   с о ң ы н д а 

12101 адам ғана қалды. Яғни соңғы 

бір жылдың ішінде ғана 593 адамға 

(2015 жылы 12694 адам болған) кеміп 

кетті.  ңірдегі бала туу к рсеткіші де 

к ңіл к ншіт пейді.  ткен жылы небәрі 

150 сәби дүниеге келсе, сол жылы 

123 адам қайтыс болған. Осы бетпен 

демографиялық жағдай жалғаса берсе 

енді бес-он жылда Шығыстың інжу-

маржаны, Елбасымыз «Жұмақ жер» деп 

атаған Катонқарағай иесіз қалмасына 

кім кепіл?

Үш мемлекетпен бүйір түйіс тірген, 

солтүстігінде емініп Ресей, шы ғы сында 

телміріп Моңғолия, оң түстік шы-

ғысында тебініп Қытай тұрған Катон-

қа рағайды бұлайша қалдыру мемле-

кеті міздің қауіпсіздігін әлсірететін 

жағдай екендігін сезінетін шақ келді. 

Қытай мемлекеті бізге іргелес Шыңжаң 

аймағына  з халқын барынша топтасты-

рып жатқанда, ал Ресей Алтай  лкесінің 

тұрғындарын қайткен күнде ұстап қалу 

үшін  (қыз мет керлердің  еңбекақысына 

90 пайыз үстеме ақы қосып отыр) бар 

жақ сы лықты жасап отырғанда шека-

ра мызды жалаңаштап тастауымыз жа-

рамас.


Биыл «Ана тілі» газетінде Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай 

ауылдық округінің əкімі А.Балтабаевтың «Шекаралық 

аудандарға ерекше мəртебе керек» деген сұхбаты жарық көрді. 

Ауылдастарымның жанайқайын түсініп батыл қалам тартқан 

басылымға алғысымды білдіргім келеді.

ҚР Ақпарат жəне коммуникациялар министрі Дəурен Абаев Наурыз мере кесі 

қарсаңында елімізде жаңа телеарна ашылатынын, оның «Еларна» аталу себебін 

түсіндіріп, форматының жаңаша түрде болатындығын атап өтті. 

КАТОНҚАРАҒАЙ 

ҚАЙТА ҚҰРЫЛА МА?

2

№6 (1368) 

9 – 15 ақпан

2017 жыл


АНА ТІЛІ

ЖАУАПКЕРШІЛІК АРТАДЫ

Түлкібай САПАРОВ,

«Ақтөбе облысы 

әкімі аппараты»

ММ «Қоғамдық 

келісім» КММ-нің 

маманы

Қазақстанның өз тəуелсіздігін 

нығайтуы мен əлемдегі бəсекеге 

қабілетті елу елдің қатарына 

енуіне күшті президенттік би-

ліктің өзіндік ықпалы бол ғанын 

қазір бүкіл əлем мойындап отыр. 

Президенттік билік негізінен 

белгілі бір тарихи кезеңді, 

негізінен дағдарысты еңсеру 

кезеңдерінде өзін-өзі ақтайды. 

АПТА-ШОЛУ

ЖАҢҒЫРТУ 3.0

ҰЛТ ҒАЛЫМЫ – 

Халел Досмұхамедұлы

дамыту аса қажет екенін ескертті. Инвес-

тиция және даму ж ніндегі министрлікке 

шетелдік инвесторларды тартуда кешенді 

іс-әрекет керек, сондықтан бұл мақсатқа 

барлық министрліктер тізе қосып іс-

қимыл жасауы қажет екендігін Ұлт к ш-

басшысы қадап айтты. Индустриялан -

дыру шынайы жұмыс істейтін зауыт-

фабрикалар арқылы ғана жүзеге асуы 

тиіс, к з бояушылықты тоқтату қажет. 

Ұлттық банк еліміздің қаржы секто-

рын барынша ретке келтіріп, екінші 

деңгейлі банктердің жұмысын батыл 

қадағалауын тапсырды. Сондай-ақ 

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат 

қоры елдегі жекешелендіру үдерісіне ірі 

трансұлттық корпорацияларды тарту ту-

ралы, ал Ұлттық экономика министрлігі 

мен «Атамекен» кәсіпкерлер палатасы 

біріге отырып, еліміздің салық кодексін 

барынша жеңілдетуге тапсырма алды. 

Мұның барлығы Отанымызда нарықтық 

экономиканы дамытуға серпін беретін 

тапсырмалар. 

Мәжілісте әкімдер де Елбасының 

с ы н ы н а   ұ ш ы р а д ы :   а й м а қ т а р д ы ң 

басшылары Астанаға жалтақтап,  з 

ңірлерін дамытуда сылбырлық таны-

туда, нақты шаруаға келгенде нағыз 

қожайындық пен іскер бастамашылдық 

жетіспей жатады. Дәл осындай кемшілік 

 жекелеген министрліктерге де тән екен. 

Яғни  министрлер  здерінің басқа-

рып отырған салаларына қатысты 

д е р б е с   ш е ш і м   қ а б ы л д а й   а л м а й -

ды немесе жауапкершіліктен қашып, 

мәселені  Премьер-министрге болмаса 

к рсетілген. Елбасы бұл ретте тиянақты, 

ойластырып барып әрекет ету керектігін 

айтты. «Қазақ тілінің Қазақстаннан басқа 

барар жер, басар тауы жоқ. Бала буыны 

бекіп, бұғанасы қатқанша  з ана тілінде 

білім алуы тиіс, менің ұстанымым осы» 

деді Б.Тілеухан. Білім сапасы жоғары 

мемлекет қана биікке құлаш сермейді. 

Тәуелсіздікті баянды ету үшін сабыр-

мен әрекет етіп, не нәрсені де ақылмен 

шешу маңызды. «Жолдаудағы алға 

қойылған міндеттерді іске асыру үшін 

ішіңді дауға, сыртыңды жауға алдырмас 

тастүйін бірлік керек» деп түйіндеді с зін 

Б.Тілеухан. Сонда ғана ұрпақ алдындағы 

парызымыз орындалып, әлем алдындағы 

беделіміз артады. 

С зінің соңында депутат жиынға 

қатысушылардың сұрақтарына жауап 

берді. Қаламгерлер атынан жазушылар 

С.Балғабаев, А.Ашири, Л.Шашкова, 

әдебиеттанушы А.Ісмақова с йлеп, 

Жолдауға қатысты  з пікірлерін айтып, 

аманаттарын жолдады. 

Н.Оразалин бүкіл қаламгерлер 

қауы  мы мен жиналғандардың атынан 

Б.Тілеуханға алғыс айтты. Салиқалы 

әң гі менің соңы Б.Тілеухан орындаған 

ән мен  аяқталды. Дина ТАЗАБЕКҚЫЗЫ

мұратын, Алаш жұртына аманаттап кет-

кен  шпес ойларын бір-ақ мақаласынан 

ойып алып, жаңа заман жастарына ұсынып 

отырмыз. Мақаланың аты – «Тайманұлы 

Исатайдың қозғалысы турасында қысқаша 

мағлұмат», баспа бетін к руі – 1925 жыл. 

*...Қазақтың хандығы рәсім түрде он 

тоғызыншы ғасырдың ортасына дейін созылса 

да, шынында  білқайырдан бастап қазақтың 

хандары патша хүкіметінің қолында ойыншық 

болды. Сондықтан 1731-інші жылдан бергі 

Кіші жүздің ханға болсын, сұлтандарға бол-

сын, орысқа болсын к терілістерінің бәрін 

патша хүкіметіне қарсы к терілістер деп 

атау керек.

*Елдің қимылын жолға салып, ұйымдас-

тырып отыратын к сем керек. Бұндай уақытта 

құрастырушы к сем шықпаса, елдің қимылы 

бытырап, шашылып, ұлы мақсаттың орнына 

уақ пайда туып, ұлы қимыл аяқсыз қалады. 

Қимылдың к семі бас пайдасынан баз кешіп, 

жан-тәнімен к птің тілегін орындауы керек. 

Ұлы қимылдардың уақытында к птің әлеумет 

сезімі  те күшті болады. Ел бастаған к семнің 

ізі бағулы болады. К семнің басқан қадамы, 

жүрген бағыты к пке жақпаса, халық теріс 

айналып кетеді. Кешегі мыңды бастаған серке 

– ертеңгі күні далада жаңғыз маңырап қалады.

*Ел арасындағы с здердің бәрі де Исатай-

ды мақтап, ісін дұрыстап,  лгеніне күйініп, 

жоқтап с йлейді. Исатайды жамандаған халық 

арасында с з жоқ.

Билік өкілеттіктерін 

қайта бөлу - уақыт талабы

ДОСМҰХАМЕДОВ Халел (24.4.1883, Атырау облысы Қызылқоға ауданы Тайсойған 

құмы – 19.8.1939, Алматы) – жоғары білімді дəрігер, Алаш қозғалысының қайраткері, 

ағартушы-ұстаз, энциклопедист-ғалым. Ресей Ғылым академиясының Орталық 

өлкетану бюросының корреспондент мүшесі (1924).

1903-09 жылдары Санкт-Петербург Императорлық əскери-медициналық академиясын 

үздік бітірді. 1913 жылға дейін офицер ретінде кесімді əскери дəрігерлік міндетін 

өтеп, үш жыл оба індетінің кіндігінде болып, Императорлық қола медальмен ма-

рапатталды. Орал облысының уездерінде азаматтық дəрігер бола жүріп, мақалалар 

жазды, «Как бороться с чумой среди киргизского народа» (1916) кітабын жарыққа 

шығарды. 

*Қазақтың о заманғы әлеуметшілігінің 

бір түрі ру еді, рулықтан туған батырлар, 

билер еді. Хүкімет руды жоюға, батырлар-

ды, билерді жоюға қам қылды. Ру сезімін 

бәсеңдету үшін қазақты руға б лмеді, әуелі 

б лімге (шәске), сардарлыққа (дистансияға), 

местілікке (ауылға –  .Ғ.) б лді, кейінірек 

үйезге, округке, болысқа б лді. ...Қазақтың ұлт 

сезімі, бірлік сезімі бірден-бірге кеміп, бара-

бара далада қалды. Бұрынғы билердің орнына 

атқамінерлер мінді, бұрынғы батырлардың 

орнына барымташы-ұрылар пайда болды.

* бден езу үшін хүкімет қазақтың шару-

асын күйзелтіп,  немейін құртуға ойланды. 

Қазақтың жерін тартып ала бастады. Қазақтың 

арасына жемқор саудагерлерді айдады. Жұт 

к бейді. Ел жарлы бола бастады. 

*Халық аузындағы с здерге қарағанда 

 Иса тайдың  з басының к пті ертетін 

қасиеттері болған. Жауда жанын аямады: 

жауласса қолдың алдында, қашса артында 

болды. К птің арызын айтамын деп айып 

(алпыс атан –  .Ғ.) тартты. Халықты аяп, 

қан т кпеймін деп, Орданы қамағанда ал-

данып қалды. 

*Халық үшін Исатай үй ішін, туған-

туыс   қандарын садақаға берді. Екі баласы, 

бір қатыны соғыста  лді. Екі баласы, бір 

қатыны жаудың қолына түсіп, айдауда шіріді. 

Ағайындары шабылды, тұтылды. Тырнақтап 

жинаған мал-мүлкі, бүтін қара орман дүниесі 

жаудың қолында қалды. 

*Билеттеп қазақ жерін қағазға түсіруге 

(картаға –  .Ғ.) ел ішіне бірнеше рет әскерлі 

кемисиелер жіберілді. Саудагерлердің, 

к ршілес орыстардың не болмаса сұлтан-

дардың шағымы бойынша хүкіметке қылмысты 

саналған қазақтарды жазалау үшін де ел ішіне 

әскер жиі шығатын болды. Ел ішіне орнаған, ел 

қыдырған хүкімет әскері қазақтың арасындағы 

қатынасты кемітіп, қазақтың бірлігін жоюға 

себеп болды.  скерден сескеніп, оза к шіп, кең 

жайыла алмай, жайлы қыстаулықты емін-еркін 

қоныстай алмай, жазы-қысы үркумен болып, 

қазақтың малы жұтқа шалынғыш болды.Ғарифолла  НЕС, 

профессор 

мемлекеттік басқару саласының тиімділігі 

мен нәтижелігі т мен деген баға берді. 

сіресе, қағазбастылықтан арыла алмау, 

далиған бюрократиялық қызметкерлер 

штатының қысқармауы, шағын және 

о р т а   б и з н е с т і ң   д а м у ы н а   т о с қ а у ы л 

 болып отырған сансыз тексерушілер 

мен бірін-бірі қайталайтын қадағалау 

органдарының к птігі, мемлекеттік 

 сатып алудағы олқылықтар мен  ршіген 

сыбайлас жемқорлық, мемлекеттік 

органдардың қазынадан б лінген  бюджет 

қаржысын игере алмауы сияқты толып 

жатқан кемшіліктерді қынжыла атап 

к рсетті. 

2015 жылмен салыстырғанда 2016 

жылы бюджет қаржысын тиімсіз пайда-

лану үш есеге артып, 382 млрд теңгеге 

жеткен. Есеп комитетінің мәліметі 

 бойынша, қаржылық заң бұзушылық 160 

млрд теңгеден асқан. Жүздеген шенеунік 

сыбайлас жемқорлық бабы бойынша 

жауапталған. Елбасымыз осы аталған 

кемшіліктер 2017 жылы түзеліп, жаңа 

жолдауда к рсетілген Қазақстанның 

үшінші жаңғыруын іске асыруға бар күш-

жігерімізді салуымыз қажет екенін ерекше 

атап  тті.

Жаңа құрылған Денсаулық сақтау 

министрлігіне міндетті медициналық 

сақтандыруды шынайы жүзеге асыру, 

дәрі-дәрмек нарығын реттеп, орын алып 

отырған олқылықтарды жою тапсырыл-

ды. Ал Ауыл шаруашылық министрлігі 

үшін стратегиялық маңызы зор міндеттер 

жүктеліп отырғанын, ауыл-аймақты 

к ркейту үшін агро неркәсіп кешенін Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Лекция: 20 Семинар 10 СӨЖ 30 соөЖ 30 Аралық бақылау 4 Консультация 2 Емтихан: 3
uploads -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
uploads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
uploads -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
uploads -> Өмірбаяны Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданы жерінде 1897
uploads -> Филология кафедрасы
uploads -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
uploads -> Ғылыми-танымдық конференция Қалмақтөбе көрінісі
uploads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі

жүктеу 0.63 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет