Сабақтардың тҥрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, с. Лекция Семинар сабақтары осӛж сӛЖ 1жүктеу 90.81 Kb.
Pdf просмотр
Дата20.05.2017
өлшемі90.81 Kb.
түріСабақ

Пәннің тақырыптық жоспары 

Бӛлімнің (тақырыптың) атауы 

Сабақтардың тҥрлері бойынша еңбек 

сыйымдылығы, с. 

Лекция 

Семинар 


сабақтары 

ОСӚЖ 


СӚЖ 

1.

 Конституция 

– 

Қазақстан Республикасының  негізгі  заңы.  (Ҧлт 

жоспары 


Мемлекет 

басшысы 

Нҧрсҧлтан 

Назарбаевтың 

бес 


институционалдық  реформаны  жҥзеге 

асыру жӛніндегі 100 нақты қадам.  

II. ЗАҢНЫҢ ҤСТЕМДІГІН 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ. 

16,18,21,23,24,25,30,31 қадам) 2. 

Қазақстан 

Республикасының 

Тҧңғыш 


Президентінің 

конституциялық мәртебесі.  

 

3. 

 Қазақстан 

Республикасының 

ҧлттық  рәміздері.  Қазақстанда  адам 

қҧқықтарының 

жалпыға 


ортақ 

декларациясы  және  адам  мен  азамат 

қҧқықтары мен еркіндік жҥйесі.  4. 

 Қазақстан 

Республикасының 

ҧлттық  саясаты.  Тіл  саясатының 

негізгі принциптері. 5. 

Қазақстан  Республикасының  діни 

экстремизмге  қарсы  кҥрес  туралы 

заңнамасы.  

6.

 Білім және ғылым саласындағы 

Қазақстан Республикасы заңнамасы. 

Студенттердің қҧқығы мен міндеттері.  7. 

ҚР  Еңбек  заңы  және  жас  маман. 

(Ҧлт  жоспары  -  Мемлекет  басшысы 

Нҧрсҧлтан 

Назарбаевтың 

бес 


институционалдық  реформаны  жҥзеге 

асыру жӛніндегі 100 нақты қадам.  

II. 

ЗАҢНЫҢ 


ҤСТЕМДІГІН 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ. 33 қадам) 

8.

 Қазақстан 

Республикасының 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы 

заңнамасы.  Қҧқық  бҧзушылық  және олар  ҥшін  жауапкершілік  шаралары. 

(Ҧлт  жоспары  -  Мемлекет  басшысы 

Нҧрсҧлтан 

Назарбаевтың 

бес 

институционалдық  реформаны  жҥзеге асыру жӛніндегі 100 нақты қадам.  

II. ЗАҢНЫҢ ҤСТЕМДІГІН 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ. 17,19,20,21,30-

31,34 қадам) 

9.

 Интеллектуалды  меншік  және  оны 

қорғау 


10.

 

Отбасы-неке  қатынастарын  реттеу туралы 

Қазақстан 

Республикасы 

Заңдары 
11.


 

Қарулы 


кҥштер 

қатарындағы 

қызмет  –  Қазақстан  Республикасы 

азаматтарының  ізгі  борышы  мен 

міндеті ИТОГО 15 

15 


30 

30 


 

Практикалық (семинарлық) сабақтардың тізімі 

1.

 

Конституция – Қазақстан Республикасының негізгі заңы. (Ҧлт жоспары 

-  Мемлекет  басшысы  Нҧрсҧлтан  Назарбаевтың  бес  институционалдық 

реформаны  жҥзеге  асыру  жӛніндегі  100  нақты  қадам.  II.  ЗАҢНЫҢ 

ҤСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ. 16,18,21,23,24,25,30,31 қадам) 

2.

 

 Қазақстан  Республикасының  Тҧңғыш  Президентінің  конституциялық 

мәртебесі.  

3.

 

Қазақстан  Республикасының  ҧлттық  рәміздері.  Қазақстанда  адам 

қҧқықтарының жалпыға ортақ декларациясы және адам мен азамат қҧқықтары 

мен еркіндік жҥйесі.  4.

 

Қазақстан  Республикасының  ҧлттық  саясаты.  Тіл  саясатының  негізгі 

принциптері 

5.

 

Қазақстан  Республикасының  діни  экстремизмге  қарсы  кҥрес  туралы 

заңнамасы.  

6.

 

Білім  және  ғылым  саласындағы  Қазақстан  Республикасы  заңнамасы. 

Студенттердің қҧқығы мен міндеттері 

7.

 

ҚР  Еңбек  заңы  және  жас  маман.  (Ҧлт  жоспары  -  Мемлекет  басшысы 

Нҧрсҧлтан  Назарбаевтың  бес  институционалдық  реформаны  жҥзеге  асыру 

жӛніндегі 100 нақты қадам. II. ЗАҢНЫҢ ҤСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ. 

33 қадам) 

8.

 

Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасы. 

Қҧқық  бҧзушылық  және  олар  ҥшін  жауапкершілік  шаралары.  (Ҧлт  жоспары  - 

Мемлекет  басшысы  Нҧрсҧлтан  Назарбаевтың  бес  институционалдық 

реформаны  жҥзеге  асыру  жӛніндегі  100  нақты  қадам.  II.  ЗАҢНЫҢ 

ҤСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ. 17,19,20,21,30-31,34 қадам) 9.

 

Интеллектуалды меншік және оны қорғау 10.

 

 Отбасы-неке  қатынастарын  реттеу  туралы  Қазақстан  Республикасы 

Заңдары 11.

 

Қарулы  кҥштер  қатарындағы  қызмет  –  Қазақстан  Республикасы 

азаматтарының ізгі борышы мен міндеті

 

СӚЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыптары 

1.

 Конституциялық қҧқық тҥсінігі.  

2.

 Конституция мәні мен тҥсінігі. 

3.

 Жеке тҧлғаның статусы.  

4.

 Конституциялық сап.  

5.

 

Мемлекеттік билік органдарының жҥйесі. 6.

 

Президенттің конституциялық ӛкілеттіктері.  7.

 

Президент әкімшілігі және басқа органдар.  8.

 

ҚР  Президентінің  Республика  халқына  Жолдауы  –  аса  маңызды Конституциялық қҧжат.  

9.

 ҚР Мемлекеттік Елтаңбасы.  

10.


 

ҚР Мемлекеттік Туы.  

11.

 

ҚР Мемлекеттік Әнҧраны.  12.

 

Адам және азаматтардың қҧқықтары, бостандықтары мен міндеттері.  13.

 

Адам қҧқықтарын қорғаудың тетіктері.  14.

 

ҚР адам қҧқығын қорғау жӛніндегі ӛкілетті органдар. 15.

 

Ҧлттық саясаттың тағылымдары мен бағыттары. 16.

 

 ҚР тіл туралы Заңы.  17.

 

ҚР  тілдерді  дамыту  мен  қолданудың  2011-2020  жылдарға  арналған мемлекеттік бағдарламасы. 

18.


 

Экстремизм ҧғымы. Экстремизмнің формаары. 

19.

 

 Экстремизмге қарсы іс-қимыл туралы Заңы.  20.

 

Терроримге қарсы іс-қимыл туралы Заңы. 21.

 

ҚР білім туралы Заңы. 22.

 

 Білім беру жҥйесіндегі мемлекеттік басқару. 23.

 

 Білім саласындағы мемлекеттік саясаттың принциптері.   24.

 

Білім  алушылар  мен  тәрбиеленушілер  Қазақстан  Республикасы Ҥкіметі бекіткен тәртіптегі қҧқықтары мен міндеттері. 

25.


 

ҚР еңбек заңнамасы 

26.

 

Еңбек шарты: оны жасау, тоқтату және бҧзу тәртібі 27.

 

Ҧжымдық шарт 28.

 

Жҧмыс және демалыс уақыты 29.

 

Сыбайлас жемқорлық ҧғымы. 30.

 

 Қазақстан Республиксының «Сыбайлас жемқорлықпен кҥрес туралы» Заңы. 

31.


 

Сыбайлас жемқорлықпен байланысты қылмыстар тізімі.  

32.

 

Сыбайлас  жемқорлыққа  байланысты  басқа  да  нормативтік  актілер. Қҧқықбҧзушылық тҥсінігі, тҥрлері, белгілері.  

33.


 

Теріс қылық және қылмыс тҥсініктері.  

34.

 

Қҧқықбҧзушылық ҥшін жауапкершілік. 35.

 

Интеллектуалдық меншік ҧғымы.  36.

 

Интеллектуалдық меншікті дамыту мен қорғау. 37.

 

 Интеллектуалдық меншік тҥрлері. 38.

 

 Тауарлық белгі. Патент ҧғымы.  39.

 

Авторлық қҧқық және басқа да сабақтас қҧқықтар. 40.

 

Неке: некеге тҧрудың, некені тоқтатудың және бҧзудың негізі. 41.

 

Ерлі-зайыптылардың қҧқықтары мен міндеттері. 42.

 

 Баланың қҧқықтары мен міндеттері.  43.

 

Алименттік қатынастар.   44.

 

Қарулы Кҥштер қатарындағы әскери қызметтің қҧқықтық негізі.  45.

 

Әскери қызметшілердің әскери міндеті мен міртебесі туралы Заңы.  46.

 

Әскери  қызметкерлердің  әскери  қызметінің  және  статусының қағидалары.  

47.


 

Әскери қызметкерлердің қҧқықтары мен міндеттері.  

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі  

Бақылау 


тҥрі 

Тапсырман

ың мақсаты 

және 


мазмҧны 

Ҧсынылатын 

әдебиет 

Орындалу 

ҧзақтылығ

ы 

Бақылау тҥрі 

Тапсыру 


мерзімі 

Балл 


 

Лекциялар 

конспектісі 

Жоспарға 

сәйкес 

курсты 


оқып-ҥйрену 

Конспектілер, 

лекциялар, 

негізгі және 

қосымша 

әдебиеттер 

15 апта 

Ағымдағы   2,4,6,8,1

0, 

12,14 


апталар 

ОСӚЖ Жоспарға 

сәйкес 


курсты 

оқып-ҥйрену 

Конспектілер, 

лекциялар, 

негізгі және 

қосымша 


әдебиеттер 

30 біріккен 

сағаттар 

Ағымдағы 

Апта 

сайын 


10 

Семинар 


сабағындағ

ы жҧмыс 


Теориялық 

білімдерді 

тексеру 

Конспектілер, 

лекциялар, 

15 апта 


Ағымдағы   Апта 

сайын 


20 

Тестілеу 

Білімді 

тексеру 


Конспектілер, 

лекциялар, 

негізгі және 

қосымша 


әдебиеттер 

1 біріккен 

сағаттар 

Аралық  


7,14 

апта 


25 

Тест 


тапсырмала

ры 


Пән 

материалын

ың 

меңгерілу деңгейін 

тексеру 


Негізгі 

және 


қосымша 

әдебиеттің 

жалпы тізімі 

студентке 0,2 сағат 

Қорытынд


ы 

Сессия 


кезеңін 

де 


40 

Қорытынд


ы  

 

  

 

 100 

 

Саясат және рәсімдер 

«Қҧқық негіздері» пәнін оқу кезінде келесі ережелерді сақтауды ӛтінеміз: 

1.

 

Сабаққа кешікпей келуді. 2.

 

 Дәлелді  себепсіз  сабақ  босатпауды,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал басқа жағдайларда тҥсініктеме хат ҧсынуды. 

3.

  Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді. 

4.

  Оқу  процесінің  кҥнтізбелік  жоспарына  сәйкес  бақылаудың  барлық 

тҥрлерін тапсыру. 

5.

  Жіберілген  практикалық  және  зертханалық  сабақтар  оқытушы 

белгілеген уақытта қайта тапсыру. 

6.

 

Сабақ ҥстінде оқытушы мен курстастарымен сыпайы, мейірімді қарым-қатынаста болуды. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ Нормативтік-құқықтық актілер тізімі: 

1.

 Қазақстан  Республикасының  Конституциясы.  Алматы:  «ЮРИСТ» 

баспасы, 2007. – 40 бет. 

2.

 

«Қазақстан  Республикасының  Мемлекеттік  тәуелсіздігі  туралы» Конституциялық Заңы, 16 желтоқсан 1991 жыл. 

3.

 Қазақс ССР-нің мемлекеттік егемендігі туралы Декларациясы, 25 қазан  

1990 жыл. 

4.

 

Закон Республики Казахстан   «Об изменении наименования КазССР», 10 декабря 1991 год. 

5.

 «Қазақстан  Республикасының  нормативтік  қҧқықтық  актілері  туралы» 

Заңы. 24 наурыз 1998 жыл.. 

6.

 

Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік нышандары туралы» Заңы, 24 қаңтар 1996 жыл. 

7.

 «Қазақстан 

Республикасының 

азаматтығы 

туралы» 


Қазақстан 

Республикасының Заңы, 20 желтоқсан 1991 жыл. 

8.

 

«Қазақстан Республикасындағы 

сайлау 


туралы» 

Қазақстан 

Республикасының Конституциялық Заңы, 20 желтоқсан 1991 жыл. 

9.

 «Қазақстан 

Республикасының 

Президенті 

туралы» 


Қазақстан 

Республикасының Конституциялық заңы, 26 желтоқсан 1995 жыл. 

10.

 

 «Қазақстан  Республикасындағы  балалардың  қҧқықтары  туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 5 қараша 2002 жыл. 

11.


 

«Азаматттардың ҧрпақты болу қҧқықтары  және  оларды жҥзеге асыру 

кепілдіктері туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 16 маусым 2004 жыл. 

12.


 

«Қазақстан Республиасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге 

арналған  қҧқықтық  саясат  тҧжырымдамасы  турвлы»  Қазақстан  Республикасы 

Президентінің 2009 жылғы  28 тамыздағы № 858 Жарлығы // Егемен Қазақстан 

2009 жыл, 28 тамыз, № 281-283 (25680). 

13.


 

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, 15 мамыр 2007 жыл. 

14.

 

«Кәсіби  одақтар  туралы»  Қазақстан  Республикасының  Заңы,  9  сәуір 1993  жыл.  №2107.-/Қазақстан  Республикасының  еңбек  туралы  негізгі 

заңдарының актілері.-Алматы: Юрист,2007 жыл. 

15.

 

 «Халықты  жҧмыспен  қамту  туралы»  Қазақстан  Республикасының Заңы, 23 қаңтар 2001 жыл. 

16.


 

«Әскери 


қызметшілердің 

контрактісі» 

туралы 

Қазақстан Республикасының Заңы, 20 наурыз 2001 жыл. 

17.


 

«Мереке  кҥндері  туралы»  Қазақстан  Республикасының  Заңы,  13 

желтоқсан 2001 жыл. 

18.


 

Қазақстан  Республикасының  Неке  (ерлі-зайыптылық)  және  отбасы туралы  Заңы.-  Алматы,  Қазақстан  Республикасының  2011  жылғы  26 

желтоқсандағы № 518-IV Кодексі. 

19.

 

Қазақстан  Республикасының  Азаматтық  Кодексі  (Жалпы  бӛлімі),  27 желтоқсан 1994 жыл. 

20.


 

Қазақстан  Республикасының  Азаматтық  Кодексі  (Ерекше  бӛлімі),  1 

шілде 1999 жыл. 

21.


 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі, 16 шілде 1997 жыл. 

 

Негізгі: 1.

 

Ҧлт  жоспары  -  Мемлекет  басшысы  Нҧрсҧлтан  Назарбаевтың  бес институционалдық  реформаны  жҥзеге  асыру  жӛніндегі  100  нақты  қадам. 

06.05.1015 жыл. 

2.

 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ  ҚҰҚЫҚ  НЕГІЗДЕРІ.  Студенттік  топтардың кураторларына көмек ретінде. 6-жинақ. Қарағанды 2014.  

3.

 «Қазақстан - 2050»: Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты. Қазақстан Республикасының Президенті  – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 

Қазақстан Халқына Жолдауы. – Алматы: ЮРИСТ, 2013. – 44 б. 

4.

 «Қазақстан  жолы  –  2050:  Бір  мақсат,  бір  мҥдде,  бір  болашақ»  атты 

Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.Ә.  Назарбаевтың  17  қаңтар  2014 

жылғы Қазақстан Халқына Жолдауы. 

5.

 Қазақстан  Республикасының  мемлекет  және  қҧқық  негіздері:  оқу 

қҧралы/  жалпы  ред  басқарған  А.Н.  Ағыбаев.  1  бӛлім.  –  Алматы:  Қазақ 

университеті, 2013. – 300 бет. 

6.

 Қазақстан  Республикасының  мемлекет  және  қҧқық  негіздері:  оқу 

қҧралы/  жалпы  ред  басқарған  А.Н.  Ағыбаев.  2  бӛлім.  –  Алматы:  Қазақ 

университеті, 2013. – 246 бет. 

7.

 Оспанов  Қ.И.  Қҧқық  негіздері.  Оқу  қҧралы.  –  Алматы:  Жеті  Жарғы, 

2010. – 304 бет

 

Қосымша: 1.

 

Матузов  Н.И.,  Малько  А.В.  Мемлекет  және  қҧқық  теориясы/  орыс тілінен қазақшаға аударған Б.Ӛ. Алтынбасов. – Алматы, 2013. 

2.

 Хропанюк В.Н. теория государства и права. – М, 2008. 

3.

 Ағдарбеков Т., Әлайдар А., Алайдаров А., Қҧқық негіздері. Оқу қҧралы 

– Алматы: Нҧр пресс, 2008. – 246 бет. 

4.

 

Узбеков С., Копабаев О. Теория государства и права.  - Алматы, 2006. 5.

 

А.Ибраева, Н.Ибраев. Теория государства и права. Алматы, 2000. 6.

 

Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. Гражданское право. Алматы , 2000. 7.

 

Қазақстан  Республикасының  қылмыстық  қҧқығы:  Оқулық.  –  Алматы: Дәнекер, 2000 – 1-том. Ерекше бӛлім. – 428 б. 2-том. Ерекше бӛлім.-378 б. 

8.

 Ағыбаев  А.Н.  ҚР  Қылмыстық  кодексіне  тҥсіндірме.  808  б.т.  Алматы, 

2012 ж. 


9.

 

Правовое регулирование оплаты труда работников. Алматы, 2005. 10.

 

 Алексеева  Д.Г.,  Пыхтин  С.В.,  Хоменко  Е.Г.  Банковское  право.  М.: Юрист, 2003.- 480 с.

 

11. 

Байдельдинов  Д.Л.,  Бекишева  С.Д.  Экологическое  право  Республики 

Казахстан.  Алматы – 2004. – 117с.

 

  

 

Каталог: syllabus -> Силлабусы%20кафедры%20СГД
Силлабусы%20кафедры%20СГД -> Алғы сӛз Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасын әзірлегендер: доцент Нұғман Бахредден Ғабдылбақиұлы, аға оқытушы Қасымова Сәуле Сүйіндіковна, доцент Матвеенкова Людмила Геннадьевна
Силлабусы%20кафедры%20СГД -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
Силлабусы%20кафедры%20СГД -> Рупы по 10 специальностям: по ин нвп дизайн
Силлабусы%20кафедры%20СГД -> С. Б. Балшикеев Cәулет- құрылыс институтының оқу әдістемелік Кеңесімен мақұлданған
Силлабусы%20кафедры%20СГД -> Алғы сӛз Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасын әзірлегендер: доцент Нұғман Бахредден Ғабдылбақиұлы, аға оқытушы Қасымова Сәуле Сүйіндіковна, доцент Матвеенкова Людмила Геннадьевна
Силлабусы%20кафедры%20СГД -> БАҒдарламасы ( syllabus) kn 2110 «Қҧқық негіздері» пәні ag L Әлеуметтік-гуманитарлық модулі
Силлабусы%20кафедры%20СГД -> Алғы сӛз Оқу модулін сипаттайтын құжатты әзірледі
Силлабусы%20кафедры%20СГД -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
Силлабусы%20кафедры%20СГД -> Бекітемін Ғылыми кеңес тӛрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
Силлабусы%20кафедры%20СГД -> БАҒдарламасы ( syllabus) kn 2109 «Қҧқық негіздері» пәні ag L Әлеуметтік-гуманитарлық модулі

жүктеу 90.81 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет