Сабақтар дың тақырып тары Са бақ № ОӨЖ түріндегі сабақтың мақсатыжүктеу 221.96 Kb.
Pdf просмотр
бет1/2
Дата15.09.2017
өлшемі221.96 Kb.
түріСабақ
  1   2

ОӨЖ мен тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау 

ЖОБ мен ОКБ негізіндегі күндізгі оқу түрі 

1 Тақырып   «Адам және оның қоршаған ортасы.» 

10/20

ОӨЖ 

түріндегі 

тәжірибелік 

сабақтар-

дың 

тақырып-

тары

Са-

бақОӨЖ түріндегі сабақтың 

мақсаты

       

Тілдік материал,

жаттығулар, әдебиет

Тәжірибе-лік сабақтарға

тапсырма

ТС

бақылау

түрлері

Са-бақ №  

ОӨ

Ж

түрі

ОЖ түрлері

бойынша

тапсырма

Бақылау түрлері

1.About


Myself

My Family

1

 Тақырып бойынша лексика-грамматикалық машықты 

жетілдіру.

Тілдік жағдайларда лексика-

грамматикалық құрылымды 

қолдана отырып, тақырыптың

лексикасымен танысу

 «About Myself

My Family» тақырыбы 

бойынша лексикалық 

бірліктерді меңгеру, 

тақырыптық сөздік.

Мәтін, сөз (8)

Ауызша 

сұрау, 


сөздік 

диктант, 

шығарма

 (8) тақырыптыоқу және 

аудару, мәтін 

мазмұнын 

талқылау


1,2

  “What kind of 

person are 

you”(3) мәтінін 

оқу   талқылау.

 Монологтар 

Ауызша сұрау. 

Диктант.


Ауызша сұрау. 

Диктант.


 Ақпарат іздеуге 

бағытталған 

жаттығуларды 

орындау


ЖБ. 

Жазбаша 


жұмыс, 

монолог


Жазбаша 

жұмыс, 


монолог

 2.Зат есім

(жалпы 

мағлұмат).Септік және 

сандық 


дәреже.

2

  Зат есім тақырыбы бойыншаграмматикалық машықты 

қалыптастыру.

Бекітуге арналған жаттығулар 

Жат. № 3,4 бет.10-11 [8] 

Ауызша

сұрау. 


Жазбаша 

жұмыста-


рын тексеру

Мәтінді оқу

және 

аудару, 


мәтін 

мазмұнын 

талқылау. 

Мәтіннен 

кейінгі 

тапсырмала

р-ды 

орындау [3]3,4

“Let'


s go 

acqu


ainte

d”(3


мәті


нін 

сөзд


ікпе

н 

аудару, 

маз


мұн

ын 


айту

жос


пар

Ауызша сұрау

Жазбаша жұмыс, 

монолог


ЖБ. 

ын 

құру


 3.How to 

keep 


friendship 

forever.


Артикль:

Белгілі, 

белгісіз. 

артикельдің 

болмауы

3

Ауызша сөйлеу тәжірибесі «Friendship» бет. 99-125 (3) 

тақырыбы бойынша 

лексикамен танысу

Ауызша


сұрау. 

Жазбаша


жұмыстары

н тексеру

 «How to keep 

friendship 

forever” 

мәтінін оқу 

және аудару.  

Текстен кейінгі

тапсырмалард

ы орындау [3]

5,6

 Мәтінді оқуОқылған мәтін 

бойынша өз 

ойыңды білдіру

 My Friend» 

монологы 

бойынша жазбаша

жұмыс

ЖБ, 


жазбаша 

жұмыс 


4.Артикль:  

белгілі, 

белгісіз. 

Артикльдің 

болмауы

4

Тақырып бойынша грамматикалық машықтарды 

қалыптастыру.

Бекітуге арналған 

жаттығуларды орындау 

жат. № 1,2 бет. 24; [8]

Ауызша


сұрау. 

Жазбаша


жұмыста-

рын тексеру

№1, 2 бет. 

31[8] 


грамматикалық

жаттығуларын 

орындау

7,8


 Ауызша сұрау

ЖБ, 


жазбаша 

жұмыс


5.Есімдіктер:

жалпы 


мағлұмат. 

Жіктеу 


есімдігі. 

5

Есімдік 

топта


рыме

н 

танысу.  

Тәуел


дік, 

сілте


у, 

болы


мсыз,

өздік,


сұрау

белгісіздік

есімд


іктер,

диало


гтік 

сөйле


уді 

дамы


ту

Pronouns: мағына, түр: 

кестесін құру. Теория 65-70 

бет., 1-4  жат. 71-74 бет. (8)

Ауызша сұрау, мәтін, жазбаша

жұмыстар-ды тексеру

Грамматика

-лық 


жаттығулар

ды 


орындау; 

№ 1,2 33 

бет.; 

9,

10Жат

тығу


лард

ы 

орындау

.

 1-4 жат.,

71-


74  

бет. 


(8)

Жазбаша 


жұмыс

ЖБ, жазбаша 

жұмыс


 6.«My Flat»

6

Тақырып бойынша лексикамен танысу, тілдік 

үлгілерде лексиканы бекіту, 

тақырып бойынша диалог 

құра білу.

Тақырып бойынша 

лексикалық минимум, 

тақырыптық мәтін, мақалдар. 

Мәтін 226  бет. (8), сөздер:

227 бет., 1-5  жат., 228-229  

бет. (8)


Ауызша 

сұрау, 


диктант 

 «My Home is 

My Castle»

«A House of 

My Dream» 

мәтінін оқу 

және сөздікпен

аудару. 


11,

12

 [3] мәтіннен кейінгі 

тапсырмаларды 

орындау, оларға

сұрақтар 

дайындау

Жазбаша жұмыс 

Жазбаша 

жұмыс, 


монолог

ЖБ. 


Жазбаша 

жұмыс,


ЖБ. 

Жазбаша 


жұмыс

7. to be, to 

have етістігі

7

Оқылған тақырып бойынша материалдарды қайталау. 

Лексиканы жағдайларда 

қолдану.

Мәтін 370  бет  «Менің 

пәтерім» тақырыбы бойынша 

лексикалық минимум, 

тақырыптық мәтін, аудару 

Лексикалық жаттығуларды 

орындау. 1-6 жат. 371-373  бет.

(8)


Ауызша 

сұрау, 


шығарма

 «Political 

Parties of the 

United 


Kingdom» 

диалогын құру.

Грамматика-

лық 


жаттығуларды 

орындау


13,

14

Лексика мен  Passive Voice   

қолдана отырып

диалог құру. 

 35,36.1-35,36.4 

Units 35,36 (5) 

жаттығуларын 

орындау

Жазбаша жұмыс, диалог

№1 68 бет; №1,2 

бет,  77 [4]

ЖБ, 


жазбаша 

жұмыс. 


8. «Presenta-

tion» мәтінін 

тыңдау.

Сұраулы 


сөйлемдерді

ң түрлері

8

Тыңдау машығын дамыту.1. Мәтінді тыңдау.

 [3] жаттығуларын орындау  

 

 №1,2,3. 21 бет (12) 

жаттығула-

рын 

орындау


ҮЖ:  «Have 

you ever been to

London?» 

тақырыбына 

монолог

15,


16

 [3] мәтіннен 

кейінгі 

тапсырмаларды 

орындау, 

мәтінге 


сұрақтар құру 

Ауызша және 

жазбаша тексеру

ЖБ.  №2. 

МБ1 

Жазбаша 


жұмыс

№1 68бет; 

№1,2 77 бет 

[4]Жазбаша 

жұмыс, 

монолог  №1-5 159-

161б.  (8) 

жаттығулард

ы 

орындау.19,Грамматика-

лық 


жаттығулард

ы 

орындау.Жаңа 

грамматикал

ық 

материалдар9

Тақырып бойынша лексика-

грамматикалық машықтарды 

жетілдіру.

Тақырып бойынша 

лексикамен танысу  

233,239  бет (8), лексика-

грамматикалық 

құрылымдарды сөйлеу 

жағдайларында қолдану.

«Менің жұмыс күнім» 

тақырыбы бойынша 

лексикалық минимум, 

тақырыптық мәтін,аудару, 

мақалдар.

 

Мәтін, сөздер бет.233, 239[3]Ауызша 

сұрау, 


диктант, 

шығарма. 

Оларға 

сұрақ 


құрастыру

 Мәтінді оқу 

және аудару, 

мәтін 


мазмұнын 

ағылшын 


тілінде 

талқылау


17,

18

Тәжірибелік сабақтарға 

дайындық.

№   1   44бет;   №1

52  бет;   №1   59

бет.;үй

жұмыстарынорындау [4]

Ауызша бақылау,

диктант, жатқа 

айту


ЖБ. 

Жазбаша 


жұмыс, 

монолог


ды ұсыну.  

Теория 61-62

бет, 1-9 жат. 

63-65  бет 

(8).  

Тақырып 


бойынша 

грамматикал

ық 

машықтардықалыптастыр

у.9. My 


Working Day.

ЖБ Тәжірибелік

сабақтарға 

дайындалу

20

 Оқу және эссе аудару, 

талқылау


 Эссе 

«Generation 

Gap»

Ауызша 


сұрау, 

жазбаша 


жұмыстар-

ды тексеру,  

мәтіндік 

тапсырма-

лар

 

My Free Time.

Сұраулы 


сөйлемдер-

дің түрлері

10

10. Сын есім (жалпы 

мағлұмат), 

Сын есімнің 

салыстыру 

дәрежелері.  

Қайталау. 

№1тақырыпт

ық  мәтін

 

 1 Тақырып

Әдебиет тізімі:

1. Аракин В.Д. Практический курс английского языка. М, 2002

2. Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений СПб: КАРО,2003

3. Пассов Е.И.. Николаенко И.С. «Искусство общения». Учебное пособие, М.2000

4. Агабекян И.П. Английский для технических специальностей. Ростов на Дону, 2005

5. Мерфи Р. English grammar in use. Cambridge 2004

6. Мюллер В.К., Боянус С.К. Англо-русский язык: 40000 слов Киев: Каннон, 1998

7. Кошманова И.И., Сидорова Н.А. “Topics for discussion”, «Издательство СОЮЗ», Санкт-Петербург, 2000

8. Хведченя Л.В., Хорень Р.В. Английский язык для поступающих в вузы. Минск, 2000.

9. Philipp Kerr. Inside Out (student’s book), UK, Macmillan. 2005

10. Алексеева Т.К., Дарская В.Г. “English for Business Part 1-2”, Москва Вече 2002

11. Пфейфер Н.Э., Нурбекова М.К., Асаинова А.Ж., Даутова А.З., Раисова А.Б., Смагулова К.Ж. «Электронный учебный курс по Английскому языку», 2009.

12. John and Liz Soars “Headway”. Oxford University Press, 1991


№2 тақырып: «Менің жұмыс күнім. Бос уақыт. Қызығушылықтар, әуес»  10/20 (ЖОБ және ОКБнегізінде)

№2: «Мой рабочий день. Досуг, интересы и увлечения, хобби»  10/20 

 

 (на базе О )

ОӨЖ түріндегі 

тәжірибелік 

сабақтардың 

тақырыптары

Са-

бақОӨЖ түріндегі сабақтың 

мақсаты

       

Тілдік материал, жаттығулар,

әдебиет

Тәжірибе-

лік

сабақтарға

тапсырма

ТС бақылау

түрлері

Са-

бақ

№  

ОӨЖ түрі

ОӨЖ түрлері

бойынша

тапсырма

Бақылау

түрлері

1.Сан есім. 

сандық, реттік 

сан есімдер 

1

Сан есіммен танысу.Сан есімдерді оқу және 

сөйлеуде қолдану.  

Сандық және реттік сан 

есімдердің пайда болу 

ережелері. Ережеден тыс. 

Хронологиялық даталар, 

бөлшектік сан есімдер. Уақыт

1, 2, 3, 4, 5 

жат.,

 75-76 бет. [10], 199 

бет. [2]


Ауызша сұрау.

Жазбаша


жұмыстарды

тексеру


1,2

13-19 бет. 24-

26. [10], жат. 

21,22, бет. 62 

жаттығуларын

орындау [2]

Сандық, 

реттік сан 

есімдерді, 

хронология-

лық 

даталарды қолдана 

отырып 


жағдай 

құрастыру.

ЖБ.Жазбаша 

жұмыс, монолог

ЖБ. Жаз-

баша 


жұмыс, 

монолог


2. «Менің жұмыс

күнім»


 «Louise and 

Greg’s    evening»

мәтінін тыңдау

2

Тақырып бойынша лексикамен танысу.  

Сөйлеуде лексиканы 

қолдану. 

Тыңдау машықтарын 

жетілдіру.

Тақырып бойынша лексикалық 

минимум, тақырыптық мәтін, 

мақалдар.

Диалог: «Louise and Greg’s    

evening»


Мәтін, 

сөздер 


233,234 бет. 

1-4 жат. 

234-236 бет. 

[10] 


«Working 

day» аудару, 

оқу және 

мақалдарды 

аудару,

Диалогты тыңдап, 

Жат. 3 бет 

62 (12) 

сұрақтарына

жауап беру

Ауызша сұрау, 

диктант, 

шығарма


3,4

“Domestic 

Chores” 

бет.153[5] 

мәтінді 

сөздікпен 

аудару, 

мазмұнын 

айту 

жоспарын құру

Жазбаша жұмыс,

монолог

ЖБ. Жаз-


баша 

жұмыс, 


монолог

3. Жұмыс күн 

3

Өтілген лексиканы бекіту. Ұқсастығы бойынша рөлдік 

Ауызша


5,6

«A 


Жазбаша 

ЖБ. Жаз-баша кестесі 

 «Susannah’s daily

routine» мәтінін 

тыңдау


Жұмыс күн кестесін құру

Мәтін тыңдау машығын 

жетілдіру.

ойын-диалог. Тәлімгердің 

жұмыс күн кестесі. 

Мәтін: «Susannah’s daily routine»

 5-9 жат.236.238б. [10]

Мәтінді тыңдап, сұрақтарға 

жауап беріңіз, сөйлемдерді 

логикалық ретпен қойыңыз. 

Жат.6, бет.57 (12) 

сұрау.


Жазбаша

жұмыстарды

тексеру

hou


sew

ife’


“Ea


sy 

day


” 

152


бет

,[5]


мәт

інді


ауд

ару


Оқ

ылған 

мәт


ін 

жө

нінде 

өз 


ой

ың

ызды 

біл


дірі

ңіз


жұмыс, 

монолог


жұмыс, монолог

4.Шақтар: осы 

шақ, өткен шақ, 

келер шақ.

4

Indefininte түрімен танысу. Уақытты мәтінде айыра 

білу. Диалогтық сөйлеуді 

жетілдіру

Indefinite етістігін қолдану, 

сұрау және  болымсыз 

сөйлемдерін құру.

Теория 

95-101 бет, 1-12 жат., 

101.106 бет 

[10]   «The 

best day of 

my life»[9] 

ұқсастығы 

бойынша 

диалог 


құрастыру, 

Indefinite 

Ауызша сұрау.

Жазбаша 


жұмыстарды 

тексеру,  

мәтіндік 

тапсырма


7,8

1-7 


жат

451-

453


бет

[10Жазбаша 

жұмыс, 


монолог

ЖБ. Жаз-баша 

жұмыс, монолог


уақытымен 

салыстыру 

кестесін 

құру


], 

1.1,


1.2,

1.3,


2.1,

2.2,


2.3 

[6] 


ор

ын

дау5. Модальдік 

етістіктер

5

Модальдік етістіктермен танысу. Модальік 

етістіктерді олардың 

мағыналары  мен түрлеріне 

сай  қолдана білу.

Диалогтық сөйлесуді 

жетілдіру.

Модальдік етістіктер: мағына, 

түр.


Теория бет. 

143-148. 

1-9 жат.  

148-151б. 

[10]. 

Модальдік етістіктер: 

мағына, түр 

кестесін 

құру


Ауызша сұрау.

Жазбаша 


жұмыстарды 

тексеру,  

мәтіндік 

тапсырма


9,

10

1-5 жат

356-

357


бет

[10


], 

6.7,


6.8,

6.9[


1], 

31.


1,3

1.2,


32;

1-

32.4; 

33.


1-

33.


бет


.62-

67,


[6] 

ор

ындау

Жазбаша 


жұмыс, 

монолог


ЖБ. Жаз-баша 

жұмыс, монолог6.«My day off»

6

Тақырып бойынша лексикамен танысу, сөйлеу 

үлгілерінде лексиканы 

бекіту,тақырып бойынша 

диалог құрастыра білу.

 “ My day off” тақырыбы 

бойынша лексикалық минимум

Мәтін 239-

240 бет, 

сөздер 240 

бет, 1-4 жат.

239-242 жат.

[10], ”A day 

off” 

бет.95[2] Мәтін 

бет.239-240, 

сөздер 

бет.240, жат.1-4 бет.239-

242 [10], ”A 

day off” 

бет.95[2]

Ауызша сұрау, 

диктант 


11,

12

“Atthe 

offi


ce” 

80б


., 

[2] 


мәт

іні


нде

“In


defi

nite


” 

таб


у, 

ола


рға 

сұр


ақт

ар 


құр

аст


ыр

у

ЖБ, ауызша сұрау, 

жазбаша 


жұмыс 

ЖБ. Жаз-баша 

жұмыс, монолог

7 «The best day of

my life»

7

Тақырып бойынша өтілген материалды қайталау. 

Лексиканы қолдану.

 “The best day of my life” 

тақырыбы бойынша лексикалық 

минимум.

 4-8 жат. 

242-243б. 

[10]. “ The 

best day of 

my life” 

тақырыбына

жағдай құру

Ауызша сұрау, 

шығарма


13,

14

“Where the English go in 

the summer” , 

бет.168[5] 

мысалға ұқсас

лексиканы 

қолдана 


отырып, 

диалог құру 

ЖБ. №2.  

Жазбаша жұмыс,

диалог

ЖБ. Жаз-


баша 

жұмыс, 


монолог

8. «Continuous» 

уақыттары

8

“Continious-пен” танысу. “Continious” уақытының 

белгілерін айыра білу

 «Continious» уақытының 

етістіктерін қолдану,  сұрау және

болымсызсөйлемдерін құру. 

Теория 


106-108б. 

1-7жат. 


109-111б. 

[10], 5.5-

5.8,бет.88-90

[1]. 


Ауызша сұрау, 

жазбаша 


жұмыстарын 

тексеру, 

мәтіндік 

тапсырмалар

15,

16

“Nick s usual working day” 

мәтінінде  

“Continious” 

сөйлемдерін 

тап, оларға 

сұрақ 


ЖБ №2. 

Жазбаша жұмыс

ЖБ. Жаз-

баша 


жұмыс, 

монолог


«Continious»

уақытының 

салыстыру 

кестесін 

құру

құрастыр, 43-44б. [1]

9. «Indefinite» 

«Continious» 

түрлерінің 

салыстыру 

мінездемесі

Мамандық 

бойынша


  

мәтінге андатпа 

9

 «Indefinite»  «Continious» етістіктерінің түрлері 

грамматикалық 

тақырыптарын бекіту.

Арнайы мәтіндерге аңдатпа 

құру машығын жетілдіру 

Грамматикалық материалдарды 

бекіту

Мәтін (арнайы мәтін қосымшасын қара).

1-6жат.,


126-131б. 

[10]


жазбаша 

жұмыстарын 

тексеру

17,


18

5.9-5.13 жат., 

92-93 б. 

[1]бет.1.1-1.3, 

2.1-2.3,бет.2-

5[6] орында

ЖБ №2. МБ1 

Жазбаша жұмыс

ЖБ. Жаз-

баша 


жұмыс, 

монолог


10.Қорытынды 

лексика-


грамматикалық 

мәтін


10

 «Менің жұмыс күнім», 

«Indefininte”, “Continious”, 

“Numerals”, “Modal verbs” 

тақырыптарын тиянақтау

«Менің жұмыс күнім » 

тақырыбы бойынша 

лексикалық материалды,  

«Indefininte”, “Continious”, 

“Numerals”, “Modal verbs”  

тақырыптары бойынша 

грамматикалық 

материалдарды тиянақтау

Мәтінді орындау

Мәтінді 

тексеру


19,20

3.1-


3.3

жат


., 

4.1-


4,4,

6-

9б. [6],

1-9 


6-8 

б. 


[9] 

ор

ындау

ЖБ. Жаз-баша 

жұмыс, монолог

 2 Тақырып

Әдебиет тізімі:

1. Агабекян И.П. Английский для технических специальностей. Ростов на Дону, 2005

2. Алексеева Т.К., Дарская Л.А. «English for Business Part 1-2», Москва, Вече, 2002  

3.  Аракин В.Д. Практический курс английского языка. М, 2002

4.  Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений СПб: КАРО,2003

5. Кошманова И.И., Сидорова Н.А. “Topics for discussion”, «Изд-во СОЮЗ», Санкт-Петербург, 2000

6. Мерфи Р. English grammar in use. Cambridge 2004

7. Мюллер В.К., Боянус С.К. Англо-русский язык: 40000 слов Киев: Каннон, 1998

8. Philipp Kerr. Inside Out (student’s book), UK, Macmillan. 2005

9. Пособие по английскому языку для студентов неязыковых специальностей ПГУ им.С.Торайгырова Павлодар,200810. Хведченя Л.В., Хорень Р.В. Английский язык для поступаюших в вузы. Минск, 2000.

11. Пфейфер Н.Э., Нурбекова М.К., Асаинова А.Ж., Даутова А.З., Раисова А.Б., Смагулова К.Ж. «Электронный учебный курс по Английскому языку», 2009.

12. Sarah Cunningham, Chris Redston/Cutting Edge, Students’ book: Longman, 2007.  


Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 221.96 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет