Сабақтар 30 с. СобөЖ 15 с. СӨЖ 45 с. Емтихан 6, 8 семестр Барлығы 90 сжүктеу 0.61 Mb.
Pdf просмотр
бет2/6
Дата03.05.2017
өлшемі0.61 Mb.
түріСабақ
1   2   3   4   5   6

object 


объект 

объект 


odd 

нечетный 

тақ 

of 


признак родительского 

падежа 


ілік септігінің белгісі 

off 


выключено 

айырылған 

on 

включено қосылған 

open 


открыть 

ашу 


or 

или 


немесе 

ord(ordinal) 

порядковый 

реттік 


output 

выход 


шығу 

overflow 

переполнение 

толып қалу 

overlay 

оверлей 


оверлей 

program 


программа 

программа 

palette 

палитра 


палитра 

paste 


вставить 

қою 


path 

путь 


жол 

pattern 


шаблон 

шаблон 


pixel 

точка 


нүкте 

pointer 


указатель 

көрсеткіш 

private 

частный 


дербес 

protected 

защищенный 

қорғалған 

public 

публичный бұқаралық 

put 


ставить 

қою 


random 


случайный 

кездейсоқ 

range 

диапазон диапазан, аралық 

read 


читать 

оқу 


real 

вещественный 

нақты 

record 


запись 

жазба 


rectangle 

прямоугольник 

тіктөртбұрыш 


rename 

переименовать 

атын өзгерту 

repeat 


повторять 

қайталау 

reset 

вновь установить қайта орнату 

restore 


восстанавливать 

қалпына келтіру 

return 

возвращать қайтару 

rewrite 


переписывать 

қайта жазу 

right 

правый 


оң 

run 


исполнять 

орындау 


save 


сохранить 

сақтау 


save as 

сохранить как 

қалай сақтау 

screen 


экран 

экран 


scrool- bars 

столбец прокрутки 

айналдыру бағаны 

search 


искать 

іздеу 


sector 

сектор 


сектор 

seek 


искать 

іздеу 


set 

установить 

орнату 

set 


множество 

жиын 


setup 

установка 

орнату 

shift 


сдвиг 

жылжу 


shl(shift left) 

сдвиг влево 

солға жылжу 

short 


короткий 

қысқа 


show 

показывать 

көрсету 

shr(shift right) 

сдвиг вправо 

оңға жылжу 

size 

размер 


өлшем 

small 


маленький 

кіші 


solid 

сплошной 

тұтас 

sound 


звук 

дыбыс 


step 

шаг 


қадам 

str(string) 

строка 

жол 


succ 

последующий 

келесі 

switch 


ключ 

кілт 


system 

система 


жүйе 

time 


время 

уақыт  


text 

текст 


мәтін 

then 


то 

онда 


to 

к (предлог) 

(жұрнақ) 

tool 


инструмент 

құрал 


top 

верх 


жоғары 

topic 


тема, предмет 

тақырып 


tree 

дерево 


ағаш 

trunc (truncate) 

сокращать 

қысқарту 

type 

тип 


тип 

unit 


модуль 

модуль 


until 

до тех пор, пока 

оған дейін, әзір 

user 


пользователь 

қолданушы 

uses 

подключать қосу 

val(value) 

значение 

мән 


var(variable) 

переменная 

айнымалы 


view 

вид 


түр  

what 


что, как 

қалай 


while 

пока 


әзір 

wight 


ширина 

ені 


with 

с (предлог) 

бірге (жұрнақ) 

write 


писать 

жазу 


word 

слово 


сөз 

zero 


нуль 

нөл 


zoom 

увеличивать 

үлкейту 

justify 


выравнивать 

туралау 


 

 

 5. Дәріс кешені 

(Бағдарламада қарастырылмаған) 

 

 

 6.

 

Практикалық сабақ жоспары 

 

№ 

Тақырыбы 

Апта 

Әдебиет 

A computer program. Creating a program [1] 114-119 

 Methods of creating programs. [1] 119-128 

Stages of program planning [1] 128-137 

Algorithms and their features [1] 139-147 

A tool for program development [1] 147-158 

Phase  of  the  transmission  and  execution  of the program 

[1] 160-173 Translation and its phase 

[3] 94-108 Modular programming, layout 

[4] 394-410 Compilation and interpretation 

[4] 394-410 10 

The  essence  of  the  lexical  analysis.  The 

essence of the parser. Formal grammar 

10 


[2] 160-173 

11 


Semantic Analysis. Code Generation. 

Interpretation 

11 

[2] 160-173 12 

The First Few steps in Pascal Programming 

12 

[2] 173-179 13 

Variables,  Constants  and  the  Assignment 

Statement. 

13 


[2] 173-179 

14 


Program Control 

14 


[5] 115-119 

15 


Logical Operators and Boolean Expressions 

15 


[5] 115-119 

 

7. Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулығы 

Бұл  курс  информатиканың  негізгі  пәндеріне  қосымша  пән  ретінде  жүргізіледі. 

Алдыңғы  курстардың  жалғасы  ретінде  негізінен  бағдарламалау  тілдерін  терең  меңгеруге 

арналған пән.   

Бұл  пән  бойынша  толық  мәтінді  қосымшалар  жасаудың  қасиеттері,  әдістері  мен 

бағдарламалау тілдерінің компоненттерін толық меңгереді.  


Курс  практикалық  сабақ  ретінде  жүргізіліп,  оқу  материалының  мазмұнына  сәйкес 

алған  білімдерін  практика  жүзінде  іске  асырады.  Студенттердің  алған  білімдері  СОБӨЖ 

және СӨЖ кезінде өздік жұмыстар арқылы ауызша түрде тексеріледі.  

Курс  барысында  әртүрлі  есептерді  шешудегі  әдістер  мен  тәсілдерге  басты  назар 

аударылады. 

Міндетті 

түрде 

практика кезінде 

компьютерде 

мысалдардың 

бағдарламаларын құру арқылы алған білімдерін бекітеді.  

 

Практикалық (семинарлық, студиялық) сабақтарға әдістемелік нұсқаулар.  

 

A  computer  program  -  a  sequence of  instructions designed  for  execution  of  the  control 

device of the computer . The program - one of the components of the software . Depending on the 

context,  considered  the  term  may  also  refer  to the  source  code of  the  program. Computer 

programs, as an object of intellectual property , is classified as intangible assets . 

The program - the data intended for the management of specific components of information 

processing in order to implement a specific algorithm . 

The program - presented in the form of an objective set of data and commands designed to 

operate computers and other computing devices in order to obtain a certain result, including the 

preparatory  material  produced  during  the  development  of  computer  programs  and  audiovisual 

displays generated by. Creating program. 

The 


most 

common 


software 

image 


is 

stored 


as 

an executable (single file or  group  of  files). From  this  image,  typically  located  on  the  disk,  the 

executable program in memory can be built software loader . 

In system programming there is a more formal definition 

[ citation needed 1017 days ]

 of the program 

as  offered  in  the  computer  memory data and  the machine  code executed  by  the  processor  to 

achieve  a  certain  goal. It  highlights  two  things:  finding  a  program  in  memory  and  its 

execution processor . 

Software development process consists of several stages, of which in the narrow sense only 

direct creation of software code called "programming ". In everyday life under the programming 

often means the whole software development process, and the people involved in this activity are 

called programmers . 

Record  source  programs  using programming  languages easier  to  understand  and  edit  the 

person. This,  in  particular,  help  to comments that  are  valid  in the  syntax  of most  languages. To 

run the computer prepared text of the program is converted ( compiled ) into machine code . 

Some programming languages allow you to dispense with pre-compile and translate it into 

machine code instructions directly at runtime. This process is called dynamic compilation , and it 

allows  for  greater  portability  between  different hardware  and  software  platforms while 

maintaining the many advantages compilation. 

Interpretive programs,  which  usually  does  not  apply  to  the  process  of  compiling  and 

interpreted by  the  operating  system or  a  special  interpreter  program,  called scripts ,  or 

"scenarios". 

The source code of computer programs in most programming languages  consist of a list of 

instructions 

describing 

exactly 

the 


inherent ability. This 

approach 

to 

programming is mandatory . However,  used,  and  other  programming  methodology. For  example,  the 

description  of  the  source  and  the  desired  characteristics  of  the  processed data and  providing  the 

choice  of  a  suitable  algorithm  for  solving  the  specialized  program-interpreter  -  an  approach 

called declarative  programming . By  declarative  programming  are functional and Boolean ,  as 

well as less common types of programming. 

 

Methods of creating programs. 

Here  we  consider  one  of  the  most  important  issues:  how  to  create  the  program? 

So  far  we  have  dealt  with  relatively  small  programs  to  solve  simple  algorithmic  problems. We 

met with the importance and role of the specification of the program, clear statement of the main 

steps  of  the  algorithm  for  data  processing,  translation  of  these  steps  in  an  effective  sequence  of program  statements  in  the  language  Pascal,  commenting  on  the  program,  check  its  validity. We 

have seen that verify the correctness of the program  is  necessary, even when correctly used the 

algorithm has been proved. Moreover, we note that the internal organization of the programs that 

we  have  written  so  far,  can  be  represented  in  the  form  of  a'le  Pascal  as  in  Fig. 13.1. 

The development of large software development is different from the low in two major respects. 

Source  code  for  solving  large  problems  takes  a  lot  more  space  than  one  page. 

The  creation  of  such  programs  by  writing  Pascal  programs  "with  the  list"  is  almost  impossible. 

Typically, this involves developing a systematic approach: 

description of the problem; 

algorithm development; 

writing a program. 

Established program should be readable, efficient and correct. 

Creating a program - a systematic process consisting of specific phases. In this process, we have 

the program. Since we want to get the program 

clear to understand, that is, readable; 

efficient, ie economize on resources and the artist performed them quickly; 

correct, ie contains no errors; 

it is not any process of creating a program for us. 

 We need a method of creating clear, appropriate, effective programs. 

 Clarity means that anyone who is familiar with the language Pascal, and the application domain, 

the algorithm will understand by reading the program text, comments, and the specification of the 

problem. 

Efficiency implies that the algorithm and program are designed to minimize the possible 

resources of the computer system necessary for its decision. 

 Correctness means that any execution of the program with a valid baseline data gives the correct 

result. 


Under the procedure to create a product we mean a well-defined sequence of steps by doing that, 

we obtain the desired product with the desired characteristics. 

Let's write a small program, concentrating now our attention on the process of its creation. Let us 

have asked to write a program in Pascal, which places the components of a vector in ascending 

order. Suppose that after communication with the customer, we found that: 

components of the vector can only be positive integers; 

components is always 100; 

All components are distinct. 

 

Stages of program planning 

The solution to any problem on the computer is processing data through the program. Creating 

such a program includes a series of successive stages: 

 formulation of the problem; 

 mathematical description and choice of method;  

 Development of an algorithm for solving;  

 drawing program;  

 testing and debugging programs;  

 exploitation of the program.  

The first stage is the formulation of the problem. At this stage, the problem is formulated 

objective, defined the relationship with other tasks, revealed the composition and format of the 

input, intermediate and result data are characterized by the form and methods to control the 

reliability of information at key stages of solving the problem, determined the form of user 

interaction with computers in the solution and m . etc. 

In the second phase development of the program is executed formal description of the program, 

ie established and formulated into the language of mathematics and mathematical logic 

relationship between the source and Scoring data. For tasks that allow the possibility of 

mathematical description, choose a numerical method of solution, and for non-numeric tasks - 

concept solutions in the form of unambiguous sequence of execution of elementary mathematical 


and logical operations. 

The third stage training solution is algorithmization its solution, iedevelopment or adaptation of 

the famous original algorithm.Algorithmic - a complex process that bears heavily 

creative.Formulation of the problem and its algorithmization up to 20-30% of the total time to 

develop the program. The complexity and responsibility of this stage due to the fact that to solve 

the same problem, as a rule, there are many different algorithms. 

Algorithm - is the exact prescription, defining the computational process, leading to varying the 

initial data to the desired result. This is a finite set of rules, clearly revealing the content and 

sequence of operations for the systematic solution of a certain class of problems in a finite 

number of steps. 

The fourth stage - drawing up the program. At this stage, the translation of the description of the 

algorithm on one of the available computer description languages. 

Testing and Debugging constitute the final stage of the development program to deal with the 

problem on a computer. Both these processes are functionally linked, although their goals are 

somewhat different from each other. 

Testing is a set of actions designed to demonstrate the correct operation of the program. The 

purpose of testing is to identify possible errors in the developed programs by checking them on a 

set of predefined test cases. 

The testing process is accompanied by the debugging process, which involves a set of actions 

aimed at fixing bugs in the program. Steps to start debugging since the discovery of the facts 

wrong and end of the program eliminating the causes of errors. 

After completing the process of testing and debugging tools, along with supporting 

documentation sent to the user to operate. The main purpose of the documentation - provide the 

user with the necessary guidance for the program. 

 

The concept and features of the algorithms 

"Algorithm" - one of the fundamental concepts of computer science and mathematics. The 

origin of the term is associated with  a distorted view (Algorithmi) the name of a medieval Arab 

mathematician, Mohammed al-Khwarizmi (787 - 850). At the time, called algorithms described in 

the  treatises  of  al-Khwarizmi's  rules  of  arithmetic  (addition,  subtraction,  multiplication  and 

division area column of multi-digit numbers) and the decimal system. 

Currently,  the  concept  of  the  algorithm  is  interpreted  widely.  This  concept  applies  to  all 

areas of human activity. 

The algorithms are found not only in computer science, but also in everyday life. Examples 

of algorithms of everyday life: 

• a trip to the Institute; 

• repair the TV (for instruction); 

Search for missing items

• cultivation of plants in the area, etc. 

Not  all  problems  can  be  solved  using  algorithms.  For  example,  writing  music,  writing 

poetry,  scientific  discovery.  The  computer  is  used  to  solve  only  those  problems  for  which  the 

algorithm can be made. 

Any algorithm has the following properties: 

• determinism, 

• mass, 


• effectiveness, 

• discretion. 

Determinacy  (certainty)  signifies  that  the  algorithm  set  of  guidelines  should  be  clearly 

understood by any performer. This property determines the uniqueness result of the algorithm for 

a given input data. 

The mass of the algorithm  suggests the possibility  of varying the input data within certain 

limits.  This  property  determines  the  suitability  of  an  algorithm  for  solving  a  set  of  specific 

problems of a certain class. The effectiveness of the algorithm means that for any admissible initial data must in a finite 

number of steps (or iterations) to complete its work. 

Readability of the algorithm means that you can split some of the algorithmic process of the 

individual  elementary  steps,  the  possibility  of  realizing  that  a  person  or  a  computer  is  not  in 

doubt, as the result of each elementary step is completely defined and understood. 

Thus, the algorithm makes it possible to mechanically solve any specific problem of a class 

of similar problems. There are several ways to describe the algorithms: 

• verbal, 

• formal, verbal, 

• Graphics and others 

The  verbal  way  of  describing  the  algorithm  reflects  the  content  of  actions  performed  by 

means  of  natural  language.  The  advantages  of  this  method,  the  description  should  include  its 

accessibility,  as  well  as  the  ability  to  describe  with  any  degree  of  detail.  To  the  main 

disadvantages of this method should include sufficient description of the cumbersome, due to the 

lack of a rigorous formalization of the perception of ambiguity of natural language. 

The formal-verbal  way  of describing  an algorithm  based on the content  of records actions 

performed with the use of figurative language features of mathematics, supplemented to indicate 

the required disclosures  by means of natural language. This way, having all the advantages of a 

verbal way, along with the more concise, and therefore more obvious, has a greater formalization, 

but also is not strictly formal. 

Graphic  way  of  describing  the  algorithm  represents  the  image  of  the  logical-mathematical 

structure of the algorithm, in which all stages of data processing are represented by a specific set 

of geometric shapes (blocks) having a well defined configuration in accordance with the nature of 

the procedure. 

 

The tools used to create programs 

To create a program or software used by the hardware and software. 

Under  the  hardware  usually  know  all  the  nodes,  modules  and  components  that  make  up  a 

computer  or  computer  system.  In  modern  computers,  so-called  "open  architecture",  ie  of 

computer  hardware  can  be  changed  by  changing  one  of  the  modules,  or  extend  by  inserting  an 

additional module. 

Hardware modern PCs include the following: 

• the system unit, 

• input device to a PC (eg, keyboard) 

• output device information from the PC (for example, the monitor). 

The system unit, keyboard and monitor together make up a PC with minimal configuration, 

ie allow you to work with the information on your computer. 

 

The essence of the lexical analysis 

Lexical analysis (LA) is the first phase of translation. The term "language" in common parlance 

means the rules of making words from letters. In a programming language LA corresponds to the 

phase of translation, in which a sequence of individual letters (symbols, letters, language) are 

allocated words (tokens, symbols, the next phase - parsing). Typical words in a programming 

language are components such as comments, identifiers, constants, function words SIGNS OF 

OPERATIONS. 

LA is the simplest and most formal phase of translation. Any algorithm based on the aircraft 

serial viewing of text, with the return and re-reading of the input sequence by no more than one 

character, so the program is sometimes called the LA Scanner.The formal basis for describing the 

process of LA are finite state machines. 


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.61 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет