СабақҚа дайындалу әдістемелік ұсыныстар, НҰСҚаулар және тапсырмалар құрастырушы т. ғ. д., профессор Қарақаев А. Қжүктеу 48.75 Kb.
Pdf просмотр
Дата23.04.2017
өлшемі48.75 Kb.
түріСабақ

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Көлікік техника және логистика кафедрасы

«Ғылыми зерттеулер негіздері» пәні бойынша

050713 «Көлік, көліктік техника және технологиялар» мамандығының

студенттеріне арналған.

САБАҚҚА ДАЙЫНДАЛУ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР,

НҰСҚАУЛАР ЖӘНЕ ТАПСЫРМАЛАР

Құрастырушы

 т. ғ. д., профессор

Қарақаев А. Қ.

Павлодар


Сабаққа дайындалу әдістемелік ұсыныстар, нұсқаулар және тапсырмалар 

Бірінші сабақта студентерге төмендегідей материалдар және компьютерлық варианттары бар 

деп ақпарат берідеді: 

1.

Пәннің оқу бағдарламасы (Syllabus). 2.

1-ші Рейтингке қойылатын сұрақтар. 

3.

2-ші Рейтингке қойылатын сұрақтар. 4.

Емтиханда қойылатын сұрақтар. 

5.

Әдебиеттер (Дәріс конспекті және басқа әдебиеттер). Студентердің барлық компьютерлық варианттарын көшіріп алғандары дұрыс. Әр студент осы

материалдармен таныстым деген танысу парағына қолын қояды.Қорытынды бағаны есептеу нұскауы 

«Патенттану» пәннің

 

қорытынды бақылау түрі – емтихан. Қорытынды

бақылау түрі

Бақылау түрі

Салмақтар

үлестері


1

Емтихан


Емтихан (ВДИК)

0,4


Ағым үлгерушілігі (ВДРД)

0,6


Баллмен бағаланатын пән бойынша нәтижелік рейтинг келесі формула бойынша анықталады: 

ВДИК

ИК

ВДРД

РД

И.Бұл формуладағы: 2

/

2Р

Р

РД – семестрде жинаған жалпы межелік балл. 

 


 

 


3

,

02

/

7,

0

2/

2

1РК

ТУ

Р

 = 1-ші немесе 2-ші межелік бақылауда жинаған баллдары. 

 

2

/ТУ

 = 1-ші немесе 2-ші ағымдағы баллдар;

 

2

/РК

= 1-ші немесе 2-ші межелік бақылаудағы баллдар.

ВДРД – ағымдағы үлгерімнің салмақтық коэффициенті 0,6-тең. 

ВДИК – қорытынды тексерістің салмақтық коэффициенті 0,3-тең. 

Пән бойынша бақылау іс-шаралары календарлық графиктерге сәйкес жүргізіледі. 

Оқушылардың білімін бағалау 

Баллмен

қойылатыннәтижелік баға (И)

Баллдардың

сандық

эквиваленті (Ц)Әріптер жүйесі

мен қойылатын

баға

Дәстүрлі жүйе бойынша қойылатын баға

Емтихан, диф. сынақ

Емтихан

95-100


4

A

Өте жақсыСынақ

90-94


3,67

A-

B85-89

3,33


B+

Жақсы


75-793,0

80-84


2,67

B-

70-742,33

C+

65-692,0

C

60-641,67

С-

55-591,33

D+

50-541,0

D

0-490

F


Курс саясаты

Біздің бірлескен жұмысымыз үрдісінде келесі ережелерді ұстану керек. 

Оқытушы және студент бір-біріне сыйластықпен қатынасу керек.

Сабақтарға белсенді қатысып, оқытушыға тақырып бойынша сүрақтарды қою керек, қойған

өте   дұрыс,   ол   жоғары   бағаланады.   Бірақ   сабаққа   тек   қана   қатысу   жеткіліксіз   болып   табылады.

Қарастырылып отырған тақырып бойынша сүрақтар қою, өз көзқарасын білдіру материалды менгеру

ұшін өте маңызды. 

Сабақтарға қатысу міндет. Егер де студент  ұш немесе одан да көп сабаққа себепсіз (себеп

қүжатпен   дәлелдену   керек)   келмесе,   оқытушының   сабаққа   қатыстыру   ұшін   деканаттан   рүқсат

алуыңызды талап етуге қүқығы бар. Сабаққа қатысу нәтижелік бағалауға кіретіні есіңізде болсын.

Қорытынды бағаны есептегенде Ағым Үлгерімінің салмағы көп. 

Сабаққа   студенттер   дайындалып   келуі   керек.   Кезекті   дәрістің   алдында   өтілген   дәрістік

материалды   қарастырған   дұрыс.   Кезекті   тәжірибелік   сабақтың   алдында   осы   тақырыпқа   қатысты

дәрістік материалды және әдістемелік нүсқауларды, үсынылған әдебиет көздерін қарастырған дұрыс

және   кітапханалардан   бар   қажетті   анықтамалық   әдебиетті,   әдістемелік   нүсқауларды,   қажетті

жабдықтарды дәптерлерге жазып әкелуі керек.

Жазба   жүмыстарын   уақытында   тапсыру   дұрыс.   Тәжірибелік   жүмыстар   уақытында

тапсырылмаса, онда әрбір кешіккен сабақ ұшін баға 2 баллға төмендейді. 

Аудиториялық сабақтарға кешігіп келуге болмайды. Сабақты босату себебі объективті болса,

онда студент деканат арқылы оқытушыны алдын-ала ескерткені дұрыс.

Оқытушы сөйлеген кезде студенттің дауыстап сөйлеуіне рүқсат берілмейді. Екінші ескертуден

кейін оқытушы студентті аудиториядан шығаруға қүқығы бар.

Сабақтың уақытында үялы телефонды сөндіріңдер!

Сабақтардың нәтижелік бақылауы сүрақтардан түрады. Әр дұрыс сұрақ баллмен бағаланады.

Емтихан 100 балдық жұйе бойынша бағаланады. 

Қандай сабақ болса да түсінбеген жеріңізді түсіну ушін бірден оқытушыдан түсінбедім деп

айтуыңыз керек. Бұл басқа студентерге де өте пайдалы. 

Студентердің конференцяларға (мысалы, Сәтбаев оқулары) қатысқаны өте дұрыс және бұл өте

зор бағаланады. Студентер оқытушымен бірге конференцяларға баяндама және мақала даярланғанда

көп нәрсені үйренеді. 

Мысалы, 2010 ж. ОПД-302 тобының барлық студентері (А. Ж. Кусаинов, К. О. Байкешева, А.

С.   Сакенова,   Д.   К.   Курманов,   И.   К.   Ташмуханбетов,   Т.   С.   Бобко,   С.   Г.   Гребенщикова,   Ю.   Н.

Митрофанова, Д. Д. Такишев), КТҰ-301 тобының студентері (Нагашбай О., Сауытов Б., Сеитов Е.),

КТ-301  тобының   студенті  (Смаилова   Д.   Б.),   ОПД-402  тобының   студентері  (дипломниктер

Абдугалимов Ж. Д., Сулейменова Н. К.) «2020 Стратегиялық жоспар: қолбасшылыққа Қазақстандық

жол» атты жас ғалымдар, студенттер мен мектеп оқушыларының «Х Сәтбаев оқулары» Халықаралық

ғылыми конференциясына қатысты. ЖОО-дағы «Техникалық ғалымдар» бөлімшесінде Абдугалимов

Ж. Д. 1-ші, ал Смаилова Д. Б. 2-ші орындарға ие болып, дипломдармен марапатталды: 

1.

Смаилова Д. Б., Каракаев А. К.  Бренд как элемент имиджа //  Матер. Международн.научн. конф. молодых учёных, студентов и школьников «Х Сатпаевские чтения «Стратегический план

2020:   Казахстанский   путь   к   лидерству».-Т.10.   Серия   «Студенты».   –Павлодар.   -ПГУ   им.   С.

Торайгырова, 2010. -С. 278-286.  

2.

Абдугалимов Ж. Д., Каракаев А. К. Возможности «клеверного листа» для увеличенияпропускной способности транспорта //  Материалы Международной научной конференции молодых

учёных, студентов и школьников «Х Сатпаевские чтения «Стратегический план 2020: Казахстанский

путь к лидерству». -Т.13. Серия «Студенты». –Павлодар. -ПГУ им. С. Торайгырова, 2010. -С. 3-6. 


3.

 Антропометрические и биомеханические требования эргономики к созданию рабочего

места,   конструкции   изделия,   оборудования,   машины   /  Т.   С.   Бобко,   С.   Г.   Гребенщикова,   Ю.   Н.

Митрофанова и А. К. Каракаев // Матер. Международн. научн. конф. молодых учёных, студентов и

школьников «Х Сатпаевские чтения. «Стратегический план 2020:: Казахстанский путь к лидерству».-

Т.13. Серия «Студенты». –Павлодар. -ПГУ им. С. Торайгырова, 2010. -С. 25-34. 

4.

Физиолого-гигиенические   и   инженерно-психологические   требования   эргономики   кконструкции   изделия,   машины   /  Д.   К.   Курманов,   И.   К.   Ташмуханбетов,   А.   С.   Сакенова   и   А.   К.

Каракаев  //  Материалы   Международной   научной   конференции   молодых   учёных,   студентов   и

школьников «Х  Сатпаевские чтения «Стратегический план 2020: Казахстанский путь к лидерству».

-Т.13. Серия «Студенты». –Павлодар. -ПГУ им. С. Торайгырова, 2010. -С. 72-79. 

5.

Использование требований эргономики в конструкторской практике и вопросник дляоценки качества рабочего места оператора и конструкций машин, изделия, оборудования / А. Ж. Кусаинов,

К.   О.   Байкешева,   А.   С.   Сакенова   и   А.   К.   Каракаев  //  Материалы   Международной   научной

конференции   молодых  учёных,   студентов  и  школьников  «Х  Сатпаевские  чтения  «Стратегический

план   2020:   Казахстанский   путь   к   лидерству».   -Т.13.   Серия   «Студенты».   –Павлодар.   -ПГУ   им.   С.

Торайгырова, 2010. -С. 79-85. 

6.

Размещение, типы и конструкции органов контроля с учётом требований эргономики /А. Ж. Кусаинов, К. О. Байкешева, Д. Д. Такишев и А. К. Каракаев  //  Материалы Международной

научной   конференции   молодых   учёных,   студентов   и   школьников   «Х  Сатпаевские   чтения

«Стратегический план 2020: Казахстанский путь к лидерству». -Т.13. Серия «Студенты». –Павлодар.

-ПГУ им. С. Торайгырова, 2010. -С. 87-90. 

7.

Размещение,   типы   и   конструкции   органов   управления   с   учётом   требованийэргономики   /  А.   Ж.   Кусаинов,   К.   О.   Байкешева,   Т.   С.   Бобко   и   А.   К.   Каракаев  //  Материалы

Международной научной конференции молодых учёных, студентов и школьников «Х  Сатпаевские

чтения «Стратегический план 2020: Казахстанский путь к лидерству». -Т.13. Серия «Студенты». –

Павлодар. -ПГУ им. С. Торайгырова, 2010. -С. 91-95. 

8.

Нагашбай О., Қарақаев А. Қ. Басқару органдарының типтері  мен конструкцияларынэргономика   талаптарына   сәйкес   орналастыру   //   «2020   Стратегиялық   жоспар:   қолбасшылыққа

Қазақстандық   жол»   атты   жас   ғалымдар,   студенттер   мен   мектеп   оқушы-ларының   «Х   Сәтбаев

оқулары»   Халықаралық   ғылыми   конференциясының   материалдары.   13   Том.  Серия   «Студенты».-

Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ, 2010. - Б. 111-114. 

9.

Сауытов Б., Қарақаев А. Қ. Жұмыс орнын, бұйымның құрылымын, құрал-жаб-дықтар-ды,   машиналарды   құруға   эргономиканың   антропометриялық   және   биомеханикалық   талаптары   //

«2020 Стратегиялық жоспар: қолбасшылыққа Қазақстандық жол» атты жас ғалымдар, студенттер мен

мектеп оқушыларының «Х Сәтбаев оқулары» Халықаралық ғылыми конференциясының материал-

дары. 13 Том. «Студенттер» сериясы -Павлодар:С. Торайғыров атындағы ПМУ, 2010. - Б. 148-157. 

10.

Сеитов   Е.,   Қарақаев   А.   Қ.   Тексеру   органдарының   типтері   мен   конструкцияларынэргономика   талаптарына   сәйкес   орналастыру   //   «2020   Стратегиялық   жоспар:   қолбасшылыққа

Қазақстандық жол» атты жас ғалымдар, студенттер мен мектеп оқушыларының «Х Сәтбаев оқулары»

Халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. 13 Том. «Студенттер» сериясы. -Павлодар:

С. Торайғыров атындағы ПМУ, 2010. - Б. 157-160. 

11.

Сулейменова Н. К., Каракаев А. К. Обоснование совершенствования улично-дорожнойсети   посёлка   Кенжеколь   //  Материалы   Международной   научной   конференции   молодых   учёных,

студентов и школьников «Х  Сатпаевские чтения «Стратегический план 2020: Казахстанский путь клидерству». -Т.13. Серия «Студенты». -Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2010. -С. 168-173. 

Үздік 50 елдің қатарына қосылу үшін ғылыми зерттеулер негіздерін білу керек. 

Сол үшін бәріңіз ғылыми зерттеулер негіздерін жақсы білуге тырысыңдар! 

Жолдарыңыз болсын! 

Құрастырған                                                  А. Қ. Қарақаев 

Document Outline


Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 48.75 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет