Саба ты та ырыбыжүктеу 1.35 Mb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі1.35 Mb.
#16104  

  

   

   

 

 

Саба ты     та ырыбы: 

қ

ң

қ

Саба ты     та ырыбы: 

қ

ң

қ

Т

ымды  сімдіктер сипаттамасы

ұқ

ө

Т

ымды  сімдіктер сипаттамасы

ұқ

ө

Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, №30 К кт бе орта мектебіні  

ө ө

ң

Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, №30 К кт бе орта мектебіні  

ө ө

ң

Химия-биология п ніні  м

алімі  алдасбекова Айшат

ә

ң ұғ

Қ

Химия-биология п ніні  м

алімі  алдасбекова Айшат

ә

ң ұғ

Қ

Биология  

Биология  

6 сынып

6 сынып

Саба ты

қ

ң

 

ма саты

қ

БІЛІМДІЛІК:

О ушылар а т

ымды

қ

ғ

ұқ

  сімдіктерді  ма ызы,

ө

ң

ң

 ашы  т

ымдыларды  

қ ұқ

ң

сырт ы 

рылысы, 

қ құ

ерекшелігі туралы 

т сіндіріп, 

ү

жа а білім 

ң

алыптастыру.

қ

ДАМЫТУШЫЛЫ :

Қ

з бетінше ізденіспен 

Ө

шы армашылы  т р ыда 

ғ

қ ұ ғ

ж мыс істеуге 

ұ

да дыландыру. 

ғ

з ойларын еркін де 

Ө

сауатты, на ты жеткізу 

қ

абілеттерін арттыру.

қ

Т РБИЕЛІК: 

Ә

Жан – жа тылы

а, ізденімпазды

а баулу,

қ

ққ

ққ

 ты дай ж не с йлей білу м дениетін арттыру.

ң

ә

ө

ә

Саба ты   дісі:

қ

ң ә

Т сіндірмелі 

ү

к рнекілік,СТО 

ө

элементтері

Саба ты  

қ

ң

т рі:

ү

Зерттеушілік 

т р ыда ы саба

ұ ғ

ғ

қ

Саяхат саба

қ

Г Е О Г Р А Ф И Я  

Ашы  т

ымды  сімдіктерді

қ ұқ

ө

ң

орны, таралуы 

жайлы м лімет

ә

П наралы

ә

қ

байланыс

ЭКОЛОГИЯ

Ашы  т

ымды  сімдіктерді

қ ұқ

ө

ң

 таби ат 

ғ

ортасымен байланысы,

олар а адам факторыны  

ғ

ң

сері.

ә

Саба ты  к рнекілігі:

қ

ң ө

Ашы  т

ымды  сімдік 

қ ұқ

ө

т рлеріні   

ү

ң

суреттері,

  электронды о улы , 

қ

қ

о ушы а к мекші 

қ

ғ

ө

материалдар

 топтамасы

   

Саба ты  барысы:

қ

ң

І.  йымдастыру кезе і. О ушыларды топ а 

Ұ

ң

қ

қ

б лу.

ө

Ба алау критериймен таныстыру. 

ғ

Саяхат а дайынды .

қ

қ

ІІ. С ра - жауап аралы.Ми а шабуыл.

ұ

қ

ғ

                 

С ра  – жауап

ұ

қ

1) Плаун  андай жерлерде   седі?

қ

ө

2) Плаунны  

рылысы  андай?

ң құ

қ

3) Плаундар  андай жолдармен к бейеді?

қ

ө

4) Плаунны  спора жетілген маса ы  андай  ркенде 

ң

ғ қ

ө

жетіледі?

5) Плаундарды  спораларынан не пайда болады?

ң

ІІІ. “Білгенге маржан”аралы

Жа а саба

ң

қ

Т

ымды  сімдіктер 

ұқ

ө

сипаттамасы

1. Электронды  о улы .

қ қ

қ

IV

IV

. Ашы  т

ымды  сімдіктер 

қ ұқ

ө

. Ашы  т

ымды  сімдіктер 

қ ұқ

ө

аралы аялдамасы.

аралы аялдамасы.

ыл ан жапыра ты а аштарды   аза станда ы е  к п т рі - Алтайда. 

Қ

қ

қ

ғ

ң Қ

қ

ғ

ң ө

ү

ыл ан жапыра ты а аштарды   аза станда ы е  к п т рі - Алтайда. 

Қ

қ

қ

ғ

ң Қ

қ

ғ

ң ө

ү

М нда шырша, май  ара ай,  ара ай, бал ара ай, сібір самырсыны 

ұ

қ

ғ

қ

ғ

қ

ғ

М нда шырша, май  ара ай,  ара ай, бал ара ай, сібір самырсыны 

ұ

қ

ғ

қ

ғ

қ

ғ

седі.

ө

седі.

ө

Денсаулы  а ашы

қ ғ


Денсаулы  а ашы

қ ғ


аза станда ы адам денсаулы ына е  пайдалы 

Қ

қғ

ғ

ңаза станда ы адам денсаулы ына е  пайдалы 

Қ

қғ

ғ

ңсімдікті  бірі -  а аш тектес 

ө

ңғ

сімдікті  бірі -  а аш тектес 

ө

ң

ғнемесе б та  т рпатты арша. 

ұ қ ұ


немесе б та  т рпатты арша. 

ұ қ ұ


Арша – а аш-фармацевт. 

ғ

Арша – а аш-фармацевт. ғ

Осы  сімдік б летін фитоноцидтер адам

ө

ө

Осы  сімдік б летін фитоноцидтер адамө

ө

  

денсаулы ына ем

ғ

денсаулы ына емғ

 

 болатын таза ауа тудырады. 

болатын таза ауа тудырады. 

М селен,  алымдарды  м ліметіне с йенсек, 

ә

ғң ә

ү

М селен,  алымдарды  м ліметіне с йенсек, ә

ғ

ң әү

арша жылына орта есеппен 

арша жылына орта есеппен 

1 тоннадан аса ша ды ж тып, 

ң

ұ

1 тоннадан аса ша ды ж тып, ң

ұ

айналасына 1,5 мы  литр оттегі б ліпң

ө

айналасына 1,5 мы  литр оттегі б ліпң

ө

шы арады екенғ

шы арады екен

ғ

 

 Арша орманыны  1 гектары жылына 1

ң

Арша орманыны  1 гектары жылына 1ң

8 миллион м3 ауаны 

8 миллион м3 ауаны 

к міртегі газынан тазартып, 

ө

к міртегі газынан тазартып, ө

50-65 тонна а дейін ша -тоза ды 

ғ

ң

ң50-65 тонна а дейін ша -тоза ды 

ғ

ңң

зиянды газдардан арылтып, с зіп отыратын к рінеді. 

ү

ө

зиянды газдардан арылтып, с зіп отыратын к рінеді. ү

ө

аза  хал ы аршаны "денсаулы  а ашы" деп атайды.Қ

қ

ққ ғ

аза  хал ы аршаны "денсаулы  а ашы" деп атайды.

Қ

қ

ққ ғ

Аршалар кейде 4 мы  жыл а дейін  се береді. 

ң

ғ

өАршалар кейде 4 мы  жыл а дейін  се береді. 

ң

ғө

Ал, 500-600 жыл арша  шін  арапайым 

ү

қ

Ал, 500-600 жыл арша  шін  арапайым ү

қ

жасты  бірі саналады.ң

жасты  бірі саналады.

ң


Тянь-шаньды  шырша

қ

Тянь-шаньды  шыршақ

Іле Алатауында ы жал ыз  ыл ан жапыра ты

ғ

ғ

ққ

қ

Іле Алатауында ы жал ыз  ыл ан жапыра тығ

ғ

ққ

қ

  

а аш – Тянь-шаньды  шырша. 

ғ

қ

а аш – Тянь-шаньды  шырша. ғ

қ

Тянь-шань шыршасыны  е   лкеніні  ң ң ү

ң

Тянь-шань шыршасыны  е   лкеніні  ң ң ү

ң

жасы – 600 жыл шамасында, жасы – 600 жыл шамасында, 

ол Т рген  зені бойында (Іле Алатауы) бір 

ү

ө

ол Т рген  зені бойында (Іле Алатауы) бір ү

ө

а аштан аны тал ан.ғ

қ

ға аштан аны тал ан.

ғ

қғ

Тянь-шаньды  шыршаны  е  жуаны 

қ

ң ң


Тянь-шаньды  шыршаны  е  жуаны 

қ

ң ң1913 жылы Алматы ма ында ы 

ң

ғ1913 жылы Алматы ма ында ы 

ң

ғКіші Алматы ал абында ы Горельник 

қ

ғКіші Алматы ал абында ы Горельник 

қ

ғшат алынан табыл ан. 

қ

ғшат алынан табыл ан. 

қ

ғТ біні  диаметрі – 3 м шамасында, 

ү

ңТ біні  диаметрі – 3 м шамасында, 

ү

ңше беріні   зынды ы – 9,45 м. 

ң

ң ұғ

ше беріні   зынды ы – 9,45 м. ң

ң ұ


ғ

   

С рек-

ү

 

а аш ді іні  (саба ыны ) су  ткізгіш б лігі

ғ

ң ң

ғ

ң

ө

ө

Ді

ңа аш саба ы

ғ

ғ

ыл анды

Қ

қжапыра тары ине т різді жі ішке, кей т рінде  шы  шкір

қ

ә

ң

ү

ұ

ү

Микориза

микос”-са ырау

ла  ж не “риза” – тамыр.

ң

құ

қ ә

Эндосперм-

 

оректендіруші  лпа.

қ

ұ

“Б ржидек”-

ү

б р ж мса , шар т різді, жидекке 

сас

ү

ұ

қ

ә

ұқ

Эрозиялатынша “ерозио”-жегідей жеу, б лдіру

ү

Фитоницид-

 

бактерияларды жоятын ерекше  ш ыш зат.

ұ қ

Бір  йлі-

ү

 

аталы ы мен аналы ы бір  сімдікте орналас ан.

ғ

ғ

ө

қ

Екі  йлі-

ү

 

аналы ы бір  сімдікте, аталы ы екінші  сімдікте орналас ан

ғ

ө

ғ

ө

қ

Кір жаятын жіп

Кір жаятын жіп

Жа а с здер” аялдамасы

ң

ө

Жа а с здер” аялдамасы

ң

ө

Баяндаушы

Баяндаушы

 

 

– м тінні  мазм нын баяндайды.ә

ң

ұ– м тінні  мазм нын баяндайды.

ә

ңұ

Бейнелеуші 

Бейнелеуші 

– суретін салады.

– суретін салады.

Жазушы


Жазушы

 – м тінні   ызы ты жерін табады.

ә

ң қ


қ

 – м тінні   ызы ты жерін табады.

ә

ң қ


қ

Д некер


ә

Д некер


ә

 – о и аны б гінгі  мірмен

қ ғ

ү

ө – о и аны б гінгі  мірмен

қ ғ


ү

ө

  

байланыстырады.

байланыстырады.

VІ. Р лдегі о ушылар.

ө

қ

”О ы, ж птас, тал ыла” аралы аялдамасы 

қ

ұ

қ

М тінмен ж мыс.

ә

ұ


VIII. Ба алау.

ғ

 “Бейнет т бі-зейнет”

ү

(О ушыларды  білімін ба алау)

қ

ң

ғ

Саяхат аралдарынан ал ан  пайларын есептеу

ғ

ұ

Саяхат аралдарынан ал ан  пайларын есептеу

ғ

ұ

 

VII.  йге

Ү

 

тапсырма

- Ашы  т

ымды  сімдіктерді  ма ызы 

қ

ұқ

ө

ң

ң

туралы 

   осымша м ліметтер жина тау

қ

ә

қ

осымша деректер...

Қ

осымша деректер...

Қлы Отан со ысы кезіндегі Ұ

ғ

Ленинград блокадасында 

балаларды  ара ай жас 

қ

ғ

б та тарыны  

ұ қ

ң

айнатпасымен 

қ

тама тандыр ан. Себебі, 

қ

ғ

ара ай б та тарында С 

қ

ғ

ұ қ

витамині  те к п.  

ө

ө

Document Outline

 • Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14

Каталог: uploads -> pptx
uploads -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
uploads -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
uploads -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
uploads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
uploads -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
uploads -> Өмірбаяны Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданы жерінде 1897
uploads -> Филология кафедрасы
uploads -> Облыстық «Жылдың үздік мұғалімі -2014» байқауының ережесі
uploads -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
pptx -> Алматы облысы Іле ауданы Боралдай кенті №17 орта мектеп м алімні аты-ж ні

жүктеу 1.35 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет