Сабақ ҚиялғА Қанат бекенова А. С. «Менеджмент жзне кәсіпкерлік» кафедрасыныц оцытушысыжүктеу 45.72 Kb.
Pdf просмотр
Дата04.05.2017
өлшемі45.72 Kb.
түріСабақ

Қызықты 

САБАҚ  -  ҚИЯЛҒА ҚАНАТ

Бекенова А.С.

«Менеджмент жзне кәсіпкерлік» 

кафедрасыныц оцытушысы

Сабақ  -   оқытушының  шығармашылық  ізденісінің  туындысы.  Барлық  ізденімпаз  оқытушы 

өз са  агында жаңаны  көрсетуге, танытуға тырысады. Жаңашыл оқытушының  ізденісі  негізінен 

оқыту 


эдісіне, 

студенттердің 

өз 

бетімен 


орындайтын 

жұмысына, 

дамыта 

оқыту 


технологиясына, ұжымдағы қарым-қатынасын жетілдіруге бағытталуы тиіс.

Оқытушының  басты  мақсаты  -  студентті  ізденіске  баулу.  Бұл  қазіргі  кредиттік жүйенің де 

непзп  міндеті  болып  саналады.  Сол  мақсатқа  жетудің  тиімді  әдістерінің  бірі  сабақ  үрдісін 

түрлендіріп, түрлі  инновациялық технологияларды пайдалану.

Түрлі технологияларды  сабақтарда  қолдана отырып,  оқытушы  процесті  элдеқайда  қызыкты 

етеді.  едагогикалық технологиялар түрлері өте көп, олардың түрлі белгілеріне қарай жіктейді.

ақтарда көбірек қолданылатын технологиялар келесідей:

(2  О қу  Ж^мысы  тэсілдерін  қалыптастыру  технологиясы.  Қандай  да  бір  нэрсені 

сипаттау  жоспары,  алгоритмі,  үлгілері,  ережелері  түрінде  беріледі.  Бұл 

технология  көптеген оқытушылар тэжірибесінде кездеседі.Тірек  сигналдар  парақтары  технологиясы.  Схемалар  басты  жэне  негізгіні 

ерекшелеу,  логикалық  байланыстарды  іздеу  жэне  орнату  оқушыларга  сабақты 

игеруге көмектеседі.  Байланыс схемаларын оқытушы үнемі қолданады. 

Студенттердің 

оқу 

әрекеттерін 

қалыптастыру 

технологиясы. 

Бүл 


технологияның  мэні  мынада:  оқу  әрекеті  студенттің  оқу  белсенділігінің  ерекше 

формасы 


ретінде 

қарастырылады. 

Ол 

білімді  есептер көмегімен  алуға 

бағытталған.  Сабақ  басталганда  есеп  үсынылады,  ол  сабақ  барысында  шешіледі, 

ал сабақ аяғында осы есептерге сай тест арқылы тексеру жүргізіледі. 

Дифференцияланған  оқыту  технологиясы.  Бұл  технологияны  қолдануда 

студенттер  шартты  түрде  ерекшеліктеріне  байланысты  топтарға  бөлінеді.  Түрлідеңгейдегі  бағдарламапар,  дидактикалык  материалдар,  тапсырмалар,  окыту 

нэтижесін диагностикалау түрлері жасалады.Ш  Оқу-ойын  технологиясы.  Оку  ойыны  студент  пен  оқытушы  белсенді  болып, 

үлкен  дайындыкпен  жүзеге  аскан  жағдайда  ғана  оң  нәтиже  береді.  Ойын  түрлері 

өте  көп.

0   Коммуникативті-диалогті  әрекет  технологиясы.  Бүл  технология  оқытушыдан 

оку  процесін  ұйымдастыруда  шығармашылық  ізденісті,  эвристикалық  эңгімелесу 

әдістерін, топпен пікірталас жүргізе білуді талап етеді.

И   Модульдік  технология.  Оку  материалының  мазмүны  мен  оны  окушылардың 

игеру  технологиясын  біріктіретін  ерекше  функциональдык  түйінді  модуль  деп 

атайды.  Оқытушы  оку  материалын  меңгеру  мақсаты  айқын  көрсетілген,  осы 

акпаратты  алу  көздері  берілген,  студенттердің 

өз  бетімен  жүмыс  істеуіне 

арналған  арнайы  нүскаулар  жасактайды.  Осы  нұскауда  тексеруге  арналған 

тапсырмалар да беріледі.

И   Телекоммуникациялық  технология  -   кашықтықта  орналасқан  студенттерді 

негізгі 

оқьпу 


мекемесімен  телефон, 

Интернет  аркылы 

байланыстырып, 

телевизиялық дәрістер,  консультациялар, топтык сабақтар жүргізіледі.

ЕЗ  Желілік  технология  -   негізінен  компьютерлік  желілерге  сүйенеді,  студенттерді 

оку-әдістемелік  материалдармен  камтамасыз  етуді,  сондай-ақ  студент  пен 

окытушы арасындағы  интерактивті өзара әрекеттесуді жүзеге асырады.

£3  Мультимедиа-технологиялар.  Мэтін,  кескіндер,  видеокадрлар,  анимацияльщ 

объектілер,  дыбыстар,  мультипликация,  музыка  т.б.  камтитын  қүжаттарды  бір 

уакытта,  интерактивті  бағдарлама  ретінде  бейнелейтін  жаңа  ақпараттык 

технология.

И   Интернет-технологиялар.  Тікелей  Интернет  желісінің  жұмысына  негізделген 

технология, студенттің  өз бетімен жұмыстануына көп септігін тигізеді.

Ш  Кейс-технологиялар. Дэл  кұрылымдалған  жэне сәйкесінше арнайы  «портфельге» 

жинакталған  оку-эдістемелік  материалдарды  студентке  өз  бетімен  окуға жіберген 

кезде жүзеге асатын технология.

Ш  Жобалық  технология.  Жобалык  технологияны  колдану  окыту  процесіне  оку 

жобаларын  кеңінен  енгізу  болып  табылады.  Бүл  эдіс  білім  алушыны  жеке  тұлға 

ретінде  қалыптастыруға бағытталган.

Осындай технологияларды  сабактарда  колдана отырып, окытушы  оны толык,  кызыкты  егіп 

өткізеді.  Сабак  тиімділігі  окытуды  үйымдастыру  формаларының  дүрыс  педагогикалык  негізде 

гаңдалуына байланысты.

Сабак типі

Сабакты өткізу формалары

Жаңабілімді  калыптастыру 

сабагы


дәріс-сабак; саяхат-сабак; экспединия-сабак; 

зерттеу-сабағы:  койылым-сабак;  оку 

конференциясы;  мультимедиа- сабак; 

проблемалык сабак.

Білік пен дагдыга үйрету 

сабағы


практикум-сабақ;  шыгарма-сабак;  сүқбат-сабак; 

іскерлік немесе рольдік ойын-сабак; 

комбинацияланған сабак; саяхат-сабақ; 

ікспедиция-сабак

Білімді  практикада колдану 

сабагы


Іскерлік немесе рольдік ойын-сабак;  практикум- 

сабак; жоба қорғау сабагы;  саяхат-сабак; 

экспедиция-сабак

Өз жұмысымда кең колданыс тауып, студентгердін кызыгушылығына ие болган жобалык 

технологияға кыскаша токталып өткім келеді.

Жобалық  эдіс  -   бүл  кұзыреттілікке  бағытталған  білім  технологиясы.  Оку  жобасы  -   ортақ 

мәселе,  максат.  келісілген  әдістері  бар  және  белгілі  бір  интеллектуальдық  жэне  пракгикалык 

білікті  калыптастыруга  бағытталған  студенттердің  жоспарланған  жэне  шыгармашылыкпен 

топтаса  орындалатын  эрекеті.  Жоба  -   бұл  накты  мэселенің  зертте  іуі,  ігы ц   теориялык  және 

практикалық жүзеге асырылуы.  Кобаның орындалу кезендері  мына  ■

;

-  мақсатты айкындау;-  

9

--  жобаны орындау жолдарын таңдау;

-  жобамен жүмыс;

-  нэтижені безендіру;

-  жұмыс  нэтижесін талқылау.

Әдістің  максаты  -   студенттің  өз  бетіндік  білім  алу  белсенділігін  дамыту.  Өз 

шығармашылық  эрекетінің  нэтижесінде  студент  жаңа  білім  мен  білік  түрінде  соңғы  өнім 

жасайды.  Бұл  эдіс  коммуникативті  дағдыны  дамытуға  бағытталған.  Онда жеке  немесе  топтық 

әрекетке жол беріледі.

Әлемдік білім беру жүйелерінің тәжірибелері жэне  шығармашылық  негізде жүмыс  істейтін 

окытушылардың  ізденістері  жобалық  эдісті  қамтитын  жэне  жобалар  арқылы  жұмыс  істеуді 

талап ететін  педагогикалық ситуациялардың сан алуан болатындығын  көрсетеді:

- бір сабактық  жобалардан  бастап бүкіл бір  оку жылына арналған жобалар;

-  жеке  такырыпты  оқыту  немесе  зерттеу  жобаларынан  бастап  пэн  аралык,  пәннен  тыс 

жобаларға дейінгі  жобалар;

-  тұтас бір  бағыттағы телекоммуникациялық жобалар.

Оқытудың  тиімділігі  жобаларды  орындау  процесінде  кол  жеткізілуге  тиісті  мынадай 

нэтижелерден көрінеді:

-  студенттің пәнге кызығушылығы артады жэне білімі  молаяды;

-  жобаны  орындау  барысында  студенттің  алған  білімі  қолданылады,  терендетіледі  жэне 

дамытылады;

-  студенттің  өз бетінше жүмыс жасау қабілеті калыптасады және дамиды;

-  студенттің  жобамен 

жұмыс  жасау  барысында  шешім  қабылдау, 

шешімге  сәйкес 

үсыныстар жасау,  шығармашылық кабілеттері дами  түседі,  қалыптасады;

-  студенттің  мэселені  шешуге  қажетті  тиімді  де  сапалы  технологияны  тандауға  қатысты 

ой - өрісі сараланады жэне  дамиды;

-  студенттің  міндетті  сезіну  қабілеті  мен жауапкершілігі  шыңдалады.

Жобалык  шығармашылық  жүмыстар  соңғы  кезде  көптеп  колданылып  келеді,  компьютер 

көмегімен  жүзеге  асыру  бұл  жұмысқа жаңа  импульс  берді.  Жоба жүмысы  студентті  зерттеуші 

ретінде созіндіреді, ал  компьютер көмегіне жүгінгенде олардың қызыгушылығы арта  гүседі.

Информатика  сабағында  жобалау  эдісі  танымды  белсендіретін  жэне  тереңдететін 

проблемалық  оқытуды  жүзеге  асыруға,  өз  бетімен  ойлауға  жэне  әрекет  етуге,  топтык 

әрекетке окытуға мүмкіндік береді.

Осы 

жобалык 


технологияға 

сүйене 


отырып 

«Акпараттық 

технология» 

пәнінен 


«Мультимедиа  технология»  тақырыбында  практикалық  сабагы  өткізілген  болатын.  Ол  үшін 

топты  эрқайсысы 5  адамнан түратын 5 кішкентай топқа бөліп, жоба такырыптары ұсынылды.■  t топ. Басқарудагы ақпараттық технология

*   II топ. Ғылымдагы ақпараттық технология

■  III топ.  Білім беру жүйесіндегі  ақпараттық технология

■  IV топ. Банктегі ақпараттық технология

■  V топ. Іс жүргізудегі ақпараттық технология

Содан  кейін  эрбір  топ  жоба  орындалуының  жоғарыда  аталган  кезеңдерінен  өтті. 

Қойылатын  талап  -  берілген  такырып  бойынша  эдебиеттерден,  баспасөз  беттерінен, 

Интернеттен,  электрондық  оқулықтардан  жинақтаған  материалдарды  компьютерлік  нұскада 

презентациялап,  қорғау.

Акпарат  іздеу  көздері:  оку  күралдарымен  жұмыс,  ғылыми  эдебиеттермен,  электрондык 

окулықтармен, 

Интернет  сайттарында  жүмыс.  Жүмыс 

нэтижесі 

сызбалар, 

суреттер, 

комгіьютерлік  ж^мыстар  болуы  тиіс.  Жобаны  корғауға  кажетті  кұралдар  (аппаоаттык  жэне 

программяФЫалык):  компьютер,  мультимедиялык  видеопроектор,  интерактивп  тақта,  MS 

Windows  ОЖ,  MS  Office,  ActivStudio,  Windows  Movie  Maker.  Әрбір  топ  өз  жобасын  12  минут 

шеңберінде  қорғауы тиіс.

Студенттер үлкен  шығармашылықпен,  кызығушылықпен өз жобаларын жүзеге асырды.

Сабакта жаңа технологияларды   қолдану оқу-тэрбие үрдісін  ж оғары  сапшіы денгейге 

көтеріп,  студенттің  ақпараттық  құзыреттілігін  дамы туға ж ағдай ж асайты н  бағыттардын 

бірі  іолып  табылады.  «Қызықты  сабак -  киялға канат»  дегендей,  сабағын  кы зы қты  етіп 

өткізу  -  эр  оқытуш ының  өз  колында.  Ендеше,  білімді,  кәсіби  кұзыретті  азаматты 

тэрбиелсу.  өскелен  ұрпакпен  жұмыс  істеуде  осы  м үм кіндіктер 

тй д ал ам у   -   негізгі 

міндетіміз.

-  


10

-

Ә Д Е Б И Е Т Т Е Р :

1. 


А.Т.  Байбактина  «Информатиканы  окытуда  проектілер 

эдісін  колдану  технологиясы  жэне 

программалык  проектілер  айкындамаларын  кұру  негіздері  туралы» 

«ММ  ИТОН»  Абай 

атындағы  АМ У  75  жы лды ғы на  арналған  II  Х алы каралы к  ғы лы ми  конференция  материапдары, 

67  бет,  Алматы,  2003  ж.

2. 

Новые  педагогические  и  информационные  технологии  в  системе  образования  /   под  ред.  Е.С. П о л а т -   М.:  2000

3. 


П ахомова  Н.Ю.  Проектное  обучение —   что это?  //  М етодист,  №  1,  2004.  -  с.  42.

4. 


П ахомова  Н.Ю ..  М ЕТОД  ПРОЕКТОВ  НА  У РО КА Х   ИН Ф О РМ А ТИ КИ ,  методист  ВУО,  г.М осква

5. 


w w w .lb z.ru . w w w .a p k p ro .ru . w w w .n tf.ru  сайттары.

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 45.72 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет