С. Сейфуллинжүктеу 378.37 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата11.04.2017
өлшемі378.37 Kb.
  1   2   3   4

 1967 жылдың  6 сәуірінен бастап шығады       e-mail: agunkatu@gmail.com        www.agun.kz         № 16 (2091) 5 мамыр 2011 жыл

С.Сейфуллин 

атындағы ҚазАТу  

СТуденТ 

жАСТАрының 

гАзеТі

1  мамыр  –  Қазақстан  халқының 

бірлігі  күні.  1995  жылдың  нау­

рызында  дүниежүзіне  үлгі  болып 

отырған,  ұлтаралық  татулық  пен 

тұрақтылықтың  феномені  –  Қазақ­

стан халықтары Ассамблеясы құрыл­

ды.  Бұл  ешбір  елде  болмаған  ерек­

ше, саяси маңызы зор құрылым. Ас­

самблея  365  мүшесі,  471­ден  астам 

республикалық,  өңірлік,  облыстық, 

қалалық  ұлттық­мәдени  бірлестік­

тері  500­ге  жуық  кіші  ассамблея 

мүшелерінің  бастарын  біріктіріп, 

біздің  ортақ  үйіміз  –  Қазақстанда 

шынайы  достықты  қамтамасыз  етіп 

келеді.  Бүгінде  әрбір  ұлтқа  салт­

дәстүрлерін  жаңғыртуға,  мәдениеті 

мен  әдебиетін  дамытуға,  тілінің 

жетілуіне  қамқорлық  көрсетілуде. 

Осы ның бәрі Елбасының қоғамдағы 

азаматтық  ынтымақтастық  пен  ішкі 

саяси  тұрақтылықты  сақтау  страте­

гиясын  дұрыс  таңдап,  ұлтаралық 

қаты  настарды  реттеудің  тиімді  те­

Артта  қалған  сол  бір  жылдарда  Отан  үшін  от  кешкен  бабаларымыз-

дың  ерен  ерлігінің  жемісі  –  Тәуелсіз  Қазақстанымыздың  айбарлы  барысқа 

айналғандығын бүкіл еуропа мен Азияның мойындауы болып табылады.

жыл өткен сайын сұрапыл соғыста қан кешкен ардагерлеріміздің де қатары 

азайып барады. Біздер үшін Ұлы Отан соғысы мәңгілік жадымыздан өшпейтін 

тарих болып қала бермек. жастардың таң қалатын, мақтаныш қылатын та-

рихы – олардың әкесі мен аталарының естеліктері.

Жалғасы 3-бетте.

тіктерін  жасай  білуінің  арқасында 

мүмкін болуда.

Мемлекет  құраушы  халық  ретінде 

қазақ  халқы  елдегі  этносаралық 

бірлік  пен  келісімнің  сақталуына 

қалай жауапты болса, басқа этнос тар 

да  мемлекеттің  алдында  өз  жауап­

кершілігін  соншалықты  сезінуі 

қажет. 


Әзірлеген: агрономия факультетінің

студенті Мухаметхали Табысхан

КАфедрАның 

АлғАшҚы 

МерейТОйы

15 СӘуір 

ҰлТТыҚ 

ғАшыҚТАр 

Күні

Ауырып еМ 

іздегенше, 

АуырМАйТын

 

жОл ізде

2-бетте

7-бетте

11-бетте

4 -5-беттерде

8-бетте

12-бетте

жАрАйСыңдАр, 

СӘулеТшілер!

учиСь 

приниМАТь 

решения!

МеждунАрОднАя

 

СТАжирОвКА

9-бетте

ҰлАғАТТы 

ҰСТАз

e-mail: agun katu@gmail.com      www.agun.kz     

№ 16  05.05.2011

2

Кафедрада  алғашқы  қызмет  жасаған оқытушылардың  құрамында:  экономика  ғы  ­

лымдарының  кандидаты,  доцент  Қа се    нов 

Сабыр  Дәлдешұлы;  экономика  ғылым  да­

рының  кандидаты,  доцент  Бал тин  Батырхан 

Балтаұлы;  экономика  ғылымда ры ның  кан­

дидаты,  доцент  Жанәділов  Мей рам  Балта­

байұлы;  ауылшаруашылық  ғылымда ры ның 

кандидаты, доцент Лазник Эмма Федоровна; 

экономика  ғылымдарының  кандидаты,  аға 

оқытушы  Асилов  Бақыт  Өмірзақұлы;  эконо­

мика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 

Жолмұханова Айгүл Жахияқызы болды.

Кафедра меңгерушісі қызметінде 2001­2002 

жж.  Қасенов  Сабыр  Дәлдешұлы;  2002­2003 

жж. Көмекбаева Жанар Сапарбекқызы; 2003­

2010  жж.  Қасқатаев  Нұрлан  Мейрамбекұлы 

жұмыс  істеді.  Кафедраның  барлық  басқа­

рушыларының  оқу­педагогикалық  және 

ғылыми­зерттеушілік  қызметтер  бөлімшесін 

дамытуда баға жетпес еңбектері зор.

Кафедра  өзінің  ғылыми  мектебін  құрды, 

соңғы жылдары ғылыми кандидаттар қатары 

Б.Ө.Асилов,  А.Ж.  Жолмұханова  сияқты 

университет  түлектерімен  толығуда.  Про­

фессор  Б.Е.  Рүстембаевтың  жетекшілік 

етуімен  Т.К.Қуанғалиева,  Г.К.Дамбаулова, 

К.Сарықұлов,  Т.А.Закарьянов,  магистрант  У. 

Юсупов,  Н.Б.  Бұлашев  кандидаттық  диссер­

тацияларын қорғады.

Бүгінгі  таңда  аталмыш  ғылыми  мек­

теп  жаңа  сапалы  дәрежеге  көтерілуде.  Ол 

«С.Сейфуллин  атындағы  ҚазАТУ»  АҚ­

ның  түлектері  қатарындағы  жас  талант­

ты  ғылыми­оқытушылар  санымен  кеңейіп, 

толығуда. Кафедрада оқы­

ту  үдерісі  мемлекеттік 

және  орыс  тілдерінде 

жүр гізіледі. Кафедра жеке 

бөлініп  шыққаннан  бері 

барлық  мамандықтарға 

«Мар кетинг»,  «Баға  қа­

лып тастыру» 

сияқты 

пән    дерден  сабақ  жүр­гізуде.  Кафедраның  бар­

лық  қызметкерлері  сту­

денттерді  кәсіби  пәндер 

бойынша 


мемлекеттік 

емтихан  тапсыруға  да­

йын дауда  және  университеттің  барлық  фа­

культеттерінің 

мемлекеттік 

төр ағалық 

жұмыстарына белсенді қатысады. 

Кафедраның  білім  беру  жұмысы  Қазақ­

стан  Республикасының  Білім  және  ғылым 

ми нистрлігінің  02.07.2008  жылдағы  АБ                      

№ 0062189 сериялы мерзімсіз лицензиясына 

сәйкес жүргізіледі. Студенттерге 4 жыл оқы­

ғаннан кейін «Маркетинг» мамандығы бойын­

ша  «Маркетинг»  бакалавры,  ал  «Тұрмыстық 

қызмет  және  сервис»  мамандығы  бойынша 

«Тұрмыстық қызмет және сервис» бакалавры 

біліктілігі беріледі.

2010­2011  жылы  «Маркетинг»  мамандығы 

бойынша  күндізгі  оқу  бөлімінде  99  студент, 

олардың 15­і мемлекеттік тілде білім алуда.

Осы оқу жылында кафедрада 11 оқытушы 

жұмыс істейді. Олар: бір ғылым докторы;  4 

экономика  ғылымдарының  кандидаты;  2  аға 

оқытушы;  2  магистр  ассистент  және  2  оқу­

көмекші қызметкер.

Кафедра  қызметкерлерінің  оқытушылық 

құрамын тұрақтандыру үшін кадрлар әлеуеті 

дәрежесін жоғарылату және жас мамандарды 

тарту үлгісінде үздіксіз жұмыстар жүргізіліп 

отырады.


Кафедра  оқытушылары  біліктіліктерін, 

білім  деңгейлері    мен  тәжірибелерін  терең­

детіп  және  жоғарылату  мақсатында  білік­

тілікті  көтеру  курстарынан  өтіп  отырады. 

Атап айтсақ: Қарағанды қаласы Е.А.Бөкетов 

атындағы ҚарМУ БКФ; Әл­Фараби атындағы 

ҚазҰУ.

2007 жылдың қаңтарынан бастап Қасқатаев Н.М.  ҚР  Білім  және  ғылым  министрлігінің  

«ЖОО үздік оқытушысы» мемлекеттік гран­

тының иегері болды.

Соңғы 5 жылда кафедра оқытушыларының 

өсуі  тек  кәсіби  оқытушылық  жағынан  ғана 

байқалмайды, сонымен бірге ғылыми­зерттеу 

жұмыстары жағынан да оң нәтиже беруде.

2009  жылы  «Маркетинг»  мамандығы  бой­

ынша  магистратура  ашылып,  осы  жылы 

магистратураға 2 студент қабылданды.

Осы  аталғандардың  барлығы  кафедра 

мерекесіне  арналған  ПОҚ,  студенттер, 

экономикалық  факультет  деканы  э.ғ.к.,  до­

цент  А.С  Исмаилованың  қатысуымен  өткі­

зілген  кездесу барысында да айтылды. Бас­

қарма  төрағасы  университет  атынан  кафед­

раға  ерекше  еңбегін  сіңірген  Балтин  Батыр­

хан  Балтаұлының  қызмет  етіп  жүргеніне  50 

жыл толуына байланысты құнды сыйлықпен 

және  құрмет  грамотасымен  марапаттады. 

«Маркетинг  және  сервис»  кафедрасының 

10  жылдығына  арнап  қабырға  газеттерінің 

байқауы  өтті.  Олардың  ішінде  үздік  таныл­

ғандары  құрмет  грамоталарымен  марапат­

талды.  Студенттердің  ұйымдастыруымен 

қо нақтарға  арналған  шағын  концерттік  бағ­

дарлама  ұйымдастырылып,  соңы  кафедра 

оқы тушылары  мен  студенттері  арасында 

өткізілген тартысты спорт ойындарымен жал­

ғасты.  Кафедраның  алғашқы  мерейтойы  өз 

дәрежесінде өткізілді.

Кафедра меңгерушісі  

профессор Б.рүстембаев

«С.Сейфуллин  атындағы  Қазақ  агротехникалық  университеті»  АҚ-ның 

«Маркетинг  және  сервис»  кафедрасы  2001  жылы  ақпан  айының  17  күні  

алғашқы  біріктірілген  «Агроэкономика,  менеджмент  және  маркетинг»    кафе-

драсы негізінен бөлініп, жаңа кафедра «Маркетинг және коммерция» атауымен 

құрылды. Ұйымдастырылған кезден бастап бүгінгі күнге дейін кафедра эконо-

мика бағытындағы ғылыми-білім беру бөлімшесі болып табылады.

КАфедрАның 

АлғАшҚы МерейТОйы

ӘБдіхАлыҚОвА 

дәмелі Кенжеш қызы 

С.Сейфуллин  атындағы  Қазақ 

агротехникалық  универ ситеті  Қар -

жы-экономикалық  бө лі мінің  бас-

тығы-бас бугхалтер:

 

–  уақытты  кері  қайтаратын мүмкіндік  болса  өз  өміріңізде  қайта 

түзеткіңіз келетін сәттер бар ма?

– Өміріме еш өкінішім жоқ.

– Қандай жаңалық ашар еді ңіз?

–Жаңалық ашу жоспарымда жоқ.

– Бақытты болу үшін қанша ақша 

керек?

– Бақыт ақшамен өлшенбейді.

–  лоторея  ойындарында  жеңіске 

қол жеткізген кезіңіз болды ма?

– Лотереяға қызықпаймын.  

– Сіз мақтан тұтатын әрекетіңіз?

–  Әр  кез  айналамдағы  адамдарға 

ұстамдылық,  байсалдылық,  ізгілік  та­

ныту арқылы қолымнан келгенше жақ­

сылық жасау. 

– Қандай жағдайда ашуланасыз?

– Ашу шақыруды құптамаймын. 

– Адамзат бойындағы сізге ұнайтын және ұнамайтын қасиеттер?

–  Ұнайтыны:  адалдық,  шыншыл 

болу, қателігін мойнымен көтеру. Ұна­

майтыны:  жағымпаздық,  өтірік  айту, 

жауапсыздық, екіжүзділік. 

– Өзіңізге көңіліңіз тола ма? 

    – Көңілім толады. 

– Сіздің жауыңыз?

– Жауым деп айтуға келмейтін шығар, 

дегенмен көп жағдайда аңқаулығымнан 

таяқ жейтін кездерім болады. 

–  Автожауапбергішке  (автоответ-чик)  қандай  хабарлама  қалдырар 

едіңіз?  (досыңыз,  жақыныңыз, 

сүйіктіңіз,  әріптесіңіз  т.б.  болуы 

мүмкін)

–  Әрқайсысымыз  алдымызға  үлкен 

мақсат қойып, сол мақсатқа жету үшін 

аянбай еңбек ете білуіміз керек. Себебі, 

өмір – күрес! 


e-mail: agun katu@gmail.com      www.agun.kz     

№ 16  05.05.2011

3

Жалғасы. Басы 1- бетте.

Сіз  өзіңіздің  басыңыздан  адам 

сенгі сіз  қиындықтырды  өткізіп,  360 

метр  жерді  жеті  сағатта  өмір  мен 

өлімнің  арасында  еңбектеп  барып, 

Кеңес  Одағының  туын  Рейхстагтың 

қабырғасына 

қадауыңыз 

шексіз 


батырлық  іс  емес  пе?  Елін  сүйген  ер 

ғана  осындай  көзсіз  ерлікке  барады 

емес пе? Сіз ерлігіңізбен де, өрлігіңіз­

бен  де  келешегіңізге  азаттықтың  ақ 

туын мәңгіге тұғырын берік етіп қадап 

кеттіңіз. Сол үшін де біздің өзіңізге ай­

тар алғысымыз шексіз.

Өзіңіз  ардақ  тұтып,  қасық  қаныңыз 

қалғанша  күрескен  қазақ  елі  бүгінгі 

таңда Азиядағы айбынды елге айнал­

ды.  Бүкіл  дүниежүзі  Тәуелсіздігімізді 

мойындап, көк байрағымыз тек биікте 

желбіреді. Есіл бойында еңселі Елор­

дамыз  Астана  қаланды.  Еліміздің 

еңсесі  биік,  тұғыры  берік  болуына 

билік тұтқасын ұстаған елбасымыздың 

қосқан  үлесі  өте  зор.  Біз  осындай 

келешегі  кемел  де  жарқын  елдің 

бақытты  ұландарымыз!    Елбасымыз­

дың  «Ел  болашағы  –  жастардың 

қолында»  деген  сенімін  ақтау  бары­

сында  біз  де  елімізге  өз  үлесімізді 

қосқымыз  келеді.  Тәуелсіз  еліміздің, 

бейбіт заман ұландары екенімізді мына 

жыр  шумақтары  арқылы  жеткізгім 

келеді:


Біздер –мына бейбіт заман ұланы,

Күн астында ұшқан бала қыраны

Армандаған бейбіт күннің белгісі

Көк байрақпен бірге қалқып тұр әні.

Тарихпен  кетті  алыстап  мұң  – 

қайғы.


Егеменді елім барда­ 

Бізде қайғы болмайды.

Бейбітшілік  ер  бабаның  қанына 

өскен қызыл гүл

Қызыл гүлім енді мәңгі солмайды.

Өзіңіздің  кітабыңызда  жазғандай: 

«Рейхстагтың  табалдырығына  таба­

нымыз  тиді­ау,  деген  кезде  «Аман 

қалдық  па?»  ...  дегендей  оймен  Гри­

горий  екеуміз  бір­бірімізге  қарастық. 

Екеуміздің  де  көзімізге  жас  келді. 

Денеміздегі  әлсіз  дірілді  сездірмеуге 

тырыстық.  Бұл  негізі  толқу,  қуаныш 

сезімі.  Осындай  жағдайды  басымнан 

өткізгенім  үшін  өзімді  бақыттымын 

деп  есептеймін.  Менің  денеммен 

жылынған  қызыл  мата  Рейхстагтың 

қабырғасына  ту  болып  тігілгені  үшін 

де бақыттымын», ­ деген сөздер біздің 

патриоттық  сезімімізді  шарықтата 

түседі.  Осының  барлығын  мойымай 

басыңыздан  өткерген  қайсар  мінезіңіз 

бен табандылығыңызға таң қаламыз да 

тағзым етеміз.

1999  жылы  мамыр  айында  Пре­

зидентіміз  Нұрсұлтан  Әбішұлы  На­

зарбаев  өзінің  Жарлығымен  өзіңізге 

«Халық  қаһарманы»  атағын  беріп, 

халқымызды үлкен қуанышқа бөледі.

Біз  сіздей  ұлыларымызды  әрқашан 

құрметтеп, бас иеміз. Сіздей батырлар 

жүз  жылда  бір­ақ  рет  туады.  Өзіңіз 

Рейхстагқа  тіккен  ту  бүгінгі  таңда 

азат тықтың  зор  мәртебесіндей  көк 

аспанның  төрінде,  алтын  күнмен  та­

ласа, қыран құспен жарысып желбіреп 

тұр.  Біз  оның  төмендемеуіне  сіздің 

рухыңыздың  және  осы  жеңісті  бізге 

сыйлаған  басқа  да  ардагерлеріміздің 

алдында ант береміз!Аягөз Қазанбаева, 

вжМшТ факультеті

2 курс студенті

МАйдАнгерлер

Қан майданның жүректе жарасы бар,

Қайғысы мен зілі бар, наласы бар.

Арамызда жүретін алшаң басып,

Ардагерлер азайып барасыңдар.

Қастерлейді халқымыз қаһарманын,

Жүр есінде сан жарық, сапарларың.

Қайран ерлер, қаһарман ардагерлер,

Қалды­ау сиреп бұл күнде қатарларың.

Ерлік сүйген еліңе салтың ұнар,

Жүздеріңде жанған от жарқылы бар.

«Соғыс» деген салмағын жалғыз сөздің,

Бүгінгі ұрпақ өздерің арқылы ұғар.

Жасқанбаған жауынан жарақты ер,

Ерлігіңді аңыз ғып таратты ел.

Қаһармандық дегенді кейінгі ұрпақ,

Жүздеріңе сендердің қарап білер.

Дарқан мінез, дария ой, дара шыңдар,

Жарқын жүзді, жүрегі ақ, жаны асылдар.

Арамызда жүретін алшаң басып,

Майдангерлер азайып барасыңдар.

Махмұтбай Әміреұлы

СрОчный призывниК

Возле вагона, что не оправданно велик,

Целуя мать и свою младшую сестру,

С улыбкой горестной срочный призывник

Всем обещает, что пройдет живым войну.

Всем обещает, но не может врать себе,

И то что гложет сердце, хочет скрыть от глаз,

Ему всего то там, семнадцать лет,

Но говорят, мужчиной стал как раз.

Родные стены на прощанье потеплели,

Родные запахи, стали так приятны,

Теперь лишь только вонь от пороха и пыли,

И вы не сыновья, ­ солдаты.

То что погубит, только часть обиды,

Лучше сто раз погибнуть чем видеть смерть 

друзей,


Но здесь не спрашивают, кому какую мину,

Сражаясь жди очереди своей.

Возле вагона, что не оправдано велик,

Целуя мать и свою младшую сестру,

С улыбкой горестной срочный призывник

Всем обещает, что пройдет живым войну.Айтекенов Азамат, 

студент 2 курса 

Архитектурного факультета

e-mail: agun katu@gmail.com      www.agun.kz     

№ 16  05.05.2011

4

В  рамках  работы  клуба Любителей 

французского 

языка  был  проведен  вечер, 

пос вященный Дню влюблен­

ных в Казахстане. В конкурсе 

принимали участие студенты 

первых  курсов  нашего  уни­

верситета.  У  каждой  коман­

ды  был  свой    неповторимой 

стиль,  который  показал  зри­

телям,  какой  разнообразной 

может  быть  Франция.  Ре­

пертуар  студентов  удивлял 

и  восхищал    одновременно, 

зрители увидели интересные 

сценические постановки раз­

ных жанров. В этот вечер на 

сцене  звучали  знаменитые 

французские  песни  Шарля 

Азнавура, Эдит Пиаф, Мирей 

Матье, Джо Дассена и др., а 

также  студенты  исполнили 

рэп­композицию собственно­

го  сочинения  на  3­х  языках: 

казахском,  русском  и  фран­

цузском. Мы услышали  пес­

ню великого Абая «Көзімнің 

қарасы»  на  французском 

языке,  в  исполнении  хора 

технического факультета. Ля 

шармом  нашего  романтиче­

ского вечера стала пара веду­

щих: мадмуазель Кукушкина 

Александра  и  месье    Рзаев  

Бахтияр.

Во  время  вечера  были  ис­

пользованы  видео­ролики, 

каждый номер сопровождал­

ся  слайд­шоу.  Студентами 

факультета КСиПО для этого 

вечера  был  снят  короткоме­

тражный    фильм  при  содей­

ствии  телеканала  «Хабар». 

Студенты  всех  факультетов 

подошли к подготовке к кон­

курсу  с большим интересом 

и энтузиазмом. Своими бли­

стательными номерами  сту­

денты показали свою любовь 

к богатой французской куль­

туре и французскому языку. 

Зрители  с  восторгом  при­

няли  выступления  техниче­

ского,  землеустроительного 

и  энергетического  факульте­

тов. 


Бес  факультеттің  (техникалық,  жерге 

орналастыру, 

экономикалық, энергетикалық, КББжКЖ) ст

уденттерінің қаты­

суымен  өткен  бұл  кеште  француз  тілінде 

әндер  жырланды, 

эмоцияға толы би биленді, атақты Ш.Гюгоның 

шығармаларынан 

сахналық көріністер қойылып, қазіргі заман 

жастарының ма­

хаббат туралы ойлары мен түсініктері бейнет

аспаға түсірілген 

сюжеттерден көрініс тапты. 

Бір  сағатқа  созылған  бұл  кеште  біз  Франция 

елінің  ру­

хани  өміріне  саяхат  жасап  қайттық.  Ат

алмыш  іс­шараға 

студенттердің  үлкен  қызығушылықпен, 

жауапкершілікпен 

атсалысқаны көрінді. Оқу үрдісімен қоса, әлемдік 

өркениетте 

өзіндік  орны  бар  Франция  елінің  рухани, 

мәдени  өміріне 

шолу жасап, махаббат туралы студенттердің 

санасында фран­

цуз  классиктерінің  «тілімен»  дұрыс  ойды 

қалыптастыруға 

бағытталған  бұл  тәрбиелік  іс­шараның  мәні 

зор  деп  білемін. 

Алдағы  уақытта  да  осындай  кештер  өте  б

ерсін  деген  тілек 

білдіремін!   Қазақ тілі кафедрасының 

оқытушысы ж.Қ.жолмұрат

Учебный  год  в  университете  насыщен  различными 

внеау­

диторными  воспитательными  мероприятиями. Мероприятие, 

организованное клубом любителей французск

ого языка  в рам­

ках празднования Дня влюбленных прошло 

на очень хорошем 

уровне. Каждая команда отличилась оригина

льностью. Коман­

да технического факультета построила свою 

программу в виде 

театрализации.  Девушки  землеустроительног

о    факультета 

блистали в  красивых платьях с отличительными 

от всех аксес­

суарами.  Команда  экономического  факультет

а  в  своем  видео 

представила любимую тему студентов ­ биок

орпус: нет лифта 

… Ведущие энергетического факультета участник

ов концерта 

представили  в  талантливой  стихотворной 

форме.  Факультет 

КСиПО свою красивую историю любви предст

авил в видео, на 

площади «Байтерека».

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить рук

оводителя клуба 

любителей французского языка Елену Балтаб

ековну Тяжину за 

креативный подход к проводимым ею мероприятиям. 

Хочу по­


здравить всех с  днем  влюбленных! 

шаяхметова Б.М. старший куратор университет

а

e-mail: agun katu@gmail.com      www.agun.kz     

№ 16  05.05.2011

5

В ходе работы Клуба любителей французского языка, изучая 

все тонкости языка, мы узнали много о бога

тстве культуры, о 

творчестве многих певцов, актрис, поэтов, о 

политических дея­

телях и отношениях наших государств, т.е. К

азахстана и Фран­

ции.


Вечер «Soiree de l’amour» было посвящен Дню 

влюбленных в 

Казахстане. Франция, как страна богатая поэт

ами и писателями, 

которые веками воспевали это великое чувств

о, просто не могла 

обойти стороной такое событие. И мы – студенты, 

активно при­

нимали участие в этом вечере. Нам нужно было 

раскрыть тему 

ЛЮБВИ, и думаю,  что у нас это получилось 

неплохо. Участие 

в  межфакультетском  конкурсе  подарило  мно

жество  ярких  и 

только положительных эмоций! Надеемся на 

то, что подобное 

мероприятие проводится не в последний раз. 

Потому, что это 

интересный  творческий  процесс,  при  кот

ором  расширяется 

кругозор и лингвистические познания.

Любите и будьте любимы…Студенты первого курса технического фак

ультета 

Кайргазина назигуль и Тусыпова жулдызай 

Қазақстандағы ғашықтар күніне арналған «Мах

аббат кеші» 

атты салтанатты іс­шара өз дәрежесінде өтті. 

Аталған мереке 

барша жиналған қауымға үлкен әсер қалдырғаны 

сөзсіз. Себебі 

кештің барша қойылымдары өз дәрежесінде 

орындалып, әрбір 

қатысушы өз міндетіне ерекше көңіл бөлгенін 

дәлелдеді. Ко­

мандалар көрермендерге әсем ән мен тәтті күй 

арқылы қуаныш 

сезімін сыйға тартты. Менің ойымша, біздің 

қазіргі жастарға 

аталған кеш үлкен ой салып, келешекте француз 

тіліне деген өз 

көзқарасын қайта қарауға мүмкіндік берді де

уге болады. 

вице-президент Клубажүктеу 378.37 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет