С. сейфуллинжүктеу 218.4 Kb.

Дата28.04.2017
өлшемі218.4 Kb.

 

Сапа менеджменті жүйесі 

«С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ» АҚ 

студенттік жатақханаларына 

орналастыру жəне ішкі тəртібі туралы 

ереже

 

 

ҚР АШМ 

С. СЕЙФУЛЛИН 

атындағы

 ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

СМЖ СЖОІТЕ   11010.29- 2015    2  бет 17  беттен  2 нұсқа   

                                                                                                 

Санкциясыз құжаттың көшірмесін жасауға тыйым салынады.

 

Алғы  сөз  

1 ƏЗІРЛЕГЕН ЖƏНЕ ЕНГІЗГЕН Тəрбие жұмысы жөніндегі департаменті 

мен сапа кызметі  

                                                                                                             

 

 ЖТ-ның төрағасы - пед. ғылымдарының докторы, профессор А.М. Əбдіров 

                                                                                    

ғылыми дəрежесі, ғылыми атағы, аты-жөні  

 

 2

 

БЕКІТІЛДІ ЖƏНЕ КҮШІНЕ ЕНДІ   Басқарма төрағасының 20.08.2015 

                                                                                                         (құжатты бекіткен лауазымдық тұлға)

 

күнгі № 449-Н бұйрығымен 

 (

ұйымдық-басқару құжатының бекіту күні мен нөмірі, атауы) 

 

3

 

ƏЗІРЛЕУШІЛЕР :

  

- 

Басқарма төрағасының тəрбие жұмыстары 

                                                           

жөніндегі орынбасары – Ж. Құсайынова  

ғылыми дəрежесі, ғылыми атағы, аты-жөні 

- сапа қызметі бастығы – С. Алдабергенова 

 

ғылыми дəрежесі, ғылыми атағы, аты-жөні                                                  - сапа қызметінің маманы – Ə. Халық  

ғылыми дəрежесі, ғылыми атағы, аты-жөні 

 

 

  

 

 4 БІРІНШІ ТЕКСЕРІС МЕРЗІМІ                                                      2020ж. 

   ТЕКСЕРІС ЖИІЛІГІ                                                                         5 жыл 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Осы құжат С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің 

Басқарма төрағасының рұқсатынсыз, түгел жəне жартылай басып шығаруға,  

көбейтіп таратуға тыйым салынған Сапа менеджменті жүйесі 

«С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ» АҚ 

студенттік жатақханаларына 

орналастыру жəне ішкі тəртібі туралы 

ереже

 

 

ҚР АШМ 

С. СЕЙФУЛЛИН 

атындағы

 ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

СМЖ СЖОІТЕ   11010.29- 2015    3  бет 17  беттен  2 нұсқа   

                                                                                                 

Санкциясыз құжаттың көшірмесін жасауға тыйым салынады.

 

Мазмұны 

1 Қолданылу аясы 4 

2 Нормативтік сілтемелер 4 

3 Анықтамалар 5 

4 Белгілер мен қысқартулар 5 

5 Жауапкершілік жəне өкілеттік   

6 Жатақханаға орналастыру тəртібі 6 7 Жатақханадағы əкімшілік тəртіптің реттелуі 7 

8 Жатақханада тұратын білім алушылырдың міндеттері мен құқықтары 8 

9 Өзгерістер    

12 


10 Келісу, сақтау, тарату                                                                                        12 

А қосымшасы Келісу парағы                                                                                 14 

Б қосымшасы Танысу парағы                                                                                15 

В қосымшасы Өзгерістерді тіркеу парағы                                                            16 

Г қосымшасы Кезеңді тексерісті есепке алу парағы                                           17 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


Сапа менеджменті жүйесі 

«С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ» АҚ 

студенттік жатақханаларына 

орналастыру жəне ішкі тəртібі туралы 

ереже

 

 

ҚР АШМ 

С. СЕЙФУЛЛИН 

атындағы

 ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

СМЖ СЖОІТЕ   11010.29- 2015    4  бет 17  беттен  2 нұсқа   

                                                                                                 

Санкциясыз құжаттың көшірмесін жасауға тыйым салынады.

 

 1 Қолданылу аясы 

 

Осы  «С.Сейфуллин  атындағы  ҚАТУ»  АҚ  студенттік  жатақханаларына 

орналастыру  жəне  ішкі  тəртібі  туралы  ереже  (одан  əрі  СЖОІТЕ)  университет 

жатақханасында  тұратын  білім  алушылардың  міндеттері  мен  құқықтарын,  ішкі 

тəртіпті жəне жатақханаға орналастыру жүйесін реттейді. 

Университет  жатақханасында  тұратын  білім  алушылардың  орналасу  жəне 

ішкі  тəртіп  ережелері  талаптарын  сақтауын  қадағалау  университеттің  тəрбие 

жұмыстары  жөніндегі  департамент  директорына,  факультет  декандарына, 

жатақхана  меңгерушілеріне,  студенттік  кеңестерге,  түнгі  администраторларға 

жəне университеттің күзет қызметіне жүктеледі.  

Ереже  С.Сейфуллин  атындағы  Қазақ  агротехникалық  университетінің  (одан 

əрі  С.Сейфуллин  атындағы  ҚАТУ)  сапа  менеджменті  жүйесі  құжаттамасының 

кешеніне кіреді.     

 

 

2 Нормативтік сілтемелер  

Осы ереженің сілтемелеріне келесі нормативтік құжаттар пайдаланылды:

  

2007  жылғы 27 шілдедегі  Қазақстан  Республикасының  «Білім  туралы» Заңы. 

ҚР  Азаматтық  кодексі 1994 жылғы 27 желтоқсандағы  № 269-ХІІІ  ҚР 

Жоғарғы кеңесінің Қаулысымен күшіне енген. 

«Қоғамдық мекемелер мен басқа тұрғын ғимараттарды қолдану жəне ұстауда 

Санитарлық  –эпидемиологиялық  талартар»  Санитарлық  ережелерді  бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылдың 1 желтоқсанындағы № 

1431 Қаулысы; 

Басқарма  төрағасымен 2012 жала 28 карашада  бекітілген  С.Сейфуллин 

атындағы ҚАТУ студенттерінің Ар-намыс Кодексі; 

27.06.2007  жылғы    №27738-1901 «С.Сейфуллин  атындағы  ҚАТУ»  АҚ 

Жарғысы. 

ХС ИСО 9000:2005 Сапа менеджменті жүйесі. Негізгі ережелер жəне сөздік.  

ХС ИСО  9001:2008 Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар. 

СМЖ  ҰС 1.1.01-2011 Сапа  менеджменті  жүйесі.  Ұйым  стандарты.  Сапа 

менеджменті жүйесінің құжаттамасын құру, баяндау жəне рəсімдеу тəртібі. 

СМЖ  ҚР 01-2015 Сапа  менеджмент  жүйесі.  Құжатталған  рəсім. 

Құжаттаманы басқару. 

 

 Сапа менеджменті жүйесі 

«С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ» АҚ 

студенттік жатақханаларына 

орналастыру жəне ішкі тəртібі туралы 

ереже

 

 

ҚР АШМ 

С. СЕЙФУЛЛИН 

атындағы

 ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

СМЖ СЖОІТЕ   11010.29- 2015    5  бет 17  беттен  2 нұсқа   

                                                                                                 

Санкциясыз құжаттың көшірмесін жасауға тыйым салынады.

 

 3 Анықтама 

 

3.1  Осы  ережеде    ХС  ИСО 9000 сəйкес  терминдер  мен  анықтамалар қолданады. 

         

 

4 Белгілер жəне қысқартулар 

 

 

Осы ережеде төмендегі  белгілер мен қысқартулар қолданылады: 

 

-  С.Сейфуллин  атындағы  ҚАТУ – С.Сейфуллин  атындағы  Қазақ агротехникалық университеті; 

-  СЖОІТЕ - «С.  Сейфуллин  атындағы  ҚАТУ»  АҚ  студенттік 

жатақханаларына орналастыру жəне ішкі тəртібі туралы ереже; 

- ҰС – ұйым стандарты; 

- ҚР – құжатталған рəсім; 

- СБӨ – сапа басшылығының өкілі; 

- ЖБ – жобаның басшысы; 

- СҚ – сапа қызметі;  

- СМЖ – сапа менеджмент жүйесі. 

 

 5 Жауапкершілік жəне өкілеттік  

 

5.1 Осы СЖОІТЕ Басқарма төрағасы бекітеді. 

5.2  Осы  СЖОІТЕ  дайындауға,  сонымен  бірге  оның  мазмұнына,  құры-

лымына,  ресімделуі,  бекітілуі  жəне  енгізілуіне  жауапкершілік  пен  өкілеттілік 

Басқарма  төрағасының  тəрбие  жұмысы  жөніндегі  орынбасарына  жүктеледі. 

Рəсімдеуіне, келісуіне, бекітуіне жəне күшіне енгізуіне сапа қызметі (одан əрі СҚ) 

жауапты.  

   


 5.3 Осы «С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ» АҚ студенттік жатақханаларының 

ішкі тəртібі туралы ереже сапа басшылығының өкілімен (одан əрі СБӨ), Басқарма 

төрағасының  тəрбие  жұмысы  жөніндегі  департамент  директорымен,  жетекші 

заңгермен,  сапа  қызметінің  бастығымен  (одан  əрі  СҚ)  келісіліп  жəне  «Келісу 

парағына» (А қосымшасы) рəсімделеді. 

 5.4  СЖОІТЕ  жобасын  түпкілікті  редакциялау  туралы  шешімді  СБӨ 

қабылдайды.  

5.5  Жобалаушы  бөлімше  жобаны  тіркеуге  СҚ  тапсырады.  Бұл  қызмет 

түпнұсқаны рəсімдеп, қажет қолдарын жинайды. 

5.6  Ереженің  бекітілуімен  қатар  сапа  қызметі,  осы  ереже  күшіне  енгізілуіне Сапа менеджменті жүйесі 

«С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ» АҚ 

студенттік жатақханаларына 

орналастыру жəне ішкі тəртібі туралы 

ереже

 

 

ҚР АШМ 

С. СЕЙФУЛЛИН 

атындағы

 ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

СМЖ СЖОІТЕ   11010.29- 2015    6  бет 17  беттен  2 нұсқа   

                                                                                                 

Санкциясыз құжаттың көшірмесін жасауға тыйым салынады.

 

бұйрық дайындайды. Бұйрықты ССейфуллин атындағы ҚАТУ Басқарма төрағасы 

бекітеді.  

5.7  Бекітілген  СЖОІТЕ  қызметкерлерін  таныстыруына  бөлімшелердің 

бастықтары  жауапты.  Танысу  туралы  белгі  «Танысу  парағына»  қойылады  (Б 

қосымшасы). 

 

6 Жатақханаға орналастыру тəртібі 

 

6.1  Білім  алушыларды  жатақханаға  орналастыру  алдында  арнайы  құрылған 

комиссия жатақхананың (жалпы ғимараттың, бөлмелердің, қоғамдық орындардың 

техникалық қауіпсіздігін, тазалығын) студенттерді орналастыруға дайын екендігін 

тексереді жəне бұйрық негізінде рұқсат береді.   

6.2 1-курс білім алушылары бұйрық бойынша университетке қабылданғаннан 

кейін ғана жатақханадан орын алуға құқылы.  

Жатақханаға  орналастыруда  əлеуметтік  жағдайы  ескеріле  отырып, 

мемлекеттік  грант  иегерлеріне  басымдық  беріледі  (жетім,  мүгедек,  көп  балалы 

отбасынан шыққан грант иегерлері).  

Ақылы  негізде  білім  алушылардың  өтініштері  мемлекеттік  грант 

иегерлерінен кейін қарастырылады.  

Жоғары  курс  студенттерінің  өтініштері 1-курстан  кейінгі  кезекте 

қарастырылады.  

Əр  жаңа  оқу  жылында  жатақханаға  орналасуға  рұқсат  алатын  жоғары  курс 

білім  алушыларының  тізімі  университеттің  тұрғын-орын  комиссиясымен 

(Басқарма  төрағасының  тəрбие  жұмыстары  жөніндегі  орынбасарымен,  тəрбие 

жұмыстары  жөніндегі  департамент  директорымен,  жатақхана  меңгерушілері, 

факультет  декандарымен  жəне  студенттік  кеңес  төрағаларымен)  ағымдағы 

жылдың соңында 1 шілдеге дейін анықталады. 

6.3  Білім  алушы  жатақханаға  орналасу  үшін  тұрғын-орын  комиссиясының 

рұқсатын алу керек.  

Тұрғын-орын  комиссиясы  жатақханаға  орналасуға  рұқсат  бергеннен  кейін  

білім алушы жатақхана меңгерушісіне төмендегі құжаттарды тапсырады: 

-  Басқарма  төрағасының  тəрбие  жұмыстары  жөніндегі  орынбасары  жəне 

факультет  деканының  жатақханаға  орналасуға  рұқсат  беруін  растап  қол  қойған 

өтінішін;   

- жеке куəлік көшірмесін; 

-  университеттің  медициналық  орталығынан  тексерістен  өткендігі  жөнінде 

анықтамасын  (флюорографиялық  тексеріс  қорытындысы  міндетті  түрде  талап 

етіледі); 

-  жатақханада  тұру  ақысын  жəне  ғаламтор  қызметі  үшін  белгіленген Сапа менеджменті жүйесі 

«С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ» АҚ 

студенттік жатақханаларына 

орналастыру жəне ішкі тəртібі туралы 

ереже

 

 

ҚР АШМ 

С. СЕЙФУЛЛИН 

атындағы

 ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

СМЖ СЖОІТЕ   11010.29- 2015    7  бет 17  беттен  2 нұсқа   

                                                                                                 

Санкциясыз құжаттың көшірмесін жасауға тыйым салынады.

 

төлемақыны төлегендігі туралы түбіртекті;   -  3х4 фотосуретін (6 дана). 

6.4  Жатақханаға  орналасу  кезінде  білім  алушы  тұру  ордерін,  рұқсатнама 

карточкасын  алады,  төсек  қажеттіліктерімен,  тоңазытқыш,  жиһаз  жəне  керек-

жарақтармен,  ғаламторға  қосу  құралдарымен  қамтамасыз  етіледі  де,  пайдалану 

барысында бөлмедегі əр білім алушы материалдық жағынан жауапты болады.   

6.5  Жатақханаға  төленетін  тұру  ақысы  жəне  ғаламтор  байланысы  үшін 

төлемақы  университет  бойынша  шығарылған  тиісті  бұйрыққа  (өкімге)  сəйкес 

белгіленеді.   

 

7 Жатақханадағы əкімшілік тəртіптің реттелуі 

 

7.1


 

Жатақхана  сағат  таңғы 07.00-де  ашылады  жəне  жазғы  уақытта  сағат 

23.00-де, қысқы уақытта 22.00-де жабылады.   

7.2  Жатақханадағы  мəдени  немесе  басқа  да  іс-шаралар  Басқарма 

төрағасының  тəрбие  жұмыстары  жөніндегі  орынбасары,  тəрбие  жұмыстары 

жөніндегі  департамент  директоры,  əр  факультет  декандарының  жəне  жатақхана 

меңгерушісі келісімімен өткізіледі.  

7.3 Университет оқытушыларына өз лауазымдық міндеттерін орындауы үшін 

(кафедрада  бекітілген  кезекшілікті  атқаруы  үшін)  жатақханаға  кіруіне 

факультеттен  жіберілген  кезекшілік  кестесіне  сəйкес  жеке  куəліктерін  көрсету 

арқылы рұқсат етіледі.   

7.4  Университеттің  күзет  қызметкерлері,  тəртіп  сақшылары  жатақханадағы 

тəртіп  жағдайын  жауапты  тұлғалардың  (жатақхана  меңгерушісі,  түнгі 

администратор,  студенттік  кеңес  төрағасы)  қатысуымен  тексереді.  Білім 

алушылардың  бөлмелерін  түнгі  уақытта  тексеру  жатақханада  тұрып  жатқан 

тұлғалар тарапынан тəртіп бұзушылық орын алғанда немесе басқа да заңға қайшы 

əрекеттер болған жағдайда рұқсат етіледі.     

7.5  Жатақханалар  бойынша  даулы  мəселелер  туындаған  жағдайда  Басқарма 

төрағасының бірінші орынбасары,  алдын ала құрылған тұрғын-орын комиссиясы 

(құрамында  Басқарма  төрағасының  тəрбие  жұмыстары  жөніндегі  орынбасары, 

Тəрбие жұмыстары жөніндегі департамент директоры, факультет декандары жəне 

жатақхана  меңгерушілері,  студенттік  кеңес  төрағасы,  студенттік  кəсіподақ 

комитетінің  төрағасы  бар)  жəне  түнгі  администраторлардың  қатысуымен  шешім 

қабылданады жəне шешім жатақханада тұратын білім алушылар үшін орындалуға 

міндетті болып табылады. 

Жатақханалардағы тұрғын-орын комиссия құрамы:  

1

 

Төраға – Басқарма төрағасының тəрбие жұмысы жөніндегі орынбасары; 2

 

Төраға орынбасары – Тəрбие жұмысы жөніндегі департамент директоры. Сапа менеджменті жүйесі 

«С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ» АҚ 

студенттік жатақханаларына 

орналастыру жəне ішкі тəртібі туралы 

ереже

 

 

ҚР АШМ 

С. СЕЙФУЛЛИН 

атындағы

 ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

СМЖ СЖОІТЕ   11010.29- 2015    8  бет 17  беттен  2 нұсқа   

                                                                                                 

Санкциясыз құжаттың көшірмесін жасауға тыйым салынады.

 

Комиссия мүшелері: 1

 

Факультет декандары; 2

 

Факультет декандарының тəрбие жұмысы жөніндегі орынбасарлары;  3

 

Жатақхана меңгерушілері; 4

 

Студенттік кеңестің төрағалары немесе төрайымдары; 5

 

Студенттік кəсіподақ комитетінің төрағасы немесе төрайымы. 7.6  Білім  алушы  университеттің  ішкі  тəртіп  ережесін,  ар-намыс  кодексінің 

талаптарын,  жатақханада  тұру  ережелерін  өрескел  бұзса,  студенттік  кеңестің 

шешімімен 3 күн  мерзім  ішінде  жатақханадан  шығарылады  жəне  төлемақысы 

қайтарылмайды.  Ал  өз  еркімен  жатақханадан  шықса,  тұрмайтын  уақыты  есепке 

алынып, жатақханада тұру ақысы қайтарылады.   

  

 8  Жатақханада тұратын білім алушылардың міндеттері мен құқықтары 

 

8.1


 

Жатақхананың  əрбір  тұрғыны  ҚР  ата  заңына,  оқу  орнының  Ішкі  тəртіп 

ережесіне,  С.Сейфуллин  атындағы  ҚАТУ  студентінің  ар-намыс  кодексіне, 

студенттік  кеңес  құрамына,  бір-біріне  құрметпен  қарауға,  қоғамдық-мəдени 

орындарда,  оқу  ғимаратында,  жатақханада  этикалық  нормаларды,  өзара 

сыйластықты, ұжымдық бірлікті сақтауға міндетті. 

8.2

 

Жатақханаға орналасу кезінде білім алушылар құжаттарын сəйкесті түрде ресімдеуден өткізіп, өкімде бекітілген  мерзімге сəйкес 3 күн ішінде жатақханаға 

орналасуға міндетті. 

8.3

 

 Жатақханада  тұратын  білім  алушылар  тұру  ақысын  жəне  ғаламтор қызметін пайдаланғаны үшін төлемақыны белгіленген мөлшерде жəне уақытылы 

төлеуге  міндетті.  Көрсетілген  төлемақылар  уақытылы  төленбеген  жағдайда  оған 

қатаң шара қолданылады.    

8.4


 

Жатақханада тұрып жатқан білім алушылар электр энергиясы, суық жəне 

ыстық  суды,  жылу  энергиясын  үнемдеуге  жəне  барлық  материалдық  мүліктерді 

ұқыптап қолданып, сақтауға міндетті.   

8.5

 

Кестеге  сəйкес  əр  білім  алушы  қабаттағы  кезекшілікті  жүзеге  асыруға жəне қоғамдық орындарда тазалық жұмыстарын жүргізуге міндетті.   

8.6


 

Жатақханада  тұратын  əр  білім  алушы  белгіленген  сенбіліктерді  өтеуге 

жəне университеттік, қалалық мəдени іс шараларға қатысуға міндетті. 

8.7


 

Тұрып  жатқан  білім  алушылар  жəне  қызмет  көрсету  персоналы  өрт 

қауіпсіздігі ережесін білуге жəне оны бұлжытпай орындауға міндетті.   

8.8


 

Білім  алушы  жатақхана  мен  тұрғын  бөлмеде  орналасқан  мүліктердің 

сақталуын қамтамасыз ететін ережелерді орындауы керек.  

8.9


 

Тұрып  жатқан  білім  алушылар  ұсынылған  тұрмыстық  жəне  басқа  да 

қызметтерді  (кір  жуатын  машиналар,  компьтерлік  сыныптағы  заттар, 


Сапа менеджменті жүйесі 

«С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ» АҚ 

студенттік жатақханаларына 

орналастыру жəне ішкі тəртібі туралы 

ереже

 

 

ҚР АШМ 

С. СЕЙФУЛЛИН 

атындағы

 ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

СМЖ СЖОІТЕ   11010.29- 2015    9  бет 17  беттен  2 нұсқа   

                                                                                                 

Санкциясыз құжаттың көшірмесін жасауға тыйым салынады.

 

тоңазытқышты),  өз  бетімен  сабаққа  дайындалу  жəне  ғаламторды  пайдалану бөлмесін, жуынатын орындардың жəне спорттық бөлмелерді пайдалану ережесін 

сақтауға міндетті.   

8.10

 

Жатақханада  тұратын  əрбір  тұлға  Ішкі  тəртіп  ережелерінің  бұзылуын болдырмау жөніндегі студенттік кеңес өкілдерінің нұсқауын орындауға міндетті.   

8.11


 

Өндірістік  тəжірибеден  өтуге  жіберілген  білім  алушылар  жатақхана 

меңгерушісіне  факультеттен  шығарылған  өкімді  тапсырып,  уақытылы  ескертуге 

міндетті.    

8.12

 

Жатақханада  тұратын  білім  алушылар  сенбі,  жексенбі  күндері жатақханада  болмаған  жағдайда  тіркелу  журналына  жазылып  кетуге  міндетті 

(баратын  мекен-жайы,  қай  аралықта  болмайтыны  туралы  ақпараттар  жазылу 

керек),  ал 5 күннен  артық  уақытқа  кетсе,  Басқарма  төрағасының  тəрбие 

жұмыстары  жөніндегі  орынбасары  жəне  факультет  деканы  қол  қойған  сұрану 

өтінішін тіркеуі керек.  

8.13


 

Оқу  жылы  аяқталысымен  білім  алушы  бөлмесіне  жөндеу  жұмыстарын 

жүргізуге  жəне  оны  қабылдау-тапсыру  кесімі  бойынша  комиссияға  тапсыруға 

міндетті.  

8.14

 

Білім  алушылар  университеттегі  оқуы  аяқталысымен  жатақхананы  үш күн мерзімде босатуға міндетті.             

8.15


 

Жатақханада  тұратын  білім  алушылардың  жатақханадағы  студенттік 

кеңестің  құрамын  сайлауға  жəне  оның  құрамына  сайлануға  құқығы  бар.  

Студенттік  кеңес  арқылы  жатақханада  тұратын  білім  алушылар  тұрғын  орнын, 

тұрмыстық  жағдайын  жетілдіруге  жəне  тəрбие  жұмыстары  мен  бос  уақыттарын 

тиімді  пайдалануға,  жетілдіруге  қатысты  ұсыныстар  беруге,  тəрбиелік  іс-

шараларды ұйымдастыруға қатыса алады.   

8.16


 

Жатақханада тұратын білім алушылардың оқу жəне мəдени, тұрмыстық 

бағыттардағы үй-жайларды (компьютерлік сыныпты, жаттығу залын, кір жуатын, 

жуынатын  бөлмелерді  жəне  т.б.  орындарды)  пайдалануға,  бөлмедегі  жабдықтар 

мен керек-жарақтарды, жиhаздарды, төсек қажеттіліктерін жедел түрде жөндеуді 

немесе  оны  ауыстыруды,  онымен  қоса  тұрмыстық  жақтан  қамтамасыз  етудегі 

кемшіліктерді жоюды талап етуге құқығы бар.   

8.17


 

Жатақханада  тұратын  білім  алушылардың  əрқайсысы  ішкі  тəртіп 

ережелерді сақтауды талап етуге құқылы.  

8.18


 

Жатақханада  тұратын  білім  алушылар  жатақхананың  тұрғын  орын, 

тұрмыстық жағдайын жақсарту бойынша ұсыныстар енгізуге құқығы бар.   

8.19


 

Университеттің  ішкі  тəртіп  ережесін,  С.Сейфуллин  атындағы  ҚАТУ 

білім  алушысының  ар-намыс  кодексін  бұзбаған  білім  алушының  келесі  оқу 

жылында жатақханаға орналасуға айрықша құқығы бар.   Сапа менеджменті жүйесі 

«С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ» АҚ 

студенттік жатақханаларына 

орналастыру жəне ішкі тəртібі туралы 

ереже

 

 

ҚР АШМ 

С. СЕЙФУЛЛИН 

атындағы

 ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

СМЖ СЖОІТЕ   11010.29- 2015    10  бет 17  беттен  2 нұсқа   

                                                                                                 

Санкциясыз құжаттың көшірмесін жасауға тыйым салынады.

 

8.20 

Бірінші  курсқа  түскен  білім  алушылар  жатақханадан  төсек-орын  алу 

үшін бірінші кезекте жайғасуға құқылы.   

8.21


 

Түнгі  уақытта  жұмыс  істейтін  білім  алушылар  (ата-анасынан  рұқсат 

бергенін  растайтын  қолхат,  жұмыс  орнынан  анықтама  тіркеген  жағдайда) 

Басқарма  төрағасының  тəрбие  жұмыстары  жөніндегі  орынбасары  мен  жатақхана 

меңгерушісінің  рұқсатымен  жатақханаға  жұмыс  кестесіне  сəйкес  кіруге  құқығы 

бар. 


8.22

 

Білім  алушының  ата-анасы  жатақханаға  қысқа  мерзімге  тек  ерекше жағдайларда ғана жіберіледі. 

8.23


 

Бөлме тазалығын реттеу үшін,  əр бөлме тұрғындары кезекшілік кестесін 

жасауға міндетті, күнделікті тазалық бөлмедегі кезекшіден талап етіледі.  

8.24


 

Білім алушы бөлмені кесім бойынша тапсырмай, өз бетінше кетіп қалса 

немесе  бөлме,  жиһаз,  керек-жарақтар  бойынша  комиссия  ескертуі  бар  болған 

жағдайда білім алушының жаңа оқу жылында жатақханаға орналасуға мүмкіндігі 

жоқ.   

8.25


 

Білім  алушының  бөлмесінде  бөгде  тұлға  заңға  қайшы  əрекеттер  жасап, 

тəртіп бұзушылық фактілері анықталса жəне оны жасырып бүгіп қалған жағдайда 

жауапкершілік  сол бөлменің барлық тұрғындарына жүктеледі.   

8.26

 

Жатақханадағы  ішкі  тəртіп  ережелерінің  өрескел  бұзылу  фактілерін білім  алушылар  жасырған  жағдайда  ЖОО  əкімшілігі  оған  оқудан  шығаруға 

дейінгі шараны қолдануға мүмкіндігі бар.   

8.27

 

Сағат 23.00-ден  кейін  жатақханада  тыныштық  бұзуға  жол  берілмейді. Себепсіз жүріске, ас бөлмедегі электр пештерін қолдануға тыйым салынады. 

8.28


 

Түнгі 01.30-дан  кейін  бөлме  тұрғындары  жарықты  сөндіріп,  сабаққа 

дайындалу  қажет  болғанда,  арнайы  сабаққа  дайындалу  бөлмелеріне  түсуге 

міндетті (аралық бақылау, сессия кезінде еркін кесте қарастырылады). 

8.29

 

Егер  білім  алушы  бойынан  басқа  білім  алушының  денсаулығына  қауіп төндіретін  жұқпалы  ауру  анықталса,  ауырған  білім  алушы  емделу  үшін 

жатақхананы босатуы тиіс. 

8.30

 

Өртке қарсы қауіпсіздік ережелері немесе электр құралдарын пайдалану нұсқаулықтарын  сақтамаған,  ережелерге  жауапкершіліксіз  қараған    білім  алушы 

жатақханадан шығарылады. 

8.31

 

Жатақханадағы  студенттік  кеңес  өзін-өзі  басқару  құқығына  ие. студенттік  кеңес  ішкі  тəртіп  ережесін  бұзған  білім  алушыларға  байланысты  өз 

ұсыныстарын  беріп,  тəртіп  бұзған  жағдайда  студенттік  кеңестің  отырыстарында 

шешім  қабылдайды.  Кей  жағдайларда  студенттік  кеңес  тəртіп  бұзған  білім 

алушыларға  өз  тараптарынан  айыбын  өтеу  мақсатында  жəне  екінші  мəрте 

қайталанбас  үшін  еңбекпен  тəрбиелеу  шараларын  қолданады  (тұратын 


Сапа менеджменті жүйесі 

«С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ» АҚ 

студенттік жатақханаларына 

орналастыру жəне ішкі тəртібі туралы 

ереже

 

 

ҚР АШМ 

С. СЕЙФУЛЛИН 

атындағы

 ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

СМЖ СЖОІТЕ   11010.29- 2015    11  бет 17  беттен  2 нұсқа   

                                                                                                 

Санкциясыз құжаттың көшірмесін жасауға тыйым салынады.

 

жатақханада кезектен тыс кезекшілік жасау, жастар саясаты бұрышын жасау жəне тағы басқа заңға қарсы келмейтін іс-шаралар).  

8.32


 

Білім алушы Ішкі тəртіп ережесін өрескел бұзған жағдайда (арақ-шарап 

ішіп  ұсталса,  жатақханаға  арақ-шарап  алып  кірсе,  шылым  шексе,  насыбай 

қолданса,  кешкі  уақыттарда  жаз  мезгілінде 23:00-ден  кейін,  ал  қыс  мезгілінде 

22:00-ден  кейін  жатақхана  жабылған  соң,  өз  бетінше  рұқсатсыз  шығып  кеткен 

жағдайда,  үнемі  кешігіп  келген  жағдайда,  Студенттік  кеңес  құрамына,  оқу 

ғимаратындағы,  жатақханадағы  жеке  тұлғаларға  балағаттау  сөздер  айтса, 

есірткімен  айналысса,  оқу  ғимаратында,  жатақханада  төбелес  ұйымдастырса, 

заңсыз діни ағымдарды уағыздаса, əкімдік рұқсат етпеген митингілер мен шеруге 

қатысса,  басқа  адамның  өміріне  қауіп  төндіретін  əрекет  жасаса,  құқық  қорғау 

ұйымдарынан,  оқу  орнының  əкімшілігінен  заң  бұзушылыққа  қатысы  бар 

дəлелденген  ресми  құжаттар  келсе,  бөгде  адамды  жатақханаға  кіргізсе  немесе 

соған  қадам  жасаса,  түнгі 23.00-ден  кейін  басқа  бөлмеде  болса,  жатақхана 

тұрғындарының өміріне қауіп төндіріп, өрт қауіпсіздігі ережесін бұзса, жатақхана 

мүлкіне қасақана зиян келтірсе) білім алушының ата-анасына хабарланып, шұғыл 

түрде  жатақханадан  шығару  туралы  шешім  қабылданады.  Бұл  жағдайда  білім 

алушы  ата-ана  жауапкершілігіне  тапсырылып,  бөлмесін 3 күндік  мерзімнен 

кешіктірмей босатуы керек. 

8.33

 

Ережемен  толық  танысқан,  жатақхана  тəртібі  бойынша  нұсқаулықтан, түсіндіру  шараларынан  өткен  білім  алушының  атына 3 баяндау  хат,  тəртіп  бұзу 

кесімі тіркелсе (ауызша ескерту, ескерту, сөгіс), жатақханадан шығарылады. 

8.34

 

Жекелеген жағдайда 

жатақханадағы 

Ішкі 

тəртіп 


ережелерін 

бұзушыларға жазаны Тəрбие жұмысы жөніндегі кеңес қабылдайды. 

8.35

 

Университеттің,  жатақхананың  ішкі  тəртіп  ережелерін,  С.Сейфуллин атындағы  ҚАТУ  білім  алушысының  ар-намыс  кодексін  өрескел  бұзғанда,  ар-

намыс  кодексіне  сынақтауды  тапсыра  алмаған  жағдайда  немесе  жатақханадан 

шығарылған білім алушыға жаңа оқу жылында жатақханадан орын берілмейді.    

8.36


 

Жатақхана  меңгерушілері,  университеттің  күзет  қызметкерлері,  тəртіп 

сақшылары,  жатақхананың  студенттік  кеңестері  университеттің  студенттік 

жатақханаларындағы  ішкі  тəртіп  ережелерін  сақтау  бойынша  өз  міндеттерін 

орындамаған  жағдайда  оларға  түрлі  жазалау  шаралары  қолданылады. 

Жатақхананың  студенттік  кеңес  төрағасы,  түнгі  администраторы  жəне  кеңес 

мүшелері жатақханадан шығарылады.   

8.37


 

Білім  алушы  жатақхана  мен  тұрғын  бөлмеде  орналасқан  мүліктердің 

сақталуын қамтамасыз ететін ережелерді орындауы керек.  

8.38 Жатақхана тұрғындарына қатаң тыйым салынады: 

1

 

жатақханаға мас күйінде келуге, спирттік ішімдік ішуге жəне сақтауға;   Сапа менеджменті жүйесі 

«С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ» АҚ 

студенттік жатақханаларына 

орналастыру жəне ішкі тəртібі туралы 

ереже

 

 

ҚР АШМ 

С. СЕЙФУЛЛИН 

атындағы

 ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

СМЖ СЖОІТЕ   11010.29- 2015    12  бет 17  беттен  2 нұсқа   

                                                                                                 

Санкциясыз құжаттың көшірмесін жасауға тыйым салынады.

 

2 

жатақханада,  оқу  ғимараттарында  жəне  университет  аумағында  темекі 

шегуге, насыбай қолдануға; 

3

 нормативке сай емес лексиканы (дөрекі сөздерді) қолдануына; 

4

 бөлмелерде  жəне  қоғамдық  орындарда  санитарлық  тазалық  ережелерін 

бұзуға; 


5

 

тұрғын  бөлме  қабырғасында  жəне  ортақ  пайдалану  орындарында,  егер  ол университет  мүлкіне  залал  келтіретін  болса,  сабақ  кестесін,  көшірме  суреттерді, 

хабарландырулар жəне т.б. ілуге; 

6

 

рұқсатсыз  электр  сымын  қайта  өңдеуге  немесе  жөндеуге,  бөлме қабырғасына рұқсатсыз шеге қағуға (кейде электр тоғы өтетін сымдарға əсер етуі 

қаупі болғандықтан); 

7

 

сағат 23:00-ден кейін білім алушылрдың басқа бөлмелерде болуына; 8

 

өз  бетінше  бір  бөлмеден  екінші  бөлмеге  көшуге  жəне  жабдықтарды ауыстыруға,  тұрғын  жайда  электр  жылытқыш  жəне  басқа  да  өрт  тудырушы 

құралдарды пайдалануға; 

9

 

жатақханаға бөтен тұлғаны кіргізуге; 10

 

Өту қағазын бөгде тұлғаға беруге.  8.39 Жауапкершілік: 

1

 Жатақханада  тұрып  жатқандар  өздеріне  бекітілген  мүліктер  мен  керек-

жарақтарды  сақтауға  жауап  береді  жəне  келтірілген  шығынның  нарықтық  баға 

бойынша орнын толтыруға немесе ауыстыруға міндетті.   

2

 Қабаттағы  кезекші  кестеге  сəйкес  тазалықты  реттеуге  жəне  материалдық 

құндылықтарды сақтауға, түрлі тəртіп бұзушылықты болдырмауға жауапты.   

3

 

Жатақханадағы  рұқсат  арқылы  кіру  жүйесінің  бұзылмауына  үй-жай кезекшісі (вахтер) жəне жатақхана меңгерушісі жауапты.   

4

 Студенттік  жатақханалардағы  Ішкі  тəртіп  ережелерін  орындау  бойынша  

бақылау  жүргізуді  тəрбие  ісі  жөніндегі  департаменттің  директоры  жүзеге 

асырады.   

 

9 Өзгерістерді енгізу тəртібі 

 

9.1 Осы ережеге өзгерістерді əзірлеу, рəсімдеу, келісу жəне бекіту, сонымен 

бірге  оған  өзгерістер  енгізу    ҚР  СМЖ 01 – 2015 талаптарына  сəйкес  жүргізілуі 

керек жəне  «Өзгерістерді тіркеу парағында» (Қосымша В) тіркеледі.  

10 Сақтау жəне тарату 

 

10.1  Ереженің  көшірмелерін  сақтау,  көбейту  жəне  тарату  СҚ–мен  іске 

асырылады.   


Сапа менеджменті жүйесі 

«С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ» АҚ 

студенттік жатақханаларына 

орналастыру жəне ішкі тəртібі туралы 

ереже

 

 

ҚР АШМ 

С. СЕЙФУЛЛИН 

атындағы

 ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

СМЖ СЖОІТЕ   11010.29- 2015    13  бет 17  беттен  2 нұсқа   

                                                                                                 

Санкциясыз құжаттың көшірмесін жасауға тыйым салынады.

 

10.2  Осы  ереженің  көшірмелері «ARTA SYNERGY» электрондық  құжат айналым  жүесінде  электрондық  форматта  тіркеледі  жəне  келесі  бөлімшелерге 

таратылады:  университеттің  барлық  басқармаларына  жəне  бөлімдеріне, 

факультеттің деканаттары мен кафедралары. 

       


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


Сапа менеджменті жүйесі 

«С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ» АҚ 

студенттік жатақханаларына 

орналастыру жəне ішкі тəртібі туралы 

ереже

 

 

ҚР АШМ 

С. СЕЙФУЛЛИН 

атындағы

 ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

СМЖ СЖОІТЕ   11010.29- 2015    14  бет 17  беттен  2 нұсқа   

                                                                                                 

Санкциясыз құжаттың көшірмесін жасауға тыйым салынады.

 

Қосымша А (міндетті) 

Ү. 1.01-01 

Келісу парағы 

 

Лауазымы Аты-жөні 

Күні 


Қолы 

СБӨ 


 

 

 Басқарма 

төрағасының 

тəрбие жұмысы жөніндегі 

орынбасары 

 

 

 Жетекші заңгер 

 

  

СҚ бастығы 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                                                     Сапа менеджменті жүйесі 

«С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ» АҚ 

студенттік жатақханаларына 

орналастыру жəне ішкі тəртібі туралы 

ереже

 

 

ҚР АШМ 

С. СЕЙФУЛЛИН 

атындағы

 ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

СМЖ СЖОІТЕ   11010.29- 2015    15  бет 17  беттен  2 нұсқа   

                                                                                                 

Санкциясыз құжаттың көшірмесін жасауға тыйым салынады.

 

Қосымша Б (міндетті) 

                                                                                                 Ү.1.01-02 

Танысу парағы 

 

Лауазымы Аты – жөні 

Күні 


Қолы 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Сапа менеджменті жүйесі 

«С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ» АҚ 

студенттік жатақханаларына 

орналастыру жəне ішкі тəртібі туралы 

ереже

 

 

ҚР АШМ 

С. СЕЙФУЛЛИН 

атындағы

 ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

СМЖ СЖОІТЕ   11010.29- 2015    16  бет 17  беттен  2 нұсқа   

                                                                                                 

Санкциясыз құжаттың көшірмесін жасауға тыйым салынады.

 

Қосымша В (міндетті) 

Ү. 1.01-03 

Өзгерістерді тіркеу парағы 

 

Беттердің нөмірі өзгертілген

 

ауыстырылған 

жаңа


 

күші


 жойылған

 

Хабарлама нөмірінің 

негізінде 

өзгеріс енгізу 

Өзгерісті 

енгізген 

тұлғаның 

аты-жөні 

Өзгерісті 

енгізген 

тұлғаның 

қолы 

Өзгеріс 


енгізілген 

күн 
4 5  6 7 8 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                                                            Сапа менеджменті жүйесі 

«С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ» АҚ 

студенттік жатақханаларына 

орналастыру жəне ішкі тəртібі туралы 

ереже

 

 

ҚР АШМ 

С. СЕЙФУЛЛИН 

атындағы

 ҚАЗАҚ 

АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

СМЖ СЖОІТЕ   11010.29- 2015    17  бет 17  беттен  2 нұсқа   

                                                                                                 

Санкциясыз құжаттың көшірмесін жасауға тыйым салынады.

 

Қосымша Г (міндетті) 

Ү.1.01-04 

Кезеңді тексерісті есепке алу парағы 

 

Тексерістің күні 

Тексерісті         

өткізген тұлғаның 

аты-жөні 

Тексерісті өткізген 

тұлғаның қолы 

Ескертудің мазмұны 

1 2 


  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал