С. Г. Тажбаева Редакция алқасыжүктеу 5.06 Kb.
Pdf просмотр
бет45/49
Дата12.01.2017
өлшемі5.06 Kb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   49

Түйін 
Мақалада жасөспірім жастағы өзекті м5селелер мен оларды түзету шараларының т5сілдері ашылады. 
Жасөспірім жастағы балалардың қылығында ауытқушылықтың өсуін қазіргі кезде статистика м5ліметтері айқын 
көрінеді.  Үлкендер  жағынан  түсінбеушілікке  жауап  ретінде,  жасөспірімдердің  жиі  қарама-қайшылықтары,  мойын-
сұнбаудың,  тыңдамаудың  түрлері  пайда  болады,  олар  аса  белгілі  түрде  ашық  мойынсұнбау,  негативизм,  агрессия 
ретінде көрінеді. 
Авторлар  жасөспірім  жастағы  балалардың  психологиялық  ерекшеліктерін  ашады,  негізгі  психологиялық 
теорияға, агрессия концепциясына, агрессиялық т5ртіпке ж5не негізгі агрессияға нақты анықтама береді. 
Сонымен  қатар,  мақалада  жасөспірімдердің  агрессивті  т5ртібін  жөндеудегі  ертегінің  ролі  қаралады,  ғылыми 
бағыт  ретінде  ертегі  терапиясынын  негізінің  қалануы  мен  даму  тарихына  көз  жүгіртеді.(бихевиориалды  бағыт, 
трансактілі талдау, экзистенционалды бағыт, гипнотикалық мектеп). 
Ертегі терапиясы 5дісінің негізгі мақсаттарына с5йкес, авторлар ертегілермен проекция ретінде жұмыс жүргізудің 
бірнеше  т5сілдерін,  сонымен  қатар,  ертегі  сюжеттерінің  бірнеше  топтамаларын  –  д5стүрлі,  халықтық,  авторлық  – 
ұсынады. Бұл жерде авторлар осы т5сілдерді қолданудың жағымды ж5не жағымсыз жақтарын ашып көрсетеді. 
Ертегі терапиясының психокоррекциялық мақсаты мен міндеттеріне байланысты, авторлар ертегі жанрлары ж5не 
Т.Д.  Зинкевич  –Евтсегнееваның  ертегілерімен  проективті  сабақтардың  мақсаттары  бойынша  салыстырмалы  кесте 
берілді: ертегіні метафора ретінде қолдану, ертегі желісі бойынша сурет салу, м5тінмен белсенді жұмыс жасау, ертегі 
эпизодтарын ойнап шығу, ертегіні т5рбиелік мысал ретінде қолдану, ертегі желісі бойынша шығармашылық жұмыс. 
Ертегі  классификациясының  алуандығын  аша  келе,  авторлар  психокоррекциялық  міндеттерді  тиімді  шешетін 
халық ертегілерінің бірнеше тобын ұсынады: тұрмыстық ертегілер, мысал-ертегілер, өмір туралы хикаялар, жұмбақ 
ертегілер, тапқырлық хикаялары, қулық туралы хикаялар; белгілі бір жағдайды немесе моральды норманы түсінді-
ретін  мысал-ертегілер;  данышпан  адамдар  немесе  қызықты  жағдаяттар  жайында  т5рбиелік  хикаялар;  хайуанаттар 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия«Педагогические науки», №3(47), 2015 г. 
258 
туралы ертегілер; аңыз сюжеттері, сонымен бірге, қаһармандар туралы хикаялар; таңғажайып ертегілер. Қорытынды 
ретінде,  авторлар  агрессивті  жасөспірімдерді  ертегі  терапиясы  құралдарымен  жұмыстар  жүргізудегі  психолог-
педагогикалық ақыл кеңестер ұсынады. 
 
Summary 
The article describes the current problems of adolescence and how correctional activities with them. 
Modern  statistics  show  an  increasing  growth  of  deviant  behavior  among  adolescent  children  .  As  a  reaction  to  a 
misunderstanding on the part of adults, a teenager often there are different kinds of protest , defiance , disobedience , which is 
extremely expressly manifested in defiance , negativism , aggression. 
The  authors  reveal  the  psychological  characteristics  of  adolescent  children  ,  give  a  specific  definition  of  aggression  in 
accordance with the basic psychological theories and concepts of aggression and aggressive behavior. 
The article also discusses the role of fairy tales in the correction of aggressive behavior among adolescents and gives the 
history of formation and development of therapy of fairy taleas a scientific direction . 
In conclusion, the authors offer psychological and pedagogical recommendations on the organization of correctional work 
with aggressive teenagers by fairy tales therapy. 
 
УДК372.8:73/76 
 
К.СІБИ БІЛІМ БЕРУДЕ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА ҚОЛӨНЕР АРҚЫЛЫ ЗАМАНАУИ 
ТЕХНОЛОГИЯ НЕГІЗІНДЕ ҰЛТТЫҚ Т.РБИЕ БЕРУ 
 
Г.Тоқабаева –  
Қазақ Мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 
2-курс М6012000 – К[сіптік оқыту мамандығының магистранты 
 
Аннотация:Бұл мақалада өнер саласында қолөнер арқылы к5сіби білім беру мектеп оқушылары үшін т5рбиелік 
маңызы  көрсетілген.Технология  сабағында  қолөнер  арқылы  ұлтық  т5рбие  беру  м5селесі  мектеп  оқушылардың 
санасына, ой-өрісінде, адамзаттық рухани құндылықтары мен оның даралық ерекшеліктерін танып, дұрыс бағытта 
дамыту,  5леуметтік  ж5не  экономикалық  жағдайларда  қолдау  көрсету  негізінде  жүзеге  асырылатыны  айтылған. 
Халқымыз қыздарды қолөнердің кең тараған түрлері: киіз басу,сырмақ сырып, киіздің ішкі-сыртқы керек – жарақ-
тарын 5зірлеуге, шаруашылыққа қажетті бұйымдар жасап, гобелен, кілем, алаша, ши, кесте ж5не шілдір тоқуға, киім 
тігуге  баулығаны  қарастырылған.  Осы  айтылғандардың  б5рін  безендіріп,  5шекейлі  етіп  жасалатын  болғандықтан, 
жасаушыдан  ерекше  талғампаздықты,  н5зік  икемділікті,  жоғары  эстетикалық  талғамды  талап  ететіні  баяндалған. 
Осылайша  қыз  баланы  ерекше  қолөнер  к5сібіне  баулуға  бағытталғаны  айқындалады.  К5сіпке  теориялық  оқыту 
к5сібін  т5рбиеге  де  елеулі  үлес  қосқаны  жайлы  айтылады.  Бұл  ең  5уелі  к5сіби  оң  бағытталушылықа  т5рбилеу  – 
таңдап алған к5сіпке ұнатушылыққа т5рбиелеу, к5сіби еңбек сапаларын қалыптастыру м5селесі келтірілген. К5сіби 
білім  беру  деңгейіне  байланысты  практикалық  даярлықтыңойлау  біліктілігіне  қосатын  үлесі  5р  түрлі  екені  анық-
талады.Технология п5нінде оқушының к5сіпке дайындау сапасын көтеру оқудың тиімділігін арттыруға байланысты 
екендігі  түсіндірілген.  Ғылым  мен  техникалық  прогрестің  даму  қарқынына  ілесіп  жарамдылық  деңгейін  толық 
анықтай алмайтыны карастырылады. Оқушының к5сіптік деңгейі оның логикалық ойлау қабілетіне тікелей байла-
нысты екені көрсетіледі. 
К5сіби  білім  беру  мектептегі  оқушыларына  деген  аялы  көзқарастан,  оның  өзіндік  қасиетін  қолдаудан,  оның 
білімдегі,  м5дениеттегі,  өмірдегі  қажеттілігі  мен  сұранысын  қанағаттандырудан,  белгілі  бір  к5сіпке  бағыттайтыны 
белгіленген. 
Кілт  сөздері:  Технология  сабағы,  техникалық  прогресс,  к5сіби  білім  беру,  қолөнер,  ұлтық  т5рбие, 
шығармашылық, мектеп, к5сіптік деңгей. 
Елбасы  Нұрсұлтан Назарбаевтың  «Нұрлы  жол  –  болашаққа  бастар  жол»  –  атты  Қазақстан 
халқына Жолдауынан «Жастар - біздің болашағымыз, оларды жаңа заманда өмір сүруге үйрету - біздің 
міндетіміз», «Бұл заман білекке сенетін емес, білімге сенетін заман» деген [1].  
Қазіргі білім берудің негізгі мақсаты білімін, біліктілігін, дағдысын қалыптастыруға қол жеткізу ғана 
емес, ұлттық т5рбие негізінде ертеңгі қоғамның белсенді азаматы - бүгінгі оқушы. Ұлттық м5дениеттің 
негізі болып табылатын ұлттық т5рбие құралының бірі - қолөнер екендігі белгілі.  
Мына  заманда  «Өнердің  кілтін  тапқан  ғана  өрге  шабады».  Демек  мектеп  оқушыларының  «Техноло-
гия»  п5нінде  қолөнер  бұйымдарын  даярлап,  оны  өмір  қажеттілігіне  қолдануы  ж5не  оны  келешекте 
к5сіпкерлік жағдайда қолдануына себебін тигізеді.  
Осы орайда мектеп оқушыларынан бастап арнайы к5сіпке үйрету мүмкіндігі туындайды. К5сіби білім 
беру  жүйесін  жетілдірудімектеп  қабырғасынан  бастап  дұрыс  ұйымдастырған  жөн,  оқушылары  қолөнер 
арқылы еңбекке, шеберлікке қалыптастыру керек. Қазіргі қоғам талабына сайк5сіби білім беруде мектеп 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №3(47), 2015 г. 
259 
оқушыларына  қолөнерден  теориялық  біліммен  қатар  оның  шығармашылық  дағдыларын  да  қалыптас-
тыруы қажет.  
Технология  сабағында  мектеп  оқушыларын  қолөнер  бұйымдарын  даярлау  арқылы  олардың 
шығармашылық белсенділігі артады. Бүгінгі біздің ісіміздің күні ертең жалғастыратын, өз қолына алатын 
жас жеткіншектер. Сондықтан мектеп оқушылары заманауй технологияларды қолдана отырып, қолөнер 
бұйымдарын  даярлаудаолардың  п5нге  деген  қызығушылықтары  артады.  Оқушыларға  қолөнер  арқылы 
ұлттық  т5рбие  беруде  қоғамның  5леуметтік-экономикалық,  саяси  өмірімен  ұштастыра  жүргізуді  талап 
етеді.  Ол,  мектептегі  теориялық  білімдерді  оқушыларға  меңгертуде,  оларды  өмірмен  байланыстыру, 
қоғамдағы болып жатқан өзгерістермен хабардар етіп, оған нақтылы көзқарастарын, сенімін орнықтыру, 
қоғамдық  пайдалы  қолөнереңбегі  арқылы  т5рбиелеу  мақсаты  баланы  еңбек  ете  білуге,  оны  қадірлеп-
қастерлеуге, оған деген жағымды көзқараспен қарым-қатынас қасиеттерін орнықтыруды, сонымен қатар 
қарапайым еңбек құралдарын пайдалана білу қабілеттерінсіңіру қажеттіліктерінен туындайды. Сондық-
тан технология сабағында оқушылардың шығармашылық еңбегін дамыту, еңбек дағдысын бойына сіңіру, 
оны  өмір  қажеттігіне  пайдалану,  білімдікке  бейімдеу,  өнерге  деген  сүйіспеншілігін  қалыптастыру, 
жастарды шеберлікке үйрету мақсатына байланысты жүзеге асады[2]. 
Халықтық қолданбалы өнері ата-бабаларымыздан келе жатқан, ұлттық санамызда, рухымызда, болмы-
сымызда өзіндік қолтаңба ретінде қалыптасқан өнер түрі. Оқушыларға халықтық қолданбалы өнер арқы-
лы ұлтық т5рбие беруді жүзеге асыруда - технология сабағының орны ерекше. 
Т5уелсіз  елімізде  қазіргі  уақытта  білімнің  кең  көлемді  қоры  жиылған  мектеп  оқушыларыныңк5сіби 
білімдерін жетілдіру м5селесіне тоқталып өтетін болсақ: оқыту үдерісінде 5ртүрлі 5діс-т5сілдерді қолдана 
отырып, терең білімді, ізденімпаз, барлық іс-5рекеттерінде шығармашылық бағыт ұстанатын, сол тұрғыда 
өз болмысын таныта алатын жеке тұлға т5рбиелеу ісіне ерекше м5н берілуде. 
К5сіби білім — оқушының оқуға, білуге деген ынта-ықыласының, рухани жан дүниесінің дамуының 
құштарлығының ерекше көрінісі. Бұдан технология п5нін оқыту үдерісінде к5сіби білімді жетілдіру үшін 
оқушылардың  көздейтін  мүддесі-білімнің  қоғамдық  м5нін  ұғыну,  қоғамға  қызмет  ету  қарқынын  үдету 
қажеттігі  негізінде  дамиды.  К5сіби  білім  ең  жоғарғы  көрінісі  оқушылардың  технология  п5нінен  алған 
білімдерін өмірде, т5жірибеде н5тижелі пайдалана білуі болып табылады. 
Қазіргі  таңдағы  мектепті  дамытудың  негізгі  бағыты  болып  к5сіби  білім  беруге  көшу  саналады. 
Оныңерекше  сипаты  балаға  деген  аялы  көзқарастан,  оның  өзіндік  қасиетін  қолдаудан,  оның  білімдегі, 
руханилықтағы, м5дениеттегі, өмірдегі қажеттілігі мен сұранысын қанағаттандырудан, белгілі бір к5сіпке 
бағыттаудан байқалады [3].  
 «Технология» білім беру саласы білімді де іскер адамды т5рбиелеуді талап етеді. Адамның қайсыбірі 
болмасын өзінің практикалық іс-5рекетінде 5рдайым түрлі проблемалық тапсырмаларды шешеді. Қазіргі 
кезде оқушыларға меңгертілетін қазақ халқының с5ндік-қолданбалы өнер түрлерін жүйеге келтіруде ж5не 
оны  оқытушылар  тарапынан  басқаруға  байланысты  бірқатар  талпыныстар  жасалуда.  Бұл  мектептің 
«Технология»  п5ні  бағдарламалары  бөлімдеріне  қазақ  халқының  с5ндік-қолданбалы  өнер  бағыттарын 
ендіруге байланысты туындап отыр.  
Қолөнер  –  ежелден  келе  жатқан  к5сіп.  Ол  халықтың  өмірімен,тұрмысымен  бірге  дамып,  ұрпақтан 
ұрпаққа беріліп отырады. Өнер туындыларының иесін шебер деп атаған. Қолөнер шеберлері табиғаттың 
5сем  көріністерін  қолөнер  бұйымдарында  жиі  қолданған.  Қолөнер  дүние  жүзінің  5р  халқында  бар. 
Сонымен  қатар  5р  елдің,  5р  халықтың  тарихи  дамуына,  тұрмысына,  тарихи  ерекшелігіне  байланысты 
өзіндік ерекшелігімен өшпес із қалдырып келеді. 
Қазіргі  кезде  қолөнер  бұйымдарын  үй  ж5не  мекемелер  интерьеріндекөп  қолданып  жүр.  Оның 
орындалу технологиясына да ерекшеліктер енгізіліп келеді. Дегенмен, көне заманнан келе жатқан қазақ 
қолөнері өз халқының д5стүрлі көркемдік мұрасын сақтап қалған.  
Елімізбілім  беру  жүйесін  жаңғырту  үшін  білім  мазмұны  мен  сапасы  арттыру,  білім  берудің  ұлттық 
моделін жетілдіру, ақпараттық техналогиялар жөнінде жаңаша педагогикалық көзқарастарқалыптастыру 
секілді  кешенді  шараларды  қолға  алу  керек.  Jлем  т5жірибесі  көрсеткеніндей,  кез  келген  мемлекеттің 
экономикалық жетістігі сол елдің білім жүйесі мен азаматтарының білім д5ржесіне байланысты.  
Қазіргі нарықтыққоғамдаадам өзіне қажетті саласын терең оқу керек. Бұл к5сіби білім беругекөшудің 
бірінші мақсаты десек, екінші мақсаты – ерте к5сіптік даярлықты іске асыру, яғни мектеп бітірушініңжан-
жақты к5сіби құзыреттілігін, іскерлік қабілетін қалыптастыру [4]. 
Халықтың  с5ндік-қолданбалы  өнерінің  тағылымдық  м5ні  туралы  кезіндеқазақ  ағартушылары: 
Ш.У5лиханов, А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин да айтып өткен. Мазмұндық сипаты мен өзіндік ерекшелік-
теріне  тарихшы-этнографтар  М.Қадырбаев,  А.Оразбаев,  Қ.Ақышев  ж5не  т.б.,  философтар  Ж.Jлібеков, 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия«Педагогические науки», №3(47), 2015 г. 
260 
Б.Байжігітов,  Р.Шойбеков,  М.Өмірбекова,  Қ.Нұрланова  ж5не  өнертанушылар  Қ.Ибраева,  С.Арғынбаев, 
қолөнер шеберлері Д.Шоқпарұлы, J.Ш.Jбду5лиеваның еңбектерінде жан-жақты аса м5н берген. 
Халық  өнері  негізін  зерттеген  ғалымдар  К.Амиргазин,  Қ.Ералин,  А.А.Қалыбекова,  Е.С.Асылханов, 
Ж.Балкенова т.б. ғалымдар еңбектерін атауға болады.  
Қазақ  с5ндік-қолданбалы  өнері  негізінде  оқушыларды  еңбекке  баулу  О.Сатқанов,  Қ.Jмірғазин, 
М.Мырзақанов  ж5не  т.б.  олардың  шығармашылығы  мен  қабілетін  дамыту  Ж.Балкенов,  оларға 
эстетикалық т5рбие беру Б.Jлмұхамбетов, А.Қамақов, С.Жолдасбекова, Л.Котенко Т.Левченко, Ф.Жұма-
бекова  болашақ  көркемөнер,  технология  мұғалімдерінің  к5сіби  біліктерін  қалыптастыру  Е.Асылханов, 
Қ.Болатбаев,  Б.Ижанов,Қ.Ералин,  Ұ.Jбдіғапбарова,  А.Манабаева,  Р.Х.Канапьянова,  Б.Ортаев  ж5не  т.б. 
м5селелерін зерттеген. 
Қазақтың с5ндік-қолданбалы өнері арқылы білім алушылардың м5дениетін қалыптастыру м5селесі де 
ғалымдар  зерттеуінен  тыс  қалмаған.  Л.В.Котенко  с5ндік-қолданбалы  іс-5рекеттер  негізінде  мектеп-
интернат  оқушыларының  эстетикалық  м5дениетінің  элементтерін  қалыптастырудызерделеген.  Д.Үркін-
баева  халықтың  с5ндік-қолданбалы  өнері  арқылы  студенттердің  эстетикалық  м5дениетін  қалыптасты-
руды  к5сіптік  оқыту  материалдары  негізінде,  Г.Қ.Шырынбаева  жоғары  сынып  оқушыларының  эстети-
калық  м5дениетін  қалыптастыруды  қарастырса,  А.Д.Райымқұлова  5-9  сынып  оқушыларының  техноло-
гиялық м5дениетін қалыптастыру проблемасын зерттеп, негіздеген [5]. 
Мектеп  қабырғасында  оқушылардың  к5сібибілім  алудан  к5сіби  еңбекке  үйрету,  қандай  да  бір  бағыт 
бойынша ізденісіне шек қоймау, қайта оған жағдай жасап отыру, олардың іскерлік негіздерін меңгеруіне 
ықпал етеді. 
Технология  п5нінде  оқушы  теориялық  алған  к5сіби  білімін  өз  бетінше  жетілдіруі,  сол  таңдаған 
к5сібіне үздіксіз ізденісті, озат т5жірибені қолдануы, оны өзгелерге насихаттауы, жаңашылдық танытуы, 
іскерлік негіздері – к5сібишеберлікке жеткізудің бір жолы болып саналады. 
К5сіпке  теориялық  оқыту  к5сіби  т5рбиеге  де  елеулі  үлес  қосады.  Бұл  ең  5уелі  к5сіби  оң  бағытта-
лушылыққа т5рбиелеу – тандап алған к5сіпке ұнатушылыққа т5рбиелеу, к5сіби еңбек сапаларын қалып-
тастыру. К5сіби білім беру деңгейіне байланысты практикалық даярлыктың ойлау біліктілігіне қосатын 
үлесі  5р  түрлі.  Технологияп5нінде  оқушыны  к5сіпке  дайындау  сапасын  көтеру  оқытудың  тиімділігін 
арттыруға  байланысты  екендігі  түсінікті.  Ғылым  мен  техникалық  прогрестің  даму  қарқынына  ілесіп 
отыру үшін,технология п5нінен алған білім негіздерінің қоры, оның к5сіптік жарамдылық деңгейін толық 
анықтай алмайды. Оқушының к5сіптік деңгейі оның логикалықойлау қабілетіне тікелей байланысты. 
Техникалық  ж5не  к5сіптік  білім  беуде  еңбек  нарығының  сұраныстарына  сай  маманмен  қамтамасыз 
ету.  Баршамызды  бағдарламадағы  техникалық  ж5не  к5сіптік  білім  беруге  байланысты  осы  жүйенің 
м5ртебесін көтеру, білім беру мазмұнын индустриялды жобалардың сұранысын ескере отырып жаңарту, 
индустрия жобалары бойынша даярлауға мүмкіндік береді [6]. 
Халық өнер – бұл халықтық педагогиканың негізі. Сондықтан қазақ жерінде 5детте, ер бала т5рбиесіне 
5ке, қыз т5рбиесіне аналары көңіл бөлген. «Kкеге қарап ұл өсер , шешеге қарап қыз өсер», « Ананың ізін 
қыз басар , атаның ізін ұл басар » деген  мақал  –  м5телдер  соның  айғағы  болса  керек.  Балаға  қолөнер 
к5сібінің бір саласын меңгерту өздеріне байланысты деп түсінген ата – ана жақсы қасиеттерді баласының 
бойына сіңіруге тырысқан. 
Халқымыз қыздарды қолөнердің кең тараған түрлері: киіз бастау, сырмақсырып, киіз ішкі – сыртқы 
керек – жарақатарын 5зірлеуге, шаруашылыққа қажетті бұйымдар жасап, гобелен, кілем, алаша, ши,кесте 
ж5не шілтер тоқуға, киім тігуге баулып отырады. Осы айтылғандардың б5рін безендіріп, 5шекейлі етіп 
жасалатын болғандықтан, жасаушыдан ерекше талғампаздықты, н5з5к икемділікті, жоғары эстетикалық 
талғамды талап ететіні күм5нсіз. Осылайша қыз баланы ерекше қолөнер к5сібіне баулуға бағыттайды.  
 «Технология»п5нінде  оқушылар  қандай  да  бір  сала  бойынша  к5сіби  білімдерін  жетілдірсе,  келешек 
өмір қажеттілігіне үлкен қолданысқа мүмкіндік береді. 
Технология  сабақтарында  халықтық  қолданбалы  өнер  арқылы  оқушыларға  ұлттық  т5рбие  беруде 
халқымыздың педагогикасы мен ұлттық өнерін біріктіре оқытуды мұрат ете отырып, оларға этнопедаго-
гикалық негізде білім беруді типті бағдарлама, оқу құралдары арқылы кешенді қарастыру керек. Мектеп-
тегі  технология  п5нінің  мазмұнын  талдау  қағидаларына  с5йкес  технология  бағдарламасының  мазмұны 
оқушылардың  халықтық  қолданбалы  өнер  туралы  алғашқы  түсінікті  қалыптастыру,  ұлттық  м5дениетке 
деген  сүйіспеншілігін  т5рбиелеу,  қолданбалы  өнер  шеберлерінің  еңбегімен  таныстыру,  күнделікті 
тұрмыста қолданылатын қарапайым ұлттық бұйымдарды жасауға оқушыларды үйрету т.с.с. міндеттерді 
шешуі керек.  
К5сіби  міндеттерін  дербес  5рі  шығармашылық  тұрғыдан  шешуге,  к5сіби  қызметінің  тұлғалық  ж5не 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №3(47), 2015 г. 
261 
қоғамдық  маңызын  түсінуге,  оның  н5тижелері  үшін  жауап  беруге  қабілетті  маманды  қалыптастыруды 
қамтамасыз ететін білім беруді басқарудың тиімді жүйесі құрылып, білім беруді дамыту талап етіледі.  
 
1.  Н.Назарбаев. «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» –Қазақстан халқына ЖолдауынанАстана 11 қараша 
2014ж. 
2.  Райымқұлова А.Д.Қазақ халқының с[ндік-қолданбалы өнері арқылы оқушылардың технологиялық м[дениетін 
қалыптастыру. Автореферат Алматы, 2009 
3.  Жунисова  Н.А.,  Еркибаева  Г.Г.  С[ндік  қолданбалы  өнерді  оқыту  арқылы  болашақ  мұғалімдердің  к[сіптік 
даярлығын қалыптастыру. Алматы 2013.  
4.  Өстеміров К, Ш[метов Н, Васильев И. К[сіптік педагогика колледж, университет студенттеріне арналған 
оқулық / Алматы, 2006. 
5.  Ортаев Б. Технология п[нін оқыту [дістемесінің жалпы м[селелері. Оқуқұралы.Шымкент, 2010 ж. 
6.  Ақбердиева РҚазақ халқының қолданбалы с[ндік қолөнердін ұлттық орны. Қазақстан мектебі 2007 №3 
 
Аннотация. Эта статья в современной сфере искусства обучения школьников через прикладное искусство имеет 
огромное  воспитательное  значение.В  ней  говорится  о  вопросах  национального  воспитанияна  уроках  технологии 
через прикладное искусство наосновании познания сознания, мышления,человеческих духовных ценностейи инди-
видуальных особенностей, развития в правильном направлении, оказания поддержкив социальных и экономи-ческих 
условиях. И о том как наш народ приучал девушек широким распространенным видом прикладного искусства, такие 
как  валяние  войлока,  декорация  наружных  и  внутренних  убранствюрты,  изготовлениеизделии  необходимых 
хозяйству, ткани ковра, гобелена, алаша, чии, вышивке шилтер, шитью одежды. Так как этиизделии изготавление , 
оформлениекрасивое  от  мастера  требует  несомненно  особой  изысканной  нежнойприспособленности,  высокого 
эстетического  вкуса.  Таким  образом  направляет  девушек  приучению  особому  ремеслу  прикладного  искусства. 
Теоретическое  обучение  ремеслу  привносит  особый  вклад  профессиональному  воспитанию.Это  первую  очередь 
воспитание  профессиональной  нравственности  выбранного  ремесла,  формирование  профессональных  трудовых 
качеств.  В  связи  с  уровнем  профессионального  обучения,  мышления  ипрактическойподгововки.  Понятно,  что 
повышение  качествпрофессиональнойподготовки  ученика  по  дисциплинетехнологияБез  науки  и  технического 
прогресса  полностью  не  определяется  уровень  годности  мощного  развития.  Профессиональный  уровень  ученика 
связанс качеством логичиского мышления. Профессиональное образование обучает школьников профессии, исходя 
из взглядов школьников, удовлетворая их нужды и спросов в образовании, и культуре и в жизни. 
Ключевые  слова:  Урок  технологии,  профессиональное  образование,  прикладное  искусство,  национальное 
воспитание, творчество, школа, профессиональный уровень.  
 
In professional education of students based on modern technologies through craft art  
Annotation:ThisarticleIn  the  modern  field  of  art  school  students  through  art  and  crafts  is  paramount  importance. 
Questions of national education in the classroom technology through arts and crafts based on the knowledge of consciousness, 
thinking, human and spiritual values and individual characteristics, development in the right direction to support the social and 
economic conditions. Our people taught the girls the widespread types of applied arts widespread types of applied arts such as 
felting, exterior and interior decoration yurt, manufacturing ofproducts necessary household woven carpets, tapestries, alasha, 
chii,  shilterembroidery,  sewing  clothes.  Since  these  listed  items  are  made,  beautifully  drawn  from  the  master  undoubtedly 
requires a special refined gentle adaptation, high aesthetic taste. This directs girls housebreaking special craft of applied art. 
Theoretical  apprenticeship  brings  a  special  contribution  professional  education.  This  is  primarily  moral  education  of 
professional chosen craft, formation of professional qualities of labor. Due to the level of vocational training qualification in 
the contribution of different thinking of practical training. It is clear that improving the quality of training of student in the 
discipline technology without science and technological progress is not fully determined by the level of development of a 
powerful life. The professional level of the student related to the quality of logical thinking professional education directs 
students a well known profession based on the views of pupils, satisfaction of their needs and disputes in education, culture 
and life.  
Keywords:  lesson  Technology,  professional  education,  Arts  and  Crafts,  national  education,  creation,  rusticate  national 
education, School, Technical progress, professional level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК 378: 796.85.23 
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   49
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет