С. Г. Тажбаева Редакция алқасы


-кесте. Студенттердің лидерлігін дамытудың құрылымдық-мазмұндық үлгісіжүктеу 5.06 Kb.
Pdf просмотр
бет26/49
Дата12.01.2017
өлшемі5.06 Kb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   49

 
1-кесте. Студенттердің лидерлігін дамытудың құрылымдық-мазмұндық үлгісі 
 
№ 
Компоненттер 
Өлшемдері 
Көрсеткіштері 
cдістер 

Мотивациялық 
компонент 
Студентерді топ 
ішінде лидер 
болуға бағыттау 
-  ұйымдастыру  ісіне  қызығушы-
лық  
-  жеке  ж5не  к5сібибілімін  шың-
дауға ұмтылу 
-  өзіне  лидер  ретінде  міндеттер 
ала білугеұмтылу  
-  лидерлік  қабілетті  дамытуға 
бағытталған  оқу-т5рбие  ісіндегі 
шараларға қызығу  
Б,J,С 
 
Б,С,Т 
 
С,Т 
 
С,Б, 
ЭБ 

Мазмұндық  
компонент 
Студенттердің 
лидерлік қабілеттің 
м5нін  ж5не  оның 
-  лидерліктің  м5нін  өзін-өзі  же-
тілдіру  құралы  ретінде  түсіну 
ж5не білу  
С,Т 
 
Т,С 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №3(47), 2015 г. 
143 
қоғамдық  өмірдегі 
алатын орнын білуі 
ж5не түсінуі 
- «лидер», «лидерлік», «лидерлік 
қабілет»  ұғымдарының  м5нін 
ж5не  оның  теорияларын  білу 
ж5не түсіну.  
-  топтың  лидерлік  қабілетін  да-
мытудың  тиімді  жолдарын  қа-
растыру  
-  студенттік  ұжымда  рухани-
психологиялық  жағымды  орта 
құруға ұмтылу 
 
С,J 
 
С,J 

Іс- 5рекеттік  
Компонент 
Лидерлік қабілетті 
дамытудың тиімді 
жолдарыншынайы 
5рекетте қолдана 
білу. 
 
-  лидерлік  қабілетті  шынайы 
5рекетте  дамыту  мүмкіндігін 
қолдану  
- өздігінен мақсат қойып, 5рекет 
ету 
- қарым- қатынас жасауға икемді 
болу 
-  топ  ұжымын  ұйымдастыру 
ісінекүш салуғақабілетті болу  
ИJ 
С,Т 
 
РО 
 
ТЖ 
 

Бағалау – 
реттеу 
компоненті  
Лидерлік 
қабілетінің 
мүмкіндігін 
басқару ж5не өзін- 
өзі бағалауы 
- ұжым мүшелерінің психология-
лық ерекшелігін білуге тырысу  
-  студенттер  арасындағы  құнды 
эмоционалдық қарым-қатынасты 
ұйымдастыру ж5не талдау 
 -  студенттердің  өзіндік  ерекше-
лігі  сай  5леуметтік-психология-
лық  үрдісін  шынайы  бағалай 
білу ж5не кемшіліктерді жою  
 -студенттердің дамуын бақылап, 
талдау жасай білу 
Б,Т 
 
ЭБ 
 
СМТ 
 
 
 
С,Т 
 
Ескерту:  Б  –  бақылау  5дісі,  5  -топтық  немесе  жеке  5ңгімелесу,  с-  сауалнама,  т  –тестілеу,  РО- 
рольдік  ойын,  ИС-  интербелсенді  5дістер,  ЭБ-  эксперттік  бағалау,  СМТ-  сабақтың  мазмұнын 
талдау, ТЖ- топтық жұмыс. 
 
Сондықтан студенттердің лидерлік қабілеттерін арттыру ж5не студенттерде лидер, лидерлік қабілеттің 
маңыздылығын  түсіндіру,  олардың  қажеттілігіне  көз  жеткізу  мақсатындаалдағы  уақытта  студенттердің 
белсенді  5рекетіне  негізделгенарнайы  курсы  ұйымдастыруды  қолға  алу  қажет  деп  есептедік.  Бұл 
үлгініңмазмұндық  компонентіне  жол  ашты.  Мазмұндық  компонентке  с5йкес  студенттердің  бойында 
«лидер»,  «лидерлік  қабілет»  ұғымының  қалыптастыру,  алған  білімдерін,  кеңестерін  іс  –жүзіндеіске 
асыруға баулу ж5не лидерлікке т5нқабілеттердідамытудықолға алу маңызды болып табылады.Осы атал-
ған  компонентпен  іс-[рекеттік  компонент  тығыз  байланысты  болып  табылады.  Оқу-т5рбие  үрдісінде 
жеке  тұлға  қабілеттерін  ж5не  к5сіби  қабілеттерін  дамыту  үшін  оқытушы  білім  алушылардың  лидерлік 
қабілет  деңгейінің  бастапқы  көрсеткішін  білуі  тиіс  ж5не  талапкер  мен  ЖОО  білім  алушының  лидерлік 
қабілетінің  даму  қарқынын  анықтап,  үнемі  диагностика  жасап  отыруы  тиіс  екендігі  білім  беру 
т5жірибесінде д5лелденген. 
Мұнда  психологиялық  тренинг  пен  педагогикалық  тұрғыдан  білім  алушылардың  белсенділігін 
арттыруға  арналған  интербелсенді  5дістерді  қолдану  аса  маңызды  деп  есептейміз.  Себебі,  бүгінгі  таңда 
білімді  игеру  үдерісі  жоспарлаудан  н5тижені  айқындауға  қарай  ығыстырылады,  негізгі  5рекет  тұлғасы 
оқытушы  деп  есептелетін  «оқытудың»  басты  қозғаушы  күші  студент  болатын  «оқуға»  ауыстырады, 
салмақты  білімді  «игертуден»  білім  «игеруге»  түсіреді.  Болашақ  мамандардың  лидерлік  қабілеттерін 
дамытудабілімдарлық идеясы бойынша студент білімді өздігімен игеруі керек.  
Жоғары оқу орындарында интербелсенді 5дістемені қолдану көптеген жұмыс түрлері мен 5рекеттері 
арқылы, м5селен бірлескен жұмыстар (жұптық, топтық, бүкіл аудиторияның), жеке ж5не бірлескен ізденіс 
пен зерттеу жұмыстары, ситуативтікж5не рөлдік ойындар, ақпараттың5р түрлі көздерімен жұмыс жасау 
(кітап,  лекция,  интернет,  құжаттар,  мұражай,  басқа  адамдар:  студенттер,  оқытушылар,  мамандар  т.б.) 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия«Педагогические науки», №3(47), 2015 г. 
144 
шығармашылық  жұмыстармен  жүзеге  асырылады.  Бұл  аталған  5рекет  түрлері  студенттің  5рекетін 
белсендіреді.  Белсенділік  пен  белсендіру  үдерісістуденттің  лидерлік  қабілетін  қалыптастыру  мен  дамы-
туда маңызды болып табылады.  
Сонымен қатар, осы үлгініңбасты компонетінің бірі - бағалау- реттеу компоненті болып табылады. 
Студенттердің  өзін-өзі  бағалауын  ж5не  өзара  қарым-қатынаста  жағымды  қатынас  орнату  аса  маңызды 
саналады.  Өзіндік  бағалау  -  өзіндік  сана  сезімдердің  бірлігі,  тұлғаның  қасиеттеріне,  сапасына  деген 
қатынасы. Студенттер де жасөспірімдер секілді өзінің қандай екенін, қаншалықты құнды, қабілетті екенін 
барынша білгісі келеді. Өзіндік бағалаудың екі т5сілі бар: 
1.  Олар  өзі  туралы  алдын-ала  көзделген  мақсатын  қаншалықты  жүзеге  асырғанымен  салыстырып, 
теңестіреді.  Егер  өзінің  бұл  туралы  ойлағаны  мен  өзгелердің  соған  қойған  бағасы  д5л  келсе,  осы 
жетістікке жеткеннің белгісі деп санайды. 
2.  Өзгелердің  өзі  жөніндегі  пікірін  жинап,  соларды  өзара  салыстыру  арқылы  жетіспейтінжақтарын 
білу. Мұндай жағдайда өзі мен үлкендер берген баға с5йкес келмеуі мүмкін. 
 Jрбір  адамда  «Мен»  деген  біреу  болғанымен,  осылардың  тиісті  жағдайларға  байланысты  неше 
түрлері кездеседі: 1. «Мен шынында кіммін?» (шындықты көздейтін мен); 2. «Мен»-өзімді өзгелер қалай 
бағаласын деп ойлар едім? (эмпатикалық мен); 3. «Мен»-тілегім бойынша қандай болғым келеді? (тілек, 
яғни  фантастикалық  мен);  4.  «Мен»  келешекте  кім  болғым  келеді?  (болашақ  мен).  Сондықтан  осы 
ерекшеліктерді ескере отырып,студенттердің өзін-өзі ж5не өзгені позитивті тұрғыдан саналы бағалауына 
мүмкіндік  туғызу  аса  маңызды  болып  саналады.Сонымен,  өзіндік  бағалауда  студенттерөзіне  сыни 
көзқараспен  қарап,  өз  мүмкіндігін  өмір  талабына  с5йкес  бағдарлай  білуі,  өз  мақсатын  нақтылау,  ойын 
түйіндеу  қабілеттілігіне  ие  болады.  Өзіндік  бағалау  адамның  өзіне  деген  сенімін  арттырып,  рухани 
үйлесімдігін дамытады деген ойдамыз.  
Жоғарыда айтылғандарды қорыта айтар болсақ, бұл ұсынылған үлгі өзінің түп негізінде тұжырымдама 
мен түсініктеме құралы ретінде іс-5рекеттерді жеңілірек ұғындыруға тырысады. Педагогикалық үрдіс екі 
жақты  іс-5рекет,  яғни  оқытушы  мен  білім  алушы  арасында  жүзеге  асатын  үдеріс  болып  табылады. 
Сондықтан  ЖОО  студенттерінің  лидерлік  қабілетін  дамытуды  жобалауды  екіжақты  қарастырдық. 
Сонымен қатар, біз ұсынып отырған үлгіге назар салатын болсақ, кестеден 5дістер деген бөлікті байқауға 
болады.  Бұл  алдағы  зерттеу  жұмысымызда  қолданылатын  зерттеу  5дістері  мен  оқыту  5дістері  болып 
табылады. Ал, үлгіде аталған компоненттердің жиынтығы студенттердің лидерлігін дамыту жолдарының 
өлшемі  мен  көрсеткіштерін  анықтауға  ж5не  алдағы  уақытта  зерттеу  жұмысымыздың  мақсат,  міндетте-
рінің н5тижелішешімін табуда тиімді болады деп есептейміз.  
 
1. Н.K.Назарбаевтың «Қазақстан жолы - 2050: Бір мақсат, бір мүдде,бір болашақ»атты Жолдауы – интернет 
ресурс, www. akorda. Kz  
2.Жеребова  Н.С.  К  вопросу  о  выдвижении  лидеров  в  студенческих  группах  /  личностьи  группа.ученые  записи 
том,-468.:1971- 139-с.157 
3.Дьяченко М.И.,Кандыбович Л.А. Психологический словарь –справочник. Минск, 2004-с.57 
4.  Абсатова  М.А.  Багыбаева  А.А.  Ушатов  М.  Студенттердің  лидерлік  қабілетін  қалыптастырудыңкейбір 
мүмкіндіктері.Алматы: Педагогика ж[не психология журналы, №3, 2014 
 
Аннотация 
В  статье  авторами  рассматривается  проблема  лидерства.  Анализ  психолого-педагогической  литературы 
показывает, что данная категория раскрывается исследователями разносторонне. На основе изучения трудов ученых 
авторы  попытались  изложить  свое  видение  данной  проблемы.  Предлагается  структурно-содержательная  модель 
развития лидеров.  
 
Annotation 
In this article the authors discuss the issue of leadership comprehensively. After analysing many studies, the authors state 
that leadership is focused on achieving the common goal of people known as the process of influencing and leadership skills 
and cultural knowledge of the value of information to achieve this goal, also having the ability to offer an effective way to 
influence the people around, the person who has individual features to perform a certain action effectively.  
According to the scientific and educational literature, many of the concepts discussed on this issue state that person is not 
born a leader, he becomes a leader and the leadership skills can be developed. In particular, the person's target to workon 
himself, self improvement is clearly one of the major factors in the development of leadership.  
Based on the works of scientists about leadership, the content of a model of the development of student leadership has 
been prepared. 
Key words:Leader, leadership. organization, multi-aspect notion, function. 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №3(47), 2015 г. 
145 
УДК 370:78 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КЛАССА 
Кулжанова Ж.Ж. – магистр педагогики,СКГУ им. М.Козыбаева, г. Петропавловск 
(zhanna_zhambulovna@mail.ru) 
Аннотация:  Статья  посвящена  проблеме  овладения  будущими  педагогами-музыкантами  навыками  самостоя-
тельности в учебном процессе инструментального класса, так как она является одной из актуальных в музыкальной 
педагогике. Образовательная самостоятельность является образовательным результатом, включающим совокупность 
личностных  характеристик  человека,  необходимых  для  получения  определенных  образовательных  достижений  и 
компетенций, развившихся в процессе его образовательной деятельности в инструментальном классе. 
Ключевые слова: самостоятельность, образовательная инициатива, самостоятельная образованность, творческая 
самостоятельность, инструментальный класс. 
 
На  социально-педагогическом  уровне  признание  определяющей  роли  творческой  и  образованной 
личности  сопровождается  сегодня  неудовлетворенностью  современной  системой  образования, 
необходимостью самообразования будущего учителя в связи с быстро меняющимися условиями жизне-
деятельности, оказывающими влияние на профессиональную самореализацию. Основная задача высшего 
образования  заключается  в  формировании  творческой  личности  специалиста,  способного  к  самораз-
витию, самообразованию, инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только 
путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента из 
пассивного  потребителя  знаний  в  активного  их  творца,  умеющего  сформулировать  проблему,  проана-
лизировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. Происходящая в 
настоящее  время  реформа  высшего  образования  связана  по  своей  сути  с  переходом  от  парадигмы 
обучения  к  парадигме  образования.  В  этом  плане  следует  признать,  что  образовательная  самостоя-
тельность студентов должна стать основой образовательного процесса.  
Стремление  к  саморазвитию  –  это  не  идея-фикс,  это  нечто  иное.  Актуальная  потребность  в  само-
развитии, стремление к самосовершенствованию и самореализации – это показатели личностной зрелости 
и одновременно условие ее достижения, это источник долголетия человека, причем как физического, так 
и социального, личностного, профессионального.  
Самостоятельность  проявляется  в  поступках  человека,  который  ориентируется  не  на  посторонние 
случайные  влияния,  а  на  свои  знания  и  убеждения.  В  системе  развивающего  обучения  А.В.  Петров 
рассматривает самостоятельность как способность личности сознательно без какой-либо помощи ставить 
перед собой те или иные задачи, цели, планировать свою деятельность и осуществлять ее [1,с.18].  
Понятие образовательной самостоятельности является недостаточно разработанным в педагогической 
науке.  За  последние  десять  лет  исследователями  было  предпринято  несколько  попыток  раскрыть 
сущность данного понятия и определить его суть.  
Впервые  термин  «образовательная  самостоятельность»  встречается  в  работах  С.М.  Абрамова  [2]. 
Источником  образовательной  самостоятельности,  по  его  мнению,  выступают  эмоции  (любопытство, 
удивление,  т.п.)  и  чувства  (любознательность,  т.п.),  потребности  и  интересы  личности,  стремящейся 
углубить  свои  знания  путем  индивидуального  изучения  интересующего  ее  материала  или  совместно  с 
другими  лицами,  которые  ставят  перед  собой  аналогичные  цели  по  самосовершенствованию  и  само-
образованию. Под образовательной самостоятельностью автор понимает наличие цели, активизирующей 
познавательную деятельность человека, нравственный долг и моральную ответственность, жизненный и 
духовный  опыт,  определенный  комплекс  знаний,  умений,  навыков,  а  также  совокупность  действий, 
программирующих его образовательную деятельность.  
Следует  заметить,  что  такое  понимание  автора  образовательной  самостоятельности  тесно  связано  с 
зарубежной теорией саморегуляции личности и, следовательно, с концепцией «саморегулируемого обу-
чения» («self-regulated learning» - Эдвард Дичи, Ричард Риан, Альберт Бандура, М. Боекаертс, Дж. Биггз, 
Филип  Кэнди,  Бэрри  Зиммерман,  Дейл  Шунк,  И.  Янг,  П.  Эртмер,  Л.  Корно,  Михаэль  Пресли,  М. 
Мартинез-Понс, Дж. Борковски, Филип Винне, Г. Гиббс, Д. Тинклер и другие). Саморегулируемое обуче-
ние  предполагает  самостоятельную  постановку  цели,  регуляцию  и  контроль  обучения  самим  обучаю-
щимся,  развитие  мотивации  к  обучению  и  проявление  усилий  на  пути  к  академическим  достижениям. 
Успешность обучения в данном случае зависит от контекстуальных, средовых и социальных факторов, 
которые направляют и стимулируют его процесс.  

Вестник КазНПУ им. Абая, серия«Педагогические науки», №3(47), 2015 г. 
146 
Е.А.  Таранчук  в  своем  диссертационном  исследовании  «Организационно-педагогические  условия 
формирования образовательной самостоятельности студентов педагогического вуза» продолжает разви-
вать  идеи  образовательной  самостоятельности,  выделяет  ее  компоненты  и  поясняет,  чтопроцесс  фор-
мирования  образовательной  самостоятельности  состоит  в  изме-нении  характера  самообразовательной 
деятельности  –  от  осознанного  усвоения  знаний  к  пониманию  значимости  способов  их  освоения  для 
осуществления  непрерывного  процесса  самообразования  и  затем,  к  управлению  самообразовательной 
деятельностью [3].  
Условиямиформирования образовательной самостоятельности, считает Е.А. Таранчук, являются: 
-  актуализация  образовательного  потенциала  студентов  в  процессе  работы  над  предметным  содер-
жанием учебной дисциплины; 
- организация ситуационного обучения;  
- включение студентов в автономную образовательную деятельность.  
Все  авторы  сходятся  во  мнении,  что  образовательная  самостоятельность  является  интегральным 
качеством  личности,  не  дается  человеку  от  рождения,  а  формируется  по  мере  взросления  и  развития  и 
предполагает наличие определенной степени интеллектуальной и поведенческой автономии.  
Рассматривая образовательную самостоятельность как образовательный результат, следует отметить, 
что  структура  образовательного  результата  иерархична  и  представляет  собой  своеобразную  рамку, 
помогающую ориентироваться на предельные достижения в своей образовательной деятельности, а также 
на появление новых качественных личностных и когнитивных изменений. Образовательные результаты 
формулируются на двух уровнях: на уровне способностей и на уровне соответствующих им компетенций. 
Таким образом, структура образовательной самостоятельности студентов вуза представляет собой сово-
купность личностных характеристик, необходимых для получения определенных образовательных дости-
жений и компетенций, развившихся в процессе их образовательной деятельности.  
Представляя  комплексные  личностные  новообразования  в  виде  образовательных  результатов,  мы 
получаем  иное  видение  всей  структуры  личности  человека,  что  дает  основание  для  появления  новых 
способов  оценки  его  образовательных  достижений.  Меняется  представление  о  возможностях  и  способ-
ностях человека. Никто не оспаривает факт многогранности, многоструктурности и сложности личности 
человека, но еще не найдены ответы на многие вопросы и продолжается поиск путей, которые позволили 
бы  человеку  заглянуть  в  себя,  научиться  познавать  и  управлять  прежде  всего  собой,  своей  жизнью  и 
лучше понимать других. 
Проблема воспитания самостоятельности будущих педагогов-музыкантов является одной из актуаль-
ных в музыкальной педагогике. Ее значимость, прежде всего, определяется специфичностью подходов к 
овладению  музыкальным  мастерством  как  разновидностью  художественного  творчества.  Основной 
предпосылкой  сформированности  структуры  самостоятельности  в  исполнительском  классе  выступает 
развитие самостоятельности мышления личности и, соответственно, воспитание умения инициативно и 
творчески созидательно заниматься на музыкальном инструменте. 
В период обучения в инструментальном классе должна выдвигаться цель развития у студента способ-
ности  самостоятельного  и  творческого  решения  той  или  иной  проблемы  в  условиях  самостоятельной 
профессиональной деятельности. Б.Л. Кременштейн подчеркивала: «Выходя на самостоятельную дорогу, 
молодой музыкант должен уметь ставить перед собой определенные творческие задачи и разрешать их с 
большей  или  меньшей  степенью  мастерства,  в  зависимости  от  таланта  и  уровня  культурно-художест-
венного развития» [4, с.3]. 
Развитие  самостоятельности  студентов  в  ходе  их  обучения  игре  на  музыкальном  инструменте 
рассматривается  как  одно  из  ключевых  направлений  педагогической  работы  и  формулируется  в  виде 
важнейшего  методического  принципа  данного  процесса.  В  современной  музыкально-педагогической 
науке  самостоятельность  исследуется  в  нескольких  аспектах:  в  качестве  характеристики  личности 
(«самостоятельность  личности»);  в  качестве  интеллектуальной  деятельности  обучаемого  («интеллек-
туальная самостоятельность», «самостоятельность мышления») и в качестве наиболее общего показателя 
– «творческая самостоятельность». 
В  целом  ряде  работ  музыкантов-исследователей  России  и  Казахстана  (Э.Б.  Абдуллин,  Ю.Б.  Алиев, 
Л.Г.  Арчажникова,  Р.Р.  Джердималиева,  А.А.  Калыбекова,  Т.А.  Кишкашбаев,  Г.А.  Колесникова,  И.Н. 
Немыкина,  Л.А.  Рахимбаева,  Г.М.  Цыпин  и  др.)  самостоятельность  обучающихся  связывается  с  твор-
ческим характером процесса овладения музыкальным мастерством, его сущностью и направленностью. 
Поскольку  становление  самостоятельности  будущего  музыканта  происходит  в  условиях  творческой 
деятельности и своею целью имеет творческие достижения, в музыкальной педагогике утвердилась точка 
зрения, определяющая самостоятельность как «творческую самостоятельность». 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №3(47), 2015 г. 
147 
Автор  Байтас  Н.О.  отмечает,  что  самостоятельная  деятельность  способствует  самоактуализации 
студентов,  развитию  у  них  самостоятельности,  инициативы,  активности,  творческих  проявлений  [5, 
с.281].  
Применительно  к  процессу  инструментального  исполнительства,  творческая  самостоятельность, 
трактуется  как  способность  самостоятельно  осуществлять  весь  цикл  работы  над  произведением, 
создавать  свой  образ  музыкального  текста,  а  также  характер  исполнения  музыкального  произведения. 
Л.А. Рахимбаева указывала, что творческая самостоятельность «включает, прежде всего, умение поста-
вить и решать исполнительскую задачу, выбрать для ее воплощения необходимые средства выразитель-
ности,  анализ  и  оценку  собственного  исполнительского  опыта  и  исполнения  товарищей,  умение 
словесно-логически охарактеризовать исполняемое произведение» [6,с.29].  
Самостоятельная  деятельность  студентов  предполагает  введение  в  нее  формирующихся  операций  и 
перенос ранее сформированных операций, навыков и умений в новые условия (например, при освоении 
нового  музыкального  стиля,  произведения  и  т.д.).  Основой  развития  самостоятельности  в  учебно-
исполнительской  деятельности  является  воспитание  творческого  мышления,  важными  условиями 
формирования  которого  являются  активизация  восприятия  и  музыкально-теоретических  обобщений, 
основанных  на  взаимодействии  в  музыке  логического  и  эмоционального  начал.  Мы  думаем,  что 
указанные параметры и являются основой для воспитания самостоятельности обучаемого.  
Основой учебного процесса в инструментальном классе является непосредственный контакт с музы-
кой,  изучение  и  постижение  эмоционально-художественного  образа  сочинения,  заключающееся  для 
исполнителя  в  последовательном  приближении  к  возможно  более  высокому  качеству  воплощения 
творческого замысла. Принципиально можно говорить о двух важнейших направлениях работы инстру-
менталиста:  одно  ведет  к  накоплению  исполнительских  навыков  и  умению  заниматься,  другое  –  к 
пониманию музыки, а оба они – к развитию самостоятельности личности.  
Итак,  работа  студента  над  произведениями  заданными  для  самостоятельного  изучения,  является 
высшим и наиболее трудным этапом овладения навыками самостоятельности в учебно-исполнительской 
деятельности. Самостоятельная работапредставляет собой микромодель его будущей профессиональной 
деятельности, так как все стадии работы (выбор – разбор - исполнение) студент проходит самостоятельно, 
без помощи педагога. Поэтому умение самостоятельно выучивать музыкальное произведение – один из 
показателей  владения  и  определенными  педагогическими  навыками.  В  условиях  подобной  «независи-
мой»  деятельности  от  студента  потребуется  не  только  применение  всего  арсенала  соответствующих 
знаний, умений и навыков, но и значительная творческая отдача. 
 
1.  Дроботенко  Ю.Б.  Непрерывное  образование  как  фактор  развития  автономности  и  самостоятельности 
личности // Сборник научных статей V международной научно-практической конференции «Управление качеством 
образования: проблемы непрерывного образования».Екатеринбург,2006. Ч. I. – с. 17-19. 
2.  Абрамов  С.  М.  Генезис  образовательной  самостоятельности  студентов  в  процессе  дистанционного 
обучения: Автоpеф. дис. … канд. пед. наук. Екатеринбург, 2003. 
3.  Таранчук Е.А. Организационно-педагогические условия формирования образовательной самостоятельности 
студентов педагогического вуза: Автоpеф. дис. … канд. пед. наук. Красноярск, 2008.  
4.  Кременштейн Б.Л. Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального фортепиано. 2-е изд. 
М., 2003. – 148 с. 
5.  Байтас  Н.О.  Самостоятельная  художественная  деятельность  как  средство  развития  творчества  детей 
дошкольного возраста. // Вестник. Серия «Педагогические науки» №2 (42), 2014.С. 280-282. 
6.  Гайдай  С.Н.  Методика  самостоятельной  работы  над  фортепианным  произведением:  учебное  пособие  / 
Забайкал. Гос. Гумм.-пед. Ун-т. – Чита, 2009. – 108 с.  
 
Каталог: docs -> vestnik -> seriya ped nauki
vestnik -> Хабаршы вестник «Жаратылыстану-география ғылымдары»
vestnik -> Вестник Казнпу имени Абая, серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования», №1(5), 2015 г
vestnik -> Абай атындағы Қазақ
seriya ped nauki -> Хабаршы вестник «Педагогика ғылымдары»
seriya ped nauki -> Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы
seriya ped nauki -> Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы
seriya ped nauki -> С. Г. Тажбаева Редакция алқасы
seriya ped nauki -> С. Г. Тажбаева Редакция алқасы

жүктеу 5.06 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   49
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет