С. Г. Тажбаева Редакция алқасыжүктеу 5.06 Kb.
Pdf просмотр
бет2/49
Дата12.01.2017
өлшемі5.06 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

 
Резюме 
Данная  статья  посвящена  некоторым  проблемам  формирования  межкультурной  компетенции  в  системе 
подготовки  будущих  специалистов.  Межкультурная  компетенция  –  комплекс  знаний  и  умений,  позволяющих 
индивиду в процессе межкультурной коммуникации адекватно оценивать коммуникативную ситуацию, эффективно 
использовать вербальные и невербальные средства, воплощать в практику коммуникативные намерения и проверять 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия«Педагогические науки», №3(47), 2015 г. 

результаты  коммуникации  с  помощью  обратной  связи.  А  также,  в  статье  рассматривается  необходимость 
формирования межкультурной компетенции в подготовке будущих специалистов, раскрываются значения понятий 
«культура», «коммуникация», «межкультурная коммуникация», «компетенция», «межкультурная компетенция». 
 
Summary 
This  article  deals  withsome  problemsof  formation  of  interculturalcompetencein  the  trainingof  future  specialists. 
Intercultural competence- a setof knowledge and skillsthat allowsthe individualadequately assess thecommunicative situation 
in  the  process  ofintercultural  communication,  effectively  useverbal  andnon-verbal  means,  put  intopracticethe 
communicativeintention  andcheck  the  resultsof  communicationwith  the  help  offeedback.Also,  the  article  discusses  the 
necessity ofthe formation ofintercultural competencein thetraining of futurespecialists, reveals the meaning of the following 
notions "culture", "communication", "intercultural communication", "competence", "intercultural competence". 
 
УДК377.091 
 
К.СІПТІК КОЛЛЕДЖДЕРДЕ ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕГІ ИННОВАЦИЯНЫҢ ДАМУЫ 
 
Р.Р. Масырова – п.ғ.д., профессорС.Қ. Абыканова – 2 курс магистранты
..Қ. Нұрғалиев – 2 курс магистранты, Евразия технологиялык университеті  
 
Аннотация 
Қазақстан Республикасында мемлекеттік «Білім» бағдарламасының негізгі ережелері мен к5сіптік білім жүйесін 
одан 5рі нығайтуға бағытталған индустриальды-инновациялық технология қазіргі таңда білім беру саласы үшін ең 
басты қажеттілік болып отыр. Ел Президенті Н.J. Назарбаев айтты: «К5сіптік колледждерде ж5не жоғары білім ең 
бірінші кезекте ұлттық экономиканың мамандарға деген қазіргі ж5не келешектегі сұранысын барынша өтеуге бағдар 
ұстауы керек. Көп жағынан бұл халықты еңбекпен қамту м5селесін шешіп береді», – деп атап көрсеткен болатын[1]. 
Осыған  байланысты,  к5сіптік-техникалық  колледждер  нарықтық  экономикада  б5секеге  қабілетті  мамандар 
дайындау қажет. 
Бүгін техникалық ж5не к5сіптік білім беруді реформалау жүйесі назарға екі маңызды талаптарын ескере отырып, 
барлық оқыту стандарттарын жаңарту бастады: 
- жаңа к5сіптік стандарттар негізінде инновациялық индустрияландыру даярлау; 
- к5сіби ж5не техникалық білім беру берушілермен 5леуметтік серіктестік принциптеріне негізделген болуы тиіс. 
Тірек сөздер:К[сіптік білім, к[сіби т[лім-т[рбие, даму, жүйе, инновация. 
 
Қазіргі Қазақстан қоғамында инновациялық процестерді білім беру саласын дамытудың магистральды 
желісі  деп  айтуға  болады.  Білім  іргетасы  болып  саналатын  к5сіптік  лицейлер  өз  түлектерін  жаһандану 
д5уірінің талаптарына сай етіп ж5не 5лем нарығында б5секеге қабілетті етіп даярлауды инновация көме-
гімен ж5не инновациялық іс-5рекеттермен ғана жүзеге асыра алады. Біз осыған мысал ретінде оқу проце-
сіндегі инновацияның бірнеше түрлерін сипаттайық. 
1) Оқушыға сапалы білім беру мақсатында ақпарат арқылы түсіндірудің жаңа формасын қолдану. 
2) Электронды кітапханалармен жұмыс жасау қабілеттіліктерін қалыптастыру. 
3) Практикалық ж5не семинар сабақтарының жаңа 5діс-т5сілдерін пайдалану. 
4) Тақырыпқа с5йкес ғаламтор материалдарын талдауға бейімдеу. 
5) Сабақтағы «кері байланысты» орталықтандырылған желі бойынша ұйымдастыру. 
Енді  осы  инновациялық  процестерді  жеке-жеке  талдайтын  болсақ,  колледж  түлегі  мамандығына 
с5йкес  білімін  жалғастырса  да,  өндірісте  жұмысшы  мамандығын  игерсе  де  оқу  процесінен  алған  ақпа-
раттары арқылы зеректік пен біліктілік ж5не к5сіби даярлықты қалыптастырады. Ал электрондық кітап-
хана  білім  алушыны  интелектуальды  ресурстармен  байыта  алады.  Болашақ  мамандарды  к5сіби  даяр-
лаудың негізгі көзі практикалық, семинар ж5не зертханалық сабақтарда болып табылады. Оқушы сабақ 
үстінде өзі жіберген 5рбір қатесі үшін оқытушыдан қайта-қайта ескерту алмай, өз кемшілігін өзі анықтай 
алады. Сонымен қатар, техникалық ж5не к5сіптік білім беру жүйесінде білім алушының өзіндік жұмысы 
мен оқытушыныңбасшылығымен орындайтын жұмыстарға арнайы сағат бөлінеді. Бұл – білім алушыны 
к5сіби даярлауды қамтамасыз ететін бірден-бір мүмкіндік болып есептеледі. 
К5сіптік  колледждердің  оқу  процесіндегі  инновацияның  дамуы  –  сол  оқу  орнының  сапалы  даму 
қажеттілігі  мен  жүзеге  асыратын  мұғалімдердің  инновацияны  толық  игере  алмауы  арасындағы  қарама-
қайшылыққа  тікелей  байланысты.  Инновациялық  процесс  –  бұл  өте  күрделі  динамикалық  жаңа  білім 
процесі  (латын  тілінен  processus  –  қозғалу,  жылжу)  –  нақтыбір  н5тиже  беретін  бір-біріне  жалғасқан 
5серлер жиынтығын сипаттайды[2]. Инноватикаға жататындар: білім беру инновациялық моделі ғылымға 
тұжырымдамалық жаңалық енгізе отырып, оның практикада іске асыру; оқу бағдарламаларының п5ндік 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №3(47), 2015 г. 

мазмұндық  вариативтік  (баламалы)  стандартымен  жағдайға  байланысты  оларды  таңдау  мүмкіндігін 
жасау;  оқытуда  белгілі  бір  бағыттарды  қайта  жобалау  ж5не  модификациялау,  пайдаланылып  жүрген 
д5стүрге жаңа элемент енгізу ж5не т.б. 
Мұғалімнің қазіргі кездегі қоғамдағы орны қандай? Беделі қаншалықты? Jрине, заман талабы деп осы 
мамандық  иелеріне  үлкен  жүкті  көтерткеніміз  анық.  Баланың  адам  болып  қалыптасуына,  ары  қарай 
азамат болып ер жетіп бір маман иесі атануына тікелей мұрындық болатын ол – ұстаз. Мектеп, к5сіптік 
лицей,  колледждер,  академия,  университет  барлығы  жарқын  болашаққа  бастайтын  білім  мекемелері. 
Тіректері – мұғалім.  
Жалпы, жоғарыда көрсетілген іс-5рекеттер жиынтығы оқу процесіндегі инновацияның дамуын толық 
қамтамасыз  ететін,  мұғалімнің  негізгі  іс-5рекеттеріне  жатады.  Ал  мұғалімнің  инновациялық  іс-5рекетін 
төмендегі 1-суреттен талдауға болады.  
Мұнда оқу процесіндегі инновацияның дамуындағы мұғалімнің іс-5рекеті педагогикалық процесс пен 
оның  компоненттерінің  өзгерісінен  басталып,  оқыту  мазмұнының  жаңаруымен,  соған  байланысты 
өндірістік оқытуды қоса қам-титын оқыту 5дістерімен, жаңа педагогикалық технологиялармен түсіндірі-
леді.  
Оқытушы еңбегінің н5тижесін анықтау тек қана оқушының алған білім сапасымен бағаланады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сурет - 1. Мұғалімнің оқу процесіндегі инновациялық іс-5рекеті 
 
Д5стүрлі  жүйеде  бағалау  оқытушының  құзыретіндегі  жұмыс  болып  есептеледі.  Берілген  басты 
сұрақтар  мен  қосымша  сұрақтардың  жауабын  қандай  бағамен  бағалауды  оқытушының  өзі  біледі.  Ал, 
қазіргі  оқу  процесіндегі  инновацияның  тағы  бір  мүмкіндігі  «кері  байланысты»  немесе  бағалауды 
орталықтандырылған желі бойынша ұйымдастыру білім алушының ынтасын, зейінін арттыруға ж5не өз 
біліміне деген сенімділік қалыптастыруға мүмкіндік береді. 
Біздің  зерттеу  жұмысымыз  бойынша  к5сіптік  колледждің  оқу  процесіндегі  инновацияныңдамуы 
мұғалімнің өндірістік өндірістік оқыту м5селелерін қамтудағы іскерліктеріне де тоқталуды жөн санайды. 
Мұғалімінің мақсаты – оқушыны субъект ретінде оқу ісіне қызықтыратын қабілетін арттыратын жағдай 
жасау,  болашақауыл  шаруашылығы,  өндіріс  орны,  жеңіл  өнерк5сіп,  азық-түлік  саласы  мамандарының 
Оқу$процесіндегі$
мұғалімнің$
инновациялық$іс9әрекеті$
Педагогикалық$процестің$
прогрессивті$өзгерісі$
Білім$мазмұнының$$
өзгерісі$
Оқушының$жеке$
тұлғасын$дамытуға$
арналған$жаңа$мақсат$
Білім$стандар9
тының$
өзгеруі$
Білім$
бағдарлама9
сының$өзгеруі$
Оқу9әдістемелік$
кешендердің$
жаңартылуы$
Оқытудың$жаңа$
құралдарын$қолдану$
Компьютерлік$оқыту,$
мультимедия,$вертуаль9
ды$зертханалар$және$т.б.$
В.Д.Шаталовтың$оқыту$
әдісі$және$т.б.$
В.В.Давыдовтың$және$
Л.В.Занковтың$оқыту$
технологиясы$және$т.б.$
Оқытудың$жаңа$моделі,$
тәсілі$мен$әдісі$
Оқушыға$жаңа$идеямен$
оқыту$

Вестник КазНПУ им. Абая, серия«Педагогические науки», №3(47), 2015 г. 
10 
қабілеттеріне  қарай  шығармашылық  жұмыспен  шұғылдануына  мамандықтар,5рбір  оқушының  бойын-
дағы  жеке-даралық  қабілетіне  адам  5рі  дамыту  үшінс5йкесінше  жеке  тапсырамалар  беру,  болашақ 
маманның өзі атқарған жұмысына сын көзбен қарап, еңбегінен н5тиже шығару ж5не т.б. қабілеттіліктерді 
дамыту болып табылады.  
Ғылыми  5дебиеттерде  педагогикалық  технология  жайындағы  түсінікXVIII  ғасырдың  басында  пайда 
болды.  Н.В.  Маслованың  ізденіс  еңбектерінің  арқасында  бірнеше  еңбектердің  авторы,  «Технология» 
кітабын жарыққа шығарған ғалым Федор Поликарпов 1920-жылдары «технология» ұғымын бірнеше рет 
пайдаланғаны  анықталған.  Jртүрлі  мемелекеттерде  оқу  процесінің  технологиясы  5ртүрлі  қарқынмен 
ж5не бірнеше 5дістермен енгізілген. Мысалы 1940-1950 жылдары АҚШ пен Батыс Европа елдерінде оқу 
порцесіне  техникалық  құралдардың  көптеп  қолданылуына  с5йкес  «білім  технологиясы»  деген  термин 
пайда болды, одан кейін бұл термин оқыту 5дістерімен бірігіп, педагогикалық технологияға айналды[3]. 
Жалпы, оқыту технологиясы болсын, педагогикалық технология болсын, т5жірибе жүзінде жүргізілген іс-
5рекеттер арқылы оның маңыздылығы айқындалады, сондықтан біз өзіміздің зерттеу жұмысымызда оқу 
процесіндегі  инновацияның  дамуын  колледж  мұғалімдері  мен  оқушыларына  жүргізілген  т5жірибелік-
эксперимент жұмыстары арқылы талдау жасап, анықтауды жөн көрдік.  
Сонда, қазіргі қоғам үшін жаңашылдықтың, заманауи ғылыми жаңалықтарын еркін игеріп, өндірісте 
еркін  пайдалану  қасиетінің  негізгі  механизмі –  оқу  орындарындағы  білім  қызметкерінің  жан-жақтылық 
еңбегінде  болып  отыр.  Білім  беруге  жаңалықты  енгізу  дегеніміз  –  еліміздің  интеллектуалды,  инно-
вациялық  ж5нем5дени  5леуетін  көтеру  мен  адамзаттың  жеке  тұлғалық  шығармашылық  қабілеттілігінің 
үйлесімді  дамуы.  Сонда  біздің  зерттеу  жұмыстарымызда  мұғалім  к5сіптік  лицей  педагогикалық  проце-
сіндегі инновациялық түрленулерді жүзеге асыратын басты субьект болып табылады. Техникалық ж5не 
к5сіптік  білім  беру  мекемелеріндегі  түбегейлі  өзгерген  жағдайлар  мен  қоғам  талаптары  мұғалімнен 
инновациялық іс-5рекеттерді гуманистік құндылықтар негізінде түсініп, нақты сипатын қабылдауға даяр 
болуларын бірінші кезектегі міндеттері деп белгілейді. Мұғалімнің инновациялық іс-5рекеттерді жүзеге 
асыруындағы  мотивациялық  компоненттердің  Л.С.  Подымованың  көзқарасы  бойынша  белгіленген 
түрлерін тізбектеп көрейік [4]: 
1.  Мұғалім  жұмысының  к5сіби  іс-5рекеттер  н5тижесімен  ешқандай  байланысы  болмайды.  Бірақ 
мақсатқа 5ртүрлі құралдар көмегімен қол жеткізуге болады. Мұғалімнің сыртқы мотивациялық ерекше-
лігі ол жұмыс көлемін қажетті ж5не жеткілікті түрде орындап шығады. Ол өз еңбегінің сыртқы көрсет-
кіштерін бағытқа алады ж5не ол біліктілігін көтеруде жұмыстан кейін уақыт бөліп, ерекше дайындыққа 
ұмтылмайды, жұмысында маңызды бір жаңалық пен өзгерістің болмағанына да көңіл аудармайды. Бұл 
инновацияны ендірудегі сырттай ұмтылу түрі болып табылады. 
2.  Мұғалімнің  сырттай  өзін-өзі  бекіту  мотиві.  Бұлжағдайдамұғалімөзеңбегіндегіқоғамдық  резонанс 
үшін инновацияны енгізумен айналысады. Көбінесе бұл мотив «керемет» мотив деп аталады.  
3. Балаларды оқыту мен т5рбиелеуге бар көңілін аударатын к5сіби мотив. Бұл мотивпедагогикалық іс-
5рекеттерде оңтайлы н5тиже беретін креативтілік деңгейімен тікелей байланысты. К5сіби мотивациямен 
жұмыс жасайтын мұғалімдер үнемі ізденісте жүреді.  
4.  Жеке  даралыққасиеттеріндамытатын  мотив.  Мұнда  мұғалім  үшін  еңбектің  шығармашыл  түрлері, 
өзін-өзі дамыту іс-5рекеттері маңызды н5рселер болып табылады. 
Бөлініп  тұрған  төрт  тізбек  болғанмен  айтары  –  заман  талабына  сай  мінсіз  мұғалім  болуға  ұмтылыс. 
Жаңа  саланы  меңгеру,  техниканың  тілін  түсіну,  инновацияны  дамытушы,  қолдаушы  бола  білу  басты 
мақсат. Мұғалімнің инновациялық іс-5рекеттерді жүзеге асырудағымаңызды факторларының бірі – жаңа 
көзқарас, бағдарлама, оқулық, сондай-ақ осы жаңалықтарды енгізу үшін қажет – креативтілік қасиет.  
Қазақстан Республикасындағы техникалық ж5не к5сіптік білім беруді дамыту м5селелері білім берудің 
барлық сатыларына дерлік өз 5серін тигізді. Өйткені үздіксіз білім берудің ұлттық жүйесінде техникалық 
ж5не  к5сіптік  білім  беретін  жоғары  оқу  орындарымен  қатар,  техникалық  колледждермен  к5сіптік 
лицейлердің  де  маңызды  бір  буын  болып  есептеледі.  Біз  жоғарыда  айтып  өйткеніміздей,  білім  негізгі 
бастауышта  деген  қағиданы  ұстанатын  болсақ,  техникалық  білімнің  бастауы  к5сіптік  лицейлер  екені 
даусыз.  Ал  бұл  оқу  орнының  қазіргі  таңдағы  жай-күйі,  жұмыс  барысы,  маман  даярлау  динамикасы, 
түлектердің  еңбек  нарығындағы  рөлі,  барлық  м5селелері  олардың  тұтас  педагогикалық  процесіндегі 
инновациялық  дамуымен  түсіндіріледі.  Техникалық  ж5не  к5сіптік  білім  беруді  дамыту  м5селесі  қоғам 
өмірі  мен  экономиканыреформалауың  мақсат  –  міндеттерін  де  анықтап  берді.  Мысалы,  үздіксіз  білім 
берудің ұлттық жүйесін 5лемдік білім беру кеңістігімен интеграциялау к5сіптік лицейлердегі орта буын 
маманы даярлау м5селесін күрделендірілген білім беру жүйесімен байланыстырды. Өйткені, қазір барлық 
мамандардың еңбек нарығындағы б5секеге қабілеттілігін, к5сіби құзіреттілігі, коммуникативтілігі, оның 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №3(47), 2015 г. 
11 
оқу орнынан алған теориялық біліміне байланысты. Теориялық білім инновациялық жаңа педагогикалық 
технологияларымен  байланысқанда  ғана  практика  жүзінде  нақты  н5тижелігімен  айқындалады.  Қазіргі 
таңда білім беру жүйесі үнемі реформалау мен жаңарупроцестері арқылы өзгеріп отыр. Қоғамның даму 
кезеңдері  сол  уақыттың  сұранысына  жауап  беретін  нақты  да,  ұтымды  жағдайларды  қажет  етеді. 
Қазақстандағы үздіксіз білім беру жүйесінің бір буыны болып есептелетін к5сіптік лицейлердің де, қазіргі 
таңда,  тұтас  педагогикалық  процесінде  мүлдем  жаңа  міндет  қойылып  отыр.  Бұрынғы  қалыптасқан  оқу 
үрдісі  жаңа  заман  талаптарына  қанағаттандырған  жағдайда  ғана  оның  құрылымында  өзгерістер  болып, 
маман даярлау деңгейінде 5лемдік білім кеңістігіне кіру мүмкіндігіжоғарылайтыны сөзсіз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сурет – 2. Колледж оқушыларын к5сіби даярлаудағы инновацияның ролі 
 
Біз  зерттеу  барысында  инновациялық  педагогикалық  технологиялар  оқытушылар  т5жірибесінде 
қандай  орын  алатынын  ж5не  оқыту  міндеттерін  шешу  барысында  қалай  іске  асырылатынын  осы  экс-
перимент  барысында  анықтауда  жөн  көрдік.  Инновациялар  жөніндегі  арнайы  д5ріс  өткізілгеннен  кейін 
Оқу$процесіндегі$инновацияның$ролі$
Сабақты$ақпарат$
арқылы$түсін:
дірудің$жаңа$
әдісін$қолдану$
Электронды$
кітапханалар$
мүмкіндігін$
пайдалау$
Практикалық,$
семинар$сабаққа$
жаңа$әдіс:тәсіл:
дер$пайдалану$
$
Ғаламтор$
материалдарын$
талдау$қабілетін$
қалыптастыру$
Кері$байланыс:ты$
орталықтан:
дырылған$желіде$
ұйымдастыру$
Му
ль
ти
м
ед
ия
$$$
құ
ралы
$
Гр
аф
ик
ал
ы
қ$
сы
зб
а$
Анимация9
лық$қозға9
лыс$пен$
дыбыс$
Ин
те
лл
ек
ту
ал
ьд
ы
$
ре
су
рс
та
р$
қоры
$
Виртуальды$$
лаборатория$
режимі$
Оқушының$өз$
бетінше$
жұмыс$жасау$
қабілетін$қа9
лыптастыру$
әдісі$
Оқушының$өз$қателігін$өзі$
анықтау$дағдысын$
қалыптастыру$әдісі$
Ғаламтор$
сайттарының$
парақшала9
рымен$жұмыс$
жасау$сауа9
тын$арттыру$
Жинақталған$
материалдарды$
талдау,$сараптау$
және$қорытынды$
шығару$қабілетін$
қалыптастыру$
Ин
те
ра
кт
ив
ті

ақ
9
та
да

ұм
ы
с$
ж
аса
у$
Жаңа$тақырып$
алдындағы$сұрақ9
жауап$уақытын$
тиімді$
ұйымдастыру$
Оқушының$
білімін$ба9
қылау$және$
бағалау$
жүйесін$же9
ліде$ұйым9
дастыру$
Кәсіби$даярланған$лицей$түлегі$

Вестник КазНПУ им. Абая, серия«Педагогические науки», №3(47), 2015 г. 
12 
экспериментке  қатысқан  25  оқытушыға  сауалнама  таратылды.  Сауалнама  жүргізу  барысында  лицей 
мұғалімдерінің сабақтың түсінікті өтуі үшін қолданылатын инновациялық оқыту технологияларына деген 
қызығушылықтары  өте  жоғары  болды.  Мұғалімдер  инновациялық  технологиялар  жайлы  берілген  үш 
бағыттың  мақсат-мазмұнымен  танысып,  5р  мұғалім  өзінің  түсінік-пайымына,  т5жірибесі  мен  педого-
гикалық  шеберлігіне  байланысты  белгілі  бір  бағытты  белгілеген.  Аталмыш  бағыттар  мынадай  мақсат-
мазмұнды қамтамасыз етеді: 
1-бағыт:  Инновациялық  оқыту  технологиялары  –  мұғалімнің  заманауи  оқыту  құралдарын  қолдану 
арқылы жаңартылған оқыту мазмұнының, 5дісінің ж5не түрінің тиімді жүйесін қалыптастыруы ж5не сол 
арқылы оқу процесінің инновациялық дамуын қамтамасыз етуі. 
2-бағыт: Инновациялық оқу технологияларының д5стүрлі оқу технологияларынан ешқандай айырма-
шылығы жоқ, тек қалыптасқан оқыту 5дістерінің жаңа атаумен алмастырылуы. 
3-бағыт: Инновациялық оқыту техноллогиялары – мұғалім мен білім алушының бірлескен іс-5рекеті 
арқылы жүзеге асатын процесс. 
Осының н5тижесінде Қазақстандағы к5сіптік колледждердің тұтас-педагогикалық процесі инновация-
лық тұрғыда дамып, оқу процесі жаңа педагогикалық технологиялармен қамтамасыз етілді, материалдық-
техникалық база жаңартылды, өндірістікоқытуға көпкөңіл бөліне бастады. П5ндердің оқу бағдарламала-
рының мазмұны жаңартылды. Мұның б5рі оқу процесіндегі инновацияның дамуына зор септігін тигізді.  
Сонымен  қатар  к5сіптік  колледждерде  білімалып  жатқан  оқушылардыңт5рбиесінеинновациялық  іс-
5рекеттерді  байланыстыру  да  өз  кезегінде  оңтайлы  н5тижелерді  айқындап  берді.  Ал  инновациялық 
дамуды  қамтамасыз  ететін  ғылыми-5дістемелік  жұмыстардың  қазіргі  жаһандану  заманына  сай  жаңаша 
талаптармен жүргізілуі к5сіптік колледждегі деректордың инновациялар жөніндегі орынбасарының басты 
міндеттерін  анықтауғаж5не  сол  арқылы  оқу  орны  инновациялық  дамуын  қамтамасыз  етуге  болатынын 
айқындап берді.  
Оқу орындарында қойылатын талап пен мемлекеттен берілетін көмек бірдей. Ал, оқу орындарының 
бір-бірінен  ерекшелігі  мамандықтар  бойынша  қандай  маман  дайындайтынында  емес,  сол  маманның 
өндірістегі біліктілігі, құзіреттілігі, б5секеге қабілеттілігі сияқты к5сіби қасиеттеріменажыратады. Біз осы 
тұрғыда еңбекнарығындағы маманнның жұмыс берушініңталабын қамтамасыз етуіменқатар, оның білікті 
кадр болып қалыптасуынамұғалімнің рөлі маңызды екенін аңғара аламыз. 
 
1. ҚазақстанРеспубликасындатехникалықж[нек[сіптікбілімберудідамытудың 2008-2012 
жылдарғаарналғанМемлекеттікбағдарламасы. – Астана, 2012. 
2. Масырова Р.Р. Инновации в среднем общем образовании Казахстана: анализ и тенденции  
развития: Монография. – Алматы: КазГосЖенПИ, 2008. – 320 с. 
3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, – 1989.  
4. Подымова Л.С., Сластенин В.А. Педагогика: инновационная деятельность. – Ярославль, 1996. 
 
Аннотация 
Государственная  программа  Республики  Казахстан  «Об  образовании»  направлена  на  дальнейшее  укрепление 
системы  профессионального  образования  для  развития  промышленных  и  инновационных  технологий.  Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал: «Профессиональные колледжи, в первую очередь, должны ориентироваться 
на потребностинациональной экономики, а также решается проблему занятости» [1]. 
В связи с этим профессионально-технические колледжидолжны готовить конкурентоспособных специалистов в 
условиях рыночной экономики. 
Сегодня,система технического и профессионального образования в Казахстане модернизуется в соответствии с 
мировыми тенденциями:  
- подготовка кадров для инновационной индустриализации осуществляетсяна базе новых профессиональных 
государственных стандартов образования; 
- профтехобразованиевыстраивается на принципах социального партнерства с работодателями. 
Ключевыеслова: профессиональноеобразование, профессиональноевоспитание, развитие, система, инновация. 
 
Abstract 
Republic of Kazakhstan's programof the "Education" is aimed at further strengthening the rules and vocational education 
system for industrial and innovative technologies in the field of education today is the most important need. The Kazakhstan 
President NursultanNazarbayev said: "Professional colleges and higher education in the first of the national economy should 
be focused on the needs of current and future. In many ways, this will solve the problem of unemployment"[1]. 
In this connection, vocational colleges must prepare competitive specialists in a market economy. 
Today, the system of technical and vocational education in Kazakhstan modernization in line with global trends: 
 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №3(47), 2015 г. 
13 
- Training for innovative industrialization carried out on the basis of the new state standards of professional education; 
- Professional and technical education is built on the principles of social partnership with employers. 
Keywords: vocational education, vocational training, development, system,innovation. 
Каталог: docs -> vestnik -> seriya ped nauki
vestnik -> Хабаршы вестник «Жаратылыстану-география ғылымдары»
vestnik -> Вестник Казнпу имени Абая, серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования», №1(5), 2015 г
vestnik -> Абай атындағы Қазақ
seriya ped nauki -> Хабаршы вестник «Педагогика ғылымдары»
seriya ped nauki -> Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы
seriya ped nauki -> Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы
seriya ped nauki -> С. Г. Тажбаева Редакция алқасы
seriya ped nauki -> С. Г. Тажбаева Редакция алқасы

жүктеу 5.06 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет