С. Г. Тажбаева Редакция алқасыжүктеу 5.06 Kb.
Pdf просмотр
бет16/49
Дата12.01.2017
өлшемі5.06 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   49

Абстракт:  Жоғары  мектеп  түлегінің  біліктілік  сипаттамасының  басты  талабы  студенттіңшет  тілін  білуі  оның 
дүниетамыж5не  методологиялық  м5дениаралығын  болжау  болып  табылады.  Бұл  басқа  да  м5дениет  өкілдерімен 
дұрыс  өзара  қарым-қатынасқа  түсуге  қабілетті,  белсенді,  кемел  тұлғанықалыптастыруды,  дүниені  танудың  түрлі 
т5сілдерін біріктіруді қамтамасыз етеді. Тұлға м5дениет жасаушы болып табылады. Ол қоғамның бір бөлшегі ретінде 
өз  м5дениетін  басқа  ұлт  өкілдеріне  жеткізуде  тілді  пайдаланады.  Студенттердің  м5дениаралық  қарым-қатынас 
құзыретін  дамыту  ж5не  қалыптастыру  м5селелері  заманауи  қоғамның  аса  маңызды  міндеттерінің  бірі  болып 
табылады.Оқу процесіндем5дениаралық өзгетілділік құзыретін дамыту лингвом5дени тұлға қалыптастыруда үлкен 
қызығушылық тудырады. Сондықтан инженерлік бейінді студенттердің м5дениаралық қарым-қатынас құзыретінінің 
5дістемелік аспектісін жасау м5селесі туындайды.  
Бұл  мақалада  авторқарым-қатынастың  күнделікті,  ресми  ж5не  бейресми  саласында  белсенді  түрде  жүзеге 
асырылуы тиіс оқытудыңинтерактивті 5дістерін қолданған инженерлік бейінді студенттердің м5дениаралықөзгетілді 
құзыретін қалыптастырудың 5дістемелік аспектісі қарастырылады. Автор «м5дениаралыққарым-қатынас», «оқыту-
дың  интерактивтілігі»,  «жаттығулар  жүйесі»  тағы  басқа  сындыбірқатарұғымдарғағылыми  анықтама  береді,  олар 
түрлі  аспектідегі  білім  беру  міндеттерін  шешуге  септігін  тигізеді:  студенттердің  танымдық  белсенділігін,  сыни 
тұрғыдан  ойлауынарттырады,  өздік  жұмыстарды  жандандырады,  студент  тұлғасының  қарым-қатынастық  ж5не 
эмоционалдық  ортасын  дамытады,  оқуға  деген  оң  қызығушылығын  қалыптастырады,  көп  көлемді  оқу  материал-
дарын  тиімді  меңгертеді,  танымдық  процестерін  дамытады,  5рбір  студенттің  жеке  тұлғалық  мүмкіндіктерін  аша 
түседі.Автор сонымен қатар инженерлікбейінді студенттерге арналған к5сіби бағдарлышет тілін меңгертуде оқытуда 
интерактивті 5дістерді қолданудың тиімділігін зерттейді. 
Кілт  сөздер:  шеттілдік  құзырет,  инженерлік  бейін,  м5дениаралық  қатынас,оқу  материалдарының  интерак-
тивтілігі, оқыту материалдарының түпнұсқалығы, инженерлік білім, білім дамыту траекториясы 
 
Abstract:  The  methodical  aspect  of  formation  of  cross-cultural  communicative  competence  of  engineering  profile 
students with application of interactive methods of training which has to be actively realized in the course of daily, official and 
informal spheres of communication is considered in this article. The author gives a number of scientific definitions of such 
concepts as "cross-cultural communication", "training interactivity", "system of exercises", etc. which promote the solution of 
educational  tasks  in  different  aspects:  increase  informative  activity  of  students  andcritical  thinking,  speed  up  independent 
work, developthe communicative and emotional sphere of the personality of the student, form positive educational motivation, 
effective  assimilation  of  large  volume  of  educational  information,  develop  cognitive  processes,  declare  thepersonal  and 
individual  opportunities  of  each  student.  The  author  also  investigates  efficiency  of  use  of  interactive  training  methodsin 
teaching  ofprofessional  orientedforeign  language  for  students  of  an  engineering  profile.  The  methodological  aspect  of 
intercultural foreign language competency by the students of engineering profile is considered in this article.  
One  of  the  main  requirements  in  the  qualification  characteristic  ofgraduate  of  the  higher  education  establishmentis 
knowledge of a foreign language which assumes the world outlook and methodological interculturality.It is urged to provide 
the  integration  of  various  ways  of  understanding  of  the  world,  formation  ofan  active,  perfect  personality,  who  iscapable 
adequatelyto interact with representatives of other cultures. The personality is the founder of culture. He is part of the society 
and  transfershis  culture  to  representatives  of  other  nationalities  by  using  of  language.  And  in  this  regardthe  questions  of 
formation and development of cross-cultural foreign-language competence bystudents is one of the most important tasks of 
modern society. Development of cross-cultural foreign-language competence in educational process is actual and attracts a 
great interest in formation oflingvo-culturological personality. And therefore there is a question of development of methodical 
aspect of cross-cultural foreign-language competence of students of an engineering profile. 
Key words: foreign language competency, engineering profile, intercultural communication,interactive teaching methods, 
authentic of learning materials,engineering education,the trajectory in the development of education 
 
 
 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №3(47), 2015 г. 
91 
О.Ж 378.018:004 
 
ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ОҚЫТУДЫҢ СТУДЕНТТЕРДІҢТАБЫСТЫ ІС-.РЕКЕТІНЕ ЫҚПАЛЫ 
 
Усенова А.М. –  
докторант Абай атындағы ҚазҰПУ 
 
Аннотация 
Мақалада  ғылыми-педагогикалық  5дебиеттерді  зерделей  келе,  студенттердің  табысты  іс-5рекетін  дамытуға 
интербелсенді  оқытудың  ықпал  ететіндігі  анықталған.  Оқу  үдерісінде  интербелсенді  оқыту  өзін-өзі  т5рбиелеуде 
табысты тұлға ретінде дамуға мүмкіндік береді. 
Интербелсенді оқыту – 5леуметтік-психологиялық белсенді оқытудың қазіргі бағыты. Ол – ойында, пікірталаста, 
шағын топтармен жұмыс істеуде, кіші шығармашылық блоктарды алмастыру іс-5рекеттерімен тығыз байланысты. 
Интербелсенді  оқытуда  білім  алушының  белсенділігі  маңызды  орын  алады.  Белсенділіктің  көзі  білім  алушы  мен 
оқытушының өзара іс-5рекеті мен қарым-қатынас формаларында ж5не студенттердің қабілеттіліктерін қалыптасты-
руда  болып  табылады.  Оқытуды  белсендірудің  жолдары  мынадай  болып  келеді:  проблемалық  оқыту;  оқытудағы 
өзара ынтымақтастық; зерттеу, бақылау мен бағалау 5рекеттері; дербестілік ж5не өз бетінше оқу іс-5рекеті; жаңа оқу 
мотивациясына жағдай жасау; өзін-өзі бақылау мен өзін-өзі реттеу механизмі.  
Түйін сөздер: табыстылық, табыс, интербелсенді 5дістер, шығармашылық. 
 
Заманауи  қоғамға  5леуметтік  есейген,  шығармашылық  жағынан  белсенді,  бойында  жоғары  гумани-
тарлық м5дениеті бар, қоғамның тіршілік 5рекетінің барлық өрістерінде 5леуметтік-маңызды табыстарға 
ж5не  өзін-өзі  дұрыс  көрсетуге  бағдарланған,  қоршаған  ортаға  бейімделіп  қана  қоймай,  оны  шығарма-
шылық  пен  түрлендіре  алатын  жастар  қажет.  Алайда  соңғы  жылдары  қоғамдағы  саяси  ж5не  экономи-
калық  тұрақсыздық  жастардың  5леуметтік  бейімделу  мен  5леуметтік  қалыптасу,  сондай-ақ  олардың 
бойында 5леуметтік маңызы бар қасиеттердің пайда болу үрдістерін қиындата түсті. Сол себепті қарас-
тырылып  отырған  м5селе,  яғни  жастардың  бойында  белсенділік  пен  қатар  табыстылық  қабілеттерін 
дамыту өзекті болып отыр. 
Ғылыми-педагогикалық  5дебиеттерді  зерделей  келе,  біз  студенттердің  табысты  іс-5рекетін  дамытуға 
интерактивті  оқытудың  ықпал  ететінін  анықтадық.  Оқу  үдерісінде  интерактивті  оқыту  өзін-өзі  т5рбие-
леуде табысты тұлға ретінде дамуға мүмкіндік береді. 
Jдебиеттер көрсеткендей, «Интерактив» деген сөз ағылшынның «inter – act»(«Inter» – өзара, «act» – 
5рекетету) деген сөзінен шыққан. Яғни, интеракция – жеке индивидтердің, топтың, жұптың өзара біріккен 
іс-5рекеттерде  бір-біріне  алма  кезек  5сер  етуі.  Интерактивті  оқыту  –  бұл  оқу-танымдық  іс-5рекеті 
ұйымдастырудың  арнайы  формасы.  Оқытудың  бұл  формасында  нақты  ж5не  бағдарланған  мақсатты 
алдына қояды. Сондай мақсаттардың бірі – оқу үдерісінің табыстылығын арттыратын білім алушылардың 
ақыл-ой  кемелділіктерін  сонымен  бірге  өз  жетістіктерін  сезінетіндей  жайлы  жағдай  тудыру  болып 
табылады. «Интерактивті оқыту» 1990 жылдары интернет желісінің дамуымен байланысты пайда болды. 
Осыған  орай  көптеген  ғалымдардың  пікірінше,  интерактивті  оқыту  компьютер  ж5не  интернет  желісін 
пайдалану арқылы оқыту дегенге саяды.  
Интерактивті  оқыту  –  5леуметтік-психологиялық  белсенді  оқытудың  қазіргі  бағыты.  Ол  –  ойында, 
пікірталаста,  шағын  топтармен  жұмыс  істеуде,  кіші  шығармашылық  блоктарды  алмастыру  іс-5рекет-
терімен  тығыз  байланысты.  Интерактивті  оқытуда  білім  алушының  белсенділігі  маңызды  орын  алады. 
Белсенділіктің  көзі  білім  алушы  мен  оқытушының  өзара  іс-5рекеті  мен  қарым-қатынас  формаларында 
ж5не студенттердің қабілеттіліктерін қалыптастыруда болып табылады. Оқытуды белсендірудің жолдары 
мынадай  болып  келеді:  проблемалық  оқыту;  оқытудағы  өзара  ынтымақтастық;  зерттеу,  бақылау  мен 
бағалау  5рекеттері;  дербестілік  ж5не  өз  бетінше  оқу  іс-5рекеті;  жаңа  оқу  мотивациясына  жағдай  жасау; 
өзін-өзі бақылау мен өзін-өзі реттеу механизмі.  
Интерактивті оқытудың формалары былайша бөлінеді: 
-  дискуссиялық  диалог,  топтық  диалог,  т5жірибеден  алынған  жағдайды  талдау,  моральдық  таңдау 
бойынша жағдайды талдау; 
-  ойындық:  дидактикалық  ж5не  шығармашылық  ойындар,  рөлдік  ойындар,  іс-5рекетті  ұйымдастыру 
ойындары; 
- тренинг – сабақты коммуникативті ж5не сензитивті тренингтер түрінде өткізу  ж5не  дискуссиялық, 
ойындық 5дістерді қолдану. 
 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия«Педагогические науки», №3(47), 2015 г. 
92 
Интерактивті  оқытуда  оқытушы  мен  білім  алушы,  білім  алушы  мен  білім  алушы  арасында  өзара 
белсенді қарым-қатынастың жоғары деңгейде қалыптасуын талап етеді. Ондай қарым-қатынас ашық пікір 
айту, пікірталас, ішкі ойын айту, жауаптасу түрінде өтеді. Білім алушы өзінің белсенді пікірінде қаралып 
отырған  м5селені  шешудің  ұсыныстарын  айтады.  Интерактивті  оқыту  барысында  оқушылар  мынадай 
адамдармен ж5не құралдармен қатынаста болады: 
Шақырылған адамдармен (немесе топтың өзі қандай да бір ұйымға, адамдарға баруы мүмкін); 
Басқа студенттермен (жұппен жұмыс істеу); 
Шағын топпен (3-5 студент); 
Үлкен топпен (рөлдік ойындар, пікірсайыстар, топтағы пікірталас); 
Студенттер тобымен ж5не тұрғындармен (топ 5леуметтік сұрау алады); 
Кейбір техника түрлерімен (компьютер, интерактивті тақта, теледидар, бейнемагнитофон). 
Міне,  осындай  бірігіп  жұмыс  істеу  мен  қарым-қатынастар  барысында  білім  алушының  өзін-өзі 
т5рбиелеу іс-5рекеті 5рдайым бірге жүріп отыруы тиіс. Осы ретте интерактивті оқыту 5дісі бойынша өзін-
өзі т5рбиелеу барысында өзін-өзі дамытудың негізгі т5сілдерін ашып көрсетуге болады: өз-өзіне міндет 
қою; өзін-өзі қадағалау; өзін-өзі ұйымдастыру; өзін-өзі бақылау; өз-өзіне есеп беру; өз-өзіне қатынас; өзін-
өзі сынау; өзін-өзі дамыту; өзін-өзі иландыру; аутотренинг. 
Интерактивті оқыту 5дісінде 5рбір білім алушы д5лелді сөйлеу мақсатында өз жұмысының н5тижелі 
болуын  көздейді.  Олар  жұп,  топ  болып  жұмыс  жасағанда  білімі  төмен  студенттер  білімі  жоғары  сту-
денттерден тапсырманың орындалу барысында кейде көмек алса, білімі жоғары студенттер оларға көмек 
береді.  Осылайша  интерактивті  5діс  білім  алушыларға  м5селені  бірігіп  шешуге,  ұйымдасуға  бейімделе 
отырып, өзін-өзі т5рбиелеуге жетелеп отырады. Бірігіп жұмыс істеу 5рі жеңіл, 5рі қызық, 5рі тиімді болып 
келеді.  
Интерактивті оқыту технологиясына – ұжымдық ойлау 5рекеті оқытушы мен білім алушылар арасын-
дағы  ізденушілік,  жасампаздық  жағдайларда  өзара  ықпал  ету  формасы.  Осы  ретте  интерактивті  оқыту 
5дістерінің тиімділігін былайша топтастырамыз: 
"  білімді ұғып, түсіну, меңгеру ж5не шығармашылықпен орындауға жеделдетеді. Егер үнемі интер-
активті 5дістер қолданылса, білім алушының ақпараттарды меңгеруге икемділігі қалыптасып, қателесуі, 
қорқуы жойылады ж5не оқытушымен сенімді қарым-қатынасы орнайды. 
"  м5селені  шешуге  қызығушылығы  мен  мотивациясы  жоғарылап,  ізденушілік  белсенділік  сезімі 
нақты шараларға итермелейді. Білім алушының өзіндік ойлау қабілеті, проблемалық жағдайдан шығудың 
өзіндік жолдары, өзіндік құндылықтары, серіктестік қарым-қатынасқа түсе білу қасиеттері қалыптасады. 
"  білім алушы іс-5рекеттің, қарым-қатынастың, қобалжудың жаңа т5жірибесін жинақтайды. Білім, 
іскерлік, дағды, іс-5рекет т5сілдері мен коммуникативті қасиеттерінің артуымен қатар білім алушы өзінің 
ж5не ұжымның құзырлығын жетілдіруге ұмтылады. 
"  интерактивті оқыту 5дісі серіктестік пен ынтымақтастыққа негізделіп, білім алушының танымдық 
ж5не шығармашылық белсенділігін қалыптастырумен қатар кері байланыс орнатуына мүмкіндік береді. 
"  барлық іс-5рекеттерді белсендіреді. 
Білім  алушыларды  интерактивті  5діспен  оқыту  барысында  күрделі  оқу  материалдарын  н5тижелі 
меңгерумен  қатар  олардың  таңдаған  мамандықтарына  сүйіспеншілігін  ж5не  жауапкершілігін  қалыптас-
тыруға  мүмкіндік  береді.  Жоғарыдағыны  қорыта  айтқанда,  интерактивті  оқытуды  оқу-т5рбие  үрдісінде 
пайдаланғанда оқытудың н5тижелі, білімнің сапалы болуы, білім алушылардың өз бетінше ж5не топпен 
жұмыс  жасауға  ынтасының  артуы,  ізденушілік,  шығармашылық,  зерттеушілік  қабілеттерінің  жетілуі 
жүзеге асырылады. 
Сонымен  қатар,  зерттеулерге  сүйенсек,  білімалушылардың  табысты  іс-5рекет  ерекшелігіне  төменде-
гілерді жатқызуға болады:  
-  өзіндік  мақсаты  мен  н5тиженің  болуы  (к5сіби  даярлығы,  к5сіптік  білім,  білік  ж5не  дағдыны  игеру, 
жеке қасиеттерінің дамуы); 
- оқу нысанының ерекше сипаты (ғылыми білім, болашақ қызметі туралы ақпарат ж5не т.б.); 
- студент іс-5рекетінің жоспарлы жағдайда өтуі (бекітілген мемлекеттік стандарт, бағдарлама, оқыту 
мерзімі); 
- оқу құралдарының болуы – кітаптар, лабораториялық құрал-жабдықтар, болашақ к5сіптік еңбектегі 
модельдер, техникалық құралдары ж5не т.б.; 
- жоғары интеллектуалды жүктеме (емтихан, сынақ тапсыру, дипломдық жұмыс қорғау, т.б.). 
Оқытудың  жаңа  технологиялары  ойлауды  дамытуға,  танымдық  ізденімпаздықты  қалыптастыруға 
бағыт береді. 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №3(47), 2015 г. 
93 
«СТОД»  технологиясын  қолдана  отырып,  студенттердің  дербес  өзіндік  жұмыста  педагогикалық 
жағдаяттарды  талдауға,  шешім  шығаруға  дағдыландырамыз.  «Педагогикалық  жағдаят»  ұғымының  өзі 
педагогикалық үдерістің қарапайым «бөлшегі» ретінде қарастырылады. 
Педагогикалық  тапсырмалар  мен  жағдаяттар  студентті  5ртүрлі  стратегиялар  арқылы  педагогикалық 
ізденіске жетелейді: білім алушылар ситуацияны дұрыс шешу үшін терең теориялық білімін көрсетулері 
керек.  Біріншіден,  жас  аралық  психофизиологиялық  ерекшіліктерді  аңғара  алулары  керек.  Екіншіден, 
меңгерген  білімді  жағдаяттарды  талдау  барысында  д5лелдейді.  Үшіншіден,  дұрыс  шешімді  қабылдау 
тағы да философиялық, психологиялық, педагогикалық білімдерге байланысты [1]. Cонымен, студенттер 
аудиториялық д5рісте өзі білмегенін бірге оқып жүрген жолдастарынан естіп білсе (жұпта, топта), өзіндік 
жұмыс  кезеңінде,  ол  арнайы  ж5не  қосымша  5дебиеттерді  оқуға  бағытталады.  Педагогикалық  үдерісті 
жан-жақты сипаттау үшін сыни тұрғысынан ойлауды дамыту қажеттік етеді. 
Педагогикалық  жағдаяттарды  оқытушылар  мен  студенттердің  іс-5рекет  объектісі  –  педагогикалық 
үдеріс туралы білімдер негізінде педагогикалық жағдаяттарды, тапсырмаларды шешуде шығармашылық 
тұрғыдан пайдаланады деп есептейміз.  
Мысалы ретінде тапсырма: «Автордың орындығы» деген 5дісінің талабы бойынша барлық студенттер 
жауап ретінде мектеп 5кімшілігіне хат жазады. Ортада тұрған орындыққа бір хаттың авторы шығып, өз 
ойын  білдіреді.  Барлық  тыңдаушылар  талдауға  қатысып,  сұрақтар  қойып,  түсінбегендерін  анықтайды, 
жауапты  өз  ойларымен  толықтырады.  Мақсат:  жазу  5рекетіне  арналған  5дістер  негізінде  студенттердің 
т5рбие механизмдері туралы педагогикалық ойлау қабілетін дамыту. 
«СТОД» технологиясының негіздері. Студенттердің оқу-танымдық іс-5рекет табыстылығын қалыптас-
тыруда  оқытудың  жаңа  технологияларының  орны  ерекше  м5нді.  Көптеген  технологиялардың  ішінде 
(модульдік технология, деңгейлеп оқыту технологиясы, тіректі конспекті технологиясы, т.б.) біздің пікірі-
мізше, «Оқу мен жазу арқылы сыни тұрғысынан ойлауды» (СТОД) дамыту технологиясының м5нділігі 
5мбебаптылығымен сипатталады. 
«СТОД» технологиясындағы 5діс-т5сілдердің саны 300-ден астам деген болжам бар. Технологияның 
ерекшелігі педагогикалық үдеріске қатысушылардың жеке, жұпта, топта оқу-танымдық іс-5рекет белсен-
ділігін  көрсете  алу,  шығармашылықпен  тапсырмаларды  орындау,  5рқайсысының  өзіндік  пікірін  қалып-
тастыруға мүмкіндік жасау негізінде жаңа 5діс-т5сілдерді өздері тауып ұсыну. 
Студенттердің  оқулықпен,  басқа  да  5дебиетпен  жұмыс  істегенде  м5тінді  жан-жақты  меңгеріп,  оның 
негізгі идеяларын ұғынуы басты мақсат болып табылады. 
Жазу  іс-5рекетінде  студенттердің  сауатты,  терең  ойлау  арқылы,  шығармашылықпен  тапсырмаларды 
(реферат, конспект, эссе, т.б.) орындау мақсаты көзделеді. 
Қызығушылықты  ояту:  Үйрену  үдерісі  бұрынғы  білетін  ж5не  жаңа  білімді  ұштастырудан  тұрады. 
Үйренуші жаңа ұғымдарды, түсініктерді, өзінің бұрынғы білімін жаңа ақпаратпен толықтырады, кеңейте 
түседі. Сондықтан да сабақта қарастырылғалы тұрған м5селе жайлы студент не біледі, не айта алатын-
дығын анықтаудан басталады. Осы арқылы ойды қозғату, ояту, ми 5сер ету жүзеге асады. Осы кезеңге 
қызмет ететін «топтау», «түртіп алу», «ойлау», «жұпта талқылау», «болжау», «5лемді шарлау, т.б. деген 
аттары бар 5дістер жинақталған. 
Қызығушылықты  ояту  кезеңінің  екінші  мақсатыбілім  алушының  белсенділігін  арттырады.  Өйткені, 
үйренуенжарлықтан гөрі белсенділікті талап ететін іс-5рекет екені даусыз. Студент өз білетінің еске түсі-
реді, қағазға жазады, көршісімен бөліседі, тобында талқылайды. Яғни, айту, бөлісу, ортаға салу арқылы 
оның  ойы  ашылады,  тазарады.  Осылайша  шыңдалған  ойлауға  бірте-бірте  қадам  жасала  бастайды.  Сту-
дент бұл кезеңде жаңа білім жайлы ақпарат жинап, оны байырғы біліммен ұштастырады. 
Ойлау мен үйренуге бағытталған бұл бағдарламаның екінші кезеңі мағынаны тану (түсіне білу). Бұл 
кезеңде  үйренуші  жаңа  ақпаратпен  танысады,  тақырып  бойынша  жұмыс  істейді,  тапсырмалар  орын-
дайды. Оның өз бетімен жұмыс жасап, белсенділік көрсетуіне жағдай жасалады. Студенттердің тақырып 
бойынша жұмыс жасауына көмектесетін оқыту стратегиялары бар. Соның бірі INSERT. Осы 5діс бойын-
ша студентке оқу үрдісінде тақырыппен танысу барысында V«білемін», - «мен үшін түсініксіз», + «мен 
үшін  жаңа  ақпарат»,  ?  «мені  таң  қалдырады»  оқу  тапсырмаларына  белгілерді  қойып  отыруға  дағды-
ландыру  қажет.INSERT  –  білім  алушының  өзі  оқыған  м5тінді  түсінуге,  өз  ойына  басшылық  етуге,  оны 
білдіруге  үйрететін  ұтымды  құрал.  М5тіндегі  ойды  тез  ұғынып,  оқығанды  есте  сақтау  ж5не  түсінік 
алудағы  –  күрделі  жұмыс.  Білім  алушылардың  арасында  оқуға  жеңіл  желпі  қарау  салдарынан  түсіне 
алмау,  өмірмен  ұштастыра  алмау  жиі  кездеседі.  Мағынаны  түсінуді  жоғарыдағыдай  ұйымдастыру  – 
аталған кемшіліктерді болдырмаудың бір жолы болып табылады. Білім алушылар білетіндерін анықтап, 
білмейтіндерін  белгілеп  сұрауға  5зірленеді.  Бұл  5рекет  арқылы  жаңаны  түсіну  үшін  бұрынғы  білім 
арасында байланыстар пайда болады.  

Вестник КазНПУ им. Абая, серия«Педагогические науки», №3(47), 2015 г. 
94 
Тақырып туралы ой-талғаныс – бағдарламаның үшінші кезеңі. Күнделікті оқыту үдерісінде студенттің 
ой-толғанысын  ұйымдастыру,  өзіне,  басқаға  сын  көзбен  қарап,  баға  беруге  үйретеді.  Студенттер  өз 
ойларын,  өздері  байқаған  ақпараттарды  өз  сөздерімен  айта  алады.  Бұл  сатыда  студенттер  бір-бірімен 
5серлі түрде ой алмастыру, ой түйістіру, өз үйрену жолын, кестесін жасау мақсатында басқалардың 5р-
түрлі кестесін біліп үйренеді. Бұл үйрену сатысы – ойды қайта түйіп, жаңа өзгерістерді жасайтын кезең 
болып  табылады.  Jртүрлі  шығармашылықпен  ой  түйістіру  болашақта  қолданылатын  мақсатты  құры-
лымға жетелейді. 
Осы  кезеңде  тиімді  етуге  дайындалған  «бес  жолды  өлең»,  «Венн  диаграммасы»,  «семантикалық 
карта», «Т кестесі», т.б. 5дістер 5р сабақтың ерекшелігіне, қиындық деңгейіне қарай қоланылады. «Оқу 
мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясын оқу үрдісінде қолданған оқытушы-
лар  білім  алушылардың  оқу-танымдық  белсенділігін  арттыруға,  өздігінен  оқуға,  шығармашылығын 
қалыптастыруға  ықпал  ететіндігін  атап  өтсе,  студенттер  оқудың  қызықты,  жеңіл  өтетіндігін,  ұжымда 
бірлесіп жұмыс жасауға үйрететіндігін, білімнің тереңдігі, 5рі тиянақтылығы артатындығын байқайды. 
Сонымен,  интерактивті  5дістерді  пайдалану  студенттергепедагогикалық-психологиялық  п5ндерде 
алған  білімдерін  терең  ұғынуға  мүмкіндік  алып,  к5сіби  педагогикалық  жағынан  шыңдалып  отырды. 
Студенттердің пікірінше, мұндай тапсырмалар белсенді ізденіске, шығармашылық тұрғыда ойлауға негіз 
болады.  Jсіресе,  мұғалімнің  5дептілік  сақтауына,  баланың  жанын  түсінуге  қарым-қатынаста  жоғары 
м5дениеттілікті көрсете білуге үйретеді. 

1. Хмель Н.Д. Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық процесс: аударған Успанов К.С. – Алматы, 2002. – 
78 б. 
2. Рысбаева А.К. Успешность деятельности как категория педагогики. – Алматы: КазНПУ им. Абая, 2003. – 
266 с. 
3. Белкин А.С. Ситуация успеха, как ее создать. – М.: Просвещение, 1991. – 176 с. 
4  Коротаева  Е.В.  Ситуация  успеха:  психолого-педагогические  механизмы  и  этапы  организации  //Директор 
школы. – 2002. – № 2. – С. 38-44. 
 
Аннотация  
В  статье  автор  рассматривает  проблему  успешности  студентов.  Как  средство  развития  успешности  студентов 
предлагается  интерактивная  методика  обучения.  Анализ  психолого-педагогической  литературы  показывает,  что 
следующие  дидактические  приемы  можно  использовать  винтерактивной  методике:  Мозговая  атака,  Т-таблица, 
Диаграмма  Венна,  Предсказывания,  Кластеры,  Таблица  простых  и  сложных  вопросов,  Подумайте,  разбейтесь  на 
пары,  обсудите,  Предварительные  термины.  Интерактивное  обучение  основано  на  взаимодействии  студентом  с 
учебным окружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта, так как большинство интерак-
тивных  упражнений  обращается  к  опыту  самого  студента.  Новое  знание,  умение  формируется  на  основе  такого 
опыта.На основе изучения трудов ученых автор попытался изложить свое видение данной проблемы.  
Ключевые слова: успех, успешность, интерактивные методы, творчество 
 
Annotation 
The  article  surveys  the  scientific  and  educational  literature;  students  will  continue  to  contribute  to  the  successful 
development  of  interactive  learning  activities  identified.Educational  success  of  interactive  learning  in  the  process  of  self-
education allows you to grow as an individual. 
Interactive training - training in social-psychological theory direction. He plays, discussions, small group work, is closely 
related to the replacement of small creative blocks actions. Interactive student activity plays an important role in the study. 
Source of student and teacher activities and forms of interaction and communication is the development of students' abilities. 
Ways  to  improve  the  training  are  as  follows:  Problem-based  learning;  cooperation  in  teaching;  research;  monitoring  and 
evaluation  activities;  autonomy  and  self-training  activities;  as  the  new  school  motivation;  self-control  and  self-control  and 
self-regulation mechanism. 
Каталог: docs -> vestnik -> seriya ped nauki
vestnik -> Хабаршы вестник «Жаратылыстану-география ғылымдары»
vestnik -> Вестник Казнпу имени Абая, серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования», №1(5), 2015 г
vestnik -> Абай атындағы Қазақ
seriya ped nauki -> Хабаршы вестник «Педагогика ғылымдары»
seriya ped nauki -> Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы
seriya ped nauki -> Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы
seriya ped nauki -> С. Г. Тажбаева Редакция алқасы
seriya ped nauki -> С. Г. Тажбаева Редакция алқасы

жүктеу 5.06 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   49
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет