С. Г. Тажбаева Редакция алқасыжүктеу 5.06 Kb.
Pdf просмотр
бет10/49
Дата12.01.2017
өлшемі5.06 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   49

 
1. Маслоу А. Мотивация и личность. Пер. с англ. А.М. Татлыбаевой. – СПб.: Евразия, 2003. – 478с. 
2. МакКлелланд Д. Мотивация человека. - СПб.: Питер, 2007. - 672 с. 
3. Мюррей Г. Исследование личности. - М.: Логос,2001.- 234 с. 
4. Магомед-Эминов М.Ш. Мотивация достижения: структура и механизмы: автореф. дис. канд.псих.наук. - М.: 
Изд-во МГУ, 1987. – 34 с. 
5. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. – М.: Академия, 2006. – 336 с. 
6.  Тесленко А.Н. Педагогика и психология социализации личности. Учебное пособие. – Астана: ЕАГИ, 2011. - 375 с. 
7. Тесленко А.Н. Педагогика. Учебное пособие для магистрантов. – Астана: ЕАГИ, 2010. - 475 с. 
8. Рысбаева А. К. Успешность деятельности как категория педагогики (монография). – Алматы: Мектеп, 2004. 
– 228 с. 
9. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать: книга для учителя. - М: Просвещение, 1991. - 176 с. 
10. Додонов Б. И. Эмоция как ценность. - М.: Политиздат, 1977. - 272 с. 
11. Двек К. Новая психология успеха. – Луцк: Гарантия, 2011. – 325 с. 
12. Бандура А. Теория социального научения. - СПб.: Евразия, 2000. - 320 с. 
13. Занюк С. Психология мотивации. - К.: Ника-Центр, 2002. - 352 с. 
14. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения. – М.: Педагогика, 2005. – 243 с. 
15. Берлайн Д. Теория эпистемического любопытства // adalin.mospsy.ru/dictionary/dictionary.php?term=2089000 
 
 
 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия«Педагогические науки», №3(47), 2015 г. 
56 
Түйіндеме 
Мақалада  у5ждеме  облысында  оқу  қызметiндегi  жетістіктерінің  зерттеулері  қарастырылады.Білім  сапасын 
арттыру тек қанақажетті білімді игеру емес, сонымен қатар біліктілік пен дағдыларды, жеке тұлғаны қарастырады. 
Осыған  орай  оқытудың  психологиялық  ж5не  педагогикалық  аспектілерініңжетістіктерін  зерттеу  қажеттігі 
туындайды, оған жетістіктердің у5ждемесінің ерекшеліктерін зерделеуді жатқызуға болады. 
Тірек  сөздер:у5ждеме,  жетістік  у5ждемесі,  с5тсіздіктен  құтылу  у5ждемесі,  мұқтаждық,  табыстылық  ахуалы, 
жетістік ахуалы, өзіндік жүзеге асырушылық, өзін-өзі өзектендіру, өзіндік н5тижелілік. 
 
Summare 
This article is devoted to the study of achievement motivation in learning activities. Improving the quality of education 
involves  learning  orientation  not  only  on  the  acquisition  of  the  necessary  knowledge  and  skills,  but  also  on  personality 
development. In this connection, there comes a necessity to study the pedagogical and psychological aspects of the success of 
training, to which the study of peculiarities of achievement motivation can be attributed. 
Keywords:  motivation,  achievement  motivation,  a  situation  of  being  successful,  a  situation  of  success,  a  situation 
achievement, self-realization, self-actualization, self-efficiency. 
 
УДК 811.111 
 
ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ АҒЫЛШЫН ТІЛІН АҚПАРАТТЫҚ 
КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖҮЙЕСІМЕН ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 
 
Н.С. Нусипалиев – Шет тілі ж5не іскерлік карьера уиверситетінің магистранты,  
ҚазБСҚА ассистент профессоры,  
 
Абстракт: Тіл мен м5дениет ғасырлар бойы қалыптасқан қоғамдағы ұжымдық құралж5не 5леуметтік т5жірибе 
н5тижесі.  М5дени  білім  адамдарға  өздерінің  м5дениетінен  ерекше  басқалардын  м5дениетін  ұғынуға  көмектесті, 
өйткені  ол  саналы  м5дениетті  жасаушы  5рі  таратушы  ойшыл  тұлға,  ол  қоғамның  бір  мүшесі  ж5не  тілді  басқа 
мүшелерімен  коммуникативті  қарым-қатынас  үшін  қолданады.  Осыған  орай,шетел  тілі  сабағында  студенттердің 
құзіреттіліктерін  қалыптастыру  ж5не  дамыту  м5селелері  сабақтың  негізгі  мақсаты  болады.  «Құзірет»  ж5не 
«құзіреттілік»  терминдер  мағынасын  ж5не  білімнің  құзіреттіліктерінің  дамуына  бағытталған  негізгі  мақсаттарды 
анықтау  қажет.  Қазіргі  кездешетел  тілін  оқыту  барысында  коммуникативтік,  тілдік,  лингво-м5дени,  5леуметтік-
м5дени,  стратегиялық  ж5не  дискурстік  құзіреттіліктерді  дамыту  мен  жетілдіру  қазіргі  кезендегі  көкейтесті  м5селе 
болып табылады ж5не ерекше назар аударылады. Мақалада жоғарғы оқу орындарындағы тілдік емес мамандықтары 
бойынша  ағылшын  тілін  ақпараттық  коммуникативтік  технологиялар  жүйесімен  оқытудың  ерекшелігі  сонымен 
қатар  білім  беру  жүйесінің алдындағы  жаңа  міндеттердің  бірі  инновациялық  педагогикалық-оқыту  технология-
ларын  пайдаланып  білім  сапасын  арттыру.  Ағылшын  тілін  ақпараттық  технологиялар  жүйесімен  оқытудың  ерек-
шелігі:  оқу  материалдарының  ақпараттық-коммуникативтік  технологиялар  арқылы  оқушылардың  оқу  іс-5рекетін 
мұғалімнің  көмегімен  немесе  компьютер  арқылы  меңгерілуі.  Жеке  тұлғалардың  қалыптасуын  қамтамасыз  ететін 
деңгейлеп,  саралап  оқыту,  жобалап  оқыту,  коммуникативті  оқыту,  ақпаратты-коммуникациялы  оқытудың  негізгі-
қағидалары балаға өз бетімен ықпал ету, өзіндік пікірлерін анық жүйелі жеткізе алатын жеке тұлға қалыптастыру, 
оқушылардың,  танымдық,  шығармашылық  қабілетін  дамыту  болып  табылады.  Оқытудың  мақсаты  оқу  бағдарла-
масымен айқындалатындығы айтылады. 
Кілт  сөздер:оқу  дағдыларын  қалыптастыру,  заманауи  білім  беру  жүйесі,  инновациялық  педагогикалық-оқыту 
технологиялары, тілді жақсы меңгеру. 
 
Жоғарғы оқу орындарында тілдік емес мамандықтар бойынша ағылшын тілін ақпараттық коммуника-
тивтік  технологиясы  негізінде  студенттерді  сөйлеу  дағдысын  дамыту  үшін  маңызды  болып  табылатын 
5дістемелік қағидалар жиынтығы топтастырылады. Олардың д5йектілігі педагогикалық т5жірибе экспе-
римент  өткізу  барысында  д5лелденеді.  Ағылшын тілі жүйесініңішкі құрылымынан қажетті  тілдік  мини-
мумды  анықтап,  оны  ағылшын  тілінде  сөйлесу,  пікірлесу,  жазу,  сұхбаттасу  т.б.  қызметтерінде  жүзеге 
асыра  білуге  керекті  дағды,  біліктерді  ақпараттық  коммуникативтік  технологиялар  жүйесімен  оқыту 
арқылы қалыптастыру жолы мен ерекшеліктері айқындалды. 
Ағылшын тілін ақпараттықкоммуникативтік технология жүйесіменоқыту  жеке тұлғаның  дамуына5сер 
етуші фактор  ретінде танылып,  5дістемелік-теориялық  негіздерге  сүйене  отырып  анықталды.  Соның 
ішінде интерактивті, белсенді оқыту 5дістерінің маңызды роль атқаратыны анықталды. 
Студенттің бірінші кезеңі қарым-қатынас ретінде тілдің негізін қалаудан басталады, 5рі қарай шетел 
тілін оқып үйрену жалғастырылады. Тілді пайдалану үшін тілді тыңдау, сөйлеу, жазу, оқуды білуі керек. 
Бірінші кезең – тілді оқып үйренуде өте маңызды кезең, осы кезеңде оқу қалай басталса, солай жалғасады. 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №3(47), 2015 г. 
57 
Бұл кездегі бағдарламада оқыту, түсіну ж5не шет тіліндегі м5тінді аудара білу. Ауызша сөйлеуді түсіну, 
ауызша  мен  жазбашаның  негізін  қалау.  Бағдарламада  бөлімнің  екі  түрін  рецептивті  ж5не  өнімділікті 
айқындайды. Алғашқы кезеңге бірінші орынға оқып-түсіну ж5не аударма қойылады. 
- студенттер таныс емес сөздерді оқып білу. 
- cөздіксіз м5тінді оқып түсіне білу. 
- шетел тілін өз ана тіліне ауызша аудара білу. 
- жазбаша аудара білу. 
Жазбаша оқытуда мынадайталаптар қойылды: 
- м5тінді көшіріп жаза білу. 
- қысқа сөйлеуді жаза білу. 
Ауызша сөйлеуде өз ойын айта алу ж5не ауызша хабарлама жасауға(монолог)ж5не ағылшын тілінде 
5ңгіме  жүргізе  білуге  (диалог)  м5н  берілді.  Оқуға  қойылатын  талап  та  өзгерді.  Ағылшын  тілінде 
5ңгімелесе білу;сөздіксіз күрделі емес м5тінді оқып-түсіну; оқи білу.Жазуға көмекші рөлі берілді. Лекси-
каның  көлемі  азайды.  Бағдарламада  тілдіт5жірибелік білу  жағына  басты назараударылды.Тіл  -  сыртқы 
дүние мен қоршаған орта туралы білім алу көзі. П5нді оқытуда студенттерағылшын тіліндегі атаулармен, 
құбылыстармен танысады. Танысу ауызша ж5не жазбаша түрде жүреді. Осы екі түрді меңгеру ағылшын 
тілін игерудіңт5жірибелік мақсаты болып табылады. Яғни, студент ағылшын тілін ауызша ж5не жазбаша 
түрде пайдалана білуі тиіс. Ағылшын тілін тыңдап түсіне білу ж5не сөйлей білу ауызша түрге жатады. 
Жазбаша түрге тілдің жазбаша түрін пайдалана білу немесе жазу ж5не ағылшын тілінде жазылған м5тінді 
оқи білу жатады.  
Тіл қатынас құралы,ол ауызша ж5не жазбаша түрде жүзеге асады. Ауызшатүрге: тыңдау, түсіну ж5не 
сөйлеу  5рекеті  жатады.  Жазбаша  түрге:  оқу  ж5не  жазу  5рекеті  жатады.Тыңдау,  сөйлеу,  жазу  ж5не  оқу 
дағдыларын қалыптастыру оқушының тілді ауызша да, жазбаша да жақсы меңгеруіне тікелей 5сер етеді. 
Студент тілді жақсы меңгеру үшін осы төрт дағдының негізі берік қалануы керек. [3,27 б.] 
ХХІ ғасыр табалдырығын білім мен ғылымды инновациялық технология бағытымен дамыту мақсаты-
мен аттауымыз үлкен үміттің бастынышаны болып табылады. Жас ұрпаққа саналы, м5н-мағыналы, өне-
гелі  т5рбие  мен  білім  беру  бүгінгі  күннің  талабы.Сондай-ақ  халықаралық  қатынастар  аясында  болып 
жатқан 5леуметтік-экономикалық, саяси ж5не м5дени өзгерістердің 5серінен қоғамдаағылшын тілінің рөлі 
өзгерді.  Ол  қарапайым  оқу  п5нінен  заманауи  білім  беру  жүйесінің  негізгі  элементіне  айналды.  Осыған 
орай  қазіргі  заманға  сай  ағылшын  тілін  тиімді  үйретуге  мүмкіндік  беретін  көптеген  5дістер  пайда 
болды.Сондықтан, 5р мұғалім өзінің шығармашылығын дамыта отырып озық іс-т5жірибелерді пайдалана 
білуі  тиіс.  Сонымен,еліміздің  жоғарғы  оқу  орындарының  оқу  үрдісі  түбегейлі  өзгеріп  оқытудың  жаңа 
түрлері, 5дістері, жаңа бағыттағы инновациялық педагогикалық технологиялар пайда болып, олар білім 
мазмұнының толығымен жаңаруына себепші болуда. 
Білім беру жүйесініңалдындағы жаңа міндеттердің бірі инновациялық педагогикалық оқыту техноло-
гияларынпайдаланып білім сапасын арттыру. Ағылшын тілін ақпараттық технологиялар жүйесімен оқы-
тудың  ерекшелігі:  оқу  материалдарының  ақпараттық-коммуникативтік  технологиялар  арқылы  сту-
денттердің  оқу  іс-5рекетін  мұғалімнің  көмегімен  немесе  компьютер  арқылы  меңгерілуі.  [4,  76  б.]  Жеке 
тұлғалардың  қалыптасуын  қамтамасыз  ететін  деңгейлеп,  саралап  оқыту,жобалап  оқыту,коммуникативті 
оқыту,ақпаратты-коммуникациялы  оқытудың  негізгі-қағидалары  балаға  өз  бетімен  ықпал  ету,  өзіндік 
пікірлерін  анық  жүйелі  жеткізе  алатын  жеке  тұлға  қалыптастыру,оқушылардың,  танымдық,  шығарма-
шылық қабілетін дамыту болып табылады. Оқытудың мақсаты оқу бағдарламасымен айқындалады. 
Оқытудың  негізгі  үш  түрі  бар:  1.  т5рбиелеу,  2.  ағарту,  3.  дамыту.  Оқытудың  т5рбиелік  мақсаты. 
Студенттердің  көпшілігінің  ағылшын  тілін  оқуға  деген  үлкен  қызығушылықпен  кірісуі,  олардың  ағыл-
шын тілінде қалай сөйлейтінін естігісі ж5не сөйлегісі келеді. Олар алғашқы кезде амандасып, қоштасып 
үйренеді, заттардың атауларын біле бастайды. Осы кезеңде қарым-қатынас екі жақты болуды талап етеді 
себебі,  олар  тыңдай  білуге  де,  сұрай  білуге  де  үйретілуі  керек.  Оқытудыңағартушылық  мақсаты.  Кез-
келген  тілдің  ағартушылық  қызметі  зор.  Jрбір  тіл  сол  тілде  сөйлейтін  халықтың  м5дениетінің  тікелей 
көрсеткіші ж5не сол тілде сөйлейтін ел туралы хабардар болуы; өз ойын дұрыс жеткізе алуды үйренеді. 
Оқытудың  дамыту  мақсаты.  Оқу-ұйымдастыру  білігі  мен  дағдысын  қалыптастыру  дамытушылық 
мақсаттарының негізі болып табылады. Себебі, оқушының тіл білімі деңгейін жоғарылату ж5не сол тілде 
ойлауды дамыту-тіл білімін дамытудың басты міндеті. [5, 51 б. ] 
Ағылшын тілін оқытудың басты мақсаты – оқушылардың ағылшын тілінде қарым-қатынас жасай алу 
негіздерін меңгеруі болып табылады. 
 

Вестник КазНПУ им. Абая, серия«Педагогические науки», №3(47), 2015 г. 
58 
Еліміздегі білім беру саласында оқытудың жаңа түрлері, 5дістері,жаңа бағыттағы технологиялар пайда 
болып,  олар  білім  мазмұныныңжаңаруына  себепші  болуда.  Осындай  оқыту  5дістемесіндегі  заман  тала-
бына сай бағдар деп инновациялық, технологиялық білім беру жүйесін айтуымызға болады.«Инновация», 
«Технология» терминдеріне жеке-жеке тоқталатын болсақ, инновация дегеніміз – жаңа мазмұнды ұйым-
дастыру,  жаңалықенгізу,  яғниинновациялық  үрдістерді  мазмұнды  ұйымдастыруды  анықтайды.  Қазіргі 
5дістемелік  5дебиеттерде  «технология»  (technology)  деген  ұғым  «оқыту»  деген  ұғыммен  қатар  қолдана-
нылады »Технология» термині т5сілдер жүйесі деген мағынаны білдіреді. [6, 73 б.] 
Оқыту  технологиясы  дегеніміз  -  оқыту техникасы туралы  ғылым,  сондықтан,  оқыту  ғылыми  түрінде 
жүзеге асуы керек, яғни мұғалім қалай оқыту, неге олай оқыту керек деген білім бірліктілігін білуі тиіс. 
Оқыту технологиясы қалай оқыту керек деген ғылыми тұжырымдамамен тығыз байланысты, яғни қандай 
үдерістер арқылы, қандай 5дістер арқылы, қандай оқыту құралдары арқылы, оқытуды қалай ұйымдастыру 
керек,  қандайфакторларды  ескеру  қажет  ж5не  ағылшын  тілін  үйретуде  қалай  ескеру  керек  деген 
сұрақтарға  жауап  іздейді.  Сонымен,  т5жірибелер  мен  зерттеулер  н5тижесі  бізге  шетел  тілінен  берілетін 
білім мазмұны мен оқыту 5дістерін жаңалау керек екендігін көрсетті. 
Ақпараттық технологияларжүйесімен оқытуда көрсетілетін  5дістердің  барлығы  өзара  байланыста, 
араласа қолданылады. Ақпараттық жүйемен оқытуда түсіндіру 5дісі кино, диафильмдер көрсету арқылы 
жүзеге асады. М5тін, елтануға байланысты, мақал-м5телдер т.б.түсіндіру осы 5діс арқылы жүзеге асады. 
«М5тінді тыңдап қайтадан оқып шығу», «Диалогты тыңдап, қайтадан кейіпкерлердің соңынан қайталап 
отыру» сияқты тапсырмалар компьютер арқылы меңгеріледі. 
Оқу  материалын  толықтыру,  қорытындылау,  қайталау,  ал  ең  бастысы  оның  практикалық  қолдану 
дағдысы мен шеберлігін қалыптастыруда бұл ең тиімді 5дістердің қатарына жатқызылады. 
Қазіргі  кезде тілді  коммуникативтікоқыту  м5селесіне  ерекше  назар  аударуда.  Ағылшын  тілін  оқыту-
дың жаңа технологиясы тілдің коммуниктивтік қызметін ескере отырып, оны коммуникативтік танымдық 
жағынанмеңгертуді көздейді. Қатынастық 5діс ХIХ ғ 60-70жылдарында ағылшын тілі халықаралық қаты-
настық  тіл  статусын  алған  кезде  Британияда  пайда  болды.Бүгінгі  т5уелсіз  мемлекетімізде  білімге 
деген көзқарас түбегейліөзгеріп, оқытудың жаңа түрлері, 5дістері, жаңа бағыттағы технологиялар пайда, 
болып, олар білім мазмұнының толығымен түбегейлі жаңаруына себепші болуда.Оқыту 5дістемесіндегі 
заман талабына  сай 5дістердің  бірі  коммуникативтік оқыту технологиясы.  Осы  м5селе  жөнінде,  яғни 
ағылшын тілін оқытудағы коммуникативті біліктілік деңгейді Германияның оқу бағдарламасын жасаған 
неміс ғалымдары Г.Нойнер, Г.Хунфельд былай түсіндіреді: коммуникация тіл ж5не іс-қимыл (күлу, дауыс 
ырғағы  сияқты)  5рекеттер  арқылы  болады.  Ол  алдын-ала  жоспарланған,  дайындалған  болуы  немесе 
жоспарланбаған болуы мүмкін. Сабақ үстінде 5детте дайындалған, жоспарлы сөйлеу коммуникациясына 
көп көңіл бөлінеді.Оқушылардың сабақтаайтылған хабарлардың мағынасынтүсінуі, олардың түпкі мақса-
тын танып білуі ж5не өзінің жеке мақсатын іске асыруы өте маңызды іс. Осы біліктілік коммуниктивтік 
біліктілік деп аталады.  
Коммуникативтік біліктілік мынадай оқу мақсаттарын қамтиды: 
1.  Когнитивті мағыналық мақсат,  яғни  оқушы  коммуникативтік  жағдаяттарды  5ңгімелесу,  сөйлесу, 
қарым-қатынас  туындайтын  жағдайларды  таба  білуі  керек.  Ол  өзінің  іс-5рекетінің,  сөйлесуінің,  қарым- 
қатынас жасауының барысында - осы жайттарды ескеруге дағдылануы, үйренуі қажет. 
2. Jлеуметтік мақсат, оны жүзеге асыру кезінде оқушы өзін өзі қалай ұстайтынын біле отырып, өз іс-
5рекетіне  жауап  бере  алады.  Алға  қойған  мақсатына  басқалармен  бірге  жетуге  ұмтылады,  сондай-ақ 
қарым-қатынас жасайтын 5ріптесімен жеке тұлға ретінде тең жағдайда болуға тырысады. 
3. Лингвистикалық біліктілікмақсат. Бұл мақсатқа с5йкес оқушы ойларын, іс-5рекетін сөйлеп жеткізе 
алуға ынталы болады. 
Бұл  үш  компонент бөлек-бөлек  емес,керісінше  өзара  тығыз  байланыста  болады  деп  пайымдайды 
Г.Нойнер.  
Осы  аталған  коммуникативтік  біліктілікке  қалай  қол  жеткізу  жолын  іздестіруші  5діскерлердің  бірі 
Е.И.Пассовтың пікірінше шетелтілін оқытуда мына  жайттардыескергенде  коммуникативтілікке  ие  бола-
тынын  байқаймыз:  1.коммуникативтік  сипаттағы  оқыту  т5сілдерін  пайдалану;  2.арнайы  жаттығулар 
жасау; 3. бүкіл оқу процесін мақсатты түрде ұйымдастыру; 
Коммуникативтік  5дістіңжаңалығы  неде,  ол  оқыту  ісін  қалай  ұйымдастырады  оның  ерекшеліктері 
мынада:  
1.  Коммуникативтілік  оқу  процесіндегі  білік,дағдыны  жетілдіруге  бағытталады.  Ағылшын  тілінде 
үнемі  сөйлеу  оқушылардың  тілді  білмеймін  деген  ойдан  арылтып  оқуға  деген  қызығушылығын  артты-
рады. Ол үшін барлық жаттығулар сөйлеуге жетелейтін мақсатта болуы керек.  

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, №3(47), 2015 г. 
59 
2. Коммуникативтік бағытта оқыту оқушының жеке бас ерекшелігін ескеруді көздейді, яғни баланың 
бойындағы барлықжекеқасиеттеріескрілуі керек. Бұл оның белсенділігін арттырып, оқуға ұмтылу үшін ең 
басты құралы болыпсаналады.  
3.  Коммуникативтілік  функционалдықпен  де  байланысты,  себебі  кез  келген  сөз  коммуникация 
процесінде  белгілі  бір  қызмет  атқарады.  Оқушы  тілді  үйрене  бастағаннан  бастап  сөздерді  іс  жүзінде 
сөйлеу барысында қолданып жаттықпаса, кейін оларды есіне түсіре алмай, дұрыс пайдалана алмайды. 
4. Коммуникативтілік, коммуникативті бағытта оқыту 5дісі оқытудың ситуативті болуын талап етеді. 
Өйткені,  ситуативтілік  сөйлеу  дағдысының  табиғи  қасиеті  болып  есептеледі.  Ситуативтілік  сөйлеуге 
ынталандырудыңбір  түрі  ретінде,сөйлеу  біліктілігін  жетілдіретін  5діс  ретінде  5рі  белгілі  бір  мақсатқа, 
н5тижеге жету жолы екендігі бұрыннан 5діскер ғалымдардыңкөптеген еңбектерінде қаралып келеді.  
Коммуникативтік  оқытутехнологиясы  дегеніміз пікір алысуғанегізделген 5дістеме.  Ал,  адамдар  тілді 
сөйлем  түрінде  қолданғанда  ғана  бірін-бірі  түсініп,  пікірлесе  алады.  Оқушыларды  белгілі  бір  д5режеде 
ағылшын  тілінде  сөйлеуге,  өз  ойын  басқаға  жеткізе  алатын,  біреудің  сөйлеген  сөзін,  жазғанын  түсіне 
алатын  д5режеге  жеткізу  үшін,  ағылшын  тілі  алғашқы  сабақтан  бастап  сөйлем  түрінде  үйретілуі  тиіс. 
Себебі, жеке атау тұлғалы сөздер де, грамматикалық формалар да өзара бір-бірімен байланысып, сөйлем 
құрамына енгенде ғана тұтас аяқталған ойды білдіре алады.  
Коммуникативтік 5діс мұғаліммен оқушының арасындағы психологиялық кедергіні бұзады. Коммуни-
кативтік  біліктілікке  қалай  қол  жеткізу  жолын  іздестіруші  5діскерлердің  бірі  Е.И.Пассов  оқытудың 
коммуникативтік 5дісінің негізгі белгілері деп мыналарды атап көрсетті: 
1.Jдістің дифференциалдығы5р 5діс  нақты  бір  мақсатқа  жету  құралы  екендігінде  көрінеді.  Бұндай 
мақсат сөйлеу 5рекетінің 5рбір түрі, нақтылап айтқан осы 5рекет түрін жасай білу. 
2.Jдістің оқыту жағдайынабайланысты еместігі.  Jдіс  оқытудың  тактикасы  емес  стратегиясын 
анықтайды ж5не сол себептен осы таңдауды тілге,оқыту сатысына байланысты. 
3. Коммуникативтік 5дістің мүмкіншілігі сөйлеу 5рекетінің берілген түрін жан-жақты қамтиды. 
4. Jдісте негізгі өзек бар болғандығы немесе М.В.Ляковскийдің сөздерін-пайдалансақ басты 5дістеме-
лік м5селенің шешуінің басымды ойы о бастағы 5дістемелік м5селені шешу қызметінің бір-біріне байла-
нысты  болуын  шарт  етеді.  Бұл  негізгі  ой  5діске  кіретін  кіретін  принциптерді  қарастырады,  оларды 
интегралдайды.  Осының  негізінде  Е.И.Пассов  бұл  өзара  жағдай  жасаған  жеке  5дістемелік  принциптер 
жүйесі, бір стратегиялық оймен біріккен, сөйлеу 5рекетінің қандай түрін болса да үйретуге бағытталған 
5діс  деп  анықтайды.  Коммуникативтіліктіңқандай  жағдайда  н5тижелі  болатынына  мұғалімнің  тигізер 
ықпалы  зор ж5не  оқыту барысындағы  білім  сапасына  да  мұғалімнің  үнемі  көңіл  бөліп  отыруы  аса 
маңызды. 
Сондықтан,  ағылшын  тілдерін  оқытуда  коммуникативтік  оқыту  5дістемесін  қолдану  –оқушылардың 
сөздерді  грамматикалық  тұрғыдан  бір-бірімен  дұрыс  байланыстырып,  еркін  сөйлей  білуіне  мүмкіндік 
береді, бұл 5дістемені жиі қолдану өз н5тижесін береді. 
 
1. Булекбасова Б. «Инновациялық технология», Оқыту-т[рбиелеу технологиясы, 2010 ж, №5, 80 б. 
2. Ұлт тағылымы №4, 2007. 50 б. 
3. Алхазишвили А.А. Основы овладения устной иностранной речью -Москва, 1988. С.200. 
4. Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам. М.: издательство Русский язык, 1977, С.300. 
5. Мектептегішеттілі. №4, 2011. 28 б. 
6. Нестерова Н.Б.Оптимизация обучения монологической речи в 4-5классах средней школы. ИЯШ №5, 1982. 
С.30. 
 
Абстракт:Язык  и  культура  являются  средствами  коллективного  сосуществования  и  социальной  практикой 
сохраненной  в  памяти  общества,  которая  создавалась  людьми  на  протяжении  веков.  Знание  культуры  помогало 
людям  понимать  поведение  других,  что  отличала  их  от  родной  культуры  поведения.  Так  как  личность  является 
мыслителем, создателем и культуры и передает свою культуру, то он является частью этого общества и использует 
язык в целях коммуникации с другими членами общества, где он может быть понят, так как он принадлежит к этому 
обществу.В этой связи вопросы формирования и развития компетенций у студентов на занятиях иностранного языка 
является  одной  из  важнейших  задач  для  достижения  на  уроке.  Важно  знать  определения  значений  терминов 
«компетенция»  и  «компетентность»,  выявить  основные  цели  образования  направленные  на  развитие  и  усвоение 
студентами  данных  компетенций.  Особое  внимание  привлекают  такие  виды  компетенций  как  коммуникативная, 
лингвистическая, лингво-культурологическая, социо-культурологическая, стратегическая, языковая и дискурсивная 
компетенции, развитие и совершенствование которых в учебном процессе являются актуальными на данный период. 
В  статье  рассматриваются  особенности  обучения  английского  языка  студентов  неязыковых  специальности  с 
использованием  информационно-коммуникативной  технологии,  а  также  вопросы  на  повышению  качества  образо-

Вестник КазНПУ им. Абая, серия«Педагогические науки», №3(47), 2015 г. 
60 
вания  с  помощью  передовых  инновационных  технологий  обучения  в  неязыковых  вузах.Особенностью  обучения 
английского  языка  с  помощью  передовых  информационных  технологий  является  то,  что  презентация  учебного 
материала может осуществляться не только преподавателем, но и с помощью компьютера. Использования различ-
ных  методик  обучения  (уровневое,  коммуникативное,  информационно-коммуникативное  и  др.)  обеспечивают 
формирование  и  развитие  творческих  способностей  личности,  способной  аргументированно  высказать  и  отстоять 
свою точку зрения. Указывается на необходимость соответствия учебный цели учебным программам.  
Ключевые  слова:сформировать  навыки  обучения,  современная  система  образования,  инновационная 
педогогическая технология обучения, хорошо владеть языком 
 
Каталог: docs -> vestnik -> seriya ped nauki
vestnik -> Хабаршы вестник «Жаратылыстану-география ғылымдары»
vestnik -> Вестник Казнпу имени Абая, серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования», №1(5), 2015 г
vestnik -> Абай атындағы Қазақ
seriya ped nauki -> Хабаршы вестник «Педагогика ғылымдары»
seriya ped nauki -> Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы
seriya ped nauki -> Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы
seriya ped nauki -> С. Г. Тажбаева Редакция алқасы
seriya ped nauki -> С. Г. Тажбаева Редакция алқасы

жүктеу 5.06 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   49
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет