С. Г. Тажбаева Редакция алқасыжүктеу 90.81 Kb.
Pdf просмотр
бет1/56
Дата10.06.2017
өлшемі90.81 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетi 
 
ХАБАРШЫ
 
 
«Педагогика ғылымдары» сериясы,
 
№2(46), 2015 ж. 
 
Шығару жиiлiгi – жылына 4 нөмiр. 
2001 ж. бастап шығады
 
 
Бас редактор: 
п.ғ.д., проф. Т.Баймолдаев 
 
Бас редактордың орынбасары: 
п.ғ.к., проф. С.Г. Тажбаева 
 
Редакция алқасы: 
акад., п.ғ.д., психол.ғ.д., проф.    
Г.П. Новикова (Ресей), 
акад., п.ғ.д., психол.ғ.д., проф. 
Е.В. Андриенко (Ресей), 
п.ғ.д., проф. Н.П. Шишляникова 
(Хакасия), 
филос. докторы, проф. 
Ф.Валькенхерст (Германия), 
PhD Ниномия Такаси (Жапония), 
п.ғ.к., доц. О.П. Чигишева (Ресей), 
п.ғ.к., доц. Р.Т. Сулайманова 
(Қырғызстан), 
п.ғ.д., проф. С.М. Кенесбаев, 
ҚР ҰҒА корр.-мүшесі, п.ғ.д., проф. 
Б.У. Сманов, 
п.ғ.д., проф. Г.Т. Хайруллин, 
п.ғ.д., проф., В.В. Трифонов, 
психол.ғ.д., проф. О.С. Сангилбаев, 
п.ғ.д., проф. С.А. Узакбаева, 
п.ғ.д., проф. С.Т. Иманбаева 
п.ғ.д., доц. Г.С. Саудабаева, 
 
© Абай атындағы  
Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетi, 2015 
 
Қазақстан Республикасының мDдениет 
жDне ақпарат министрлігінде  
2009 жылы мамырдың 8-де тіркелген  
№10104-Ж 
 
Басуға 4.05.2015 қол қойылды. 
Таралымы 300 дана. 
Көлемi 71,5 е.б.т. 
Пiшiмi 60х84 1/8. Тапсырыс 61 
 
050010, Алматы қаласы,  
Достық даңғылы, 13 
Абай атындағы ҚазҰПУ 
 
Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетi «Ұлағат» 
баспасының баспаханасында басылды
 
М а з м ұ н ы 
С о д е р ж а н и е 
 
КАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУДІҢ МZСЕЛЕЛЕРІ 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Кенесбаев  С.М.,  Оралбекова  А.К.  Инклюзивті  қоғам  құруда 
ақпараттық жDне коммуникациялық технологиялардың қалыптасуы 
Ninomiya 
Takashi, 
Nurseitova 
L., 
Bekebassova 
A. 
 
 
..................................... 
Baymoldayev  T.M.,  Ibrayeva  K.E.  Zhankul  T.  Learner-centered 
approach in music education………………................................................ 
Чумбалова  Г.М.  Опыт  обучения  студентов  резюмированию 
научного текста............................................................................................. 
Нургалиева  У.С.,  Абдрахманова  Р.Б.  К  вопросу  о  концепциях, 
посвященных этническим стереотипам в психологической науке...... 
Махмутов С.А., Исабаева С.Н., Исабаева Д.Н. Жоғары оқу орны 
студенттеріне 
ақпараттық 
технологияларды 
меңгертудегі 
проблемалық оқыту Dдісінің ролі.............................................................. 
Бекебасова А.Н. Зарубежные стандарты языкового образования...... 
Оспанова  Б.А.,  Калиева  А.,  Орманова  И.  Креативно-
акмеологические  проблемы  формирования  профессионального 
творчества...................................................................................................... 
Амирова  А.С,  Стамғалиева  Б.  Көркем  Dдебиет  оқу  іс-Dрекетінде 
балалардың тілдік құзыреттілігін қалыптастырудың Dдістемесі.......... 
Абсатова  М.А.,  Сулайманова  Ж.Н.  Самостоятельная  работа 
студентов как средство самоорганизации личности обучаемых.......... 
Турабаева  Г.Қ.  Оқытудың  жаңа  ақпараттық  технологиясын 
қолдану............................................................................................ 
Ауталипова  Ұ.И.,Абдымомынова  А.С.  Мамандық  таңдаудағы 
психологиялық факторлар.......................................................................... 
Gumarova  Sh.B.,  Baimuratova  I.A.  Contrastive  analysis  of  English 
and Kazakh for the purpose of teaching........................................................ 
Пазилова  Б.А.  Кредиттік  оқу  жүйесінде  мультимедиялық-
инновациялық технологияларды қолдану................................................ 
Молдадосова  А.К.  Тарих  пDнін  оқытуда  инновациялық 
технологияларды пайдалану....................................................................... 
Митина  Н.А.  Проблема  международного  сотрудничества  в  сфере 
высшего и послевузовского образования Казахстана............................ 
Kariyev А.D..,Uaidullakyzy E., Adeev M.A., Zhakeyeva Zh.B. Using 
interactive methods of teaching in training of future teachers…………… 
Шарипова 
Г.Б. 
Обучение 
иностранным 
языкам 
через 
универсальные средства интеграции культур......................................... 
Керимбаева  Б.Т.,  Искакова  П.К.  Оқу  үдерісінде  технологиялық 
оқыту құралдарын қолдану қажетті шарттары........................................ 
Сулайманова  Ж.Н.  Применение  информационных  технологий  в 
образовательном процессе при подготовке бакалавров-технологов... 
Шолпанқұлова  Г.К.,  Мухамеджанова  А.Н.  Креативтіліктің 
кDсіби іс-Dрекеттегі маңызы........................................................................ 
Ауелбеков  Е.Б.,  Султанов  Т.А.  Болашақ  бейнелеу  өнері 
мұғалімдерінің графикалық дайындығын арттыру................................ 
A.A.Tautenbaeva,  A.B.Seitesh  Writing  skills  in  English  Language 
Teaching Methodology.................................................................................. 
Zлжанова  А.Т.  Шетел  тілін  оқытуда  кейс  технологияларды 
қолданудың тиімді жолдары...................................................................... 
Абдрахынова  Н.Б.  Қазақ  дүниетанымындағы  «Құт»  сөзінің 
ұғымдық мағынасы...................................................................................... 
Альжанов  А.Қ.,  Ерсұлтанова  А.С.  Электрондық  оқыту 
жағдайындағы интербелсенді технологиялар......................................... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
11 
 
15 
 
19 
 
 
24 
26 
 
 
29 
 
32 
 
35 
 
38 
 
43 
 
47 
 
49 
 
51 
 
55 
 
58 
 
60 
 
63 
 
66 
 
69 
 
72 
 
76 
 
79 
 
82 
 
85 

Казахский национальный 
педагогический 
университет имени Абая 
 
ВЕСТНИК 
 
Серия 
«Педагогические науки»,  
№2(46), 2015 г. 
 
Периодичность – 4 номера в год. 
Выходит с 2001 года. 
 
Главный редактор: 
д.п.н., проф. Т.Баймолдаев 
 
Зам. главного редактора: 
к.п.н., проф. С.Г. Тажбаева 
 
Редакционная коллегия: 
акад., д.п.н., д.психол.н., проф.    
Г.П. Новикова (Россия), 
акад., д.п.н., д.психол.н., проф. 
Е.В. Андриенко (Россия), 
д.п.н., проф. Н.П. Шишляникова 
(Хакасия), 
доктор философии, проф. 
Ф.Валькенхерст (Германия), 
PhD Ниномия Такаси (Япония), 
к.п.н., доц. О.П. Чигишева (Россия), 
к.п.н., доц. Р.Т. Сулайманова 
(Кыргызстан), 
д.п.н., проф. С.М. Кенесбаев, 
Чл. корр. НАН РК, д.п.н., проф. 
Б.У. Сманов, 
д.п.н., проф. Г.Т. Хайруллин, 
д.п.н., проф., В.В. Трифонов, 
д.психол.н., проф. О.С. Сангилбаев, 
д.п.н., проф. С.А. Узакбаева, 
д.п.н., проф. С.Т. Иманбаева 
д.п.н., доц. Г.С. Саудабаева, 
 
© Казахский национальный  
педагогический университет  
имени Абая, 2015 
 
Зарегистрировано в Министерстве 
культуры и информации Республики 
Казахстан 8 мая 2009 г. №10104-Ж 
 
Подписано в печать 4.05.2015. 
Формат 60х84 1/8. 
Объем 71,5 уч.-изд.л.  
Тираж 300 экз. Заказ 61 
 
050010, г. Алматы,  
пр. Достык, 13. КазНПУ им. Абая 
 
Издательство «Ұлағат» 
Казахского национального  
педагогического университета им. Абая 
Нуржигитов А.С. Аналитикалық бақылау жDне эксперттік бағалау 
жұмыстарын педагогикалық үрдісте пайдаланудың мүмкіндіктері.... 
Данияр  Т.,  Таутенбаева  А.А.  КDсіби  бағытталған  шетел  тілін 
оқытуда кейс Dдісінің маңыздылығы........................................................ 
Хұдияров Ғ.Б., Zбділлаев Z.К. Дене мDдениеті жүйесіндегі білім 
беру үдерісінің көкейкесті мDселелері...................................................... 
Назаров А.А., Zбділдаев Z.К., Худияров Ғ.Б. Дене мDдениетінің 
білім беру үдерісінің құрамдас бөлігі ретіндегі маңыздылығы............ 
 
ЖОҒАРЫ МЕКТЕП 
ВЫСШАЯ ШКОЛА 
 
Хайруллин Г.Т. О человеческих расах и расизме................................. 
Климин 
А.В., 
Хабибуллин 
М.З. 
Опыт 
формирования 
пространства  межконфессионального  диалога  в  Республике 
Татарстан:  на  примере  православных  молодежных  объединений 
казанской епархии........................................................................................ 
Оразов  Ш.Б.  Болашақ  дене  тDрбиесі  мұғалімдерінің  көп  деңгейлі 
дайындық жүйесі.......................................................................................... 
Оспанова  Б.А.,  Калиева  А.,  Орманова  И.  Креативно-
акмеологические  проблемы  формирования  профессионального 
творчества...................................................................................................... 
Абдрахманова  Р.Б.,  Нургалиева  У.С.  К  вопросу  исследований 
проблем этнических стереотипов и тревожности................................... 
Zбділлаев.  Z.К.,  Исаев  А.И.  Еңбек  қызметіңің  негізгі  кезеңіндегі 
дене  мDдениетінің  Dлеуметтік  Dлеуметтік  маңыздылығы  мен 
міндеттері...................................................................................................... 
Жетібаев К.М., Абдуллина Г.Т. Педагог қызметінің кDсіби сапасы 
мDселелері...................................................................................................... 
Сайбекова  Н.У.  КDсіби  бағытталған  шет  тілі  негізінде 
студенттердің 
коммуникативті-когнитивті 
құзіреттілігін 
қалыптастыру................................................................................................ 
Алашабаева  Ұ.Н.  Жаhандану  жағдайындағы  кDсіптік  білім  беру 
жүйесіндегі маңызы…................................................................................. 
Исабаева  Д.Н.,  Рахимжанова  Л.Б.,  Баймулдина  Н.С. 
Формирование  профессиональной  компетентности  будущих 
программистов в процессе изучения курса Интернет технологии...... 
Абилхаирова  Ж.А.  Студенттердің  тіл  мDдениетін  жетілдіруде 
лингвоэкологиялық тDрбие берудің маңызы........................................... 
Насырова  М.Ю.  Патриоттық  идеясы  мемлекеттің  саясаттың 
маңызды құраушысы ретінде..................................................................... 
Тажбаева С.Г. Формирование профессионально-этических качеств 
будущего учителя во внеучебной деятельности вуза………………... 
Сатиева  Ш.С.,  Айнамкулова  Н.Т.  Жастардың  экологиялық 
білімге 
деген 
белсенділігін 
арттыру 
жолындағы 
психолингвистикалық технологияларды пайдалану.............................. 
Бекназаров  Б.А.  Қазақтың  Dскери  прозасындағы  Бауржан 
Момышұлының орны.................................................................................. 
Zтемова  Қ.Т.,  Исабекова  Г.Б.  Жоғары  оқу  орнында  көптілді 
тұлғаны қалыптастыру мDселелері............................................................ 
Мизимбаева  А.С.  К  определению  понятия  исследовательской 
культуры магистранта..................................................................... 
Жунусбекова  А.  Содержание  профессиональной  подготовки 
будущих  учителей  начальных  классов  к  управленческой 
деятельности................................................................................................. 
Бұршақбаева  А.Ж.  Болашақ  бакалаврдың  музыкалық  мDдениетін 
қалыптастырудың кейбір мDселелері........................................................ 
Байменова  Б.С.,  Жубакова  С.С.  Сравнительный  анализ 
подготовки  будущего  специалиста  в  условиях  инклюзивного 
образования................................................................................................... 
 
87 
 
90 
 
93 
 
96 
 
 
 
 
100 
 
 
 
105 
 
108 
 
 
110 
 
113 
 
 
117 
 
120 
 
 
123 
 
125 
 
 
127 
 
131 
 
134 
 
137 
 
 
140 
 
142 
 
145 
 
148 
 
 
151 
 
155 
 
 
158 

Kazakh National 
Pedagogical University after Abai 
BULLETIN 
 
Series of «
Pedagogical sciences
» 
№2(46), 2015 
Periodicity – 4 numbers in a year 
Publishing from 2001 
 
Editor in chief 
doctor of pedagogical sciences, professor  
Baimoldayev T. 
Executive Editor
candidate of pedagogical sciences, 
professor 
Tajbayeva S.G. 
 
The editorial board members: 
academician, doctor of pedagogical 
sciences, doctor of psychological 
sciences, professor Novikova G.P.  
(Russia) 
academician, doctor of pedagogical 
sciences, doctor of psychological 
sciences, professor Andrienko E.V. 
(Russia) 
doctor of pedagogical sciences, 
professor Shishlyanikova N.P
(Hakaciya) 
professor, PhD Valkenherst F. 
(Germany) 
PhD  Ninomia Taksi  (Japan) 
candidate of pedagogical sciences, 
associate professor Chigisheva O.B. 
(Russia) 
candidate of pedagogical sciences, 
associate professor  Sulaimanova R.T. 
(Kirgistan) 
doctor of pedagogical sciences, 
professor Kenesbayev S.M. 
corr.member of  NAS RK, doctor of 
pedagogical sciences, professor 
Smanov B.U. 
doctor of pedagogical sciences, 
professor Hairyllin G.T. 
doctor of pedagogical sciences, 
professor Trifonov V.V. 
doctor of psychological sciences, 
professor Sangilbayev O.S. 
doctor of pedagogical sciences, 
professor Uzakbayeva S.A. 
doctor of pedagogical sciences
professor Imanbayeva S.T. 
doctor of pedagogical sciences, 
professor Saudabayeva G.S. 
 
 
Kazakh National Pedagogical 
University after Abai, 2015 
 
The journal is registered by the 
Ministry of Culture and Information RK 
8 May  2009. № 10104-ZЖ 
 
Signed to print 4. 05.2015. 
Format 60x84 
1
/
8
. Volume 14 – publ.literature. 
Edition 300 num. Order  61. 
 
050010, Almaty, Dostyk ave., 13 
KazNPU after Abai 
Publishing house «Ulagat» 
Kazakh National Pedagogical University 
after Abai
 
Исаев  А.И.,  Zбділлаев  Z.К.  Жоғары  оқу  орындарындағы  дене 
тDрбиесінің Dдістемелік негіздері............................................................... 
Ақназаров  С.Б.,  Оразбаев  Е.Д.  Ұлттық  ойындардың  тDрбиелік 
мазмұны жDне мDні...................................................................................... 
Қойшыбаев  А.Б.,  Ахметов  Б.Р.  cскери  психологияның  ғылыми-
зерттеу негіздері........................................................................................... 
Дүйсенов  О.,  Исаев  А.И.  Дене  мDдениеті  жүйесіндегі  тDрбие  мен 
спорттың өзара байланыстылығының педагогикалық негіздері.......... 
Мамыров  Е.Н.,  Рахымжанов  А.,  Қасымбеков  Ж.А.  Дене 
мDдениеті процесіндегі педагогикалық мDселелер................................ 
Тұрғынбаева  Б.А.,  Бейсенбаева  Ғ.К.  Шет  елдік  нормативтік 
құжаттарда  мүмкіндігі  шектеулі  тұлғаларды  Dлеуметтендіру 
мDселесінің қарастырылу жағдайы............................................................ 
Айжанова  Г.К.,Уталиева  Ж.Т.  Педагогические    условия 
формирования компетентностей  у магистрантов...........................  
Саудабаева  Г.С.,  Айтбаева  М.А.  Мотивы  как  условие 
формирования культуры умственного труда студента......................... 
Жапарова  Т.Е.,  Мирзоева  Л.Ю.  Проблемы  и  их  решения  в 
обучении техническому переводу студентов-бакалавров..................... 
Манбитбаева 
К. 
Болашақ 
музыка 
мұғалімінің 
кDсіби 
құзыреттілігін қалыптастыру мүмкіндіктері........................................... 
Daurenbek  S.  Türkçe  öğretiminde  benzetim  (simülasyon)  tekniğinin 
kullanimi......................................................................................................... 
Ибраева  К.Е.  Қазақ  халық  музыкалық  шығармашылығының 
студенттердің  ұлттық  тDрбиесінде  пайдалану  ерекшеліктері  мен 
педагогикалық мүмкіндіктері..................................................................... 
Шепетюк  М.Н.,  Житкеев  А.Р.,  Насиев  Е.К.,  Шепетюк  Н.М. 
Организация  тренировок  по  общей  и  специальной  физической 
подготовке в дзюдо...................................................................................... 
 
ПЕДАГОГИКА ТАРИХЫ 
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ 
 
Берикболова  П.К.  Жоғары  оқу  орындарында  «Ежелгі  дDуір 
Dдебиеті» пDнін оқытудың кейбір мDселелері.......................................... 
Халитова 
И.Р. 
Абай 
Құнанбаевтың 
«Ақыл» 
туралы 
психологиялық ойларыны................................................................. 
Тектибаева Д.Д. Контент-анализ понятия «Саморазвитие» в трудах 
ученых исследователей (1981-2011 гг.)………………………………. 
Стамғазиева Т. Жетісу өңірінің күйшілік дDстүрі................................ 
Мамыров  Е.Н.,  Рахымжанов  А.  Дене  мDдениеті  процесіндегі 
ғалымдардың ой-пікірлері.......................................................................... 
Джумабаева  Г.А.  К  вопросу  о  цели  воспитания  в  педагогической 
истории........................................................................................................... 
Zбдіғапбарова  Ұ.М.,  Байкулова  А.М.  Түркі  ғұламалары 
еңбектеріндегі харизматикалық лидердің сипаты........................... 
 
 
ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕП 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
 
Шишлянникова  Н.П.  Возможности  музыки  в  интеграции 
искусств на уроках в начальной школе.................................................... 
Ауталипова  Ұ.И.,  Абдымомынова  А.С.  Отбасы  жDне  мектеп 
процесінде 
кDсіби 
өзіндік 
айқындалудың 
психологиялық 
факторлары.................................................................................................... 
Қасенов Т. cскери өнердің ғылыми теориялық мDселелері................ 
Крыкбаева  С.М.  Кескіндеме  өнеріндегі  бояу  түстерінің 
ерекшелігін  оқушыларға  меңгеру  арқылы  шығармашылыққа 
баулудың амалдары.................................................................................... 
 
161 
 
164 
 
167 
 
169 
 
172 
 
 
174 
 
177 
 
181 
 
184 
 
189 
 
192 
 
 
195 
 
 
198 
 
 
 
 
 
202 
 
206 
 
210 
213 
 
216 
 
218 
 
222 
 
 
 
 
 
 
227 
 
 
230 
233 
 
 
236 

 
Койтасова  Г.А.  Ағылшын  тілі  сабағында  ойын  жағдаяттарын 
қолдану тDсілдерінің тиімділігі.................................................................. 
Тұрғанбаева Б.Ш. Этнопедагогика жDне этнопсихология негізінде 
жеткіншектерге құқықтық тDрбие беру жолдары................................... 
Оңалбек  Ж.К.,  Жумадуллаева  А.А.,  Мейірбекова  Г.П., 
Ташибаева 
Ж.Г. 
Отбасылық 
қарым-қатынас 
мDдениетін 
қалыптастырудың ерекшеліктері............................................................... 
Конофеева З.С. ТDні саудың – жаны сау................................................ 
Оразбаев  Е.Д.,  Ақназаров  С.Б.  Жалпы  орта  мектепте 
оқушылардың 
баскетболда 
дене 
дайындығы 
қасиеттерін 
қалыптастыру................................................................................................ 
Нурланова  В.С.  Балалардың  Dлеуметтік  бастамаларын  дамытуда 
ұйымдар мен қозғалыстарды құрудың маңызы...................................... 
Бекболғанов 
Е.Ж., 
Бекболғанова 

Каталог: docs -> vestnik -> seriya ped nauki
seriya ped nauki -> С. Г. Тажбаева Редакция алқасы
vestnik -> Вестник Казнпу им. Абая, серия «Художественное образование», №1(42), 2015 г
vestnik -> Хабаршы вестник «Жаратылыстану-география ғылымдары»
vestnik -> Вестник Казнпу имени Абая, серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования», №1(5), 2015 г
seriya ped nauki -> Хабаршы вестник «Педагогика ғылымдары»
seriya ped nauki -> Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы
seriya ped nauki -> Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы
seriya ped nauki -> С. Г. Тажбаева Редакция алқасы

жүктеу 90.81 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет